NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hei bolsjewisme als idee. Grootste luchtslag der geschiedenis. Hevige Sovjet-aanvallen bij Kertsj afgeslagen. Het proces te Verona tegen Ciano e.a. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 13 JANUARI 1944. SCILAGER EDITIE. SSc Jaargang, No. 10, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen oen jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. UI (slot). EN socialistische staat of gemeeo- ■*-* schap, enkel steunend op arbeiders als nieuwe standen- of klassenstaat. is een te smalle basis voor een gezonde maatschappij. Sociale rechtvaardigheid geldt naar twee zijden, èn voor arbei ders èn voor ondernemers en wat daarboven, daaronder of daartusschen ligt. De socialistische staat of gemeen schap moef dezelfde mate van maat- schappelijken welstand en welvaart bieden als de liberalistische staat in welken vorm ook bood. Dat kan men van Rusland na zooveeljaren bolsje wistisch regiem misschien wel aan vaarden in vergelijking met het vroe gere tsaristische rijk. doch geenszins in vergelijking met West-Europa, dat hoogere levenseischen stelt dan een slagvaardig leger en dat met krotten niet gebaat is. Het nationaalsocialisme heeft de basis van de socialistische ge meenschap verbreed en meer inhoud en ruggesteun gegeven, doordat het het geheele volk krachtens deelgenoot schap aan den nationalen arbeid en aan het nationale geestesleven in d< nieuwe gemeenschap betrekt, met be looning en verschaffing van positie en rang naar prestatie. Dat is ethisch vol komen verantwoord en geboden, om dat hét overeenkomt met het eeuwen oude streven naar sociale rechtvaar digheid in de menschelijke samenle ving. Zulk een gemeenschap is boven dien aanvaardbaar voor elkeen, die zich van zijn eigen persoonlijke waar den bewust is en dien arbeid niet schuwt. TN den huldigen oorlog heeft het li- 1 beralisrne. in Engeland belichaamd, reeds de nederlaag geleden, 2oowel militair als economisch en politiek. De eindstrijd gaat thans tusschen de groot-nationale. ruimtelijke gemeen schappen en wel tusschen Amerika (Ver. Staten en wat daaronder ressor teert), Oost-Azië, de Sovjet-Unie en Europa. Amerika aanvaardt niet alleen het ruimteprincipe, dat men rationeel be zien gevoegelijk als een verlengstuk van het nationale principe mag be schouwen immers zoo bedoelde Monroe het oorspronkelijk doch keert listig door Roosèvelt tot de New Deal, dezen wellicht zwaksten vorm van socialistische gemeenschap terug. Oost-Azië als zwakst ontwikkeld mo dern statencomplex dopt zijn eigen boontjes in het zoeken naar een plau sibele overkoepeling van nationale be langen binnen de daar door Japan militair gevormde ruimte. De Sovjet-Unie is de eenzijdige so cialistische arbeidersklassestaat. Eu ropa, verdedigd door de Duitsché weermacht en zijn bondgenooten. staat voor de keuze óf de nationaalsociaüs- tische óf de bolsjewistische ordening te aanvaarden. Tertlum non datur! Een derde mogelijkheid bestaat er niet. TN het licht van een dergelijk dilem- 1 ma dient in Europa, om tot het uit gangspunt van dit artikel terug te keeren, het besef levendig te worden, dat de Europeesche volkeren, met Duitschland als natuurlijk en historisch gerechtvaardigd kristallisatiepunt, een nieuwe geestelijke basis moeten vin den om het bolsjewisme, dat in den grond der zaak toch voor géén mo dernen Europeeschen staat aanvaard baar is, èn geestelijk èn militair èn materiaal te boven te komen. Geeste lijk is de strijd in zekeren zin nog be langrijker dan militair. Economisch mogen de consequenties van de twee wegen al evenmin gebagatelliseerd worden. Militair zouden de Duitsche troepen en hun bondgenooten den bui- tenlandschen vijand wellicht de baas worden, zooals de vrijcorpsen van 1918-19 in Duitschland het militante bolsjewisme overwonnen en zooals ook de