NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware afweersirijd bij llmenmeer en Leningrad. Taak en doel van de Landwacht Nederland. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie; Sebagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 25 JANUARI 1944 SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 20, 2 pagina's Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een jaar te gebrniken belang rijke korting. Tarieven voor le gebeele oplage op aanvrage. Nog geen grooie gevechten der landingstroepen. Verliezen der vijandelijke marine. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 24 Jan. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Bij Kerts.j gingen de bolsjewisten opnieuw tot tamelijk sterke aanval len over en probeerden zij tevens nieuwe strijdkrachten aan land te zetten. Zij werden met zware, bloe dige verliezen afgeslagen. In een penetratieplek zijn nog hevige ge vechten gaande. Tusschen Pripet en Berezin3 mis- lakten ook gisteren alle doorbraak pogingen der bolsjewisten. In de zware afweergevechten van de laatste dagen hebben zich hier onder bevel van luitenant-kolonel Klasing het grenadierregiment 446 met de hieraan toegevoegde bewakingsbataljons 738 en 793 en het tweede bataljon van het grenadierregiment 464 ondsr bevel van kapitein Emmerling bijzonder onder scheiden. Ten noorden van Newel stortten herhaalde, door tanks gesteunde aan vallen der bolsjewisten in ons af- weervuur ineen. Ten noorden van het Ilmen-meer en ten zuidwesten van Leningrad leveren onze troepen nog steeds een zwaren afweerstryd. Zij sloegen de met overmachtige Het bezoek van Mussert aan Alkmaar. De persdienst van de N.S.B. meldt: In het kader van de rondreis door alle kringen van de Nationaal-Socialis- tische Beweging der Nederlanden be- zocht de Leider Zaterdag j.1. den kring Kennemerland-Noord en voerde het woord op een kringappèl te Alkmaar. Aan de grens der gemeente werd de Leider ontvangen door verschillende autoriteiten. Na de inspectie van for maties W.A. en Jeugdstorm werd het Kringhuis bezichtigd. In een des middags gehouden verga dering stelde de Leider vast, dat het nationaal-socialisme in Nederland de overwinning zal behalen, wanneer de leden pal blijven staan en verder gaan op den ingeslagen weg. Wnnt wat wij, aldus de Leider, in de twaalf jaren van strijd hebben voorspeld is steeds uit gekomen. Vaak hebben wij onze waarschuwende stem laten hooren, doch men wilde niet naar ons luiste ren. Wij wezen op het communistisch gevaar en nu zien wij, dat wij gelijk hebben gehad. Wij hebben den Joden een goed te huis in West-Indië aangeboden. Met verontwaardiging werd dit van de hand gewezen. Nu zouden de Joden het graag hebben aangenomen, maar nu is het voor hen te laat. Wij wezen op de schandelijke voedselvernietiging en hebben gewaarschuwd, dat wij hiervan nog eens spijt zouden rijgen. Gij ziet, dat wij gelijk hebben gekregen. Wij wezen op onze slechte bewapening en men wilde niet luisteren. Het gevolg was vier-en-een-halve dag oorlog en bezetting. Onze tegenstanders mogen dankbaar zijn, dat de Duitschers drie jaar tijd hebben gehad onze kust te verdedigen. Dit geeft ons hoop. dat de invasie niet hier zal komen. Hoe ver der weg hoe beter, daar ben ik Ne- j derlander voor. Vervolgens sprak de Lt.der uitvoe rig over het ontstaan van de wereld revolutie. Men zei, dat het ging om Danzig en den corridor, ma tr nu zou den de Polen graag hebben toegegeven Nu is het voor hen ïchter te laat, dank zij Engeland, dat den oorlog verklaar de zoogenaamd om Polen en de kleine naties te helpen. Dit is echter geen oorlog om Danzig en den corridor, doch een botsing tusschen kapitalisme en communisme eenerzijds en nationaal- socialisme anderzijds. Met het zingen van het zesde vers van het Wilhelmus werd de bijeen komst gesloten. Na afloop ontving de Leider familie leden van gevallen frontstrijders en vrijwilligers met verlof in het vader land. met wie hij zich langen tijd on derhield. HUIZE GRAVENSTEEN TE LEIDEN. Ook voor het behoud van deze Ne- derlai'diche Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilliger» GL/H/P