NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbeten worsteling ten zuiden van Leningrad Twee formaties bommenwerpers vlogen naar Berlijn. Japan en Duitschland een onver brekelijk geheel. Uiiftn! Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sohagor éditie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen) Postrekening 66188. ZATERDAG U JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 8Se Jaargang, No. 18, 4 pagina's. Deze Courant versch^nt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gehcele oplage op aanvrage. Neerlands bloeidagen. D E uitlating in het blad van j.1. Za terdag op deze plaats „Sedert de ontwikkeling van de moderne tech niek nieuwe vormen van productie en verkeer, een algeheele industrialisatie en mechanisatie geschapen heeft, kent Nederland geen betere en gezondere bloeidagen dan van 1873 tot 1914. toen Duitschland opbloeide en het Midden- Europa goed ging". heeft de toorn van een anoniemen briefschrijver, die zich „een West-Frieschen ouden boer" noemt, opgewekt. Hij schrijft „Ik durf te zeggen, dat schrijver er geheel naast zit. Van 1873 tot tachtig ging alles zeer goed. Na 80 ging alles langzaam naar beneden tot 1898—1899, toen begon de algemeene toestand zich weer heel langzaam te'herstellen. Van 1891 toten met 1898 was alles zoo goed als waar deloos. Kaas f 17 tot 20 per 50 Kg. bo ter 30 k 35 cent per pond. Ik kocht majs voor f 2.95 per 75 Kg. en gerst f 2.95 per 65 Kg. Een boerenarbeider verdiende f 6 a f 7 per week en u hoeft niet le denken dat de boeren het be ter hadden. Vele boerderijen moesten worden verkocht. Ook het land was weinig waard f 400 tot f 1500 per H.A. naar ligging en kwaliteit. Nu vraag ik eens. Waar kwam deze groote inzin king do ar? Kwam deze ook door de ontwikkeling der techniek en de uit breiding van het verkeer?" o SCHRIJVER roert hier een probleem van zeer algemeene strekking aan. dat juist in deze dagen van economi sche heroriënteering het verlaten van het liberalisme met zijn wereld markt naar een nationaal gebonden of volksche economie alle gemoederen ernstig bezighoudt. Het liberalisme heeft naast zijn kwade eigenschappen een gezonde prikkel tot benutting van den bodem, van werkkrachten en tech nische mogelijkheden. Dat het hier te lande ingang vond. was noodzakelijk, al had men hè.* niet moeten overdrijven en een gezond evenwicht ten opzichte van den landbouw en de menschelijke ar beidskrachten tot stand moeten bren gen. Na 1848 kon het liberalisme hier gematigd doorbreken en daarna de eerste periode van stijgende groei voor het nationale leven inleiden. Dat deel van Europa, waar Nederland door zijn ligging een natuurlijk afzetgebied had. voornamelijk Duitschland en Midden- Europa, kwam eerst na de Franseh- Duitsche oorlog van 1870 tot ontwikke ling en tot hoogere maatschappelijke bloei met een stijging an levensstan daard en behoeften. De eerste merk bare golf van voorspoed kwam over ons land in 1873. De vooruitgang hield aan, zooals ook de inzender opmerkt, tot 1880 voor de Nederlandsche land bouw. Voor industrie en handel duur de de bloei echter tot 1893, toen de eerste wereldcrisis hier te lande merk bare gevolgen teweegbracht. Dat ver waarloost de „West-Friesche boer". In die jaren was de algemeene in- en uit voer van productiemiddelen van tien tot bijna 30 milliard Kg. en van 1 tot bijna 3 milliard gulden gestegen. Ne derland werd daardoor het derde han delstand van het Europeesche vaste land. VOOR den landbouw was de toestand inderdaad veel ongunstiger. Men dient echter niet uit het oog te verlie zen, dat zich juist in die jaren de groo te ommezwaai voltrok, die ons land van een overwegend agrarisch tot een in de eerste plaats handelslnnd veran