NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hei bolsjewisme als idee. Sovjet-offensief over front van 1300 k.m. Sovjets vallen bij Kertsj aan. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 <2 Iflnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 12 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 9, 2 pagina's. Dete Conrant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per tn.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor 1c geheele oplage op aanvrage. II. HET bolsjewisme is, isten ook de marx- wat daarbij geestelijk leentjebuur speelt, erkennen dat de laatste of een van de laatste conse quenties van de zege van de rede, de ratio. Zij vierde in de Fransche revolu tie triomfen en doorliep een ontwik kelingsgang van liberalisme, kapitalis me, sociaaldemocratie, communisme, bolsjewisme, anarchisme. Al deze -is men hebben een karakteristiek ken merk gemeen. Hun kleinste gemeene deeler is het door de ratio als id?aal geziene wereldkarakter van elke in richting, die in een dezer -ismen zijn auctor intellectualis bezit. Dat geldt voor wereldmarkt. wereldeconomie, wereldcrisis, wereldbroederschap, we reldbond, of wat oók. Het karakteristieke kenmerk van het natlonaalsocialistische gedachtegoed is het volksche karakter. Dit heeft de re lativiteit van de ratio als overschat element onderkend en doet de onder drukte geestelijke, zielkundige „impon derabilia" tot hun gerechtvaardige gelding komen, zooals deze Impondera bilia bewust of onbewust en als leven de werkelijkheid of als wensch en streven voortleven ln de saêmhoorig- heid van nationale, aan bloed en bo dem gebonden gemeenschappen en zoo als zij voortleven in de gezonde be houdzucht aan de historisch gegroeide moraal en levensbeschouwing. In dc erkenning van de hoogere waarden de zer imponderabilia schuilt ook een wij ze levenservaring. De loslating van de basis heeft immers te vaak reeds tot volslagen ontworteling en ontredde ring van het maatschappelijke leven geleid. Het leven is nu eenmaal niet enkel materie en ratio. Verre vandaar. Dit uit ervaring gekregen inzicht heeft het liberalisme doen veroordeelen. na dat het eenmaal zijn nochtans noodza kelijke historische roeping had vol bracht. o HET nationaalsocialisme heeft op zijn beurt een even groote historische taak, althans voor Europa, te vervul len, doordat het dit gemis, dit falen van het liberalisme en zijn ontaardin gen weer nivelleert. Het onderscheidt bovendien de noodzakelijke grens van economisch? ontwikkeling, waar het kapitalisme in zijn tegendeel als 'n lo gische consequentie der rationeele ont wikkeling moet omslaan. Het erkent tevens het gevaar van sociale spannin gen, die het gevolg van de economi sche ontwikkeling zijn. Dien omme zwaai mag men intusschen in alle nuchterheid ook met betrekking tot de uitgesproken kapitalistische landen, zooals Engeland en de Vereen. Staten, verwachten. Van socialen vrede econo mische we'vaart en evenwifh* is men daar nog mijlen ver verwijderd. Veel eer brengt de oorlog daar een versnel de beslissing iederen dag naderbij Hetgeen niet zeggen wil. dat men daarop als politieke en militaire fac tor mag rekenen. Harde strijd verwacht aan den rand van de Pripet-moerassen. name in Duitschland. uit de prak tijk, dat de catastrophe-theor'e van het marxisme onjuist is. Ook de sociaal democratie heeft dat in zijn beste da gen moeten erkennen. Voordat in 8 tv sluiting op de hooekap'talistische pe riode van decadentie het verwachte aardsch paradijs van boeren en arbei ders aanbreken kan, is een