NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Steeds nieuwe Sovjetaanvallen over 't geheele front. Argentinië door zware aardbeving geteisterd. Poolsche verklaring door Moskou onaanvaardbaar geacht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Vnordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. DINSDAG 18 JANUARI 1944 SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No, 14, 2 pagina's. Dne Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per ra.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gebeele oplage op aanvrage. Duiische legerleiding was voorbereid op Noordelijk offensief. Nieuwe faze in den strijd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Jan. (DNB) Het op perbevel der weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Kertsj en ten noordwesten van Kirowograd zetten de bolsjewisten hun felle aanvallen voort. Formaties van het leger en de Waffen-SS hebben al le doorbraakpogingen verijdeld en de beide laatste dagen 81 vijande lijke tanks stukgeschoten. Ten wes ten van Resjitza zetten de bolsje wieken, na felle voorbereiding door artillerie, met sterke strijdkrachten den aanval in. In zware, wisselval lige gevechen handhaafden onze troepen hun stellingen. Eenige pe netraties werden opgeheven of af gegrendeld. Ten zuidoosten van Witebsk zijn hernieuwde aanvallen der bolsjewisten gestrand op den taaien weerstand van onze troepen. Ten noordwesten en noorden van Newel heeft de vijand nieuwe forma ties in den strijd geworpen. Zijn ge durende den geheelen dag ondernomen aanvallen stortten onder zware ver liezen voor hem ineen. Ten noorden van het Umenmeer, in het gebied ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oranienbaum, heb ben de bolsjewieken met toenemende felheid aangevallen. Hun doorbraak pogingen werden ook hier in verbit terde gevechten verijdeld en daarbij zijn alleen ten zuiden van Oranienbaum 26 Sovjet-Russische tanks vernield. Aan het Zuid-Italiaansche front ver minderde de gevechtsactiviteit in den sector ten westen en noordwesten van Cervaro tijdelijk. Plaatselijke aanval len van den vijand werden afgeslagen. Een aanval van Amerikaansche bommenwerpers is op 16 Januari richt op Zuid-Duitsch gebied. In Kla- genfurt ontstond schade aan gebou wen en gingen menschenlevens verlo ren. Door luchtverdedigingsstrijdkrach ten werden bij dezen aanval evenals boven het Italiaansche gebied 18 vij andelijke vliegtuigen, voor het mee- rendeel bommenwerpers, neergescho ten. Duitsche duikbooten hebben in het noorden van den Atlantischen Oceaan, op de Middellandsche Zee en op de Zwarte Zee vijf schepen met een in- houd van 36.500 brt.. drie torpedoboot- jagers en twee duikbooten tot zinken gebracht. DFie andere schepen wer den getorpedeerd en twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Gevechfen bij Oranienbaum. De ANP-correspondent te Berlijn meldde Maandag: De toestand in de centrale en zuide lijke sectoren van het Oostelijke front heeft gedurende de laatste dagen be trekkelijk weinig verandering onder gaan. Opmerkelijk zijn slechts de ver sterkte Duitsche tegenaanvallen in het gebied van Prohibitsje. Terwijl aan den anderen kant de bolsjewisten wei nig terrein gewonnen hebben, ook op de punten, waar zij tot voor kort nog steeds verder naar het westen op drongen. Nieuwe faze in den slag. Een nieuwe faze in den winterslag is in het noorden ontstaan. De Sovjet- Russen hebben hier op twee punten, namelijk bij Oranienbaum en ten noordwesten van het