NOORD LAND DAGBLAD VOOR Nowgorod en Minturno in handen van den vijand. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 21 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 8Se Jaargang, No. 17, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prüs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een laar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor !e geheelr oplage op aanvrage. Bij tegenaanvallen plaatsen heroverd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 20 Jan. (DNB) Het op perbevel der weermacht maakt bekend: Van het zuidelijke deel van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsbedrijvigheid gemeld. In het gebied van Shasjkof en ten zuiden van Polonoje hebben enze troepen in tegenaanval eenige plaatsen heroverd. Daarbij werd een tijdelijk ingesloten dapper strij dende steunpuntbemanning ontzet. Ten westen van Resjitza duurt de zware worsteling voort. In on ze stellingen binnengedrongen vij andelijke gevechtsgroepen werden in verbitterde gevechten terugge worpen. Bij Witebsk, ten noordwésten en noorden van Newel zijn slechts gevechtshandelingen van plaatse lijke beteekenis voorgekomen. Ten noorden van het Ilmenmeer, ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oranienbaum duren de zware afweergevechten voort. Bin nen het bestek van een plaatselijk beperkte rechttrekking van het Iront is de stad Nowgorod ont ruimd. In het westelijke deel van het Zuid- Italiaansche front zet de vijand zijn krachtige, door artillerie en slagvlie gers ondersteunde aanvallen voort. Na harden strijd ging de vo\komen ver woeste stad Minturno verloren. Alle overige aanvallen evenals vijandelijke pogingen om den Garigliano over te steken werden afgeslagen In den cen- tralen sector werd eer, vijandelijk ten tenkamp overvallen en vernietigd. De vijand leed daarbij zware, bloedige erliezen. Gevangenen werden binnen gebracht Aan de kust van het Kanaal hebben batterijen verdragend geschut der ma rine in Dover. Deal, Foikestone en Ramsgate doelen beschoten In den tijd van 1 tot 20 Januari heb ben zeestrijdkrachten boordafweerge- schut van handelsschepen en afweer geschut der marine 38 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De strijd in Zuid-Italië. Over den toestand aan het Zuid-Ita- liaansche front schrijft de militaire corespondent van het DNB. Martin Hallensleben: Terwijl de voornaamste gevechten van deze maand in den tijd van 5 tot 16 Januari zich afspeelden in het gebied ten noordwesten van Mignano en ten noordwesten van Ve- nafro met het doel om het belangrijke Bastion Cassino te veroveren, viel het vijfde leger op 18 Januari ten oosten van de Golf van Gaeta met verschei dene divisies na een lange zorgvuldige voorbereiding de Duitsche stellingen aan. De Amerikanen slaagden er in na bloedige en zware gevechten het door de Duitsche troepen ontruimde plaatsje Minturno te bezetten. Aan den Garigliano moesten de Amerikanen ondanks het concentreeren van alle technische wapens ook hier weer iede- Voorbereiding van de invasie. Geallieerden zouden duizenden spoorwegwagens meebrengen. „Het laatste stadium der voorbereid selen voor de invasie op het Europee ss he continent, is ingetreden. Bijna alle Geallieerde militaire autoriteiten bevinden zich in het Geallieerde hoofdkwartier." zoo meldt de „Exchan ge Telegraph" volgens de „Westf. I.ztg". Zoowel Engelsche als Ameri- I aansche bladen bevatten bijzonderhei den over deze toebereidselen. Zoo zou den de Geallieerden het plan hebben, om bij hun invasie duizenden spoor wegwagons mee te brengen, die in de Ver. Staten in onderdee'en werden vervaardigd in een reusachtige mon tagehal in Engeland ineengezet zijn en cp eenige groote stations werden on dergebracht. Amerikaansche specialis ten zouden ze monteeren. Zij zetten een spoorwagon in 50 minuten, tiids in II verschillende arbeidshandelingen aan den loopenden band in elkaar. Men spreekt