dermate schrikbarend intermezzo van maat schappelijk verval met werkloosheid, stakingen, ellend^, burgeroorlog enz. opgeroepen, dat onder invloed van re- actionnair machtsgeweld en reaction- naire tegenstroomim?en, die immers over de machtsmiddelen van d*n ouden staat beschikken, hoogstens een sfeer van het „bijna" bereikt wordt. Dat beteekent, dat de overgang van een liberalistisch-kapita'isrische maatschap pij naar een geordende socialistische gemeenschap vertraagd of telkens uit gesteld wordt of partij r-mise blJHt. Met de slotsom, dat intv"-hen een on schatbaar arsenaal van cultureele. geestelijke en materieele waarden ver loren gaat of niet tot ziin recht komt. afgezien van alle ellende, die breede volksgroepen te dulden krijgen. o— HET zou in het leader van de door het liberalisme zoo hoog geprezen red? liggen, dat de socialistische ge meenschap consequent overeenkomstig de economische ontwikkeling zonder revolutie, doch veeleer volgens evolu- tionnairen weg ontstaan zou. Dat is niet gebeurd^ gebeurt ni t, en zal ner gens gebe'Ten. omdat het bezit van macht en kapitaal zoo sterk het ziele- leven van het bezittend individu be- heerscht, dat het daarvan niet zonder slag of stoot afstand doet. Het zal zich veeleer tegen dit afstand doen instinct matig met alle machtsnv'Idelen of lis ten verzetten, hetgeen ook telkens ge schied 's "«"s wa°r langs zuiver democratisehen of partement?iren weg de arbe'ders eertijds uitsluit'nde dragers der nieuwe socialistische ge meenschap gewaand de macht van den staaj veroverd hebben, daar nog zal vroeg of laat een aanvankelijke minderheid, wanneer zij het pleit langs democratisch-n weg verloren heeft, met andere middelen, b.v. door geweld, burgeroorlog of hoe dan ook, trachten die macht te heroveren Dat is de wij ze les van Spanje en Frankrijk. HAMA. Duitsche troepen vechten in alle windstreken. Het Duitsche weermachtbericht van Maandag, dat beduidend uitvoeriger is dan de laatste dagen het geval was, en dat belangrijke bijzonderheden be vat omtrent de wijzigingen, die het Oostelijk front ln de zeventien dagen, welke het winteroffensief der Sovjets nn duurt, heeft ondergaan, laat dui delijk doorschemeren, dat de druk, welke het Roode leger op de Duit sche stellingen uitoefent, nog onver minderd aanhoudt, en eerder toe- dan afneemt. Het eerste Oekrainsche leger onder generaal Watoetin, dat den dag voor Kerstmis ln den sector\ Klëf op een breedte van nauwelijks vijftig k.m. aan viel, heeft hier geleidelijk een front ge vormd van 360 k.m. Het tweede Oe krainsche leger, onder generaal Konjef, dat aanvankelijk slechts de zuide lijke flank van den door generaal Wa toetin gevormden, vrij diep naar het westen vooruitspringende saillant scheen te willen versterken, doch daar na eensklaps naar het zuiden afboog, kennelijk met het doel om het gros der strijdkrachten van generaal-veldmaar- schalk Von Mansteln in de groote bocht van den Dnjepr ln te sluiten, heefi intusschen een frontbreedte van circa 500 k.m. bereikt. Telt men hier de fronten van generaal Bagramyan in het noorden en generaal Rokosowski ln het zuiden bij, dan speelt zich het winter offensief der Sovjets momenteel af over een front van ongeveer 1300 k.m. Roode leger heeft rand Pripet-moerassen bereikt. Sinds eenige dagen was de opmarsch der Sovjet-Russische colonnes op ongeveer 00 k.m. ten westen van de vroegere Poolsch- Sovjet-Russische grens voer Sarny en Rowno tot staan gekomen. Maandag meldde het Duitsche weer- machtberfcht, dat er ten westen van snr- y welke stad aan de spoorlijn