NOORD-HOLLAND f DAGBLAD VOOR Invasie-propaganda bluf of misleiding? 'r h/ Felle gevechten in de Noordelijke sectoren. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Sohagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lUnen) Postrekening 66189. WOENSDAG 26 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 21, 2 pagina's Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gebeele oplage op aanvrage. Booze tongen beweren EfN Inzender uit Heiloo, vader van een groot gezin, die altijd hard heeft gewerkt en er zich op beroept, een eer zaam burger te zijn. stuurt ons een lij vig epistel van acht kantjes, waarin hij een aantal bezwaren en aantijgin gen oppert, die óf volkomen onjuist zijn óf in een valsch daglicht worden gesteld. Plaatsruimte, noch de boos aardige hatelijkheden ondanks alle eerzaam burgerschap! van den in zender laten het toe, den brief hier geheel af te drukken. We volstaan met enkele grepen. Zoo betoogt de schrij ver, dat geen enkele krant meer inge zonden stukken opneemt. Dat is on juist. Reeds om dit te logenstraffen, wordt hier op dit schrijven ingegaan, ofschoon de toon van dien aard is, dat de brief vroeger, in den door den schrijver zoo hoog geroemden democra- tischen tijd, zonder verdere aandacht waardig gekeurd te worden, in de prul- Iemand zou verhuisd zijn. Er kunnen inderdaad „ingezonden stukken" naai de bladen gestuurd worden, indien ze niet in den toonaard van anonieme scheldpartijen zijn vervat. Er zijn ver schillende Nederlandsche dagbladen, die regelmatig brieven van lezers be handelen, brieven, die veelal een af wijkend standpunt vertolken, doch die op fatsoenlijken toon, zooals die een „eerzaam burger" past, zijn gesteld. Max Blokzijl behandelt voor de radio regelmatig brieven van luisteraars. Ook in dit dagblad zullen bij tijd en wijle, zoover als de plaatsruimte dit toelaat, lezers het woord krijgen. EVENEENS is het onjuist, dat de Duitschers hier te lande pers, ra- diO en film beheerschen. Feiten zijn. dat kort na de bezetting een zeer hoog percentage Nederlanders weigerde met de bezettingsmacht mede te werken. Een bezettingsmacht heeft het volste recht deze medewerking te eischen. Waar deze niet verleend wordt, mag de bezettingsmacht het bestuur van die organen zelf in handen nemen. In- tusschen zijn echter meer dan drie ja ren verloopen. In de mate, waarin de medewerking van Nederlanders toe neemt en die toename stijgt met den dag! trekken de Duitschers zich uit deze organen terug. Dit verklaart het feit, waarom in den laatsten tijd meer en meer de specifiek Nederlandsche visie op alle gebeuren in deze organen tot uitdrukking komt. zoodat onze eigen geschiedenis, onze eigen cultuur en onze eigen gemeenschapszin uitgedra gen worden. Ook beweert „de eerzame burger uit Heiloo", dat het nationaalsocialisme de religie niet eerbiedigt. Dat is even min onjuist. Het nationaalsocialisme keert zich op grond van de slechte maatschappelijke ervaringen uit het voorbije tijdperk tegen het politieke kaholicisme en het politieke protes tantisme. De kerken hebben zich niet in den politieleen strijd van den dag te men gen. Dat is niet hun terrein. Zij die nen zich bezig te houden met dc ziele- zorg en de godsdienstige oefeningen. Tegen de religie als zoodanig voert het nationaalsocialisme geen strijd, doch de kerken, die zich op het poli tiek maatschappelijk terrein begeven hadden, hebben zich tegen het natio naalsocialisme verzet, omdat dit aan een inges^pen wantoestand een einde wilde maken. Strijd tegen den gods dienst is nooit gevoerd, wel tegen de kerken, al behoort die „kerkstrijd" in Duitschland reeds lang tot het verle den en hebben de kerken daar reeds lang hun afwijzend standpunt tegen het nationaalsocialisme laten varen en' on dersteunen zij dit daar naar beste ver mogen. Het. is een loos fabeltje van een hardnekkige boosheid, dat onder de Duitsche soldaten het verbod uitge vaardigd is. ter kerke te gaan. Zulk een verbod bestaat niet. Herhaaldelijk kan men Duitsche soldaten