HOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vijandelijke concentraties bij Nettuno uiteengeslagen. De Geallieerden en het Poolsche vraagstuk. Argentinië verbreekt diplomatieke betrekkingen met Spilmogendheden. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager édltle; Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 28 JANUARI 1944 SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 23, 2 pagina's Deze Conrant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per tn.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor ie geheele oplage op aanvrage. Nieuwe doorbraakpogingen der Sovjeis verijdeld. 300 Sovjet-tanks vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Jan. - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend: By Kertsj sloegen onze troepen, door de eigen artillerie schitterend gesteund, sterke aanvallen der bolsjewisten af. Ook in het gebied ten zuidwesten van Tsjerkassy wer den hevige, met sterke infanterie- en pantserformaties uitgevoerde vüandeliJke aanvallen in verbitter de gevechten afgeslagen of opge vangen. Ten zuidoosten van Belaja Zer- kof ging de vijand met verschei dene divisies, door pantserwagens gesteund, tot den aanval over. Zijn doorbraakpogingen werden, nadat 82 vijandelijke pantserwagens wa ren stukgeschoten, verijdeld. Om een penetratieplek wordt nog ge streden. In het gebied ten zuidwesten van Sjasjkof en ten zuidwesten van Pogre- bisjtsje maakten onze aanvallen na af weer van krachtige vijandelijke tegen aanvallen nieuwe vorderingen. Alleen in den sector van één legercorps wer den 66 bolsjewistische pantserwagens, 99 stukken geschut, alsmede talrijke andere wapens vernietigd of buitge maakt. Tusschen Pripet en Berezina ont stonden opnieuw zware gevechten, waarin onze troepen hun stellingen handhaafden en 26 vijandelijke pant serwagens stukschoten. Ten noordwesten van het Umenmeer en in het gebied ten zuiden van Le ningrad leverden onze troepen nog steeds een zwaren afweerstrijd tegen overmachtige strijdkrachten. De bolsje wisten verloren gisteren aan het ooste lijke front 305 pantserwagens. In het hooge noorden maakten eigen stoottroepen in de sectoren Kanda- laksja en Moermansk gevangenen en buit. De strijd in Italië. In den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front houdt de vijan delijke druk aan. Verscheidene over geringe breedte ondernomen aanvallen van den vijand mislukten. In den ooste lijken sector bleven allé vijandelijke verkenningsaanvallen zonder succes. Ten zuiden van Rome probeerde de vijand tevergeefs zijn landings- hoofd te vergrooten. Zijn concen traties werden uiteengeslagen, aan vallen met een sterkte van ver scheidene bataljons afgeslagen. Er werden gevangenen van verschei dene Engelschc en Amerikaansche formaties gemaakt, 7 pantserwagens werden stukgeschoten. De landings plaatsen liggen onder het storings- vuur van verdragende artillerie. De luchtmacht bestookte dag en nacht de vijandelijke iandingsvloot voor Anzio met gevcchts-, torpedo- en slagvliegtuigen. Zij plaatste treffers op 2 kruisers. 4 torpedojagers, 12 transport- en koop vaardijschepen met een inhoud van 47.000 brt., alsmede op 6 vrij groote landingsbooten. Aangenomen kan wor den, dat een deel van deze schepen vernietigd is. In de haveninstallaties van Anzio ontstonden na bomtreffers branden en vernielingen. Na de landing bij Nettuno. Over den toestand op het oorlogs- tooneel in Zuid-Italië schrijft de mili taire correspondent van het D.N.B. Martin Hallensleben: De Anglo-Amerikaansche landings operatie bij Nettuno en Anzio heeft tot nu toe een eigenaardig verloop geno men. Terwijl de vijandelijke landings acties bij Dieppe, St. Nazaire. op Kreta en vooral op Sicilië onmiddellijk tot dramatische