NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hernieuwde Sovjet-aanvallen afgeslagen. De slag in het oosten raast verder. De nieuwe ordening der continenten. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditic: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. VRIJDAG 14 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 11, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor '.e geheelc oplage op aanvrage. Van kat of hond gebeten EEN lezer schrijft, dat hij „met be langstelling" de artikelen op deze plaats leest, doch dat zij hem „als al het ja-knikkend andere geschrijf slechts matig overtuigen". Vrijmoedig schrijft hij: „Hoe men de zaak ook keert en draait, het komt er toch op neer, dat wij Nederlanders aan het einde van den oorlog de sigaar zijn. Wanneer Duitschland mocht winnen dat moet nog gebeuren! dan heeft Nederland niets meer te vertellen! Wanneer En geland en Amerika winnen en dus ook de Sovjets, hebben we ook niets meer in de melk te brokken. Dat het ons goed zou gaan, wanneer de Sovjets zouden winnen, belief ik niet te geloo- ven. Dat neem ik wel van u aan, het geen u schrijft, dat Europa met huid en haar aan de bolsjewiki is over geleverd. wanneer de Duitsche troepen niet zouden standhouden. Maar dat neemt niet weg, dat het in den grond der zaak voor ons toch hetzelfde is, of we nu door de kat of door den hond gebeten worden. Bloeden moeten we toch. En niet te zuinig ook!", aldus de pessimistische slotbeschouwing van den inzender, uit wiens brief de voor naamste passages weergegeven werden. o GAARNE geven we toe, dat het pro bleem, dat in deze dagen vele ge moederen ernstig bezig houdt, niet gemakkelijk is. We hebben ons nimmer te zeer aan de illusie vastgeklampt, dat ons schrijven voor de national-socia- listische conceptie van het nieuwe Europa direct elkeen zal overtuigen. Wanneer men zelf een overtuiging zit, is het niet aanstonds voor de hand liggend, dat men met dezelfde argu menten, waarmee de eigen overtuiging geleidelijk en ook niet zonder inner- lijken strijd gevormd is. ook anderen tot die opvatting kan brengen. Het nieuwe ontmoet steeds en overal tegenstand, die feller is naarmate het nieuwe zich onstuimiger aandient. De argumenten, die voor den een gelden, hebben niet dezelfde kracht van overtuiging voor den ander. Het streven van den jour nalist moet nu juist zijn, de overtui gingskracht zijner voorlichting op een dergelijke breede basis op te bouwen, dat practisch al zijn lezers daardoor bereikt kunnen worden. Dat is geen werk van enkele artikelen, doch van weken, maanden. Stemmen uit den lezerskring, ook wanneer zij totaal af wijzend zijn, kunnen daarbij zeer be langrijk en nuttig zijn. We zitten allen aan het zelfde koord tc trekken, om gezamenlijk zooveel mogelijk te redden. Het doel van den overtuigingswil van den journalist is er nu eenmaal op gericht, zijn lezers naar eer en gewe ten, zoo openhartig als de tijdsomstan digheden dit toelaten, omtrent het wereldgebeuren voor te lichten. Tegen argumenten ten aanzien van het be toogde blijken veelvuldig voos van in houd te zijn of waarheden van giste ren. Toen Galileï bewerde, dat niet de zon, doch de aarde draaide, was dit een waarheid. Iedereen kent zijn lot! o JTEEL onwaarheid is over de taak van den journalist in het huidige tijdsbestek in Nederland in omloop. Ook het schrijven van den hier bedoel den lezer getuigt ervan. Er wordt al te grif beweerd, dat journalisten op vandaag slechts de meening van de autoriteiten napraten en dat zij alles, wat zij schrijven, tevoren aan een cen suur moeten voorleggen. Dat is vol komen waanzin en in strijd met de waarheid en den werlcelijken gang van zaken. Er zijn enkele onderwerpen, waarover