Wilna -Lemberg ligt en nog steeds in Duitsche handen is en ten oosten van het be- l^ngriike kruispunt Rowno «revolten bid den plaats gehad met vijandelijke pa trouilles. Deze mededeeling van het Duitsche weermich'tber'cht h?d uiter aard nog betrekking op de situatie van Zondag. In Berlijnsche militaire kringen verklaarde men. dat .eeneraal Watoetin ln dezen sector Maandagmorgen het offen sief heeft hervat. Nu het roode leger den rand der Pripet-moerassen heeft bereikt en het een vrij langdurige pauze heeft gemaakt, kennelijk om de ravitailleering te organiseeren, kunnen hier harde ge vechten worden verwacht, temeer omdat reeds een week geleden ls medegedeeld, dat ook de Duitsche troenen verster kingen' hebben ontvangen. Het belang rijkste front blijft echter dat, waaraan het tweede Oekrainsche leger naar het zuiden blijft oprukken. Navolgings-manoeuvre? Van Duitsche militaire zijde merkt men od. dat generaal Konjef hier klaarblijke lijk het operatieve plan van het Duitsche opperbevel gedurende het Duitsche zo- meroffensief van 1942 wil navoleen. De Duitsche strijdkrachten drongen toen var Koersk overrompelend op naar Woro- nesk. van welke stad uit zij echter niet verder naar het westen oprukten, doch verrassend scherp naar het zuiden afbo gen Het gevolg van deze manoeuvre was. dat heel het Sovlet-Russisehe zuidfront ineenstortte en de opmarsch naar Sta- llngrad en tot ver op den Kaukasus in een verbluffend snel temoo kon plaats vinden. De bolslewisten hebben zich thans meester gemaakt van de scharnlerstelling Bcrditsief en zijn eveneens schero naar het zuiden afgebogen. Ongeveer vijftig ki lometer ten zuid-oosten van Berditsief trachten zij via Pogrebitsj, waar ztj blij- V„n<5 TauUsn*-» --~ niet tot staan konden worden gebracht. te rukken naar Winnltza. Ten zuid westen van Kirowograd richt generaal Konjef zware aanvallen ln de richting ^«•kr-una. Hit deze beweging valt af te '"iden. dat het vnorlnoniee strate"isrhe do-1 -"er Sov jets de Boee ls. we'ke rivier wat kost. zoo sooedie moeetiik willen hereiken, teneirde den Du'tsehers te be letten. de laatste hand te leggen aa» de verwerking van deze gunstige natuurlijke stelling. In het noorden is de situatie vrijwel onveranderd gebleven. Sinds twee da gen hebben de Sovjets een offensief ontketend bij Retsjitza. klaarblijkelijk met het doel de noordelijke flank Olewsk-Sarny, Rowno-Wograd—Wo- lynsk te versterken, nu het eer ste Oekrainsche leger zijn storm'oo-> naar het westen heeft hervat. Tot dus verre hebben de Sovjets bij Retsjitza tegen de hardnekkige Duitsche verde- eerste Oekrainsche leger zijn stomloop diging geen succes van beteekenls be haald en op sensatloneele wijzigingen in den toestand valt hier voorloopig wel nauwelijks te rekenen, dit ln verband met het onoverzichtelijke, moerassige terrein. Hevige strijd. Ook ten zuiden van Mogilew. bij Po- proisk, is er ondanks de zware bolsjewis tische aanvallen weinig veranderd. Bij Wltebsk probeeren de Sovjets volgens hun beproefde methode de Duitsche strijdkrachten uiteen te rukken door ge- Nieuws in 't kort. Amerikaansche vrouwen weigeren. Het gebrek aan vrouwen voor het Ame rikaansche leger wordt op 5l/t mlllloen gescnat. Ondanks alle pogingen is men er tot dusverre nog niet in geslaagd 60000 vrouwen bij elkaar te L..,v,rr. De le'der van het vrouwencorps heeft 'nier- uit de conclusie getrokken dat dit ge brek alleen door dwangmaatregelen zal kunnen worden opgeheven. (C.D.) Sardinië wordt roerig. Evenals op Si cilië ls thans ook op het eiland Sardinië, zoowel ln steden