en offi cieren in den kerkdienst zien, Voor zulk een verbod bestaat ook geen en kele aanleiding. Het nationaalsocialis me is geenszins onvereenigbaar met den grondslag van een positief Chris tendom. Nog steeds dragen de Duit sche soldaten op hun jasgesp de spreuk „Gott mit uns". Nog onlangs lazen we in een toonaangevende Duitsche krant een uitvoerig overzicht van de kerkelijke zielzorg onder de soldaten aan het front. Ook is het onjuist, dat men het den kinderen opzettelijk moei lijk maakt, hun godsdienstige plichten na te komen. Het ligt er maar aan, wat men onder „godsdienstige plichten" verstaat. INZENDER meent, dat niet autocra tie, doch democratie ons van de uit wassen van het kapitaisme kan veflos- sen. Het schijnt, dat de bijna honderd jarige parlementaire geschiedenis met haar keten van fiasco's in het bestrijden van het kapitalisme nog niet voldoen de leering gegeven heeft. Langs parle mentairen weg hebben de arbeiders bijna honderd jaren noodig gehad om enkele schamele sociale winstpunten te behalen. Zes jaren nationaalsocia lisme waren voldoende om het tienvou dige te bereiken ten aanzien van ont slagverbod, sociale verzekering tegen ziekten en ongevallen, invaliditeit, pensioen, loonregeling, belasting, huis vesting, ontwikkeling en ontspanning enz. Op dit punt komen we te gelege ner tijd nog eens terug, temeer waar het nationaalsocialisme niet zonder meer als autocratie mag bestempeld worden. Aan het slot van zijn uitvoerigen brief somt inzender een aantal feiten op. die hij op de schuldrekening van het na tionaalsocialisme schrijft. Volkomen ten onrechte. Men moet oorlogsrecht en oorlogshandelingen niet verwarren met de maatschappelijke uitwerking van het nationaalsocialisme, waarvan schrijver ten onrechte meent een „voor proefje" gehad te hebben. Wat hier te lande geschiedt, kan niet allemaa1 als nationaalsocialisme bestempeld wor den. Het lot. dat gijzelaars, saboteurs, enz. treft. hebben wij Nederlanders door onze voorzaten in onze koloniale geschiedenis met Javanen, Ambonec- zen, Atjehers. Dajaks enz., na ze groo- tendeels uitgeroeid te hebben, heel wat drastischer toegepast, ondanks alle voorbeeldig Christendom, dat we meenden te belijden. Dal deden de Britten in Zuid-Afrika met de afstam melingen van Nederlanders, vrouwen en kinderen, in veel erger mate. De oor log en zijn wetten zijn hard. Wie oor- logswetten overtreedt, verbeurt zijn leven en goed. Hier mag men geen nomnle maatstaven aanleggen. Wie sch; wordt beschoten. Terreur wordt met legenterreur beantwoord. Soms Wellicht onverwachte aanval op geheel ander punt BERLIJN, 25 Jan. (C.D.) In de week tusschen Kerstmis en Nieuwjaar werd van Amerikaansche zij de het parool de wereld Ingezonden, dat binnen negentig dagen de invasie op het Europeesche vasteland zou beginnen. Di rect na zijn terugkeer te Londen ver klaarde Churchill de vorige week, dat „vóór half Maart op de grootste gebeur tenis van dezen oorlog" kan worden ge rekend. Het behoeft geen betoog, dat Churchill hiermee nauwelijks Iets anders dan de invasie kan hebben bedoeld. Op die manier zouden wij er ons dus op kunnen voorbereiden, dat wij uiterlijk binnen zeven weken het oogenblik bele ven, niet alleen van de zwaarste botsing, maar ook van den beslissenden slag in dezen oorlog. Hoe staat men nu te Berlijn tegenover de invasie? Beteekent het stilzwijgen, dat men tot dusverre ln acht heeft genomen en hetwelk den laatsten tijd slechts door enkele bevoegde sprekers en sommige persorganen is verbroken, dat men niet aan een invasie gelooft of om het hooge woord maar te gebruiken dat men in het huis van den gehangene lie er niet over touw spreekt? Neen. Noch in militaire, noch ln poli tieke kringen in Duitschland beschouwt men de voorgenomen invasie als bluf Men kan er te Berlijn niet alleen rus tig over praten, er wordt ook, en wel in allen ernst, over gesproken. En wan neer naar buiten de schijn wordt gewekt, men de zaak hier als het ware dood zwijgt, dan ligt dit uitsluitend daaraan, dat