Ilmenmeer. een offensief ontketend, dat de gewoon te getrouw door zwaar artillerie vuur werd ingeleid, waarna pantser strijdkrachten met ondersteuning van luchtstrijdkrachten en gevolgd door de infanterie de Duitsche stellingen be stormden. evenwel, volgens de Duit sche mededcelingen, tot dusver zon der resultaat. HET RAADHUIS TE DELFT. - Ook voor het behoud van deze Neder- lendsche Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers GL/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt, mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17—45 Jaar. kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS. SS-wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmari- ne en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 19—30 Jaar, die aan- mcldingsplichtlg zün voor de ic werkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen Zijn schoolop leiding Is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 19.1 44 9—12.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr 16. 15—18 00 uur Arnhem, Café Royal: 20.144 9—12.00 uur Hengelo, café Modern. Spoor straat 18. 15—18 00 uur Zwolle. Hotel Gij- tenbeek: 21.1 44 9—12.00 Assen. Concert huis a. d. Vaart. 15—18 00 uur Groningen. Heerstr 46. 22.1 44 9—12 00 uur Leeuwar den. Huize Schaaf. Breedstr 23 1.44 9—14.00 Amsterdam. Dam 4; 24 1.44 9— 13 00 uur Utrecht, N V-huls. Oudegracht 245. 25.1 44 9—14 00 uur Amersfoort, Pol Durchgangslager. Leusderweg; 26.1.44 9— 14 00 uur Den Haag. Dierentuin. Benoor- denhoutscheweg. Men wijst cr in militaire krin gen van de Rijkshoofdstad op, dat men dit offensief reeds lang ver wacht heeft, daar de Sovjet-Rus sen al een half jaar geleden be gonnen met het concentreeren van vrij sterke strijdkrachten bij het bruggenhoofd van Oranienbaum, in het gebied van Leningrad en bij het Ilmenmeer. Dat er terstond van Duitsche zijde de noodige te genmaatregelen genomen zijn, spreekt wel vanzelf. De Duitsche troepen werden aanmerkelijk ver sterkt. Het uitblijven van het bolsjewistische offensief houdt, volgens Duitsche meening, nauw verband met het voor Russische verhoudingen zachte win terweer. De stellingen der Duitsche troepen liggen namelijk voor en uitgestrekte moerasgebieden, die het Peipusmeer tot Leningrad loopen en die ook een deel van het gevechts terrein bij het Ilmenmeer beslaan. De ze moerassen nu kunnen met zware wapens eerst dan overschreden wor den. als het gedurende veertien dagen ongeveer twintig graden vriest. Dit is tot dusver nog niet het geval geweest, zoodat de bolsjewisten door de weers omstandigheden gedwongen werden hun plannen telkens weer op te schor ten. Dat zij thans tot den aanval zijn overgegaan, was te voorzien geweest. Het verloop van de gevechten in de andere sectoren dwingt hen er toe, een poging aan te wenden ook in het noor den van het ront de Duitsche troepen aan te vallen, om zoodoende de offen sieve taak van meer naar het zuiden strijdende legers te verlichten. Van Duitsche zijde verklaart men evenwel, dat de in het noorden gedetacheerde Duitsche troepen volkomen frisch zijn en dat zij ook niet zijn verzwakt, dooi de gebeurtenissen in het zuiden en midden. De reserves, die hier wor den gebruikt, komen niet uit de noor delijke sectoren. De aldaar staande troepen zijn geheel onveranderd ge bleven en hebben geen strijdkrachten de legers van Von Manstein be hoeven af te staan. Voorts verwacht men niet meer ook al moet men natuurlijk nog met deze mogelijkheid rekening houden dat nog een strenge winter