NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige worsteling in gebied van Kirowograd. Beide leiders in het westen verloren... Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbagcr éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. MAANDAG 10 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 7, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties ln deze Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een jaar te gebrnlken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheele oplage op aanvrage. Nog steeds zware afweergevechien ten zuiden van Kief. Terreuraanvallen op Mannheim en Ludwigshafen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 8 Jan. (DNB). Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Ter weerszijden van Kirowograd en in de stad zelf zijn felle gevech ten aan den gang met sterke vijan delijke strijdkrachten. Eigen tank formaties hebben de bolsjewieken ten noorden van de stad in een tegenaanval teruggeworpen en een belangrijk heuvelterrein ln bezit genomen. De zware afweergevechten ten zul den van Kief en "in het gebied van Berditsjef duren met onverminderde kracht voort. De doorbraakpogingen der bolsjewieken werden ook gisteren verijdeld, eenige penetraties werden afgegrendeld. Ten zuiden van Pogrebistsje heb ben onze troepen de aanvallende bols jewieken ondanks verbitterden weer stand in tegenaanval teruggeworpen en daarbij een vrij groot aantal vijan delijke tanks vernield. Ten noordwesten van Resjitza ten westen van Propoisk bleven ver scheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewieken zonder succes. Bij de voortzetting hunner krachtige aanvallen ten noordwesten van Witebsk hebben de bolsjewieken bijzonder zware verliezen aan menschen e teriaal geleden. In eenige penetratie plaatsen zijn nog verbitterde gevech ten aan den gang. Ten noorden van Newel stortten her haalde vijandelijke aanvallen in ons afweervuur ineen. Het luchtwapen heeft, met het zwaartepunt in het gebied van Kiro- wegrad en Berditsjef, ingegrepen in de gevechten op den grond en den vijand zware, bloedige verliezen en belang rijke verliezen aan wapens, oorlogstuig en voertuigen toegebracht. In den afgeloopen nacht zijn bij de bestrijding van het bolsjewistische vitailleeringsverkeer zeven transport vliegtuigen vernield en negen andere zwaar beschadigd. In het westelijke deel van het Zuid- ïtaliaansche front heeft de vijand zijn met sterke strijdkrachten ondernomen aanvallen uitgebreid tot verdere sec toren. Na zware gevechten gingen in het gebied ten noordwesten van Mig- nano twee bergtoppen verloren. Aan de rest van het front verliep de dag over het algemeen rustig. BrltschAmerikaansche formaties bommenwerpers hebben gisteren overdag plaatsen in west-Duitsch- land en in het zuiden van Duitsch land aangevallen. Door lukraak neerwerpen van bommen ontstond vooral in Ludwigshafen en Mann heim aanzienlijke schade in woon gebieden. In den afgeloopen nacht hebben storingsvliegtuigen bommen gewor pen ln het RijnschWestfaalsche in dustriegebied. De formaties vijande lijke bommenwerpers verloren bij deze aanvallen 33 vliegtuigen, in hoofdzaak viermotorige bommen werpers. Acht eigen Jagers keerden niet terug. Daarmede bedroegen de verliezen der BrltschAmerikaansche terreur- vliegers in de eerste week van 1944 262 vliegtuigen, waarvan 231 vier motorige bommenwerpers. Bommen op den Dom van Aken. Het weermachtsbericht van Zondag: In het gebied van Kirowograd duurt de hevige worsteling met onvermin derde felheid voort. In het westelijke deel der stad wordt nog altijd