gevechten leidden, zijn er sedert het begin van de operatie b'ó Nettuno reeds meer dan honderd uren verloopen, zonder dat het tot een bot sing tusschen de wederzijdsche strijd krachten, dus tot een slag, is gekomen Vijf dagen zijn er sedert de eerste nach telijke ontscheping van Britsche en Amerikaansche strijdkrachten in het gebied ten zuiden van Rome verloo pen. En nog steeds heeft de vorming van het Engelsch-Amerikaansche brug- gehoofd geen invloed uitgeoefend op de. gevechtspositie aan het voorste Ita- liaansche front. Dit feit wijst op twee dingen, ten eerste, dat de gebeurtenis sen geenszins voor den vijand volgens programma verloopen en dat dus de ontwikkeling van het bruggehoofd zeer Een zeer bijzonder beroep op he» platteland, hetwelk slechts met toe stemming van den provincialen com missaris mag worden uitgeoefend, Is dat van mollenvanger. Als de mollen- vanger ziet dat een mol aan 't wroeten Is nadert hij omzichtig den molshoop, steekt zijn spade in den grond en wipt het dier uit de aarde. Op sommige weilanden worden door de mollen ware ravages aangericht en vele boeren geven den mollenvanger een premie voor het onschadelijk maken van deze dieren. Een mollenvanger aan 't werk in de omgeving van Sllböcorspel CNf/Kulper/P«x m gevoelig wordt geremd, ten tweede, dat de reactie van generaal-veldmaarschalk Kesselring niet in de verwachte rich ting gaat. Zeker, de Duitsche leiding heeft den vijand tijd gelaten zich te versterken. Blijkbaar wil zij de Duitsche troepen niet den strijd laten aanvaarden onder omstandigheden, die de vijand wenscht, en die er tenslotte op zouden neerko men, dat de Duitsche troepen binnen de draagwijdte van de zware artillerie der oorlogsschepen zouden worden 0_ dwongen. Kesselring schijnt er eerst de voorkeur aan gegeven te hebben een ijzeren ring te leggen rond het brugge hoofd Nettuno-Anzio, en wel van goedbeschermde posities uit. Het ziet er naar uit alsof hij het gebied van het bruggehoofd van den vijand met zoo veel mogelijk landingsmanschappen en ravitailleeringsmateriaal gevuld wil hebben. Zijn verreikende arm, de luchtmacht, grijpt intusschen naar de verbindingszenuw van de flankonder neming van den vijand. Het ingrijpen van verdragende Duitsche artillerie bewijst bovendien, hoe zeer Kesselring rekening heeft gehouden met een vijandelijke onderneming in dit gebied Want vandaag of morgen kan geschut van zwaar en van het zwaarste kalibei in een terrein als dit niet geïnstalleerd worden. Ook kan uit het gebruik juist van bijzondere Duitsche batterijen ge concludeerd worden, dat men hier zekere ervaringen van voorafgaande soortgelijke omstandigheden ten nutte heeft gemaakt. De in het bruggehoofd door de An- glo-Amerikanen tot nu toe bijeenge brachte strijdkrachten poogden Woens dag in de richting van Littoria naar het zuiden een sterken druk uit te oefenen, doch werden door de Duitsche storingsformaties hard aangepakt en energiek teruggeworpen. Slag om Casslno. In den westelijken sector van het voorste Zuid-Italiaansche front duurt óe slag om Cassino voort. De vijande lijke strijdkrachten ondernamen Woens dag een aanval ten zuiden van Cassi no. Zij werden vbij door de Duit- schers zwaar geteisterd. Niet anders verging het den Anglo-Amerikanen op den westelijken oever van de Rapido welken de Duitsehers volkomen van den vijand konden zuiveren. De toe stand doet duidelijk zien, dat tot op heden nog geen samenwerking tot stand is gekomen tusschen de En gelsch-Amerikaansche troepen in den westelijken sector van het front met die in het gebied van Nettuno-Anzio, het geen ten gunste van Kesselring spreekt en allerlei verrassingen voor de ko mende dagen belooft. Britsche verliezen. De aanvallen der Duitsche formatie? gevechts- en torpedovliegers