vooral van goederenwagons, maar ook van koelwater- en hospitaal wagons. De levering der locomotieven is eveneens door de Ver. Staten ge schied. Voorts zouden talrijke maatregelen zijn genomen voor een vlot verloop der operaties op Engelschen bodem. Een keurkorps van politieofficieren is aangesteld als verbindingsofficieren tusschen militaire en civiele autoritei ten om er voor te zorgen, dat een feil- lcoze uitvoering der troepen- en trans portbewegingen kort vóór en tijdens den dag der eerste invasiegolf wordt gewaarborgd. Bi) de Waalsche Vrijwilligers aan Oostelijk front - Zij aan zij met kameraden oit bijna alle landen van Europa *ti i'den ook WaaUche Vrij willige'5 in t-"' O -n tegen he' Bolsje aar. Een re duimbreedte grond met de zwaar ste bloedige offers betalen, dit feit kan ook de eigenlijke reden zijn voor de aflossing in grooten omvang van de gevechtstroepen van het vijfde leger. Britsche contingenten komen in den laatsten tijd in de stellingen der Ame rikanen. Van Duitsche zijde rekent men op grond van voortdurende waar neming van de groote vijandelijke voor bereidingen op een uitbreiding en inten- siveering van de krijgsoperaties en wel zoowel in het gebied van de westkust alsook in het gebied dat vlak voor Cassino gelegen is. De jongste storm loop op dezen sector was de negende aanvalsgolf sedert de ontruiming van Napels op 2 October 1943. Hieruit blijkt hoe sterk de verdedigingskracht der Duitschers. hoewel numeriek in de minderheid, ook hier is, want in vijf tien weken van strijd is de vijénd er slechts in geslaagd het front in totaal 30 kilometer naar het noorden te ver schuiven. NIEUWE TERREEURAANVAL OP BERLIJN. BERLIJN, 20 Jan. (DNB). - In de avonduren van den 20sten Jannari vond wederom een terreuraanval op Berlijn plaats. Van Duitsche zijde was bij de heerschende weers omstandigheden rekening gehouden met de komst van vrij sterke for maties, zcodat de uchtverdeijiging van begin af aan met goede uitwer king kon optreden. Het aantal der neergeschoten vijandelijke bom menwerpers staat op het oogenblik nog niet vast. Poolsche stappen in Washington? GENèVE. 20 Jan. (Interint.) Vol- gens berichten, die Poolsche emigran tenkringen via betrouwbare vertrou wenslieden in Engeland hebben ont vangen. heeft de z.g. Poolsche emi granten-regeering in Londen onder den indruk van de voornemens der Sovjet- Unie om groote deelen van Polen te annexeeren, aan haar „ambassadeur" in Washington, Ciechanowski. opdracht gegeven van de Amerikaansche regee ring het staken der leen- en pachtle- veranties aan de Sovjet-Unie te eischen met de motiveering dat men de Sov jets, wier optreden tegen Polen prac- tisch en volkenrechtelijk gelijk staat met een overval op een geallieerd land, op die manier er toe zou kunnen bren gen om in de Poolsch-Russische grens kwestie van toon te veranderen. Naar verluidt heeft Ciechanowski reeds een desbetreffende demarche bij Cordell Huil ondernomen. Over het antwoord van de Amerikaansche regeering is nog niets bekend geworden. Wat Clyirchill zal trachten. United Press meldt uit Londen: Churchill zal thans persoonlijk trachten het Poolsche conflict bij te leggen. Naar veruidt. zullen van nu af de gebruikelijke diplomatieke ge dachtewisselingen door brieven en te lefoongesprekken tusschen hem, Roo- sevelt en Stalin aangevuld worden. Pe Daily Herald vraagt in een arti kel over het Poolsch-Russische con flict: „In hoeverre zijn wij eigenlijk „vereenigd", met uitzondering van het feit. dat wij op het oogenblik een ge- meenschappelijken vijand bestrijden?" Het blad eischt vervolgens nieuwe po gingen om een werkelijke politieke eensgezindheid onder de geallieerden in iedere richting en bij iedere kwes tie te bereiken. Het blad voegt hieraan toe: „Wij hebben het stadium, waar in pijnlijke vraagstukken gemakzuch tig genegeerd konden worden. reeds lang achter ons". NA DE AAP DBF, VING IN SAN JUAN. BUENOS AIRES. 