derde. Dat het de Nederlandsche land bouw zoo slecht ging. was een gevolg van de ontwikkeling van het reuzen bedrijf en de agrarische roofbouw in Amerika, waardoor landbouwproduc ten. in monoculturen geteeld, in nim mer gekende massa's en tegen uiterst lage prijzen op de wereldmarkt wer den gegooid, waarbij o.a. ook Neder landsche handelaars grove winsten maakten. Nederland was op die we reldmarkt ingeschakeld. De handel profiteerde hiervan uiteraard het meest. De Nederlandsche landbouwers wer den min of meer van deze omstandig heid de dupe. omdat ze niet modern genoeg geoutilleerd waren en niet met dezelfde technische hulpmiddelen en groote oppervlakten, „goedkoope ar beidskrachten (negers op farmen!) als ginds konden werken. In het buiten land. met name in Engeland. België en Duitschland, sloeg men in die jaren reeds een gematigd protectionistischen koers in. Daar werden de landbouw en zijn producten met invoerrechten e.d. beschermd. De Nederlandsche regee ring. die het liberalisme, den vrijen han del op de wereldmarkt, overdreef, bleef aan haar koers vasthouden. De belangen van de veelal kleine boeren werden daardoor opgeofferd aan de belangen der kapitaalbezitters en on dernemers. Uit die periode dateeren de groote vermogens der Nederland sche millionnairs. van wie er op van daag nog steeds 861 over zijn. De ont wikkeling van techniek en verkeer was indirect de schuld van den slech ten toestand der landbouwers Dit was echter niet noodig geweest, indien de Nederlandsche regeering tijdig de ba kens verzet had. toen het getij verliep. Eerst in 1898 kwam een algeheele nieuwe bloeiperiode, die onderbro ken door kleinere conjuctuurschomme- lingen tot 1914 aanhield. HAMA. „BALLAST WEG". Teekening Erifc Se*. Bolsjewisten verloren Het Weermachtbericht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Jan. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Kertsj zijn door tanks gesteunde aanvallen dei- Sovjets uiteengeslagen. Een duikbootjager heeft op de Zwarte Zee een vijandelijke duik boot tot zinken gebracht. In het gebied van Shasjkoff heb ben onze troepen verscheidene vij andelijke aanvallen in taaie ge vechten afgeslagen. Zij vernielden 28 bolsjewistische tanks en zui verden in tegenaanval eenige plaat sen van den vijand. Ten westen van Rasjitza zijn ook gisteren herhaaide sterke aanvallen van de bolsjewieken mislukt. In onoverzichtelijk met struikgewas begroeid terrein is een doorgebro ken vijandelijke gevechtsgroep ver nietigd. In den sedert 13 December 1943 voortdurenden groeten afweerslag in het gebied van Witebsk hebben onze onder het opperbevel van kol.-generaal Reinhardt staande troepen den door de bolsjewieken met gebruikmaking van ruim 50 divisies infanterie en talrijke tankformaties nagestreefden operatie- ven doorbraak door ons front in har de gevechten verijdeld en den vijand uiterst zware verliezen toegebracht. Tot 18 Januari 1944 verloren de bols jewieken in dezen frontseetor ruim 40-000 dooden. Het aantal gewonden bedraagt, een veelvoud daarvan. 1203 Vijandelijke tanks en 349 stukken ge schut werden vernietigd of buitge maakt. Ten noorden van Newel zetten de bolsjewieken hun aanvallen geduren de den geheelen dag voort. Onze troe pen handhaafden hun stellingen er. schoten een groot aantal vijandelijke tanks stuk. Ten noorden van het Ilmenmeer en ten zuidwesten van Leningrad ble ven talrijke vijandelijke aanvallen op onze nieuwe stellingen in de recht getrokken fro.ntsectoren zonder succes. Harde strijd in Italië Aan het zuid-Italiaanscbe front heeft de met overmachtige strijdkrachten ten zuidwesten van Castelforte aanvallende vijand na harde gevechten een penetra tie tot stand gebracht. In systematisch ondernomen