een journalist in oorlogstijd niet vrijelijk mag schrijven en waarbij censuur voorgeschreven is. Dit zijn thema's van militairen of economischen aard, met welke publicaties de vijand zijn voordeel zou kunnen doen. Dat is echter geen nieuwigheid. Zulke richtlijnen golden ook in oorlogstijd vóór 10 Mei hier in het land. Zij gel den evenzeer elders, waar ook. In het democratische Frankrijk bestond tij dens dezen oorlog een algeheele voor- censuur, evenals gedeeltelijk in Enge land en Amerika. In Duitschland en cok thans zelfs in de bezette gebieden echter niet. Van de journalisten, die steeds naar beslissing van de direc ties op sleutelposities zijn geplaatst, wordt zooveel verantwoordelijkheid en inzicht in het tijdsgebeuren verwacht, dat zij. door volgens hun overtuiging naar eer en geweten te schrijven, geen brokken maken, niet opruien, enz. Het is vanzelfsprekend en moet elk een duidelijk zijn, dat geen sterveling met. normale hersenen het in zijn hoofd haalt, thans nog opwekkende artike len te schrijven voor politieke par tijen. groepeeringen en persoonlijk heden, die het bij het verkeerde eind hebben gehad. Want dat is waarh 'i, waarvan niets af te dingen valt dat elke Nederlandsche partij vóór 10 Mei gefaald heeft. Colijn. De Geer. Van Kieffens, Deckers, Albarda of wie ook hebben de verhoudingen schromelijk mis beoordeeld. Men moet er hun redevoeringen maar eens op naslaan! Noch Engeland, noch Amerika en zeker niet de Sovjet-Unie denken er ook maar een fractie van een seconde aan. Nederland een glimp van illusie te geven, dat de oude toe standen weer zullen terugkeeren. Men moet zich uit die verouderde en vast geroeste begrippen kunnen losweeken. HAMA. „Hier W.A." UTRECHT. 13 Jan. - In de W.A.- uitzending „Hier W.A." op Zaterdag avond 15 Januari a.s. van 18.45—18,55 uur. over den zender Hilversum 1, zal het hoofd van de afdeeling Vorming en Voorlichting van de W.A.. banlei der J. J. van der Hout, spreken over het onderwerp „Gij zijt de duizend jaar voor U en de duizend jaar na U". De stem der S.S. Luistert op Zondag 16 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. onderwerp: Ber lijn 1944. Verduister van 17.8.45 u. 15 Jan.: Zon op 8.45, onder 16.54. M»an onder 11.12, op 22.15 Oberst Schulz. commandant van een pantser-regiment (midden), die door den Föhrer met de Briljanten bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis werd onderscheiden, tijdens een pauze gedurende de operaties PK Nath/PBZ/R/P m Aanvallen en taaie tegenstand onzer troepen brachten den bolsjewisten zware verliezen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 13 Jan. (DNB). - Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Kertsj zijn hernieuwde sterke aanvallen van de bolsjewieken mislukt. Tegen het bruggehoofd van Ni- kopol heeft de vijand na felle voorbereiding door artillerie op een smal front den aanval geopend. In verbitterde gevechten, die den geheelen dag voortduurden, be vochten onze troepen een volledig afweersucces. Bij de voortzetting van hun aan vallen ten zuidwesten van Dnje- propetrowsk werden de bolsjewie ken weer bloedig afgeslagen. Ten westen van Kirowograd zijn gis teren opnieuw met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten ondernomen bolsjewistische aanvallen begonnen. Zij werden in tegenaanval en na af grendeling van eenige penetraties af geweerd. Ten zuidwesten van Tsjer- kassy bleven plaatselijke aanvallen der bolsjewieken zonder succes. De eigen tegenaanvallen in het ge bied van Pogrebistje hebben ook gis teren vorderingen gemaakt. Hierbij werden 20 Sovjet-Russische tanks stukgeschoten. Ten westen van Berdilsjef zijn ver scheidene aanvallen der bolsjewieken mislukt. In tegenaanval