20 Jan. (DNB). - Naar de buitengewone verslaggever van de „Nacion" uit San Juan meldt, zijn daar tot nu toe 3500 lijken ver brand. Het aantal dooden is echter nog zeer veel hooger, daar nog altijd lijken van onder de puinhoopen te voorschijn gebracht worden. Bovendien zijn ook vele slachtoffers door hun familiele den begraven. Naar de onderstaatssecretaris voor Arbeid en Volkswelvaart heeft mede gedeeld, zijn tot nu toe 25 millioen pesos aan giften ontvangen. Peron leidt zelf de inzameling en zal ook zelf op straat en op de sportvelden collec teeren. EEN RUBENS ONTDEKT. In particulier bezit te Bieleveld be vond zich een schilderij, dat de aan bidding der Koningen voorstelde en waarvan de herkomst onbekend was. Het kunstwerk werd te München ge restaureerd en daarop bleek bij het onderzoek, dat het onbetwistbaar een echte Rubens is. De deskundige. Fuchs. kwalificeert het schilderij als een z.g „modello". hetgeen wil zeggen, dat het als weinig werken van Rubens - geheel eigenhandig door den grooten meester vervaardig is. GRAFSCHENDERS AAN HET WERK. OSLO, 19 Jan. (CD) - De Noorsche pers maakt melding van een merk waardig geval van grafschending. Op verschillende graven in een Noorsch plaatsje waren met Kerstmis kaarsen geplaatst, die steeds weer spoorloos verdwenen. Tenslotte ging men bij de graven de wacht houden en toen kon den ooggetuigen zien. hoe kraaien zich uit de lucht op de graven stortten, op de kaars aanvielen en zich aan de stea rine te goed deden. Nieuws in 't kort. DoodelUke val van ladder. Do S3-ja- rige J. Arends, wonende in de Woldstraat te Meppel, wilde een lamp aan het pla fond bevestigen. Htj viel van de ladder en was op slag dood. Ltjk gevonden. Woensdagmiddag is uit de Kostverlorenvaart te Amsterdam het lijk opgehaald van een 61-jarigen man, die vermoedelijk tijdens de-duister nis te water was geraakt. He lijk Is naar het Westergasthuis gebracht. 104-Jarige overleden. In den leeftijd van 104 jaar en zeven maanden is te Die ren overleden mej. M. Stenfert. beter be leend onder den naam tante Mieke. De overledene heeft tot op den laat sten dag een goede gezondheid genoten. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren.) Van 22 Januari t.e.m. 5 Februari. Brood: 05 A en 06 A elk 4 rant«. 05 B en 06 B elk 1 rants. Beschuit: 05 en 06 elk 1 rante. be schuit, brood of gebak. Bloem: 025 en 026 elk 1 rants. bloem, brood of gebak. Peulvruchten: 027 250 gr. Vermicelli: 028 100 gr. Gort: D 09 reserve 250 gr. Rijst of gort: E 09 reserve 250 gr. Boter: 05A: rants. boter. 05 B: rants. margarine. 06 A: Yt rants. bak- en braadvet. 08 Y, rants. margarine. Kaas: 029 100 gr. 20 of magere Melk 05 en 06 (13/4 1.) Taptemelk 05 en 06 (1 3/4 1.) Vlecsch: 05 A en 06 A 1 rants. 05 B en 06 B 1/4 rants. Aardappelen: 05 en 06 2 kg. 05 en 06 toeslag 1 kg. Suiker: 030 500 gr. Jam: 031 250 gr. Kofficsurrogaat: 032 2' gr. Versnaperingen: 05 gr. suiker werk. Tabak: 05 en 06 1 rants. sigaren, ta bak of sigaretten. Eenheidstoiletzeep: 033 1 rants. Waschpoeder: 034 1 rants. en C10. D 10 en E 10 reserve 1 rants. Toiletzeep: E 11 reserve 1 rants. Op deze bonnen mag reeds op 22 Jan. worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. Alle bon nen zijn 14 dagen geldig uitgezon derd 06 A en 08 A boter t.e.m. 4 Maart en zeep- en waschpoeder t.e.m. 19 Febr. DE NIEUWE BONNEN. Penlvruchten en boter. Extra rundvet. 