m KEURINGEN. Het SS-ErsaizkommaDdn 'Velt mede: Iedere gezonde Nederlander, iu den leef tijd van 17—45 Jaar. kan «leb aanmelden, ten einde gekeurd te ivorden voot: de Waffen-SS. SS wachtbataljon In Amers foort, Landstorm Nederland. Krlegsmari ne en de Germaansche SS in Nederland Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duui der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 19—30 Jaar. die aan- meldingsplichtlg zUn voor de tewerkstel ling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrUgesteld. Officier In de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen Zijn schoolop leiding Is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag. PreSt""!' 25 1 »- 14 90 uur Den Haag. Dierentuin, Benoor- denhoutscheweg. strijdkrachten uitgevoerde, den ge- heelen dag voortdurende krachtige vijandelijke aanvallen af of vingen deze op. Hierbij werden alleen ten zuidwesten van Leningrad 57 Sovjet-tanks vernie tigd. In enkele sectoren wordt met bin nengedrongen vijandelijke gevechtsgroe pen verbitterd gestreden. Ten zuidoos ten van Leningrad ontruimden onze troepen, door den vijand niet gehinderd, een vooruitspringende bocht in het front en betrokken zij nieuwe, gereedgemaak te stellingen. I^e strijd in Italië. Aan het Zuid-Italiaansche front mis lukten herhaalde sterke, over een breed front uitgevoerde aanvallen van den vijand na zware gevechten. In het landingshoofd van Nettuno hebben zich nog geen groote ge vechtshandelingen ontwikkeld. Vij andelijke verkenningsstrijdkrach ten werden teruggeworpen. Duit- sche gcvechts-, torpedo- en jacht vliegtuigen vielen de oorlogssche pen van dc vijandelijke landings- vloot aan. Een torpedojager werd met zeker heid, een andere waarschijnlijk tot zin ken gebracht. Een kruiser, een ander klein oorlogsvaartuig en een landings boot van 2500 brt. werden getroffen. Boven het Italiaansche gebied werden door luchtdoelartillerie en jagers 8 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht wierpen en kele Britsche vliegtuigen bommen neer op West-Duitschland. Boven de bezet te gebieden in het westen werden drie vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Reserve-luitenant ter zee Pollmann, commandant van een duikbootjager, heeft in de Middellandsche Zee zijn tiende vijandelijke duikboot vernietigd. Nieuws in 't kort. Branden. Vermoedelijk door kort sluiting is Dinsdagavond te Wierden (Ov.) de boerderij van Dam Wichers in den Kippershoek afgebrand. Het woonhuis en de stalgelegenheid ging in vlammen op. Het vee en de inboedel konden worden gered. Zaterdagavond werd een schoorsteen brand ontdekt bij een perceel aan het Noordeinde te Wormerveer. De bovenver dieping is geheel uitgebrand, terwijl beneden veel waterschade was ontstaan. Zaterdagavond heeft ln de Den Briel- straat te Amsterdam een felle brand ge woed. Twee houten loodsen, die vroeger als paardenstallen hadden gediend en waar nu papier was opgeslagen, werden een prooi der vlammen. Zondagmiddag is brand uitgebroken in het door drie gezinnen bewoonde huis van den landbouwer J. Moes aan de Langewijk te Dedemsvaart. De brand ontstond in de woning van de wed. Scha len. die bezig was haar kachel op te stoken, toen plotseling de pijp naar be neden viel. AUe drie woningen zijn uit gebrand. Slachtoffer van de duisternis. Toen Zondagavond omstreeks tien uur de 39- Jarige portier der Ned. fpoorwegen, N. Dissel, wonende ln de Plaspoelstraat te Leidschendam. zich per rijwiel naar de remise aan den Westervlietweg aldaar wilde begeven, ls hij vermoedelijk door de duisternis misleid ln de Vliet geraakt en verdronken. Kindertransport loopt op mUn. Een Sovjet-Russisch schip, dat een transport Italiaansche kinderen aan boord had en naar Iran onderweg was, is bij het Suez- kanaal ln een Engelsch mijnenveld ge raakt en ten onder gegaan. Tot op heden is nog niet bekend, hoeveel kinderen bij deze ramp om het leven zijn gekomen. Aan böord waren 750 kinderen, variee- rende van 5 tot 15 Jaar. Hollandsche bankier pleegt zelfmoord. Naar de Brüsseler Zeltung meldt, heeft de Nederlandsche bankier Florls Termeu- lcn. die volgens genoemd blad