werden vijandelijke tanks en 17 stukken ge schut vernietigd. In het gebied ten westen van Novo- grad-Wolyns en ten westen van Sarny staan onze troepen in harden strijd met opdringende vijandelijke strijd krachten. Taaie tegenstand. De bolsjewieken hebben ook in den fgeloopen dag hun felle aanvallen ten westen van Resjitza voortgezet. Zware gevechten zijn aan den gang. Bij Witebsk zijn hernieuwde, met het zwaartepunt ten noordwesten der stad uitgevoerde doorbraakpogingen der bolsjewisten gestuit op den taaien te genstand onzer troepen. In dit gebied hebben de bolsjewieken 42 tanks ver loren. Ten noordwesten van Newel zijn vrij sterke aanvallen van bolsjewistische infanterie- en pantserstrijdkrachten onder afgrendeling van eenige pene traties en na het stukschieten van 14 vijandelijke tanks afgeslagen. Het luchlwapen heeft met sterke formaties gevechtsvliegers en slag vliegtuigen ingegrepen in de harde afweergevechten bij Kirowograd, Berditsjef en Witebsk. Vijftig vij andelijke vliegtuigen werden neer geschoten. SS-untersturmführer Wittmann, van een SS-pantserdivisie. heeft op 9 Jan. met zijn tijgertank aan het Oostfront zijn 66sten Vijandelijke tank stukge schoten. Het front in Italië. In het westelijke deel van het Zuid- Italiaansche front heeft de vijand zijn aanvallen uitgebreid tot den sector De groote luchtslag van Dinsdag. Geweldige krachtsontplooiing der Duitsche jagers. Volgens een bericht van United Press uit Londen geven uitgebreide rapporten van de Amerikaansche luchtsteunpun- ten thans een beeld van den grooten luchtslag, die Dinsdag boven Duitsch land tusschen Amerikaansche en Duit sche vliegtuigen zich heeft afgespeeld. Volgens de uitlatingen van alle piloten hebben de Duitsche jagers aangevallen met een kracht, zooals men tot dusver nog niet had beleefd. De Duitsche ja gers hadden den bommenwerpers de volle laag gegeven en daaraan zijn vooral de betrekkelijk groote Ameri kaansche verliezen toe te schrijven. Een der teruggekeerde Amerikaansche vliegers heeft verklaard, dat niemand in ernst geloofd heeft, van dezen tocht te zullen terugkeeren. Sommige jagers waren, vurend uit alle loopen, de Ame rikaansche bommenwerpers tot op 25 meter genaderd. TYPHUS-EPIDEMIE IN NAPELS. Uit een mededeeling van het hoofd kwartier van het Amerikaansche leger in het Midden-Oosten blijkt, naar de Engelsche nieuwsdienst uit Caïro meldt, dat op het oogenblik in Napels een typhus-epidemie heerscht, die in om vang 50 maal heviger is dan de epide mie van October. Brigade-generaal Leon A. Fox, frontleider van de Ame rikaansche typhus-commissie, die zoo juist uit de typhus-zóne in Italië naar het Midden-Oosten is teruggekeerd, heeft verklaard, dat Napels ernstig ge vaar loopt, en dat verwacht moet wor den, dal het. gevaar overslaat op Zuid- I talie. ten noorden van Venafro. Na sterke voorbereiding door artillerie uitge voerde aanvallen op onze heuvelstel lingen werden met zware verliezen voor den vijand afgeweerd. Twee plaatse lijke penetraties werden afgegrendeld. Van den uitersten westelijken vleugel worden voorpostengevechten aan de Carigliano. van den oostelijken vleu gel een succesvolle eigen stoottroep actie gemeld. Worostenrf- Rafèomyït l ILCTI T ^fasio ^^Berd'tscJie J Bjelaja-Zerkow*, T 'Pogrobisjtsjv mVinn/ra Smjeta Swerjgorodka Kchigiri/t Krtmenjxhug jn Slaropll Snarrcnka J ^Kirowograd /sLÏ.A Stormloop der bolsjewisten van Kersj tot Newel. De laatste sluier der Duitsche legerleiding niet weggenomen Aan hJt Oostelijke front duurt de stormloop der bolsjewieken op de Duit sche stellingen van Kertsj tot Newel onverminderd voort, zoo schrijft Mar tin Hallensleben, de militaire corres pondent van het DNB. Onafgebroken, zoo vervolgt