NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Als over 90 dagen de invasie komt Von Manstein nam afdoende tegenmaatregelen. De Prawda over „vredesonderhandelingen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland NT.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie: Schagen: Laan 20L Telefoon 444 (2 lUnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 20 JANUARI 1944, SCHAGER EDITIE i Jaargang, No. 16, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagettyka Advertentie-tarief. Pr|Js der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Dr. Goebbels in Das Reich: Duitschland op alle fronten geheel voorbereid. Enorm risico voor de Britten Onder bet opschrift „in 90 da gen" publiceert rijksminister dr. Goebbels in „Das Reich" een arti kel. waarin hij o.a. zegt: Omtrent de kwestie eener komen de invasie zijn reeds zooveel ver moedens opgesteld, dat wij niet de eerzucht hebben, daaraan een nieuw vermoeden toe te voegen. Voor het grootste deel zijn zij af komstig van den vijand zelf, die daarmede klaarblijkelijk de be doeling heeft ons nerveus te ma ken en op een dwaalspoor te bren gen. Wü behoeven er niet op te wijzen, dat hij daarmede geen suc ces zal hebben. Het zou in de hoog ste mate onverantwoordelijk zijn, wanneer de Duitsche oorlogslei ding zich louter op de veronderstel ling, dat de vijand ons wil dupce- ren, niet zou voor bereiden op een invasie. Dat zij komt nemen wij zonder meer aan. Het Interesseert ons daarbij min der wanneer en waar zij plaats zal vinden, want wij verwachten haar voor ieder slechts denkbaar tijdstip, op iedere plaats van Europa waar Duit sche troepen staan en Engelsche Amerikanen kunnen landen. Bij onze berekeningen speelt heelemaal geen rol, dat de vijand in het westen zich in zijn oorlogvoering tot dusverre op pijnlijke wijze heeft onttrokken aan ieder risico van eenigen omvang. In dit geval veronderstellen wij veilig heidshalve, dat hij zelfs het grootste risico zal aanvaarden. Wij kunnen dus door een invasie, wanneer en waar zij ook moge plaatsvinden, op gee nerlei wijze meer verrast worden. Wij zijn overal en te allen tijde er op voorbereid. Waartoe dus het geschreeuw in Lon den en Wahington? De vijand aan den westelijken kani weet even goed als wij, dat de invasie, ten minste wat de Sovjets daaronder verstaan, nl. een groot op gezette onderneming in het westen ter ontlasting van het bolsjewistische front, het meest riskante avontuur is. dat de Anglo-Amerikaansche oorlog voering hoe dan ook op zich kan ne men. dat Engeland en de Vereenigde Staten alles daarmede op een kaart zetten en den oorlog zeer snel zullen verliezen wanneer die den slag niet binnenhaalt. Wij behoeven er nauwelijks op te wijzen, dat wij in dit opzicht, onze be rekeningen omtrent het verdere ver loop van den oorlog natuurlijk mede gecalculeerd hebben, dat men ons bij een poging tot oprichting van tweede front, derhalve niet onvoor bereid, maar in de hoogste mate voor bereid zal vinden. Hier ligt bij wijze van spreken een snijpunt van den oorlog. Engeland en de Ver. Staten worden met de invasie gedwongen tot een onderneming, die, wanneer zij mis lukt. een totale verandering van het algemeene oorlogsbeeld te onzen gun ste met zich mede zou brengen. De Engelschbn lieten niets onbe proefd om de Amerikanen te bewegen tot een grootere deelneming aan de voor de onderneming ter beschikking te stellen troepencontingenten, maar wij laten ons eerst door de feiten er van overtuigen, dat Roosevelt daar van 73% voor zijn rekening zal nemen, terwijl de Engelschen er van af zou den komen met de resteerende 27%. Maar wanneer dit al waar mocht zijn, men kan ook bij deze berekening voor spellen, dat beide kanten verscheidene honderdduizenden mannen aan verlie zen zullen moeten opofferen, toonaan- aangevende Amerikaansche militaire DE SCHREIERSTOREN TE AMSTER DAM. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche Cultuui waar den strij den onze Vrijwilliger! GL/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkoramando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander. In Wen leef tijd van 17—45 Jaar. kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmarl- ne en de Germaansche SS i:- Nederland- TUdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt uiet betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusscbcn 19—30 Jaarv die aan- meldfngsplichtig zün voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie 21 1 44 9—12.00 Assen. Concert- huls a d Vaart. 15—18 00 uur Groningen Heerstr. 40; 22.1 44 9—12.00 uur Leeuwar den. Huize Schaaf. Breedstr 23.144 9—14 00 Amsterdam. Dam 4: 24.1.44 9— 13 00 uur Utrecht. N V -huls. Oudegracht 245. 25.1 44 9—14 00 uur Amersfoort, Pol Durchgangslager, Le .sderweg; 26 1.44 0— 14 90 uur Den Ui.. Dierentuin, Benoor- dcnhoutschcweg. kringen ramen zelfs een half mtllioen, alleen voor de Amerikanen, om ook maar met onze troepen te kunnen ko men tot een strijd op leven en dood. En dan begint het risico pas goed! Men gelooft toch niet dat wij al les op de eene kaart gezet hebben den vüand niet aan land te laten komen? Mogelijk dat hij zelfs hier en daar een bruggekoofd kan vor men. Maar dan zal hij zich niet op de Siciliaansche kust bevinden, waar hem slechts geschutloopen aanstaarden, maar soldaten, wijd in den omtrek, niet te ontdekken waren. De Duitschers zullen schie ten en wel zoo, dat ook de vijand spoedig zal merken, dat hij om zijn leven strijd. De Duitsche soldaten zullen toonen tegen de luchtterreur opgewassen zijn. Men zal overigens bij een invasie den Duitschen luchtafweer ontmoeten, die den vijand gemakkelijk zou kun nen berooven van het bezit van het beslissende deel van zijn bombarde mentswapen in het algemeen. Brltsche misrekening. Noch door den stoot tegen het zg. zach te onderlijf van Europa, noch door het op langen termijn voorbereide afval len van Italië, noch door de luchtter reur of het zenuw-offensief tegen het Duitsche volk is een oorlogsbeslissing, of iets wat er ook maar bij benadering op lijkt, tot stand gebracht. ,De invasie mag niet mislukken". Op dezen ondertoon is op het oogen- blik de geheele openbare meening in Engeland ingesteld. Men is zich aan den kant van den vijand dus volstrekt bewust van den ernst, 'die deze ont worpen onderneming omringt en ver heelt ook geenszins meer de te ver wachten zware verliezen. Engeland is gevangen. Engeland heeft dezen oorlog z.g. we gens Danzig doen ontbranden en kan niet meer terug. Het is gevangen in zijn eigen net van intriges en moet de schuld betalen, die het zich op den hals heeft gehaald. Wat heeft het aan te voeren als voordeel voor de vooruitzichten van de ontworpen invasie? Dat zij reeds een generalissimus heeft, die boven dien nog een Amerikaan is? Heeft de- militaire successen te toonen, die de hem door de vijandelijke pers zoo kwistig verleende lauwerkransen kun nen rechtvaardigen? Geenszins. Hij heeft slechts overwonnen aan de peri ferie, toen onze troepen geen munitie of geen wapens meer hadden en hij zijn bommen zonder gevaar op hen kon laten neerreg^nen. Dat zal in het westen anders zijn. Daar moet hij zich, evenals zijn soldaten, man tegen man plaat sen en strijden in het aangezicht van een tegenstander, die zijn land verdedigt en bovendien nog een re kening heeft te vereffenen voor zijn vernielde haardsteden en zijn door de vijandelijke luchthunnen ver moorde vrouwen en kinderen. Daar zou dan blijken of generaal Eisen- hower terecht zijn naam draagt. Aan Duitsche zijde zullen tegenover hem legeraanvoerders strijden, die in het westen reeds eenmaal hebben ge zegevierd en de Engelschen in een meelijwekkenden toestand over het Kanaal hebben teruggejaagd. Boven hen allen echter staat een FüHRER, die in 1940 Frankrijk in 6 weken ter aarde wierp en thans op nieuw gedrongen wordt op een van ouds bekend slagveld, dat hij thans met zijn