in nauwe relatie met de uitgeweken Nederlandsche koningin stond en in de Vereenigde Sta ten haar belangen vertegenwoordigde, zelfmoord gepleegd, door zich van de 20ste étage van zijn bureau in Wallstreet naar beneen te storten. Verliezen der Amerikaansche lucht macht. Volgens „Fo'kets Dagbladet" schrijft het Amerikaansche tijdschrift Time naar aanleiding van de zware ver liezen der Amerikaansche luchtmacht ten gevolge van de jongste aanvallen op Duitschland: „Na de aanvallen op de Amerikaansche bommenwerpers op Duitschland zien de barakken op de Brit sche vliegvelden er spookachtig leeg en verlaten uit. Het moreel van onze vlie gers zinkt na eiken aanval, ofschoon de ondervinding leert, dat een deel der ver misten zich In Duitschland ln gevangen schap bevindt". GEKNOEI MET SUIKERTOEWIJZINGEN. De landbouwer, de tuinder, de veeboer en de visscher hebben de voortbrengselen van akker- en tuinbouw, de veeteelt en de vis- scherij ter beschikking te stellen van de organen, die de voedsel voorziening van ons volk regelen; de verwerker, de handelaar en de detaillist dienen zich te houden aan de voor de distributie gestelde rege len. Alleen dan kan onder de hui dige omstandigheden de voedsel voorziening verzorgd worden op een zoo goed mogelijke wijze. Een banketbakker te D e n H e 1- d e r hield zich niet aan de voor schriften en verkocht toewijzingen voor suiker. Hij kon dat zonder schade voor zijn bedrijfsvoering doen, omdat hij voor de bakkerij kon putten uit een achtergehouden voorraad suiker. De tuchtrechter te A 1 k m a a r, die deze zaak te behandelen kreeg, heeft den banketbakker de lang niet malsche boete van f 30.000 op gelegd, zoodat het geknoei met de suikertoewijzingen den man zeker geen voordeel heeft gebracht. Bovendien heeft de tuchtrechter denzelfden banketbakker veroor deeld tot een boete van> f 10 000. omdat deze zich door onjuiste op gaven suiker had verschaft, welke voor een ander doel dan waarvoor het zoete product bestemd was, is gebruikt. Quisling by Hitier. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 24 Jan. (DNB) In tegenwoordigheid van den Rijksminis ter en chef der Rijkskanselariij. dr. Lammers, en van den Leider der Par tijkanselarij. Reichsleiter Bormann, heeft de Führer den Noorschen minis terpresident, Quisling, voor een vrij langdurig onderhoud ontvangen. Een aantal belangrijke vraagstukken be treffende het Europeesche vasteland en de toekomst der Germaansche vol ken werd besproken in den geest van den gemeenschappelijken strijd. Vervolgens ontving de Führer ook de Noorsche ministers Fugglesang, Lie en Whist, die in het gezelschap van Quisling waren. Van Duitsche zijde waren Rijkscommissaris Terboven en de SS-Obersturmbannführer Neumann aanwezig. HUIS LEEGGEHAALD DOOR INBREKERS EN... DE POLITIE. De economische politie had aanwij zingen ontvangen, dat in een perceel aan de Vossenstraat te Hilversum een clandestiene distilleerderij zou zijn ge vestigd. Donderdag begaven eenige po litiemannen zich naar dit perceel, welks bewoners afwezig bleken te zijn. Zij drongen het huis binnen en vonden in de badkamer een compleet en goed functioneerend distilleerapparaat. Het toestel, 50 liter juist gestookte jenever en een hoeveelheid essence werden in beslag genomen. Toen de bewoners Zaterdagmiddag thuiskwamen, wachtte hun echter een dubbele verrassing. Behalve de politie bleken er n.1. ook inbrekers op bezoek te zijn geweest. Alles was overhoop gehaald en de woning vrijwel leegge plunderd. De buit vap de dieven, wel ken zij op een grooten wagen moeten hebben vervoerd, bestond o.m. uit het tafelzilver, kostbare voorwerpen en sieraden, schilderijen, den geheelen keu keninventaris. den inhoud van de lin nenkasten. negen dekens, eenige tafel en vloerkleeden en een stofzuiger. Bu ren hadden wel Donderdag- en Vrij dagnacht eenig gestommel in de wo ning gehoord, maar zij hadden veron dersteld. dat de politie in de woning vertoefde, om de komst van de clan destiene distillateurs af te wachten. ZWARE STRAF VOOR KNOEIENDEN SCHOENENHANDELAAR. De inspecteur van de prijsbeheer- sching te 's-Hertogenbosch heeft den