NOORD-HOLLAND Wmmpen DAGBLAD VOOR Poolsch-Sovjet-Russische conflict in nieuw stadium. fEERSPORT Sovjettroepen verloren Maandag 214 tanks. Een halve eeuw geleden stierf Piet Paaltjens. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 19 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 15, 2 pagina's Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties in deze Editio 11 et. per m.M. Bij contraot binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Schim van nieuwe marionetten-regeering duikt Moskou staat op onder- handsche regeling. De strijd tusschen de Poolsehe re geering te Londen en het Kremlin is door een officieelc verklaring van het Sovjetpersbureau Tass van den 17en Jan. in een nieuw stadium getreden, aldus de C.D. In deze ver klaring geeft Moskou mei nog groo- tere duidelijkheid te verstaan dan tot dusverre reeds het geval was: ten eerste, dat het de Poolsch-Sov jet-Russische kwestie onder vier oogen wil regelen en niet, zooals de Poolsohe regeering te Londen had voorgesteld, met medewerking van Engeland en de Vereenigde Staten, die de Polen het liefst als scheids rechters zagen optreden, cn ten tweede, dat het in principe eigen lijk heelemaal niet bereid is te on derhandelen met de Poolsohe regee ring te Londen en dat het de voorkeur geeft aan een accoord met het (communistische) Poolsehe re- geerings-comité, dat onder de lei ding van Wanda Wassilewska in de Sovjet-Unie gevormd is. De Sovjets zouden er geen bezwaar tegen hebben, wanneer de als gezegd communistische voorloopige Poolsehe re- gecring te Moskou min of meer gede mocratiseerd werd, door haar met ver tegenwoordigers van socialistische en boerenorganisaties uit te breiden tot een „Poolsch Nationaal Bevrijdings comité." Oorsprong van het conflict. Zooals men zich herinnert, dateert het Poolsch-Sovjet-Russische conflict uit de dagen, dat bij Katyn in de om geving van Smolensk door de Duit- schers massagraven werden bloot ge legd met de lijken van naar schatting 12000 Poolsehe officieren, waarvan er circa 4000 konden worden geïdentifi ceerd. De Poolsehe regeering tc Lon den achtte dit een goede gelegenheid om kracht bij te zetten aan de talrijke verzoeken om inlichtingen over het lot van de Polen, die in de Sovjet-Unie waren verdwenen, welke zij reeds tot Moskou had gericht. Te dien einde maakte zij het Internationale Roode Kruis te Genève opmerkzaam op de Duitsche publicaties over Katyn en vroeg een onpartijdig onderzoek. Het Internationale Roode Kruis stelde zich op het standpunt, dat het aan dit ver zoek niet kon voldoen. In de kwestie Katyn hadden alleen Duitschland en de Poolsehe regeering te Londen een beroep gedaan op het Internationale Roode Kruis en de Sov jet-Unie als derde geïnteresseerde partij niet. HierÉij kwam overigens nog de technische moeilijkheid, dat de Sovjet-Unie geen lid is van het Inter nationale Roode Kruis. De Poolsehe regeering te Lon den had in verband met de uiterst scherpe reactie te Moskou reeds spoedig naar Genève getelegrafeerd, dat zij haar verzoek om een onpar tijdig onderzoek introk. Het Kremlin heeft, gelijk bekend, de zaak Katyn afgedaa met de mede- deeling. dat, als er te Katyn massa graven met lijken van Poolsehe offi cieren waren gevonden, deze Poolsehe officieren door de Duitschers ver moord en te Katyn begraven moesten zijn. Met de Poolsehe regeering te Lon den. die zich „in dienst van dc Duit sche gruwelpi-opaganda" had gesteld, verbrak Moskou voorts de diploma tieke betrekkingen. De Polen zoeken nieuw contact. Het feit. dat bet Roode Leger de vroegere Poolsch-Sovjet-Russische grens overschreed, was dan voor de Poolsehe