soldaten moet verdedigen. Wij houden er niet van te pochen met onze kansen en overwinningen te vieren voor zij bevochten zijn, maar wij kunnen Churchill toch de verma ning meegeven op zijn weg: „monnik- je, je gaat een zwaren gang". Voor al de moeders, vrouwen en kinderen van zijn land moeten dit vernemen, opdat later geen twijfel kan blijven bestaan, wien zij met den vinger aan wijzen en wie de schuldige is aan hun nameloos leed. _r 90 dagen... „Over 90 dagen gaat het er 6p los", schreeuwen de joden in Londen. Zij loopen daarbij geenerlei gevaar, want van hen zal niemand er bij zijn, wan neer de Engelsche booten de Atlan tische kust naderen en de Duitsche kanonnen hun vuurmuil zullen openen. Zij zitten dan thuis, schrijven met eene hand vlammende hoofdartikelen en strijken met de andere dikke divi denden op. Hun kan, dat denken zij tenminste, niets gebeuren. Wanneer de Engelschen overwinnen dan hebben zij gelijk gekregen, worden zij terugge slagen, dan hopen zij op een doorbraak van de Sovjets en zullen bliksemsnel overgaan naar de bolsjewistische zijde Alleen de Duitschers mogen volgens hun berekening niet tot een succes ko men, omdat het dan met hen gedaan is. Wat gaat het Engelsche volk hun aan. Zij zijn in dit volk precies zoo vaderlandsloos als ieder ander. Wat dus in ernst voor bezwaar gemaakt kunnen worden van joodsch standpunt tegen een Engelsch-Amerikaansehen massamoord in het westen. Het schijnt dus onvermijdelijk tc zijn, dat de menschheid de bittere kelk van dezen oorlog tot het einde toe ledigt. Duitschland ziet de komende ontwik keling met gelaten rust tegemoet. Wi.t hebben alles gedaan wat maar gedaan kon worden, om er tegen opgewassen te zijn. Bovendien strijden wij om ons leven. Deze overtuiging was en is en blijft steeds de beste en betrouwbaar ste bondgenoot. Verduister van 17.15-8.30 u. 21 Jan.: Zon op 8.39 u., onder 17.04 u. Maan op 4.01 u., onder 13.26 u. Van Wifebsk tof Leningrad vergeefscbe Sovjet-aanvallen. Het Weermachtbericht, HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Jan. (DNB) Het op perbevel der weermacht deelt mede: Op het bruggenhoofd Nikopol en ten noordwesten van Kirowograd hadden ook gisteren vrij zwakke Sovjetaanvallen geen resultaat. In den tegenaanval werd een penetra tie uit de laatste gevechtsdagen ge sloten. In het gebied van Sjasjkof en Pogrcbisjtse en ten zuidwesten van Nowograd-Wolynsk mislukten verscheidene vijandelijke aanvallen. Ten westen van Retsjitza duren de zware gevechten met onverminderde hevigheid voort. Ten noordwesten en ten noorden van Newel herhaalden de bolsje wisten hun aanvallen. Zij werden afgeslsgen. Een penetratie werd In den tegenaanval na harden strijd teniet gedaan. Ten noorden van het Ilmenmeer, ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oranienbaum zetten de bolsjewis ten hun doorbraakpogingen met toe nemende hevigheid voort. Zij werden verbitterde gevechten afgeslagen of opgevangen. In de gevechten in den zuidelijken sector van het oostelijke front heeft zich de Silezische 320ste divisie infan terie onder bevel van luitenant-gene raal Postel bijzonder onderscheiden. Aan het Zuid-Italiaansche front ging de vijand oostelijk van de Golf van Gaeta na krachtige artillerievoorberei ding met verscheidene divisies over tot den aanval op onzen westelijken vleu gel. De strijd is daar in vollen gang. Leger een halt toegercj;. De AN P-correspondent te Berlijn meldt: Van Duitsche zijde meent men de laatste dagen een zekere consolidatie van den toestand aan het Oostelijke front te kunnen vaststellen. Een ont spanning van de situatie wil men hier in nochtans niet zien, daar men reke ning houdt met de mogelijkheid, dat wellicht binnenkort de Sovjet-Rus sische aanvallen op volle sterkte her vat zullen worden. Op het oogenblik is de situatie zoo, dat de aanvallen van het Roode Leger die in elk geval nog zeer hevig zijn, nauwelijks tot terreinwinst leiden daar op alle