schoenenwinkelier uit te oefenen gedu- Maastricht wegens het verkoopen van schoenen zonder bon, wegens prijsop drijving en leveren van schoenen van zeer slechte kwaliteit, veroordeeld tot een geldboete van f 8000, tot f 800 kos ten en verbod om het beroep van schoenenwinkelier uit te oefenen gedu rende twee jaar: zijn zaak wordt voor dienzelfden tijd gesloten, bovendien werden bijna 2000 paar schoenen die in beslag genomen werden, verbeurd verklaard. SCHAGEN. Toonkunst-Koor. Aan dit concert werd medewerking verleend door het Heldersch Mannen koor. dirigent de heer A. J. Leeuwens en de solisten Mevr. L. Boerdijk-Sok. sopraan, mej. L. C. Bolman, alt, den heer S. Plukker, tenor en den heer Th. Ramler. bas. De N.H. kerk te Schagen was wat men noemt „afgeladen vol", de Hel- derschen kunnen over de Schagenaars tevreden zijn. En nu, allereerst een eere-saluut aan dirigent, Toonkunstkoor en mannen koor voor hun moed en volharding en groote liefde voor Toonkunst en haar vereenigingen, dat zij in hun moei lijkheden al dit goede bij elkander wil len houden en er om strijden. Bij vroeger vergeleken is het aantal me dewerkenden natuurlijk hard geslon ken; ook is een uitvoering met orkest niet goed mogelijk, 't Is alles een beetje behelpen, en de liefde moet veel goed maken. Zoo hebben we dan veel goeds hoord en ook veel wat niet zoo bijster gelukte. Groote werken, in een kerk uitgevoerd met een orgel dat half ligt buiten de beheersching van den diri gent, zijn op deze wijze al bijzonder moeilijk, en 't kan al niet geheel goed zijn. In een groot werk is de factor van het orkest zoo belangrijk door groo te verscheidenheid in klankkleur en nuanceering, en van hoe grooten steun is het orkest niet voor solisten en koor. 't Is nu eenmaal zoo, maar de uitvoe ring is zooveel gevaarlijker. Over 't geheel werd „Weihnachts-oratorium" van Bach zeer goed uitgevoerd. De koralen en fugatische bewerkingen voor koor waren soms heel mooi van klank (de sopranen lijden echter te veel aan „hoogtevrees"). De solisten zongen het beste als kwartet. Daarin was een bijzonder goed geheel en tim bre bereikt. Individueel was hier vooral de liefde meer aanwezig dan het kun nen. Ik denk de alt-soliste is alleen van het vak; in ieder geval verreweg het meeste geschoold. Zij zong met mooie stem, nog te jong (maar dat kan zij natuurlijk niet helpen), vol over tuiging en goede beheersching. De tenor heeft buitengewoon goede kwa liteiten in zijn geluid, maar hij kan niet komen tot een volkomen uitzin gen. 't is toch op deze manier te dun en te klein. Ook de sopraan en bas maken niet den indruk van vakmen- schen, overigens ook met muzikale overtuiging zingende. Het orgel was het zwakke punt van den middag. Het is geen mooi orgel, en als er dan niet grondig vakkundig op gespeeld wordt, en dan zoo'n overwegend belangrijke taak, dan wordt het gevaarlijk. Tot overmaat klepperde er steeds wat mee, dat deed denken aan het rhyth- misch meeslaan van een stok op een scherp voorwerp. Het mooiste was het mannenkoor, klein maar dapper. Daar werd heel mooie mannenkoorzang gegeven. Zui ver, goede stembeheersching, góede verdeeling. vol aandacht, vol activi teit. Prima! En tot slot toch het allerbeste. De dirigent steekt hier boven toch nog ver uit. Leeuwens. hoe lang al niet de Heldersche dirigent: een zeer lang muzikaal leven ligt achter hem, maar vol ambitie, vol slagvaardigheid, ook vol muzikale uitdrukking staat hij voor den lessenaar, als een man die nooit oud wordt en diep is doorgedrongen in zijn kunst. Rest nog te vermelden dat de alt soliste heel mooi zong „Het Lied der Engelen" met een ongelukkige orgel begeleiding; voor vrouwenkoor 3 lie deren van Rossini. waarvan „Die Hoffnung" het beste; 4 mannenkoren, alle mooi gezongen; een werk van den dirigent, dat verrommelde. Jac. Jansen. JEUGDBESCHERMING. De burgemeester der gemeente Scha gen heeft een verordening vastgesteld, waarbij het aan jeugdige personen beneden den leeftijd van 15 jaren ver boden is zich buiten op te houden: a. na zonsondergang; b. na 18 u„ wanneer het tijdstip van zonsondergang valt vóór 19 uur: c. na 21 uur, wanneer