NOORD-HOLLAND 1 i DAGBLAD VOOR Geallieerde landing ten Zuiden van Rome. Sovjet-offensief houdt onverminderd aan. Maagdenburg slechts een uitwijkdoel. ff) Wè Alkm. Boys verliezen van Santpoort Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. MAANDAG 24 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. £3e Jaargang, No. 19, 2 pagina's. Dese Conrant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Pr|js der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contraot binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. Duitsche formaties grepen terstond in. Luchtaanvallen op Londen. In de vroege ochtenduren van Zaterdag zijn strijdkrachten van het vijfde Amcrikaansche leger on der bevel van generaal Clark ach ter de Dnitsche stellingen op den westelijken vleugel van het Itali- aansche front aan land gegaan. De landing, die op de gebruike lijke wijze door voortdurende lucht aanvallen op belangrijke punten in het gebied der invasie voorafge gaan was en door marine- en luchtstrijdkrachten werd onder steund, vond plaats bij Ncttuno, ten noorden van de Pontijnscbc moerassen en ongeveer vijftig ki lometer ten zuiden van Rome ge legen. Omtrent de operaties, die op het oogenblik nog in vollen gang zijn, ont houdt men zich in Berlijn vooralsnog van voorspellingen. Het feit, dat fron tale aanvallen op de Duitsche stellin gen den geallieerden opmarsch weinig verder hebben gebracht, is volgens de Duitsche opvatting ongetwijfeld factor, die van invloed is geweest op hét besluit, thans een landing in den rug der Duitsche stellingen te onder nemen. Naast de Amerikanen, die. naar men zich -zal herinneren, onlangs van het front waren teruggetrokken, nemen Engelschen en Franschen aan de lan dingsoperaties deel. Afwachten. De militaire corespondent van het DNB, Martin Hallensleben, schrijft over den toestand in Zuid-Italië: Generaal Alexander, opperbevelheb ber van de Anglo-Amerikaansche strijd krachten in het centrale gebied van de Middellandsche Zee. heeft Zater dagochtend, gedekt door de duisternis en in samenwerking met marine en luchtwapen, een landingsmanoeuvre ten zuiden van Rome gestart. Tusschen Nettuno en de monding van de Tiber zijn door hem Amerikaansche en Brit- sche troepen aan land gezet. Duitsche formaties waren terstond na de uit voering van de vijandelijke onderne ming ter plaatse om in te grijpen. Zware gevechten zijn aan den gang. Het Duitsche afweerapparaat komt in werking. Vóór men zich een oordeel kan vor men over den gang van de gebeurte nissen. zal men eerst eens de ontwik keling van de vijandelijke onderne ming moeten afwachten. Sedert de gevechten aan de Garig- liano woeden, hebben de Duitsche mi litaire instanties vaak gewezen op de mogelijkheid van passeerende Anglo- Amerikaansche landingen aan de kust van de Thyrreensche of de Adriatische Zee. De thans door Alexander onder nomen operatie als zoodanig vormt dus voor de Duitsche leiding geen verras sing. Integendeel, men heeft den in druk. dat de Duitsche militairen over tuigd geweest zijn van de noodzake lijkheid van overvleugelende vijande lijke operaties in het Zuid-Italiaansche gebied en er derhalve op waren voor bereid. Wat het weermachtbericht zegt. Het Duitsche weermachtbericht van Zondagmiddag luidde als volgt: Terwijl in het gebied van Kirowo- grad de gevechtsactie weder wat le vendiger werd, beperkt de vijand zich in het overige zuidelijke deel van het Oostelijke front tot plaatselijke onder nemingen, die zonder succes bleven. In het gebied van Sjasjkof werden bij de zuivering van heroverde gebie den in den tijd van 18 tot 22 Jan. meer dan duizend gevangenen binnenge bracht, 45 pantserwagens. 