zal komen. Hieruit volgt dus. dat de bolsjewisten een groote hindernis in het moerasge bied zullen hebben, daar dit voor zwa re pantserstrijdkrachten en voor zwa re artillerie ontoegankelijk is. Doch ook al zou de winter toch nog intre den. dan zouden de bolsjewistische troepen slechts een korten tijd ter be schikking hebben, om hun plannen ten uitvoer te leggen. Over vier tot zes weken moet men namelijk reeds weer rekening houden met de eerste dooidagen in dit gebied. Dr. Max Euwe speelde Zaterdagmid dag te Heiloo een simultaanwedstrljd ter gelegenheid van het 10-jarig be staan der Heiloosche schaakvereeni- ging „Oppositie". Van de 30 gespeelde partijen werden er 26 door den meester gewonnen. Drastische verlagi. g van den rundveeprijs aangekondigd. ■s-GRAVENHAGE, 17 Jan. Er zijn op korten termijn van over- heidszijde maatregelen te verwach ten, om de prijzen van het rundvee drastisch te verlagen. Aangezien de handel in rundvee momenteel in hoofdzaak wordt beheerscht door speculatieve overwegingen, kan overheidsingrijpen niet langer uit blijven. SCHUILKELDER INGESTORT. HAVELTERBERG (Dr.), 17 Jan. De fabrieksarbeider K. Molenkamp had bij zijn woning een schuilkelder gemaakt. Zaterdagmiddag verrichtte hij hieraan werkzaamheden. Op een moment, dat hij zich met zijn vrouw en het 3-jarig doch tertje ln den kelder bevond, stortte deze in, waarbij zij allen werden bedolven. Een zoon, die het ongeluk zag gebeuren, waarschuwde direct een buurman. Met groote moeite kon men man en vrouw bevrijden. Toen het kind te voorschijn was gehaald, waren de levensgeesten reeds geweken. HOOFDPRIJZEN DER STAATSLOTERIJ. f 1000.— 14127 14828 15832 f 400.— 10891 21254 f 200.— 8264 14322 17404 21328 f 100.— 5467 5775 9304 9554 10550 11004 11011 11660 11844 11902 14125 18493 19226 20569 21649 Duizenden dooden in het verwoeste San Juan. BUENOS AIRES, 17 Jan. (DNB) Zaterdagavond zijn enkele dee- lcn van Argentinië door een zware aardbeving geteisterd. Geheel Ar gentinië is diep onder den indruk van deze aardbevingsramp, die San Juan, de hoofdstad der gelijk namige provincie, voor het groot ste deel heeft verwoest. VoM-ms een officieele mededeeling is .,0 van de huizen der stad vernield, waaronder het gouvernementsge bouw, de kathedraal en talrijke andere kerken. Tweeduizend ge wonden zijn reeds met speciale treinen Vervoerd naar Mendoza, het centrum der hulpactie. San Juan werd Zaterdag tusschen 0.45 en 20.55 uur geschokt door drie bevingen, die elk ongeveer één minuut duurden en steeds heftiger werden. Het werd volkomen donker en de stra ten vertoonden scheuren. Weldra bra ken de eerste branden uit. Doordat de kazerne betrekkelijk weinig schade had geleden, kon de regimentscomman dant onverwijld de eerste hulp orga- niseeren. Intusschen zijn op de plei nen der stad geïmproviseerde hospi talen ingericht, waar de weinige dok- Teleurstelling in Gealliëerde kringen. STOCKHOLM, 17 Jan. (DNB) In antwoord op de verklaring, die de Poolsche regeering te Londen op 15 Januari heeft afgelegd, is het Sovjet- bureau Tass gemachtigd te verklaren: 1. In de Poolsche verklaring is de kwestie van de erkenning der Curzon- lijn als grens tusschen de Sovjet-Unie en Polen handig vermeden en volko men genegeerd, hetgeen slechts kan worden uitgelegd als een afwijzing der Curzon-lijn. 2. Ten aanzien van het voorstel der Poolsche regeering, tot het aanknoopen officieele onderhandelingen tus schen haar en de Sovjet-regeering. is de laatste van meening, dat een derge lijk