regeering te Londen aanlei ding om het nog eens te probeeren. Zij publiceerde een verklaring over onder- grondsche organisaties in Polen, die gereed stonden om een guerilla tegen de Duitsche weermacht. te beginnen en wier leiders op bevel van de Pool sehe regeering te Londen tot nauwe samenwerking met de Sovjets zouden overgaan. Dit bevel werd echter, on danks de hoffelijke formuleering. re soluut afhankelijk gemaakt van het herstel der diplomatieke betrekkin gen tusschen de Sovjet-Unie en de Poolsehe regeering te Londen. Het Sovjet-Russische antwoord liet niet lang op zich wachten. Het behels- OOK VOOR JOU Ook voor jou, Nederlandsche jongen van 16—18 jaar, bestaat de mogelijkheid een maand door te brengen in een weer- sportkamp in Duitschland. Meer dan tien kampen zijn thans reeds gehouden en al le zijn volkomen geslaagd. Aarzel daarom niet langer en grijp de kans, die ook jou geboden wordt! Iedere jongen van 16—18 jaar kan zich voor het volgende weersportkamp mel den bij het adres Koningslaan 9, Utrecht, of aan een der navolgende adressen: Maastricht, Vrijthof 25; Goes, Violen straat 44; Groningen, Groote Markt 24; Assen. Rolderstraat 45; Den Haag, Nas- sauplein 6; Rotterdam, Eendraehtsweg 35; Eindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo, Drienerstraat 6; 'Amsterdam, Willems- perkweg 186; Leeuwarden, Emmakade 48 op de, dat de oude Poolsch-Sovjet-Rus- sische grens, die de Sovjet-Unie eigen lijk nooit erkend en in de moeilijke dagen van het begin der revolutie ge dwongen aanvaard had. niet kon wor den hersteld, omdat daardoor Oekrai- ners en Wit-Russen in de Poolsehe re publiek werden opgenomen, terwijl zij in elk opzicht tot de Sovjet-Unie be- hooren. Op diplomatiek ongetwijfeld niet onhandige wijze trachtte Molotof Engeland schaakmat te zetten, door voor te stellen, dat de Poolsehe oost grens in de toekomst zou samenvallen met de Curzonlinie van 1919, een grens dus, die niet door Russische verove ringszucht. maar door een bekenden Engelschen staatsman was uitgestip peld. Voor de Polen te Londen was dit ongetwijfeld een groote teleurstel ling. De Curzon-linie ontneemt in het noorden Polen de gebieden, om welke het in een permanent conflict met Li- tauen heeft geleefd. In het zuiden wordt o.a. de stad Lemberg met wijde omge ving bij de Sovjet-Unie gevoegd. Polen mogen zich schadeloos stellen Molotof sprak verder in zijn aange haalde verklaring openlijk uit, wat in de Sovjet-Unie reeds sinds langen tijd officieus wordt gezegd. namelijk dat Polen zich voor de territoriale ver liezen, welke het, door de Sovjet-Rus sische eischen te aanvaarden, zou lijden, schadeloos kan stellen. door in het westen de gebieden te annexeeren, die geleidelijk onder Duitsche souvereini- teit zijn geraakt, maar eens deel uit maakten „van den machtigen Pool sehe* staat, die zich uitstrekte van de Oostzee tot de Zwarte zee". Dat wil dus zeggen, dat de Sovjet-Unie uitge strekte gebieden, op zijr. minst oost en west Pruisen en Silezië, misschien ook nog Saksen bij Polen gevoegd wil zien. Bovendien wekt Molotof'de Polen op om zich aan te sluiten bij het Tsje- chisch-Sovjet-Russisch verdrag. dat Benesj pas te Moskou heeft ondertee kend en dat de Sovjet-Unie vèrgaan- den invloed op zijn verdragspartner verzekert. De Poolsehe regeering te Londen, heeft daarn^ getracht om de Sov jets te verléiden tot het openen van onderhandelingen. niet onder vier oogen, maar met deelneming van En geland en de Ver. Staten. Dit geschied de den 15en Januari. Slechts twee dagen later antwoordde Moskou met een booze verklaring van Tass, dat de Poolsehe regeering te Londen in