punten, waar de Russen een zwaartepunt hadden gevormd, de Duit sche verdedigingsmaatregelen hun uit werking vertoonen. Het is echter aan te nemen, dat de bolsjewisten overeen komstig hun gebruikelijke tactiek in- tusschen weer voorbereidingen treffen i om nieuwe zwaartepunten te vormen. waar zij met de superioriteit hunner massa nieuwe bressen in het front zullen trachten te slaan. Het in dc Duitsche bladen tot uiting gebrachte standpunt is, dat. zelfs Indien het Roode Leger aan vankelijk hierbij succes zou heb ben, dit in het huidige stadium, nu de oorlog met rasschc schreden de beslissende phaze tegemoet gaat, van minder beteekenis is dan dc' instandhouding van de gevechts kracht van den Duitschen soldaat. Betoogd wordt, dat thans de stra tegie van de ruimte toegepast wordt cn dat het weliswaar smartelijk, doch voor den afloop van den oor log niet beslissend is. Een andere strategie is, gezien het feit, dat de overigens uitstekend geschoolde en gespecialiseerde Duitsche soldaat tegen een geweldige overmacht moet vechten, niet mogelijk. De stabilisatie van den toestand komt het sterkst tot uiting in de groote Dnjeprbocht waar de door Von Man stein genomen tegenmaatregelen, o.a. de van het zuiden uit ondernomen te genaanvallen. het Roode Leger een halt hebben toegeroepen. Echter ook de pogingen van den tegenstander, het penetratiegebied ten westen van Kief, dat in het zuiden de plaatsen Bjelaja Zerkow en Berditsjew, in het westen Nowograd Wolynsk en Sarny en in het noorden Mosyr omvat, stuiten op toe genomen tegenstand der Duitschers, hoewel vooral in het westen, d.w.z. bij Sarny. de Russen nog sterken druk blijven uitoefenen. Sterke verdedigingslinies. In de noordelijke sectoren, d.w.z. van Witebsk tot Leningrad hebben de Duitschers tot dusver met succes aan de aanvallen van de Sovjet-Russen het hoofd kunnen bieden. In het bijzonder in de moerassige gebieden tusachen het Ladoga- en het Emenmeer hebben de Duitschers ruimschoots tijd gehad, met het oog op de te verwachten aanvallen sterke verdedigingslinies in te richten, die aan Duitsche zijde de verwachting wettigen, dat zij aan alle aanvallen weerstand zullen bieden. Hierbij komt, dat het uitblijven van een sterke vorst de ontplooiing van een grootscheepsch Sovjet-Russisch offensief tegenhoudt. De Russische legerleiding heeft waar- waarschijnlijk niet langer willen wach ten en er. met het oog op de beperk ten tijd, die nog tot het invallen van den dooi rest. de voorkeur aan gege ven. met de sterke strijdkrachten, die zij voor het winteroffensief geconcen treerd had, reeds thans tot den aan,al over te gaan. zij het dan ook met be perkter doelen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. t 15.000: 16968 f 1.000: 12247 14511 19231 f 400: 1854 4459 11212 12135 19771 4397 5119 13441 17456 5380 5549 10809 12229 15839 17746 18676 2067a 21946 „Dat Rome nlat op aan dag gabouwd word. kan ar nog mee door, maar dat za hat zoo var Noordelijk hebban opgericht. gemeen I" faakaning Bock/Orblï/Holland/Pax EDEN OVER HET POOLSCHE VRAAGSTUK. Volgens Reuter heeft de Britsche mi nister van buitenlandsche zaken. Eden. vandaag in het Lagerhuis ten aanzien van den Sovjet-Poolschen toestand ver klaard: „Het is onze wensch, een vriend schappelijke regeling tusschen belde lan den tot stand te brengen en een suc ces zou van de grootste beteekenis voor de toekomst van Europa zijn. Wij zijn niet zonder hoop, dat een gunstige op lossing bereikt kan worden." VERHOOGING PREMIE VOOR LAND EN TUINBOUWONGEVALLEN- VERZEKERING. Bij besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken is voor de bij de Raden van Arbeid aan gesloten werkgevers het premietarief der land en tuinbouwongevallenverzekering met ingang van 1 Juli 1943 met 10 pet. verhoogd. Dit brengt met zich mede, dat reeds over het tweede halfjaar van 1943 de premie voor deze verzekering worden berekend naar een tarief, waarbij deze premie per f 1000 