NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De groote luchtslag boven Duitschland Nog steeds zware strijd aan Oostfront. Alkmaarsche oplichters voor het Hof. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland \.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagc'r éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 15 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang; No. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per no.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gcbeelc oplage op aanvrage. Van kat of hond gebeten II. (Slot.) ER moet iets nieuws komen, nademaal onomstootelijk gebleken is, dat het oude toch niet terugkeeren kan. Een andere gemeenschap, een andere staten- verhouding. een andere economie, enz. Hoe al deze veranderingen er uitein delijk zullen uitzien, weet geen sterve ling, ook geen journalist, ofschoon hij door een openhartige voorlichting op vandaag heel wat meer kijk achter de schermen van de groote politiek ge gund krijgt, dan dit vroeger het geval was. Men kon destijds vrij zijn meening geven, betoogt men. Men gaf niet zijn meening, doch die van zijn broodhee- ren. van een belangengroep of partij, in wier dienst men stond. Het is veel eerlijker en moreel billijker, indien men enkel in dienst van de volksgemeen schap staat en persoonlijk voor zijn geschrijf alle verantwoordelijkheid draagt. Vroeger droeg niemand verant woordelijkheid dan het bedrijf, waarin men werkzaam was. Dit bepaalde buiten de goede uitzonderingen van on kreukbaarheid in de provinciale pers zijn standpunt naar het aantal en de richting van de binnenrollende dub- heltjes uit de advertenties en abonne menten. Mustangs'' ondergingen den vuurdoop. DE )E richting, in welke zich al het nieu we ontwikkelen zal, teekent zich thans reeds duidelijk af, niet alleen in Europa, doch ook overal elders. Die richting mag en moet de journalist krachtens de ingeboren rechten van zijn beroep, die thans eerder verruimd dan beperkt zijn, schilderen. Precies zooals hij dat zelf wil en zooals hij zelf van het goede bestaansrecht en de moreele aanvaardbaarheid van die richting over tuigd is of daar sceptisch, realistisch of wikkend tegenover staat. Men moet daarbij niet uit het oog verliezen, dat men positief kan zijn en toch een ob jectief standpunt innemen! Het beroep heeft zijn eigen rechten en plichten gekregen. Wie deze niet aankan, moet het vak opgeven en wat anders gaan probeeren, Eerlijke voorlichting houdt in, dat de journalist natuurlijk geen stomme roddelpraat kan neerpennen van de juffrouw van drie hoog achter, die het ook weer van haar tante in de 36ste graad terloops in den vollen trein heeft gehoord. Ook mag hij geen ach- terbaksch venijn, hoe sliekum ook, spuien. De staat, de gemeenschap en de openbare organen dienen een hoog en heilig iets te zijn. Net zoo min als iemand het hoogste goed van zijn reli gie beschimpen laat, zoo kan ook geen staats- of gemeenschapsorgaan iets dergelijks dulden. Vroeger kon de eer ste de beste, al had hij ook nog zoo'n bezwarend strafregister, anoniem overal roddelen en verdenkingen zaaien. Dat is afgelcopen. Wanneer fouten gemaakt worden, behoeven deze niet goed ge praat le worden. Zij dienen echter evenmin breeder uitgemeten te wor den dan ze in werkelijkheid waard zijn. Journalist zijn is moeilijker dan ooit, juist nu het vak zooveel te meer aan trekkelijk geworden is. Er worden thans in elk opzicht heel wat hoogere eischen gesteld dan vroeger. HETZELFDE vertrouwen, dat de auto riteiten, niet alleen de Nederland- sche, in de journalisten stellen, dienen de lezers ook ten aanzien van hun voorlichters aan den dag te leggen. Al het geschrevene behoeft dan niet di rect te overtuigen. Het moet geschat worden in de mate van eerlijkheid, zoo als het gegeven wordt: als een op rechte en gewetensvolle poging, het Nederlandsche volk den wei naar een nieuwe toekomst te wijzen. Er is geen schrijvend mensch in ons land, die op het oogenblik