haar antwoord de Curzon-linie zelfs niet heeft genoemd en dat zij het voorstel der Sovjet-Ünie dienaangaande dus kennelijk van de hand heeft gewezen. Van rechtstreeksche onderhandelingen kan geen sprake zijn, daar de Sovjet- Unie de diplomatieke betrekkingen met de Poolsehe regeering te Londen heeft afgebroken. Wat Moskou's wcnsch is. In Zondagsbladen van Moskou is een voorstel verschenen van een zekeren Penjik. die zichzelf als voorzitter van een Amerikaansche vereeniging voor vriendschap met Polen aandient. Hij wil een „Poolsch nationaal bevrij dingscomité." als voorloopige Poolsehe regeering in het leven roepen. Maandagavond laat is te Washing ton medegedeeld, dat de regeering der Ver. Staten thans de regeling der Sov- jet-Russisch-Poolsche kwestie ter hand zal nemen. Of Roosevelt en Cordell Huil dit maal meer succes zullen hebben dan de conferenties van Teheran en Moskou? De nationale arbeidsplicht in de Vereenigde Staten. STOCKHOLM. 18 Jan. (DNB). De commissie voor militaire zaken van het Amerikaansche huis van afgevaar digden heeft, naar de Britsche berich tendienst meldt, de bespreking van de door Roosevelt verlangde wet tot in voering van den nationalen arbeids dienstplicht voor onbepaalden tijd ver daagd. De voorzitter der commissie heeft verklaard, dat besloten is dit wetsontwerp „hangende" te houden, daar op het oogenblik nog andere ont wikkelingen hangende zijn. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. In de serie Brandende Kwesties spreekt Max Blokzijl op Donderdag 20 Januari 1944 over Hilversum 1 om 18.45 uur over: „Om eer. hoekje mee luisteren". EXTRA ZEEP VOOR KAPPERS, ARTSEN, VUILEN ARBEID, ENZ. 's-GRAVENHAGE, 18 Jan. In den vervolge zullen kappers, practiseeren- de artsen, tandartsen, dierenartsen, medische studenten, vroedvrouwen, verloskundigen en personen, werk zaam in genees- en verbandmiddelen- industrie. telkenmale voor het tijdvak van drie distributieperioden ii plaats van drie maanden voor ex tra - rantsoenen zeep in aanmerking komen. Zij zullen derhalve ditmaal voor het tijdvak van 23 Januari tot 'en met 15 April a.s. extra rantsoenen zeep ont vangen. Zij moeten hiertoe uiterlijk 22 Januari a.s. een aanvraagformulier bij de distributiediensten afhalen, dat zij in de week van 23 tot en met 2f Januari a.s. wederom moeten inleve ren. Voorts zullen in den vervolge personen, die zoogenaamde vuilen ar beid verrichten, telkenmale voor een tijdvak van twee distributieperioden een extra rantsoen zeep en waschpoe- der ontvangen. Deze personen komen derhalve ditmaal voor de periode van 24 Januari tot en met 18 Maart a.s. voor extra rantsoenen in aanmerking. Zij moeten uiterlijk 22 Januari a.s. een aanvraagformulier afhalen bij de dis tributiediensten. In de week van 23 tot en met 29 Januari a.s. moeten zij dit formulier wederom inleveren. Be langhebbenden worderf voorts verwe zen naar de publicatie van de distri butiediensten. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ F 100,000: 10908 F 10.000: 13435 F 2.000: 21233 F 1.000: 7579 F 400: 9528 F 200: 9009 11606 13348 16733 19153 F 100: 3192 4720 6155 18052 18117 Verduister van 17.15-8.30 u. 20 Jan.: Zon op 8.40 u„ onder 17-02 u. Maan op 2.47 u., onder 12.55 u. Nieuws in 't kort. 435.000 schapen bij steppenhraml omge komen. Naar de Britsche berichten dienst uit Melbourne meldt, zijn als ge volg van den grooten steppenbrand in de omgeving van Melbourne meer dan 435.000 schapen omgekomen. Landbouwer «loor stier gedood. Een 41-jarige landbouwer te Gapinge, die Za terdag door een stier werd aangevallen en met zware verwondingen naar het zie kenhuis te Middelburg