Europeesche machten Napoleon versloegen, Dc bolsjewistische idee is echter gevaarlijker geworden, sedert het liberalisme het onderspit heeft moeten delven. Het is te meer gevaar lijk, waar deze idee in zich zooveel aantrekkingskracht voor de ontrechten en bezitloozen biedt als gevolg van het kapitalistische sociale en economi sche wanbeheer, waaraan ook letterlijk niemand meer twijfelt. o— VOOR het Nederlandsche intellect ligt hier een eervolle en dankbare taak. Het Nederlandsche volk heeft zich steeds in een gezonde waardee ring van sociale verhoudingen zoowel van het extreme kapitalisme als van het bolsjewisme gedistantieerd. Het vond in zijn geschiedenis veelvuldig een vrij gelukkige synthese van posi tieve elementen uit de groote stroo mingen, die de wereld beheerschten. Daardoor heeft het meer dan eens waardevolle bijdragen tot den geeste lijken en materieelen inhoud van het avondland geleverd. Die kans wordt thans opnieuw geboden. Zij is te mak kelijker aan te grijpen, waar meteen ook het nationale cigen'.even dat men toch wenscht te behouden, doch dat nimmer kritieker op het spel stpnd. in doeltreffende bescherming kan geno men worden. HAMA. Enorm succes voor de DuUsche luchtafweer. „Den grootsten luchtslag van dezen oorlog," zoo noemt Martin Hallensle- ben, de militaire correspondent van het DNB. de luchtgevechten van giste ren tusschen sterke formaties van het EngelschAmerikaansche terreurwa- pen en de Duitsche luchtafweer bo ven Rijksduitsch gebied. Hij schrijft: „De EngelschAmerikaansche lucht macht heeft 11 Jan. bij haar poging met sterke formaties een aanval op klaar lichten dag te ondernemen met het zwaartepunt naar het gebied van midden-Duitschland, haar tot dusver grootste nederlaag moeten incasseeren. Het bijzonder groote aantal neer geschoten vijandelijke machines wordt door luchtvaartdeskundigen terecht bestempeld als een mijlpaal op den weg der perfectioneering van de Duit sche luchtafweer, die tevens ook een belangwekkend antwoord geeft op de vraag in hoeverre de Engelschen en Amerikanen door een z.g. bommen tapijt de voorgenomen invasie tegen Europa werkelijk doeltreffend ver mogen uit te voeren. Meer dan een derde van de binnengevlogen vijande lijke vliegtuigen hebben de Duitsche jachtcskaders in samenwerking met het afweergeschut neergehaald. Binnen den kortst mogelijken termijn verloor de vijand ruim duizend man vliegend personeel. Hierin zijn nog niet begrepen de z.g. stille verliezen, die ontstaan zijn door het neerstorten als gevolg van beschadiging op den terug weg boven zee of bij noodlanding in Engeland zelf, waardoor het bekend gemaakte aantal van 136 vernietigde vijandelijke vliegtuigen nog aanzienlijk zal toenemen. Hallensleben vraagt zich dan af, hoe dit Duitsche succes is be haald en geeft daarop als antwoord, dat de vijand in afzonderlijke etappes zoo uiteengedreven werd dat hij aan het einddoel niet me:r tot een concentri- schen aanval in staat was. Een zwerm van honderd vliegtuigen werd door Duitsche jagers zoodanig omsingeld en in het nauw gedreven, dat de toe steilen hun bommen reeds in het gebied van Osnabrück lukraak moesten uit werpen. „De militaire wandeling!" Het gaat den Amerikanen in Zuid- Italië niet voor den wind. „De Amerikanen kruipen moeizaam centimeter na centimeter voort op den weg naar Rome," schrijft de speciale correspondent van de „Daily Mail" bij het vijfde leger, Alexander Clifford. De gevechten zijn verbitterd en hard in deze winterdagen en de winsten zijn zoo klein, zoo schrijft de correspondent, dat men z.; nauwelijks kan waarnemen. Wanneer men al twee dagen noodig heeft voor het zuiveren van een klein gehucht als San Vittore, dan kan ieder een in Engeland zich wel voorstellen, hoe langzaam alles gaat. Maar hieraan is als gevolg van het taaie verzet der Duitschers niets te veranderen. Een