NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Het bolsjewisme als idee. Sovjet-offensief breidt zich nog steeds uit. Bolsjewistische doorbraakpogingen mislukt. De eereronde der Heldersche kampioenen. T Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 Iqnen). Postrekening 66189. DINSDAG 11 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 8, 2 pagina's. Dexe Courant versebtynt dageltjke Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties In desr Editie 11 ot. per m.M. BU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheel» oplage op aanvrage. I. PROPAGANDISTISCH moge het wel kom zijn, het bolsjewisme als in carnatie van onderwereld, misbaksels en bruut geweld te verzinnebeelden. Dit neemt, toch niet weg, dat het bols jewisme in diepste wezen een krachti ge en niet te onderschatten geestelijke idee is, die met mijitair geweld alléén niet te keeren is. doch die veeleer door een krachtigere idee overwonnen moet worden. Dit klinkt grof, doch men moet de zaak scherp stellen om het gevaar niet te onderschatten, dat van meer dan één zijde het voortbestaan van Europa bedreigt. Het is niet de eerste maal, dat de geschiedenis een soortgelijken ideeën strijd, op ongeveer gelijke wijze in een geduchte militaire macht samengevat, Europa en de geheele menschheid aan dient. De revolutlonnaire idéé van het liberalisme, die in 1789 het eerst in de werkelijkheid baan brak en vervolgens door Napoleon een militair machtsap paraat verkreeg, werd op de slagvel den van Leipzig en Waterloo militair volkomen verpletterd. Toch beleefde de wereld het feit, dat de idéé van het liberalisme op de puinhoopen nieuw le ven ontving en langs nieuwe vormen en gestalten en met andere wapenen dertig jaren later in geheel Europa burgerrecht had verkregen. De reac- tionnaire machten hadden in 1814 en 1815 militair weliswaar gezegevierd, geestelijk hadden ze den strijd, omdat ze enkel ïeactionnair-conservatief wa ren, verloren. De burger nam geleide lijk bezit van den staat en zijn libera le geesteshouding drukte voortaan den stempel op de geheele Europeesche ge meenschap. EEN soortgelijke ervaring deed zich in Duitschland voor. Toen daar in 1918 het communisme het hoofd opstak, heele gebieden overspoelde en onder zijn macht, in de handen van opstan delingen bracht, slaagden de inderhaast gevormde nationalistische vrijcorpsen er weliswaar in, de communistische beweging militair volkomen te ver nietigen. Als geestelijke macht bleef het communisme echter bestaan en' het vertegenwoordigde tot 1933 zelfs een zoodanige macht, dat Duitschland even goed communistisch als natlo- naal-socialistisch had kunnen worden, indien het niet een krachtiger idee als tegenstand-r gevonden had. De vrij corpsen van 1918—'19 misten juist deze idee. Hun ontbrak een nieuwe con structieve politieke en vooral een noodzakelijke sociale gedachte, die kans had het communisme geestelijk te overwinnen. De overwinnende idee kwam eerst door de ontwikkeling van het natlonaal-socialisme, dat in 1933 moreel en effectief het binne-.landsche communisme versloeg, zoodat in 1939 geen communisme meer tot uiting kwam, toen Duitschland voor zijn strijd om het bestaan kwam te staan. Deze historische parallellen houden een wijze les voor het huidige oogen- blik in. Het is voor Europa niet vol doende, dat Duitschland met zijn bond- genooten het militante bolsjewisme verslaat. Europa dient ook zelf een nieuwe constructieve ordeningsgedach te, een nieuwe politieke, economische en vooral sociale idee naar voren te brengen, die voldoende levenskracht bezit, het bolsjewisme ook geestelijk te