werd vervoerd, is daar aan de gevolgen overleden. Mr. dr. J. van Gelein Vitringa 70 jaar. Vrijdag a.s. zal mr. dr. J. van Gelein Vitringa, oud-raadsheer in den Hoogen Raad, 70 jaar worden. Doodclgk ongeluk te Zeist. Toen Maandagavond de Zeistertram ter hoogte het Rond vaart verminderde, meen de hot 22-jarig meisje B. A. van der L. reeds af te kunnen springen. Zij kwam met een van haar beenen onder den volgwagen terecht en werd zoo ernstig gewond, dat zij naar het Stads- en Aca demisch Ziekenhuis te Utrecht moest worden overgebracht, waar zij in den loop van dezen nacht is overleden. SECTOR ROKITNO VAN HET OOSTFRONT. ROKI PR I.PJE; -=-~Sarnyt OF jM 0'E>R A ïïi Rokitno^. Owrutsch. Kowel Luzkf Rowno V Dub'ng^^ «fTOIewsk f. ^Korosten, fOstrog ■^pwograd- 7 Wo lyn s kyj^y K j iSHITOMIR. *Kremenez *Pqronr>qê) Jr „^POI<rr'BERDITjciHt^6\ f(4402) .Caart van Pelt. BETREKKELIJKE RUST AAN HET ITALIAANSCHE FRONT. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 18 Jan. DNB) Het opperbevel der weermacht maakt be kend: Ten noordoosten van Kertsj en ten noordwesten van Kirowograd zijn hernieuwde aanvallen der bols~ jewickcn mislukt. In het gebied van Sjasjkof hebben onze troepen in taaien strijd verscheidene plaat sen genomen. Felle tegenaanvallen van den vijand werden met vernieling van 26 vijande lijke tanks afgeweerd. Ten westen van Resjitza zetten de bolsjewieken hun aanvallen met ster ke strijdkrachten voort. Zij werden in zware gevechten afgeslagen en eenige penetraties werden opgeheven of af gegrendeld. Ten noordwesten en noorden van Newel verminderde de gevechtsacti viteit van den vijand tijdelijk. Plaat selijke aanvallen der bolsjewieken bleven vruchteloos. Ten noorden van het Ilmenmeer werden de tijdens den geheelen dag aanhoudende zware vijandelij ke aanvallen in verbitterde gevech ten opgevangen cn talrijke bolsje wistische tanks stukgeschoten. Ten zuiden van Leningrad cn ten zuiden van Oranienbanm misluk ten ook gisteren alle doorbraakpo gingen van de bolsjewieken. Dc vijand verloor in dezen frontsec tor 91 tanks. Bij de afweergevechten in den zui delijken sector van het Oostelijke front heeft zich de Beiersche 10e divisie pantsergrenadiers onder leiding van cien luitenant-generaal Schmidt door onwrikbare standvastigheid schitterend onderscheiden. Aan het geheele Oostelijke front zijn gisteren 214 bolsjewistische tanks stukgeschoten. Aan het Zuid-Italiaansche front ver liep de dag. bij wederzijdsche activi teit der stoottroepen en verscheidene vruchtelooze aanvallen van den vijand op den uitersten linkervleugel, rustig. MEER DAN EEN TON VOOR ONS VOLK. 's-GRAVENHAGE, 18 Jan. - Het optimisme, waarmee Winterhulp het nieuwe jaar is ingetreden, is volkomen gerechtvaardigd gebleken, want de col lecte met de zangbundeltjes is een groot succes geworden. Bovendien blijkt dat in de eerste week van deze maand aan giften, bui ten deze colecte om. een bedrag van f 114.609.09 bijeen is gebracht voor on ze minder bedeelde volksgenooten. Van deze mooie som is een bedrag van f 23.998.94 ontvangen aan giften beneden de honderd gulden bij alle kantoren van W.H.N. door het geheele land. Voor hen. die eveneens nog willen offeren voor hun minder bedeelde volksgenooten zij vermeld, dat het gi ronummer van W.H.N. is 5553. MAX BLOKZIJL SPREEKT VOOR DE JEUGD. UTRECHT, 18 Jan. In het N.V. Huis alhier sprak gisteravond de be kende radiospreker Max Blokzijl voor een 200-tal jongens en meisjes, waar van zeker 75 procent niet behoorde tot de Nationaal-Socialistische Bewe ging. De heer Blokzijl hield een korte in leidende rede, waarin hij er in het bijzonder op wees, dat