voorstel misleiding der openbare meening beoogt, aangezien het gemak kelijk te begrijpen is, dat de Sovjet- Unie niet in staat is officieele onder handelingen te openen met een regee ring, waarmede de diplomatieke be trekkingen verbroken zijn. Sovjet kringen wenschen er aan te herinne ren, dat de diplomatieke betrekkingen met de Poolsche regeering verbroken zijn op grond van een fout van deze regeering, n.1. wegens haar actieve deelneming aan de anti-Sovjet-cam- pagne der Duitschers, in verband met de z.g. moorden in Katyn. 3. Volgens de meening van Sovjet kringen bewijzen de bovenvermelde omstandigheden opnieuw, dat de hui dige Poolsche regeering niet den wensch koestert, goede buurbetrekkin- gen met de Sovjets tot stand te bren gen. Het eenig mogelijke standpunt Van Poolsche zijde wordt gezegd, dat de verklaring gebaseerd is op het eenig mogelijke standpunt van het recht en van de moraal" en dat zij tevens de openbare behandeling van de tusschen Polen en de Sovjet-Unie hangende kwesties afsluit, doch de deur openhoudt voor diplomatieke be sprekingen. met inschakeling van Lon den en Washington. De Poolsche krin gen verklaren ook, dat Londen en Washington zich bereid verklaard heb ben, zich in verdere besprekingen te laten inschakelen, aangenomen dat de niet door pers of radio gestoord zouden worden. Verder wijzen de Poolsche kringen er op. dat met den derden zin van de verklaring ongeveer de helft van het gebied van de Pool sche republiek en elf millioen Pool sche onderdanen bedoeld zijn. Ook hechten zij er waarde aan te verkla ren. dat voor zoover „besprekingen van vier" tot stand zullen komen. alle vraagstukken ter sprake gebracht zul len worden en niet slechts de 'grens kwestie. Verder wordt er op gewezen, dat de Poolsche „regeering" te Lon den de eenige rechtmatige autoriteit blijft, die in naam van het Pool sche volk handelt. Teleurstelling gewekt. Reuter's diplomatieke correspondent, Randall Neale, verklaart, dat het Sov jet-Russische antwoord op de Pool sche voorstellen in kringen der gealli eerden en niet het minste in Britsche kringen, groote teleurstelling heeft veroorzaakt wegens zijn negatieven aard. Poolsche kringen hebben reeds verklaard „het zeer ernstig te betreu ren". In hoeverre de teleurstelling ge rechtvaardigd zal zijn hangt echter af van den meerderen of minderen defi nitieven aard van het Sovjet-Russische antwoord. In dit opzicht kunnen de Polen zelf niets ondernemen, daar zij geen contact met de Sovjet-Russische regeering hebben. Het blijft derhalve aan de Britsche regeering en aan die der Vereen. Staten overgelaten ophel dering aan de Sovjet-regeering te vra gen. wanneer deze niet door Moskou spontaan wordt aangeboden. Derhal ve zal waarschijnlijk een gedachtewis seling tusschen Londen. Washington en Moskou aan een verdere ontwikke ling van den toestand voorafgaan. Dc meening van Berlijn. Het antwoord van Moskou heeft in Berlijnsche politieke kringen geen ver rassing gewekt, aangezien het over het algemeen verwacht werd. Dit of ficieele Sovjet-Russische standpunt be vestigt slechts het al lang bekend feit, dat het Kremlin de Poolsche uitgewe ken regeering als nietbestaande be schouwt, aangezien naar den wensch van Moskou alleen een door Moskou te vormen bolsjewistisch regieme een sa menwerking met Sovjet-Rusland mo gelijk maakt. Wanneer Groot Brittannië en de Ver. Staten ondanks hun duidelijke verbin tenis jegens Moskou in Teheran naar buiten de mogelijkheid van een compro mis tuschen de