NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware gevechten in verscheidene front-sectoren. De winterslag in het Oosten. V.S.V. laat zich verrassen door D.H.C. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lyncn) Postrekening 66189. MAANDAG 17 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 13, 2 pagina's Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebrniken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Duitsche troepen handhaafden hun stellingen. I ---l--.!..;- Crtx/i^fc I lingen enkele kilometers naar het wes- Veel oorlogstuig op de sovjets ten«gedistancieerd. De krachtig opdrin- gende vijand werd bij hernieuwde aan- veroverd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 16 Jan. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten noorden van Kertsj en aan het bruggenhoofd van Nilcopol stortten de herhaalde hevige aanvallen van de SoVjets in ons afweervuur ineen. Ten noordwesten van Kirowograd viel de vijand met sterke infanterie- en pant serstrijdkrachten opnieuw aan. Hij werd in verbitterde gevechten opge vangen. Een penetratieplek uit de laatste gevechtsdagen werd in een te genaanval gesloten. In het gebied ten oosten van Sjasjkoff veroorzaakte een eigen verrassend ondernomen aanval den vijand bijzonder zware verliezen. Verscheidene ontflostingsaanvallen der bolsjewieken werden afgelagen. Ten zuidwesten van Pogrebisjtsje won de eigen tegenaanval, ondanks taai vijandelijk verzet, weer ter rein, In de gevechten ten westen van Berditsjef verloor de vijand de twee laatste dagen 116 stukken geschut, tal rijke vrachtauto's, pantserwagens en ander oorlogstuig. Uit het gebied ten westen van Nowograd-Wolynsk en ten westen van Sarny wordt melding ge maakt van levendige plaatselijke ge vechtsactiviteit. In het strijdgebied ten westen van Retsjiza sloegen onze troe- en de over de Pripjet opgedrongen Sov jet-aanvalsgroepen in een tegenaanval terug. Ten westen van Kritsjef mis lukten aanvallen van de bolsjewieken Ten zuidoosten van Witebsk vielen de Sovjets herhaaldelijk met sterke strijd krachten aan. Een penetratie werd na het stukschieten van 27 vijandelijke tanks afgegrendeld. Ten noordwesten en noorden van Newel, alsmede ten noorden van het Ilmenmeer, zetten de bolsjewie ken hun aanvallen voort. Op eeni ge plaatsen drong de vijand binnen en werd in een tegenaanval weer teruggeworpen. Ten zuiden van Le ningrad gingen de Sovjets, door tanks en slagvliegers gesteund, tot den aanval over. Zij werden afge slagen. In een sector zijn de ge vechten met binnengedrongen vij andelijke gevechtsgroepen nog aan den gang. In het gebied van Oraniënbaum zUn ook gisteren alle aanvallen der Sovjets mislukt. Op 15 Januari werden aan het Oos telijk «front 72 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Aan Duitsche zijde gin gen drie toestellen verloren. In Italië. Aan het Zuid-Italiaansche front wer den de sterke vijandelijke aanvallen In den sector ten noorden van Cervaro na harden strijd afgeslagen. Om een penetratieplek wordt nog verbitterd gestreden. Bij de hevige gevechten in het gebied ten noordwesten van Mig- nano beeft het 2e bataljon van het pantsergrenadierregiment 15 onder ka pitein Meitzel, alsmede het 2e batal jon van het pantsergrenadierregiment 71 onder kapitein Schneider zich bij zonder onderscheiden. Beide bataljons zijn afkomstig uit Hessen-Thüringen. Ecnige Duitsche vliegtuigen hebben gisteren in de avonduren doelen in zuid-oost Engeland aangevallen. Duitsche slagvliegers hebben op 14 .Januari aan het Zuid-Italiaansche front in een verrassenden aanval een groote benzine-opslagplaats der Ame- rikaansche troepen bij Venafro in brand geworpen. Ook eenige barakken met materiaal gingen door de bommen in vlammen op. Het luchtdoelgeschut heeft in het frontgebied twee Ameri- kaansche bommenwerpers neergescho ten en drie andere vliegtuigen be schadigd. Het weermachtbericht van Zaterdag luidt als volgt: UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten N.O. van K.rtsj bij het brugge- hoofd van Nikopol en ten Z.W. van Dnjepropetrowsk zijn sterke bolsjewis tische aanvallen mislukt. Daarbij wer den 46 vijandelijke tanks stukgescho ten. Ten N.W. van Kirowograd evenals in het gebied ten O. en Z. van Sjasjkof hebben onze troepen de bolsjewisten in tegenaanvallen teruggeworpen, ter wijl vijandelijke aanvallen vruchteloos bleven. Ten Z.W. van Progrebisjtsje hebben onze tegenaanvallen verdere vorderin gen gemaakt. 