's-GRAVENHAGE, 21 Jan. Voor de komencfe veertiendaagsche pediode zijn de bonnen 05 en 06 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, tap temelk, vleesch, aardappelen en tabak (naar keuze). Van de bonnen Algemeen zijn geldig verklaard- 025 en 026 voor bloem; 027 voor 250 gram peulvruchten: 028 voor vermicelli; 029 voor 20 plus of magere kaas; 030 voor suiker; 031 voor jam: 032 voor koffiesurrogaat; 033 voor één heidstoiletzeep en 034 voor waschpoe der. De kinderen tot 14 jaar krijgen waschpoeder op de bonnen C10, D10 en E10 Reserve en de kinderen van 0 en 1 jaar toiletzeep op bon Ell Reserve. Deze laatstbedoelde kinderen krijgen voorts 250 gram rijst of gort op bon E09 Reserve, terwijl voor de kinderen van 2 en 3 jaar 250 gram gort is toe gewezen op bon D09 Reserve. Van de versnaperingenbonnen kan men op 05 suikerwerken koopen. Tenslotte wordt van de boterbonnen op 05A een half rantsoen boter be schikbaar gesteld en op 05B een half rantsoen margarine, terwijl als z;g. in- haalrantsoen op bon 06A een half rant soen rundvet kan worden gekocht en als extra-bon voor de kinderen* bene den 21 jaar 13 aangewezen de boterbon 08A voor het koopen van een half rantsoen margarine. De boterbonnen 06A en 08A blijven geldig tot 5 Maart en de zeepbonnen tot 20 Februari. Voor de vermicelli zal op 20 Febr. een nieuwe bon worden aangewezen, voor koffiesurrogaat op 5 Maart» en' voor scheerzeep op 30 April. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN EN INLEGVELLEN. De plaatselijke distributiediensten rei ken van 24 Januari tot en met )9 Febr. a.s. tegen overlegging van de stamkaart en tegen in-ontvangst-nemlng van den linkerbovenhoek van het inlegvel bon kaarten voor voedingsmiddelen, alsmede nieuwe inlegvellen uit. Uitgereikt worden aan houders van een inlegvel KI of 1.1 een bonkaart KA 403 en een inlegvel Kl-V., aan houders van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart KB 403 en een inlegvel K2—V.. aan houders van een inlegvel K3 of L3 een bonkaart KC 403 en een inlegvel K3—V., aan hou ders van een inlegvel K4 of L4 een bon kaart KD 403 en een inlegvel K4—V of een bonkaart KE-403 en een inlegvel K4V. naar gelang zij geboren zijn tus schen 20 Februari 1940 en 21 Februari 1942 dan wel na 21 Februari 1942. Voorts rei ken de diensten in bepaalde gebieden groentekaarten voor de 4e. 5e en 6e pe riode van 1944 uit. Zij, die geboren zijn tusschen 23 Jan. en ?1 Febr. van de jaren 1923, 1930 en 1940 dienen hun inlegvel te ruilen vóór zij hun bonkaart ln ontvangst nemen. Men kan zijn kaarten uitsluitend afha len bij den distrlbutiedienst der gemeen te, waar men in het bevolkingsregister is Ingeschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woonwagenbe woners (voor zoover zij zijn opgenomen in het centraal bevolkingsregister), gede tacheerde marechaussée's, de vaste bevol- kng van kostscholen, e.d. en voor hen. die tengevolge van oorlogsomstandighew den tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt de linkerbovenhoek van het oude inlegvel verwijderd. Het oude inlegvel moet ook. na de uitreiking zorgvuldig bewaard wor den. Voorts wordt rechts naast het vak- Je „S 3" van de stamkaart een kruis ge plaatst. Bij*" de uitreiking van bonkaar ten voor bijzonderen arbeid, welke even eens gedurende dit tijdvak plaats vindt, wordt rechts naast het vakje „S 3" een aanteekening geplaatst. Men ga terstond bij ontvangst der kaar ten na. of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, ontvangen heeft. La tere reclames worden niet in behande ling genomen. WEER BATTERIJEN. Blijkens een officieele mededeeling van den directeur van het Bureau voor de Metalenverwerkende Industrie, kunnen zij, aan wie batterijen zijn toe gewezen, zich thans weder tot hun le verancier wenden ter bekoming van de hun toegewezen batterijen. Leveranties van batterijen, gedaan op grond van koopvergunningen. voorzien van het stempel „speciale toewijzing", mogen niet worden herhaald. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 22 Januari tot en met 8 Februari 1944 geeft elk van de bonnen „52 verlich ting" en „53 verlichting" van de bonkaart „S 121" recht op liet koopen van éón li ter petroleum. De geldigheidsduur der bonnen „50 verlichting" en „51 verlich ting" der bonkaart „S 121" en der bon nen ,,fl1 verlichting^' der bonkaart ,.S 221" is verlengd tot en met 8 Februari a.s. Verduister van 17.15-8.30 u. Zaterdag 22 Jan. 1944. Zon op 8.38, o. 17.06. Maan op 5.14, o. 14.03. Zondag 23 Januari 1944. zon op 8.37, O. 17.07. Maan op 6.26, O. 14.81. ZIEKENGELD BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS. Tot dusver werd, wanneer niet-kost- winners voor rekening van een alge meen ziekenfonds in een ziekenhuis werden opgenomen, ten behoeve van het ziekenfonds twaederde van het hun ingevolge de ziektewet toekomende ziekengeld ingehouden. Aangezien de ze bepaling met betrekking tot ver schillende groepen verzekerden prac- tische bezwaren bleek op te leveren, heeft de commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen, in het algemeen belang van een gelijke be handeling der verzekerden, aan de al- gemeene ziekenfondsen verzocht om, te beginnen met de opnemingen, die na 16 Januari 1944 zijn aangevangen, geen pogingen meer te doen om twee derde van het ziekengeld te incassee- ren. Ook de verplicht verzekerden, die geen kostwinner zijn, blijven dus voortaan, evenals zulks ten aanzien van de kostwiners het geval is. bij op neming in een ziekenhuis in het vol ledig genot van het hun krachtens de ziektewet toekomende ziekengeld. DURE BORREL KOMT KELLNER DUUR TE STAAN. De gemachtigde voor de prijzen heeft eenigen tijd geleden ernstig gewaar schuwd tegen de gevolgen van het te duur verkoopen van borrels. Mogelijk hebben velen van hen, wien dit aan ging. bij het lezen van deze waarschu wing de schouders opgehaald. Het is de prijsbeheersching echter wel dege lijk ernst met de bestrijding van dezen wantoestand. Den kellner M. G.'Bennema uit Am sterdam, die betrapt werd bij het ver koopen van een glas citroenjenever voor f 1, werd door den inspecteur voor de prijsbeheersching verboden om gedurende een jaar in het café- en res taurantbedrijf werkzaam te zijn. Bo vendien kreeg Bennema, die op eigen initiatief had gehandeld en het teveel ontvangene in eigen zak had gestoken, een geldboete. Een der fraaiste dorpsraadhuizen in ons land is ongetwijfeld dat van de gemeente Graft. Dit raadhuis is ont worpen en gebouwd door den be kenden architect en molenbouwer Leeghwater. die ook de plannen tot het droogmaken van de Beemster ontwierp CNF/Kuiper/Pax m Het zetten van bodems onder panr .„i. MEN ZIJ OP ZIJN HOEDE. 's-GRAVENHAGE, 20 Jan. - Het Voorlichtingsbureau van den Voe dingsraad schrijft: Zeer vele huisvrouwen hebben door de huidige omstandigheden met een zelfde euvel tc kampen, n.1. gaten in bodems van pannen, waarin het dagé- lijksche eten moet worden gekookt. Aanschaffen van nieuwe pannen is in dc meeste gevallen onmogelijk en dus is men aangewezen op reparateurs, die voor het inzetten van nieuwe bodems van het Rijksbureau voor non ferro metalen een metaaltoewijzing ontvan gen. Men zal echter goed doen daarbij op het navolgende acht te geven. Emaille potten en pannen moeten worden voorzien van een bodem van ijzer geplateerd met messing (d.i. dun plaatijzer, bedekt met een dun plaatje geelkoper). Het met koper in aanraking komende voedsel verliest echter een gedeelte van zijn voedingswaarde vitamine C en dus is het ten zeerste gewenscht. dat dergelijke bodems ver tind worden. Zwart- en gepolijst olaat- ijzer. hetwelk ook voor deze doelein den gebruikt kan worden, moet in ver band met het roestgevaar eveneens worden vertind. Het ter beschikking gestelde aluminium mag slechts voor reparaties aan pannen van hetzelfde materiaal worden gebruikt. Jammer genoeg heeft de Draktijk be wezen, dat er lieden zijn, die aan knoeierijen de voorkeur geven, en zelfs niet schromen om voor dergelijke bodems gebruik te maken van zink, zinklegeering of zelfs van verzinkt ijzer, afkomstig vanoude dakgoten, badkuipen etc. Nog afgezien van het feit, dat het met zulk materiaal in aan raking komende eten een groot gevaar voor de gezondheid oplevert, is het voor dit doel volkomen ongeschikt, aangezien het reeds na eenige malen te zijn gebruikt, gaten gaat vertoonen. waardoor men weer even