tegenaanvallen werd hij op zijn uitgangsstellingen teruggewor pen. In een tweede penetratieptek ten noordwesten van Minturno wordt nog gestreden. In den avond van 20 Januari hebben Britsche bommenwerpers opnieuw een terreuraanval gericht op het stedelijk gebied van Berlijn welke door de af- reeds 40.000 dooden. weer niet tot aaneengesloten eWect kwam. Er ontstonden verliezen aan personen en schade aan woongebou wen, vooral in arbeiderswijken. On danks moeilijke afweeromstandigheden werden volgens tot dusver ontvangen berichten 38 Britsche bommenwerpers neergeschoten. Eenige vijandelijke vliegtuigen hebben bommen neerge worpen in West-Duitschland. Boven de bezette westelijke gebieden en voor de Noorsche kust verloor de vijand nog 11 vliegtuigen, waarvan 6' door boordafweergeschut der marine. Duitsche batterijen verdragend - ge schut beschoten in den afgeloopen nacht opnieuw doelen aan de Engel- sche Kanaalkusl. In Deal werden bran den waargenomen. Offensief bij Leningrad. De Berlijnsche A.N.P.-correspondenl meldt: Aan het Oostelijke front heelt zich het beeld sedert de tweede helft der vorige week ingrijpend gewijzigd, in zooverre, dat de gevechten in het Zuiden op den achtergrond zijn geraakt ten opzichte van die in het Noorden. Weliswaar 'wordt ook in de zuidelijke sectoren nog verwoed gevochten, doch vooral in de bocht van den Dn jein- hebben de Sovjet-Russische aanvallen aanzienlijk aan hevigheid verloren. De Duitsche tegenaanvallen duren voort en hebben tot de verovering van eenige plaatsen geleid. Het zwaartepunt der Sovjet-Rus sische aanvallen ligt op het oogen- blik in het noorden, en wel ten westen van Rcsjitsa, waar een ver beten worsteling gaande is. die de Duitschers op een harde proef stelt, en voorts in dat deel van het front, dat maandenlang slechts het tooneel van gevechten van plaatse- lijken aard is geweest, namelijk tus- schen Ilmenmeer en Ladogameer. De aanvallen van het roode leger con- centreeren zich zoowel ten noorden van het Ilmenmeer, waar de Duitschers Nowgorod hebben moeten ontruimen, als ten zuiden van Leningrad alsmede van het tegenover de eilandvesting Kroonstad aan de Oostzee gelegen Ora- nienbaum, dat sinds 1941 als een en clave in het door de Duitschers bezette gebied lag. Het ligt voor de hand, dat het eerst® doel der Sovjet-Russische legerleiding is de vereeniging van de strijdkrachten, die eensdeels uit Ora- nienbaum. andersdeel uit Leningrad op rukken, waarna de aanvallen gezamen lijk worden voortgezet. Opmerkelijk is het groote aandeel, dat aan Sovjet-E- s- sische zijde de artillerie in de geveen ten heeft, dit te meer, daar het roode leger hier zijn aanvallen onderneemt van een betrekkelijk klein gebied uit, dat tot dusver slechts door enkele we gen verbinding had met het Sovjet- Russische achterland. Schijnmanoeuvres der aanvallers mislukten. Bloedroode wolken BERLIJN, 20 Jan. (DNB). - In de avonduren van den 20sten Jannari vond wederom een terreuraanval op Berlijn plaats. Van Duitsche zyde was bij de heerschende weers omstandigheden rekening gehouden met de komst van vrij sterke for maties. zoodat de luchtverdediging van begin af aan met goede uitwer king kon optreden. Het aantal der neergeschoten vijandelijke bom menwerpers staat op het oogenblik nog niet vast. Nader wordt gemeld: Tijdens den terreuraanval op de Rijks hoofdstad in de avonduren van den 20sten Januari, waarbij schade in woonwijken werd aangericht, wer den. naar het DNB verneemt, reeds in de eerste negen minuten van den aanval alleen boven twee dis tricten van Berlijn tien vijandelijke viermotorige bommenwerpers neer geschoten. In de wijdere omgeving van Berlijn zijn tof nu toe nog elf vernielde groote bommenwerpers