Sovjet-Unie en Polen in het vooruitzicht hebben gesteld, wordt dat gemotiveerd door de voor hen zoo pijnlijke garantiebeloften en het Atlantic Charter. Zij voelen zich gedwongen te zoeken naar een uitweg uit deze voor hen zoo onaangename situatie, teneinde daardoor het odium van den komenden breuk op anderen te laden. Verduister van 17.15-8.30 u. Zondag 19 Januari. Zon op 8.41, O. 17.01. Maan op 1.36, o. 12.30. Nieuws in 't kort. Prof. dr. H. Th. Obbink wordt 75 jaar. Den 23sten Januari a.s. zal de bekende oud-hoogleeraar prof. dr. H. Th. Obbink te Utrecht den 75-jarlgen leeftijd berei ken. Resten van Vikingschip gevonden. In de omgeving van Holdingen in Denemar ken zijn de resten gevonden van een Vi kingschip. De kiel van het schip bleek -Menst te doen als koepel van een oud grafgewelf. Andere deelen van het schip werden in graven in de nabijheid aan getroffen. Men hoopt voldoende materiaal te verzamelen, om het schip te kunnen •econstrueeren. De schilder W. H. Singer .Ir. overleden. Het Nederlandsche Roode Kruis bericht dat de bekende kunstschilder W. H. Sin ger Jr., vroeger woonachtig te Blaricum, op 9 Januari op den leeftijd van 75 jaar na een korstondlg lijden onverwacht te Olden in Noorwegen is overleden. Beëediging van leerling-verpleegsters 'an het Roode-Kruis. Zondagochtend is n het Deutsche Theater in Den Haag de plechtige beëediging voltrokken van de vrouwelijke leerling-verpleegsters van het Duitsche Roodc Kruis in Nederland. ters, die niet gewond zijn, bovenmen- schelijke prestaties verrichten. Trei nen met medicamenten, kleeding. de kens en tenten zijn aangekomen. Uit Buenos Aires begaven zich dokters en verpleegsters per vliegtuig naar de geteisterde stad. De regeering heeft een nationalen rouwdag gelast en president Ramirez heeft een grootscheepsche inzameling geopend. Als een luchtaanval. De aardbeving kwam over de stad als een groote luchtaanval, waarop niemand was voorbereid. De muren der huizen stortten ln en begroeven alles onder zich. Uit het duister steeg overal het gekerm der gewonden op. De soldaten konden een paniek ver hinderen en rustig werden - de eerste hulpmaatregelen genomen. De dakloo- zen werden zooveel mogelijk onderge bracht in groote tentenkampen op de pleinen. Doordat de poorwegen bij de stad vernield waren en ook de wegen groote spleten vertoonden. kon men van buiten-af bijna geen hulp verlee- nen. Slechts onder de grootste moei lijkheden konden auto's uit Mendoza de stad bereiken. De regeering heeft onverwijld mili tairen voor het opruimingswerk naar de provincie San Juan gezonden. De chef van den arbeidsdienst noodigde per radio de bevolking lot hulpver leening uit, en enkele minuten later waren reeds honderdduizenden pesos beschikbaar gesteld. Ook in Buenos Aires, dat 1000 Kilo meter van San Juan ligt, werd be ving gevoeld. San Juan is in 1562 gesticht door den Spaanschen conquistador Juan Jufre; het heeft altijd het karakter van een stad uit dien tijd behouden. De stajd telde 80.000 inwoners. De grootste natuurramp dezer eeuw. Nader wordt gemeld, dat de aard beving in de Cordillers de grootste natuurramp van deze eeuw is, die Ar gentinië getroffen heeft. Niet alleen San Juan, doch ook de nabijgelegen plaatsjes Concepcion en Trinidad zijn bijna geheel verwoest. De ramp heeft daar alle andere wereldgebeurtenissen op den achtergrond geplaatst en het beeld der bladen op slag veranderd Zij houden zich bijna uitsluitend bezig met artikelen uit het geteisterde ge bied. Officieele publicaties alsmede de eerste foto's van de ramp geven een beeld van den omvang van dit vreeselijke gebeuren. De bevolking is kalm en gelaten. Het nauwkeurig aantal dooden valt nog niet op te geven, daar de puinhoopen nog niet opgeruimd konden worden Tot dusver zijn 500 lijken geborgen. 