ver, zoo niet verder van huis is. Hieruit volgt dus ook, dat eten van Centrale Keukens niet te lang in zinken emmers en tei len mag staan. Het is daarom niet al leen gewenscht, doch zelfs dringend noodzakelijk, dat men zich, alvorens de pannen tc laten repareeren, van de bekwaamheid en betrouwbaarheid van den reparateur op de hoogte stelt, op dat men niet bedrogen uitkome. Ten slotte het reeds van ouds be kende klinkolaatje. Indien U genood zaakt is hiervan gebruik te maken, maak dan de pan of melkkoker na ge bruik grondig schoon, want de zich onder het plaatie verzamelde etensres ten kunnen tot het zuur worden van de melk of bederf van het eten aanlei ding geven. Men zij gewaarschuwd en betoone bij het doen uitvoeren van boven omschreven reparaties de grootst mo gelijke waakzaamheid DOODELIJK ONGEVAL. Woensdagochtend is de 17-jarige v. d S. uit Achterberg van het baicon van de tram RhenenDriebergen ge vallen. De tram ontspoorde en moest eerst worden opgevijzeld, voordat men het slachtoffer er onderuit kon halen. Het lichaam bleek totaal verminkt te zijn. MIDDAG VOOR FAMILIE VAN FRONTSTRIJDERS De N.S.V.O. organiseerde Woensdag voor vrouwen en familieleden van frontstrijders een specialen middag in de voor dit doel met vlaggen en bloe men versierde zaal van Concordia te Bussum. Hier hield o.a. Max Blokzijl een re de. Het was de eerste maal, dat deze sprak voor de N.S.V.O. Spr. ging eeni ge schreden terug in de geschiedenis en schetste de ontwikkeling van Enge land als „roofstaat", die er voor zorgt, dat Europa niet grooter en sterker wordt. Het is hierin geslaagd, dank zij de verdeeldheid in" Europa. totdat Adolf Hitier kwam. Spr. gaf een uit eenzetting van het ware nationaal-so- cialisme dat Hitier bracht, waardoor Duitschland weer omhoog kwam, het geen voor Engeland aanleiding was den oorlog van thans te ontketenen. Hij besprak vervolgens het bolsjewisme, dat een bedreiging vormt voor Europa. Hoe de oorlog ook afloopt, aldus spr., het nationaal-socialisme komt er in elk geval. We krijgen de nationaal-so- cialistische opbouwgedachte, waarbij ieder meer moet geven dan hij terug krijgt. Tot slot richtte spreker woor den tot de vrouwen en wees erop, dat zij in ieder geval Nederlanders moe ten blijven. En laten wij onze mannen, als zij terugkomen, iets aanbieden waarvoor wij ons niet behoeven te schamen. De middag werd besloten met een eenpansmaaltijd. De stem der S.S. Luistert op Zonda» 23 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1. op golflengte van 415 m, naar de stem der S.S. Er wordt ge sproken over het onderwerp: S.S.-oor- logsverslaggevers berichten. ONEERLIJKE POSTBESTELLER GEARRESTEERD. Eenigen tijd geleden werd aan de achterzijde van het Centraal Station te Amsterdam een actetasch gevonden, v/elke circa 50 brieven alle geadres seerd aan en verzonden door verschil lende personen bevatte. De tasch werd in handen gesteld van de recher cheurs, die speciaal belast zijn met posfcdiefstalleri en deze namen daarop de bestellers van den overkant van het IJ eens bijzonder onder de loupe. Te gen een hunner rees bijzondere ver denking en daarom werd hij extra ge controleerd. Zoo werd de beambte, toen hij gisterochtend vroeg uit den nachtdienst thuiskwam, bij zij, woning cpgewacht door een rechercheur. De bestelelr met een grooten zak van de posterijen op zijn fiets en op de vraag hoe dit kwam. gaf hij ten antwoord, dat het een zak voor Landsmeer was, die niet met den auto was meegegaan en welke de besteller daarom straks daarheen zou brengen. Inderdaad was er een label met den plaatsnaam „Landsmeer" aan den zak bevestigd, maar de rechercheur die uiteraard goed met den gang van zaken bij de posterijen op de hoogte is ver trouwde het zaakje toch niet en nam den postbeambte mee naar een poli tiepost. Bij opening bleek de postzak 128 brieven en 40 pakjes te bevatten, die geen van allen voor Landsmeer waren bestemd. In