gaarne zou zien, dat Nederland zijn zelfstandigheid klakke loos zou prijsgeven. Wat eeuwenlang in eigen werkzaamheid moeizaam en vaak onder ontzaglijken tegenspoed is opgebouwd, moeten we trachten te be houden in een eerlijken belangenstrijd met natuurlijke partners, die het even oprecht met ons meenen, als wij ons oprecht ten opzichte van hen behooren in te stellen. Zonder strooplikken en stiekum achter.den rug schelden! Het hangt van ons zelf hoofdzakelijk af, of we van de kat of van den hond gebe ten worden. Geen van beide behoeft het geval te zijn, indien we nuchter naar de nieuwe gegevens den algemee- nen toestand beoordeelen en naars een nuchter oordeel der feiten, zooals ze werkelijk zijn. ons standpunt bepalen. Europa wil niets van ons dan eerlijk partnerschap op het geheele terrein van het maatschappelijk leven, een be langengemeenschap, waarbij noch de een, noch de .ander overbevoordeeld wordt. Van onze zelfstandigheid ver langt men hier ten behoeve van een hoogere Europeesche gemeenschap geen grootcren, eer een minderen graad af te staan dan Amerikanen, Britten of de bolsjewisten uiteraard op grond van geheel andere belangen eischen. DIT groote historische feit mag men niet uit het oog verliezen. Sedert de ontwikkeling van de moderne techniek nieuwe vormen van productie en ver keer. een algeheele industrialisatie en mechanisatie geschapen heeft, kent Ne derland geen betere en gezondere bloeidagen dan van 1873 tot 1914, toen Duitschland opbloeide en het Midden- Europa goed ging. Dat is een wet van het moderne begrip yan grootruimte geworden. Wanneer we politiek, sociaal en economisch met Duitschland en Europa een gezonde wisselwerking tot stand kunnen brengen, heeft Nederland niet den beet van de spreekwoordelijke kat of den hond te duchten. Wanneer het Europeesche, door Duitschland, zijn bondgenooten en vrijwilligers overeind gehouden front onverhoopt mocht in storten, zullen we niet de sigaar" zijn door een beet van een of ander huis dier, doch zal alle tabak van de wereld niet toereikend zijn om uit te drukken, hoe erg we dan van alles „tabak" zullen krijgen. Dan zal Artis in Am sterdam geen roofdieren genoeg kun nen bijeendrijven om de dan ontstane slokpartij te evenaren. Deze stoute beeldspraak ten antwoord aan den briefschrijver, wiens woorden in dezen stijl we aan het begin van hel eerste artikel aanhaalden. HAMA. Technische vinding vervolmaakte Duitsche aanvalstactiek. De pas benoemde opperbevelheb ber der geallieerde luchtstrijd krachten voor de invasie, lucht- maarschalk Tcdder, verklaarde on langs in een interview, dat zijns inziens de luchtaanvallen op Duitschland meer en meer den vorm zouden gaan aannemen van luchtslagen. Generaal Arnold, de opperbevelhebber der Amerikaan- sche legervliegerij, liet zich in een rapport over den stand van de Amerikaansche luchtmacht onge veer in denzelfden zin uit. Tedder en Arnold hebben zich niet ver gist, toen zij de openbare meening cr op voorbereidden, dat de Duit sche luchtafweer een sterkte heeft bereikt, die voor moeilijke pro blemen zal plaatsen. De aanval van Amerikaansche „Flying Fortresses" en „Liberators" op Midden-Duitschland, welke Dinsdagmorgen plaats vond. is het uitgangspunt geweest van den eer sten der groote luchtslagen, welke Tedder en Arnold voorspelden. Of schoon de Duitsche afweer reeds eerder slaags is geweest met sterke formaties Amerikaansche en Engel- sche bommenwerpers, kan men toch zeggen, dal een luchtgevecht als dit, noch wat de felheid en den duur der gevechten, noch wat het aantal opereerende vliegtuigen be treft, in de geschiedenis van dezen oorlog zijn weerga heeft. Omtrent het aantal Duitsche vliegtuigen, dat aan den slag deelnam, staan geen gegevens ter beschikking. Men iaat echter in bevoegde Duitsche krin gen doorschemeren, dat het het grootste is, dat ooit bij een derge lijke manoeuvre optrad. 