het Duitsche opperbevel in alle stilte zijn maatregelen treft om den stoot op te vangen. zoodat de bevoegde sprekers eigenlijk geen stof hebben om iets te zeggen. Churchill verkondigt sinds jaar cn dag, dat Engeland uiteraard met Ameri kaansche hulp ln het voorjaar van 1944 zijn grootste sterkte zal bereiken, wat van Duitsche zijde nooit is tegen gesproken. Aan den anderen kant dwingt de gang van zaken aan het Oostelijk front Churchill en Roosevelt om ln te grijpen. Wanneer zij zelf gelooven wat hun pro paganda zegt, n.1. dat de Duitsche weer macht onder de zware Russische slagen aan het einde van zijn krachten begint te komen, dan moeten zij de handen uit de mouwen steken om niet te iaat te ko men bij de verdeeling van den buit. Ge looven zij daarentegen hun eigen meer critische militaire waarnemers en stellen zi.i zich op het standpunt, dat de Duit sche weermacht nog zeer sterk Is en dat het roode leger zijn krachtsinspanning van de laatste vijftien maanden nog slechts beperkten tijd kan volhouden, dan wordt het voor hen de hoogste tüd om iets te doen, want zoodra Duitschland er in geslaagd zou ziin den Rovjet-Russi- schen storm'oop definitief tot staan te brengen, zouden de kansen der geallieer den er minder gunstig uitzien. Te Berlijn twijfelt niemand er aan. dat de geallieerden eventueel 21/2 mlllioen man kunnen concentreeren, zooals het ook mogelijk moet zijn veertien millioen bruto registerton voor militaire doelein den in beslag te nemen Kortom, men onderschat het huidig potentieel zijner tegenstanders geen oogenblik. maar wel maakt men zich vroolijk over de wijze waarop al die maatregelen door pers en radio wereldkundig worden gemaakt. Men wijst er op, dat het steeds ook in dezen oorlog als een militair belang is beschouwd de samenstelling van zijn ge- neralen staf en diens onderafd»e'!r>"en zoo lang mogelijk geheim te houden Verder grenst het aan het onwaarschijn lijke. dat de voorbereiding van een groot en naar geallieerde opvatting zelfs beslissend offensief niet angstvallig ge- helm wordt gehouden, maar dat integen deel militaire maatregelen van het hoog ste gewicht klakkeloos openbaar worden gemaakt. Wat ten slotte de termijnbeta ling van dit offensief betreft, deze zou naar gangbare Duitsche opvatting getui gen van een militair dilettantisme, dat men eenvoudig weigert bij zijn tegenstan ders te veronderstellen. Verduister van 17.30-8.30 u. 26 Jan.: Zon op 8.33 u„ onder 17,13 u. Maan op 9.10 u„ onder 18.28 u. IEDERE NEDERLANDSCHE JONGEN VAN 16—18 JAAR kan zich melden voor een weersportkamp in Duitschland. Kosten zijn hieraan niet verbonden, terwijl de werkgevers en scholen verplicht zijn vrijaf te geven. Werkgevers moeten bovendien loon door betalen en mogen deze maand niet als vacantie aanrekenen. Aanmeldlngsbureaux: Utrecht, Konings laan 9; Maastricht, Vrijthof 25; Goes, Violenstraat 44; Groningen, Gr. Markt 24; Assen, Rolderstraat 45; Den Haag. Nas- sauplein 6; Rotterdam. Eendrachtsweg 35; Eindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo, Drlenerstraat 6; Amsterdam, Willems parkweg 186; Leeuwarden, Etamakade 48. treft dit den enkeling, soms dat deel der gemeenschap, dat deze misdrijven goedkeurt of zelfs aanmoedigt. HAMA. Naschrift: Ter ontzenuwing van boos aardigheden! De onderteekening „HA- MA" is geen pseudoniem, zooals enke le briefschrijvers veronderstellen, doch een naamsafkorting, zooals oplettende lezers uit het impressum (de samen stelling der redactie, waarvan de me- dedecling in elk nummer dezer cou rant is opgenomen) reeds hebben kun nen vaststellen. Deze aanduiding wordt reeds sedert 1932 door schrijver dezes- gevoerd. Niet alles werd aangekondigd. ,t is de reden waarom men, zonder den ernst van de invasieplannen als zoo danig in twijfel te trekken, de reclame, die er mee gemaakt wordt, eigenlijk zon der meer afdoet als bluf. En men voert ook argumenten aan waaruit blijkt, dat Elsenhower en Montgomery drommels goed hun mond weten te houden als het er op aankomt. In dit verband