als dorpen, een toene mende weerstand te bespeuren van de bevolking tegen de Anglo-Amerikaansche bezettingstroepen. (C.D.) Staking in Australische kolenmijnen. In 17 Australische kolenmijnen is na drie dagen arbetdsvrede opnieuw een mijn- wrrkersstaklng uitgebroken, waardoor de productie van steenkool nog ernstiger wordt benadeeld dan door de stakingen in September J.l. (C.D.) Arbeider onder Ijzeren platen gedood. Maandagavond is 'n arbeider, die in een opslagplaats van ijzer op de Prinsen gracht te Amsterdam bezig was een plaat Ijzer te bewerken, bedolven onder 10 zware ijzeren platen, welke waren omgevallen. Toen men hem van den last bevrijd had. was de man reeds overleden. regeld het zwaartepunt van hun aanval len te verleggen. Viel Zaterdag de co lonne, die van het noordwesten uit de stad tracht in te sluiten, verwoed aan, Zondag was het de beurt aan de colon ne, die uit zuidoostelijke richting op rukt, om te trachten door de Duitsche stellingen heen te breken. Maandagmor gen viel de colonne in het noordwesten weer aan, terwijl ln den loop van den dag de colonne in het zuidoosten even eens het offensief hervatte, zoodat de strijd hier thans een groote hevigheid heeft bereikt. In bevoegde Duitsche kringen concen treert men, ook zonder de beteekenls van den strijd aan de overige sectoren van het oostelijk front te onderschatten, zijn aandacht onveranderd ln de eerste plaats op het front Berdltsjef-Pogrebitsj (Win- nitza)-B.1elala Zerkof-Tsjerkassy (Smela)- Kirowograd (Nowo-Oekraina)-Krlwolrog- Ntkopol. De moderne beweeglijke oorlogvoering maakt het natuurlijk onmogelijk, hier een front in den vroeger gebruikelijkon zin van het woord te vormen. Aan beide zijden vindt men geen ononderbroken systeem van versterkingen, doch slechts dikwijls vrij ver uiteenllggende steunpunten. Het grillige verloop van het front Is er de oorzaak van. dat de Duit sche troeoen in de verschillende secto ren in alle w'ndstreken vechten. ZIJ vechten tegen bolsiewistlsche strlidkrach- ten, die hier uit het noorden daar uit het oosten, maar vaak ook uit het westen en zelfs uit het zuiden aanvallen. Bi) deze constellatie komt het er voor de Duitsche legerleiding op aan onder alle omstandigheden te voorko- onverwachte tegenaanvallen tot het afsnijden en vernietigen van Duitsche strijdkrachten lelden. Hiertoe zijn voort durend frontcorrecties noortlg, die in sommige geval'en ook een zekeren omvang znllen hebben. Wat den algc- .meenen toestand betreft blUft men te Berlijn nog steeds zeer gereserveerd. Wel wijst men er op, dat er in alle sectoren sprake ls van hevige Duit sche tegenaanvallen, die in vele ge vallen een bevredigend verloop heb ben. Ciano e.a. terechtgesteld. De laatste uren der veroordeelden. Radio Rome deelt inzake de terecht stelling van de ter dood veroordeelde leden van den Grooten Fascistischen Raad mede, dat twee priesters den geheelen nacht bij de veroordeelden hebben doorgebracht om hen op hun naderend einde voor te bereiden. Vroeg in den ochtend werden de veroordeel den uit hun kerker „Dei Scalzi" ge haald en naar de plaats der terecht stelling overgebracht. Hier baden de beide priesters met de veroordeelden een laatste gebed, waarna de terecht stelling werd voltrokken. Wacht in den Pacific hen Japansche oorlogsbodem op weg ter beveiliging van de vaart in het Zuidwestelijk deel van den Pecillc Transocean/Europapr./Pax m Uitbreiding Bulgaarsche aardbeiencultuur. De Bulgaarsche aardbeiencampagne is weer begonnen. De aardbei is hier eerder rijp dan in midden- en west- Europa. Vandaar, dat