300 of 700 vliegtuigen? Omtrent het aantal Amerikaansche vliegtuigen loopen de gegevens uiteen! De Amerikanen spreken over 700 bom menwerpers. een getal, dat zij nog nooit tevoren gelijktijdig hadden laten optreden. Van Duitsche zijde schat men het aantal Amerikaansche bommenwerpers op 300 en men neemt aan, dat het Amerikaansche communiqué over 700 spreekt, om de zware verliezen die overigens in de Amerikaansche be richten minder dan de helft bedragen van die het Duitsche legerbericht heeft gemeld relatief te verminderen. De „Mustangs". De „Flying Fortresses" en „Libe rators" werden vergezeld door zeer sterke formaties Amerikaansche jagers. Het waren ditmaal geen „Lightnings" en „Thunderbolts", die deze escortendiensten verricht ten, doch „Mustangs" van het type Curtiss P 51, dat bij deze gelegen heid zijn vuurdoop onderging. De formatie vloog over Nederland en West-Duitschland rechtstreeks naar Hannover, waar de jagers moesten af draaien. opdat zij de grens van hun actieradius hadden bereikt. De bom menwerpers splitsten zich vervolgens in twee colonnes en vlogen zonder jachtbescherming in zuidwestelijke richting verder. Op den terugweg wer- den zij in de omgeving van Kassei op gevangen door een tweede formatie jagers, die ze naar Engeland escorteer de. Een onderneming van vijf uur. De geheele onderneming heeft vijf uur geduurd, terwijl de bommenwer pers volgens Duitsche waarnemingen, ruim drie uur boven Duitsch gebied opereerden. Het was helder, zonnig weer. zoodat de Duitsche afweer zijn krachten ten volle kon ontplooien, ook .1 ma- tips de aanvallers in de gelegenheid om zich tijdelijk aan hun achtervolgers te onttrekken. Het Duitsche legerbe richt heeft gemeld dat het succes van de afweer voornamelijk is toe te schrijven aan de goede samenwerking tusschen luchtdoelgeschut, jagers en jachlkruisers. Dit dient men zoo op te vatten, dat overal, waar op groote schaal luchtdoelgeschut staat opge steld, gordels van versperringsvuur de lucht in werden gejaagd, terwijl daar. waar het luchtdoelgeschut ontbreekt, de aanvallers door jagers en jachtkrui- sers werden bestookt. Voor de Duit sche afweer is het van enorm belang, dat zij in steeds grooteren omvang over jachlkruisers beschikt, die bedui dend zwaarder gepantserd en met boordwapenen van zwaarder kaliber uitgerust zijn dan de jagers, die uiter aard een moeilijke en gevaarlijke taak hebben tegen den „vuurspuwenden luchtegel" der Amerikanen. De nieuwe tactiek. In dit geval hebben de Duitsche vlie-, gers niet alleen gebruik gemaakt van een geheel nieuwe technische vinding, maar ook van een volkomen nieuwe aanvalstactiek. Inzake de technische vinding, waarvan sprake is, toont men zich in Duitsche militaire kringen voor alsnog gereserveerd. Men geeft te ver staan. dat, dank zij deze vinding, de jachttoestellen in staat zijn om plotse ling hun snelheid voor korten tijd eer aanzienlijk op te voeren. Dit heeft hel voordeel, dat de aanvallende jager of jaehtkruiser zich na het plegen van zijn aanval als het ware met een sprong buiten het bereik kaï. stellen an de boordwapenen van het aange vallen vliegtuig. Tevens is het moge lijk, om tijdens deze manoeuvre een rookgordijn uit te stooten, zoodat de Amerikaansche boordschutters, die den aanvaller oen salvo willen nazenden, niet zuiver kunnen richten. Nadere bij zonderheden zijn er tot dusverre niet te krijgen. Wat de nieuwe aanvalsteehniek be treft, is men te Berlijn openhartiger. Deze bestaal hierin, dat de jachttoe stellen niet meer in ganzenmarsch, maar in de breedte aanvullen. l)e om zoo te zeggen klassieke aanvalstactiek van het jachtwapen bestond steeds daarin, dat een escadrille vliegtuigen, meestal met den commandant aan den kop, vrijwel in rechte lijn achter el kaar vloog, wanneer het tot een aan val overging. Woensdag vlogen de Duitsche jachttoestellen voor het eerst naast, in plaats van achter elkaar. Dit heeft hét nadeel, dat de trefkans van het vijandelijke vuur veel grooter wordt, doch de pantsering,- vooral van de jachtkruisers. is klaarblijkelijk zoo zwaar, dat men dit risico kan aanvaar