verbit terd gevochten. Vastberaden onderno men tegenaanvallen sloegen de op dringende bolsjewieken ondanks hard nekkig verzet op verschillende plaat sen terug. Daarbij werden talrijke tanks stukgeschoten. Pionderden ge vangenen vielen in Duitsche handen. Ten westen van Kief, ten zuiden van Pogrebistsje en in het gebied van Ber ditsjef verijdelden onze troepen tal rijke vijandelijke aanvallen. Formaties der Waffen-S.S. sloegen in een tegen aanval een vijandelijke brigade op haar stellingen van uitgang terug en ver- De Nederlandsche Volksdienst en Winterhulp Nederland zullen aan de onbekendheid met de vele volksliedjes, kinder-, minne-, drink-, scherts- en jeugdliedjes radicaal een einde maken Tijdens de collecte van Winterhulp Nederland van Zaterdag tot en met Maandag as. zullen keurige zang bui deltjea worden aangeboden tegen een door U zelf te bepalen bijdrage m de overbekende roode bussen met het klaverblad CNF/J. Zeijlemaker/Pax m nietigden 27 Sovjettanks en 5 stukken bestormingsgeschut. De luchtmacht mengde zich op de brandpunten met goed succes in den strijd te land en bracht den Sovjets zware verliezen toe aan menschen en materiaal. Ten westen van Retsjitza ging de vijand, na hevige artillerievoorbereiding, met sterke strijdkrachten over een breed front tot den aanval over. Onze stel lingen werden met afgrendeling van eenige penetraties overal in stand ge houden. Bij Witebsk lag het zwaartepunt van de Sovjet-Russische doorbraakpogingen ten zuidoosten van de stad. Zij werden ondanks het krachtige optreden van pantserwagens en slagvliegers in ver bitterde gevechten bloedig afgeslagen. De Sovjets verloren hier 84 tanks, waarvan alleên 57 in een corpssector. Aan het Zuid-Italiaansche front de gevechtsactie van den vijand in den sector ten westen van Migrano-Vena- fro verzwakt. Verscheidene plaatse lijke aanvallen op onze heuvelstellin gen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Ook aan de kust van de Adriatische Zee bleef een sterke aanval van den vijand zonder resultaat. Een eigen stoottroep ver nietigde een vijandelijk steunpunt en deed munitie-opslagplaatsen in de lucht vliegen. Eenige Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen pacht bommen uitgeworpen op plaatsen in west- Duitschland. Daarbij werd opnieuw de Dom van Aken getroffen. het Het offensief aan Oostelijke front Duitscbers laten zich niets voorschrijven. De groote aanvalsacties der bols jewisten moeten worden beschouwd als uiterste inspanning van de bols jewistische leiding met het doel het Duitsche front in het oosten kapot te slaan, aldus de militaire cor respondent van het D.N.B., Martin Hallensleben. Hij schrijft: Bij de aanvallen, die de bolsjewisti sche divisies ondernemen op de Duit sche stellingen, onophoudelijk en met de grootste inspanning hunner krach ten, gaat het om een offensieve onder neming, die zeer groot is opgezet. Uit de ligging der operaties blijkt, dat de bolsjewistische leiding het voornemen heeft het Duitsche front in stukken te breken, de Duitsche legers in groote omsingelingsbewegingen te vernietigen en de beslissing tot stand te brengen. Kracht van het Duitsche front. Aan Duitsche zijde, d.w.z. uit de be wegingen, die de Duitsche legers op 't oogenblik ten uitvoer leggen, is dui delijk te zien, dat men zich noch het tijdstip, noch het terrein, waarop de beslissing moet vallen, laat voorschrij ven. Het is verbazingwekkend, welk een kracht aan het Duitsche front, on danks de onophoudelijke bestorming der bolsjewieken, uitgeoefend wordt op den gang der veldslagen. Tactische bewegingen