57 stukken geschut en talrijke andere wapens buitgemaakt of vernietigd. Tusschen Pripet en Berezina duurt de afweerslag met toenemende hevig heid voort. Nieuwe doorbraakpogingen der bolsjewisten werden in zware heen en weer golvende gevechten met bij zonder doeltreffenden steun van onze artillerie verijdeld, enkele penetratie- plekken afgegrendeld. Ook ten noorden van het Umenmeer zetten de bolsjewisten hun aanvallen met sterke strijdkrachten voort. Deze werden met groote verliezen voor den vijand afgeweerd. Om een penetratie- plek wordt nog verbitterd gevochten. Ten zuidwesten van Leningrad ver ijdelden onze troepen in harde ge vechten ook gisteren alle doorbraak pogingen der bolsjewisten en schoten zij twintig vijandelijke pantserwagens stuk. NIET VOOR PAPKINDEREN...! Neen, voor papkinderen zijn de wecr- sportkampen In Dultschland niets. Met zijden handschoenen word je er niet aan gepakt. Maar iedere stevige jongen kan zijn hart ophalen bij het beoefenen van spert, veldwerk. KK-schieten enz.! aaror» meldt iedere Nederlandsche jongen van 16—18 jaar, die niet onder de papkinderen gerekend wil worden, zich voer het eerstvolgende weersportkamp bij het adres: Koningslaan 9, Utrecht, of aan een der navolgende adressen: Maastricht, Vrijthof 25; Gocs. Vlolenstr. 44; Groningen, Groote Markt 24; Assen, Rolderstraat 45: Den Ilaag. Nassauplein 6; Rotterdam. Eendrachtsweg 35; Eindhoven, Keizersgracht 9: Hengelo. Drienerstraat 6: Amsterdam. Willemspark weg 186; Leeu warden, Emmakade 4a. Landingsvloot leed verliezen. In den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front viel de vijand na krachtige voorbereiding door artil lerie opnieuw onze heuvelstellingen aan. Hij werd met zware verliezen af geslagen. Vijandelijke pogingen om over de Gari te trekken stortten door het geconcentreerde vuur van onze artillerie ineen. 500 gevangenen wer den binnengebracht. In de ochtenduren van den 22sten Januari landden Britsch-Amerikaan sche troepen aan weerszijden van Net tuno aan de kust van de Thyrreen sche Zee. De tegenmaatregelen zijn gaande. De luchtmacht bestreed de vij andelijke landingsvloot met succes, bracht vier groote landingsschepen van tezamen 12.000 brt. tot zinken en be schadigde acht grootere vaartuigen en verscheidene landingsbooten zwaar. In luchtgevechten en door luchtdoel- artillerie werden in het Italiaansche gebied dertien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Maagdenburg gebombardeerd Het weermachtbericht van Zaterdag luidde: Tusschen Pripet en Berezina heeft de vijand zijn aanvallen versterkt. Hij werd in zware gevechten afgeslagen. Ten noorden van Newel werden ook gisteren herhaalde sterke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen en plaat selijke penetraties afgegrendeld. Aan den zuidelijken oever van het Urnen- meer sloegen onze troepen een door de bolsjewisten gevormd landingshoofd in een snellen tegenaanval uiteen. Ten noorden van het Ilmenmeer bleven herhaalde vijandelijke aanvallen zon der succes. Ten zuidwesten van Lenin grad werden nieuwe met sterke infan terie- en pantserstrijdkrachten onder nomen doorbraakpogingen van de bolsjewisten verijdeld. In het hooge noorden sloegen Hes- sisch-Thüringsche grenadiers in het moeilijke boschterrein van Noord-Fin- land een vrij sterken aanval met bloe dige verliezen voor den vijand af en maakten talrijke gevangenen en buit. Zware afweergevechten in Italië. In het westelijke deel van het zuid- Italiaansche front hebben de zware af- weergevechten een uitbreiding onder gaan. Verscheidene, na krachtige voor bereiding door de artillerie, onderno men vijandelijke aanvallen werden bloedig afgeslagen; een plaatselijke pe netratie werd afgegrendeld. Onze te genaanval ten noordoosten van