overwinnen. GESTELD het geval eens, dat de ontwikkeling van den oorlog de niet louter denkbeeldige situatie schiep, dat Duitschland wel zijn eigen gebied tegen een bolsjewistischen stortvloed zou kunnen beschermen, doch dat het niet meer in staat zou zijn. eenzelfde militaire verantwoording voor de rest van Europa te dragen. In dat geval zou het bolsjewisme zich zeer makke lijk over de toch reeds generforeerde Scandinaafsche landen en over de eth- nologisch niet minder kwetsbare Bal kanvolken verbreiden. De nieuwbak ken maarschalk Tito. Moskou's afge zanten Wysjinski en Bogomolov en voorts Maisky en Litwinof, als verte genwoordigers van Stalin in het geïn- teralliëerde comité voor Europa, doen intusschen reeds ijverig hun best de geestelijke penetratie van de bolsje wistische gedachte in Europa grondig voor te bereiden. Het fascisme in Italië heeft zijn gees telijke en militaire onmacht genoeg zaam ge&emonstreerd. Spanje is niet minder een hoogst bedenkelijke scha kel als gevolg van dc nog al te leven dige reminiscenties van den burger oorlog, die er toch eigenlijk ook niet zonder reden was. Frankrijk kreunt nog steeds onder de hypotheek van 't volksfront, dat hoofdzakelijk door com munistische agitatie geschapen was. Europa zou, gezien deze niet bijster op timistische vogelvlucht, in een ontwik keling van enkele jaren, misschien zelfs van maanden of wellicht van weken één groote heksenketel vormen, waarvoor overigens maarschalk Smuts ook beducht is Op den duur zou dan zelfs geen anti-bolsjewistisch Duitsch land als een idyllisch eiland onaange tast overeind kunnen blijven staan. HAMA. Nieuws in 't kort. Australlë's verliezen. Volgens een verklaring van den Australischen minis ter van Oorlog, Forde, heer Australië sinds het begin van den oorlog 55.890 man verloren, van wie 3152 officieren. De zwaarste verliezen werden in Noord- Afrika geleden. (C.D.) Anti-semietlscbe betoogingen in New- York. Volgens United Press hebben den laatsten tijd in New-York verschei dene anti-Joodsche demonstraties plaats geh8d en werden ook op synagogen al daar „hatelijke opschriften" aangebracht. (C.D.) In Amerika niet op zijn plaats. De 26-jarige Amcrtkaansche staatsburger Ro- bert Lowell, die aan den oproep voor de inlijving bij het Amerikaansche leger op grond van gewetensbezwaren geen gevolg had gegeven, daar hij het bombardeeren van geheele steden niet kon billijken, is volgens de „Washington Post" tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. (C.D.) Arbeidsdienst op Java. Met ingang van 1 Maart a.s. zal door het Japansche militaire bestuur op Java een arbeids dienst worden ingevoerd. (C.D.) Zweden protesteert te Londen. Reu ter meldt, dat de Zweedsche gezant te Londen bij de Britsche regeering gepro testeerd heeft tegen de schending van het Zweedsche souvereine gebied door Brit sche vliegtuigen op 4 Januari j.1. Roode leger wil op korf en iermijn beslissing forceeren. Geheele froni weldra in vuur en vlam? weer zal overgaan tot de taktiek, waar mede het sinds November 1942 ln de Sovjet-Unie steeds succes heeft ge had, n.1. die der elastische verdediging: hardnekkig verdedigen en kort, dus krachtig, tegenaanvallen eenerzljds, wat den aanstormenden bolsjewisten nog steeds de zwaarste verliezen heeft op geleverd; en soepel uitwijken aan den anderen kant, om in elk geval te voor komen. dat er Duitsche strijdkrachten werkelijk onder den voet zouden worden geloopen. Verliezen aan elitetroepen en wapenen vooral tanks, vliegtuigen en artillerie geleidelijk binnendringen in een gebied der „verschroeide aarde", met alle daaraan verbonden transport