15 vijandelijke tanks en 23 kanonnen werden hier vernietigd. Ten W. van Berditsjef hebben for maties der Waffen-SS in tegenaanval 2 vijandelijke regimenten uiteengesla gen en den bolsjewieken zware, bloe dige verliezen toegebracht. In het gebied ten W. van Nowograd- Wolynsk en ten W. van Sarny duurt de sterke druk van den vijand voort. In het gevechtsgebied ten W. van Rezjitza zijn herhaalde aanvallen der bolsjewieken afgeweerd en naar voren gedrongen vijandelijke gevechtstroepen in tegrnaanvallen teruggeworpen. Bij Witebsk zijn hernieuwde, met steun van tanks en slagvlicgerï uitge voerde doorbraakpogingen van den vij and mislukt. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Ten N.W. en ten N. van Newel even als ten N. van het Ilmenmeer en in het g-bled van Oraniënbaum hebben de bolsjewieken met vrij sterke krach ten aangevallen. Zij werden in harde gevechten afgeweerd. Luitenan' Kühn van een pantserregl- ment heeft in de afweergevechten in het g bied van Kirowograd zijn vijf tigste vijandelijke tank stukgeschoten, ten. Aan het Z.-Italiaansche front. Aan het Z.-Italiaansche front hebben onze troepen zich na zware gevechten, die voor den vijand bijzonder groote verliezen hebben opgeleverd, in den sector van Cervaro op voorbereide stel- vallen afgeslagen. Aan het overige front verliep de dag rustig. Terreuraanval. Sterke formaties Britschc bommen werpers zijn in den afgeloopen nacht naar midden-Duitschland gevlo-.en. On ze luchtverdedigingsstrijdkrachten ver hinderden echter de uitvoering van een g: concentreerden aanval. De vijand wierp blindelings bommen op eenige plaatsen. Volgens nog onvolledige be richten zijn 40 bommenwerpers neer geschoten. 14 andere toestellen heeft de vijand overdag verloren boven de bezette wes telijke gebieden. Duitsche vliegti-igvcrliezen. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Teneinde den indruk der voortdu rend zware verliezen, die de Ame- rikaansche terreurvliegcrs by hun aanvallen op de Duitsche I ïvolking lydcn, by het Amerikaansche pu bliek te verzachten, geeft het Ame rikaansche luchtwapen voortdurend sterk overdreven getallen ten aan zien van het aantal neergeschoten Duitsche jagers. Zoo beweren de Amerikanen by hun aanvallen op 14 October 1943 op Schweinfurt 104, op 11 December 1943 op Embden 138 en op 11 Januari 1944 in midden- Duitschland 152, dus tezamen 394 Duitsche jagers te hebben neerge schoten. De feiteiyke verliezen daar entegen bedragen 98 Duitsche vlieg tuigen. Meer dan een derde der be manningen kon met valschermen neerspringen en bleef ongedeerd. Roosevelt's boodschap aan het Congres. Sterk verzet tegen de gevoerde politiek. GENè'/E, 15 Jan. (DNB) Over de reactie op Roosevelt's boodschap aan het congres schrijft de „Daily Express", dat Roosevelt's wensch omtrent een wet op den nationalen dienstplicht tot een openlijke revolte heeft geleid en dat thans zelfs de meerderheid der parlementsleden tegen Roosevelt is. De meerderheid wenscht noch den dienst plicht noch de andere voorstellen in Roosevelt's boodschap, want men voelt dat zij niets anders zijn dan geraffi neerde verkiezingstrucs, en dat hij, wanneer men zijn verlangens inwilligt, onvoorwaardelijk herkozen zal worden. De loyale aanhangers van de New Deal hullen zich in een verlegen stil zwijgen. Nieuwe of hoogere belastin gen worden volkomen afgewezen, Het boerenblok heeft zich ronduit tegen Roosevelt's stelsel verklaard en ook zijn wensch. hem te machtigen de deel neming van de soldaten aan de groote verkiezingen in November te organi- seeren, is op koele afwijzing gestuit,. Men ziet de boodschap als een zeer on behouwen aankondiging, dat hij zich voor de vierde maal candidaat wil stellen. JAPANSCHE LUCHTAANVAL OP NIEUW GUINEA. TOKIO. 