op het landingshoofd en de in de bocht van Anzio liggende oorlogs- en transport- vloot der geallieerden zijn, naar hei D N.B. verneemt, in den loop van 25 Januari en in den nacht op 27 Januari door de slechte weersomstandigheden die op het oogenblik in Zuid-Italü.» beerschen, aanzienlijk bemoeilijkt. Toch hebben de Duitsche formaties de Brit sche vioot weer zware verliezen toe gebracht. De in het weermachtbericht van Donderdag als getroffen gemelde 12 geallieerde koopvaarders met een tota.e tonnage van 47.000 ton zijn voor het grootste deel zoo zwaar beschadigd, dat zij op zijn minst voor de thans aan den gang zijnde operaties uitvallen, zoo zij al niet geheel verloren zijn. Door de beschadiging van nog twee kruisers en vier torpedobootjagers leed de Britsche oorlogsvloot nieuwe verliezen, terwij- reeds zes van dergelijke oorlogseen heden uitgeschakeld konden worden Met de successen van Woensdag der Duitsche vliegers is het vijandelijke scheepsverlies gestegen tot rond 150.000 brt. Na dan luchtslag op 11 Januari boven Noordwest Dultschland. Deze acht vllegars schoten onder leiding van Lt. K. negen vler-motorrge Amerikaansche terreur-bommenwerpers neer. Lt. K. bracht er twee ten val. Links Lt. W, die er een neerschoot en daarna met zijn valscherm naar beneden sprong, daar zijn machine zwaar beschadigd was PK Rothkopf/PBZ/R/P m Alkmaarsche oplichter veroordeeld. Het Hof te Amsterdam wees gisteren vofinis tegen den Alkmaarschen winke lier, die met zijn belde mede-verdachten Vroegop en Geelen een Haarlemschen Jood had opgelicht. De procureur-generaal had 21/, jaar met aftrek geëlscht terzake oplichting voor een bedrag van f 1000.—. Het Hof veroordeelde verdachte tot een gevange nisstraf voor den tijd van 2 Jaar met af trek van preventieve hechtenis vanaf 2 Maart j.1. De Stem der SS. Luistert op Zondag 30 Januari van 11.30 tot 11.45 over den zender Hil versum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der SS. Onderwerp: De 30ste Januari. Verduister van 17.30-8.30 u. 29 Jan.: Zon op 8.29 u., onder 17.18 u. Maan op 10.41 u., onder 22.38 u. 30 Jan.: Zon op 8.27 u., onder 17.20 u. Maan op 11.06 u, onder 23.56 u. Eikenloof met de zwaarden. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Jan. De Führer heeft kolonel Majo Hermann. inspec teur van de Duitsche luchtverdediging, als 43sten soldaat van de Duitsche weermacht, het eikenloof met de zwaarden, behoorende bij het ridder kruis van het IJzeren Kruis, verleend. Kolonel Hermann is de ontwerper van nieuwe methoden voor het optre den der nachtjagers tegen de Britsche terreurbommenwerpers. Door zijn zeer snel beproefd gebleken taktiek werden den vijandelijken formaties den laat- sten tijd aanzienlijke verliezen toege bracht. Luchtgevechten boven Zuid-Frankrijk. Donderdagmiddag zijn vijandelijke formaties viermotorige toestellen naar Zuid-Frankrijk gevlogen. Duitsche ja gers verwikkelden de machines in fel le luchtgevechten. Volgens tot dusver ontvangen berichten zijn door jagers en afweergeschut tien der aanvallende toestellen, waarbij verscheidene vier motorige bommenwerpers, neergescho ten. VAN DE NOORDKAAP TOT AAN DE EGEÏSCHE ZEE. Overal waar in de groote uitgestrekt heden van Europa de Duitsche soldaat zich bevindt, bevindt zich ook in een of anderen vorm het Duitsche Roode Kruis. Uw hulp kan overal gebruikt worden, jonge vrouw uit Holland, als pleegzuster zult u veel kunnen doen tot verlichting van de taak van het D.R.K. Meldt u daarom, jonge Neder- landsche vrouw, bij het SS-Ersatzkom- mando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Na dertig jaar bericht. Een zekere Therese Reinhold heeft dezer dagen uit Litzmann- stadt bericht gekregen van haar man, Emil Reinhold, die in Decem ber 1914 