gevonden. Berlijn was voorbereid In de vroege avonduren van Don derdag pleegde de Engelsche lucht macht haar veertienden zwaren lucht aanval op de Rijkshoofdstad sinds den 23sten Augustus de slag om Ber lijn begon. Thans kort na het bombardement terwijl de vijande lijke vliegtuigen zich nog op de thuïsvlucht bevinden, is het natuur lijk moeilijk, uitvoerige informaties te verkrijgen, aldus de CD Het bloedroode schijnsel dat zich vooral in het Oosten en Zuidoosten van de stad, maar verder ook in het Westen tegen de lucht afsteekt als hef décor van een Chineesch schimmenspel, duidt er echter op, dat er zware branden woeden De aanval kwam niet onverwacht. Het dagelfjksch communiqué over de situatie in de lucht, dat door het op perbevel der weermacht wordt gepu bliceerd. behelsde reeds sinds eenige dagen de stereotiepe mededeeling. dat de atmosferische toestand gunstig was voor den tegenstander. Dit beteekent. dat in Engeland de weersomstandig heden goed zijn, zoowel om te starten als om te landen, terwijl het minstens boven een groot gedeelte van het Duitsche territorium en de bezette ge bieden in het Westen zwaar bewolkt ia. De Engelschen hebben kennelijk veel moeite gedaan om door schijnma noeuvres op groote schaal den Duit- «chen luchtafweer, in casu de nacht- jagers. om den tuin te leiden. Dit is voor hen van het grootste belang, daar de nachtjagers slechts een beperkte actieradius hebben, zoodat zij, wan neer zij zich laten verleiden om te vroeg op te stijgen of een verkeerde positie te kiezen, den geconcentreerden aanval nauwelijks kunnen vorhinde- Wb Twee formaties bommenwerpers. Het eerste bericht, dat binnenkwam, sprak over twee sterke formaties bom menwerpers, waarvan er één uit het westen koers zette naar Hannover, ter wijl de tweede uit hel noordwesten met nog niet controleerbare bestem ming boven Schwerin vloog. De eerste formatie viel Hannover niet aan. doch draaide naar het zuidoosten af. Di rect na dit bericht gingen te Berlijn de sirenes, echter niet voor het verwachte alarm, maar voor de waarschuwing te gen luchtgvaar. Intusschen schijnen de beide formaties zich echter in het ge bied van den Oder te hebben vereenigd, want de mededeeling, dat voor Ber lijn L. 21 de laatste faze van voor alarm was gegeven, werd vrijwel onmiddellijk gevolgd door het gehuil der sirenes. Dit was nauwelijks ver stomd toen het zware luchtdoelgeschut begon te vuren. Door het enorme ge weld der explosies maakt dit wel groo- ten indruk, maar desondanks heeft een dergelijke kanonnade weinig om het lijf, daar het zware luchtdoelgeschut uitsluitend wordt gebruikt tegen de snelle, lichte Mosquito's, die in den regel te hoog vliegen voor het overige afweergeschut. Dit vuren van het zware luchtdoel geschut duurde zoo lang, dat het ge- hee' den indruk begon te maken van een aanval van storingsvliegtuigen, ter wijl de eigenlijke raid ergens anders plaats vond. Overal zag men sigaret ten gloeien van menschen, die de kel ders reeds hadden verlaten in afwach ting van het signaal „alles veilig". Doch toen begon eensklaps de eigen lijke aanval. Wolken bloedrood gekleurd.... Reeds een der eerste aanvallers scheen neergehaald le worden, want onder oorverdoovend lawaai kwam er iets naar beneden, dat met een ge weldigen klap op de aarde verpletterd werd, zonder dat er een explosie en daarop het. ineenstorten van gebouwen weerklonk. Minutenlang waren de laaghangende wolken, waaruit een fij ne motregen viel. bloedrood gekleurd, Dan minderde de gloed zienderoogen. De schijnmanoeuvres der aanvallende bommenwerpers hadden klaarblijkelijk niet het gewehschte resultaat opge leverd, want het afweergeschut trad tijdens den eigenlijken aanval nauwe lijks in werking en de