den. Aan den anderen kant verkrijgt men door deze tactiek 't voordeel, dat men breedzijde naast breedzijde in den aangevallen bommenwerper kan jagen, die het op die manier hard te verduren krijgt, terwijl zijn boordschutters nau welijks nog weten, waar zij -hun ka nonnen en machinegeweren het eerst op zullen richten. In bevoegde Duitsche kringen steekt men niet onder stoelen en banken, dat men over het resultaat van dezen luchtslag boven Duitsch land zeer tevreden is. Uit Ameri kaansche berichten valt af tc lei den, dat men zich in het geallieer de kamp voor geheel nieuwe pro blemen gesteld ziet, die hoe dan ook moeten worden opgelost, als men de dagaanvallen op Duitsch land wil voortzetten zonder ver liezen tc lijden, die deze aanval len op den duur onmogelijk zouden maken. Nieuw luchtaanval op Rome. Rome is Donderdagmiddag weer het doelwit van. een Anglo-Amerikaanschen terreuraanval geweest. Even voor twaalven verschenen vijandelijke bom menwerpers, voorzien van krachtige jagersbescherming, dié boven verschil lende woonwijken brisant- en brand bommen lieten vallen. Door het leggen van een zwaar nevelgordijn trachtten dc aanvallende vliegtuigen zich te be veiligen tegen het afweergeschut. Tijdens den aanval vlogen Anglo- Amerikaansche bommenwerpers ook herhaaldelijk boven Vaticaanstad. De verliezen onder de bevolking zijn nog niet bekend. Drie vijandelijke vlieg tuigen werden aan den rand van de stad neergeschoten. DE RIDDERZAAL IE DEN HAAG. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche Cultuurwaarden strij den onze Vrijwilligers GL/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17—45 jaar, kan zicli aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de W'affcn-SS, SS-waclitbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kricgsmnri- ne en do Germaansche SS in Nederland. Tüdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt niet betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 19—3(1 jaar, die aan- meldingsplichtig z'Un voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 17 1.44 914.00 uur Rotterdam, Deutsche Oberschule. Westerlaan 2; 18.1.44 9—12.00 uur Breda. Restaurant Modern. Markt; 15—18.00 uur. Den Bosch. Hotel Noord- Brabant. Markt 45; 19.1.41 S^—12.00 uur Venlo. Deutsches Haus. Egmondstr 16, 15—18.00 uur Arnhem. Cafe Royal; 20.1.44 9—12.00 uur Hengelo, café Modern, Spoor straat 18. 15—18.00 uur Zwolle. Hotel Gij- tenbeek: 21.1.44 9—12.00 Assen. Concert huis a d Vaart. 15—18 00 uur Groningen. Heerstr. 46; 22.1.44 9—12.00 uur Leeuwar den, Huize Schaaf. Breedstr 23.1.44 9—14.00 Amsterdam. Dam 4. 24.1.44 13.00 uur Utrecht, N V -huls, Oudegracht 245; 25.1 44 9—14.00 uur Amersfoort. Pol Durehgangslager, Leusderweg; 26.1.44 9— 14.00 uur Den Haag, Dierentuin. Benoor- denhoutscheweg Bolsjewisien verliezen in slechts 2 dagen 335 tanks. Felle gevechten in Zuid-ltal'ë HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Jan. (DNB). Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Ten noorden van Kertsj werden sterke vijandelijke aanvallen afge slagen. Bij het bruggchoofd van Nikopol breidden de bolsjewieken hun aanvallen op nieuwe sectoren uit. Zy werden in zware gevechten afgeweerd. In het gebied ten westen van Kirowograd hebben onze troepen verscheidene vyandelyke aanvals groepen uiteengeslagen. Na harde gevechten werd hier in tegenaan val een frontbres gedicht. Tien vjjandeiykc tanks en 30 kanonnen werden daarby vernietigd. Ten zuiden en zuidwesten van Tsjer- kassy zijn gevechten met den plaatse lijk binnengedrongen vijand aan den gang. In het gebied ten zuidwesten van Po- grebisjsje zijn de bolsjewieken in te genaanval verder teruggeworpen. Ten westen van Berditsjef is een naar het achterland doorgebroken bols jewistische tankgroep na het stuk schieten van 55 vijandelijke tanks en 8 stukken stormgeschut vernietigd. In 't gebied ten zuidwesten en wes- len van Novograd Wolynsk hebben on ze troepen tegenover den opdringenden vijand verder hardnekkigen