gewond in Russische krijgsgevangenschap was geraakt en van wien men had moeten aan nemen, dat hij dood was, aangezien men sedert 1915 niets meer van hem gehoord had. Pas na zijn terugkeer wil Rein hold vertellen over zijn leven in de Sovjet-Unie en hoe hij door Duit sche soldaten teruggebracht is. Uit zijn brieven blijkt alleen, dat hij ongetrouwd is gebleven. Mevrouw Reinhold, die 62 jaar is en even eens niet opnieuw getrouwd is, is thans grootmoeder. Haar kleinkin deren zijn even oud als haar drie kinderen waren, toen haar man in 1914 de wapenen opnam. Dr. Göbbels Slechts Duiischland kan Europa redden van hei bolsjewisme. Engeland en Amerika kunnen niets doen In „Das Ueich" noemt Rijksminister dr. Göbbels het Poolsch—Sovjet-Rus sische conflict cn de houding van Engeland daarbij een voorbeeld, waar uit ieder moet leeren, wat er in en met Europa zou gebeuren, indien de Duitsche weermacht niet aan zijn grenzen op wacht stond. Als de geschiedenis nog eens tot Augustus 1939 teruggedraaid zou kun nen worden, aldus Göbbels, zouden de Polen met hun tegenwoordige er varingen ons waarschijnlijk de sleutels van Dantzig in plechtlgen optocht op een gouden presenteerblad komen brengen. Dr. Göbbels geeft nogmaals een over zicht van de ontwikkeling van het Poolsch—Sovjet-Russische conflict, van 't feit af.dat Engeland den tweeden we reldoorlog ontketende zoogenaamd om te verhinderen, dat de Duitsche stad Dantzig tot het Rijk zou terugkeeren tot aan den huidigen toestand, nu Mos kou voor de plutocratische diplomatie belangrijker is dan een stel Poolsche nietsnutten. Het is meer dan tragi-komisch, aldus vervolgt hij, dat het volk, dat in dezen oorlog het eerst door dc Britsche hulp beloften verlokt is. ook het eerst den dank van de firma Engeland in de prac- tijd ondervindt. Het resultaat is voor Engeland en de Vereenigde Staten meer dan beschamend. De Polen moesten niet alleen zonder te genspraak Katyn slikken, zij zien zich zelfs gedwongen zich aan het bolsjewis- over te leveren en daarbij nog van de Engelsche en Amerikaansche pers grofheden in ontvangst te nemen, die moeilijk kunnen worden opgevat als dankbetuigingen voor het bloed, door hen September 1939 geofferd. De Londen- sche bladen raden hun eenstemmig aan, den Sovjets ter wille te zijn. De naïeve illusie, dat het Kremlin zich door Engelschen en Amerikanen naar de school der politieke moraal zou laten brengen, is nu in rook opgegaan, aldus vervolgt de minister. De bolsjewisten schijnen op het oogenblik te willen pro- beeren, hoeveel oorvijgen en trappen zij hun westelijken bondgenooten mogen ge- alvorens zij met een zacht woord tot de orde worden geroepen. Te Washing ton heeft men hun als het ware een vrij brief gegeven door de openlijke verkla ring, dat niets de Vereenigde Staten in dezen oorlog van de Sovjets kan schei den. Zoo iets laten de bolsjewisten zich geen tweemaal zeggen. De minister herinnert aan de Engelsche belofte, dat de Polen door Oost-Pruisen Silezie schadeloos gesteld zouden worden, als zij aan de territoriale Sov- Jeteischen tegemoet zouden komen. irbij de Engelschen met elegant hand gebaar het volkomen bijkomstige feit Verliespost voor Engeland grooier dan voor Duiischland. Zweden behartigt de Argentijnsche belangen. De president van Argentinië, ge neraal Ramirez, heeft Woensdag middag over alle Argentijnsche zenders een toespraak gericht tot het Argentijnsche volk, waarin hij mededeelde, dat Argentinië de di plomatieke betrekkingen met Duitschland cn Japan had verbro ken. Naar aanleiding hiervan heeft de Duitsche minister van buitcn- landsche zaken Von Ribbentrop Donderdag een onderhoud toege staan aan een vertegenwoordiger van het DNB en zijn zienswijze uit eengezet. Reeds sedert jaren heeft de