900 personen werden zwaar en 4000 licht gewond. De autoriteiten hebben reeds energieke maatregelen genomen om epidemieën te voorkomen en de le vensmiddelenvoorziening en de medi sche hulp te waarborgen. Dc grond nog niet tot rust gekomen. Naar uit San Juan wordt gemeld, is de aardbeving nog niet geheel tot rust gekomen. Verscheidene zwakkere be vingen hebben de bevolking veront rust, die in tenten en snel opgestelde barakken kampeert. President Ramirez zal, vergezeld van de ministers van fi nanciën en openbare werken en andere hooge ambtenaren, per specialen trein naar San Juan vertrekken om een in druk te krijgen van den toestand. De trein zal verscheidene wagons met geneesmiddelen en levensmiddelen meenemen. SCHAGEN. Te water geraakt. Een 33-jarige Nij- megenaar geraakte Zaterdagavond te Amsterdam nabij den Amstel in het wa ter van de Keizersgracht. Toen men hem op den wal had gebracht, was hij reeds overleden Ook een 25-jarige man die bij de Stroomarkt in het water van den Singel viel, kon slechts als lijk wordei- geborgen. Slachtoffers van dc duisternis. Te Haarlem Is Zondagavond de 75-jarige L. W. door de duisternis misleid in den Raamsingel geloopen en verdronken. Uit de Leidschevaart is daar opgehaald het lijk van de 78-jarlge weduwe A. C.— K., die Zaterdagavond te water ls ge loopen. Jongen in het water gegooid. Zater dagavond half elf hebben twee mannen te Haarlem een 25-jarigen jongeman op de voetbrug over de Westergracht over de brugleuning te water geworpen. De Jongen wist den kant te bereiken, maar zijn aanvallers waren reeds in het don ker verdwenen. Daar het slachtoffer geen enkele reden voor dezen aanslag kan op geven, vermoedt de politie, dat de da ders zich in den persoon hebben vergist. ORMENIO. Woensdagavond zal de dilettantentoo- neelvereeniging „Ormenlo" uit Anna-Pau- lowna, regisseur de heer Kaan. een uit voering geven in het Theater Royal, al hier. Gespeeld zal worden het stuk „Me vrouw O." Het is de eerste maal. dat dilettanten la Royal optreden en wij hopen, dat rij deze „beroepssfeer" waardig zullen blij ken en dat aan de inmiddels hoogge spannen verwachtingen zal worden vol daan. Naar men ons mededeelde, heeft „Or- menio" kosten noch moeite gespaard om dezen avond tot een succes te maken. MEDEDEELING. Men verzoetk ons opname van het vol gende: De pi. Leider van het Nederlandsche Arbeidsfront te Schagen maakt bekend, dat met ingang van 19 Januari a.s. eiken Woensdagavond van 7.30 tot 8.30 uur spreekuur wordt gehouden in de wacht kamer van het Raadhuis te Schagen. 50-JARIG BESTAAN HANDELMAAT SCHAPPIJ P. A. JACOBSE. 28 Januari a.s. zal het 50 jaar geleden zijn, dat de Handelmaatschappij P. A. Ja- cobse door wijlen den heer P. A. Jacob- se, die in 1919 overleed, werd opgericht. Dit levensmlddelenbedrijf, dat thans door zijn drie zoons wordt gedreven en uit groeide tot één der grootste op dit gebied In Noord-Holland, bedient ook in deze moeilijke tijdsomstandigheden honderden kruidenierszaken in deze provincie. Ter eere van het 50-jarig bestaan wordt er op 28 Januari van 2 tot 4 uur in het Gulden Vlies te Alkmaar een receptie gehouden. TOONKUNSTKOOR NAAR SCHAGEN. Naar men ons mededeelt, zingt het Toonkunstkoor met