herinnert i aan de tot dusverre grootste gealli eerde onderneming In dezen oorlog, de landing van Anglo-Amerikaansche strijd krachten in Noordwest-Afrika op 8 en 9 November J942. Bij deze gelegenheid stak 3en vloot van ruw geschat zeshonderd schepen met tusschen de drie en de vier millioen b.r.t. van de Vereenigde Staten en Engeland naar Afrika over onder het escorte van meer dan 300 oorlogsbodems. Deze ongetwijfeld door Fransch verraad begunstigde onderneming was in de eer ste plaats een „triomf van de meest ab solute geheimhouding", zooals de Bcrli- Börsenzeitung het onlangs uitdrukte. Montgomery kon de Duitschers van zijn voorgenomen offensief bij El Alamein na tuurlijk niet absoluut onkundig laten, ir evenals Elsenhower en Cunnlng- ham later, eerst bij de landing op Sicilië en vervolgens bij de oprichting van het bruggehoofd bij Saierno, zocht hij zijn kracht zooveel mogelijk in de verrassing van den tegenstander. Om deze redenen wordt te Berlijn uiteraard in particuliere gesprekken dikwijls de vraag gesteld, wat de geal lieerden met hun reclamecampagne toch eigenlijk hopen te bereiken. De veron derstelling. dat zij bij hun zenuwenoor log willen volharden en het dreigement met een invasie voldoende achten om Duitschland op de knieën te dwingen, heeft niet veel aanhangers meer. Daaren tegen neemt men wel kennis van be paalde Amerikaansche persstemmen, die de verwachting uitspreken, dat de gealli eerden eventueel nauwelijks op ernstigen tegenstand zouden stuiten, daar een groot deel van de Duitsche weermacht de Engelschen en de Amerikanen zou beschouwen als een soort „bevrijders" In verband met de „dreigende bezetting van Duitschland door de Sovjets". Zeer dikwijls echter hoort men de mee ning; uitspreken, dat de geallieerden mis schien slechts ln schijn een aanval voor bereiden op het hart van het Duitsche verdedigingssysteem rond de vesting Europa, ln de hoop, dat zU met een on- verwachten aanval op een heel ander punt des te sneller succes zullen hebben. DANKBAARHEID EN TROTS over de prestaties van onze soldaten vervult iedere zuster. Den veldtocht ln het Oosten zal geen zuster vergeten. (Uit de mededeelingen van een Gene- raloberin van het D.R.K.) Maar de oor log gaat verder. En de hulp der zus ters b 1 ij f t noodig. Ook jouw hulp, meisje uit Holland, wordt gevraagd. Meldt je daarom bij het SS-Ersatzkom- mando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. VOOR ONS VOLK. 's-GRAVENHAGE, 25 Jan. - In de week van 1015 dezer is voor onze minder bedeelde volksgenooten een bedrag van meer dan dertig mille n.1. f 34.531.16 bijeengebracht buiten col lectes om Dit bedrag is samengesteld uit giften van een paar gulden tol een van vierduizend gulden. De aandacht v/ordt er nogmaals op gevestigd, dat de termijn voor aanvra gen voor de tweede uitkeering van Winterhulp onherroepelijk 31 dezer sluit. Nieuws in 't kort. Rooscvelts vertegenwoordiger terugge roepen. Naar uit Washington wordt gemeld, is aldaar officieel bekend ge maakt, dat president Roosevelt zijn am bassadeur bij het Poolsche Emigranten comité te Londen, Anthony Btddle, heeft teruggeroepen. Slachtoffers van generatorgas. Gis termorgen zijn de garagehouder A. F. Janssens en de belastingambtenaar J. W J. Boerke in de garage aan de Bloem- kweekersstraat te Rotterdam bij een auto bedwelmd gevonden door generatorgas Beiden weiden naar het ziekenhuis aan den Coolsingel overgebracht, bij aankomst bleek Boerke te zijn overleden. Dc toe stand van den garagehouder was gister avond nog zorgwekkend. Dc typhusepidemie te Napels. Dc Engelsche minister van oorlog, Sir Ja mes Grlgg, heeft Dinsdag ln het Lager huis verklaard, dat de typhus-epidemle ,te Napels nog voortdurend toeneemt. Zij „beperkt zich echter tot op heden nog steeds tot de burgerbevolking". 