het tijdstip van zonsondergang valt na 21 uur. Verduister van 17.30-8.30 u. 25 Jan.: Zon op 8.34 u., onder 17.11 u. Maan op 8.26 n., onder 17.07 n. (16.24 n. n. in.) Bescherming van leven en goed, bestrijding van politieke moordenaars. In bijzondere tijden bijzondere maatregelen Het voorbereidende werk, dat noodzakelijkerwijze aan de oprich ting van de bij verordening van den 13en November 1943 ingestelde „Landwacht Nederland" moest voorafgaan, heeft thans zijn beslag gekregen. Dc Landwacht zal bestaan uit twee diensten: een beroepsdienst een een hulpdienst. De beroepsdienst omvat een vast kader en gekazerneerde eenheden, terwijl dc leden van den hulpdienst slechts in hun vrijen tijd hun dienst verrichten zullen. De leden van den beroeps- en hulp dienst beide zullen een grondige poli- tioneele opleiding ontvangen, opdat de zekerheid verkregen wordt, dat zij al len zonder onderscheid naar behooren de uit hun bevoegdheid voortvloeiende taak kunnen vervullen. Deze taak en bevoegdheid, zooals zij is vastgelegd bij verordening van de- Rijkscommis saris en nader bij beschikking van den commissaris-generaal voor de veil g- heid, is dit zij nogmaals nadrukkelijk vastgesteld van zuiver politioneelen aard Dit in tegenstelling tot den Land storm Nederland, welke een militair karakter draagt. De taak van de Landwacht bestaat in de ondersteuning van de normale po'itie in haar opgave de orde en de ru-t van de Nederland sche bevolking te handhaven. Hiertoe ontvangen de leden naast hun practi- sche opleiding gedegen onderricht in de voor politie-organen noodzakelijke wetskennis. Taak van dc Landwacht. Nu moet de Landwacht allerminst beschouwd worden als een verlengstuk van de gewone politie, als een soort hulppolitie. Integendeel, zoowel door den Rijkscommissaris als door den commissaris-generaal voor de veilig heid is de taak van de Landwacht nauwkeurig omschreven met: bescher ming van het leven en goed van natio- naal-socialisten en de ordelievende be volking, bestrijding van politieke moordenaars en saboteurs en beveili ging van de voedselvoorziening en van openbare inrichtingen tegen overvallen en sabotage. Hierdoor treedt het eigen en bijzondere politioneel karakter van de Landwacht duidelijk op den voor grond. Zij is, om het zoo eens uit te drukken, een gewapende nationaal- socialistische beschermingsorganisatie van de Beweging, als uitsluitende draagster van den politieken wil van het Neder'andsche volk. Dringend behoefte aan deze organisatie. Het behoeft geen betoog, dat er aan oen zoodanige formatie dringend be hoefte bestaat. De gebeurtenissen heb ben dit voldoende bewezen. Dit alles wil evenwel niet zeggen, dat de Land wacht is opgericht omdat de Neder landsche politie in haar taak tekort geschoten zou zijn, integendeel, deze heeft zich trouw en vol plichtsbetrach ting ten overstaan van land en volk van haar taak gekweten In bijzondere tijden echter worden bijzondere maat regelen vereischt. De huidige bewogen tijdsomstandighedèn met hun uitzon derlijk karakter van lasten en plichten voor enkeling en gemeenschap maken zoodanige bijzondere maatregelen noo- dig. Ondanks alle duidelijk betoonde en gewaardeerde loyaliteit is 't bestaan de politie-apparaat niet machtig genoeg om afdoende op te treden tegen de voor Nederlandsche begrippen onge kende duistere praktijken van sabo teurs en moordenaars, herhaaldelijk zijn er feiten voorgevallen, die de noodzakelijke rust ln dit land in erger- 'ijke mate verstoren. Alle ordelieven de en weldenkende Nederlanders wij mogen met zekerheid aannemen, dat deze 90 pet. der bevolking uitmaken worden hierdoor ernstig verontrust en keuren deze toegespitste verhoudingen ten zeerste af. Zij beseffen maar al te zeer, dat hierdoor het welzijn van land en volk ten sterkste wordt bedreigd. Het is daarom ontoelaatbaar, dat een kleine minderheid door haar on bezonnen daden de geordende maat schappij ln gevaar brengt. Dit kan niet langer getolereerd worden. Daarom Is de Landwacht opgericht. 