Min- turno maakt, ondanks het taaie vijan delijke verzet, goede vorderingen. Formaties Britsche bommenwerpers vlogen in den afgeloopen nacht boven het Noordwest-Duitsche en Midden- Duitsche Rijksgebied. De onmiddellijk krachtig ingrijpende Duitsche lucht verdediging verhinderde hun gecon centreerde aanvallen te ondernemen. In enkele plaatsen, vooral in Maagden burg, onstonden geringe verliezen aan menschenlevens en schade in woonwij ken. Volgens de tot dusver ontvangen rapporten werden 61 Britsche bom menwerpers vernietigd. Bovendien ver loor dc vijand overdag boven de be zette gebieden in het westen 7 vlieg tuigen. Londen aangevallen. Sterke formaties van de Duitsche luchtmacht vielen in den nacht van 21 op 22 Januari in verscheidene golven Londen aan. Talrijke zware branden werden waargenomen. Verduister van 17.30-8.30 u. 24 Jan.: Zon op 8.35 u., onder 17.11 u. Maan op 7.30 u., onder 15.52 u. In Berlijn werden door de Gauwlrtschaftskammer in overleg met den Gauwlrtschaitsberater 23 ruil- »n taxatiezaken opgericht, om tot^ dusver ongebruikte en onversleten gebruiksvoorwerpen te „mobiliseeren De In ruil aangeboden voorwerpen worden door vaklui geschat en tegen afgifte van de kwitantie ten bedrage der tegenwaarde kan men zich in een der 23 zaken een gtfwenscht voorwerp uitzoeken De uitgifte van kwitanties op een der taxatieplaatsen Op den voorgrond verschillende voorwerpen, die in ruil zijn aangeboden Hoffmann/Stapf/Pax m Front blijft echter ongeschokt. In den noordelijken sector van het Oostelijke front duurt het Sovjet- Russische offensief met onvermi'nder- do kracht voort en alleen ten noor den van het Ilmenmeer is de hevig heid der aanvallen ten opzichte van de voorgaande dagen wellicht iets verminderd. Daarentegen hebben de strijdkrachten van het 100de leger, die eenerzijds van Oranienbaum. an derzijds van Leningrad uit oprukten, zich thans vrreenigd en teneinde te voorkomen, dat de Duitsche troepen, die de kuststroo'; tusschen de beide steden bezet hielden, omsingeld zou den worden, zijn deze teruggetrok ken op nieuwe stellingen ten zuid westen van Leningrad. Deze stad ligt nog steeds onder het bereik van' het belegeringsgeschut, het geen van Duitsche zijde als bewijs wordt aangevoerd, dat het prijsgege ven terrein van -beperkten omvang is. Uit nadere berichten blijkt, dat het vooral het massaal gebruik van artille rie door de Russen is geweest, dat de Duitschers heeft genoopt te wijken. Men waarschuwt er te Berlijn voor, een al te groote beteekenis toe te kennen aan de resultaten, die het roode leger in het begin van zijn nieuwe offensief heeft behaald, daar het front nog onge schokt is. Het verloopt thans in een halven cirkel van een punt ten westen van Oranienbaum tot zuidelijk van Le ningrad. Vooralsnog schijnt dus het eenige resultaat voor de Russen hier in te bestaan, dat zij de omsingeling van Leningrad eenigszins hebben ver licht. Verder is het aan het geheele front, waar sedert drie dagen dooi is inge treden, betrekkelijk rustig, al kan elk oogenblik de strijd in andere sectoren weder oplaaien. In het bijzonder in het gebied van Witebsk, den zuidelijken pijler van het noordelijke frontdeel, schijnen sterke Russische troepencon centraties te wijzen op een hervatting van de aanvallen, die het roode leger tot dusver met zoo weinig succes op dit bolwerk heeft ondernomen. Vijandelijk verliescijfer stijgt. De militaire corespondent van het DNB schrijft: Twee gebeurtenissen van Zaterdag nacht geven den luchtoorlog een in teressante noot, n.1. het Duitsche af- weersucces boven het Duitsche Rijks gebied en de Duitsche luchtaanval op Londen. In kringen van deskundigen wat betreft den luchtoorlog is men er van overtuigd, dat