hij, raast de slag in het Oosten verder over een frontbreedte als tot dusver nog op geen enkel tijd stip van den Duitsch—Russischen oor log viel waar te nemen. De vaste wil om door te breken eenerzijds en de vaste wil om weerstand te bieden an derzijds, zijn de kenteekenen van alle gevechten. Het ligt in den aard van dergelijke conflicten, dat de aanval lende partner bij een dergelijke hard nekkigheid van verdediging zijn wil om door te breken slechts kan handha ven, wanneer hij aan menschen en ma teriaal ook datgene in den strijd werpt, wat hij uit voorzorg voor latere gebeur tenissen had willen reserveeren. De strijdmethode van de Duitschers dwingt de Sovjet-leiding, haar reserves zoo sterk te gebruiken, dat de vraag niet ongerechtvaardigd schijnt, welke gevol gen dit winteroffensief zal hebben, wanneer de Sovjets aan het einde daarvan slechts weer voor winsten aan gebied staan, maar overigens opnieuw ledig en zonder beslissing uit den slag treden. Deze vraag stellen, beteekent wel niet, den laatsten sluier van de be doelingen der opperste Duitsche leger leiding wegnemen, doch beteekent wel het motief aan te geven van bepaalde Duitsche bewegingen. Von Mansteins taktiek. Wat reeds vaak vermoed werd, is in middels in de laatste dagen tot een feit geworden nl., dat de divisies van veldmaarschalk von Manstein door een even stoutmoedige als succesvolle ma noeuvre de Sovjet-legerleiding tot zet ten dwingt, die niet in haar plannen passen. Op het oogenblik zijn de bolsje wieken alleen nog in opmarsch bij Sarny. Het geheele front laat een druk achter van een mislukt offensief plan als gevolg van de Duitsche +egen- aanvallen en wel juist op de plaatsen, die strategisch voor het succes van het offensief doorslaggevend zijn. De Duit sche tegenstand is overal sterk, vooral waar hij elastisch ondernomen wordt en naar het westen resp. noorden en zuiden uitwijkt. Het zou een misleiding zijn aan te nemen, dat een uitwijkbe- weging van vrij grooten omvang een teeken van inferioriteit is van dengene, die haar onderneemt. Het is een oud strategisch middel, de overmacht in aantal, waarvan de massa altijd star is, te ontbinden door de beweging op zich zelf. Van dit middel schijnen de Duit schers zich voortreffelijk te bedienen. De Duitsche leiding wil kennelijk vol ledige vrijheid van handelen behouden, door de vijandelijke inspanning en daarmede de vijandelijke aanvallende Göbbels in „Das Reich" Drijfveer der anti-Europeesche macht is het persoonlijk egoïsme. Engeland meent te leiden, maar wordt geleid De twintigste eeuw staat in het tee ken van de nieuwe ordening der con tinenten, zoo schrijft Rijksminister dr. Göbbels in het jongste nummer van „Das Reich". De vraag luidt dus. of Europa zijn eenheid uit eigen kracht en zoodoende in zijn eigen voordeel zal hervinden, of dat deze eenheid door anti-Europeesche machten in haar voordeel zal worden opgedron gen. De drijfveer van deze anti- Europeesche machten is daarbij bijna uitsluitend het persoonlijke egoisme. Europa zou, zoo schrijft de minister, gemakkelijk is staat zijn, uit eigen continentale kracht een zelfstandig en vrij leven te leiden. Dit echter moet juist door dezen oorlog verhinderd worden. De politieke krachten, die eigenlijk de ijverigste partijgenooten van Duitschland moesten zijn op zijn weg naar de nieuwe ordening van Eu ropa, zijn veeleer zijn verbitterdste tegenstanders, en desondanks zullen zij den loop der geschiedenis niet kunnen tegenhouden. O f ons continent vindt door den strijd van het Duitsche Rijk om zijn voortbestaan een nieuwen vorm, o f het zal na dezen oorlog nog slechts een speelbal zijn in de handen van een Europa-vreemde of zelfs van anti-Europeesche machten. Het