binnen het bestek eener strategie, die alleen gewaardeerd kan worden op grond van kennis harer af zonderlijke bestanddeelen, kunnen de- opvatting slechts sterker maken. Beslissing valt ln het Oosten. Men krijgt thans meer dan ooit den indruk, dat ook de Duitschers de be slissing van dezen oorlog uitsluitend in het oosten zoeken, dat hun disposi ties, die van deze fundamenteele hou ding in het eerst schijnen af te leiden, tenslotte toch slechts dienen tot dit doel. In Duitsche militaire kringen is men er van overtuigd, dat zelfs een Anglo-Amerikaansche invasie niets vermag te veranderen aan dit mili taire feit. Juist die bewegingen der Duitsche legers, die op het oogenblik voltrokken worden in het oosten, het westen, het zuiden en het noorden, en waarvan de tegenstander meent, dat zij hem nader brengen tot het succes, brengen- hem nog slechts verder daar van af. Zij zijn ontworpen, bevolen en worden uitgevoerd om de voorwaarden in het leven te roepen op grond waar van de Duitschers, maar niet de bols jewieken den beslissenden slag zullen slaan. San Remo en Lucca gebombardeerd. De bekende badplaats San Remo aan de ïtaliaansche Riviéra, alsmede de Toscaansche stad Lucca, die vermaard is door haar oude historie, haar uitge lezen kunstschatten en haar unieke bouwwerken, zijn volgens Radio Rome Zaterdag het doel geweest van nieuwe hevige terreuraanvallen der Engelsch —Amerikaansche luchtmacht. Vooral in Lucca zijn onvervangbare kunst werken verloren gegaan. In beide plaatsen heeft de burgerbevolking zware verliezen geleden. Omtrent het bombardement van San Re 10 wordt gemeld, dat de terreur- aanval groote verontwaardiging heeft verwekt onder de bevolking en wel in hoofdzaak omdat deze badplaats aan de ïtaliaansche Rivièra in den oorlcg ec.i uitgesproken lazaretstad is ee- worden. Bovendien worden hier 3.009 uit Libye geredde kinderen verzorgd. Militaire doelen zijn er te San Remo niet. Vele bommen kwamen terecht bij een school en veroorzaakten -ook daar dooden. Groot convooi loopt Gibraltar binnen. Naar uit La Linea gemeld wordt, is Zaterdag een van den Atlantischen Oceaan komend zeer krachtig be schermd convooi van ongeveer 80 groote vrachtbooten en tankschepen de haven van Gibraltar binnengeloo- pen. Helder kampioen der 3e klasse B. K. F. C. wint van Z. F. C Dullschlands oudste soldaat, generaal Theodor v. Bomhard, zat op 12 Januari a.s., geestelijk en lichamelijk nog volkomen gezond, op zijn landgoed te Chiemsee zijn 103den verjaardag vieren Eurofot/Stapf/Pa* m De Poolsche grenskwestie. SOVJET-RUSSISCHE PLANNEN, Betreffende de Poolsche grenskwes tie verklaren Amerikaansche regee- ringskringen, volgens een eigen be richt van Svenska Dagbladet uit New- York, dat eenigerlei storing der inter- geallieerde politiek daardoor nauwe lijks te vreezen is. Engeland noch de Ver. Staten zullen de Sovjet-Unie den oorlog verklaren, wanneer de Polen hun vooroorlogsche grenzen terug- eischen. Daarom zullen de naties, klei ne of groote, die vasthouden aan het herstel van het Poolsche gebied, alleen staan tegenover de Sovjet-Unie. Stock- holm's Tidningen meldt, dat diploma tieke kringen te Washington verkla ren, dat de houding der Sovjet-Unie niet anders uitgelegd kan worden dan dat zij Letland, Littauen, Estland, Oost-Polen, Bessarabië en de Noorde lijke Boekowina van zins is te be houden. Waarschuwing tegen optimisme. De strijd nog niet beslist. De Amerikaansche kolonel Curtis Nance heeft met betrekking tot den oorlog in Europa gewaarschuwd voor het „gevaarlijke superoptimisme" zake een spoedige ineenstorting van