de aanval van Vrij dagavond van Anglo-Amerikaansche terreurbommenwerpers weer bedoeld was voor de Duitsche hoofdstad en dat Maagdenburg slechts een z.g. uitwijk doel was. De opzet en de uitvoering van de vijandelijke luchtoperatie doen dit duidelijk uitkomen. Dat de voorge nomen aanval op Berlijn niet kon wor den uitgevoerd, werd veroorzaakt door het feit, dat de Engelsch-Amerikaan- sche formaties reeds zeer spoedig na haar vertrek door de nieuwe types van het Duitsche nachtjagerswapen werden opgevangen en op haar weg tot aan Berlijn „doeltreffend" werden bege leid. Vóór Berlijn kwamen nog andere factoren hierbij, waardoor de vijande lijke vliegtuigen niet alleen verhin derd werden zich te concentreeren. doch die leidden tot het opgeven van de strijdformatie in de lucht. Slechts enkele bommenwerprs slaagden er derhalve in om tot boven de Duitsche hoofdstad door te dringen, terwijl het gros van de vijandelijke toestellen uit eengeslagen uitweek naar het luchtge bied boven Maagdenburg-Anhalt en daar zijn bommen neerwierp. Het aantal neergeschoten Amerikaansche bommenwerpers is in zooverre belang wekkend. omdat dit een bewijs te meer is voor de voortdurend stijgende curve in de verliezen van het Engelsch-Ame- rikaansche luchtwapen. De aanval op Londen. De tweede interessante gebeurtenis is de Duitsche luchtaanval van Vrijdag op voor den oorlog belangrijke doelen in Londen. Deze aanval ging boven het kader van de door de Duitsche luchtmacht in den laatsten tijd uitge voerde storingsaanvallen. Hij werd in twee etappes uitgevoerd. Hij verliep wat den tijd betreft zoo. dat hij in het Londcnsehe luchtgebied zoowel om streeks 23.00 uur als ook omstreeks 03.00 uur doeltreffende tot uiting kwam Het is geen groote aanval van Duitsche formaties geweest, maar toch een onderneming die wel de aandacht verdient. Want tijdens dezen aanval kwamen totaal nieuwe formaties in actie. Vooral de aandacht verdient de verklaring van welingelichte militai ren, dat deze na een langen tijd van afwachten ondernomen eerste vrij groote Duitsche luchtaanval op voor den oorlog belangrijke doelen in de Brit sche hoofdstad op geen enkele wijze in verband kan worden gebracht met die voorbereidingen en maatregelen, die de Duitsche oorlogsleiding neemt met het oog op het vergelden van de Anglo-Amerikaansche terreuroverval- len op Duitsche steden. De communistische benden in Bosnië. Den 8sten Januari heeft een uit on geveer 2500 man bestaande communis tische bende getracht uit Bosnië in Servië door te dringen. Afdeelingen van de Servische Staatswacht boden in hevige straatgevechten krachtigen tegenstand tot zij voor de overmacht aanvankelijk moesten terugtrekken Nadat de Staatswacht versterkingen van vrijwilligersformaties had gekre gen. verdreef zij de bandieten uit de intusschen door hen ingenomen plaat sen en zette de achtervolging in. Daar door werd de poging der benden, haar actie uit Bosnië naar Servië over te brengen, verijdeld. Mislukte aanval op Tuzla. Communistische benden hebben bij een poging zich met vrij sterke strijd krachten in het bezit van de Oost- Bosnische industriestad Tuzla te stel len, opnieuw een zware nederlaag ge leden. De benden hadden rond Tuzla vrij sterke strijdkrachten samenge trokken en vielen in de avonduren van 16 Januari, na hevige voorbereiding door artillerie, de stad.van alle kanten aan. De Duitsche troepen behielden in de nachtelijke gevechten hun steun punten en deden met name een krach tigen vijandelijken aanval op den oos telijken toegangsweg naar Tuzla mis lukken. Evenzoo ging het met een aan val der communisten op een belang rijke brug, die door beveiligingsstrijd krachten met succes werd verdedigd. Den volgenden