16 Jan. (DNB) Het Kei zerlijke hoofdkwartier meldde Zondag middag, dat de Japansche legerlucht- macht op 15 Januari een grooten, ver rassenden aanval heeft gedaan op vij»- ande'ijlce steunpunten cp Nieuw Gul- nea nabij Finchhaven, De startbanen der vliegvelden in de plaatsen Mabzab, Marawabi en Tembi werden zwaar be schadigd. Bovendien schoten de Ja pansche aanvallers in luchtgevechten zes vijandelijke machines omlaag en vernielden nog 34 toestellen op den beganen grond. Alle Japansche vlieg tuigen zijn van deze onderneming be houden teruggekeerd. Sovjettroepen probeeren een doorbraak in de Noordelijke stellingen. BERLIJN 16 Jan. (D.N.B.) De groo te winterslag in het oosten is thans tengevolge van het stagnecren van het bolsjewistische offensief in den Z. en centralen sector, zooals verwacht w rd. overgeslagen op het noorden van het front, aldus de militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben. Hij schrijft: Deze nieuwe phase van den slag was te verwachten en is hier reeds verscheidene malen aangeduid als in den loop der ontwikkeling liggend. Aangezien de nieuwe sector tot dusver relatief rustig bleef en zich hier steeds meer een dreigend gevaar voor het to taal d r operaties der bolsjewieken be gon af te teekenen. »~"i«st de bolsjewis tische leiding zich vroeg of laat in de noodzakelijkheid geplaatst zien een ein de te maken aan dezen toestand. Van Duitsche zijde is men daarop reeds Ian- tijd ingesteld. Afgewgcht moet nog worden, hoe de bolsjewieken tot uitvoering van hun plan overgaan, dat ten doel heeft den doorbraak door de -tellingen nu in het noorden af te dwineen. Waaneer rr voor d! dat in de nieuwe ^evechtsgebieden, waarmede de winterslag thans is uitge breid, de Duitschers over goed uiteerus- te troepen in goed opg-bouwd^ stellin gen beschikken, zal men wel kunnen aannemen, dat de bolsjewieken hier op een der hard-'e noten vin den Duit- schen afweer zullen bijten. Hun nieuwe aanvalsactie is op 2 plaatsen ingezet: 1. In het gebied ten N.W. van het Ilmenmeer in de richting van No- wogorod, waar zy trachten een door braak tot stand te brengen, en 2. Uit het gebied van Oraniën baum, met als eerste zichtbare doel hier de Duitsche strydkrachtcn te binden. Als totaaldoel van de thans begonnen operaties in het noorden zal men wel de grens der Oostzee landen moeten aannemen. In Duitsche militaire kringen is men echter t.a.v. de voor de bolsjewieken bestaande vooruitzichten zeer sceptisch. Deze scepsis is niet alleen gegrond op Verduister .-5-8.30 J. 18 Januari. Zon op 8.42, o. 16.59. Maan op 0.26, o. 12.09 16.32 L. K. JA, WAAROM EIGENLIJK NIET? Inderdaad, waarom zou Je eigenlijk óók niet ééns naar zoo'n weersportkamp in Duitschland gaan? Honderden Jongens zijn je reeds vóór geweest en thans be staat wederom voor lederen Nederlanö- schen jongen van 16—18 jaar de gelegen heid zich aan te melden. Een maand, ge vuld met sport, veldwerk, klein-kaliber- schieten en —als er sneeuw is skiën is niet te versmaden. Gehard en sterk zul je terugkomen! Daarom, hak den knoop door en meld je aan bij het aanmeldingsbureau. Konings laan 9, Utrecht, of aan één der navol gende adressen: Maastricht. Vrijthof 25: Goes. Violen straat 44: Groningen, Groote Markt 24: Assen Rolderstraat 45: Den Haag. Nas- sauplein 6: Rotterdam, Eendrachtsweg 35; Eindhoven. Keizersgracht 9; Hengelo, Drlenerstraat G; Amsterdam. Willems parkweg 186; Leeuwarden, Emmakade 48. het feit, dat het noordelijke offensief op den eersten dag nergens krachtig aan den dag is getreden, dat alle bols jewistische aanvallen