7\J komt niet tegenover het bestaan de politie-apparaat te staan, maar zal hiermede samenwerken In het belang van de overgroote meerderheid van het Nederlandsche volk. Leden uit de W.A.. S.S.. P.O en den Jeugdstorm, die daarvoor krachtens hun lichamelijke geschiktheid, ontwikke ling en leeftijd in aanmerking komen, zullen hetzij in den heroepsdienst het zij in den hulpdienst opgenomen wor den. Van allen wordt verwacht, dat zij in het besef van hun verantwoordelijk heid ten opzichte van land en volk tot de Landwacht toetreden en dat zij bij de toekomstige vervulling van hun taak disciplinair handelen in den hier boven geschetsten geest. Vereeniging Oud-Leerlingen. Gistermiddag hield in Hotel Vrede- lust te Schagen de Vereeniging van Oud-Leerlingen der Rijkslandbouwwin- terschool aldaar haar tweede cursus vergadering van dit seizoen. Spreker was ditmaal Drs. J. Horring, dir. van het Landbouw-Economisch Instituut te Den Haag, met het onderwerp: „Kost prijsberekening van landbouwproduc ten". De voorzitter, de heer Lakeman, opende de vergadering met een woord van welkom aan de aanwezigen. Vervolgens nam de heer Horring het woord en legde den nadruk op het feit, dat hij niet alleen theoreticus was, doch, zelf oud-leerling zijnde, wist in hoeverre de landbouwschool de vakken Bedrijfsleer en Kostprijs behandelde. Door zijn arbeid op de boerderij had hij kunnen constateeren. hoe belang rijk juist deze beide vakken zijn. Vooral in de huidige tijdsomstandig heden, aldus spr., is een juist inzicht in de kostprijsberekening meer dan noodzakelijk. Hoewel hij voor de moei lijkheid stond niet geheel op de hoogte te zijn, in hoeverre zijn gehoor bekend was met het te behandelen onderwerp, stelde spr. zich tot taak zooveel moge lijk datgene te behandelen, wat voor de praktijk van belang -ou zijn. Uitgaande van het doel van bet be drijf, n.1. het maken van winst en te vens het dienen der gemeenschap, kwam spr. tot de vraag, hoe de kost prijsberekening geschiedt. Het maken van winst mag niet gaan ten koste der gemeenschap, doch het winstpercenta ge moet de maatstaf zijn van het nut der gekweekte producten. De boer zal datgene, wat de meeste winst afwerpt en dus het meest gevraagd is, het liefst gaan verbouwen. In hoeverre een juiste bedrijfsvoe ring van belang is. toonde spr. aan met voorbeelden uit de praktijk, nJ. hoe twee volkomen gelijke bedrijven geheel verschillende winsten afwerpen. Veel factoren werken tot een juiste bedrijfsvoering samen. Eén der voor naamste is de kostprijsberekening. De opvatting, dat de laagste kostprijs het ideaal zou zijn, is niet juist. Veel eer is het netto.-overschot per H.A. van belang. De gegevens, die men noodig heeft voor een juiste berekening, die altijd op de toekomst moet zijn ge richt, is de kennis van de hoeveelheid producten en de prijzen daarvan; daar tegenover de prijzen, die men in het volgend jaar voor het verbouwde meent te kunnen maken. Om een juist inzicht te krijgen is het noodzakelijk, dat de boer aanteekeningen maakt van al hetgeen in zijn bedrijf omgaat. Spr. beval daartoe een kostprijsboekhouding aan, die in tegenstelling met een be lastingboekhouding niet naar totale winst werkt, maar over het loopend oogstjaar inzicht geeft in de verschil lende takken van het bedrijf. Men heeft dan controle en kan hierdoor zuinig beheeren. Evenzeer is een kas boek van belang voor aanteekeningen der uitgaven en inkomsten. Zelfs is het aanbevelenswaardig aanteekening te houden van de arbeidskrachten, zoo dat men de verrichte arbeidsprestaties van het personeel kan overzien. Hier toe zijn tijdschrijfkaarten ln den han del. waarop de arbeider kan invullen, waaraan hij gewerkt heeft. De resul taten kunnen op formulieren vastge legd worden. Genoemde bescheiden werden in de pauze aan de aanwezigen ter kennis name doorgegeven. Bij zijn moeilijk onderwerp had spr. door vele voorbeelden de volle aan dacht van de aanwezigen. Deze inlei ding zal voor velen verhelderend heb ben gewerkt en een breederen kijk hebben gegeven op de vooral in dezen tijd zoo moeilijk te voeren prijzenvast- stelling. TAXATIE-PAARDENMARKT. Aangevoerd 25 stuks. Getaxeerd 9 paarden f 250—f 1350: 3 hitten f 225— f 900. 