de jeugd dap per en moedig moet zijn, ondanks alle moeilijke factoren, welke haar daarbij in den weg staan, zooals geestelijke hindernissen welke ouders o£ leeraren voor haar opwerpen. Ook thans werd de heer Blokzijl overstroomd met vra gen van den meest uiteenloopenden aard. Na afloop van de officieele samen komst heeft de heer Blokzijl zich nog geruimen tijd in persoonlijk contact gesteld met een aantal jongemenschen. DE BEPALINGEN INZAKE DE ZIEKTEWET. AMSTERDAM, 18 Jan. De centrale persdienst van het N.A.F. meldt: Zooals bekend is, worden op grond van de bepalingen van de Ziektewet, van niet- kostwinners 2/3 van het wettelijk toege kende ziekengeld ingehouden. Het aldus in mindering gebrachte bedrag wordt ter beschikking gesteld van degenen, voor wier rekening de geneeskundige behande ling plaats vindt. Ofschoon met de inwerkingtreding van het Zlekenfondsbesluit door lederen ver zekerde 2 procent van het loon als pre mie wordt betaald, ontvangen niet-ge- huwde niet-kostwinners thans nog steeds 1/3 van het ziekengeld. Het N.A.F. heeft deze kwestie thans aan de bevoegde instanties voorgelegd cn ver wacht mag worden, dat binnen afzienba- ren tijd een oplossing wordt gevonden, waardoor aan de grieven van deze groep werkers, die de korting als een onbillijk heid beschouwt, wordt tegemoet gekomen ERNSTIG NADEEL VOOR ZIEKEN. AMSTERDAM, 18 Jan Eenige dagen geleden is in de Amsterdamsche Chinine- fabriek een groot aantal platina electro- den gestolen, welke dienden tot het be reiden van waterstofperoxyde. Daar deze fabriek de eenige in Neder land is. die alle ziekenhuizen, apothekers, doktoren en technische instellingen van dat geneesmiddel kon voorzien en deze voorziening nu gestaakt moet worden, is het van het grootste belang, dat de pla tina voorwerpen weer in het bezit van die fabriek komen. Een ieder, die omtrent dezen diefstal inlichtingen kan verschaffen, wordt daar om dringend verzocht zich te melden op kamer 119 aan het Hoofdbureau van Po litie. HAARLEMSCHE MEUBELEXPEDITEUR VEROORDEELD. Vroeg tijdens evacuatie teveel voor verhuizingen. In het begin van het vorig jaar bere kende de meubelexpediteur F. Feitsma voor het verhulzen van evacuè's verschil lende malen te hooge prijzen, hetgeen evenwel niet aan de aandacht van de Prijsbeheersching ontsnapte. In Hooger Beroep is hij thans veroor deeld tot terugbetaling van het door hem teveel gevraagde aan de gemeente Vel- sen, die de kosten van de desbetreffende verhuizingen had betaald, en tot betaling van een boete van f 300. POSTVERKEER MET DUITSCHLAND GEWIJZIGD Ten hoogste 2 brieven per maand. Het opperbevel van de Weermacht heeft de geldende regeling voor het postverkeer uit Duitschland naar het niet-vijandelijke buitenland dus ook naar Nederland, met een verordening aangevuld In het niet-zakelijke verkeer mogen in het vervolg ten hoogste 2 brieven per maand verzonden worden. Deze brieven mogen niet meer dan 2 kant jes schrift, bevatten. Ieder kantje van den brief moet den volledigen naam en het volledige adres van den afzen der bevatten. Het aantal briefkaarten, dat verzon den mag worden, is echter aan geen beperking onderhevig Wij vestigen er hier de aandacht op. dat alleen blan co briefkaarten, dus geen ansichtkaar ten verzonden mogen worden Voortaan moet de afzender boven dien een contrölekaart voor het bui- tenlandsche briefverkeer (Kontrole- Karte für den auslandischen Briefver- kehr) overleggen. Deze kaarten zullen op aanvraag door de politie-instanties uitgereikt worden aan alle personen boven de 16 jaar. die in Duitschland wonen. Door het afkondigen van dezen maat regel kunnen de Nederlandsche arbei ders in Duitschland dus voortaan niet meer dan 2 brieven per maand naar Nederland verzenden. Eenmaal verdween hij tusschen twee biljarten. DE LUCHTSLAGEN BIJ RABAUL. TOKIO. 