weerstand geboden. Ten westen van Resjitza duurde de sterke druk van den vijand voort. Bij de afweer van de zware vijandelijke aanvallen hebben troepen van een pantserdivisie 19 doorgebroken tanks, vernietigd. In hel gevechtsgebied van Witebsk verminderde de zwaarte van de vijan- De begrootingsboodschap van Roosevelt. Amerikaansche volk word: geruïneerd. De begrootingsboodschap van Roo sevelt laat er volgens de meening van politieke kringen te Berlijn geen twijfel over bestaan, dat de president der Ver. Staten het Amc- i-ikaansch? volk financieel ruïneert. Politiek gezien hee'ft de begrooting van Roosevelt naar men verklaart, ten doel in de huishouding van de Ver Staten een voldongen feit te stellen, dat ook anderen dan de Rooscvelt-regcering voor jaren bindt. Dezelfde bedoeling lag ook ten grondslag aan de invoering van den militairen dienstplicht. Wanneer de Amerikaansche kiezers in November naar de stembus gaan, moeten zij tot het inzicht gekomen zijn, dat het uitbrengen van hun stem voor een anderen candidaat dan Roo sevelt doelloos is, aangezien het door hem opgestelde program in ieder geval voortgezet moet worden. Roosevelt wenscht dus met zijn voorstel voor de invoering van den nalionalcn dienst plicht en de nieuwe begrooting de be wegingsvrijheid van een andere dan zijn eigen regecring zoo te beperken, dat in de oogen van den Amerikaanschen burger de bevestiging van de regeering van Roosevelt voor een vierde periode hel eenige logische is. Kortom, de president traclit liet Ame rikaansche volk een soep op te dienen, die zóó zout is, dat niemand haar wenscht op te eten en dus het hord maar weer naar den kok terug gezonden wordt. delijke aanvallen onder den indruk der zware verliezen van den vorigen dag. Vrij zwakke aanvallen werden afgesla- ■gen. Ten noordwesten van Newel onder namen de bolsjewieken ook gisteren felle aanvallen, die in harde gevechten werden afgeweerd. De beide laatste dagen hebben de bolsjewieken aan het Oostelijke front 335 tanks verloren. In Zuid-Italië valt de vijand in den sector ten westen en noordwesten van Venafro met toenemende felheid aan Zware gevechten zijn hier aan den gang. Aan het overige front zijn, behalve voorpostengevechten aan de Garigliano, geen belangrijke gevechtshandelingen voorgekomen. Vijandelijke torpedojagers werden bij een poging om de stad Civita- nova aan de kust der Adriatischc Zee te beschieten door marine- kustbatterijen onder vuur genomen. Na verscheidene treffers wendden de torpedobootjagers brandend den steven naar het zuiden. In den afgeloopen nacht hebben eenige Britsche vliegtuigen bommen geworpen op Westduitsch gebied. In de avonduren van gisteren hebben Duitsche vliegtuigen doelen in zuid oost Engeland aangevallen DE POOLSCHE GRENSKWESTIE. De manier der bolsjewieken van het oplossen der Poolsche grenskwestie heeft in de Ver. Staten volgens berich ten van den New Yorkschen correspon dent van Stockholnrs Tidningen erger nis gewekt. Het officieele Washington neemt wel nog steeds een voorzichtige houding aan en spreekt zich niet uit. maar de pers verklaart openlijk, dat het geheele samenwerkingsplan dei- drie groote mogendheden in gevaar is gebracht. De New York Times schrijft, dat de Amerikanen ernstige vrees moe ten koesteren door de manier, waarop de bolsjewieken het Poolsche probleem behandelen en wijst op de overeenkom sten der Moskousche conferentie en verklaart, dat de Sovjet-Unie toch zon der ruggespraak met de Ver. Staten en Engeland thans met een soort ultima tum aan Polen naar voren is gekomen. Deze handelwijze maakt de instelling van een veiligen en duurzamen vrede onmogelijk. Politieke waarnemers in Washington zien, aldus het blad. in het plan een Sovjet -Russische» schaakzet en de poging om de grenskwestie in het algemeen, en niet alleen met Polen, een stap te doen opschieten, teneinde aldus een voldongen feil te stellen. Reeds in Teheran bekend? De „Washington Post" schrijft dat het mogelijk is, dat de nieuwe Sovjet- Russische eisch reeds in Teheran be kend is geweest en dat Groot-Brittan- nië en de Ver. Staten er zich in ge schikt hebben. „The Sun" spreekt de hoop uit, dat de uitgeweken Poolsche regeering le Londen er naar streeft besluiten le ne men. die zouden kunnen leiden lot een volledige toenadering tot de Sovjet unie. „Wij verwachten." aldus het blad, „zoowel van Polen als van de Sovjet-Unie een verstandige en blijk van verantwoordelijkheidsbesef gevende houding in verzoenenden geest". BEKENDMAKING. I De Höhere S.S.