door de Duit schers volstrekt afgeslagen konden worden en alleen plaatselijke penetra ties in de Duitsche stellingen worden bereikt Over het geheel krijgt men den indruk, dat de Duitsche leiding op langen termijn voorbereidingen heeft, getroffen tegen alle eventualiteiten In deze gebieden. De bolsjewieken zullen zeer zeker spoedig inzien, dat zij zich zullen vergissen, wanneer zij «'«loovc dat de Duitschers het noordelijk front ten gunste van de tot dusver op den voorgrond der gevechten staande ande re frontsectoren verzwakt hebben. VERKLARING DER UITGEWEKEN POOLSCIIE REGEERING. STOCKHOLM, 14 Jan. (D.N.B.) In een antwoord van de uitgeweken Poolsche regeering te Londen op de verklaring van de Sovjetregeering van 11 Januari wordt o.a. gezegd: De „Poolsche regeering", die er ernstig naar streeft, de volkomen soli dariteit der „vereenigde naties" te v zekeren, is van meening, dat het de voorkeur verdient thans van verdere besprekingen in het openbaar af te zien. Terwijl zij eenzijdige beslissingen niet kan erkennen of feiten niet kan goedkeuren, die zich op den bodem van de poolsche republiek afspeelden of kunnen afspelen, heeft zij herhaaldelijk haar oprechten wensch naar een PoolschSovjet-Russische overeenkomst op een voor beide zijden rechtvaardige en aannemelijke basis tot uitdrukking gebracht. Van dit gezichtspunt uit doet de Poolsche regeering een beroep op de regeeringen van Engeland en de Ver Saten. opdat deze door hare be middeling besprekingen tusschen de Poolsche en de Sovjet-Russische regee ring tot stand brengen, waaraan ook de Britsche en de Amerikaansche regee ring deelnemen, en wel besprekingen over alle nog open vraagstukken, waar van de oplossing zou kunnen leiden tot een vriendschappelijke en duurzame samenwerking tusschen Polen en Sovjet-Unie. Volgens Reuter wordt deze verkla ring in Britsche kringen als „bemoedi gend" beschouwd en m akt zij weder- zijdsche onderhandelingen mogilijk. ZIJN VROUW VERGIFTIGD. In October 1942 is te Amstelveen de 41-jarige vrouw van den garagehouder A. F. w. Suiker overleden. De omstan digheden, waaronder zij stierf, waren ncgal verdacht. Er werd sectie op het lijk verricht en daarbij kwam vast te staan, dat de vrouw door arsenicumver giftiging was gestorven. De echtgenoot werd hierna gearresteerd. Deze zei, dat zijn vrouw hem vóór haar sterven had verteld, dat zij eenigen tijd arsenicum had ingenomen. Zij had hem echter la ten beloven, nooit hiervan te zullen spreken. Opvallend was het, dat de man alle pogingen in het werk had gesteld om een snelle crematie mogelijk te maken. Bovendien kwam vast te staan, dat hij een verhouding had met zijn schoonzus ter en dat hij deze een huwelijksaanzoek had gedaan. De rechtbank te Amsterdam heeft den garagehouder, tegen wlen de officier le venslang had geëischt, tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld. Thans heeft hij ln hooger beroep voor het gerechtshof te Amsterdam terecht gestaan. In een zitting, welke den geheelen dag in beslag heeft genomen, is o.a. uitvoe rig de houding van den verdachte be spreken tijdens de ziekte van de vrouw. Hij maakte zich niet ongerust toen de toestand erger werd en hij was zelfs niet bij het sterven aanwezig. Hij had zich ook, om financieele redenen, verzet te gen opneming in een ziekenhuis, hoewel hij tegen ziekenhuiskosten was verze kerd. De financieele bezwaren golden echter niet toen het ging om de crema tie, die f 350 kostte, terwijl hij slechts een verzekering had loopen van f 200. Het getuigenverhoor leverde geen nieu we gezichtspunten op. De verdachte bl?ef bij zijn ontkentenis, maar hij legde ver klaringen af. die soms belangrijk afwe ken van die. welke hij voor de recht bank had afgelegd. Het hof hield voor een verder onder zoek en verhoor de zaak aan tot Vrij dag 11" Februari. RANTSOENBONNEN BRAND STOFFEN BLIJVEN GELDIG. 