10 paarden uit Noord-Brabant, die hier te goed waren en 3 paarden weer naar den eigenaar terug. Dus voor de verdeeling 22 stuks. POLITIE. Gevonden: een damestaschje en wan ten, een portemonnaietje, een paar brui ne dameshandschoenen, een pakje fiet- sengereedschap en een gekleurd kinder wantje. GESLAAGD. De heer A. v. Dompselaar te Groen veld, kantoorbediende bij notaris P. de Boer, alhier, en de heer F. Th. W. Gorter, alhier, behaalden het diploma Boekhouden van de Ned. Associatie voor Practijkexamens. OPERA-CONCERT TE NOORD-SCHARWOUDE. Aan dit concrt werkten mede de so listen: Marie Kliffen, sopraan, Theo Bay- le. bariton en Gerard Groot bas. met Herman Zaal aan den vleugel. Kort geleden troffen we Jaap Stotijn en 4 makkers aan in Oudkarspel: nu 3 solisten ln Noord-Scharwoude. De Langedijk ontwaakt. De zaal was zeer goed bezet, en nu zullen velen gekomen zijn om Marie Kliffen, maar wanneer alle nummers met de grootste aandacht worden gevolgd, wanneer het applaus steeds stijgende is, dan werkt daar toch wat anders mee, dan bewijst men te kunnen waardeeren, dat dsor Iets heel goeds gegeven wordt. Hoe heerlijk dat goede artisten zich in stellen om hun kunst nu ook eindelijk overal In de provincie te brengen; hoe veel rijker wordt alles weer daardoor, hoeveel mooier wordt het leven weer door al deze heerlijke muziek. Ik heb Marie Kliffen ria haar optreden ln de operette grondig beoordeeld. Nu ik haar gehoord heb in aria's en duetten van opera's is mijn overtuiging nog sterker geworden, dat hier ccn buitengewoon muzikale zangeres zich Is komen melden Alles is even diep doorvoeld, van edele kwaliteit en ontroerend schoon. Trouwens anderen beginnen haar ook te waardee ren: ze is uitgenoodigd te zingen ln Arn hem. Groningen. Rotterdam, alles met orkest. Ze zong uit „Tosca", „der Frel- schütz", „Don Carlos" en nog duetten. Bayle, met zijn bijzonder schoone bari ton, dat milde en toch zoo prachtig vol le timbre, zong „Eln Maskenball" en hoe vooral ook „proloog uit Paljas". Edel cn gedistingeerd. Groot heb ik verleden week pas beoor deeld. en weder frappeerde mij zijn aan trekkelijk bas-gluid. Zoo dikwijls wordt een diepe bas zoo dreirvrigalles even zwaar en vermoeiend. Bij hem echter al les glans en leven en vol bezieling. De heer Zaal begeleidde op waardeer bare wijze, muzikaal en ad rem. Tot slot twee opmerkingen: De Lange- djk moet leeren op tijd aanwezig te zijn en gewoonte is een concert 2 uur te laten duren. Gezelligheid, goed, maar muziek bovenal. Jac. Jansen. SPORT. Voetbal. G.V.O.—SCHAGEN 3—4. Het was een uitermate spannende wed strijd, welke G.V.O. en Schagen Zondag middag in Krommenie te zien gaven. Sensationeele momenten speelden zich voor belde doelen af; er werd van belde kanten hard gestreden. Dat Schagen ten slotte dc overwinning uit het vuur sleep te, kan niet onverdiend genoemd worden. Was G.V.O. vrijwel volledig, Schagen verscheen in een totaal gewijzigde opstel ling. Spil Grootes stond midvoor, Middel beek linksbuiten en Ab de Wit was nu spil. Deze opstelling voldeed behoorlijk. Schagen speelde eerst tegen den wind en dit was oorzaak, dat G.V.O. een zwaar offensief kon inzetten, waarvoor de geel zwarteverdediging niet het juiste ant woord wist te vinden. Zoo kon het ge beuren. dat G.V.O. reeds na 5 minuten de leiding wist te nemen, al zou dit ge schieden via de voeten van een der Seha- gen-backs. Een scherpe voorzet van rechts liep G. Anneveldt vóór doelman Slikker langs in eigen doel, 1—0. Binnen 10 min. kwamen er nog 2 doelpunten van G.V.O. Een scherp schot van den mid voor was Slikker te machtig en slecht wegwerken van de Schager verdediging wist de Krommenieër rechtsbinnen 500 goed af te straffen, dat niemand een hand of een voet kon uitsteken. Het ket» harde schot kwam in den uitersten rech terbovenhoek terecht (3—0). Het zag er dus donker uit met Schagen: zonder zelf gevaarlijk te zijn in 15 min. een 30 ach terstand! Dat zij den moed niet Heten zakken en weldra het juiste tegonspei zouden vinden, bleek spoedig. Er werden goede aanvallen opgezet en de strijd ging gelijk op. Een kwartier vóór rust wist. eerst Ypey te doelpunten en toen Groo tes even daarna