Amerikaansche kolonel, die juist van het front terugkwam, heeft den corres pondent een kermerkende belevenis verteld De Amerikaansche troepen za gen zich voor de taak gesteld een Klein, vermoedelijk door de Duitschers ver sterkt plaatsje te veroveren. Derhalve was besloten het plaatsje vóór den stormloop te vernielen, hetgeen dan ook met behulp van zware mortieren geschiedde. Bij den stormloop der Amerikaansche soldaten werd vanuit de door de Duitschers versterkte dalen en benedenverdiepingen der huizen een moorddadig vuur gegeven. Elk huis was door hen in een kaz.mat veran derd. Het was voor de Amerikanen een hel Men heeft inderdaad, zoo besluit Clifford, een stadium bereikt, waarin een kleine Duitsche achterhoede, die zich in een plaats verschanst., het ge heele front tot staan brengt. De gevechten bij Venafro. Volgens de laatste berichten houden de hevige gevechten ten westen van Venafro in Zuid-Italië nog steeds aan. De geallieerde troepen trachten hier de vlakte van Cassino te bereiken en vormden in verband hiermede een zwaartepunt tusschen de Via Casilina en de Monte Majo. De Duitsche troe pen, die tot taak hebben de vlakte van Casilina af te schermen, zijn aan merkelijk versterkt, zoodat de geal lieerden tot dusver nog geen beslissende resultaten in dezen sector hebben kun nen behalen. Een bijzondere plaats in de verdediging van het gebied neemt de Monte Forchia in, een berg, die door zijn strategische ligging een groote hindernis voor de aanvallers vormt. De Duitschers hebben hier zeer sterke stellingen ingenomen en be strijken met hun artillerie het aan- valsterrein. Ook tusschen Cervaro en de Monte Majo ligt een dergelijk sper vuur. Hieraan is het o.m. te wijten dat de geallieerden tot dusver het ri viertje Candida niet konden overste ken. Verduister van 17.8.45 u. 14 Jan.: Zon op 8.46, onder 16.33. Maan onder 10.51, op 21.09. Weer Is een Bolsjewistisch slagvliegtuig ten val gebracht Het werd door •en Duitsclien jager neergeschoten. Vakkundig worden de wapens onderzocht PK Rottensteiner/H H/St/P m Aantal gevallen vijandelijke machines neemt toe. Het Duitsche succes is des te hooger aan te slaan, omdat de vijand optrad met een massale bescherming door ja gers. Reeds bij het binnenvliegen leed de vijand zware verliezen. Volgens de jongste berichten heeft de luchtslag zich uitgestrekt van het Kanaal tot het midden-Duitsche gebied en terug. Men zal kunnen verwachten, dat het aantal neergeschoten vijandelijke vliegtuigen nog verder zal toenemen, daar de tel ling aan Duitsche zijde nog niet is af- grioopen. Sovjet-Unie wenscht haar eigen weg te gaan. DE VERKLARING VAN MOSKOU. Naar „Stockholms Tidningen" meldt, heeft de verklaring van Moskou over de Poolsche oostgrens in diplomatieke kringen te Washington geen verrassing, maar door haar eenzijdig karakter wel een zeker opzien gewekt. Men ziet in de verklaring een duidelijke aanwij zing, dal de Sovjet-Unie haar eigen weg wenscht te gaan, niet alleen bij de regeling der grenskwesties met Polen, maar ook bij die betreffende de Baltische landen, Finland en Roe m'e r. i In verschillende Amerikaansche kringen gelooft men, dat binnenkort een dergelijke verkla ring kan worden verwacht ten aan zien van deze landen.' Het laatste woord? De Eondensche correspondenten der Stockholmsche bladen melden, dat de Sovjet-verklaring over Polen in Enge land wordt beschouwd als bet laatste woord der Sovjet-Unie in de grens kwestie. De openbare meening is, aldus „Stockholms Tidningen", het er over eens, dat de Polen thans het grensvoor- stel der Sovjet-Unie moeten aannemen. De uitgeweken Poolsche regeering te Londen heeft de keuze tusschen het aanvaarden van Stalins voorstel en uitgeschakeld te worden. Men gelooft te Londen, dat Moskou bij afwijzing van zijn voorstellen openlijk een com munistisch Polen met een regeering naar zijn