Duitschland. Men mag niet vergeten, zoo zeide de kolonel, dat de Duitsche wapenindustrie door de bomaanvallen niet essentieel getroffen is. De Duit sche troepen zijn nog even strijdvaar dig als in 1939 en de Duitsche lucht macht blijft onder alle omstandighe den een bewonderenswaardig instrii ment der Duitsche weermacht. Men mag ook niet verwachten, dat Duitsch land door transportmoeilijkheden zijn levensmiddelenvoorziening niet kan volhouden, want in zeker opzicht is voeding der Duitsche arbeiders soldaten thans beter dan in 1939. De geallieerden zouden den oorlog in Europa dit jaar slechts kunnen beëindigen, wanneer Sovjet-Rusland het gros der Duitsche strijdkrachten blijft binden en wanneer de voor genomen Engelsch—Amerikaansche invasie op het continent met succes wordt uitgevoerd. De plannen met Duitschland De Londensche correspondent van de „Basler Nachrichten" tracht de vraag fe beantwoorden, waarom juist nu in de „Daily Mail" een breed opgezette gedachtenwisseling over Duitschland is geopend. Hij schrijft o.a.: Men moet zich afvragen, of het feit, dat op het huidige oogenblik een dergelijke dachtenwiscling op touw wordt gezet, slechts uitdrukking is van „absoluut zeker zijn van de overwinning" of dat er „eventueel meer achter steekt' Het is denkbaar, dat het houden van een dergelijke gedachtenwisseling van hoogerhand geïnspireerd is en als op portuun beschouwd werk. In elk geval kan echter worden aangenomen, dat zij niet gehouden zou zijn, wanneer de Britsche regeering het absoluut niet had willen hebben. Wanneer dus later de veronderstelling eens juist zou blij ken te zijn, dat de geheele aangele genheid min of meer geïnspireerd is, dan is de gevolgtrekking gewettigd, dat men zich te bevoegder plaatse even eens met dergelijke plannen bezig houdt en de reactie der openbare mee ning daarop wil leeren kennen. RADIOREDE VAN MINISTER HENRIOT. De Fransche min. van voorl. en pro paganda, Henriot, heeft zich in een ra diorede gericht tegen de Zwitsersche bladen „La Suisse" en „Gazette de Lau- sanne," die de terroristenbeweging in Frankrijk en de dissidentenpolitiek in Algiers verheerlijken. Hij verklaarde, dat de Fransche regeering haar in structies noch te Lausanne of Genève, noch te Londen, Algiers of Moskou haalt. De Franschen geven voorkeur aan samenwerking met den maar schalk De terroristen hebben door hun daden bewezen niets dan gewone ban dieten te zijn. Petroleum voor verlichting. Van 9 tot en met 22 Jan. '44 geven de met „50 verlichting" en „51 ver lichting" gemerkte bonnen der kaart !1 en de met „64 verlichting" ge merkte bonnen der kaart S 221 elk recht op het koopen van een liter pe troleum. De geldigheidsduur der met ,48 verlichting" en „49 verlichting" gemerkte bonnen der kaart S 121 is verlengd tot en met 22 Januari 1944. Deze bonnen geven, zooals bekend, elk recht op het koopen van een liter petroleum. Verduister van 17.8.45 u. 11 Jan.: Zon op 8.48, onder 16.48 uut. Maan onder 9.19. op 18.02 uur. Het lag in de Hjn der verwachting, dat de beide leiders in de Westelijke districten liet buitengewoon moeilijk zouden krijgen en dat een nederlaag of tenminste een gelijk spel in belde ontmoetingen zeker niet als een groote verrassing beschouwd moest worden. Welnu, zoowel de Volewijckers als VUC heeft de tweede nederlaag te slikken gekregen en het is nu maar de vraag, of deze klappen geen grootere gevolgen zullen hebben; m. a, w„ of belde ploegen door deze ne derlagen niet de kluts kwijt raken en nog meer verliespunten zullen moeten incasseeren. Clubs als Ajax, Feijenoord en derge lijke kunnen