dag wierp een ter ver sterking aangevoerd Duitsch stormba- taljon de uit het noorden den buiten sten verdedigingsgordel van de stad binnengedrongen benden terug, waar bij deze benden groote verliezen leden. Ook den 18den Januari bleven alle nieuwe aanvallen van den vijand zon der succes De communisten verloren alleen op dien dag 179 dooden en tal rijke gewonden. Verdere aanzienlijke verliezen voor de communisten ont stonden door het vuur van de Duitsche artillerie, die vijandelijke gereedstaan de troepen uiteensloeg. Aanval op Montc Cassino? Het geallieerde offensief op den wes telijken vleugel van het Italiaansche front schijnt ditmaal alle vorige in om vang en hevigheid te overtreffen, en 't ziet er naar uit, dat thans alles op al les gezet wordt om de sterke Duitsche bergstellingen. die den weg naar Rome versperren, te overmeesteren. Opmer kelijk is het frit. dat de Amerikanen, die op den westelijken vleugel den voor- naamsten last van d n strijd droegen, thans vervangen zijn door Engelschen. Italiaansche troepen, die eenigen tijd gel. den op het tooneel waren versche nen. worden thans niet meer waarge nomen. Het voornaamste bolwerk op den weg der geallieerden is nog steeds Monte Cassino. Echter ook de val van deze stad zou r.og niet betrekenen, dat de weg naar de vlakte van Rome dan voor de geallieerden vrij is. Op dezen weg bevinden zich nog altijd moeilijke natuurlijk hindernissen, waarvan de Duitsch:rs ongetwijfeld een nuttig ge bruik zullen maken voor het opbouwen van een nieuwe verdedigingslinie. Ter wijl tot dusver de aanvallen meer van de zuidoostelijke bergstellingen uit werden ondernomen, concentreeren dc geallieerden hun aanvallen thans meer in het gebied direct aan de kust. De grootste hindernis vormt hier de rivier De Guarigliano, ten noorden waarvan de Duitschers hardnekkig tegenstand bieden. rZWV ZAKFORMAAT Emanuel, Badoglio Co .Europeanen, kom bij ons, sluit U aan en U hebt de vrijheid in den zak I" Teekening Zuk/Orbis/Holland/Pax m Moord op vrouw van Amerikaansch diplomaat. Uit Chicago wordt gemeld, dat dc vrouw van den vroegeren Amerlkaan- schen handelsattaché aan de ambassade der Ver. Staten in Tokio, Williams. Zater dagnacht in hotel Drake te Chicago is vermoord. Toen mrs. Williams met haar dochter haar hotelkamer betrad, werd zij door een achter de gordijnen verscholen vrouw met een revolver doodgeschoten De politie, die de daderes tot dusver niet heeft weten op te sporen, vermoedt, dat het een man in vrouwenkleeren geweest is. Omtrent de motleven van de daad tast men nog in het donker. JEUGDSTORMUITZENDING. Dinsdag 25 Januari van 18.45—18.55 uur spreekt over den zender Hilversum I een Jeugdstormer in de jeugdstormuitzending tot de rijpere jeugd over het onderwerp „Een jonge held herdacht". Nieuws in 't kort. Treinongeluk in Duitscliland. Bij een treinongeluk in de buurt van Hannover zijn 53 personen gedood, eenige personen zwaar en eenige anderen licht gewond. Bommen op Castell Gandolfo. Anglo- Amerikaansche bommenwerpers hebben Zaterdag opnieuw talrijke kleinere plaat sen in Midden-Italië met brand, en bri santbommen bestookt. Een vrij groot aantal bommen wierpen de vljando'ijke terreurvliegers op de bekende in de na bijheid van- Rome gelegen zomerresiden tie van den Paus, Castell Gandoifo. De stad liep zware schade op. Koning Michael geopereerd. Koning Michael. die aan een breuk lijdt, heeft, na door de geneesheeren te zijn onder zocht, besloten zich aan een operatie te onderwerpen. De operatie is in het kas teel. Foischon (Sinaia) uitgevoerd. De ko ning heeft de operatie goed doorstaan. Ex-marechaussee stal zeventien fietsen. De officier van Justitie bij de Bossche rechtbank heeft Vrijdag