uitbetaald loon en per eenheid van gevarencijfer niet meer f 0.90 zal bedragen doch f 1. Stalin ontketent zenuwenoorlog. Von Ribbentrop zou onderhandelen Een correspondent van de Praw da, het officieuze Russische blad, heeft dezer dagen meegedeeld, dat op het oogenblik in één der Iberi sche landen een geheime ontmoe ting zou plaats vinden, waaraan o.a. Von Ribbentrob, de Duitsche minister van buitenlandsche zaken, zou deelnemen. De besprekingen zouden vermoe delijk, aldus de Prawda-corerspon- dent te Caïro, niet zonder resultaat verloopen. Te Londen is men over een en ander natuurlijk zeer verbaasd en men vraagt zich daar af, hoe een dergelijk onjuist en oncontroleer baar bericht In een officieus Rus sisch blad kan verschijnen. Volgens den correspondent te Londen van Svenska Dagbladet zou den Brit- schen zaakgelastigde in Moskou last zijn gegeven Molotow, den Sovjet volkscommissaris voor buitenlandsche aangelegenheden, om opheldering te vragen inzake dit bericht in de Praw da, dat spreekt over Engelsch-Duitsche vredesonderhandelingen. Van officieele zijde zijn te Moskou ondertusschen nog geen mededeelingen inzake dit in cident verschenen. Washington levert op de gebeurte nis nog geen commentaar. Men wijst er op. dat het bericht, dat Maandag in de Prawda heeft gestaan, 12 Januari Is gedateerd, vermoedelijk als gevolg van den tijd, noodig om van Cairo naar Moskou te komen. Het kan ook zijn. dat men in Moskou eenige dagen heeft gewacht mei de publicatie, om dat men niet zeker wist wat de gevol gen er van zouden zijn. Hierbij komt nog dat de berichtgeving van de Praw da uiterst streng is en dat dit blad altijd sterk gekant is tegen het publi- ceeren van berichten, waarvan de authenticiteit niet vast staat. S.P.T. meldt uit Berlijn, dat het be richt van de Prawda, dat naar deze correspondent meedeelt, afkomstig is uit kringen van Grieksche en Servische emigranten te Caïro, den lachlust der pollciti te Berlijn aangenaam heeft ge prikkeld. Men verklaart dat Moskou geërgerd moet zijn om een een derge lijk bericht te gebruiken voor de bin- nenlandsche propaganda en neemt aan. dat deze ergenis waarschijnlijk zou zijn veroorzaakt, doordat Engeland en Ame rika de Polen te snel hebben gepre- om hun houding in het Poolsch- Russisch grensgeschil. Ztvaar geschut tegen Engeland. In Berlijnsche politieke kringen be schouwt men het door Reuter intus- schen tegengesproken bericht over z. vredesonderhandelingen tusschen Duitschland en Engeland niet zonder vermaak. Ten aanzien van de vraag, wat den Sovjets eigenlijk aanleiding kan hebben gegeven zoo zwaar ge schut tegen de Engelschen in het veld te brengen, komt men in de Wilhelm- strasse tot de conclusie, dat het Stalin blijkbaar niet van pas komt. dat de ondubbelzinnige besluiten van Teheran thans in zekere mate weer vertraging ondervinden van Anglo-Amerikaansche zijde. Op brutale wijze heeft Stalin. al dus zegt men in Berlijn, nu de ma noeuvre op touw gezet met de bedoe ling. onverwijld een nieuwe bevesti ging van de trouw der bondgenooten Engeland en Amerika tegenover Mos kou af te dwingen, hoe ook het Pool- sche vraagstuk door de Sovjets wordt opgelost. In weerwil van de duidelij ke ergenis, waaraan de Engelsche pers uiting geeft over dit ruwe ingrijpen Stalin. zoo zegt men. is de reactie toch prompt in de door Stalin bevolen lijn gekomen. Harmonie verstoord? In een artikel voor het Argentijnsche blad Critica schrijft de Amerikaansche correspondent Kingsbury Smith, dat de verklaring van de Prawda over z.g. Duitsch-Engelsche vredesbesprekingen in de wereldpers zeer de aandacht heeft getrokken, alleen al door het feit. dat door deze verklaring woitft bewezen, dat de veelgeprezen overeen- steming van Teheran slechts een groot opgezette bluf is. In officieele kringen te Washington, aldus Smith. is men verontwaardigd en teleurgesteld en gelooft men, dat de betrekkingen tus schen Engeland en het Kremlin nu zeer gespannen