Ameri kaansche regeering getracht. Argen tinië te bewegen de diplomatieke be trekkingen met de Spilmogendheden te verbreken, aldus de minister. Zij heeft hierbij geen middel, geen afper sing onbeproefd gelaten. De regeering- Ramirez is thans voor dezen druk be zweken en heeft de souvereiniteit van het land prijsgegeven voor de Ameri kaansche „welwillendheid". Het motief, dat men in Buenos Aires voor het ver breken der betrekkingen opgeeft, d.w.z. het zoogenaamde deelnemen van leden der Duitsche ambassade aan een spi- onnage-affaire, is geheel onwaar. Dit motief is volkomen onjuist. Het is al leen een nieuw bewijs voor het feit, dat de Argentijnsche regeering niet meer vrij is in haar eigen beslissingen, doch dat dc traditioneele vriendschap tus schen het Duitsche en Argentijnsche volk ten offer gevallen is aan de scru puleuze en duistere methoden van Washington. Duitschland verliest door het ver breken der betrekkingen met Argen tinië practisch niets, noch voor zijn oorlogvoering, noch voor zijn belan gen na den oorlog. De werkelijke ver liezer bij dit diplomatieke optreden is Engeland. Engeland heeft in den loop van den oorlog langzamerhand reeds het grootste deel van zijn belangen in Midden- en Zuid-Amerika moeten op offeren aan den Amerikaanschen bondgenoot. Het zal nu ook definitief zijn positie in Argentinië verliezen, waar het zich tot dusver nog tegen het ongebreidelde opdringen van het Ame rikaansche kapitaal heeft schrap gezet. Want na de opgedane ervaringen zal het iederen zakenman in de city thans wel duidelijk zijn, dat nu ook in Ar gentinië de dollar weldra het pond zal verdringen en dat daardoor de hier ge- investeerde 800 millioen pond sterling van Engelsche spaarders verloren zul- 'en gaan. In feite beteekent dus de huidige onderwerping van Argentinië aan Washington niets anders, dan dat Engeland het laatste restje van zijn Amerikaansche positie moet liquidee ren. Men kan zich derhalve de ware gevoelens van de Engelsche spaarders voorstellen, die de verklaring van Eden hebben gehoord, waarin hij zijn vol doening uitsprak over de gebeurtenis sen in Argentinië en waarin hij de automatisch komende liquidatie van het laatste Britsche bezit en Amerika nog als een succes der Brische diplo matie moest voorstellen. Washington juicht! Uit Washington wordt gemeld, dat het bericht van de verbreking der be trekkingen van Argentinië met de Spilmogendheden door de leden van het Amerikaansche Congres geestdriftig ontvangen is. In diplomatieke kringen wordt de gebeurtenis in hoofdzaak als een triomf voor minister Huil be schouwd. die „een jarenlange hardnek kigheid" heeft getoond in de betrek kingen van de Ver. Staten met Argen tinië. Japanschc indruk. De diplomatieke correspondent van Domei wijst er ten aanzien van het verbreken der betrekkingen tusschen Argentinië en de Spilmogendheden op, dat Argentinië er reeds één keer zeer dicht aan toe was om onder druk der Amerikanen zijn neutraliteit op te ge ven. Misschien waren het niet in de laatste plaats de belangentegenstel lingen van Amerika en Engeland met betrekking tot Argentinië, die het dit land mogelijk maakten zich nog zoo lang ondanks de Amerikaansche in triges als neutraal land te handhaven, doch ook de Engelschen hebben zich thans aan de Amerikaansche machts politiek ondergeschikt moeten maken Onder den dwang dezer feiten zag Ar gentinië ten slotte geen andere moge lijkheid dan zich te schikken naar den druk van de Amerikanen en hun dol- larpolitiek. Hoewel Japan deze ont wikkeling diep betreurt, heeft het toch sympathie voor het Argentijnsche volk en zijn regeering, die zich ongetwijfeld met alle middelen heeft verzet tegen dezen druk van Amerikanen en Engel schen. Zweden zal Argentijnsche be langen