moeilijkheden, en ten slotte de toenemen de lengte der bevoorad'neswegen moe ten er dan vanzelf toe lelden. dat het Roode Leger buiten adem raakt. Er valt nanwelijks aan te twijfelen, of de felheid van het Sovjet-Russlsschc offensief met de massa's menschen en wapenen, waarmede nu wordt ge opereerd, zou er toe kunnen lelden, dat de taktiek der elastische verrfpd! ging opnieuw tengevolge zal hebben, dat de Duitsche weermacht in groo- ten omvang gebied prijsgeeft, doch daarover maakt men zich- te Berlijn thans evenmin zorgen als tijdens het winteroffensief van 1942/'43 en het zomeroffenslef van 1943. De inzet van den strUd, zoo zegt men te Berlijn, vormt immers niet het elndeloozc Sovjet-Russische gebied, maar de uit schakeling van het Roode Leger. Drie zwaartepunten. Het meest opmerkelijke in de ontwik keling der laatste dagen is wel. dat de strijdkrachten van generaal Patoetin, dte In den sector Kief opereeren, niet langer het leeuwenaandeel hebben in den for- midabelen veldslag, welken zich mo menteel afspeelt, maar dat ook de actie der troepen van generaal Bagramyan in den sector Newel is toegenomen, terwijl generaal Rokosofskl in den sector Kiro- wograd-Kriwoirog een offensief heeft ontketend, dat in felheid dat van gene raal Patoetin niet slechts evenaart, maar bij tijd en wijle zelfs schijnt te overtref fen. De Sovjets hebben drie zwaartepunten gevormd waarvan dat ln het centrum, waar aanzienlijke terreinwinst kon wor den geboekt, ongetwijfeld het belangrijk ste is. Van evengroot belang is intusschen het tweede zwaartepunt in het zuiden, dat het stadium cener versterking der zuidelijke flank Belaja-Zerkof-Berdttsjef- S1itomir-Nowo5rad-Wolvnsk-Olewsk reeds lang overschreden heeft en hetwelk thans duidelijk den vorm aanneemt van een Drie zwaartepunten bij den aanval. Het winteroffensief der Sovjets houdt nog steeds ln volle hevigheid aan en het gebied, waar het zich af rolt, breidt zich nog ononderbro ken uit. Ofschoon de Duitsche luchtverken- ning heeft uitgemaakt, dat er ln ver schillende sectoren aanzienlijke concen traties van Sovjet-troepen en mate riaal gereed staan, om het offensief geleidelijk over de volle breedte van het Oostelijk front te ontplooien, maakte het Duitsche wcermachtbericht van VrUdag geen melding van Sovjet bewegingen, die er op dulden, dat het Roode leger daartoe thans reeds wil overgaan. Zaterdag vernam men in Berlijn,' dat in den loop van Vrijdag de temperatuur aan een groot gedeelte van het front snel ge daald is en dat het den daarop volgen den dag hard gevroren had. Het viel Zon dag echter nog niet te constateeren, of de Russische winter nu in zijn volle ge strengheid dreigt in te vallen, dan wel, of het een verschijnsel van voorbij gaan den aard is. Beslissing nadert. Ofschoon men zich in Berlijn ln be voegde kringen ook thans nog zeer ge reserveerd toont, staan er toch analyses van den strijd ter beschikking, die be reids een goeden kijk geven op de al- gemeene taktiek van het Roode hoofd kwartier en waaruit ln groote lijnen kan worden afgeleid, welke houding het Duit sche opperbevel hiertegenover zal aan nemen. Duitsche militaire sprekers leggen er den nadruk op. dat het huidige winteroffensief de Duitsche zienswijze inzake het cardlnale belang van den strijd in de Sov1et-Unle ten volle bevestigt. Duitschland heeft zich steeds op het standount gesteld, dat de tweede wereldoorlog wordt beslist aan het Oostelijk front, en het oogen- blik, waarop deze beslissing gaat vallen, schijnt te naderen. Slaagt de Duitsche weermacht er in den bolsjewistischen stormloop defini tief af te slaan, dan