's-GRAVENHAGE, 15 Jan. Ten einde misverstand te voorkomen, wordl de aandacht erop gevestigd, dat de rantsoenbonnen voor brandstoffen met het opschrift „73 een e brandstoffen", gedrukt op een groenen achtergrond, niet door nieuwe rantsoenbonnen vervangen worden. Deze bonnen, als mede alle andere rantsoenbonnen voor brandstoffen, blijven dus geldig. DE AANKOOP VAN AUTO- GENERATOREN. 's-GRAVENHAGE. 15 Jan. De aandacht van betrokkenen worlt erop gevestigd dat het geen nut nceft koop contracten af »e sluiten alvorens men de zekerheid heeft, dat men van een Rijksinspecteur van het verkeer en van het Bureau Generatoren en Tankgas een vergunning zal ontvangen. De generatoren worden toegewezen naar de urgentie der behoefte, zooals de bevoegde autoriteiten die vaststel len. POLITIEK WEEKPRAATJE. 'S-GRAVENHAGE, 15 Jan. Het politiek weekpraatje van Max Blok zijl zal Maandag 17 Januari 1944 om 18.45 worden gehouden over Hilversum 1. De Titel van dit praatje is: „Men kan er amen op zeggen". DE VERKOOP VAN SCHILDERIJTJES EN DE KULTUURKAMER- VERORDENING. Een principiccle kwestie. De kantonrechter te Groningen en de rechtbank aldaar spraken een han delaar in glas. aardewerk en galante rieën vrij van het hem ten laste geleg de: het medewerken aan de versprei ding, althans aan het in het verkeer brengen, van schilderijen, zijnde kui tuurgoederen in den zin der verorde ning op de kuituurkamer, zulks ter wijl hij geen lid van deze kamer was en terwijl dit medewerken niet een uitsluitend commercieele werkzaam heid was. De man verkocht in zijn winkel o.m. schilderijtjes, welke hij van een gros sier betrok. De officier van justitie teekende cas satie aan. De hooge raad stelde deze zaak in handen van het gerechtshof te Leeuwarden ter afdoening. Dit col lege besliste intusschen nog, dat de omstreden schilderijen wel moesten worden beschouwd als kuituurgoede ren. De procureur-generaal vorderde ver oordeeling tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. De bezigheid van den han delaar Depaalde zich niet alleen tot het verkoopen, maar omvatte ook het aanprijzen van zijn waar en de beïn vloeding van den kooper. De verdediger, mr. Vink, te Utrecht, stelde daar tegenover, dat verdachte zich in geen enkel opzicht door over wegingen van artistieken aard heeft laten leiden. Hij heeft zich alleen maar afgevraagd of hij zijn waar weer zou kunnen verkoopen. Dan kan men ook niet zeggen, dat verdachte het publiek beïnvloedt veeleer oefent de pu blieke smaak invloed op hem uit daar hij immers slechts koopt wat hij krijgen kan. Derhalve concludeerde spr. tot bevestiging van het vonnis der rechtbank te Groningen. U Soest werd de tweede jaarlijksche keur ing van Shetland- pony's gehouden, waarvoor groote belangstelling be stond. In draf vOor de jury CNF/Stevons/Pax m Nieuws in 't kort. Een vruchtbaar gezin, Uit Savoie wordt gemeld, dat in den omtrek van Chamberry een vierling is geboren. De moeder is 23 jaar en heeft nu reeds ze ven kinderen ter wereld gebracht. De vader is 22 jaar. De pas geborenen zijn meisjes en verkeeren in goede gezond heid. Schepen in de haven van Gibraltar. Naar van de grens van Gibraltar gemeld wordt, bevonden zich Vrijdag in de ha ven en de baai van Gibraltar ongeveer 40, deels met oorlogsmateriaal geladen geallieerde vrachtschepen, voorts een slagschip, een kruiser, zeven torpedoboot- jagers, verscheidene corvetten en eenige kleinere oorlogsschepen. Bommen op Noord-Frankrijk. Het Anglo-Amerikaansche luchtwapen heeft Vrijdagmiddag 3 plaatsen in het Departe ment Seine Inférieure aangevallen. Eén der dorpen werd bijzonder zwaar getrof fen. hier viel een aanzienlijk aantal slachtoffers onder de burgerbevolking. In een andere gemeente viel een bom op een school en maakte gewonden onder de kinderen. Voorzichtig met projectielen. Toen eenige jongens te Hattem een vuurtje stookten, had één hunner de onvoor zichtigheid een scherpe patroon in den vuurgloed te werpen. H.ct. zoontje van den lieer K. wilde