wensch zou oprichten. In de Poolsche communistische organisatie te Moskou zijn er, zoo zegt men, ge schikte candidaten voor een dergelijke regeering. J GEBOUW .DE VLEESCHHAL* TE HAARLEM Ook voor het behoud van doze Nederlandsche Cultuur- waardon strijden onze Vrijwilligers GL/H/P m KEURINGEN. Het t SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, In den leef tijd van 17—45 jaar. kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Wafl'en-SS, SS-wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmari- ne en de Germaansche SS In Nederland. TUdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 19—30 Jaar, die aan- meldlngspliebtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding Is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 17.1.44 9—14.00 uur Rotterdam. Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 18.1.44 9—12.00 Breda, Restaurant Modern, Markt; 15—18.00 uur. Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45. 19.1 44 9—12.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr 10, 15—18.00 uur Arnhem. Café Royal: 20.1.44 9—12.00 uur Hengelo, café Modern. Spoor straat 18. 15—18 00 uur Zwolle. Hotel Oij- tenbeek: 21.1.44 9—12.00 Assen. Concert huls a d Vaart, 15—18 00 uur Groningen, Heerstr. 40, 22.1.44 9—12.00 uur Leeuwar den, Huize Schaaf. Breedstr 231 44 9—14 00 Amsterdam. Dam 4; 24.1.44 9— 13.00 uur Utrecht, N V -huis, Oudepracht 245. 25.1 44 9—14 00 uur Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg: 28 1 44 9— 14 00 uur Den Haag. Dierentuin, Benoor- denhoutscheweg, Bij Pogrebistsje geklaagde tegenaanvallen. 50 stukken geschut buit gemaakt. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Januari (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Ten noordoosten van Kertsj werden hevige, door slagvliegtui gen ondersteunde, Sovjetaanval- len in verbitterde gevechten afge slagen. Ook ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk bleven nieuwe hevige aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het gebied van Kirowograd bleef de vijandelijke druk aanhouden. In vaardige tegenaanvallen heroverde een verkenningsafdeeling een verloren ge- gane plaats en een belangrijk heuvel- terrein, bracht talrijke gevangenen binnen en maakte 12 stukken geschut buit. Ten zuidoosten van Pogrebistsje zijn onze troepen in zwaren afweerstrijd met opdringende vijandelijke strijd krachten. Ten zuidwesten van de stad hadden onze tegenaanvallen ook gis teren een geslaagd verloop. Troepen van een pantserdivisie vernietigden een Sovjet-pantserbrigade en maakten daarbij 50 stukken geschut buit. In het gebied ten westen van Ber- ditsjef en ten westen 'van Nowograd- Wolynsk werden verscheidene plaatse lijke aanvallen van den vijand afgesla gen. Bij Retsjitza zijn heftige gevech ten gaande. In het gebied van Witebsk mis lukten wederom alle Sovjetaanval- len. vooral zuidoostelijk van de stad, met zware verliezen voor den vijand. 66 Sovjet-pantserwagens werden vernield en 15 stukken ge schut buitgemaakt. In de laatste twee dagen zijn aan het Oostelijk front 359 vijandelijke pantserwagens en 43 vliegtuigen ver nield. Van het front in Italië. In Zuid-Italië duren ten westen van Nieuws in 't kort. Carpentler 50 jaar. - De vroegere bokser, George Carpentler, vierde gister zijn vijftigsten verjaardag. Op dezen dag zou hij een demonstratie geven tegen den Franschman Roger Mtchelot. Doodclijke beet van een paard. - Terwijl hij hielp een paard te beslaan, werd de 20-jarige smidsknecht L. F. Won- nink te Zwolle door het dier in den arm gebeten. Er ontstond bloedvergifti ging, aan de gevolgen waarvan Won- ilnk is overleden. Communistische „hoogeschool" in Chlcago. - Het Zweedsche blad „Folkets- Dagbladel" deelt mede, dat in Chicago sinds een half jaar een communistische „hoogeschool voor agitatie" bestaat. De school telt ongeveer 