kunnen ook de Westersche democratieën Duitschlands positie niet meer belagen. Veronder stelt men daarentegen een oogenblik dat de toeleg der Sovjets om de Duit sche strijdkrachten te vernietigen, zou lukken, dan behoeft het geen betoog, dat Moskou dit niet te danken zou heb ben aan de beoerkte hoeveelheden wa penen, levensmiddelen en grondstoffen die het uit Engeland en Amerika heeft ontvangen, noch aan de enorme pro paganda, welke momenteel met de komende invasie en de oprichting van een tweede front wordt gemaakt. Geheele front ln vuur en vlam? Zelfs voor het Oostelijk front enorme hoeveelheden menschen en materiaal, die de Sovjets in het vuur zenden, de wijze waarop zij schier dagelijks in nieuwe sectoren op smaller of breeder front nieuwe zwaarteounten vormen, de con centraties van troenen en waoenen. die oractisch overal vallen waar te nemen, en die duideliik aantoonen, dat ook in de sectoren, waar nu noe een betrek kelijke rust heerscht, weldra tot den aanval zal worden overgegaan. Dit alles bewiist. dat het Roode leger oo korten termijn, koste wat kost, een beslissing wil forceeren. Stalin, zoo verklaart men openlijk te Berlijn, heeft alles op één kaart gezet dc Du'tsche w»°rraao,'i vernle"- gen. Bij de geweldige afmetingen, die de strijd reeds heeft aangenomen, en in de komende dagen en weken beslis' nog verder zal aannemen, kan men niet neer zeggen, dat de Sovjets benaalde 'ebieden willen „bevriiden". En zelfs niet. dat zli het Duitsche front in tweeën wil len solitsen. of dat zii benaalde groeoen Duitsche strüdkrachten willen omsinge- :n en vervolgens uitschakelen. Het Sovjet-Russische ODperbevel, dat aan den .eenen kant weet, dat de hui dige soannlng in het binnenland der Sovtet-Unie niet eeuwig kan worden volgehouden en dat er hoogstwaar schijnlijk aan den anderen kant ook van ovctu'gd is dat de Diiits"^>" weer- macht thans voldoende verzwakt is. om den erooten slag te wagen, heeft alle menschen en wapenen, waarover het beschikt, ineens den striid frewn~- nen met geen ander doel. dan zijn tegenstander eenvoudig onder den voet te iooDen. Met dezelfde openhartigheid waarmede len den zwaren strijd aan het Ooste lijke front sinds den vooravond van Kerstmis den dag waarop hij werd ontketend steeds heeft besnroken. zegt men te Berlijn, dat men er niet aan denkt om den stormloop van menschen en wapenen, die dag en nacht bijna on onderbroken tegen het Duitsche front beukt, te onderschatten of ook maar te 'Uipn klein eer en. Gedurende de 21/2 Jaar, dat de oorlog ln de Sovjet-Unie duurt, heeft de Sov- jet-Ruisslsche; soldaat voldoende geleerd om hem te maken tot eenen tegenstan der, waarmede geenszins te spotten valt. Ongetwijfeld heeft iedere Duitsche sol daat het gevoel, dat hij verreweg supe rieur is, maar de massa's menschen en wapenen, die de Sovjets meedoogenloos ln het vuur jagen, vormen ten slotte een probleem, dat met individueele superio riteit niet valt op te lossen. Ook thans: elastische verdediging. Er valt daarom op te rekenen, zoo h9ort men in bevoegde Duitsche militai re kringen, dat het Duitsche opperbevel stoot naar het zuiden, die geen ander doel kan hebben dan de Duitsche strijd krachten in de bocht van den Dnjenr terug te dringen op de kust van de Zwarte Zee en zoo mogelijk ln te sluiten en te vernietigen. Van het derde zwaartepunt in het noorden is nog niet veel méér te zeg gen dan dat de druk der bolsjewisten er is toegenomen. Berditsjef ontruimd. Het middelste zwaartepunt is als ge zegd het belangrijkste. De Sovjets drin gen hier in den sector Sjitomlr sinds drie dagen niet verder op: daarentegen