de aardbei voor Bulgarije een belangrijk uitvoerartikel is geworden. Vandaar ook dat de Ne- derlandsche glas-aardbei alleen nog een kans op de internationale markt heeft, wanneer zij vóór 15 tot 25 Mei wordt afgeleverd. De uitbreiding van de Bulgaarsche aardbeicultuur is in de eerste plaats toe te schrijven aan de betere handels betrekkingen met het Duitsche Rijk. De eigenlijke uitvoer begon eerst sedert 1933. Tot 1937 werd hoofdzakelijk aardbei- pulp geëxporteerd. Eerst daarna begon men in groote hoeveelheden versche aardbeien uit te voeren. Te dien einde werd ook van de vliegmachine gebruik gemaakt. Toen Bulgarije echter grootleveran cier van aardbeien voor Duitschland was geworden, was het mogelijk, bij zondere aardbel-exprestreinen te laten rijden. Harde gevechten op diverse deelen van het front. Geheim bolsjewistisch bevei aan Tito's benden. Ook Engelsch-gezinden zullen uitgeroeid worden. Een geheim bolsjewistisch bevel aan de bende van Tito, waarin nauwkeu rige instructies verstrakt worden tot het uitroeien van alle ongewenschte elementen, wordt door het blad „Po- runca Vremii" bestempeld als het mi nimumprogram van hetgeen de bolsje wieken. ingeval zij de overwinning be halen, met Europa voor hebben, aldus meldt het D.N.B. uit Boekarest. Uit dit geheime bevel blijkt, zoo schrijft het blad, dat alles moet worden geli quideerd, wat niet behoort tot den in- tiemsten kring van de bolsjewistische machthebbers. Dientengevolge staat ook allen anglophielen zonder pardon hetzelfde lotte wachten als dengenen, die als natioiiaal-socialisten sinds jaren tegen het bolsjewisme en het jodendom vechten. Het bolsjewisme, zoo vervolgt he' blad, zal geenerlei verschil tusschen ons maken Wanneer Moskou niet met onze eigen wapens, met de waoens der Europeanen, zou worden overwonnen, zouden wij allen onder het opschrift „liquidatie van het kapitalisme" in hetzelfde massagraf eindigen. De En- g lschen eh Amei'ikanen zijn geworden tot niets meer dan W'-ktuigen van Moskou en van de overwinning van bolsjewisme in Europa. Op het oogen- blik waarop de verdediging van het continent, zou ineenstorten, zouden de bolsjewieken zich ontdoen van hun plutocratische bondgenooten. Nieuw Iuchtbeschermings signaal ie Berlijn. De luchtbeschermingsautoriteiten de Rijkshoofdstad hebben er toe beslo ten, een „voorloopig-veilig"-signaal in te voeren, diit gegeven wordt zoodra de massa der' vijandelijke vliegtuigen zich op den aftocht bevindt. Weliswaar bestaat er dan nog ee"i<* gevaar voor incidenteel va'len van bcmm°n, d?ch hiertegenover staat het voordeel, dat men spoediger het verkeers- en ar beidsleven kan hervatten en op groote schaal de gevolgen van de luchtler- reur kan bestrijden Aan het brandpunt van hel Oojlelijk front Langs den geheelen sector zijn zwaie machinegeweien in stelling gebiacht. Zoodra de Bolsjewisten over het uitgestrekte veld ten aanval aantreden zenden zij met razende snelheid hun vernietigende salvo's in de rijen der Sovjets hh PK Rottensteiner/H H/St/P n» HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Januari (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Van uit het vijandelijke brugge- hoofd ten noordoosten van Kertsj Is gisteren de verwachte Sovjet- Kussische aanval begonnen. De ge vechten zijn nog aan den gang. Ons luchtwapcn heeft ingegrepen in de ze gevechten en 2 vijandelijke lan- dingbootcn vernietigd. Kustbattc- rljen der marine hebben bolsjewis tische troepenonderkomens op bet schiereiland Taraan in brand ge schoten. Ten zuidivesten van Dnjeprope- trowsk heeft de vijand met ver scheidene divisies, gesteund door artillerie en slagvliegrs, op 'n smal front aangevallen. Hij werd in har de gevechten door tegenaanvallen opgevangen. 