nachtjagers wa ren duidelijk hoorbaar tusschen het zware geronk der overvliegende bom menwerpers. De zoeklichten vereenig- den zich tot machtige stralenbundels, die loodrecht, in de zwarte wolken massa's boorden en deze doorzichtig maakten als albast. De bommenwer pers werden op die manier, zooals de soldaat het uitdrukt, den nachtjagers „op een tafelkleed geserveerd". De bedoeling van het verlichten der wolken is namelijk, dat de hoogvlii gende nachtjagers de schaduwen der bommenwerpers tegen het witte wol kendek duidelijk genoeg zien afsteken om ze te kunnen aanvallen. Deze aanval duurde, evenals de der- tWto KWEfc», «NP»' hftW Generaal-veldmaarschalk Rommel overtuigt zich tijden» de inspectie van den Atlantikwal persoonlijk van de kracht en betrouwbaarheid der voltooide versterkinaen RK S<*hwar r'At''H/P m Het roode leger heeft, zooals gewoon lijk, zijn aanvallen weder met zulk een massale concentratie van strijdkrachten ondernomen, dat de Duitsche verde diging tot het prijsgeven van eenig ter rein werd gedwongen. De strijd is evenwel nog in vollen gang en vandaag wenschte men zich dan ook van Duit sche zijde ovei' den afloop nog niet uit te laten, 1-Ict feit, dat Moskou aanvan kelijk ontkend heeft, dat het hier een grootscheeps offensief betreft, iets wat van Duitsche zijde terstond is gemeld, zou er op kunnen wijzen, dat de Sov jet-Russische legerleiding eerst het verloop heeft willen afwachten. Pas na dat de aanvallen eenige dagen aan den gang waren, zijn de Russen er toe overgegaan, hier van een nieuw offen- sier le spreken. Verduister van 17.15-8.30 u. Maandag 24 Jan. 1944. Zon op 8.35. o. 17.09. Maan op 7.30. o. 15.52 INVASIE OP KOMST? Nieuwe voorspelling van Churchill. S.P.T. verneemt uit Londen: Nog voor medio Maart zal de wereld getuige kunnen zijn van de grootste militaire onderneming die ooit in de geschiedenis is vermeld", heeft Churchill gistermiddag tegen een af gevaardigde gezegd, toen deze hem tijdens een pauze tusschen de debatten van het Lagerhuis vroeg hoe het wel met de invasie stond. In militaire zoowel als in politieke kringen hecht men aan deze uitlating van den premier veel waarde De ge beurtenissen op Sicilië heeft de mi nister-president immers ook op ee.) dergelijke wijze aangekondigd, aldus brengt men hier in herinnering, en vel met de woorden: ..Voor de blade ren van de boomen vallen, zullen be langrijke militaire acties plaats heo- ben". Tojo sprak in den Rijksdag. TOKIO. 21 Jan. (DNB). Minister- President Tojo zeide in zijn Rijksdag- rede o.a. nog. dat de vijand, ondanks zeer zware verliezen en tegenslagen zijn ravitailleeringsbases als gevolg van zijn materieele overmacht en dank zij het feit, dat hij er in geslaagd is de Japansche verbindingen ter zee voor een deel af te snijden, naar voren heeft kunnen verplaatsen. De Japan sche frontsoldaten hebben den vijand echter aanzienlijke verliezen toege bracht. waarover de leiders der Ver. Staten en Engeland hun volken opzet telijk in het onzekere laten. De Japansche krachtsinspanningen voor den oorlog zijn in elk opzicht verhoogd. De minimumleeftijd is ver laagd. In het bijzonder is de gevechts kracht van dc luchtmacht versterkt en de vliegtuigproductie is sedert een jaar met meer dan het dubbele verhoogd. De oprichting van het ministerie voor bewapening biedt de garantie, dat el ke industrie op uiterste kracht werkt De vijand is derhalve gedwongen om te probeeren een snelle beslissing te verkrijgen. De levensmiddelenvoorziening, zoo zeide Tojo verder, is eveneens een be langrijke voorwaarde voor de eind overwinning. De autarkie is volgens zorgvuldig uitgewerkte plannen nog steeds beter geworden. Dank zij de sa menwerking met Mandsjoekwo bestaat er geen reden