snel het vuur uit trappen, doch op hetzelfde oogenblik ontplofte de patroon en werd hij ernstig gewond. Zorg voor ons volk. In de laatste week van het vorige Jaar is voor onze minder bedeelde volksgenooten, buiten alle collectes om. een bedrag van niet minder dan f 55.565.72 bijeengebracht. Kokende melk over het lichaam. Het 5-jarlg zoontje van de familie S. te Al- phen trok in een onbewaakt oogenblik een pot kokende melk om. Het knaapje liep hierbij ernstige brandwonden op. Slachtoffer van de duisternis. Za terdagavond is de heer Van B., fabri kant. wonende te Dongen, onder Ooster hout, ter hoogte van het z.g. Zwaalgat. door den mist misleid met zijn rijwiel in het Kanaal gereden en verdronken. Doodelijk verkeersongeval. Op den Kanaalweg onder Weurt werd het 14-Ja- rig meisje H. W. door een auto overre den, Het meisje kreeg een beenbreuk en een zware hersenschudding en is giste ren In het Canlsiusziekenhuls te Nijme gen overleden Rede van minister Rosenberg. Op een bijeenkomst van de NSDAP te Praag heeft Rijksleider Rijksminister Alfred Ro senberg een uitvoerige rede gehouden over de Duitsche en Europeésche gees telijke vrijheid. De Groote Koogsche geklopt door W.F.C. Recordzege van Hollandia. De leiders in de belde westelijke af- deelingen hebben geen nadeelige gevol gen ondervonden van hun jongste ne derlagen: Volewljckers en VUC wonnen beide en nog wel met zeer duidelijke cijfers, zoodat. men thans wel kan re kenen op nieuwe kampioenen ln het westen. Daarentegen heeft VSV haar aanhang ernstig teleurgesteld door 'n groote ne derlaag tegen een der zwakkere zusjes, zoodat VSV's tweede plaats thans reeds ernstig gevaar Joopt. Tenslotte zorgde WFC voor een ver rassing door KFC te kloppen. Voor de spanning is het jammer, dat de Koog sche zoo'n grooten voorsprong heeft. De Volewijckers trokken naar Sparta. dat zich zoo goed verweerde, dat de Am sterdammers met de rust met 1—2 ach ter stonden. Na de rust domineerden de Volewijckers en brachten den stand op G—2 en pas daarna kon Sparta nog eens het net vinden. Xerxes veroverde achter Hermes de derde plaats dank zij een fraaie 4—1-over- winning op EDO. dat na een goed begin geleidelijk afzakt. HBS daarentegen werkt zich wat verder van de onderste plaats af door een nuttige zege op DFC, dat met 32 geklopt werd. De onderste plaats blijft gereserveerd voor de Storm vogels die het ADO weliswaar lastig maakten, nochtans met 3—5 verloren. In district TI had VUC geen moeite met Emma. dat over alle linies zwakker was, Wel verdedigde de Emma-achterhoe- de zich goed, zoodat de rust slechts met een 0-1-achterstand kwam, doch in de tweede helft kwam de Haagsche voor hoede los en doelpuntte nog drie keer. Met VSV was het heelemaal mis. Niet in het veld, waar VSV zeker niet de min dere was, doch voor het doel. Een kwar tier na de rust had VSV den gelijkma ker gescoord en toen zag het er voor DHC even slecht uit, maar toen het on verwachts 2—1 werd voor de Delftena ren, kregen deze moed en maakten VSV met 51 in! Ajax, dat blijkbaar aan zijn eindspurt bezig is, versloeg Haarlem met 5—2 en bezet nu de tweede plaats, echter met vier punten achterstand, zoodat de Am sterdammers vermoedelijk wel voor een te moeilijke taak zijn komen te staan. De ingelaschte wedstrijd Blauw-WitRFC werd door de thuisclub met I—0 gewon nen. In het oosten wordt de spanning groo- ter. Go Ahead wist het ln Wageningen slechts tot een gelijk spel te brengen overigens geen slecht resultaat! ter wijl Heracles de Ensch. Boys met 5—2 klopte, zoodat de achterstand van Hera cles tot 1 punt is gereduceerd, overige clubs hebben geen enkele kans meer. In het Zuiden is de strijd belangwek, kender. Longa, dat verleden week dc leiding veroverd had. kon deze behouden dank zij een 3—I-overwinning op MVV, dat nu op de vierde plaats staat. Willem II echter staat er relatief nog beter voor met cén vcrlicspunt minder. Deze Tilbtir- gers klopten Spekholzerheide met 51 en maken dus een goede kans, om hun ti tel te prolongeeren! Maar ook Maurlts, dat met 5—1 van Noad won. telt nog mee. evenals Eindhoven, dat haar stad- genooten de Spechten met 6—2 overwón. NAC won met 7—0 van Roermond en is ook nog steeds niet uitgeschakeld. We geven dezen ïnteressanten stand hier nog even weer: 18 10 Longa Willem 2 Eindhoven MVV Maurits BW PSV NAC NOAD De Spechten Spekholzerheide Roermond 8 2 22 2 6 20 3 10 3 11 36—32 36—23 43—31 35—23 43—35 43—27 42—37 42—28 29—50 33—50 19—4! 