18 Jan. (DNB) Bij de voortdurende hevige gevechten in het gebied van Rabaul is het den Japan- schen afweer op 17 Januari gelukt, de vijandelijke luchtmacht opnieuw een zwaren slag toe te brengen. Door het geconcentreerde vuur van Japansche jagers, oorlogsschepen en luchtdoelge schut werden, naar het Japansche hoofdkwartier meldt, van de 200 vij andelijke vliegtuigen die Rabaul aan vielen, er 102 neergeschoten. Van 17 vliegtuigen kon de vernietiging niet worden bevestigd. De Japansche jagers schoten 87 toestellen neer, de oorlogs schepen en het luchtdoelgeschut 15. De Japanners verloren twee transportsche pen, die tot zinken werden gebracht. In aansluiting op een bericht van het hoofdkwartier, volgens hetwelk in den luchtslag bij Rabaul op 14 Januari 34 vijandelijke toestellen werden neer geschoten. wordt nader officieel ge meld. dat het aantal vernietigde vij andelijke toestellen in dezen slag 62 bedroeg. Het is vandaag 19 Januari juist een halve eeuw geleden, dat een Ne derlandsche dominee, wien het leven allesbehalve uitsluitend rozen geschon ken had, op nóg vrij jeugdigen leef tijd stierf. Die dominee stond in de Registers van den Burgerlijken Stand ingeschreven als Frangois Haver- schmidt, zoon van een eerzaam apo theker. Hij droeg ook nog twee andere, onofficieele namen, en onder deze Piet Paaltjens namelijk is hij min of meer een beroemdheid geworden, laten we zeggen: een kleine beroemd heid. Deze Piet Paaltjens, van wien een zekere legende wil, dat hij op een kwaden middag tusschen twee biljar ten in de Leldsche Studentensociëteit voor altijd zoekraakte, is een merk waardige verschijning in de Nederland sche Letterkunde. Hij is geen gewel dige figuur, en toch zou'men hem voor geen geld van de wereld willen mis sen. Nu minder dan ooit. Piet Paaltjens is een man. wiens hart als het ware trilde op de minste zuchtjes van het leven; hij was een romanticus, een sentimenteele, die zich weg van de wereld wilde droo- men maar er was toch óók weer iets in zijn ziel, geërfd van een Friesche moeder, dat die droomerij, dat senti menteele bestreed, en Piet Paaltjens bestreed ze met het wapen van den spot. met zelfspot en met spot over de men- schen en het geheele leven. Hij legde om zijn hart het metalen pantser van het sarcasme, maar door dit pantser heen kunnen igoede ooren toch den klop van het bewogen en ontdane bloed beluisteren. De gedichten van Piet Paaltjens ver schenen oorspronkelijk in enkele jaar gangen van den Leidschen Studenten almanak en zij zouden daar misschien te eeuwigen dage begraven zijn geble ven, wanneer Van Vloten de voor naamste ervan niet opgenomen had in zijn bundel „Nederlands dicht en ondicht". Een jaar of wat daarna ver schenen Paaltjens' gedichten volledig onder den titel „Snikken en Grimlach jes" en dit boekje beleefde sindsdien vele herdrukken. Ik mis helaas de ruimte U veel te citeeren, hoe gaarne ik het ook doen zou. Daarom bepaal ik mij tot enkele regels. Luister: Daar waren eens drie vrienden, Drie studentjes in lust en in nood. Zij sprongen zoo moedig de wereld in, En de wereld trapte ze dood! Hoort U onder deze schijnbare luch tigheid den diepen ernst en den groo ten weemoed? Zooeven zei ik, dat men nu minder dan ooit Piet Paaltjens uit onze litera tuur zou willen missen. Want hij her leeft in velen onzer hedendaagsche dichters, die voor hun leed over leven en wereld naar het tegengif van den spot 'hebben gegrepen. Schreef