behartigen. In antwoord op een vraag van het agentschap T.T. naar aanleiding van een Reuterbericht uit Buenos Aires, heeft het Zweedsche ministerie van buitenlandsche zaken bevestigd, dat reeds een verzoek van Argentinië is ontvangen de Argentijnsche belangen in Duitschland en Japan te behartigen. De zaak wordt op de gebruikelijke wijze behandeld, doch er is tot nu toe nog geen beslissing genomen. Argentijnsche volk timide. De te Buenos Aires verschijnende Cabilo schrijft in een hoofdartikel over de laatste politieke ontwikkeling, dat geen bijzonderheden zijn medegedeeld over het politieke onderzoek, dat tot den onverwachten stap heeft geleid. Er valt geen geestdrift onder de be volking op te merken, er is integendeel een algemeene neerslachtigheid over het feit, dat men de neutraliteitspoli tiek, die de trotsch van Argeninië was, heef laten vallen. negeerden, dat zoowel datgene, wat het Kremlin voorloopig verlangt, als dat, waarmede de Polen schadeloos gesteld zouden worden, ln Dultsch bezit is. Den hemel zij daarvoor dank, ook voor de En gelschen en Polen, want was dat niet het geval, dan zouden zij niets meer hebben om over te debatteeren en voor hun goede raadgevingen hoogstens een trap na te krijgen. Duitschland kan Europa redden. Wij herhalen onze stelling, aldus de mi nister, dat er slechts één mogendheid is, die Europa van bolsjewiseerlng en chaos kan redden, en dat is Duitschland. Enge land en de Vereenigde Staten kunnen het niet en zij willen het zelfs niet ln ernst, Zij hebben geen verantwoordelijkheidsge voel tegenover ons continent. Zij jagen slechts egoïstische belangen na. De bols jewisten daarentegen weten wat zij wil len. Zij zullen stap voor stap met hun plannen te voorschijn komen, al naar gelang dat zij gelooven ze binnen afzien- baren tijd te kunnen verwezenlijken. De staten, die telkens als slachtoffer worden uitgekozen, kunnen van Londen en Wash ington slechts dezelfde frazen en ijdele beloften verwachten, waarmede thans de Polen worden afgescheept. Van hulp of militair ingrijpen der Anglo-Amerlkanen zal wijd en zijd niet het geringste te ontdekken zijn. Waar zouden zij ook de macht vandaan moeten halen? Wij echter, aldus besluit dr. Göbbels, hebben jegens Europa een plicht te ver vullen, die zoowel onszelf als alle Euro- peesche volken betreft. Of deze dat wil len inzien, is daarbij volkomen onbelang rijk. Het oude Europa was ziek tot in het merg. Het moet de lljdensschool van dezen oorlog doorloopen om zichzelf te rug te vinden. Dat kost veel goed en bloed. Maar wie telt de offers, als het doel zoo verheven is? Wij althans zullen op den dag van onze overwinning kun nen beweren, dat wij geen offers ge schuwd hebben. De ziekelijke maatschap- pijvorm der burgerlijke plutocratie en de daarmede verboden Joodsche democratie zijn rijp voor de Ineenstorting en het bolsjewisme heeft, althans voor onze Europeesche samenleving, geen aanspraak op de opvolging. Derhalve zullen wij Duitsehers wel geroepen zijn voor die op volging. Wij gelooven, dat wij spoedig weer de situatie volkomen meester zul len zijn, n.1. als de vijandelijke machts middelen niet meer toereikend zullen zijn om den natuurlijken gang van zaken te gen te houden. Het beeld van den oorlog kan in één slag veranderen. Dan zullen wij weer voor het uur van onze hoogste vuurproef staan. Nog nooit ln onze nationaal-sociallstische geschiedenis heb ben wij zulk een vuurproef niet door staan. Liberia verklaart den oorlog. Volgens een Reuterbericht zou de regeering van Liberia den oorlog heb ben verklaard aan de Spil. Nieuws in 't kort. Diefstallen by de Technische Hooge- school. In December J.1. werd, gelijk wij toen meldden, te Delft gearresteerd ir. H. W. L. B„ functionnarls aan de Technische