20.000 bonnen gestolen. De Haagsche rechtbank veroordeelde Maandag den 18- jarlgen G. K. te Den Haag, die terecht had gestaan wegens verduistering van 20.000 bonnen ten nadeele van een brood fabriek, tot 8 maanden gevangenisstraf met opneming in het vonnis van de gratieclausule met betrekking tot 3 maan den. Rome 'ivoti %Zagaro!o ^Ibam v<—- v. ifMhlnon. PontijrischetSjj 'rnoérSssen Sutmona Isèrnia Terracina tArpino'- i .0^ CassmovVl \inturno Capua CASERTA (4404)© Kaart van Palt Nettuno en omgeving waar de Geallieerden troepen geland hebben. Aanvallen van bij Nettuno gelande troepen afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Jan. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: Bij Kertsj versterkten de bolsjewis ten hun druk. De door pantserwagens en slagvliegtuigen gesteunde vijande lijke aanvallen duren nog voort. Ten noordwesten van Kirowograd vielen de bolsjewisten met verschei dene divisies aan. Zij werden na heen- en weergolvende gevechten afgeslagen; een penetratieplek werd in een tegen aanval verkleind. Ten zuidwesten van Pogrebisjtsje veroverden onze troepen, door artillerie en luchtmacht doeltreffend gesteund, na harden strijd krachtig versterkte vijandelijke stellingen. Tegenaanval len der bolsjewisten bleven zonder suc ces. De gevechten zijn nog gaande. Tusschen Pripet cn Berezina stortten nieuwe hevige doorbraak pogingen der bolsjewisten in zware gevechten ineen. Verscheidene pe netraties werden afgegrendeld. Ook ten noorden van het Ilmenmeer en in het gebied ten Zuiden van Le ningrad zetten de bolsjewisten hun doorbraakaanvallen met toenemen de hevigheid voort. Terwijl zij in enkele sectoren afgeslagen of opge vangen werden, duren op verschei dene plaatsen nog verbitterde ge vechten met opdringende vijande lijke gevechtsgroepen voort. In Zuid-Italië. In Zuid-Italië sloegen onze troep'en in den westelijken sector nieuwe door artillerie en slagvliegtuigen gesteunde vijandelijke aanvallen met zware ver liezen voor den vijand af. Bij de zware afweergevechten der afgeloopen dagen heeft zich de 15e pantsergrenadierdivi- sie onder bevel van generaal-majoor Rodt bij den afweer van alle door braakpogingen van den vijand door voorbeeldige standvastigheid schitte rend gehouden. In het landingshoofd van Nettuno viel dc vijand op verscheidene plaatsen onze gevechtsvoorposten aan. Hij werd afgeslagen. Door eigen vcrkcnningsaanvailcn wer den gevangenen gemaakt. Dc lucht macht viel overdag en 's nachts met gcvechts- en torpedovliegtui- gen de vijandelijke landingsvlool voor Anzio met goed succes aan. Volgens de voorloopige berichten werden 3 torpedojagers en een koop vaarder van 6.000 brt. tot zinken ge bracht. De vernietiging van drie an dere schepen met een gezamenlijken inhoud van 26.000 brt. kan als zeker worden aangenomen. Elf transportsche pen werden voor een deel zwaar be schadigd. 'i'err eu raan vallen. Amerikaansche bommenwerpers vlo gen gisteren overdag naar het Duit sche Rijksgebied. Door het lukraak neerwerpen van bommen ontstond in enkele plaatsen van het West-Duitsche grensgebied geringe schade. Volgens de totdusver ontvangen rapporten wer den 15 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. De commodore van een eska der nachtjagers majoor Prins zu Sayn- Wittgenstein stierf in een nachtelijken strijd tegen vijandelijke terreurvlieg- tuigen bij zijn 83ste overwinning in den nacht, na vijf Britsche bommenwer pers te hebben vernietigd, den helden dood. De Führer heeft den gesneuvel den nachtjager geëerd door hem het eikenloof met de zwaarden, behoorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis te verleenen. Met hem verliest de Duitsche luchtmacht een van haar beste nachtjagers. JAPANSCHE SUCCESSEN. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft Dinsdagmiddag medegedeeld, dat for maties van de Japansche marinelucht macht, alsmede troepen van het leger en de vloot van ongeveer 530 vijande lijke vliegtuigen, die op 22 Januari tweemaal en op 23 Januari driemaal probeerden Rabaul aan te vallen, in totaal 125 vijandelijke vliegtuigen heb ben neergeschoten, waarvan 32 waar schijnlijk. ZWEDEN EN DE SOVJET-UNIE. Volgens een bericht van de Daily Sketch zal de Zweedsche gezant te Moskou binnenkort naar Stockholm gaan. teneinde deel te nemen aan be langrijke beraadslagingen over „een nauwere samenwerking tusschen Zwe den en de Sovjet-Unie". Ook spreekt men over de uitwerking van nieuwe plannen ter bevordering van de Sov- jetrussisch-Zweedsche handelsbetrek kingen. SCHAGEN. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marco J„ z. v. A. Slikker en G. Kohnhorst, Maximlllanus, z. v. M. Nuijens en A. Deutekom. Cornella M en Petrus H„ d. en z. van H. P. Sinnlge en C. Dekker. Klaas J„ z. v. K, J. Burgman en D. E. Barslngerhorn. Ondertrouwd: Hedde Bos en Jo- hanna M. Schouten, te Delft. Overleden Pleter Oom, 86 J., echt genoot van C, Roggeveen (overleden te Eindhoven). Sljtje Stammes, 82 J., we duwe van C, Walboer (overleden te Alk maar). Everdina H. Kapitein, 61 Jr., echtgenoote van D. Domper. Dirkshom Non-stop-ultvoerlng. De gymnastlek- vereen. „UDI-WIK" heeft Zaterdag- en Zondagavond onder leiding van den heer S. Keesman haar jaarlijksche non-stop- ultvoerlng gegeven ln de zaal van den heer Pijper, waarvoor een flinke belang stelling bestond. Bij de opening herdacht de voorzitter, de heer Jan de Pee, het oud-lid Bruno Hofmann, die vele Jaren 'n sieraad der vereen, is geweest en aan 't Oostfront is gevallen. Hierna werd een uitgebreid programma afgewerkt, waarbij de Jongere leden vooral „aan het woord" waren. De vrije oefeningen, zoowel als het toestelturnen waren zeker het aankijken waard. Mevr. Nottelman vergastte ons op rhyth- mische oefeningen, terwijl Bets Burger op keurige wijze eenlge vrije oefeningen verrichtte. Na de pauze werden dc heerenleden in- gerchakeld en werden fraaie staaltjes aan .het hoogrek en hoogbrug uitgevoerd. Ook de dames toonden haar kunnen aan het paard. Een matrozendans, solodanspaar, rhyth- mische oefeningen en een ballet werden met gratie uitgevoerd. Besloten werd met de finale, waaraan door alle leden werd deelgenomen. Vermelden we nog den zang van eenige lieftallige dames, begeleid door de heeren P. Hartland en Joh. Manneveld en be sluiten wij ons resumé met de eindcon clusie dat „UDI-WIK" op een paar goed geslaagde uitvoeringen kan terugzien. Schaken. De schaakclub „Dirkshom" welke dezer dagen een ledenvergadering heeft gehouden heeft eenige wijziging In het bestuur gebracht. Voorzitter P. Tijsen heeft wegens drukke werkzaamheden voor deze functie be dankt. In zijn plaats werd gekozen de heer P. Slotemakcr. secretaris der ver eeniglng. Als diens opvolger werd geko zen de heer H. Hooijberg. De heer P. Hoeve blijft de „portefeuille" van finan ciën beheeren. terwijl de taak van wed strijdleider opnieuw in handen van den heer W. G. Bakkum werd gelegd. De uitslagen van de voor de wlnter- eomnetitie gespeelde partijen luiden als volgt: P Hoeve—P. Tijsen 0—1. A. van Dijk—J. Bakkum afgebr. P. Burger—Joh. Leven dig l—O Joh. Levendig—P. Burger 1—0. S Cnossen—L. Melnema 1—0. L. Meine- ma—S. Cnossen 0—1. Jan Levendig—J. Komen 10. R. KantH. Hooijberg 01. Jb. Bakkum—W. G. Bakkum 1-0. Jb. Bak kum—J. Komen l—O. R. Kant—C. Schuit Azn. 0—1. De eerstgenoemden speelden met wit. Kolhom. Daan Pool. - Zondagavond gaf het Eerste Noord-Hollandschc Cabaretge zelschap van Daan Pool in de zaal van den heer Groet een uitvoering. Daan met zijn ploegje, die al meer dere malen hier geweest is. oogstte ook nu weer een daverend succes, de over volle zaal was niet karig met haar applaus. Het is altijd weer een lust voor het oog om de diverse tooneelaan- kleedingen en de costuums van de ar- tisten te bekijken Wat de medewerkers zelf betreft. Daan is Daan en blijft Daan Mimi Brink—Pool, voor Kolhorn geen onbe kende, kreeg een hartelijk applaus Gezien haar leeftijd presteert ze nog veel en zal nog wel een tijdje met Daan meekunnen. De pianist voelt de heele zaak goed aan en is 'n pianist in „hart en nieren". Daan en zijn club brengen in een donkeren tijd zeker een lichtpuntje. Dat komt niet veel voor. - Bij de firma Kossen en Kieft aan de Strook komen zoo nu en dan ongewenschte bezoekers, namelijk ratten. Enfin, de val werd gezet, in dit geval een kooi- val. Den volgenden morgen was de klep toegeslagen en zaten er zes jonge ratten in. Het ruimde mooi op en het was zeker iets bijzonders. BURGEMEESTERSBENOEMINGEN. 