vallen zij bij Berditsjef, welke stad thans, naar men te Berlijn verklaart, geheel door de Duitsche troepen is ontruimd, zoowel in westelijke als ln zuidelijke richting verwoed aan. BIJ Nowograd-Wolynsk schijnt het Roo de Leger uitsluitend van Olewsk uit ver der op te rukken. Het oefent thans zwa ren druk uit op Rokitno, de laatste hinderpaal op den weg naar Sarny, 'n sta tion aan de spoorliin Wllna-Lemberg. Oo het oogenblik is de actie van de kolon- ne, die den autoweg naar Rowno, het punt waar de spoorlijnen Wilna-Lemberg en Kief-Warschau elkaar kruisen, schijnt te willen volgen, verflauwd. De tegenstand der Duitsche krachten, die weliswaar elastisch uitweken, maar nergens uiteen werden geslagen, neemt geleidelijk toe en zal nog aanzienliik sterker worden, redenen die Patoetin dwingen om niet alleen nieuw materiaal maar ook reserves naar voren te bren gen. Meer naar het zuiden moet het front in den sector Berditsje*—Bolaia-Zerkof als beslissend worden beschouwd. De stootrichting van Berditsjef uit gaat voornamelijk naar het zuiden van Bela- Ja-Zerkof uit naar het zuidwesten. Taaie Duitsche tegenstand. In het noorden schijnt generaal Bag ramyan niet goed raad te weten met den taaien tegenstand der Duitsche strijd krachten en vooral met hun felle tegen aanvallen, die hem herhaaldelijk weer uit pas veroverd terrein terugdringen. Eerst marcheerde hij met circa drie, la ter met vier colonnes op Witebsk af. Daarna trachtte hij om Witebsk heen te trekken, kennelijk om deze stad in te sluiten en zoo tot capitulatie te dwingen. Nu richtte hij zijn aandacht op het meer westelijk gelegen Polosik. sneed tot twee keer toe de spoorlijn tusschen deze stad en Witebsk door, doch moest zich tel kens weer laten terugslaan. Nog noordelijker in den sector Newel vinden slechts gevechten van plaatselijk belang plaats. De Sovjets streven hier naar het bezit van het belangrijke spoor wegstation Novo-Sokolniki, ten westen van Welikiie Loeki. In Duitsche militaire kringen geeft men te verstaan, dat het Roode Leger onge twijfeld alles ln het werk zal stellen óm een beslissing te forceeren. Te dien einde zal het ongetwijfeld alle beschikbare krachten aanwenden, zoodat niet alleen met een aanzienlijke uitbreiding van het operatieterrein, maar ook met een voor- loopig nog steeds toenemende felheid van den strijd te rekenen is. Duiische luchiwapen grijpt krachtig in. Activiteifaan Italiaansche front HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Jan. (DNB). - Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Ten westen van Otsjakof is een bolsjewistische landingspoging door eenheden der marine verijdeld. In het gebied van Kirowograd wer den sterke vijandelijke aanvallen af geweerd en de bolsjewisten in succes volle tegenaanvallen teruggeworpen. Ten zuiden en zuidwesten van Po- grebistsje zijn harde, wisselvallige ge vechten met den verder oprukkenden vijand aan den gang. Een tijdelijk ver loren gegane plaats werd in een tegen aanval heroverd en daarbij werd een bolsjewistisch bataillon vernietigd. De vijand heeft zware, bloedige verliezen geleden en 17 kanonnen verloren. De laatste dagen heeft zich bij de gevechten in dit gebied de 17de pant serdivisie onder leiding van generaal- majoor von der Meden door stand vastigheid en kranig uitgevoerde tegenaanvallen bijzonder onderschei den. Ten zuiden en westen van Berditsjef hebben onze troepen voor een deel in tegenaanval felle aanvallen der bols jewieken uiteengeslagen en 31 vijan delijk tanks vernield. Het Duitsche luchtwapen heeft herhaaldelijk met sterke strijd krachten op de zwaartepunten in gegrepen