3500 leerlingen. Sovjet-vliegveld in Midden-Oosten. „Exchange Telegraph" heeft medege deeld, dat een speciale Sovjet-Russische commissie in het Midden-Oosten den aanleg van een groot vliegveld heeft overgenomen. De bolsjewisten in Noord-Afrika. - Een goede barometer voor de uitbreiding van de communistische propaganda ln Noord- Afrika is het ln Juli 1943 gestichte com munistische blad „Liberte" dat thans een oplage van 60.000 exemplaren heeft en dus gerekend moet worden tot de groote politieke bladen. Zuiveringsacties in Bulgarije- - BU een systematisch doorkammen van Noord-Bulgarije konden meer dan hon derd personen gearresteerd worden, die communisten onderdak verleend hadden. Speciaal de Joden staan in voortdurend contact met de communls'ten. Nieuwe chef van Turkschen genera- len staf. - De chef van den Turkschen generalen staf. Tsjekmak. heeft zijn pen- loen genomen. Op zijn post heeft de ogcering geplaatst gen. Kasim Orbay. Venafro de felle afweergevechten voort. De plaats Cervaro en een berg top ten noordoosten daarvan gingen na harden strijd verloren. Van het overige front wordt slechts geringe plaatselijke gevechtsactiviteit gemeld. Naar reeds in een extra-bericht is bekend gemaakt, hebben Ame rikaansche formaties bommenwer pers in den ochtend van 11 Januari bij aanvallen op het centrale Duit sche gebied uiterst zware verlie zen geleden. De aanvallen kwamen tengevolge van de schitterende samenwerking tus schen jagers, jachtkruisers en alle deelen der luchtverdediging niet tot aaneengesloten optreden. Volgens de laatste gegevens werden 136 Ameri kaansche vliegtuigen, waarbij 124 vier motorige bommenwerpers, meestal vóór het bereiken van hun doelen neergeschoten. Het is waarschijnlijk dat nog meer vijandelijke toestellen vernield zijn KU N8T. BIJ DEN ZESTIGSTEN VERJAARDAG VAN JOHAN ELSENSOHN. Heden 13 Januari viert de be kende Nederlandsche tooneelkunste- naar Johan Elsensohn zijn zestigsten verjaardag. Aanvankelijk bestemd voor den han del, volgde Elsensohn in zijn jonge jaren reeds spoedig den roep van zijn hart, die hem naar het romantische le ven op de planken riep. In die begin periode is het hem niet steeds voor den wind gegaan; hij heeft moeten vechten voor zijn plaats onder de zon. Maar hij heeft die plaats gewonnen, met glans en voldongen. Nu ongeveer vijftien jaar geleden toen hij verbonden was aan het zeischap van Herman en Aaf Bouber en tezamen met deze cn met Annie Verhulst in de volksstukken optrad beleefden wij het wonder, dat hij op één enkelen avond het pleit te zijnen gunste beslechtte. Na een meesterlijke vertolking in een meesterlijk stuk, stond hij om een welhaast klassiek geworden voorbeeld te mogen volgen des ochtends op en merkte, dat hij beroemd geworden was. De Nederland sche journalistiek bood toen het zeld zame schouwspel, dat alle tooneelcriti- ci het met elkander eens waren, ten aanzien van Elsensohn en zijn spel. En sedertdien heeft Elsensohn zijn naam weten te handhaven. De toege negen aandacht van het publiek heeft zich niet meer van hem afgewend. Eerlijk, recht op den man af, zooals zijn ruige kunst ls, zoo is ook hijzelf. En velen zullen op dezen mijlpaal niet slechts den genialen acteur gedenken, maar ook den trouwen, oprechten vriend, die nog nimmer een blad voor den mond heeft genomen. H. P. VAN DEN AARDWEG. Ilona Durigo overleden. - Ilona Du- rigo is op 62-jarigen leeftijd te Boedapest overleden. Zij heeft in ons land o.a. herhaaldelijk meegewerkt aan Mengel- bergs jaarlijksche uitvoeringen van de Matneus Passion. In 1909 trad zij voor het eerst in ons land op. AFSCHEID VAN VRIJWILLIGERS. 