meer voor voedselzor- gen. Dc beteekenis van dc levensmid delenvraagstukken is reeds tijdens den eersten wereldoorlog in Europa geble ken. Ook in dezen oorlog moet men er op voorbereid zijn. dat de moeilijk heden nog groot er en ernstiger wor den. Zoodra de wedcrzijdsche uitput ting begint, zal diegene verliezen, wiens geloof aan de overwinning ge schokt is De geestelijke kracht van het Japansche volk van honderd mil- lioen zal de overwinning der recht vaardigheid waarborgen. De Groot-Aziatische conferentie van November 1943 is een belangrijke ge beurtenis geweest, voor den opbouw DE AMSTERDAMSCHE POORT TE HAARLEM. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers GL/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommamlo clcelt mede: Iedere gezonde Nederlander, In den leef tijd van 17—45 jaar, kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS. SS-wachtl)atalJon in Amers foort, Landstorm Nederland. Kricgsmari- ne en de Germaausche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duin der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 19—30 jaar, die aan- nielfiingsplieiitig zijn voor d-1 tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden cn worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in dc Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 23.1.44 9—H.OO Amsterdam, Dam 4: 24.1.44 13.00 uur Utrecht, N.V -huis. Oudegracht 245: 25.1.44 9—14.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgongslager, Leusderweg: 26.1.44 9— 1*90 uur Den Uaag, Dierentuin, Benoor- denlioutscheweg. van een welvaartssfeer in Oost-Azië. Vervolgens betuigde Tojo zijn deel neming met het lot van de bevolking van die Groot-Aziatische gebieden, die slachtoffer is geworden van de „niets ontziende bombardementen" der Ang- lo-Amerikanen. Japan zal den moord op onschuldige vrouwen en kinderen eerlang vergelden. Onder leiding van Soebhas Chandra Bose maken, zoo verklaarde Tojo, in tusschen de voorbereidingen voor de bevrijding van Indië voortdurend vor deringen en binnen niet al te langen tijd zal de vlag van de voorloopige In dische nationale regeering over Indië waaien. Me( betrekking tot den strijd van Duitschland verklaarde Tojo ten slot te, dal hij begrip heeft voor de moei lijkheden, waarvoor Duitschland ge plaatst is. Het Duitsche moreel is nj het overwinnen van deze moeilijkheden nog sterker geworden en de Duitsche weermacht is gereed den vijand den beslissende» slag toe te brengen. Japan en Duitschland zijn als een ondeelbaar geheel door de banden van het weder- zijdsche geloof aan een nieuwe we reldorde met elkaar vereenigd. Hun verbond is door den ernst van den oor logstoestand alleen nog sterker ge worden. Tezamen zal men de Ver. Staten en Engeland in het westen en in het oosten verslaan. Tojo sprak in zijn rede vooral over de „verraderlijke houding" der regee ring te Tsjoengking, die een werke lijke pacificatie van Oost-Azië verhin dert. Het resultaat der besprekingen te Cairo noemde hij zinneloos. Rede van Sjigemitsoc De minster van buitenlandsche za ken. Sjigemitsoe. wees op de ongebro ken en onwrikbare houding der Japan sche bevolking tegenover de vijandelij ke wereld en verklaarde dat de Ver. Staten en Engeland reeds ademnood hebben, ofschoon zij pas in contact ko men met de buitenste muren van de „vesting Groot Oost-Azië". Op deze conferenties in Moskou. Cairo en Te heran echter is slechts verwarring aan den dag getreden. Tot dusverre hebben de vijanden in Oosl-Aziö maar een paar „nietige eilandjes" veroverd, waarbij zij echter zeer veel schepen en Vooral troepen hebben verloren. Tenslotte wees de minister op de nieuwe ordening in Groot Oost-Azië en op de vernieuwing van het nationale China, van