in de gevechten op den grond en concentraties en opeen- hoopingen van tanks van den vij and doeltreffend met bommen be stookt. Bij de bestrijding van het bolsjewistische ravitailleeringsver- keer werden 5 materiaaltreinen vernield, acht andere treinen be schadigd. In het randgebied der Pripet-moe- rassen is het tot plaatselijke gevechten gekomen met vijandelijke verkennings strijdkrachten ten westen van Nowo- grad Wolynsk en Sarny. Ten westen van Resjitza zetten de bolsjewieken hun aanvallen voort. In zware gevechten zijn ook gisteren alle doorbraakpogingen van de bolsjewie ken mislukt. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Ten zuidoosten van Witebsk hebben onze troepen hernieuwde krachtige aanvallen van den vijand afgeslagen. Het gisteren voor het ressort van een corpssector gemelde aantal van 57 vernielde tanks is gestegen tot 71. In denzelfden corpssector zijn gisteren opnieuw 87 bolsjewistische tanks ver nield. Ten noordwesten van Witebsk heb ben de bolsjewieken herhaaldelijk zon der succes aangevallen. Bij de zuive ring van een boschgebied is een vrij sterke gevechtsgroep van den vijand vernietigd. Het Saksische grenadiersregiment 456 o.l.v. lt.-kol. Sacher heeft zich hier bij de gevechten der laatste dagen bijzon der onderscheiden. Het front in Italië. In den westelijken sector van het zuid-Italiaansche front zijn verschei dene plaatselijke aanvallen van den vijand in ons geconcentreerd artillerie vuur ineengestort. Aan het overige front verliep de dag bij succesvolle eigen bedrijvigheid van stoottroepen rustig. In de eerste ochtenduren van 9 Jan. hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen scheepsdoelen voor de noordkust van Cyrenaica aangevallen. Op 4 koop vaarders van middelbare grootte wer den verscheidene voltreffers geplaatst. Aangenomen kan worden dat twee van deze schepen vernietigd zijn. Een eigen vliegtuig ging verloren. Graaf Ciano ter dood veroordeeld. Sinds 8 Januari heeft in het kasteel Vecchio in Verona voor het bijzondere gerechtshof het proces plaats gehad tegen de onderteekenaars van de door Grandi opgestelde motie voor de ver gadering van den Grooten Fascisti- schen Raad, die geleid heeft tot de bekende gebeurtenissen van den 25en Juli 1943. Met uitzondering van Cia- netti. die 30 jaren tuchthuis kreeg, zijn alle beklaagden ter dood veroor deeld. Van de 18 doodvonnissen zijn er 13 uitgesproken in afwezigheid van de beklaagden. De vijf aanwezige ter dood veroordeelden zijn: Mussolini's schoonzoon Ciano, de Bono, Marinelli, Pareschi en Gotthardi. Bekendmaking. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Met ingang van 15 Januari 1944 is het wederom mogelijk als nulpzuster tot het Duiische Roode Kruis toe te tre den. Aan alle Nederlandsche meisjes in den leeftijd van 2030 jaar, die de Duitsche taal begrijpen, wordt hier mede gelegenheid geboden actief in lazaretten, ziekenhuizen of soortgelijke instellingen werkzaam te zijn. Men kan zich melden bij: SS-Ersatzkommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag. Neben- stelle Amsterdam, Dam 4. Nebenstelle Groningen. Heerestraat 46. Nebenstelle Alkmaar, Langcstraat 56. Nebenstelle Heerlen. Saroleastraat 25. Nebenstelle Enschedé, Hengeloschestraat 30. Uitreiking nieuwe rijvergun ningen enz. 'De secr.