medewerking van Helders Mannenkoor en solisten op Zon dag 23 Januari in de Hervormde Kerk te Schagen. Het op 2 Januari 14. met zooveel suc ces in de Westerkerk te Den Helder uit gevoerde programma zal op speciaal ver zoek in zijn geheel en met dezelfde me dewerking herhaald worden. Het middag concert te Schagen vangt te 2.45 uur aan. Alkmaar. VALSCHE TABAKSBONNEN. Zaterdag kwam de economische dienst van de politie te Alkmaar een uitgebreiden handel in valsche tabaks- kaarten op het spoor. Deze kaarten zijn bijna niet van de echte te onder scheiden. Het papier van de echte iets zwaarder en de groene ondergrond iets frisscher gedrukt. De Valsche ta- bakskaarten zijn in beslag genomen bij de bekende Alkmaarders J. P Beentjes, H. Th. Klaasen en A. Kor- ver, die ze, zonder te hebben geweten dat ze valsch waren, hadden gekocht van C. Hoed. De kaarten bleken af komstig te zijn van een zekeren Gorter uit Zaandam, die inmiddels door de Amsterdamsche politie is gearresteerd, omdat bij hem ook een partij werd gevonden. Hoewel Hoed de kaarten pas Don derdag uit Amsterdam had gehaald waren toch bij enkele winkeliers ta baksartikelen op de bonnen afgegeven; bij één firma zelfs 120 rantsoenen. Bij een sigarenwinkelier werden voorts een 15-tal kaarten, die hij van boven staande personen had gekocht, in be slag genomen. De vier Alkmaarders zijn ter be schikking van de Sicherheitspolizei in gesloten. In de stad zijn nog enkele valsche kaarten in omloop en daarom zullen de winkeliers verstandig doen om de aangeboden kaarten nauwkeurig met een echte te vergelijken, want ook de winkelier wordt aansprakelijk gesteld voor de inlevering van valsche bonnen. 't Zand. Overgeplaatst. De heer T. Visser, commies bij de Directe Belastingen, is overgeplaatst naar Stompetoren. Geel-zwart-nieuws. Het is Geel-Zwart Zondag gelukte het kampioenschap 2e kl. Noord-Holland te behalen en wel onge slagen. Wieringerwaard 2 gaf heel goed en sportief tegenspel en zoodoende zag 't er eerst niet naar uit, dat Geel-Zwart met 5.1 zou winnen. Na de rust, welke met een 2—0 voorsprong voor Geel-Zwart in ging, verkleinde K. Schenk den achter stand voor Wieringerwaard tot 2—1. Geel-Zwart ging toen iets beter spelen en al heel spoedig maakte zij het kampioen schap tot een voldongen feit door den stand op 5—1 te brengen. Na eenige mislukte pogingen en onder goede training van Barend de Boer, ging Geel-Zwart nu over naar de le klas van de Noordhollandsche afd, N.V.B. Voor waar een goed succes voor B. de Boer en zijn jongens. Broek op Langendijh. „De laatste Eer". - De begrafenisver.» „De Laatste Eer" heeft haar jaarverga dering ten lokale van den heer Vijze laar, onder leiding van den heer H. «ie Graaf, gehouden. Aan het jaarvelslag van den secreta» ris, den heer H. Vinke, ontleenen wfl dat twintig begrafenissen zijn uitge voerd, waarvan 8 voor leden en 12 voor niet-leden. Het ledental bedraagt 775 betalende en 65 niet betalende ledeiv Gememoreerd werd, dat men thans it aangesloten bij de ondervakgroep „Or^- derling Begrafenisbedrijf". De rekening van den penningmeester den heer K. Tonneman, sloot op eeB totaal van f 1200,15, met een bati- saldo van f 106.05. Het bezit der vereeniging is met f 109.69 toegenomen tot f 3244.76. De rekening werd aldus goedgekeurd en vastgesteld. De heeren G. Hei nis en D. Bakker werden benoemd tot kasnazieners. De aftredende bestuursleden, de hee ren A. Dirkmaat, H. de Graaf en K. Timmerman werden herkozen met zoo goed als algemeene stemmen. In