55 vijandelijke tanks werden hierbij stukgeschoten. Ten noordwesten van Kirowo grad hebben onze troepen herhaal de aanvallen der bolsjewieken uit eengeslagen en in tegenaanval ver scheidene verloren gcganc plaatsen heroverd. Bij de afweer van vijandelijke aan vallen ten zuidoosten van Pegrebisjtsje zijn in verbitterde gevechten 2 bolsje wistische bataillons vernietigd. Ten zuidwesten van de stad hebben onze troepen opgerukte vijandelijke ge vechtsgroepen ondanks hardnekkigen tegenstand teruggeworpen. In deze ge vechten werden alleen al in het ressort van één infanteriedivisie 31 bolsjewis tische tanks en 19 kanonnen vernietigd. In het gebied ten westen van Ber- ditsjef bleven vrij zwakke aanvallen der bo'sjewisten zonder succes. Om Sarny is ook gisteren gestreden Ten westen van Resjitza hebben onze formaties in zware gevechten na afgrendeling van plaatselijke penetraties haar stellingen gehand haafd tegenover den op breed front met superieure strijdkrachten aan vallenden vijand. In het gebied van Witebsk zijn her nieuwde doorbraakpogingen der bols jewieken mislukt. Concentraties van den vijand werden door geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen Bij de gevechten in het gebied van Kirowograd heeft de Brandenburgsche derde pantserdivisie onder leiding van generaal-majoor Bayerlein zich bijzon der onderscheiden. Verbitterde strijd in Italië. In Zuid-Italië is ook gisteren weer in den sector ten westen van Vcnefro verbitterd gestreden. Alle aanvallen van den vijand misluk ten. deels werden zij in strijd op korten afstand uiteengeslagen. Een plaatselijke ^penetratie Cervaro Is afgegrendeld. In den middelsten en den oostelijken frontsector zijn geen belangrijke ge vechtshandelingen voorgekomen. Aanval op convooi. Duitsche torpedovliegtuigen hebben in de avondschemering van 10 Januari aan de Algerijnsche kust een vijande lijk ravitailleeringsconvooi aangevallen en treffers geplaatst op 5 schepen met een tonnage van 32.000 ton. Waargeno men werd hoe een transportschip van 8000 ton zonk, het is waarschijnlijk, dat nog andere schepen vernietigd zijn. Luchtaanvallen. In de middaguren van 10 Januari en in den afgeloopen nacht hebben Britsch -Amerikaansche bommenwerpers ter- reuraanvallen ondernomen op het ste delijk gebied van Sofia. Door Duitsche en Bulgaarsche luchtverdedigingsstrijd krachten werden volgens tot dusver ontvangen berichten 13 vijandelijke toestellen neergeschoten, waarbij ver scheidene viermotorige bommenwer pers. Het is waarschijnlijk, dat nog 9 vijandelijke vliegtuigen zijn vernield. In den afgeloopen nacht hebben af zonderlijke Britsche storingsvliegtuigen boven het westelijke en noordelijke Rijksgebied gevlogen. DE GEGARANDEERD DEMOCRATISCHE EIEREN VAN ROOSEVELT. Uitgebroed onder de zon van Zuid- Italië. Teekenlng Knabe/Orbis/Holand Pax. Mislukte poging tot lucht aanval overdag. Amerikaansche zelfoverschatting. Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers heeft in de middaguren van 11 Jan. de sedert October niet meer ondernomen poging gedaan om zonder bescherming van eigen jagers diep door te dringen naar midden-Duitslh gebied- De aanval, die klaarblijkelijk gericht moest worden op midden-Duitsche ste den, ontmoette reeds boven zee en in het geheele te passeeren gebied zeer sterke afweer van Duitsche formaties jagers en jachtkruisers. Hij werd daar door versplinterd, zoodat hij zich over verscheidene plaatsen verdeelde met relatief zwak effect. Bij het naderen en terugvliegen ontwikkkelden zich verbitterde luchtgevechten. Reeds de eerste berichten doen zien, dat een groot succes ten aanzien van het aan tal neergeschoten toestellen verwacrat kan worden. Sovjet-Rusland zal alle Oost en Zuidoost-Europeesche problemen alleen regelen. De diplomatieke correspondent van het DNB. dr. Siegfried Hom, schrijft: De officieele verklaring van het Sov jet-Russische telegraafagentschap Tass betreffende de betrekkingen tusschen Polen en Sovjet-Rusland komt neer op de proclamatie van een Sovjet-Polen. Om welke redenen Moskou zich na alle tot dusver gegeven dementis bereid verklaart tot een soort grensafbake- ning op den grondslag der Curzonlijn, blijft in feite onverschillig, gezien het feit, dat ten eerste Oost-Polen opge eischt wordt als integreerend bestand deel der Sovjet-Unie; ten tweede, dat deze door Moskou geprotegeerde Pool- sche „patriotten" onder leiding van een zekeren Wasilewska, doch niet de Pool- sche emigranten te Londen aangewezen worden als de ware vertegenwoordi gers van het Poolsche volk; ten derde, dat dit Poolsche volk, zooals Moskou het ziet, uitgenoodigd wordt toe te tre den tot 't beruche Sovj.Russ.Tsjech. Pact en ten vierde, dat een derg?lijke van Moskou afhankelijk en door Mos kou gecontroleerd Polen zijn grenzen ten kosten van r>",lsehland naar het westen zal uitbreiden. Evenals het vroegere Tsjecho-Slo- wakije zou ren op die wijze vergroot Polen tot springplank worden voor de verdere Sovjet-Russische aspiraties naar het westen. Niet meer en niet minder verklaart het officieele Sovjet- Russische communiqué, dat, in '4 volle licht gezien, het door de Prawda ver kondigde standpunt bevestigt, dat de Sovjet-Unie alle Oost- en Zuidoost- Europeesche problemen in haar zin zonder eenigerlei inmenging van bui ten voornemens is te regelen. EXTRA BERICHT. 123 Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Januari (DNB). Het opperbevel van de weer macht deelt mede: In de vroege ochtenduren van den llden Januari hebben Ameri kaansche bommenwerpers eenige plaatsen in Midden-Duitschland aangevallen. Door de onmiddellijk begonnen Duitsche afweer konden de aanvallen niet geconcentreerd ten uitvoer gelegd worden. Daar entegen werden volgens de tot nu toe reeds béschikbare nog onvolle dige rapporten door Duitsche ja gers, jachtkruisers en batterijen luchtdoclartillerie boven het Rijks gebied en de bezette gebieden in het westen 123 Amerikaansche vliegtuigen, in hoofdzaak viermo torige bommenwerpers, neergescho ten. Tegenover het buitengewoon groote verlies van den vijand aan vliegtuigen en bemanningen staat volgens de tot nu toe ontvangen rapporten het verlies van de be manningen van twee Duitsche jachtvliegtuigen. Nog zeven beman ningen worden vermist. Een scène met Elise Hoomens en Johan Elsensohn uit het blijspel .George Dandin" van Molière, waar van Zaterdag a s. in den Stadsschouw burg te Amsterdam de eerste op voering zal worden gegeven Stapf/Revnhoudt/Pax m Amerikaansche ouders kijken bezorgd naar Europa. Waar straks hun zonen sterven zullen. Amerikaansche ouders kijken, zoo schrijft de Am"rikaonsche corresoon- dent van de Daily Herald, Allister Cocke, met „bange bezorgdheid" naar Europa, want zij beseffen thans duide lijk. dat daar dit jaar een of twee mil- lioen van hun zonen zullen moeten sterven. Onder deze omstandigheden ls het ook bijzonder gevaarlijk openlijk te verklaren, dat het Invasieleger voor 73 procent uit