den loop van den ochtend heeft de besteller op het hoofdbureau waar heen hij intusschen was overgebracht bekend, de stukken te hebben ach tergehouden, met de bedoeling, zich den inhoud voor zoover van waarde toe te eigenen. Ook de verduiste ring van de in den actetasch gevonden brieven heeft de man toegegeven. ONGESCHONDEN EGYPTISCH GRAF ONTDEKT. CAIRO, 20 Jan. (ANP). - Te Saquara is een graf uit de 6de dynastie ont dekt, dat nog volkomen intact was. Het bevatte de Sarcophaag van prins Phanshepses en een groote menigte waardevolle sieraden uit zijn tijd. Speciaal viel op, dat de mummie een breeden gouden gordel en een spang met het portret van den prins droeg. Op de achterzijde van deze spang staan naam en titel van den prins. WINKELIER HIELD HONDERDEN WEKKERS ACHTER. LEEUWARDEN, 20 Jan. De klan ten. die in de juweliers- en klokken- zaak van J. K. Sikkens, aan den Caro- lieweg te Groningen, om wekkers vroegen kregen verleden jaar reeds te hooren, dat wekkers uitverkocht wa ren. Gaf de klant te kennen, dat hij tot een meer dan louter geldelijke te genprestatie voor een wekker bereid was, dan verscheen S. zelf om persoon lijk met den klant te onderhandelen. Op deze wijze hoopte de winkelier zijn voorraad wekkers tot een vele extra vc ordeelen gevend melkkoetje te ma ken. De Groninger politie 'deed echter, huiszoeking in èen woning aan de Parkstraat en bracht daar 175 aan Sik kens toebehoorende jekkers uit een slaapkamerkast te voorschijn. Onder de etalage en in de kasten in den win kel van S. kwamen bij onderzoek nog 420 wekkers en wekkerklokjes voor den dag. S. moest zich wegens het achterhou den van voorraden verantwoorden voor den inspecteur voor de prijsbe heersching te Leeuwarden, bij wien ook nog een proces-verbaal tegen S. was binnengekomen wegens het ver koopen van een heerenpolshorloge, dat normaal i 45 kostte, voor f 160. De in specteur heeft S. veroordeeld tot eer, geldboete van f 4000. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's GRAVENHAGE, 20 Jan. 1500.— 5011. /'1000.— 1329B 13795 15027 19836. r 400.— 3992 9357 19422. 200.— 7917 9455 18339, f 100.— 1861 3102 6939 8745 9362 17380 21819. JB. STELLING MZ. Een der oprichters van de bloembol lenveiling „West-Friesland" te Boven- karspel, de secretaris Jb. Stelling Mz., is na een vijfentwintig-jarige ambts periode afgetreden. De heer Stelling is in tuinderskringen een zeer bekende en geziene persoonlijkheid. Mede door zijn werk is „West-Friesland" gewor den tot de grootste bollenveiling in den lande. SCHAGEN. „MEVROUW O" IN THEATER ROYAL. Den laatsten tijd zien wij meerdere ma len. dat de plaatselijke vereenlgingen uit onze omgeving op tournée gaan, een ver schijnsel. dat zich voorheen maar zelden voordeed. Daarbij weten ze alle min ol meer. maar de meeste wel „meer", suc ces te boeken. Het verschijnsel op zich zelf is niet oninteressant. Er moet voor een plaatselijke vereeniging ongetwijfeld een zekere bekoring inzitten om nu eens niet alleen ln hoofdzaak voor eigen men- schen te spelen, maar ook anderen, bui ten hun woonplaats, eens kennis te laten maken met wat zij voor het voetlicht weten te brengen; te vernemen, hoe oi' anderen over hun spel oordeelen, zuiver en objectief en zonder dat daarbij pei- soonlijke bekendheid aan het oordeel iets toe- of afdoet. Deze gedachten kwamen Woensdag avond onwillekeurig bij ons op, toen wij de uitvoering van „Mevrouw O" door de tooneelvereeniging ..Ormenio" uit Anna- Paulowna in Theater Royal bijwoonden. „Ormenio" ls in onze omgeving geen onbekende vereeniging, al hadden wij de laatste jaren weinig of niets van haar gehoord. Afgescheiden van enkele oude ren. merkten we onder de namen der medespelenden vele nieuwe krachten op. zoodat hier sprake moet zijn van een verjongd „Ormenio", dat zich van zijn beste zijde liet zien. Wat betreft het stuk van dezen avond, geschreven door Herman Roelvtnk, dit werd voor het eerst