uit een verre pass den achterstand verkleinde tot 32, was het hek van den dam. Goed combineerend werd G.V.O. teruggedrongen en moest alle zeilen bijzetten om erger te voor komen. Peetoom en D. Schoorl verzetten bergen werk en toen eerstgenoemde even voor rust in het beruchte gebied al te hardhandig werd bewerkt, kreeg Schagen een strafschop te nemen, welke door O. C Anneveldt op goede wijze in een doel punt werd omgezet (3—3). Bij Schagen was rechtsback G. Anneveldt inmiddels vervangen door Kuilman. Reeds spoedig na de hervatting ontspon zich een hevige strijd om de leiding. Beurtelings verkeer den belde doelen in gevaar, doch na 16 min. brak Grootes door en gaf Schagen via den ultgeloopen doelman de lei ding (3—4). G.V.O. trachtte het spel te verplaatsen, doch de Schager verdediging bleef paraat en ln laatste instantie doel man Slikker ongenaakbaar. Gesteund door den wind bleef Schagen even ster ker, maar de vele kansen werden rile* benut en zoo bleef de stand 34. Het laatste kwartter was voor Schagen en al» de geelzwarten toen even gelukkiger wa ren geweest, had het zeker 3—6 kunnen worden. Ypey. Grootes en Middelbeek hadden ln deze periode Vrouwe Fortun» niet op hun hand. Het einde bracht dus een zwaar bevochten Schagen-zege en 22 vermoeide spelers, die het publiek waar voor hun geld hebben gegeven. Scheidsrechter Buntsma floot een goe den wedstrijd en leidde tot ieders genoe gen. Hockey. UVO-NÏEUWS. UVO II—uvo 1 (dames) 9-5. Eindelijk hebben de belde UVO-etfUl- len elkander voor de competitie ontmoet. Na de mldbullie werd direct de strijd verplaatst naar de UVO n-helft. Na vflf min. opende Jople Bok de score O—t. Het bleek, dat UVO 1, voor wie het win nen van dezen wedstrijd van groot be lang was. er direct een flink tempo In zette. Gerda Rlemerts maakte na door gebroken te zijn tot binnen den stagcir kel er resoluut 0—2 van. UVO 2 kwam onder leiding van haar spil-aanvoerster Nel Koomen geducht opzetten, doch de achterspeelsters Mies Mos en Ank Hopman waren op haar post. Vlak voor de rust mooi samenspel, waaruit de linksbinnen Jopie Bok 0—3 maakte. Na de hervatting lag het tempo belang rijk lager. UVO 2 kwam nu verscheidene malen stevig ln den aanval, maar de UVO 1-achterhoede bleef paraat. Zelfs Emmy van Diepen met haar vermaarde wipslagen zag geen kans een doelpunt te maken. Het succes kwam aan den ande ren kant. Rika Keyzer, wier sticktechniek vooruitgaande is, wist de doelverdedigster Van Dijk nog tweemaal te passeeren. Met den stand 0—5 kwam het einde. les van Oosten als invalster op de rechtsbuiten- plaats, bleek een speelster met aanleg te zijn. De beste van het veld was zeker ditmaal Nel Koomen. Noordscharwonde. Feestavond DTS. - De sportvereeni- ging DTS heeft Zondagavond in ..Con- cordia" te Noord-Scharwoude in beslo ten kring een feestavond gehouden voor de leden en de donateurs. Het feest begon al om vijf uur 'p middags, maar het programma was *00 aantrekkelijk en interssant, dat het veel te gauw tien uur was. Men had gerust nog wel eenige uren kunnen doorgaan, want ook alle nummers kon den niet worden uitgevoerd Men had zich voor dezen avond de medewer king verzekerd van eenige leden V3n de tooneelvereeniging „Jong Leven" en het muziekenscmbie van mej De Geus. terwijl verscheidene leden van DTS op het tooneel kwamen en toonden, dat zij ook op het gebied van de „kunst" iets konden presteeren! Muziek en zang, balletten, tooneel, acrobatiek enz. wisselden elkaar in bonte rij af en de aanwezigen hebben, zooals wel telkens bleek uit het daverend applaus, ten zeerste genoten van hetgeen dezen avond geboden werd. Het was een avond, die den onderlingen band tus schen de leden en de donateurs onge twijfeld weer verstevigd heeft. Zou het nu de tijd zijn, om de zoo zeer gewenschte supporters-vereeniging op te richten? Wij twijfelen er niet aan, ot dit zal slagen. Evenals de raadhuizen ven de ge meenten De Rijp en Graft werd ook het hierboven afgebeelde raadhuis van Grootschermer door den be kenden architect en molenbouwer Leeghwater ontworpen en gebouwd CNF/Kulper/Pax

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1