tegen den kan toorbediende J. van D. uit 's-Gravenhage, die niet minder dan zeventien fietsen had gestolen, 21/2 jaar gevangenisstraf geëischt. De man deed eertijds geruimen tijd dienst als marechaussee. Amsterdammers stalen textielfabriek leeg. De Bossche rechtbank heeft uit spraak gedaan in de zaak tegen drie Amsterdamsche zware jongens, den mu sicus P. N., den stoker M. van D. en den schilder H. Bdie met een vrachtauto naar Helmond waren vertrokken, waar zij een inbraak pleegden in een textiel fabriek. De buit was zoo groot, dat een deel moest worden achtergelaten en be stond o.m uit meer dan 5000 strengen breigaren. De rechtbank heeft alle drie tot twee Jaar veroordeeld. Burgemeesters ontslagen. Bij besluit van den Commissaris- Generaal voor bestuur en justitie van 7 Januari 1944 is, onmiddellijk ingaand, ontslagen: 1. G. D. Rehorst als burgemeester van Callantsoog. 2. H. Nolet als burgemeester van Harenkarspel en Warmenhuizen. 3. B. J. F Sutman Meyer als burge meester van Heer-Hugowaard. 4. J. A. Pesman als burgemeester van Koedijk. 5. P. H. Geirnaerdt als burgemeester van St. Jansteen. 6. Mr. dr. A. J. J M. Mes als burge meester van Heinkenszand. 7. C. F. A. M. van Horsigh als bur gemeester van 's Hrerenhoek. 8. Mr. dr. C. J. M. A. van Rooy als burgemeester van Hontenisse. 9. F. A. Hendrikse als burgemeester van Vogelwaarde. 10. P V M. Vercauteren als bur gemeester van Clinge. 11. Jhr. mr. W. C. Sandberg tot Es- senburg als burgemeester van KTab- bendijke. 12. G. C. E. M. Dierick als burge meester van Koewacht en Overslag. Bij besluit van den secretaris-gene raal van het departement van binnen- iandsche zaken is A. F. van Goelst Meyer. op zijn verzoek, met ingang van 17 Januari 1944, als burgemeester van de gemeente Rossum eervol ont slagen. De voorloopig verlengde ambts periode van den burgemeester der ge meente Waalwijk E. C. J. Moonen is met ingang van 1 Febr. 1944 beëindigd. MUSSERT BEZOEKT ALKMAAR. De Leider Mussert bracht Zaterdagmid dag een bezoek aan Alkmaar. Om drie uur werd er in het Wapen van Heems kerk een kringappèl gehouden, waarna een bezoek aan het bankwartier werd gebracht. Na een bezoek aan mevrouw Melgert Schuurman wier zoon aan het Oostfront is gesneuveld, vertrok de Leider weer naar Utrecht. Ter eere van het bezoek wapperde de Prinsen vlag van de officieele gebouwen. Zwendel bij manufacturenzaak te Anna-Paulowna. Wanneer een manufacturier in de wandeling „de boterboer" wordt ge noemd en het dochtertje van een van zijn broers, mede-eigenaar der zaak, naar den naam van „Henny boterbon" luistert, geeft dit in dezen boterschaar- schen tijd eenigszins te denken. Er klopte dan ook inderdaad iets niet bli de firma gebr. Kos, de grootste manu facturenzaak in Anna-Paulowna en omgeving, waar zooal niet boter „bij de visch", dan toch veelal boter, pa ling, sigaretten, shag, spek, suiker, boonen, enz. of bonnen bij den prijs moesten worden gegeven om voorra dige textielwaren te kunnen bemach tigen. De Gebr. Kos en hun personeel gin gen hierbij volgens een bepaald sy steem te werk. Zij brachten de klanten eerst in een dwangpositie door botweg den verkoop van artikelen van goede samenstelling te weigeren en lieten hen daarna met bonnen of levensmid delen, boven den prijs, over de toon bank komen. Een vrouw, die voor haar in Duitschland werkenden zoon abso luut een winterjas noodig had. moest bijv. als extra prestatie een levensmid delenkaart overhandigen. De op der gelijke wijze verkregen voedingsmid delen en bonnen werden onder de fir manten met hun gezinnen en de win kelbedienden verdeeld. De zaken gingen zoo goed. dat de firmant J. Kos op een gegeven moment vijf pond boter over had. welke hij ten einde raad