's-GRAVENHAGE, 12 Jan. - Maan dagmiddag hebben Mussert en SS- obergruppenführer Rauter in den Die rentuin alhier wederom afscheid ge nomen van een aantal vrijwilligers, die op het punt stonden naar het Oost front te vertrekken. Het contingent bestond uit vele hon derden mannen Daaronder bevonden er zich, die reeds den wapenrok droegen, en anderen in burger of in uniform van den Nationalen Jeugd storm, van de W.A. en van den Ne- •jerlandschen Arbeidsdienst. Mussert memoreerde hoe Nederland na de capitulatie hier en in Nederl.- Indië geen soldaten meer had, en hoe de actie voor het gebroken geweertje Europa weerloos had moeten uitleve ren aan het bolsjewistische Rusland. l-Iij schetste hoe weinig aanlokkelijk de vooruitzichten zijn, die men ons thans vanuit Londen voorhoudt en constateerde dat het er derhalve op aankomt thans aan den goeden kant te blijven staan en vol te houden. Alles moeten wij doen opdat Europa stand houdt. SS-obergruppenführer Rauter stelde met vreugde vast. dat zich thans, ter wijl de strijd zooveel zwaarder is, haast nog meer vrijwilligers dan vroe ger melden ter beveiliging van de Germaansche levensruimte. Hij her innerde verder aan het voorbeeld dat de door moordenaarshand gevallen ge neraal Seyffardt heeft gegeven. Al is met de terechtstelling dezer dagen van zijn laatsten moordenaar de daad be straft, de door hem gegeven oranje- blanje-bleu-vaan moet verder worden gedragen. Spreker besloot met een „Sieg Heil" op den Führer. De zitting van het gerechtshof VERONA, 11 Jan. (D.N.B.) Naar uit het communiqué van het agentschap Stefani over de zitting van het. Ge rechtshof te Verona blijkt, luidde de aanklacht „landverraad en ondersteu ning van den vijand, alsmede verraad van de fascistische idee ten nadeele van het weerstandsvermogen van het land en van de militaire operaties". Met uitzondering van Cianetti, voor wien men verzachtende omstandigheden liet gelden, verklaart het vonnis dc overige 18 beklaagd n des doods schuldig. Be halve de genoemden en reeds terecht- gestelden, graaf Ciano, maarschalk De Bono, Pareschi, Marinelli en Gottardi, heeft het vonnis betrekking op Gran- di, Bottai, Albini, Federzoni, Alficri, Bignardi, De Vecchi, Accrbo, Bastianini, Rossoni, De Stefani, Baletta en Mar- sico, die bij verstek veroordeeld wer den. In het middelpunt van het proces stond het voorlezen van een memoran dum van maarschalk Cavallero over zijn eigen kuiperijen en over de ge beurtenissen, die geleid hebben tot den putsch van 25 Juli. De maarschalk, die half September zelfmoord gepleegd heeft, zet in zijn aanteekeningen uiteen, dat hij sedert November 1942 de mogelijkheid van een opvolging van den Duce onder oogen heeft gezien, en dat Badoglio de meest geschikte persoonlijkheid voor de op volging scheen. Over zijn plannen heeft hij later ook met den ordonnans-offi cier van den kroonprins gesproken, die hen de verzekering gaf, dat zijn ideeën aan de hoogste instantie zouden wor den voorgelegd. Bij den val van Sicilië nam het plan van Cavallero concretere vormen aan en de koning moest den Duce de lei ding van den oorlog ontnemen, waar door de militaire volmachten weer op den koning zouden terugvallen. „De rest zou dan geheel vanzelf komen". Badoglio zou belast worden met de nieuwe regeering. In den tusschentijd voerde Cavallero levendige propaganda voor zijn plannen bij verscheidene hooge staatsambtenaren en senatoren. Men wilde het doel „langs grondwet- telijken weg," d.w.z. via den Grooten Raad van het fascisme, bereiken. De procureur-generaal van hel bij zondere gerechtshof schilderde in zijn requisitoir allereerst de traditioneele politiek van het huis Savoye, die be staat in het opvangen van revolution- naire bewegingen, zoolang zij niet bo venmatige risico's opleveren. Toon de militaire nederlagen, veroorzaakt door dc voortdurende sabotage van den gene ralen staf, de kroon in gevaar brachten, stak de vernielende activiteit van de monarchie haar kop op. Het misdadi ge plan bereikte zijn hoogtepunt op de agenda van Grandi. Zij bood den ko ning alle juridische