Hoogeschool aldaar, wegens verduistering van steenkolen. Aanvanke lijk werd B. op vrije voeten gesteld, maar thans is hij opnieuw gearresteerd, omdat het onderzoek heel wat aan het licht bracht. Geconstateerd Is, dat B over de jaren 1942—1943 in totaal 149 ton steenkolen verduisterde en voorts vijf electromotoren, twee transformatoren ter waarde van 1500 gulden, een hoeveelheid hout, 400 liter benzine en 9000 gulden aan geld. Arrestaties in Britsch-Indlë. Op den Indischen onafhankelijkheidsdag zijn in verschillende deelen van Britsch-Indië, naar de Britsche berichtendienst meldt, meer dan 200 personen, onder wie ook vrouwen, gearresteerd. De gearresteerden poogden bijeenkomsten te houden ter ge legenheid van den onafhankelijkheidsdag. Geen katholieke jeugdactle meer. Op verlangen van den Sovjet-vertegen woordiger Wysjinski heeft maarschalk Badoglio bevolen, dat in het door de geallieerden bezette Italiaansche gebied de katholieke actie onder de Italiaansche jeugd moet worden ontbonden. De ka tholieke actie was destijds, op grond van het verdrag van Lateranen, gesloten tus schen Mussolinl en het Vatlcaan, in het leven geroepen en had zich tot een ster ke organisatie ontwikkeld. De Gaulle vreesde een aanslag. Ter gelegenheid van een onlangs plaats ge- I had hebbend bezoek van De Gaulle aan Dakar, zijn aldaar talrijke arrestaties verricht. Men brengt deze in verband met diens viees voor een aanslag op zijn le ven. Gelijk men zich zal herinneren was het generaal De Gaulle, die twee jaar ge'eden, bij een mislukte landingspoging op dit West-Afrikaansche Fransche mari nesteunpunt, het bevel gaf de stad Dakar, haar haven en vliegvelden van zee uit onder vuur te nemen, waarbij talrijke Fransche militairen, benevens zeer vele inheemsche en Fransche burgers het le ven verloren. Dit jaar geen whiskey. Naar de Brit sche berichtendienst uit Washington meldt, heeft het Amerikaansche bureau voor oorlogsproductie Donderdag officieel bekend gemaakt, dat in 1944 in de Ver. Staten geen nieuwe whiskey meer wordt gedistilleerd. DISTRIBUT1ENIEUWS. Aanvragen petroleum voor kook- doeleinden voor liet seizoen 1944-'45. 's-GRAVENHAGE, 27 Jan. Zij", die voor het seizoen 19l4-'45 voor petro leum voor kookdoelclndeu in aanmer king wenschen te komen, kunnen hun aanvragen van 31 Januari tot en met 5 Februari 1911 bij den plaatselijkon distributiedienst op do aanvraagformu lieren MD 323-03 (voor gezinshoofden) en MD 323-04 (voor alleenstaanden) In dienen. Behoudens in gevallen van evacuatie en nieuwe vestiging, komen slechts zij in aanmerking voor een kookkaart U 403 voor het seizoen 1014 -'45, die in het stookscizocn 1943-'44 in het bezit waren van een kookkaart U 215 6d geen gebruik kunnen maken van vaste brandstoffen. Schippers en schippersknechten dle- nen zich eveneens ter verkrijging van petroleum tot do distributie-diensten te wenden op de gebruikelijke wijze na overlegging van het bevrachtingsboek je, dan wel van een verklaring van den bevrachtingscommissaris. Petro leum wordt alleen verstrekt aan schip pers, die al of niet met hun gezin aan boord wonen, alsmede aan schippers knechten, die wol met hun gezin aan boord wonen, wanneer het niet moge lijk is door middel van vaste brand stoffen te koken, doordat zy niet in het bezit zijn van fornuis of kooktoe- stel en zij bovendien ook gedurende het seizoen 1943-'44 potroleumvcrbrui- kers zijn geweest. Hiertoe dienen zij het aanvraagformulier MD 323-03 res pectievelijk MD 323-04 bij don distri. butiedienst in te dienen. De distribu tiedienst zal den betrokkene vervol gens mededeelen, wanneer en waar hij de petroleumkaart kan afhalen, bij den distributiedienst, waar hij ligplaats heeft. Valsche tabakskaarten. Ruim een week geleden ontdekte de Alkmaarsche