Mandsjoekwo. Thailand. Birma en de Philippijnen. Het proces van het zelstandig worden van Voor- Indië onder leiding van Bose maakt steeds grootere vorderingen. Daaruit blijkt, dat hooge doel van een Groot Oost-Aziatisch blok zich steeds verder ontwikkelt. Dit zelvcrtrouwen is de zekerste waarborg voor de eindover winning. DISTRIBUT1ENIEUWS. VERBETERING VAN DE BONNEN- LIJST. In de bonnenlijst (periode 23 Jan. tot en met 5 Febr.) leze men in plaats van de woorden „Bak- en Braadvet" „Rundvet". Bon 06 A Boter geeft dus recht op het koopen van een half rant soen rundvet. TOELICHTING BONNENLIJST. Voor personen van 0 t.m. 29 Jaar word» op bon „Boter 08A" 125 gram margarine beschikbaar gesteld. Deze bon heeft een geldigheidsduur van 23 Januari t.m. 4 Maart 194-1. Op bon „Algemeen 029" kan van 33 Ja- uari t.m. 5 Februari 1944 uitsluitend 100 ram 20 plus of magere kaas worden ge leverd. VERPLICHT RUNDVET OP BON „BOTER 0GA". Van 23 Januari tol eri met 4 Maart 1914 s op bon „Boter 06" uitsluitend rundvet ■erkrljgbaar.' Pel' bon zal men 100 gram undvet kunnen koopen. Te dien einde noet men bon „Boter 06A" vooraf bij ;ijn slager inleveren, desgewertscht tegen ontvangstbewijs en wel in liet tijdvak van Zaterdag 22 Januari tot en met Zaterdag 29 Januari a.s. De aflevering door den slager aan het publick mas: eerst van 5 Februari af geschieden, ztj. die gedurende genoemd tijdvak hun bon niet bij hun slager inleveren, kunnen hierop geen rundvet verkrijgen. Schippers en woonwagenbewoners, die niet In staat zijn geweest hun bonnen tij dig in te leveren, kunnen deze bij oen distributicdicnst Ier plaatse, waar zij zich bevinden, tegen rantsoenbonnen voor „vet" inwisselen. De aandacht wordt er in het bijzonder op gevestigd, dat in afwijking van voor gaande regelingen, op dezen bon geen margarine mag worden afgeleverd, zoo dat de bonnen „Boter 06A" waardeloos worden, indien men deze niet voor vet inlevert. LAAGSTE NUMMER DER AARDAPPELBONNEN. Alleen eerste week der periode geldig. Zooals bekend zijn alle bonnen voor voedingsmiddelen gedurende veertien da gen geldig. Voor aardappelen worden voor een periode van veertien dagen twee bonnummeis bekend gemaakt. Daar in de praktijk is gebleken, dat in dc laat ste week van deze veertien dagen meer aardappelen gekocht werden dan tn de eerste week. hetgeen moeilijkheden met den aanvoer medebracht, is thans be paald, dat in het vervolg hel laagste der aangewezen bonnummers slechts gedu rende de eerste week geldig zal zijn. Op bonnen, welke dit nummer dragen, zal men dus in de tweede week geen aardappelen kunnen betrekken Voor dr periode van 23 Januari tot 6 Februari is daarom bepaald, dat de bonnen ..aard appelen 05" en „toeslag 65" slechts tot. cn met 29 Januari 1944 geldig zijn. Taptemelkpoeder in plaats van taptemelk. Het taptemelk-walspoeder, dat het vo rig jaar als taptemelk is verstrekt, zal dezen winter niet als taptemelk, maar droog in zakjes gedistribueerd worden. Daartoe ontvangen de taptemelkverbrui- kers in het consumpTiemelkgebied in het westen des lands met- ingang van 23 Ja nuari 1944 voorloopig op hun bonnen niet 13.'4 liter taptemelk, maar 114 liter tap temelk en 50 gram taptemelk-walspoeder. Deze hoeveelheid walspoeder komt over een mèt ruim i'2 liter taptemelk. Onder dit gebied wordt verstaan de ge meenten in de provincies Noord-Holland. liter bedraagt. Het walspoeder is verpakt in pakjes van 200 en 300 gram. overeenkomend met ruim 2 resp. ruim 3 liter taptemelk. Om trent den prijs, welke voor het poeder zal gelden, zal nog een nadere mededee ling in de dagbladen volgen. Op dc zak- ies komt een gebruiksaanwijzing voor, waarnaar kortheidshalve verwezen wordt. Bij hol bereiden van