maar voor f 85 verkocht. Deze voorbeelden illustreerden duide lijk de wijze, waarop de firma Kos van haar sleutelpositie in deze streek sinds midden 1941 reeds misbruik maakte. f 60.000 boete. De inspecteur voor de prijsbeheer- sching veroordeelde de vennootschap onder firma Kos tot betaling van f 60.000 boete en f 5000 proceskosten, sloot de zaak voor vijf jaar en verbood den firmanten gedurende deze periode het beroep van manufacturier uit te oefenen of handel te drijven in textiel. Q.S.C. lijdt nieuwe nederlaag. Ons voetbaloverzicht kan dezen keer kort zijn: er zijn in onze omge ving betrekkelijk weinig wedstrijden gespeeld, terwijl ons bovendien op het oogenblik nog een aantal uitslagen ontbreekt. Echter, hoe weinig gegevens wij dan ook hebben, eenige uitslagen zijn van groot belang geweest. In de 2e klasse A verloren de Alkm. Boys van Sant poort met 1—0, terwijl W.F.C. tegen O.S.V. met een gelijk spel genoegen moest nemen, en in de 3e klasse A vergooide Q.S.C. al raar kansen op den titel door van Beverwijk te ver liezen.... Slechts twee wedstrijden In de 2e kl. A dus. Maar beide van groot belang. Op zich zelf is het gelijke spel van W.F.C. tegen O.S.V. niet slecht, maar de Wormerveerders hadden geen puntenver lies meer mogen hebben, omdat zij nu weer iets op k.F.C. achter komen. Beide clubs hebben nu evenveel wedstrijden ge speeld en K.F.C. heeft een voorsprong van 5 punten. Er moeten echter nog 7 wedstrijden gespeeld worden, zoodat er nog van alles kan gebeuren. De Alkm. Boys hadden moeten winnen, wilden ze een kans maken op ontsnap pen. Echter Santpoort bleek een goede verdediging te hebben en haar voorhoede kon één keer het doel der tegenstanders vinden, hetgeen juist voldoende was, om de tweede punten binnen te halen! De stand is hiernu: K.F.C. 13 10 2 1 31—13 22 W.F.C. 13 6 5 2 25—15 17 O.S.V. 14 7 2 5 31—27 16 R.C.H. 13 6 2 5 29—28 14 W.-Frlsia 13 4 5 4 21—27 13 Alcmaria 14 5 3 6 24—29 13 Santpoort 14 6 0 8 40—31 12 Z.F.C. 12 4 3 5 22—24 11 Kennemeis 12 4 3 S 18—22 11 H.B.C. 13 3 3 7 35—39 9 Alkm. Boys 13 l 4 8 17—31 6 Wanneer Q.S.C. niet oppast, loopt zelfs de tweede plaats nog gevaar en zou het wel eens kunnen gebeuren, dat Beverwijk haar nog passeerde. Gisteren zag Q.S»C. geen kans, om de Beverwijker achterhoe de te passeeren en het slikte een 02- nederlaag, zoodat het thans 4 verliespun- ten meer heeft dan Zaandijk! Geen der andere clubs heeft nog een kans op den titel, maar wel mogen wij wijzen op het fraaie succes van Schagen. dat den uit wedstrijd tegen G.V.O. tot een ovei-win- ning bracht. En G.V.O. is geen ge makkelijke tegenstander! KAARSEN VOOR STAL- EN VOERTUIG VERLICHTING. •s-GRAVENHAGE, 22 Jan. Gebruikers van kaarsen voor stalver- llchting en verlichting van voertuigen, kunnen de aanvragen voor de derde pe riode van het seizoen 1943—44 loopende van 1 Februari tot en met 31 Maart 1944 bij den distributiedienst in de komende weken indienen op formulier MD 333—02 (voor stalverlichting) en MD 333—03 (voor voertuigverlichting). De distributiediensten maken plaats en tijd van Indiening na der bekend. Zij, die voor de eerste of tweede periode reeds een aanvraagformu lier Invulden, behoeven dit thans niet op nieuw te doen, doch kunnen de bonnen voor de derde periode zonder meer af halen. De bovengenoemde rantsoenbon nen, waarop vermeld staat „een rantsoen kaarsen", zijn voor onbepaalden tijd gel dig en geven elk recht op het koopen van één pak 300 gram kaarsen. Met na druk wordt er de aandacht op gevestigd, dat voor verlichting van auto's, carriers, bakfietsen en gewone fietsen geen kaar sen zullen worden verstrekt. De stand is thans: Zaandijk 12 8 2 2 34—9 18 Q.S.C. 14 8 2 4 23—13 18 Beverwijk 14 8 1 