en politieke mo gelijkheden voor den val van het re gime. De procureur-generaal eischle voor de beklaagden de doodstraf. Deze ontkenden hun schuld. Zoo ver klaarde Ciano „dat hij er in de ver ste verte niet aan gedacht heeft, dat de agenda van Grandi iets zou kunnen be werkstelligen, wat niet een essentieele voorwaarde voor de vorming van een nationaal blok op breedere basis ge weest zou zijn". Getuigenverklaringen bevestigden dat de beklaagden krach tens hun graad van ontwikkeling een volledig besef hadden moeten hebben van hun handelwijze en van de onver mijdelijke gevolgen hiervan. Zeven advocaten hadden zich belast met de verdediging der beklaagden. Nadat zij hun pleidooi hadden gehou den, trok het bijzondere gerechtshof zich terug voor een beraadslaging, die vier uur duurde. Daarna werd het vonnis uitgesproken. De reactie in Duitschland. De diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, schrijft, dat de reactie in Duitschland op de door een Italiaansch bijzonder gerechts hof gevelde doodvonnisen geen verras sende factoren biedt. Het vonnis is inmiddels voltrokken. Een rechtvaar dige boete voor de afschuwelijke daad der verraders en de ernstige gevolgen, die zij over het Italiaansche volk heeft gebracht. Afgezien van den mensche- lijk-tragischen kant, die de voltrekking van het vonnis jegens den man vormt, die den Duce op grond van zijn ver wantschappelijke banden het naast stond, wordt te Berlijn herinnerd aan het feit, dat het Italiaansche volk juist op grond van de ervaringen, die zijn Zuid-Italiaansche broeders hebben kun nen opdoen met de z.g. bevrijdingsactie van zijn Vroegeren koning en Badoglio, de rechters heeft moeten bepalen tot een houding, die door de harde, maar onafwijsbare wetten van den ook het Italiaansche volk door zijn onderdruk kers voor oogen getoonden oorlog op gedrongen was. Iedere andere houding r.ou een vergrijp zijn geweest tegen de door het fascisme aanvaarde oud- Romeinsche wet, volgens welke de ver rader jegens zijn land en zijn volk de doodstraf verdient WIJZIGINGEN EN KLACHTEN in adressen en over bezorging go- lieve men niet tot het hoofdkantoor, doch tot de bureaux der betreffende editie te richten. DE DIRECTIE. BEWAART VOORAL HET INLEGVEL VAN DE DISTIBUTIE-STAMKAAKT. Zonder inlevering van het oude, wordt geen nieuwe verstrekt. 's-GRAVENHAGE. 12 Jan. Bij de eerstvolgende uitreiking van bonkaar ten, welke in het tijdvak van 23 Jan. tot en met 19 Febr. zal geschieden, wordt tevens een vervolgblad van het thans in gebruik zijnde Inlegvel uit gereikt. Ter verkrijging zoowel van de nieuwe bonkaart als van het vervolg blad voor het Inlegvel, dient het over gebleven deel van het nu gebruikte inlegvel te worden ingeleverd. Het restant van dit Inlegvel, ook al zitten ■h'er geen bonnen meer aan, dient dus zorgvuldig te worden bewaard, DE INHOUD VAN AANGETEEKENDE STUKKEN TOT 200 GRAM. Aangeteekende zendingen in het binnen- landsch verkeer, al of niet met aange geven geldswaarde, mits niet zwaarder dan 200 gram, mogen weer als voorheen ook andere zaken dan uitsluitend beschei den en op papier, perkament of andere soortgelijke stoffen gestelde mcdedeelin- gen of berichten bevatten. Deze toewijzing treedt 12 Januari in werking. De overige onlangs gepubliceerde beper kingen blijven van kracht. MEER DAN 10.0000 PAAR KOUSEN EN SOKKEN ACHTERGEHOUDEN. Eenigen tijd geleden is het een afdee- ling der marechaussee te Deventer, be last met het opsporen van prijsovertre- dingen, gelukt de hand te leggen op een partij van ruim 10.000 paar wollen kou sen en sokken, benevens 140 pak wollen industriegaren. Al deze goederen waren achtergehouden door de directie van de tricotagefabriek v.h. Wilmink te Veen- dam. Een groot gedeelte van deze partij, die hoofdzakelijk uit goed van oude samen stelling bestaat, werd ontdekt bij een caféhouder