Amerikaansche soldaten bestaat. Dit cijfer wordt door alle Ame rikaansche ouders geloofd. In dc Ame rikaansche openbare mc 'ng spreekt men van een „directen moord,"' waar aan men Amerikaansche zonen ten gunste van Engeland en Sovjet-Rus land prijsgeeft. Jeugdig bonnenzwendelaar bestraft. De Officier van Justitie bij de Haag- sehe rechtbank eisrhte gister een jaar gevangenisstraf, door te brengen in een jeugdgevangenis, tegen den 18- jarigen bediende G. K. te 's-Graven- hage, die voor een broodfabriek een kist met distributiebonnen moest af leveren aan het distributiebureau, doch de scharnieren van de kist los maakte en er 20.000 bonnen uithaalde, welke voer 400 gulden te gelde werden gemaakt De uitspraak is 25 Januari. „GEORGES DANDIN" EN „BELACHELIJKE HOOFSCHE JUFFERS" VAN MOLIcRE TE AMSTERDAM. Zaterdag 15 Januari, aanvangende kwart over zeven, geeft 'de afdeeling tooneel van het gemeentelijk theater bedrijf in den Stadsschouwburg te Amsterdam de première van „Georgec Dandin", comedie in drie bedrijven van Molière, gevolgd door „Belachelijke hoofsche juffers", blijspel in één be drijf van Molière. Medewerkenden zijn de dames: Lize v. d. Pol—Hamakers, Elise Hoomans, Aline Markus, Nono Batenburg. Annie Delange en Henny Alma en de heeren Johan Elsensohn, Frits van Dijk, John Gobau. Willem de Vries, Ludzer Eringa, Johan te Wechel. Guus Hermus, Gerard Schild, Wim Hoddes, Lau Sterman, Jo de Boer, Anton Grijnders, Joop Doderer. Henk van der Horst en Marie Bosland. De regie van beide werken is ge voerd door Caroline van Dommelen. De décors zijn ontworpen en uitge voerd door Karei Bruckman. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties op Donderdag 13 Januari 1944 over Hilversum I om 18.43 uur. De titel van dit praatje is: „Jonge harten". Verduister van 17.8.45 u. 13 Jan.; Zon op 8.47, onder 16.51, Maan onder 10.26, op 20.06. UIT DEN OMTREK. Winkel. Twee muizen in één val. - Een bij zonder staaltje van muizenvangst con« stateerde de heer v. d. K. alhier. De muizenval was gezet en eenigen tijd later zaten er twee muizen onder de kiem, broederlijk naast elkaar. Zooieta zal men geen tweeden keer beleven. Sparta. - De 3e uitvoering van Spar- ta heeft weer bijzonder veel publiek getrokken. De zaal was, evenals vorige keeren, eivol en het publiek heeft volop genoten. Nieuwe Niedoro. Benoeming. - De heer Jb. Kooy Czn. is herbenoemd als bestuurslid van den Niedorper Polder onder Oude- en N.- Niedorp. Moerbeek. - Zaterdagavond had in zaal v. d. Molen, de eerste Nutsuit- voering plaats. Toen voorzitter Mooij de bijeenkomst opende, was do zaal geheel bezet. Het bestuur had voor dezen avond uitgenoodigd „De Groote Beer" van St. Maarten en het mag ge zegd, deze keuze was heel goed. De aanwezigen hebben een buitengewoon mooien avond gehad, en een luid ap plaus beloonde telkenmaal de spelers. Aan 't slot dankte de voorzitter de ar- tisten en wenschte hun op hun ver dere tournee veel succes. Koedijk. Duo Wi-jo. - Zondagavond trad ln Café Schuit het duo Wi-Jo op voor een goed bezette zaal. Het gevarieerd programma was heel goed verzorgd, eveneens de decors. De gezongen num mers waren beschaafd. Speciaal „Het slaapliedje," dat met groote aandacht werd aangehoord, werd zeer mooi weergegeven. Ook de verschillende schetsjes vielen in den smaak en als altijd werd weer hartelijk gelachen om Jo in zijn Westfriesche creatie Al les tezamen wisten ze het publiek weer een aangenamen avond te bezor gen. Een ieder keerde voldaan huis- .waarts.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1