zullen worden. Moskou heeft de harmonie der onderlinge ge allieerde betrekkingen grondig ver stoord Nieuws in 't kort. Het klooster Monte Casslno beschoten. Tijdens de gevechtshandelingen aan het Zuld-Italiaansche front heeft artille rie van de -geallieerden op 15 Januari het wereldberoemde klooster Monte Casilno onder gericht vuur genomen. De hierbij ontstane schade Is aanzienlijk. Vluchteling door politieman neergescho ten. Gister werd te Beek bij Nijmegen een 23-Jarige Jongeman op straat door een marechaussée aangehouden. Hij nam ech ter dc vlucht en na eenige waarschu wingsschoten te hebben gelost schoot de marechaussée op den vluchteling. Deze we ra In den rug getroffen en zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht waar hU eenige uren later la overleden. Russische zenuwenoorlog. De berichten van de Londensche en New Yorksche correspondenten der Stockholmsche bladen weerspiegelden ook Woensdag de opwinding, die het valsche Prawdabeiicht heeft teweeg gebracht. Volgens Amerikaansche opvatting is, aldus Svenska Dagbladet, Stalin een zenuwoorlog teger. Engeland en Ame rika begonnen. In regeeringskringen te Washington beschouwt men het Praw- dabericht als een zeer ernstige aange legenheid Het past goed in de serie maatregelen van de Sovjet-politiek, van het Sovjet-Tsjechische verdrag en de steunverleening aan de „Zuid-Sla vische" partisanen tot aan de terecht wijzing aan Willkie. Dit zijn naar Amerikaansche opvattingen alles maat regelen, die moeten worden uitgelegd als een waarschuwing aan Roosevelt en Churchill, zich niet te mengen in Sovjet-plannen in de Oostzee en Polen en op den Balkan. Volgens den New Yorkschen corres pondent van Dagens Nyheter wordt van deskundige zijde verklaard, dat het Prawdabericht wellicht moet wor den toegeschreven 3an den wensch van Moskou. Engeland in de oogen van het Russische publiek te kleineeren voor het geval, dat Engeland zich ten aan zien van het grensconflict met Polen ernstig achter de uitgeweken Poolsche regeering zou plaatsen. Verkeci-zuilen en vlucht- L.-.-.ve!c verdwijnen. Op grond van art. 3bis, alinea 2 van het Motor- en Rijwielreglement, was het auto's verboden stilstaande trams voor bij te lïjden, tenzij voor de uit- en In stappende passagiers der trams vlucht heuvels aanwezig waren. Art. 9, lii" van de Wegenverkeersregeling van September 1941 behelst dit verbod niet meer. De chauffeurs zijn echter ver plicht om met een matigen gang en op zoodanigen afstand van stilstaande trams voorbij te rijden, dat de in- en uitstap pende passagiers niet in gevaar komen. De ervaringen van den laatsten tijd hebben geleerd, dat de midden op den rijweg staande vluchtheuvels en vooral de daarop geplaatste verkeerszuiltjes, bijzondere bronnen van gevaar vormen voor de des nachts en bij mist met ver duisterde schijnwerpers rijdende auto's en daardoor dus ook voor het op de vluchtheuvels wachtende publiek. Onge vallen, die zoowel chauffeurs als het op de vluchtheuvels wachtende publiek schade hebben toegebracht, zijn reeds voorgekomen. Deze ongevallen zullen In geval van een weigeren der verlichting van de vluchtheuvels, waarmee in den tegenwoordigen tijd in het bijzonder re kening is te houden, toenemen. Daarom is bepaald: 1. De verkeerszuilen en vluchtheu vels moeten vóór 15 Februari a.s. ver wilderd worden. 2. De oversteekplaatsen tusschen de trottoirs en de eigenlijke halten moe ten aan het begin en het einde der vluchtheuvels aangegeven worden met loodrecht op de rijrichting op den rij weg aan le brengen witte strepen, (lichtgevende verf). 