te Meeden. Daarvóór waren de kousen en sokken een jaar lang op geborgen geweest in het schuurtje van een oude dame aldaar, die in den waan v/as gebracht, dat de doozen en pakken het archief der fabriek bevatten. De overige goederen waren in de fabriek verborgen. Zoowel de directeur der fabriek G. E. Meijer, als de adjunct-directeur H. Nie- man heeft wegens het achterhouden van goederen voor den inspecteur voor de prijsbeheersching te Leeuwarden te recht gestaan. Deze hield er rekening mee, dat de partij goederen, die aan het publiek was onthouden, van aanzienlij ken omvang was en legde den directeur f 10.000 boete op en den adjunct-direc teur f 2000. Bovendien werden de kousen en sokken verbeurd verklaard, zoodat deze, na ter beschikking van den bona- fiden handel te zijn gesteld, op de kou senbon aan het publick kunnen worden verstrekt. Handelsovereenkomst NederlandHongarije. 's-GRAVENHAGE, 12 Jan. - Voor 1944 is een overeenkomst tot stand ge komen ter regeling van het handels verkeer tusschen Nederland en Hon garije. Voor den invoer zijn contingen ten vastgesteld, o.a. voor de volgende producten: hout, geneesmiddelen, ge neeskrachtige kruiden, damesconfectie, radio-artikelen en gloeilampen, foto grafisch papier, wijn, zaai-erwten en groentezaden. Tevens bestaat in be perkten omvang de mogelijkheid voor invoer van andere producten. Als tegenprestatie zal Nederland o.a. de volgende producten leveren: radio artikelen, metaalwaren, geneesmidde len, emaille, bloembollen en groente- zaden. Ook voor andere producten be staat een beperkte invoermogelijkheid. Wat betreft den invoer dienen be langhebbenden zich te wenden tot de rijksbureaux, resp. monopoliehouder», waaronder de diverse producten res sorteeren. Exporteurs kunnen zich ln. verbinding stellen met den centralen dienst voor in- en uitvoer betreffende den uitvoer van industrieele producten en met de competente monopoliehou ders voor agrarische producten. Plutocraten over Duitschland. De vraag, hoe de Duitschers na den oorlog behandeld moeten worden, be hoort sedert eenigen tijd tot de meest geliefkoosde onderwerpen in de Engel- sche bladen, zoo meldt de Londensche correspondent van Göteborgers Han dels och Sjifartstidende. Zoo heeft de vice-voorzitter van het Huffield-Con- cern. Sir Miles Thomas, in de Daily Express een artikel gepubliceerd, dat kenmerkend is voor de houding van vele Engelschen. Thomas verklaart, dat de bezetting van Duitschland door de geallieerden „volledig, overweldigend en grondig" moet zijn. Een wapen productie kan evenmin worden toege staan als luchtlijnen voor het civiele verkeer. De Duitsche uitvoerhandel moet met de grootste nauwgezetheid gecontroleerd worden. Ook de Duitsche radio, de pers, de scholen en theaters enz. moeten door de geallieerden ge controleerd worden". Naar aanleiding hiervan schrijft ge noemde correspondent, dat de voor stellen van Van Sit.tart steeds meer aanhangers in Engeland krijgen. SCHAGEN. ANS NEEFKES NAAR ALKMAAR. Op Zaterdag 29 Januari geeft onze plaatsgenoote Ans Neefkes een dans avond in de schouwburgzaal 't Gulden Vlies" te Alkmaar. Lutjewinkel. Verboden verkoop. - Controleurs hiel den op 2 Sept. te Velsen een bakfiets aan, waarmede 137 kilo rogge werd ver voerd door den 29-jarigen loodgieter D. Honig, die dit deed voor zijn 42-jarigen oom en naamgenoot. Hij had daartoe geen vergunning. De rogge bleek te zijn gekocht van den 33-jarigen schipper J. C Butter alhier, die tot dezen verkoop niet gerechtigd was. Hij moest daarvoor Woensdag terecht staan voor den Econo- mischen rechter te Haarlem, die hem, overeenkomstig den eisch, veroordeelde tot een boete van f 50 of 30 dagen. De beide anderen kregen f 40 of 20 dagen. Zijpe. Politic, Verleren: paar leeren rjj- wieltasschen, Inhoudende l zukju njeeL

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1