tegen een stootje. Zij heb ben voor zwaardere vuren gestaan en handhaven zich ook na een tegenslag. Maar Volewijckers en VUC hebben be trekkelijk jonge ploegen, die nog niet „hard" zijn en dan wordt de zaak heel anders. Enfin, we zullen afwachten. Hermes begon tegen de Volewijckers in een hoog tempo en het duurde niet lang, of het nam de leiding. Toen de rust kwam, stond het 2—1 en na de hervat ting werd het spoedig 3—1. Even voor tijd kwam het tweede tegenpunt. Nog staan de Volewijckers aan den kop met vier verliespunten minder dan Hermes, maar geheel veilig zijn de Am sterdammers niet. De overige wedstrijden waren hier van ondergeschikt belang, temeer waar Stormvogels van Hermes verloor en nu vrijwel kansloos onderaan staat. Men zie dus de uitslagen. De stand der leidende ploegen is: Volewijckers 13 11 0 2 44—15 22 Hermes DVS 14 9 2 3 43—26 20 F. C13 5 4 4 27—28 14 D. 013 5 3 5 25—23 13 district II bleek de Velser aanval gevaarlijker dan die van VUC, hetgeen misschien niet verwacht werd. VSV nam direct het spel ln handen, doch tot de rust werd er niet gedoelpunt. Daarna bij een licht Haagsch overwicht nam de thuisclub de leiding, om den voor sprong tot 2—0 te verhoogen. Dat bleek echter niet voldoende, want onmiddellijk daarop werd het 2—1. Er moest toen nog een kwartier gespeeld worden en dus kon er van alles gebeuren. Toen VSV er echter 31 van maakte, was VUC gesla gen. Uit een strafschop werd VSV's vier de doelpunt gemaakt. Ajax, dat verschillende keeren onnoo- dig punten verloor, liet zich van haar beste zijde kennen en klopte F'oord met 30, zoodat de Amsterdammers zoowaar nog een kansje maken, als VUC zoo on- De Veluwsche kolenbranders zijn be- gonnon met het oprichten der reus achtige brandstapels, .meiiers* ge naamd Het opbouwen ven zulk een .meiier*, welke met een dikke laag aarde wordt bedekt alvorens er de brand wordt Ingestoken CNF/W P Zeijlemaker/Pax m FIETSENDIEF WERKTE ONDERGRONDSCH. De Bossche politie is er in ge slaagd de hand te leggen op een fietsendief, die er tot nu toe op geraffineerde wijze in geslaagd was uit de handen der recherche te blij ven. Ondanks huiszoeking in de woning van den man kon men namelijk nooit een spoor van hem ontdekken, tot men voor eenige da gen opnieuw een inval deed. Daar bij bemerkte een der rechercheurs in den vloer van de slaapkamer een luik en nu was het geheim spoedig opgelost. Onder de slaapkamer be vond zich een kelder, waarin de man steeds verdween als er onraad was. Tevens had hij hier een soort werkplaats ingericht, waar men een groot aantal fietsonderdeelen en een paar complete karretjes aantrof. De geheele kelderinventaris is in be slag genomen en de gladde vogel is in arrest gesteld. verstandig is, om nog meer te verliezen. 't Gooi werd door Emma geklopt, zoo dat de zaak in de onderste helft vrijwel „bekeken" is. De situatie ln de kopgroep is: V. U. C13 9 2 2 52—29 20 V. S. V13 7 3 3 30—24 17 Ajax 13 7 2 4 34-22 16 F'oord 14 5 6 3 21—19 16 Haarlem 13 6 3 4 31—31 15 Ook hier waren de andere wedstrijden van ondergeschikt belang, zoodat we ze stilzwijgend voorbij gaan. In het Oosten eindigde de strijd tus- schen Go ahead en Heracles onbeslist, zoodat de situatie niet veranderd is. De andere clubs hebben geen kans meer op den titel, al mogen we nog even wijzen op NEC, dat de plaatselijke concurrente Quick met 4—1 versloeg. Het ongeoefende PEC verloor natuurlijk. In het Zuiden wist MVV op vreemd terrein tenminste één puntje te verove ren ten koste van het ontvangende Eind hoven. zoodat waar BW van Longa verloor de Maastrichtsche club