3. De onder 1 en 2 genoemde maat regelen moeten uitgebreid worden tot alle vluchtheuvels, dus ook tot die, welke niet als halte gebruikt worden. Eventueel moeten ook aanwezige be plantingen e. d. worden verwijderd. In de groote steden met vrij druk tram verkeer zullen eenige vluchtheuvels aan gewezen worden, die behouden kunnen blijven. In aanmerking hiervoor komen de steden: VHssingen. Middelburg, Rot terdam. Den Haag, Delft, Leiden. Haar lem, Amsterdam, Utrecht, Heerlen, Sit- tard, Nijmegen, Arnhem, Groningen. Het publiek dient er rekening mede te houden, dat voortaan niet meer de vluchtheuvels, maar de trottoirs als wachtplaats voor trams gebruikt moe ten worden. PAPIERWAREN ONDER PRIJS CONTROLE. Een meewarig hoofdschudden is in het algemeen het antwoord, dat de klant krijgt, die het waagt in een boek of papierhandel naar enveloppen, schrijfpapier, toiletpapier of andere nuttige en noodige papierwaren te vra gen. Deze artikelen zijn schaarsch, maar veel wordt ook achtergehouden teneinde er prijsopdrijving mee te plegen. De prijsbeheersching controleert door het geheele land den handel in papier waren intensief. In Groningen ontdek te men in een zaak 10.000 achterge houden enveloppen, in Cccvcrdcn een geheelen vooroorlogschen voorraad van groote verscheidenheid. In enkele we ken tijds werden in de noordelijke provincies ruim 50 processen-verbaal in deze branche opgemaakt. In Zuid-Holland bezochten de pa pierdeskundigen in één week 94 win kels, grossierderijen en drukkerijen en maakten er 54 processen-verbaal op- In een Haagschen groothandel, waar tegen normalen prijs ingekocht carton voor f 35 in plaats voor I 18 en pak papier. ook van f 18 voor f 150 per 100 Kg. werd evrkocht, heeft men den halven werkvoorraad. 3000 Kg. groot, in beslag genomen. Bij een groot ma gazijn. eveneens in Den Haag, ver kocht men schrijfpapier van 35 cent voor f 1.50 en van f 0.50 voor f 1.95. In deze eerste week der controle wer den in Zuid-Holland ver over de 100.000 enveloppen en 4000 rollen boterham papier in beslag genomen. AANBRENGERS VAN TEGEN STANDERS. Ridderlijkheid ook in den poli* ticken strijd. Een lezer vraagt aan het Hbl-, hoe men in nationaal-socialistische kringen denkt over geestverwanten, die politie ke tegenstanders „er bij lappen" o4 aanbrengen, b.v. om een minder voor zichtige uitlating of dergelijke. Wij meenen, zegt het blad, niet beter te doen, dan hiervoor te verwijzen naar het antwoord, dat het officieele orgaan der Nat. Soc. Beweging eenige weken gelden heeft gegeven op een dergelijke vraag: „Wij. nationaal-socialisten, hebben in de Meidagen van 1940 ondervonden, welk een verachtelijk gedoe het aan brengen is. Mogelijk zijn er toen ook lieden bij geweest, die meenden ver plicht te zijn ons. die zij gevaarlijk achtten, aan te brengen. De daad blijft minderwaardig. Daartegenover heeft iedereen na tuurlijk den plicht, wanneer hij daartoe in staat is, de politie bij te 'staan in haar werk, om een misdadiger op te sporen. Men mag niet. wanneer men weet dat iemand b-v. een moord heeft, gepleegd, zijn wetenschap verzwijgen. Maar het aanbrengen van politieke te-» genstanders als onderduikers, b.v. blijft voor een man van eer een ver achtelijke daad. Wij willen niet gelijk staan met de aanbrengers van onze eigen kameraden. Ook in den politie- ken strijd moet men ridderlijk zijn." INLEVERING VAN OUDE SPOOR BOEKJES. In dezen tijd van paplerschaarschte zJen de Nederlandsche Spoorwegen zich genoodzaakt hun toevlucht te ne men tot een maatregel, waarvoor zU reeds thans de medewerking van het reizende publiek Inroepen. BU het verschUnen van den volgen den reisgids zal men n.1. slechts dan een nieuw spoorboekje kunnen koo- pen, als men een oud inlevert. SCHAGEN. ZAKEN-JUBILEUM. Dinsdag 18 Januari was het voor den Schager Ijzerhandel in de Heerenstraat alhier een jubileumdag. Op dezen dag was het n.1. 