- und Polizeiführer maakt bekend: Het Polizei-Standgericht in Deo i Haag heeft op 6 Januari j.1. den agent j van politie Jan van Herwijnen, den wachtmeester der marechaussee Her- manus Kok. den waker Krijn Vreug- denhil en het lid van den ordedienst Jan Ludema wegens verschillende da den van sabotage in den zin van par. 1 der verordening op de bescherming van de orde van 1943 wegens het on geoorloofd bezit van wapenen en deel neming aan een gehe'me organisatie, ter dood veroordeeld. De beklaagden hebben op 22 Juni 1943 een overval gepleegd op den ar beidsbeurs in Den Helder.. Drie van de daders hadden daarbij geladen vuur wapens bij zich. De in de arbeidsbeurs te Den Helder op wacht staande politie agent verweerde zich energiek. De voorts bij den aanslag betrokken poli- tie-agent Zwinderman werd door den wacht doodgeschoten. Zwinderman was de aanvoer- vtm de bende. De beklaagden, met .ïi^onuerir.", van beklaagde Kok, die alleen betrokken was bij den overval van 22 Juni 1943. hadden ook nog an dere daden van sabotage gepleegd. In Maart 1943 hadden zij op het station in Den Helder een wagon met veevoer in brand gestoken Voorts hadden zij in Mei 1943 getracht een aanslag te plegen op het raadhuis in Den Helder. Ook hier hadden zij, evenals bij den aan slag op 22 Juni 1943, het doel carto- theekkaarten betreffende de tewerkstel- ling :n Diutsphland te vernietigen. Ten- dot le hadden de beklaagden ook nog in een gebouw der N.S.B. een brand ge sticht, waarbij propagandamateriaal werd vernietigd. De doodslaf is na onderzoek der gra tiekwestie aan de veroordeelden op 7 Jan. j.1. voltrokken met uitzondering van beklaagde Van Herwijnen, tegm wien nog een afzonderlijk proces loopt De Höhere S.S.- und Polizeiführer maakt bekend: Het Polizeistandgericht in Den Haag heeft op 6 Januari j.1. den Nederland- ichen onderdaan Johannes Adrianus Joseph Verleum ter dood veroordeeld. Verleum was een der leidende leden van een terreur-organisatic. Hij be hoorde tqt den kring der daders van den moordaanslag op luit.-generaal Seyffardt. De overige personen, die bij deze daad betrokken waren, werden door het Polizeistandgericht te Am sterdam reeds op 30 September 1943 gevonnist. Het onderzoek wees uit, dat Verleum die zijn moordopdrachten v. d. Joodsche communisten Katan en dr. Kastijn in ontvangst had genomen, ook den vroegeren minister van landbouw Posthuma en den vaandrig der politie Postma op gemeene wijze had dood geschoten, terwijl hij een leidende rol gespeeld heeft bij den moordaanslag op het echtpaar Reydon en voor den moordaanslag op den commissaris van politie Van Dijk in Nijmegen de vuur wapens geleverd had. DE STOKMER SPREEKT.... Dinsdag 18 Januari, der avonds van 18.45—18.55 uur spreekt de Stormer in de Jeugdstormuitzending tot dc rijpere jeugd over het onderwerp „Onze ken nismaking". Met Verleum is een van de gevaar lijkste terroristen gevonnist, die zon der meer toegaf, dat hij nog meer moorden zou hebben gepleegd, wan neer hij daartoe opdracht zou hebben gekregen. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestic in de vroege ochtenduren van 7 Januari 1944 voltrokken. Mr. HEKRKENS TUIJSSEN OVERLEDEN. HAARLEM. 