Duit sche Rijk kan derhalve in zijn strijd voor het leven van ons werelddeel waarlijk de domineerende Europeesche mogendheid genoemd worden. Zouden wij dezen strijd opgeven of zelfs ver liezen. dan zou hierdoor ook het lot van Europa bezegeld zijn. „De Amerikaansche eeuw". Hetgeen men in de Vereenigde Staten de Amerikaansche eeuw noemt, is niets anders dan de aanspraak der Ver. Sta len op het voogdijschap over de gehee le wereld. Het bolsjewisme gaat in theorie en praktijken denzelfden weg, alleen met andere voorteekens. Enge land wordt dóór deze twee in hun be rekeningen buiten beschouwing gela ten en is veroordeeld tot het spelen van een zeer ondergeschikte rol. De heerschappij over de geheele wereld gaat via de beheersching van Europa, deze echter wordt verkregen via de militaire nederlaag van Duitschland. Duitschland en Japan. Duitschland speelt in Europa dezelf de rol, die Japan in Oost-Azië 6peelt. Beide sijn wachters over de continen tale onschendbaarheid van de hun toe- vertouwde gebieden en of nu de in de ze gebieden .evende volken dit willen inzien of niet, zij kunnen alleen nog onder hun militaire bescherming een eigen naticnaal leven leiden. Want zoowel een Amerikaansche als een bolsjewistische infiltratie van ons con tinent zou automatisch datgene doen ophouden te bestaan, wai wij met het begrip Europeesch omschrijven. De minister verkluart dan nog oens, dat Engeland in deze prognose nauwelijks behoeft tc worden ge noemd. Het handhaaft de oude stelling van de Europeesche cven- wichtspolitiek, zonder te willen inzien, dat deze allang door de ontwikkeling achterhaald is. Enge land meent te leiden, maar het wordt zelf gel id. De ontwikkeling heeft de ideeënwe reld van Engeland allang achter zich gelaten. Het faalt niet alleen door zijn eigen totaal gebrek aan politiek in> zicht, maar vooral door het volslagen ontbreken van sociaal inzicht. Enge land. zoo schrijft dr. Göbbels, heeft het geloof in zichzelf verloren. Het kan alleen nog vernielen. Rüper door eeuwige lessen. Het Duitsche volk is zich in tegen stelling tot zijn vijanden volkomen be wust van de geheele draagwijdte van de komende historische beslissingen. Het geeft zich niet aan illusies over Juist het afgeloopen jaar heeft het Duitsche volk geleerd om den oorlog zonder vrees in het strenge gelaat te zien, zijn smarten en beproevingen te aanvaarden, zijn gevaren in te zien en te doorstaan en vooral om door zijn eeuwige lessen rijper te worden en te groeien. Wien zou het kunnen verba zen, dat het Duitsche volk de overwin ning moeilijk wordt gemaakt? Een we reld verandert haar aanschijn niet zonder smarten hierbij te ondergaan en zonder wonden en lidteekens op te loopen. .Zij vormen thans onze smart, zij zullen echter in een latere toe komst onze trots zijn." Nieuws in 't kort. Baldur von Schirachprijs toegekend. De winnaars van den Baldur von Schi rachprijs zijn de beeldhouwers Karl Ste- molak, Arthur Hecke, de schilders V. Gorgon, A. Gerstenberger en Eckolzberger en de medaillear J. Tautenheyn. Engelsche torpedojager verloren gegaan. De Britscne admiraliteit maakt vol gens den Engelschen Nieuwsdienst be kend, dat de Britsche torpodojager „Hur- ricane" verloren Js gegaan. Tweede Tito In Griekenland. Thans heeft Stalin de uitgeweken Grieksche re geering te C.'