niet één der moderne jongeren: Ik ben tot tranen toe bekommerd. Want ik kan nu nooit weer naar den [lommerd. Omdat mijn heele inventaris Al daar is! Maar toen Piet Paaltjens niet meer bij machte was zijn ellende weg te spotten, ging hij over de grens, die ligt tusschen leven en dood. H. P. VAN DEN AARDWEG. SCHAGEN. VEREENIGING OUD-LEERLINGEN Maandagmiddag hielden de oud-leer' lingen van de Rijkslandbouwwinter- school te Schagen een cursusvergade ring in hotel Igesz aan de Schager markt. Als spreker trad op ir. W. B. L. Ver hoeven. rijkslandl^uwconsulent Wageningen. met het onderwerp „Aard appelziekten en selectie". De belang stelling was zeer groot en de zaal was dan ook geheel gevuld. Vóór de pauze behandelde spreker uitvoerig het ontstaan, verloop en de uiterlijke verschijnselen der verschil- lendem ziekten. Hij betoogde aan hand van cijfers, dat een wetenschap pelijke bestrijding van de planten ziekten zeer noodzakelijk is. Immers, indien zij 10% van den oogst beder ven, ontneemt dit 14000 H.A. aan den cultuurbodem. Behalve ziekten, die zichtbaar zijn, zooals schimmels en de ziekte, die door den coloradokever over gebracht wordt, zijn daar de inwen dige plantenziekten, die, onzichtbaar als zij zijn, pas door de uiterlijke ver schijnselen aan het gewas zich doen kennen. Hierna besprak ir. Verhoeven de re sultaten die plantenziektenbestrijders als Quanjer en Oortwijn Botjes reeds bereikten. Het gold hier meer in het bijzonder de onderscheidene virus ziekten. Als men tegen dit kwaad niet optrad, zouden de rassen weldra dege- nereeren. niet door seniele aftakeling, doch uitsluitend door het virus. Onderzoekingen brachten aan het licht, dat het virus besmettelijk is en door bladluizen wordt overgebracht. Na de besmetting heeft de smetstof eenigen lijd noodig om van het loof in de knollen binnen te dringen Een machtig wapen in de hand der aard appelverbouwers is dus „vroeg-rooien". De perzikbladluis is de voornaam ste overbrengster van de ziekte. Haar eieren legt zij op de perzik; daar ko men zij uit en een gedeelte der jon ge luizen is gevleugeld, zoodat zij zich over grootere afstanden kunnen ver plaatsen. waarna zij zich graag op groene gewassen, dus aardappelen spinazie en zelfs bollen neerzetten. Het is duidelijk, dat mendus heeft ge tracht deze diertjes op groote schaal te vernietigen. Het spuiten met nico tine heeft niet geholpen en het uit roeien der perzikboomeiï in ons land zou niet veel meer resultaat hebben, daar de luizen ook op andere plan ten kunnen telen en bovendien uit an dere landen naar ons over kunnen vliegen. Het selecteeren. Na de pauze gaf spreker heel in 't kort de verschillende methoden aan. volgens welke men zoo veel mogelijk succes heeft in den strijd tegen de bladluis. In de eerste plaats moet men een gezonde plant duidelijk van een zieke kunnen onderscheiden. Daarvoor is het zaak tc zorgen voor een regel matig gewas, bijv. door vóórkiemen en zorgvuldig poten. Het doel der selectie is namelijk te verhinderen, dat de smetstof in de gezonde plant kan bin nendringen. Tevens diene men er rekening mede te houden, dat niet alle rassen bij el kaar kunnen worden uitgepoot, iaar hierdoor zgn. complexziekten kunnen optreden Men selecteere vroeg ?n ga voorzichtig te werk met uittrekken en transporteeren der besmette plan ten, daar men anders zelf de luis op z'n akkers verspreidt. Tenslotte vroeg rooien en (Jaarmede niet wachten, tot dat er primair optreedt, aangezien dan het euvel zich reeds aan de kuollcn kan hebben medegedeeld. Nadat ir. Verhoeven enkele door de vergadering gestelde technische vra gen had beantwoord, sloot