thans de beste papleren heeft. PSV wist ln een uitwedstrijd NAC te verslaan en is daardoor ook nog niet uit geschakeld. evenmin als Willem II, dat van Maurits won. De situatie Is hier: Longa 17 9 3 5 33—31 21 M. V. V16 7 6 3 34-20 20 Willem n 16 S 8 2 31—22 20 B. V. VJ7 8 3 6 43—27 19 P. S. V17 9 1 7 42—37 19 Maurits 16 8 2 6 38-34 18 Eindhoven 16 8 3 6 37—29 18 Uit dit zevental zal de kampioene moe ten komen! In het Noorden won Heerenveen met 3—0 van LSC en over een paar weken kan het kampioen worden. K.F.C. won van Z.F.C. In de 2e klasse A werden drie wed strijden gespeeld, waarvan KFC—ZFC de voornaamste was. De a.s. kampioenen wonnen de ontmoeting met 3—1. De Alkm. Boys speelden een matigen wedstrijd tegen de Kennemers. Een gelijk spel was de belooning voor belde ploe gen en daarmee moesten belde clubs te vreden zijn. West-Frisia speelde ook al gelijk en wel tegen RCH, zoodat belde clubs een puntje rijker werden. De stand is thans: Kennemers ..12 11 West-Frisia ..11 10 Santpoort 12 9 HBC 12 7 Alkm. Boys 11 6 KFC 12 22 OSV 12 15 WFCII 14 RCH 12 14 Alcm13 12 ZFC 12 11 In de 3e klasse A maakte de kam- ploenscandidaat Zaandijk korte metten met Schagen en klopte laatstgenoemde club met 5—0. Ook KW, dat nog niet kansloos is, zorgde voor een puntenver- meerdering en versloeg Succes met 8—2, terwijl DEM geen moeite had met HRC: 7—3, alle uitslagen, die wijzen op zwakke verdedigingen. De stand ls hier: Q. S. C112 Zaandijk li G. V. 012 Beverwijk 13 K. V. V13 Schagen 12 12 D. E. M. Succes 11 Maatregelen bij sneeuwval. In verband met de sneeuwruimver- ordening van 20 October 1942, die des tijds in de Staatscourant nr. 211 is af gekondigd en door de dagbladen ge publiceerd. wijst de Commissaris-Ge neraal voor de Veiligheid met den grootsten nadruk op het volgende: Verwacht wordt, dat de bevoegde in stanties de noodige maatregelen voor de sneeuwbestrijding op grond van de ze verordening treffen, opdat men sneeuwval gereed zij. In het belang van de voedselvoorziening en om ver- keerspolitieele redenen moeten de verkeerswegen steeds berijdbaar blij ven. Onder alle omstandigheden moet er voor gezorgd worden, dat zich de misstanden van den winter 1941—42 niet herhalen. In de eerste plaats worden de hoofdbewoners en hoofdgebruikers van bebouwde erven er opmerk zaam op gemaakt, dat sneeuw en ijs van de voetpaden voor de huizen verwijderd moeten worden en dat bij gladheid gestrooid moet wor den. De sneeuw moet van het trottoir verwijderd worden of zóó op den uitersten rand van het trottoir gebracht worden, dat het straatverkeer niet gehinderd kan worden. Deze regeling, die in het belang van de geheele bevolking is, moet door al le betrokkenen nauwkeurig worden op gevolgd. Overtredingen leiden tot strafrechtelijke gevolgen en politie maatregelen. de 3e klasse B werd Helder kam pioen! De Heldersche club zorgde zelf voor een klinkende 5O-overwlnnlng op TIJBB. dat in de eerste helft goed van zich afbeet en toen slechts een 8—1-ach- terstand had, maar met de regelmaat van de klok deponeerden de Helderschen ln de tweede helft de doelpunten ln het Haarlemsche net. Het kampioenschap zou nog geen feit zijn geweest, als Zandvoortmeeuwen ge wonnen hadden. Doch deze vogels lieten zich verrassen door de Terrasvogels (3—1) en nu is Helder niet meer in te halen. HFC versloeg Ktnheim met 3I, wat een tegenvaller is, doch de zege van DTS op Halfweg (3—1) was goed werk van de Oudkarspelsche club. Schoten won met S—1 van Bloemendaal. In de 3e klasse D wist Hollandla Pur- mersteyn met 7—2 te kloppen en behoudt daarmee haar kans op de tweede plaats. Hier werd verder alleen nog gespeeld WMS—de Germaan, door eerstgenoemde met 5—1 gewonnen. 