ïro laten mededeelen. dat naar het voorbeeld van Tito in Joego slavië nu ook in Griekenland een „re geering" zal worden gevormd. Tot leider van deze Grieksche Parttsanenregeering is gekozen professor Evolos. De uitgewe ken regeering van koning Georgp zal niet meer door Moskou worden erkend. Ontvolking Zwcedsche platteland. De ontvolking van het Zweedsche platteland is gedurende de laatste jaren onrustba rend toegenomen. In 1000 woonden op het Zweedsche platteland 4 milltoen men schen en U millioen in de steden: in 1943 weren deze getallen resp. 3.0 mil- liöen en 2.60 millioen. kracht eerst eens te laten doodloopen. In dien zin moeten ook de Duitsche tegenaanvallen gezien worden. De loop der gebeurtenissen zal de bolsjev.eken nog diep inprenten, dat men van de Duitschers weliswaar veel kan leeren, maar dat men voorbeelden niet 'met nut kan nabootsen, wanneer men ze handhaaft als een drukraam. BEKENDMAKING. De Höhere SS- und Polizeiführer maakt het volgende bekend: I. Op 11 Januari 1944 tegen 18.20 uur werd op den Statenweg, Rotter- dam-Blijdorp een moordaanslag ge pleegd op een Nederlandsch politie beambte. De dader kon in de duister nis op zijn fiets ontkomen. Voor aanwijzingen, die tot arrestatie van den dader en zijn opdrachtgevers leiden, wordt een belooning ten be drage van 10.000,ter beschikking gesteld. II. Op 12 Januari 1944 hield het Polizeistandgericht in Rotterdam zit ting. Het heeft wegens deelneming of ondersteuning van strafbare handelin gen, welke het karakter hebben van optreden van benden, de volgenden dood vonnissen geveld, die na bekrachtiging door de hoogste rechterlijke macht ten uitvoer werden gelegd: 1. Nicolaas Beuzemaker, onderwijzer, Rotterdam: 2. Cornelis Schalker, kantoorbediende, 's-Gravenhage; 3. Maarten van Baarle, tramconducteur, Rotterdam, wegens communstische activiteit: 4. Maarten Pronk, student, 's-Graven hage. wegens verboden wapenbezit en terroristische activiteit: 5. Marinus Spronk, koopman, Gorin- chem, wegens verboden bezit van springstoffen en terroristische acti viteit: 6. Remmert Huibert van der Mil, amb tenaar Rotterdam; 7. Deodatis de Clerck, bediende, Rot terdam 8. Artur Franciscus de Clerck, grond werker, Rotterdam, wegens sabo tage. Rotterdam. 12 Januari 1944. Moord te Rotterdam. Dinsdagavond is in de Atjehstraat, op de trap van zijn woning, de bewo ner zoo zwaar gewond aangetroffen, dat hij in den nacht daarop overleed. De omstandigheden wettigen het vermoe den, dat de man is neergeslagen met de bedoeling om hem van zijn geld te berooven. De tweede verdieping van pand 44 werd bewoond door het gezin van den 57-jarigen kantoorbediende J. J. de Jong, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen. De heer De Jong bevond zich dien avond thuis met ztjn dertienjarig zoontje. Zijn echtgenoote was met het dochtertje de stad ingegaan om bood schappen te doen. Volgens verklaringen van den jongen werd er omstreeks kwart voor acht dien avond gebeld. Hij keek uit het raam en zag eenige hee- ren staan, die informeerden of zijn der thuis was. De knaap waarschuwde daarop zijn vader, die de beide trappen afging en, bijna beneden zijnde, op het overloopje de deur opentrok, De jongen hoorde opeens lawaai en een schreeuw en zag even later tot zijn schrik twee gemaskerde kerels naar boven komen, die de huiskamer binnen traden en het licht uitdraaiden. Een van de gemaskerden greep hem vast, blinddoekte hem en duwde hem in een alkoof, waar hij onder bewaking van zijn aanvaller bleef. Onder bedrei ging werd hem gevraagd, waar het geld verborgen was, hetgeen hij niet wist en dus ook niet kon zeggen. Ver volgens onderzochten de twee gemas kerden de huiskamer, echter zonder resultaat De mannen verdwenen daar op, nadat zij eerst den blinddoek van den knaap weer hadden verwijderd. Zoodra de 13-jarige van den schrik be komen was, is hij nog altijd volgens zijn eigen relaas de trap afgegaan en vond beneden zijn vader hevig bloe dend op de trap liggen. Op hetzelfde moment kwamen moeder en dochter thuis, waarna onmiddellijk hulp werd gehaald en de politie werd gewaar schuwd. Het slachtoffer werd met een ernsti ge schedelverwonding naar het zieken huis Coolsingel vervoerd, waar hij in den nacht van Dinsdag op Woensdag is overleden. Het onderzoek is nog gaande. Vergoeding bij verplichte tewerkstelling. 