voorzitter Lakeman. deze hoogst interessante cur susvergadering. OVERGEPLAATST. De heer B. A. Visser, commies bij de Directe Belastingen, is overge plaatst naar Stompetoren. HANDELSREGISTER. Bestuurswijzigingen: Schoorl: Coöp. Zuivelfabr ,,De Goede Verwachting" G.A. Andere wijzigingen: Harenkarspel: Fa. Bruin en Droog, Waarland, Westerkade D 4. vrachtschip- persbedrijf, rechtsvorm gewijzigd. Langedijk: S. Bruin Pz.. Dorpsstraat B 95, groentenexport, rechtsvorm, gewij zigd. Alkmaar. VALSCHE TABAKSBONNEN. Gisteren maakten wij gewag van het in omloop zijn van valsche tabaksbon nen, waarbij tevens sprake was van de arrestatie van vier personen, w.o. een zekere C. Hoed. Teneinde misverstand te voorkomen, deelen wij mede, dat deze arrestant niets met de bekende firma gebr. Hoed van het Scharloo te maken heeft, waar van twee eveneens den naam C. Hoed hebben. Barsingerhorn. Intrede ds. Van Biemen te Haarlem. Zondagmorgen waren wij getuige van de bevestiging van ds. A. van Biemen, als voorganger van de Vrijz. Hervorm den te Haarlem. De plechtigheid vond plaats in het vriendelijke kerkgebouw aan de Jacob- straat en werd verricht door ds. Trouw uit Den Haag voor een groote schare bezoekers. Na het zingen van Gez. 150 1 en 2 las ds. Trouw vers 44 ev. van Johan- nes 12 en koos als tekst Johannes 14, 8 en 9. waar Philippus zei: „Toon mij den Vader", waarop Jezus antwoord de: „Gij kent toch mij!" Het is niet de eerste maal, dat ik uit Den Haag kom.om een ander te bevestigen, aldus ds. Trouw. Het is mij een groot genoegen ds. Van Biemen. die uit Barsingerhorn is gekomen, thans te mogen inleiden, iemand van wien ik voor Uw gemeente veel ver wacht. Vanaf Heden zult gij aan uw nieuwen voorganger vragen: „Toon mij den Vader, dominé" en gij ds. Van Biemen zult dat moeten doen voor al le menschen, die gij onder uw gehoor zult hebben, tot hen, die hier voor de eerste maal komen, opdat zij daaraan in hun verder leven iets hebben, maar ook tot hen, die hier voor de laatste maal zijn, om ze wat mee te geven. Na de gebruikelijke vragen, gesteld door ds. Trouw, en het „Ja van gan- scher harte" van ds. Van Biemen. ver klaarde ds. Trouw ds. Van Biemen be vestigd tot voorganger van de Vereen, van Vrijz. Hervormden te Haarlem. Het kerkkoor zong hierna „Wilt he den nu treden", waarop ds. Van Bie men sprak naar aanleiding van de woorden van den apostel Paulus uit den eersten Romeinenbrief „Immers, ik schaam mij het Evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft." In een rede, waarin hij speciaal den nadruk legde op de moeilijkheid om juist in dezen tijd te gelooven, sprak spr. tenslotte den wensch uit. dat het hem gegeven zou mogen zijn, met Gods hulp. iets voor deze gemeente te beteekenen. Het kerkkoor zong vervolgens Gez. 135 „Dankt, dankt nu allen God", waarna ds. Van Biemen zich in een persoonlijk woord tot diverse besturen richttte. Tenslotte sprak ds. Van Biemen tot zijn gemeente. Nadat de voorzitter van de Vereen, van Vrijz. Hervormden een welkomst woord had gesproken, werd de dienst met het zingen van Gezang 94 besloten. Langedijk. De tuinbouwcursussen voor de dames beginnen. Naar wij vernemen, zullen de cursussen voor de dames, die zelf groenten in hun tuin willen telen, den 27en Januari a.s. aanvangen. Er bestaat voor deze cursussen een flinke belang stelling. Er wordt er een te Oudkarspel en een te Zuid-Scharwoudc gegeven. Tafeltennis. De uitslagen van de ge speelde tafeltenniswedstrijden luiden als volgt: Vltesse 2—Pro Patria 2—8; Vitesse 3Horna 2 28. Het was voor Vitesse dus geen fortuinlijke dag.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1