4e klassers. In de 4e klasse A won N.-Niedorp van LSVV met 2—1, veroverde daarmee niet alleen twee kostbare punten, doch be zorgde de Langedijkers bovendien een onaangename verrassing. BKC won met 3—0 van Wieringerwaard, dat tot een kwartier vóór tijd den stand in even wicht hield. Meervogels klopte Vrone met 5—1. Oudesluis—Atlas ging niet door, omdat de scheidsrechter niet was opgekomen. Dat is al de vierde maal, dat een scheidsrechter niet komt opdagen bij Oudesluis en het is begrijpelijk, dat men daar slecht te spreken is over de heeren scheidsrechters en hun plichtsbetrachting In de 4e klasse B werd niet gespeeld, terwijl in de 4e klasse C alleen CSV— Vltesse doorging. De gasten wonnen met DE TWEEDE TECHNISCHE DAG. Naar wij vernemen heeft het bestuur van den N.V.B. Zaterdag in zijn ver gadering besloten den tweeden techni- schen dag te doen houden op Zondag 19 Maart a.s. Voor dezen dag zijn o.a. de volgende wedstrijden vastgesteld: Nijmegen: Oost—West ln het Gof- fert stadion. Eindhoven: Zuid—Noord op het P. S. V.-terrein. D. T. S. —HALFWEG 3—1. Beide elftallen, die met enkele in vallers verschenen, stelden zich onder leiding van scheidsrechter v. d. Ber# op. Bij DTS ontbraken doelverdediger Wim van der Hoven en Jan Eecen, welke plaatsen resp. werden ingeno men door NIc, Jonkers en Kees Rootjes, Halfweg won den opgooi en DTS trapte voor den wind af. Halfweg was direct in den aanval en Jonkers moest handelend optreden, wat hem goed afging. DTS wist zich echter spoedig los te werken, en enke le gevaarlijke aanvallen, zoowel van rechts als links werden of het Half- weg-doel ondernomen. Bij een goeden aanval van DTS dachten we de Vries te zien doelpunten, doch zijn schot ging tegen den paal. Totdat na 35 min. Bos een kans kreeg en onder den doel verdediger door was het J—0. Hierna ondernam Halfweg eenige goede aan vallen, doch Jonkers wist z'n doel schoon te houden. Na de rust was het eerst een gelijk- opgaande strijd. Beurtelings verkeer den de beide doelen in gevaar. Na een half uur spelen wist Halfweg door haar middenvoor gelijk te maken. 11. Halfweg zette nu alles op den aanval. Doch de D.T.S.-achterhoede met Jon» kers, die een heel goeden wedstrijd speelde, aan het hoofd, wist stand t* houden. Toen er nog vijf minuten wa ren te spelen, wist Kees de Waard goed voor te zetten, en met een enorm hard schot gaf de Vries zijn club weer de leiding. 21. Nog was dat niet genoeg, want vlak vóór het einde was 't weer de Vries, ook nu weer uit een voorzet van de Waard, die den stand opvoerde tot 31. Halfweg trapte nog af en daarna floot de goed leidende scheids rechter v. d. Berg voor de iaatste maal en DTS had een verdiende overwin ning behaald. BKC—WIERINGERWAARD 3-0. BKC heeft haar oude rivale weer eens geklopt ln een spannenden wedstrijd, welke nederlaag voor Wieringerwaard zeer ongelegen komt. Gedurende den geheelen wedstrijd was BKC in de meerderheid, maar de Wierin gerwaard- verdediging was zóó goed ln vorm, dat BKC geen kans kreeg er door te komen. Ongeveer 20 minuten vóór tijd scheen het, dat de gelukkigste zou win nen en dat één doelpunt den wedstrijd zou beslissen. Een hevige schermutseling voor het W-doel bood Blok de gelegen heid, om van dichtbij te doelpunten (1-0). BKC kwam toen geweldig opzetten en toen één harer voorhoedespelers vlak voor doel genaakt werd, zette de Schipper den toegestanen strafschop in een doel punt om. Nog was BKC niet voldaan en nog eens kreeg zij een strafschop toege wezen: 3—0. SCHAGEN. SCHAGER DAMCLUB, De uitslagen van de onderling ge speelde competitie luiden als volgt: le klasse: v. d. Oord—de Vos 1—1; Sprenkeling—Kos 2—0; Eriks—Winkel 1—1; Sprenkeling—v. d. Oord 1—1; Sprenkeling—Stuijt Ü-^2. 