-generaal van het Dep. van Waterstaat maakt bekend, dat in het tijd vak van 15 Januari15 Februari a.s. nieuwe rijvergunningen en herkennings- teekens voor motorrijtuigen zullen wor- denen uitgereikt. Nè 15 Februari 1944 zal het niet meer toegestaan zijn, de thans bestaande ver gunningen en herlcenningsteekens als gel dige documenten te bezigen bij het ge bruik van een motorrijtuig. Deze vergun ningen moeten worden bewaard en de herkenningsteekens moeten op de mo torrijtuigen bevestigd blijven, totdat deze door den Rijksinspecteur van het Ver keer worden opgevraagd. Er wordt nogmaals op gewezen, dat streng de hand gehouden zal worden aan een zoo zuinig en doelmatig mogelijk ge bruik van de nog beschikbare voorraden brandstoffen, banden en andere materia len. De voorwaarden, daartoe door den Rijksinspecteur van het Verkeer aan de vergunning verbonden, moeten strikt worden nageleefd. Het bovenstaande geldt niet voor de rijvergunningen en herkeningsteekens, welke vanwege den Rijksinspecteur van het Verkeer belast met de uitgifte van Bijzondere Vergunningen, Kromme Nieu we Gracht, Utrecht, worden uitgereikt. Tengevolge van bloedvergiftiging over leden. vorige week had de fabrieksar beider, tevens landbouwer J. Broeze, wo nende onder „Duivecate" bij Nijverdal het ongeluk zich bij zijn werkzaamheden te verwonden, waardoor bloedvergiftiging ontstond. De man is aan de gevolgen overleden. Verduister van 17.8.45 n. 12 Jan.: Zon op 8.48, onder 16.50 u. Maan onder 9.56 op 19.02 u. RAADHUIS TE LEIDEN. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze vrijwil ligers GL/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef- tyd van 17—45 Jaar, kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbatalJon in Amers foort, Landstorm Nederland, Krlegsmarl- ne en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 19—30 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hnn verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 17.1.44 914.00 uur Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2: 18.1.44 9—12.00 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 15—18.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord- Brabant. Markt 45; 19.1.44 9—12.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16, 1518.00 uur Arnhem. Café Royal; 20.1.44 9—12.00 uur Hengelo, café Modern, Spoor straat 18, 15—18.00 uur Zwolle, Hotel Gij- tenbeek; 21.1.44 9—12.00 Assen, Concert huls a. d. Vaart, 1518.00 uur Groningen, Heerstr. 46; 22.1.44 9—12.00 uur Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstr.; 23.1.44 9—14.00 Amsterdam. Dam 4; 24.1.44 9— 13.00 uur Utrecht, N.V.-huis, Qudegracht 245; 25.1.44 9—14.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangslager. Leusderweg; 26.1.44 9— 14.00 uur Den Haag, Dierentuin, Benoor- denhoutscheweg. KOUSARpEK» i ip JIHW ^vonK |kahpioen/1 Kl£SEWETTEt* V. ROTTIER. 0EFEMMEE5TER oe 80ER, I VOORZ> J.6RE-GMAH Tï Roode Kruis Kinderlegitimatiekaart 't Roode Kruis geeft het kind Zóó als het leven begint Een bewijsjo ter legitimatie. Zoo raakt baby nooit zoek Want dat spreekt als een boek Bij een vlucht of een evacuatie. O*der* of voogden, vraagt voor Uw kinderen tot IS Jur een klnderlegiümatiekeort tem. Aanvraagformulieren verkrti«1>aar bi) Hoofden van scholen. Gemeentesecretarie®!» (afd. Bevolking), Afdeellng»bestoren van het Ned. Roode Krol», t'rija f 0.10 Minvermogenden kottóhea SCHAGEN. BILJARTWEDSTRIJD. Zaterdag en Zondag vond in de Posthoorn alhier een biljartwedstrijd plaats tusschen Schmidt (Amster dam, le klasse) en Boekei (Schagen, 2e klasse). De handicap was gesteld op 1500 tegen 900, De heer Van der Ben opende dezen wedstrijd met eenige welgekozen woorden. Hij deelde tevens mede, dat de wedstrijd in 3 gedeelten van elk 500 caramboles gespeeld zou worden. Daarna stootte de heer Schmidt af. Hij bleek dezen middag in topvorm te zijn, scoorde bij zijn derde beurt een serie van 272 en had in slechts