pap, vla. puddnig, pannekoeken, stamppot, groenten, sausen enz. bewijst taptemelkpoeder uitstekende diensten, maar de huisvrouw moet niet ti achten er taptemelk van te maken. Wat in een behoorlijk ingerichte melkin richting al niet mogelijk is, n.1. het ge heel oplossen van walspoeder, gelukt in de huishouding zeker niet. Voor de kof fie gebruike men dus de taptemelk, die men naast het walspoeder van zijn mclk- handelaar ontvangt. liet voorlichtingsbureau van den voe dingsraad verstrekt met recepten In de. bladen nog nadere aanwijzingen voor "t gebruik van hef poeder. evert dc taptcmelkbonnen tijdig In in. Het aantal slachtoffers in San Juan. BURNOS AIRES, 21 Jóu. (D N H*. Het aantal slachtoffers van de aard beving te San Juan neemt voortdurend toe. De jongste officieele publicatie maakt gewag van 4300 slachtoffers. Tevens maken de Observatoria melding van het feit dat na de aardbeving he vige stormen, noodweer en wolkbreu ken in de zóne van dc Cordilleras in Argentinië. Chili en Bolivia zijn ont staan. Ook hier is het epicentrum de Aconcaqua (7000 meter), zooals bekend de hoogste berg van Amerika, weer in werking getreden. Ook in het centrale gebied van Chili worden voortdurend talrijke schokken waargenomen. Ook de zee aan de kust van den Stillen Oceaan was zeer roerig. Zelfs het meer naar het noorden gelegen Colum- bia is eveneens door een aardbeving geteisterd. De korte en hevige schok ken waren vooral aan de westkust duidelijk voelbaar. Er zijn echter geen slachtoffers ontstaan. Ook materieele schade ontstond niet. band met bovenstaand bericht wordt er op gewezen, dat het noodzake lijk is. ten einde een vlotte voorziening te kunnen waarborgen, dat de consumen ten de melkbonnen bij hun melkleveran- ciers inleveren, zoodra de desbetreffende bonnen bekend zijn gemaakt. De tapte- melkbonnen zijn evenals de bonnen voor gestandaardiseerde melk z.g. bestelbon nen. waarop de melltleveranclers bevoor raad worden. Men stelle de melkbonnen voor de geheele 14-daagsche periode ter stond na bekendmaking aan de melkleve- ranciers ter hand. Deze zullen dan gedu rende die periode in staat zijn de hoe veelheid waarop de consumenten recht hebben, regelmatig af te leveren. BLOKZIJL OVER „BINNEN NEGENTIG DAGEN". Het politiek weekpraatje van Max Blokzijl op Maandag 24 Januari 1944 over Hilversum 1 om 18.45 uur heeft als titel: „Binnen negentig dagen?" „HIER W.A." In de W.A.-uitzending „Hier W.A." op Zaterdagavond 22 Januari a.s. van 18.45— 18.55 uur over den zender Hilversum i zal kompaan .Tohan Raatgever spreker^ over het onderwerp: „Aan de toekomst denken". HET NAGESLACHT EERT EEN ZEEHELD. 's-GRAVENHAGE. 21 Jan. Chat- hamDe Nederlanders zetten voet aan wal in Engeland, paniek brak los in Engelands hoofdstad: Welke Neder lander kent niet de .zegetocht van Mi- chiel de Ruyter naar Chatham en alle andere historische 'overwinningen? De Nationale Jeugdstorm zal de eerst volgende weken in het kader der W.A. Frontzorgactie 1943/'44 in enkele groo te steden van onr land voorstellingen geven van de „De Ruytercantate". uiting gevend aan zijn waardeering voor de verrichtingen van den groot sten zeeheld alelr tijden. Zoo eert het nageslacht een held. in wiens geest thans duizenden Nederlandsche jon gens, die aan de fronten strijden, le ven. De „De Ruytercantate" zal worden opgevoerd in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Breda. Amsterdam en Gro ningen. Ieder rechtgeaard Nederlander zal kunnen genieten van dit werk, dat een stuk voorbije geschiedenis" in onze herinnering terugroept en een aanspo ring voor ons zal zijn om opnieuw allo krachten In te spannen voor den bloei en opkomst van een herboren Neder land.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1