14 Jan. In den afge loopen nacht is te Haarlem 77 jaar oud overleden mr. J. N. J. E. Heerkens Thijssen. oud-lid der Eerste Kamer en oud-wethouder van Haarlem. In 1895 werd hij ambtenaar bij de Provinciale Griffie van Noord-Holland. Van 1903 tot 1917 was hij voorzitter van den Raad van Beroep inzake de Onge vallenwet te Haarlem en van 1902 tot 1931 maakte hij deel uit van den Haar- lemschen gemeenteraad, na 1915 als wethouder. Bovendien was hij van- 1904 tot 1922 lid der Provinciale Staten van Noord- Holland. Van 1923 tot de annexatie in 1927 vervulde hij de functie van waar nemend burgemeester van Schoten. In 1922 werd hij lid van de Eerste Kamer. Maandag, na de kerkelijke uitvaart diensten in de Kath'edraal Sint Bavo, wordt zijn stoffelijk overschot bijgezet in het familiegraf op het Sint Adel- bertskerkhof te Bloemendaal. AANMELDINGSPLICHT VOOR LEEGE WONINGEN. AMSTERDAM, 14 Januari. De burgemeester heeft bepaald, dal met ingang van 15 Januari a.s. de verorde ning op de aanmelding van woningen van 10 Maart 1943 in vollen omvang toepasselijk zal zijn op alle woningen hier ter stede. Bovendien heeft de burgemeester vastgesteld, dat alle woningen, welke op 15 Januari 1944 reeds voor verhuur waren vrijgegeven, doch op dien da tum nog onbewoond zijn en ten wier aanzien nog geen verhuisvergunning is afgegeven, opnieuw onverwijld per aanmeldingsformulier moeten worden opgegeven. Uitgezonderd zijn van dezen tweeden maatregel de woningen, gelegen in de zgn. Transvaalbuurt, begrensd door de Linnaeusstraat, Ringdijk en spoorweg Utrecht—Amsterdam. VUURMAKERS IN PRIJS VERLAAGD. De uit turf vervaardigde vuurmakers, die den laatsten tijd in groote hoeveel heden in den handel worden gebracht, zijn niet te vergelijken met die van vóór den oorlog, welke in parafine gedrenkt waren. De gebruikswaarde van de nieu we vuurmakers is niet veel grooter dan die van oud papier. Afgezien van deze geringe gebruiks waarde zijn de prijzen die er voor wor den gevraagd, van dien aard, dat er on toelaatbare winsten aan worden ge maakt. De gemachtigde voor de prijzen heeft daarom een maximumprijs vast gesteld. Een der getuigen wankelde... Ongeveer een jaar geleden heeft de Alkmaarsche rechtbank de gerucht makende oplichtingszaak-Gcelen be handeld, waarbij de drie verdachten Geelen. Hoogakker en Vroegop tot langdurige vrijheidsstraffen werden veroordeeld. De drie verdachten waren van dit vonnis in hooger beroep gegaan en eenige maanden geleden werd een aanvang gemaakt met de behandeling in hooger beroep door het Gerechts hof te Amsterdam, dat gepresideerd werd door mr. Fruin. Echter, deze behandeling moest spoedig opnieuw worden uitgesteld wegens ziekte van den procureur-ge neraal. zoodat thans eindelijk Don derdag de voorzetting plaats vond, waarbij mr. Versteeg als procureur- generaal fungeerde. De lezer weet. waar alles om draait. Een Haarlemsche jood, Sch. genaamd, zou in de gelegenheid gesteld worden om naar Zwitserland te vluchten, waar bij -de drie bovengenoemde Alkmaar- ders voor het geheele transport zouden zorgen De kosten liepen in de duizen den en Sch. betaalde allereerst 1000 gulden als een soort waarborg, terwijl hij, toen de vlucht zou plaats vinden, een tweede deel van de som uitbetaal de, groot ongeveer 8000 gulden. Op het criticke oogenblik echter werd de „leider van hel transport" gearres teerd" en hel. geld „in beslag genomen". Spoedig bleek, dat de arrestatie gefin geerd was en dal Sch. de dupe was ge worden van een zeer gerationneerde op lichtingsaffaire. De vraag was nu allereerst, waar de eerste duizend gulden gebleven waren en wat er gebeurd was met de 8000 gulden. Helaas, de kroongetuige Sch. is nim mer ter terechtzitting verschenen, zoo dat men moest volstaan met zijn ver klaringen, destijds afgelegd voor de po litie. De zaak-Hoogakker werd vervolgens in snel t. ipo even doorgenomen, doch evenmin als de vorige maal kwam er iets belangrijks naar voren, dat een nieuw licht op de zaak zelf zou kun nen werpen. De verdachte, die oor spronkelijk drie jaar gevangenisstraf had gekregen, hoorde thans een gevan genisstraf van 2'/; jaar tegen zich eischen met aftrek van het geV.eele voorarrest. De tweede verdachte. Vroegop, was veroordeeld tot drie jaar wegens op lichting van denzelfden