de va catures, ontstaan door het bedanken van de heeren P. Stammes en F. van der Molen, werden de heeren A. Boon en A. Blom gekozen. Tot den heer Van der Molen, die vereeniging vele jaren, tot aan de leef tijdsgrens, als drager en nadien als be stuurslid heeft gediend, werden harte lijke woorden van dank gesproken. Politie. - Gevonden: een portemon- naietje met inhoud. Inlichtingen bij den groepscommandant der marechaus- sée, Dijk 620a te Broek op Langendijk, Dirkshorn. Bergopwaarts". Ook de derde op voering van het tooneelspel van D. H. Scheffers, „Bergopwaarts." js een groot succes geworden. Na elk bedrijf viel don spelers en speelsters een gul applaus ten deel, terwijl tot het eind toe het publiek met de grootste aandacht <Jq vertolking volgde. Het was van het bestuur van „V.V.O." goed gezien om de „Ouden van Dagen" als „gast" uit te noodigen, aan welke uitnoodiging dan ook door velen gehoor was gegeven. „Nieuw Leven" heeft ongetwijfeld den tooneelllefhebbers een paar mooie avon den bezorgd. St. Pancras. Vrone 1—B.K.C. i: i—4. Direct ls Vrone na den aftrap ln den aanval en als slechts drie minuten is gespeeld, weet de linksbuiten te scoren, een bemoedi gend begin, steeds is Vrone in de meer derheid. Als een half uur gespeeld Is, bo- ginnen de gasten meer op te zetten en Vrone weet dit tempo niet te keeren, herhaaldelijk is het doel ln gevaar en even vóór de rust is de stand gelijk, 1-1. Na de hervatting zijn de B.K.C.'ers steeds in den aanval en driemaal kan de doelman visschen, als er een half uur ge speeld ls. Nadat de Vrone-mannen eenige malen van plaats verwisseld zijn, be gint er meer vuur in het spel te komen, doch de achterhoede der gasten staat pa! en in den stand komt geen verandering Middenmeer. Westerman en Co. In Hotel Smit trad Zaterdagavond op het bekende tooneel- gezelschap „Amicitia" voor een bijna ge heel bezette zaal. Het dramatische stuk „Westerman en Co." was wederom een bijzonder succes voor de aanwezigen, zoo dat het publiek ten zeerste genoot. De kleuters. Het bericht Inzake de verhuizing der kleuters vanaf het Dorps huls naar het Gymnastiekgebouw, blijkt niet Juist te zijn. Naar verluidt, zullen de kleuters n.1. in de vergaderzaal der Ned. Herv. Kerk worden ondergebracht. Anna Paulowna. Mevrouw O. Na haar succes met de opvoering op den Tweeden Kerstdag, kwam Ormenio j.1. Zaterdag opnieuw met het blijspel „Mevrouw O" voor het voetlicht. Tweemaal speelde de verjon- de club nu voor het „eigen" publiek en. zal nu hetzelfde stuk nog eenige ma len in den omtrek opvoeren. Zoo be wees Ormenio met deze tweede opvoe ring dan ook niet alleen een dienst aan hen, die met Kerstmis niet aanwe zig konden zijn, maar had deze ook voor de club zelf, waarin nog slechts een enkele van de oude leden mee speelt, haar waarde als oefening om de noodige routine en vrijheid van spro ken en bewegen op te doen. Hier „on der ons", was men zeer voldaan over het aardige blijspel. Moge Ormenio er ook elders een gelijk succes mee oogsten. EENIGE DUIZENi WARESi „OOSGETlj VAW DEN STRUD V/.f=C.— K.F.C. DOELMAN/ KLOKKEME'JER. WEtiD, TESENJ VERWACHTING.TWEE. MAAL GETROFFEN/ J V, k~ KWJKKEMeye.* EN ALZOO KREE.G K.F.C. Z'N EERSTE. Bittere pil te elikken/ Zondagmiddag speelde W.F.C. te Wormerveer tegen K.F.C.. welke wed strijd door W.F.C. met 2—1 werd gewonnen. Het was de eerste nederlaag van K.F.C. Onze teekenaar was atuurlijk aanwezig om zijn indrukken in beeld te brengen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1