25 jaar geleden, dat de te genwoordige eigenaar, de heer L. van Rijswijk, zijn Intrede in deze zaak deed. Reeds 11 Jaar lang had de heer Van Rijswijk aan den Langedijk een bedrijf gehad, alvorens hij naar Schagen kwam, waar hij met grooten ijver en werklust zijn nieuwe taak in den bestaanden ijzer handel begon. Aanvankelijk was het de „Kleine Winkel," die door den heer Van Rijswijk, tezamen met den heer P. Kra mers, werd overgenomen. Een Jaar of tien later werd een groote uitbreiding verkregen, toen het pand aan de over zijde, waarin de Fa. Berends en Wiglama haar handel in landbouwwerktuigen uit oefende, werd gekocht. Het aantal arti kelen kon toen mede belangrijk worden uitgebreid. Toch zou dit nog niet de laat ste verandering zijn. De heer Kramers ging zich n.1. metterwoon tc Alkmaar vestigen en vanaf dat oogenblik dreef de heer Van Rijswijk de zaak voor eigen rekening. Onder het slagwoord „L. v. R." kreeg zij toen ln de wijde omgeving groote bekendheid. Steeds meer artikelen, vooral ook op huishoudelijk gebied, wer den gelanceerd en de vertegenwoordiging van Llps' Brandkasten werd verkregen. Zoo wist de heer Van Rijswijk zijn zaak voortdurend in bloei te doen toene men en ongetwijfeld zou aan dezen dag meer aandacht besteed zijn geworden, indien de tijdsomstandigheden dit niet in den weg gestaan hadden. JAARVERGADERING SCHAGEN'S HARMONIEKAPEL. De voorzitter, de heer Starreveld. heet de aanwezige leden en in het bijzonder den directeur, den heer Stelnroth, welkom en kan tot zijn genoegen een toenemend le denaantal en goed repetltiebezoek con- stateeren. De vereeniging bestaat in 1944 75 jaar en al kunnen we dit feit niet grootscheeps herdenken, ongemerkt zal dit jubileum toch hiet voorbijgaan. Notulen en jaar verslag worden voorgelezen en onder dankzegging onveranderd goedgekeurd. De rekening van den penningmeester sloot met een ontvangst van f 503.06. Uit gaven f 405.84. alzoo een batig saldo van f 97.22. Bij monde van den heer Tolle ad viseert de kascommissie tot. goedkeuring der rekening. De voorzitter dankt den penningmeester voor zijn richtig beheer. Tot nieuw lid der kascommissie wordt gekozen de heer J. F. Tolle en tot re- servelfd de heer C. Prins. Bij de bestuursverkiezing worden de aftredende heeren H. Starreveld en K. Balk met groote meerderheid herkozen. Beiden nemen hun herbenoeming aan. Voorgelezen wordt vervolgens de cor respondentie met den heer Theo Uden Masman, welke met zijn Dansor- kest op il Februari a.s. ln Thetfter Royal onder auspiciën van onze vereeniging zal optreden. In Maart zal zoo moge lijk door onze kapel een concert, met één of andere bijzondere attractie worden ge geven. Na de rondvraag sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de prettige be sprekingen, de vergadering. Ov:i\aI op raadhuis Blokker, DE BUIT WAS NIHIL. Dinsdagavond om ongeveer half zeven hebben een of meer personen een overval gedaan op het raadhuis le Blokker. De onbekenden dron gen het woonhuis van den gemeen teveldwachter binnen en dwongen met een pistool het gezin om bin nenskamers te blijven. Terwijl een van de daders b\j de veldwachtersfamilie bleef, hebben anderen zich gemakkelijk toegang kunnen verschaffen tot het raadhnls. dat met de veldwachterswoning ver bonden is. Alle papieren en beschei den waren echter veilig opgeborgen in een kluis cn dc daders hebben geen kans gezien, om iets mee te nemen, ofschoon ze een uurlang hardnekkige pogingen hebben ge daan. De politie stelt een onderzoek in. Alkmaar. LIET AMBTENAAR ZICH OMKOOPEN? De officier van justitie, mr. De Brueys Tack, eischte Dinsdag tegen den ambte naar van het Gewestelijk Arbeidsbureau A. P., wien ten laste was gelegd, dat hij van den slager R. Peereboom te Heerhu- gowaard vleesch had gekregen, onder be lofte. dat hij ervoor zou zorgen, dat de broer van verdachte ntet naar Duitsch land zou worden gezor. Jen, 8 maanden gevangenisstraf. De verdediger, mr. Nieuwenhuls, uit Haarlem, oordeelde de rechtbank niet be voegd, aangezien z i. verdachte het slacht offer was geworden van een politieke hetze. De zaak was n.1. aan het rollen gebracht door een mede-ambtenaar, die verdachte, omdat hij N.S.B. er was, fn moeilijkheden wilde brengen. Uitvoerig bepleitte de verdediger rojc op juridische gronden, vrijspraak trti- spraak 25 Januari,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1