's GRAVENHAGE, 12 Jan. Blijkens de Staatscourant is op 3 Jan, in werking getreden een beschikking van den gemachtigde voor den arbeid, waarbij voorschriften worden gegeven inzake vergoedingen van werkgevers zijde te betalen aan werknemers, die onder verplichting tot dienstverrich ting krachtens verordening 42/1941 in een onderneming zijn tewerkgesteld. Met de zoojuist genoemde werkne mers worden blijkens de definitie der beschikking gelijkgesteld zij, die met of zonder tusschenkomst van het geweste lijk arbeidsbureau een werkkring aan vaarden of aanvaard hebben, waarin, indien zulks niet was geschied, iemand onder verplichting tot dienstverrichting te werk zou zijn gesteld. Of dit geval is, wordt door den directeur van het gewestelijk arbeidsbureau ten aanzien van iederen werknemer persoonlijk bij de bemiddeling of op verzoek van den werkgever of den werknemer schrifte lijk beslist, Een werknemer, die niet formeel is dienstverplicht, kan derhalve eerst krachtens deze beschikking rechten doen gelden, nadat de evenbedoelde verklaring is afgegeven. De werkgever is verplicht de kosten te vergoeden van de reis, die de werk nemer bij het begin en het einde der dienstbetrekking van resp. naar zijn woonplaats maakt. De verzuimde ar beidstijd dient met het basisuurloon te worden vergoed. Eveneens do reiskosten, gemaakl bij periodiek verlof. Voorts zijn bepalingen opgenomen betreffende DISTRIBUTIENIEUWS. SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN VAN 9—4 JAAR. 's GRAVENHAGE, 13 Jan. Voor kinderen van 04 jaar zal 500 gram sinaasappelen beschikbaar worden gesteld. Ter verkrijging hiervan moet men de bonnen „Reserve D-8 en E-8 gedurende het tijdvak van 13 tot en met 17 Januari 1944 van te voren bij zijn leverancier inleveren. De leveranciers zijn verplicht desgewenscht een ont vangstbewijs af te geven. De aflevering der sinaasappelen aan het publiek zal van 23 Jan. a.s. af kun nen geschieden. NIEUWE RANTSOENBONNEN EN RANTSOENKAARTEN. 's-GRAVENHAGE, 13 Jan. Met in gang van 10 Januari zijn wederom voor alle artikelen rantsoenbonnen van nieuw model in gebruik genomen. De ze bonnen hebben een blauwen achter grond, waarop de naam van het arti kel, de letters „1 R", „Vi R" of „4 R". alsmede de datum „15-4-'44" gedrukt zijn. Alle rantsoenbonnen van het thans gangbare model, dat zijn dus de rant soenbonnen met groenen achtergrond, blijven tot en met 6 Februari a.s. gel dig. Na dien datum kan op deze bonnen niet meer gekocht worden. De wisselbonnen voor 1/4 rantsoen brood, 1/7 rantsoen melk, 1/7 rantsoen taptemelk, 1/4 rantsoen kaas. 1/4 rant soen vleesch en 1/50 rantsoen boter blijven evenwel geldig. Zij, die rantsoenbonnen voor brood, beschuit, boter, margarine, melk, tap temelk, vleesch of groente hebben ont vangen voor een periode, welke na 6 Februari a.s. eindigt, kunnen hun oude rantsoenbonnen bij den distributiedienst ruilen tegen rantsoenbonnen van nieuw model, voor zoover de oude bonnen be stemd zijn voor gebruik ni 6 Februari. Deze mogelijkheid tot ruilen geldt uit sluitend voor de genoemde artikelen. Rantsoenbonnen voor andere artikelen kunnen in geen geval geruild worden. Rantsoenkaarten In den vervolge zullen verder vreem delingen. arbeiders met verlof uit het buitenland e.d., geen losse rantsoen bonnen voor voedingsmiddelen meer ontvangen. I. pl. v. rantsoenbonnen zul len de distributiediensten aan deze per sonen z.g, rantsoenkaarten uitreiken, waarop bonnen voor voedingsmiddelen voorkomen voor een tijdvak van 1, 