18—42 In het noorden had Heerenveen heel wat. moeite om Sneek er onder te hou den. Wel wist Heerenveen een 4—1 voor sprong te verkrijgen in de tweede helft, doch Sneek gaf zich niet gewonnen en liep in tot 4—3. Verder kwamen de wes telijke Friezen echter niet. Achilles liet zich thuis door GVAV kloppen met 0—3 en Be Quick verloor op eigen veld met 0—1 van Veendam. KFC geklopt: In de 2e klasse A zorgde WFC voor een verrassing. Het sterke KFC. dat onge naakbaar aan den kop ging. werd met een 12-nederlaag naar huis gestuurd. Deze nederlaag deert KFC echter niet, zoodat in de situatie weinig verandering komt. Alcmarla en West-Frisia speelden een matige partij voetbal die met blanco stand eindigde. Intusschen veroverden beide ploegen zoodoende een nuttig punt. De ingevoegde wedstrijd Santpoort— RCH werd door de Haarlemmers met 42 gewonnen, zoodat RCH nu ook wel een veilige positie inneemt. DROEVIG ONGELUK OP BOERDERIJ TE METEREN. Zaterdagmiddag was op een boerderij te Meteren een groepje arbeiders be zig met het laden van een voer hooi. Hoog was het hooi opgeladen, en men was bezig met het vastbinden van den wezelboom (dit is een boom die over het hooi gebonden wordt om te zorgen dat het hooi op den wagen blijft liggen). De 45-jarige J. Kardol zal schrijlings op den boom bovenop den wagen en onder bij den wagen stonden een paar mannen het touw aan te trekken. Plot seling brak het touw met het noodlot tig gevolg, dat K. met. den wezelboom van den wagen werd geslingerd, ongelukkige bekwam een nek- en rug fractuur en in hopeloozen toestand werd hij naar het ziekenhuis te Tiel vervoerd. De man laat een vrouw ach ter-met 10 kinderen. Derde klassers. In de derde klasse A leverden Zaandijk en QSC een grooten slag. welke door Zaandijk met 4—0 gewonnen werd. Do kampioenskansen van QSC loopen n« groot gevaar. Voor een verrassing zorgde HRC, da* het sterke KW met 2—0 klopte. In 3 B speelde DTS gelijk tegen Scho ten (2—2), terwijl de beide resteerendo wedstrijden, Halfweg—HFC en TYBB— Bloemendaal door de thuisclubs werdeVt gewonnen, resp. met 1—0 en 4—2. Een record-zege behaalde Hollandia, dat bezoek had van de Meer. Met niet min der dan 180 werden de Amsterdammers geklopt en het is alleen maar jammer, dat door een paar zwakke wedstrijden Hollandia's kansen verdwenen zijn. De voorhoede althans had zeker recht op promotie! TOG, de a.s. kampioen, liet zich niet verrassen en klopte WMS met 5—0, terwijl WA en de German gelijk speelden (2—2). Vierde klassers. In de 4e klasse A klopte Wlerlnger- waard het sterke Oudesluls met 40 en waar Texel en Watervogels de punten deelden (1—1), maakt Wieringerwaard een goede kans op de eerste plaats. Maar.... er wordt hier elke week zeer verrassend gespeeld, zoodat de titel vermoedelijk pas op 't laatste moment bekend zal zijn. In 4 B wist MFC nog juist van Spor ters te winnen (4—3), terwijl Always For- ward een nederlaag leed tegen SiJbekar- spel. In 4 C speelden Vitesse en VVB gelijk AOD '20 had veel moeite met CSV. dat tenslotte met 2—3 geklopt werd. terwijl IEV met dezelfde cijfers USVU versloeg Men zte verder de uitslagen. UITSLAGEN. Voetbal. Schoorl—Limmen 4—1: Schoon t—Lira- men 2 0—5; VZV 2—DTS 4 4—10: DTS a— Alcm. b 51. Adsp.: DTS b—LSW a 2—1: Con Zelo a—DTS C 4—0. Handbal. Lycurgus—DTS 1—1; DTS 3—UDI 2 R—0 DTS -SCHOTEN 1 3—2. DTS verschijnt met een invaller voor doelverdediger v. d. Hoven, waarvoor N. Jonkers staat opgesteld. Schoten Is volledig. De eerste aanvallen zijn van DTS, maar de doelverdediger van Sch is op zijn post. Langzamerhand werkt Schoten zich los en bij een goeden aanval weet de midvoor. na circa 10 minuten, met een goed en onhoudbaar schot bet eerste doelpunt te maken 0—1. DTS pakt daarna geweldig aan en ge regeld gaat het ln uitstekende aanval len op het Schoten-doel af. De Sch.