zes beurten 571 caramboles ge maakt. Zijn moyenne bedroeg niet minder dan 95! Daartegenover stelde de heer Boekei in 5 beurten 88 caram boles met een gemiddelde van 17.6. In de avondpartij speelde de heer Schmidt veel minder. Wel begon hij met een brillant gespeelde serie van 116, direct daarop gevolgd door een uitstekende 95, maar daarna zakte zijn spelpeil bedenkelijk in. De heer Boekei maakte daarvan dankbaar gebruik, door het verloren terrein te herwin nen en kwam er steeds beter in. We noteerden voor hem in deze partij een fraaie, maar gelukkig gespeelde 166 en hij bereikte een gemiddelde van 28. Daartegenover stelde de heer Schmidt een moyenne van 25. De laatste partij stond, wat het '&el van den heer Schmidt betreft, weer oo hoog peil. Hij bereikte een gemiddelde van 48 en kwam zeer verdiend als overwinnaar uit het strijdperk. Vooral zijn laatste drie 9eries waren technisch af en besloten op waardige wijze dezen uiterst sportieven kamp. De heer Boekei scoorde 740 caram boles. Zijn algeheel gemiddelde be droeg 23.12. Dat van zijn tegenstander 46.88. Voor deze hooge moyenne was de grondslag gelegd in de eerste partij. De heer Schmidt sprak eenige woor den van dank aan den heer Boekei. dien hij tot zijn persoonlijke vrienden rekent. Daarna sloot de heer Van der Ben met een kort woord. Rest ons nog een woord van lof aan den heer Peet oom voor het schitterende materiaal. Dat was in één woord perfect en droeg zeer veel bij aan dit technisch hoog staande spel dezer beide sympathieke biljarters. Er was veel publiek, ook uit omlig gende gemeenten. Zij hebben allen van brillant spel genoten. Vooral de schit terende rappels van den heer Schmidt wekten aller bewondering. Wij hopen dezen hier reeds populairen vertegen woordiger van de biljarlvereeniging De Ruyter weer spoedig in ons midden te zien. UIT DEN OMTREK. Warmenhaizen. Gymnasticknitvoerini; DASKO. De gymnastiekvereniging DASKO gaf Zondagmidag haar jaarlijksche non- stop-uitvoering in de zaal van den heer Slikker, onder leiding van den heer W. Veldstra uit Alkmaar. Voor een volle zaal opende de voor zitter, de heer Jac. Speets, deze bij eenkomst met allen hartelijk welkom te heeten en sprak met voldoening over de buitengewone belangstelling. Volgens spreker is het aantal dona teurs met de helft vermeerderd. Spre ker betreurde het, dat de vereeniging niet over een aan de eischen te stellen oefenlokaal beschikt, waardoor de tur ners zich niet tot de 100 pCt. kunnen ontplooien. Ondanks dat. heeft de ver eeniging op de wedstrijden in de Ko renbeurs te Alkmaar een goed figuur geslagen n.1, met de leden Cees Smit en IJda Westra. Het programma werd ingezet met den vaandelgroet en het zingen van het Bondslied Een gevarieerd programma in vlug tempo, terdege voor een elk wat wils, gymnastiek, afgewisseld door cabaret, ballets, acrobatiek. De oefeningen werden door groot en klein op correcte wijze uitgevoerd. Vooral het nummer acrobatiek, uitgevoerd door twee dames en twee heeren, viel buitengewoon in den smaak. Dat het geven van een dergelijke uit voering geweldige voorbereiding ver- eischt, kan ieder zich wel indenken. Daarom dan ook aan den heer Veld stra een woord van lof voor zijn kra nige leiding en aan de leden voor het geen zij hebben gepresteerd. Aan 't slot dankte de voorzitter allen, die tot het welslagen van dezen middag hebben medegewerkt en hij deed een beroep op de bezoekers om de -ereeniging te steunen door lid of donateur te wor den. Wij wenschen DASKO met haar tweede uitvoering evenveel succes als met haar eerste.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1