5 4722 17 K.V.V. 14 6 3 5 26—20 15 G.V.O. 13 7 1 5 2327 15 Schagen 14 6 2 6 3431 14 H.R.C, 13 4 1 8 2029 9 D.E.M. 12 2 3 7 17—39 7 Succes 12 0 5 7 649 5 In de 3e klasse B nam Helder in Bloe- mendaal genoegen met een gelijk spel. T.Y.B.B. klopte de Terrasvogels, Zand- voortmeeuwen bleken juist iets te sterk voor H.F.C. (2—1) en Halfweg won van Schoten met 2—0. Ten slotte werden in 3 D de wedstrij den Purmersteijn—V.V.A. (3—2) en S.D.W. W.M.S. (0-1- gespeeld. De kleine, maar nuttige overwinning van de Purmerenders heeft ons eventjes verrast, ook al is V.V.A. niet sterk. Leiders wonnen. In de westelijke eerste klasse stelde V.S.V. teleur door van het zwakke Gooi met 3—6 te verliezen. Deze zege van de Gooiers geeft hun een kleine kans om te ontsnappen, zulks ten koste van R F C., dat met 7—0 van V.U.C. verloor. De Volewijckers hadden weliswaar heel veel moeite met A.D.O., doch wonnen ten slotte met 2—1, ofschoon een gelijk spel de juiste verhouding was geweest. Nog eventjes en deze Amsterdammers zijn kampioen! In het Oosten is Go ahead de leiding kwijt. De Deventernaren verloren van de Ensch. Boys met 1—3 en terzelfdertijd won Heracles met 1—0 van Enschedé zoodat de Almelosche club thans één punt voorsprong heeft. In het Zuiden wonnen nu eens alle lei dende ploegen, zoodat de stand eens niet veranderd is. We verwijzen overigens naar de uitsla gen. DE ZAANSCHE BOYS NEDERL. KAMPIOEN VAN DRESDEN. De Zaansche Boys zijn er in geslaagd het Nederlandsche voetbalkampioen schap van Dresden te winnen door in den beslissenden strijd VOG te klop pen. De Zaansche Boys brachten meer dere bekende spelers in het veld. o.a. Roubos (QSC), van Noort (DEM) en van Dam (Hilversum). VOG dat ook nog geen wedstrijd verloren had. dreef voornamelijk op doelman Bijl (GVAV), van Luin (Holland) en Kousbroek (ZFC). De Zaansche Boys sloegen VOG met 31. Biljarten. DERDE KLAS KAMPIOENSCHAP. Het kampioenschap derde klas is In derdaad terecht gekomen bij van Dijk uit Helmond, die na de twee eerste dagen reeds de leiding had. Toch kreeg hij Zaterdag en Zondag twee nederlagen te incasseeren en wel van zijn groo- ten concurrent Kruithof uit Baren- drecht en van den Bredanaar Stoffe- len. Deze laatste was weer bijzonder op dreef. Voor de tweede maal maakte hij in acht beurten de 225 vol. De goede kwaliteit van het gepres teerde uit zich het beste in het feit, dat van de acht deelnemers er zes pro- moveeren naar de tweede klasse, om dat zij een beter eindgemiddelde dan 9 hadden. Honing uit Winkel werd 6e met 3 gewonnen partijen en een alg. ge middelde van 8.12. BEKEND REGENBOOGZEILER VERDRONKEN. De bekende Sneeker regenboogzei ler P. van Dijk, die ook geregeld in de teamwedstrijden Holland-Friesland op de Kaag uitkwam, is Zaterdagavond te IJsbrechtum, door de duisternis misleid, met zijn flets te water ge raakt en verdronken. Hij was 35 jaar oud. VOETBALUITSLAGEN. DISTRICT I. De VolewADO SpartaXerxes StormvogelsHBS EDO—DWS DFC—Hermes DVS DISTRICT II. 't Gooi—VSV 6—3 VUC—RFC 7—0 DISTRICT III. PEC—Tubantia 1—1 NEC—AGOVV 3—2 WageningenQuick 01 HeraclesEnschede 1—0 Ensch B.—Go Ahead 31 2—1 3—4 2—5 0—4 DISTRICT IV. Willem II De Spechten 40 MVVRoermond 52 PSVMaurits 40 NOAD-BVV 1—3 NAC—LONGA 3—4 DISTRICT V. HSC—Leeuwarden 1—2 Tweede klasse A. WFC—OSV 0-0 Santpoort—Alkm. B. 1—0 Tweede klasse B. De Spart.—Hercules 8—0 DOS—Volendam 6—0 Derde klasse A. Beverwijk—QSC 2—0 GVO—Schagen 34 Derde klasse B. Bloemend—Helder 2—2 TYBB—Terrasv. 2—0 De Zandv.meeuwcn HFC 2—1 Halfweg—Schoten 2—0 Derde klasse D. PurmersteijnWA 3—2 SDW—WMS 0—1 Vierde klasse C. Vitesse 1922—IE V 1—S Res. tweede klasse A. Stormv. 2—WFC 1—2 EDO 2—AFC 3 4—2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1