~ doelman weet echter, niet zonder ge luk evenwel, zijn doel schoon te hou den. DTS is nu overwegend sterker, wij noteeren harde schoten van de Vries en de Waard, waarvan enkele tegen paal en lat, maar succes blöft uit. In deze periode had de thuisclub zeker een fllnken voorsprong verdiend, maar vrouwe Fortuna was niet aan haar zjfde. Hoe DTS ook werkt, de stand blijft, tot /Sd rust 0—1. Na de rust ls het weer DTS. die aanvallend optreedt. Toch weet Scho ten zich weer los te maken en krijgen wij geruimen tijd een vrij gelijk op- gaanden strijd. Na circa 25 minuten krijgt Bakhuis den bal goed doorgegeven en met een goed schot is eindelijk de verdiende gelijkmaker gemaakt. DTS speelt voor wat ze waard is en ongeveer 10 min. vóór het einde maakt de Vries er 2—1 van. Schoten komt nu met het heele elftal naar voren en vlak voor het einde komt uit een schermutseling voor het doel de ge lijkmaker 2—2. Onder groote spanning van het tal rijke publiek fluit scheidrechter Oos terling, die goed voldeed, het einde. Een kleine overwinning van DTS zou de verhouding beter weergegeven hebben. Biljarten. PIET DE LEEUW WEER KAMPIOEN. Bij de wedstrijden om het nationale kampioenschap gr. biljart cadre 71-2 heefi de kampioen van het vorig jaar. Piet de Leeuw, na een spannenden strijd in de beslissende partij tegen zijn rivaal P. J. v. d. Pol uit Rotterdam, welke in remise eindigde, zijn titel behouden. Hij behaalde een algemeen gemiddelde van 14.09. De stand was: De Leeuw 300 16 100 18.75 Van de Pol 300 16 92 18.75 De eindstand van dit tornooi, waarin met een gemiddelde van 11.208 werd ge speeld, is als volgt: gew. car. brt. h. s. alg.g i. De Leeuw G'/t 2100 149 110 14.09 2 Van de Pol.... 5'/t 1991 140 92 14.22 3. KobUS 4 1861 163 76 U.41 4 v. Eymeren 3'/: 1962 157 71 12.49 5 Metz 3 1634 173 85 9.44 6. Sweering 2 1898 167 7 11.36 7. Jacobs 2 1566 168 72 8.37 8. Dommerlng l'/s 1536 181 83 8.48 3e klasse kampioenschap. Zaterdag en Zondag werden de eerste wedstrijden gehouden om het kampioen schap van de 3e klasse 71-2. Hieraan na men acht spelers deel, w.o. Honing uit Winkel. Deze won twee van de vier par tijen en staat thans midden in de rang lijst. Van Dijk uit Heerlen gaat aan den kop en is nog ongeslagen. De overige spelers hebben minstens één partij ver loren. Er werd uitstekend gespeeld en vijf van de acht spelers bereikten tot nu toe een gemiddelde boven de 9. (Men weet, dat bij en hooger alg. gemiddelde de spe lers promoveren naar de 2e klasse). VOETBALUITSLAGEN. DISTRICT I SpartaVolewijckers 3-6 StormvogelsADO 3-5 EDO—Xerxes 1-4 DFC—HBS 2-3 DISTRICT II VUC—Emma 4-0 DHCVSV 5-1 AjaxHaarlem 5-2 Bi. Wit—RFC 1-0 DISTRICT III Tubantia—AGOVV 1-5 NECEnschede 2-3 Wageningen Go ahead 1-1 Ensch. Boys Heracles 2-5 PEC—Quick 2-7 DISTRICT IV Maurits—NOAD 5-1 Spekholzerheide Willem II 1-5 SpechtenEindhoven 2-6 Longa—MVV 3-1 RoermondNAC 0-7 DISTRICT V Be Quick—Veendam Achilles—GVAV HeerenveenSneek 2e klasse A. WFC—KFC 2-1 Alcm. Victrix West-Frisia 0-0 SantpoortRCH 2-4 2e klasse B. DWV—AFC 2-1 Vr.schaarHercules 3-1 0-1 0-3 4-3 Derde klasse A. ZaandijkQSC 4-0 HRC—KW 2-0 Derde klasse B. TIJBBBloemendaal 4-2 Halfweg—HFC 1-0 DTSSchoten 2-2 Vierde klasse A Wieringerwaard Oudesluis 4-0 Texel—Watervogels 1-1 Res. tweede klasse A. Stormvogels 2-RCH 2 2-0 Kennemers 2-WFC 2 3-1 AFC 3-VSV 2 1-4 Alcm. VIctr. 2-EDO 2 3-3 Res. derde klasse A RVV 2-Alcm. Victr. 3 5-0 A'delft 2-Zaandijk 2 1-S Alkm. Boys 2-ZFC 3 '4-fl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1