4 of 7 dagen. Voorts zullen pasgeborenen zoo noo- dig een dergelijke kaart ontvangen, waarop bonnen voorkomen voor een tijdvak van 7 dagen. De bonnen van deze kaart nemen de plaats in van de rantsoenbonnen, welke tot dusverre in een aantal gevallen verstrekt werden. Aanstaande en jonge moeders zullen in den vervolge gedurende 26 weken vóór de bevalling en 6 weken rió de bevalling elke vier weken een rant- soenkaart, waarop bonnen voorkomen voor een tijdsduur van 4 weken ontvan gen in plaats van de rantsoenbonnen welke zij tot dusverre ontvingen. Ver der zullen zij, wanneer het kind in leven is, tegen overlegging van de dis tributiestamkaart van het kind, gedu rende 32 w. na afloop van de 6 we ken na de bevalling nog rantsoenkaar ten ontvangen. Zij moeten deze kaar ten elke 4 weken bij den distributie- dienst afhalen. De bovengenoemde rantsoenkaarten bevatten geen bonnen voor sommige artikelen, waarvoor tot dusverre wèl rantsoenbonnen werden verstrekt. Dit verschil wordt evenwel gecompenseerd door het aantal bonnen, dat daarop voor de andere artikelen voorkomt. De nieuwe rantsoenbonnen en de bonnen van de bovenbedoelde rantsoen kaarten blijven blijkens hun opschrift tot en met 15 April a.s. geldig. reiskosten- en reistijdenvergoeding aan hen, die dagelijks naar huis terugkee ren. Voor scheidingsgeld komt in aanmer king de gehuwde werknemer of de kostwinner, die tengevolgde van zijn tewerkstelling zoo ver van zijn woon plaats verwijderd is, dat hij genood zaakt is gescheiden te leven van hen, voor wier levensonderhoud hij wette lijk verplicht is zorg te dragen. Bij twij fel hieromtrent beslist het gewestelijk arbeidsbureau, binnen welks gebied de plaats, waar gwerkt wordt, ligt. Het scheidingsgeld bedraagt f2.— per kalenderdag en bestaat uit een huisvestingskostenvergoeding (f 0.50 per dag) en een daggeld (f 1.50 per dag). Dit is verschuldigd voor alle dagen ge durende welke de werknemer uit hoofde van zijn dienstbetrekking niet in zijn woonplaats aanwezig kan zijn. De huisvestingskostenvergoeding dient te worden betaald zoolang de werknemer tengevolge van zijn tewerkstelling ge noodzaakt is woninghuur te betalen. In dien de werkgever den werknemer vrijen kost verschaft, kan het daggeld verminderd worden met de werkelijk gemaakte onkosten, doch in geen geval met meer dan f 1,50. Worden slechts enkele maaltijden verschaft, dan wordt het daggeld met een redelijk gedeelte verminderd. De werknemer, die in zijn nieuwen werkkring meer dan f 5400 per jaar verdient, komt voor toeken ning van scheidingsgeld niet in aan merking. Artikel 7 der beschikking kent aan den niet dagelijks naar huis terugkee renden werknemer een recht toe op een periodiek verlof (met behoud van loon) van drie kalenderdagen (niet in begrepen de Zondag). De gehuwde of daarmede gelijkge stelde werknemers genieten dit verlof telkens na een dienstverband van drie maanden, de overigen na een dienst verband van zes maanden. Voorts wordt aangegeven wie als kostwinner moet worden beschouwd, duur van de oude en het tijdstip van aanvang der nieuwe dienstbetrekking, hoe gehandeld moet worden, wanneer de periodieke verloven van verschil lende werknemers samenvallen, enz. De beschikking is niet van toepassing op werknemers, voor wie de volgende regelingen van kracht zijn: De Duitsche Weermachtsregeling (Ned. Staatscourant 1943 no. 1041); De regeling voor bouwvakarbeiders i den N.O. polder (Ned. Staatscou rant 1943 no. 107); De regeling voor de oogstcolonnes (Ned. Staatscourant 1943 no. 161); De regeling voor werknemers in het landbouwbedrijf, die &uit;n hun woon plaats arbeid verrichten (Ned. Staats courant 1943 no, 107).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1