opgevoerd door „Die Haghespelers" in het jaar 1916. Het werd een successtuk voor de bekende tooneel- speelster Enny Vrede, die er de hoofdrol in vertolkte. Niet jong meer dus, heeft het nochtans Van zijn aantrekkelijkheid nog niets Ingeboet. Geschreven in drie bedrijven, verplaatst het ons naar St. Mo- rltz, waar het vroolijke Engadiner win terlandschap in de felle zon ligt te glan zen. Een korten inhoud ervan gaven wij reeds in ons nummer van 30 December, toen de eerste opvoering door „Ormenio" plaats vond in Anna-Pauiowna, De plaats, waar het zich afspeelt, is zeer wel gekozen. De mondaine wintersportomge ving van het Engadtne leent zich bij uit stek voor charmante avontuurtjes en de geheimzinnige mevrouw O, van wie aan vankelijk niemand iets meer weet dan haar naam, n.1. mevrouw Olivier, weet zich kostelijk te amuseeren. En de komst van de verloofde, met wien zij een „diep gaand" verschil van meening gehad heeft vandaar haar verblijf te St. Moritz maakt hieraan geen einde. Integendeel, een paar wederzijdsche verwijten, die er nog best bij konden, maar die in wezen den grond toch niet raken, drijft de jon gelui nog verder uit elkaar en het spel letje wordt bijna te ver gespeeld, maar op het critieke moment neemt het toch een wending ten goede. Roelvlnk heeft dit gegeven op sublieme en zeer aantrekkelijke wijze verwerkt en daarin onderscheidt zich dit blijspel van vele andere. Het is in zijn spelmomenten lang niet overal even gemakkelijk en het pleit voor „Ormenio", onder regie van den heer Sinke, dat zij dit stuk op haar programma heeft durven zetten. Het hartelijk applaus, dat spel en spelers be loonde. bewees wel. hoe het publiek er van genoot. WIJ zeggen niet te veel. wanneer wij „Ormenio" nog eens gaarne In Schagen terugzien. MARKTOVERZICHT. De officieele mededeeling deze week in de courant, dat er op korten termijn vap overheidswege drastische maatregelen waren te verwachten, om tot verlaging van de rundveeprijzen te komen, heeft wel uitwerking gehad op de markt Daarbij liepen er nog geruchten over hel sluiten van de markt. Al met al had dit tot gevolg, dat het Donderdag merkbaar stiller was met een stuggen handel. Naar verluidt zou er van overheidswege reeds de voldoening over uitgesproken zijn, dat er van de hooge prijzen al een groot gedeelte af was. Veehouders en veehan delaren schijnen het dus in de hand te hebben, dat de hierboven genoemd dras tische maatregelen niet ten uitvoer be hoeven te worden gelegd. Zooals gezegd de handel was zeer kalm en de aanvoer gering. Bonnen werden genoteerd van f2.45 tot f2.55. Tijdkoeien golden f 1000 tot f 1400. terwijl eenzelfde bedrag voor de geldekoeien werd ont vangen. Een heel verschil bij een maand terug, toen dik over de f 2500 werd be steed. Het is dus niet moeilijk aan te nemen, dat er den laatsten tijd in den handel flink geld verloren is. Vaarzen waren er deze week niet aangevoerd. Een heel goed graskalf ging voor f425.—. Voor de Centrale waren aangevoerd 35 koeien. 6 pinken. 2 graskalveren, 25 nuch tere kalveren, 17 schapen en 20 vaarzen. Op de wolveemarkt was ook weinig aanvoer. Een 17-tal schapen werden door verkocht voor de «weiderij. De blggenmarkt was door het vervoer- verbod geheel verlaten. Handel in konijnen zeer stug: slacht- prijs f 1.per kg. In kippen iets meer handel; slachtprijs f0.90 per kg. Harenkarsnel. Onderling Paardenfonds „Onze Belan gen". Heden vergaderde het bestuur van bovengenoemd fonds ter vaststelling rekening en balans over het 4e kwartaal 1943. Gedurende bovengenoemd tijdvak waren verzekerd 333 paarden met een verzekerde waarde van g 402.840. Afge keurd werden gedurende dit kwartaal vijf paarden. De omslag werd vastgesteld op f 1.— per f 100 verzekerde waarde. Nieuwe Nierforn. Politie. Gevonden: 1 pet; i grijze heerenwant: 1 grijze heerenhoed; i zak kalizout. Tnl. bij de politie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1