's-GRAVENHAGE, 25 Jan. Het rijks commissariaat deelt mede: De Commissaris-generaal voor Be stuur en Justitie heeft tot burgemees ters benoemd: den burgemeester H. Sicling te Usquert, met eervol ontslag uit deze functie, tot burgemeester van Appingcdam; den gemeente-ambtenaar G. Musegaas te Vclsen tot burgemees ter van Noordwijk; den referendaris H. Moot te Velsen tol burgemeester van IJsselstein (Utrecht); den heer R. H. Schregardus te Breda-Dorst tot burge meester van Waalré; den heer H. Wink- ler te Haarkmmerliede tot burgemees ter van Haarlemmerliede en Spaarn- woude; den heer D. Langereis te Rijs wijk tot burgemeester van Abbenbroek, Oudenhoorn en Zuidland en den waar- nemenden burgemeester J. de Graaf te Kantens tot burgemeester van deze ge meente. NIEUWE „SPECIALE PUNTEN" IN OMLOOP. Voor keukengerei. •s-GRAVENHAGE, 25 Jan. De distri butiediensten brengen met ingang van 1 Februari 1944 nieuwe speciale punten voor keukengerei in omloop, welke roodgekleurd zijn en evenals de oude punten den opdruk „keukengerei ex tra" dragen. De oude, in blauwe kleur uitgevoerde speciale punten worden van bovengenoemden datum af niet meer uitgegeven, doch de reeds in omloop zijnde oude punten behouden haar gel digheid. Handelaren in metalen huis houdelijke artikelen en keukengerei dienen de beide soorten punten in een veelvoud van 100 met een minimum van 100 punten op afzonderlijke vellen bij de distributiediensten in te leveren. VEUKOOPWEIGERING. Het prijsvormingsbesluit bepaalt in art. 3, dat het achterhouden van goe deren. die voor den verkoop bestemd zijn. ten einde voor andere of latere leveringen hoogere prijzen te verkrij gen dan die, welke ten tijde van het achterhouden wettelijk geoorloofd zijn, verboden is. De gemachtigde voor dc prijzen vestigt er de aandacht op, dat het achterhouden van goederen in het algemeen is aan te merken als in strijd te zijn met bovengenoemd artikel. Een veroordeeling op dien grond is dus steeds mogelijk, indien de verdachte niet in staat is met bewijzen te staven, dat de verkoopweigering niet is ge schied om achtergehouden goederen later tegen hoogere prijzen te kunnen verkoopen. Alkmaar IN BESLAG OENOMEN. De economische dienst van de Alk- maarsche politie, heeft twee ameuble menten In beslag genomen, die door particulieren tegen veel te hoogen prijs waren gekocht en verkocht. Zoo wel tegen de koopers als de verkoo- pers ls procesverbaal opgemaakt. VALSCHHEID IN GESCHRIFTE. Door de politic is procesverbaal op gemaakt tegen twee rijksambtenaren wegens valschheid in geschrifte. Zij hadden een z.g. raapvergunning voor het lezen van aren valschelijk met de handteekening van den landbouwer voorzien en daarboven een valsche ver klaring getypt, waaruit bleek, dat iemand 75 kg tarwe had gelezen. Bergen. Cabaret en variété. - Het was Maan dagavond in De Rustende Jager een dorado voor wie van veel afwisseling houdt. Cor Baan's variété-bedrijf onder leiding van Max van Laarhoven kwam met een echt „elck-wat-wils-program- ma": zang, voordracht, acrobatiek, dans, volgden elkaar in bonte rij. Na een inleiding door den conféren cier v. Laarhoven opende dc cabare tière Truus Keilen met „een raad aan de vrouwen" en vervolgde met ernst en luim. Zij werd luide toegejuicht, ook later na haar met een partner ge speelde schets „Ik lieg nooit". Wat dc Riebesties als rijwielacrobaten op één wiel uitvoerden, verbaasde het pu bliek. De dansen van Lotte en Jörl Kaschnar ontketenden een storm van applaus. Staaltjes van acrobatiek ver toonden de 4 Samia's, vader, moeder en 2 dochters. De „luchtsensatie" van 3 Plessons, vader en 2 dochters, werd onder ademlooze stilte gevolgd. Toen het drietal weer behouden op den be- ganen grond was aangeland, brachten de toeschouwers hen een ware ovatie Een hartelijk applaus had