2e klasse: Marees—Schot 20; Vis ser—Domper 0—2;- v. Ruiten—Visser 0 2; Visser—Marees 1—1; Peetoom— Schipper 0—2; Mienes—Heemskerk 0— 2; MienesDomper 1—1. 3e klasse: v. d. Vorst—De Dreu 1—1; Pool—Bakker 0—2; J. Portegies—Baas 2-0; C. Portegies—Pool 0—2; Pool—J. Portegie» 0—2; Bakker—v. d. Vorst 0— Heer-Hugowaard. Loop der bevolking 1943. De be volking dezer gemeente, die op 31 De cember 1942 uit 3003 m. en 2978 vr„ totaal 5801 personen bestond, vermeer derde in het afgeloopen jaar door ge boorten met 114 m. en 83 vr„ totaal 197 personen. De vermindering door overlijden bedroeg 27 m. en 15 vr., to taal 42 personen. Vermeerdering 87 m. en. 68 vr. Er vestigden zich in de ge meente 183 m. en 221 vr. Het totaal uit de gemeente vertrokken personen bedroeg 85 m. en 113 vr. Vermeerde ring 98 m. en 108 vr. De totale ver meerdering bedroeg dus 185 m. en 176 vr., totaal 361 personen. Het voorloop! g vastgestelde bevolkingscijfer op 31 December bedraagt dus 3188 m. en 2974 vr.. totaal 6162 personen. Het aantal gesloten huwelijken be droeg 34; 4 kinderen werden leven loos aangegeven. Geboortecijfer: 33.96; sterftecijfer 7.07. Barsingerhorn. Aanvang schooljaar - De burge meester der gemeente Barsingerhorn heeft, na overleg met de hoofden van scholen en op advies van den Inspec teur van het L. O. besloten den aan vang van het nieuwe schooljaar op 1 September te stellen. In verband hier mede wordt het loopende schooljaar verlengd tot 1 September 1944. Eervol ontslag. - Op zijn verzoek ia aan den heer D C. Broersma, onder wijzer aan de O. L. school ie Kolhorn, eervol ontslag verleend uit die betrek king met ingang van 1 Maart 1944 in verband met zijn benoeming tot hoofd der O. L. school te Dirkshorn. VOETBALUITSLAGEN. Eerste klassers, DISTRICT I. Hermes DVS— De Volewijckers ADO—Sparta Xerxes-Stormv. HBS-EDO DWS-DFC DISTRICT II Haarlem-Bl.-Wit Emma-'t Gooi VSV-VUC RFC-DHC Ajax-Feyenoord DISTRICT III, Enschede-Wageningen 0-2 2-2 1-3 3-0 6-3 0-5 Go Ahead-Heracles AGOVV-PEC NEC-Quick DISTRICT IV. Eindhoven-MW LONGA-BW NAC-PSV Willem II-Maurits DISTRICT V. Veloeitas-Be Quick LSC-Heerenveen Leeuwarden-HSC Tweede klasse A, Alkmaarsche Boys- De Kennemers W.-Frisia-RCH KFC-ZFC Tweede klasse B. AFC-Hercules Vriendensch.-Volend. DOS-Hilversum HVC-DWV Derde klasse A. Schagen-Zaandijk KW-Succes 8-0 DEM-HRC 7-3 Derde klasse B. Schoten-Bloemendaal 3-1 Helder-TIJBB 5-0 (Helder kampioen) Terrasvogels- Zandvoortmeeuwen 3-1 HFC-Kinheim 5-1 DTS-Halfweg 3-1 Derde klasse C. Aalsmeer-OVVO 2-2 NFA-RKWA 4-3 VVZ-De Meteoor 3-2 Electra-ASVK 4-1 Derde klasse D. WMS-De Germaan 5-1 Purmersteyn- Hollandia 2r7 Vierde klasse A. N. Niedorp-LSW 2-1 BKC-Wieringerw. 3-0 Waterv.-Vrone 5-1 Vierde klasse C. CSV-Vitesse 1922 1-5 4-1 1-0 3-4 0-8 Vierde klasse D. Assendelft-Sandow Zilvermeeuwen-SDZ V erkade-W estzaan Vierde klasse E. Meervogels Z-OFC Zaanlandia-EVC 3-0 Purmerend-WSV 1930 2-2 Vierde klasse F. LCO-EHS 0-5 THB-Ripperda DSSH-DIO Vierde klasse G. SCA-APGS RKAV-ZSGO Res. tweede klasse A. EDO II-Stormv. II 3-2 WFC II-HFC 5-3 RCH II-Helder II 4-0 AFC III- Alcm.Victrix II 9-5 Res. tweede klasse C. De Volewijckers II- Zeeburgia II 3-0 Res. derde klasse A ZFC ni- Alcm. Vixtrix III 8-3 OSV II-HRC II 3-1 WFC III-Assend. II 1-1 Res. derde klasse B. WFC IV-ZVV II 2-3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1