Haarlemmer voor een bedrag van pl.m. 8000 gulden. Evenals in Alkmaar ontkende Vroeg op alle schuld. Bezwarend voor hem was echter, dat Sch. indertijd een persoonsbeschrijving van den man gegeven had, die bij hem in huis geweest was en aan wien hij de 8000 gulden had uitbetaald. En deze beschrijving klopte angstig nauwkeurig met den persoon Vroegop. Daar stond dan tegenover dc verklaring van mevr. Sch., die bij een confrontatie Vroegop niet herkende. Bepaald critiek werd het echter voor Vroegop, toen mevr. van Geclen als getuige gehoord werd. Weliswaar be gon ze evenals m Alkmaar haar oor spronkelijke verklaringen te herroe pen, maar toen zoowel mr. Fruin als de procureur-generaal haar op de be- teekenis van den eed hadden gewe zen en op de eventueele gevolgen van meineed, toen kwam er na lan ge aarzeling uit," Toen de zaak dreig de mis te gaan, is .Vroegop bij me gekomen en heeft gezegd: „Zoolang ik fVroegop) niet gearresteerd ben, loopt jouw man geen gevaar, omdat niet hij, maar ik het geld in ontvangst heb genomen". Op verzoek van Vroegop ben ik later naar Hijmans gegaan om dezen te verzoeken, voor de politie te ver klaren. dat hij van niets zou weten. Hoewel deze verklaring voor verdach te Vroegop wel zeer bezwarend moest zijn, bleef verdachte zijn onschuld vol houden. Het requisitoir. Mr. Versteeg, zijn requisitoir begin nend, wees er allereerst op, dat hier een Jood, die onder zeer moeilijke om standigheden leefde, financieel geplun derd moest worden, waarbij het zeer merkwaardig was, dat die plundering moest geschieden door mcnschen, die zich thuis voelden in den zwarten han del. Komende tot de feiten zelf, wees spr. op de -ee voornaamste getuigen in deze zaak: Hoogakke- en mevr. Gee len. Wat de getuige mevr. Geelen betreft, zij wist dat haar man groot gevaar liep. als zij volledig bekende. Daarom verzweeg zij ook, dat Vroegop bij haar geweest was met de mededeeling, dat haar man geen gevaar liep. zoolang Vroegop nog op vrije voeten was en dat niet haar man. doch Vroegop de 8000 gulden in ontvangst had genomen. Pas tijdens deze zitting kwam ze met haar verklaring, zooals zij die ook voor de Alkmaarsche politie had afgelegd, welke verklaring voor Vroegop en voor haar eigen man bezwarend is. Tenslotte was er de persoons beschrijving van Sch. en de confron tatie met dezen. Spreker meende, dat de bewijzen overstelpend waren en vroeg bevesti ging van het Alkmaarsche vonnis wat de motiveering betrof en eischte een gevangenisstraf van drie jaar, vermin derd met een jaar voorarrest. Pleidooi van mr. Buiskool. Mr. dr. J. Buiskool weer er op. dat weliswaar dc- verklaringen van Sch. t.a.v. Vroegop zeer positief waren, maar dat de verklaringen van mevr, Sch. daar tegenover staan en "deze dame herkende Vr. niet, ofschoon zij toch gelegenheid genoeg gehad moet hebben, om Vr. te leeren kennen. Zoo dat dus niet was komen vaststaan, dat inderdaad Vr. bij Sch. geweest is De verklaringen van mevr. Geelen waren inderdaad voor Vr. zeer bezwa rend. maar het Hof diende niet tc vergeten, dat mevr. Geelen alles deed en doet, om haar man te ontlasten en dat de verhouding tusschen de fami lies Vr. en G. zeer vijandig is ge worden. Komende tot het andere punt, dat van belang was, nJ. de afdracht door Sch. van 8000 gulden, wees spreker er op. dat dit alleen door Sch. verklaard is. De vraag is echter of Sch. deze som gegeven heeft, nadat Vr. hem daartoe bewogen had. of dat Sch. reeds voordien tot dc betaling daarvan be sloten had. Pleiter meende, dat het laatste het geval was en kwam daarom tot de conclusie, dat deze verdachte dan in elk geval slechts een onder geschikte rol had gespeeld. Aftrek van het geheele voorarrest van 16 maanden zou volgons pleiter Nadat Vroegop nogmaals zijn on schuld verklaard had, werd de uit spraak bepaald op Donderdag 27 Jan. De zitting werd daarop geschorst tot Woensdag 26 Januari. Dan komt Gee len als verdachte voor het Hof.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1