nog ver diend de pianist Hameetman, die den ganschen avond zorgde voor de muzi kale omlijsting en de begeleiding van zang en dans. Veel te gauw sloeg ten slotte het klokje van gehoorzaamheid, maar men had genoten en weer een paar uurtjes de dagelijksche beslommeringen kun nen vergeten. Langedijk. Geboren: Pieternella C., d. v. K. Smit en P. C. Klerk. Robert, z. v. L. Stavast en V. Carnas. Juditb M. H., d. v. H. de Vries en D. A. Deu tekom. Sybel M., d. v. A. E. Wind en G. Wouda Cornelia, d. v. J. P. Kos en C. Dekker. Ondertrouwd: C. Goudsblom en C. Kraakman. Overleden: J. de Ruijgh, 3 j. Aartswoud. Filmvoorstelling. - Zaterdagavond werd door de Film-Mij. Nederland in zaal Bakker de film vertoond „Tus schen hemel en aarde". De zaal wa9 bijna geheel bezet en het publiek ging dankbaar naar huis. Vooraf ging '6 middags een kindervoorstelling. Wogna am. Geslaagd. - De heer P. Piersma, al hier, slaagde de afgeloopen week voor het diploma Mercurius Boekhouden. St. Maarten. Verordening bcgraafrechten. - Door den Secr.-Gen. van het Dep. van Bin- nenl. Zaken is goedgekeurd de door den burgemeester bij besluit van 19 Sept. 1943 vastgestelde verordening op de heffing van begraafrechten in de gemeente Sint Maarten. Hensbroeh. Benoemd. - De heer S Overman, al hier, is met ingang van 22 Jan. j.I. be noemd tot besteller in vasten dienst der P.T.T. ter standplaats Barsinger- horn. Bargerbrag. Uitvoering Tavenu. Door de plaatse lijke tooneelvereeniging Tavenu werd den 16en en 23en Januari opgevoerd het blijspel „Als stad en land elkaar ont moeten" van A. J. Zoetmulder, belde keeren voor een uitverkochte zaal. Zoowel het stuk als het spel hebben het publiek zeer goed voldaan, zoodat de verecnfglng met deze uitvoering zeer goed geslaagd is. Jalianadorp Jaarvergadering „Kunstzin" - Zon dagmiddag hield de harmonie „Kunst zin" haar jaarvergadering in het café van den heer A. Doorn. Aanwezig 12 leden en 1 donateur. De voorzitter, de heer P. Constant, sprak er bij de ope ning zijn leedwezen over uit, dat niet meerderen aanwezig zijn. De secreta ris. de heer F. M. van der Woude, las de notulen en het jaarverslag over 1943 welke goedgekeurd werden. Daarna rekening en verantwoording over 1943 van den penningmeester, den heer C. Purmer. De ontvangsten bedroegen f 696.14, de uitgaven f 309.42, alzoo een voordeelig saldo van 386.72; vergele ken bij het vorig Jaar een vooruitgang van f 177.38. De aftredende bestuursleden, de hee ren C. Purmer en F. M. van der Wou de. werden bij acclamatie herkozen en namen hun benoemingen aan. Tot le den van de kascommissie werden be noemd de heeren J. van Bodegraven en D. Purmer en als reserves de hee ren W. van der Reep en J. Oost Jz. Ingekomen was een schrijven van de voetbalvereeniging „Koegras" om ge zamenlijk een uitvoering te geven. De voetbalvereeniging wil deze baten aan wenden om een trainingsfonds te stich ten. De vergadering was van meening, dat, als er een vereeniging geholpen wordt, dit goed moet gebeuren, zoodat besloten werd de baten van de eerst volgende uitvoering geheel aan de voetbalvereeniging te doen toekomen. Een voorstel tot verhooging der do naties vond niet genoeg steun en werd teruggenomen. Er is langen tijd niet gerepeteerd, doch met ingang van 30 Januari a.s. zal er om dc 14 dagen des morgens gerepeteerd worden. Getracht zal worden een bekwaam persoon met de leiding te belasten. De rondvraag leverde nog eenige huishoudelijke besprekingen op. Texel. Texelsche markt. - Alleen de pluim- veehandel was Maandag van eenige beteekenis aan de vrije markt. De handel gaat nu voornamelijk in konij nen en hanen. De konijnen, die worden aangevoerd, zijn meestal van prima kwaliteit; er waren ditmaal zelfs ver scheidene zware dieren bij. Groot vee werd alleen voor de levering aange voerd. De totale aanvoer bestond uit: 50 konijnen (reg.pr. f 1 p. Kg.); 40 kippen (reg.pr. f 0.90 p. Kg) Voor de levering: 3 koeien. 1 varken. 4 n. kal veren en 8 schapen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1