politie, dat er ln deze stad valsche tabakskaarten ln omloop waren en dat meerdere win keliers de dupe van deze falsificatie waren geworden. Het gelukte haar eenige handela ren in deze valsche kaarten op te sporen en te arresteeren. Terzelfdertijd werden ook in Am sterdam op verschillende punten tabakskaarten te koop aangeboden en ook deze bleken valsch te zijn. De Amsterdamsche politie was al even gelukkig als de Alkmaarsche en ook zij kon twee hoofd- en een twintig onderverkoopers arrestee ren. Het onderzoek wees uit, dat de kaarten afkomstig waren van den Amsterdammer K. en den Zaan dammer G. Het verdere onderzoek, dat geza menlijk door de Amsterdamsche en Alkmaarsche recherche Ingesteld werd bracht aan het licht, dat de valsche kaarten afkomstig waren uit Brussel, waar twee* mannen, broers van K. en G., alsmede een clichémaker en een tusschenpersoon werden gearresteerd. Hiermede was het geheele cömplot achterhaald. Er waren ruim duizend kaarten gedrukt en meer dan 400 reeds in den handel gebracht, speciaal in Amsterdam en Alkmaar. Ontslag zonder vergunning verboden. AMSTERDAM, 27 Jan. De centrale persdienst van het Nedcrlandsche Ar beidsfront schrijft ons: In aansluiting op de van ambtelij ke zijde gedane publicatie omtrent de verordening betreffende de beperking ten aanzien van het veranderen van. betrekking, is het in de practijk noo- dig gebleken, nog op het volgende de aandacht te vestigen. Meermalen komt het voor, dat een dienstbetrekking wordt opgezegd, zon der dat hiervoor vooraf toestemming is verleend door het bevoegde gewes telijke arbeidsbureau; eerst daarna gaat men de vereischte toestemming aanvragen. Deze gang van zaken is ten eenen- male onjuist; immers volgens artikel 1 van de verordening is een opzeg ging zonder voorafgaande toestemming ongeldig. Deze toestemming wordt ook niet automatisch rechtsgeldig, indien later toestemming voor de opzegging wordt gegeven, zoodat bijvoorbeeld een werkgever, nadat de vereischte toe stemming is verkregen, de dienstbe trekking opnieuw en met inacht neming van den voorgeschreven op zeggingstermijn moet opzeggen om het dienstverband te kunnen beëindigen. Indien hij dit verzuimt, kan de werk nemer aanspraak maken op doorbeta ling van zijn loon. Dit alles geldt uitsluitend voor een normale beëindiging der dienstbetrek king, immers, meent een der partijen een dringende reden in den zin der wet te hebben om de dienstbetrekking op staanden voet te beëindigen, dan kan men het arbeidsbureau verzoeken, achteraf in een gedane opzegging toe te stemmen. SCHAPENSLACHTERS EN NOG WAT. In afspraak met A. N. Otter had Sjouke Kuns, metselaarsknecht te Avenhorn, een schaap gekocht en ge slacht en dat aan den slager J. Otte te Hoorn afgeleverd, die hem voor zijn moeite f 50 had betaald. Bovendien had hij, eveneens in Augustus 1943, 100 brooddistributiebonnen gekocht en voor f 45 verkocht aan den bakker W. Leegwater. Aangezien Sjouke links en rechts ook nog diefstallen had gepleegd, vorderde Woensdag de Officier van Justitie, mr. Feitsma, toen zijn zaak voor den eco- nomischen rechter werd behandeld, te rugverwijzing van zijn zaak naar den rechter van instructie. Vonnis con form. De zaak tegen F. Konijn, die bij het slachten had geholpen, werd eveneens aangehouden. Deze kreeg f 200 of 40 dagen. Tegen den slager Otte eischte de officier 6 weken gevangenisstraf. Na een pleidooi van Mr. Pauwe, maakte de economische rechter, Mr. Meijer, er f 1000.— of 200 dagen van. Bakker Leegwater die de broodbonnen ge kocht had, om zijn klanten, ter gele genheid van de heropening van zijn zaak iets extra's te geven en dus geen zwarten handel had bedreven, kwam er met f 75,— of 15 dagen af,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1