NOORD-HOLLAND DAGBLAD ¥00R Nationaalsocialisme aan de macht. Sovjet-aanvallen Kertsj bij Tsjerkassi en mislukt. JEUGDPROBLEMEN. OOK JAPAN ZAL VERGELDEN: Uit(»Tc; Dagblad voor Noord-Holland M.V. Alkmaar - Yoordam C 8. Knrtau dor Sehager editie: Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (8 IQ»eo) Postrekening 68168. KATERDAH M JANUARI 1944. SCHA GEK EDITIE. 88e Jaargang, No. 24. 4 pagina's Deze Courant verschoot dagelijks Advertenti e-t a r i e I. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Rij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le gebecle oplage op aanvrage. i. MORGEN herdenkt Duitschland de machtovername door het natio naalsocialisme. 30 Januari 1933 is een gedenkwaardige datum geworden, die allengs een beteekenis heeft gekregen, die verre boven de belangen van het Duitsche Rijk uitgaat. Door de macht overname kreeg Europa en de geheele wereld een nieuw probleem te verwer ken. Het bewind van het nationaal socialisme nam een aanvang. Het bracht een geheel nieuw politiek, economisch en cultureel systeem van toepassing. Destijds was er enkel hoongelach en laatdunkend afwijzen. Het bewind zelf heeft door feiten snel het bewijs gele verd. dat het in staat w'as datgene te volbrengen, wat het volgens program ma van plan was. De thans reeds vijf jaren woedende oorlog heeft bewezen, dat het nieuwe regiem in de zes voor afgaande jaren meer tot stand heeft gebracht dan een bolsjewistisch regiem van twintig en een kapitalistisch-demo- cratisch bewind in meer dan honderd jaren Er is reeds lang geen hoonge lach -meer. In Engeland en Amerika worden met den dag meer ernstige stemmen gehoord, die er met critischen zin op wijzen, dat het nationaalsocia lisme inderdaad prestaties heeft vol bracht, waartoe voordien geen enkel ander politiek systeem bij machte was. Zoowel politiek als economisch heeft men intusschen van hoogste regeerings- zijde in die landen tal van nuttige in stellingen van het nationaalsocialisme overgenomen. DE problemen, die in 1933 in Duitsch land hun critisch keerpunt bereik ten en een oplossing van vandaag op morgen eischten, zijn ook reeds lang in de tegen Duitschland oorlogvoeren de landen aan de orde gesteld. Men komt er niet meer aan voorbij, tenslot te ook dezelfde wegen in te slaan, die het nationaalsocialisme in 1933 in Duitschland insloeg. Het wordt niet grif toegegeven, dat men in die landen op eigen wijze het nationaalsocialisme copiëert, doch wanneer men" de econo mische politiek ten aanzien van de fi- nancieele ordening, de bestrijding der oorlogsuitgaven, de deviezenregeling, de -ordening van het bedrijfsleven, de onvermijdelijke centralisatie, de con- tróle van den staat, de invoering van den arbeidsdienstplicht, den opbouw van het volksleger en de straffe me chanisatie van de oorlogvoering nuch ter vergelijkend beschouwt, moet men erkennen, dat de jongste maatregelen in die landen producten van het natio- naalsocialistisch gedachtengoed zijn. In al deze vluchtig aangeduide facetten van het maatschappelijke leven, die evenzoovele sociale wisselwerkingen tengevolge hebben, heeft het nationaal socialisme pionierswerk van groote historische beteekenis verricht. Dat be hoeft ook geen verwondering te wek ken. Is er een systeem, dat zoo soe pel en voor elkeen aanvaardbaar de sociale spanningen van de laatste hal ve eeuw heeft opgelost, zonder revolu tie. burgeroorlog, barricades, stakin gen, enz.? Roosevelt en Churchill zou den het maar wat gaarne wenschen, in dien de sociale geschillen in hun land reeds op een dergelijk bevredigend peil als in Duitschland beslecht waren. Op vandaag gelooft uitgezonderd enkele onverbeterlijke fanatiekelingen nie mand meer in den terugkeer van het oude. Wat anders dan het nationaal socialisme is het geweest, dat deze stel ling reeds voor jaren verkondigde en dat Europa voor ondergang, waar schuwde, indien niet fluks nieuwe we gen werden ingeslagen? DOCH het nationaalsocialisme is meer dan wat de vijanden van Duitsch land en Europa er thans reeds van overnemen, nadat ze het zoovele jaren achtereen smadelijk beschimpt hebben. Men moet zich de periode rond de ja ren 1933 in de herinnering terugroepen, om groote historische beteekenis van den huidige elfden verjaardag naar waarde te schatten. Ongetwijfeld was het marxisme op het einde van de negentiende en bij het begin van de twintigste eeuw de poli tiek invloedrijkste socialistische bewe ging. die de fouten van het oude ten ondergang gedoemde systeem juist in zag. Doch zijn oplossing, samengevat in de leer van de alleen doorslaggevende rol van de economie in de geschiedkun dige ontwikkeling der volkeren, van den klassenstrijd en van de internationale solidariteit van het proletariaat, leidde tot een steeds verder uiteengroeiende versplintering van het reeds door de industrialisatie zwaar verstoorde even wicht van het maatschappelijk leven. Het marxisme bracht na alle experi menten niet een rechtvaardige maat schappelijke orde tot stand. Het be ginsel van den klassenstrijd hield in, dat na de overwinning der arbeiders deze de leiding van den staat zouden voeren en dan de rest der gemeenschap aan hun uitgesproken arbeidersbe langen ondergeschikt zouden maken. Zij hadden deze materialistische in stelling overgenomen van het liberalis me, dat in het leven slechts één punt van waarde kent, de wet van de eco nomische nuttigheid. Het leven is heel wat meer dan wat economische gege vens, statistieken, machines enz. Eerst het nationaalsocialisme heeft de grondslagen voor een gezonde maat schappelijke orde kunnen scheppen, waarbij als gebod vooropstond een zoodanige belangenregeling te treffen, dat buiten de werkelijk eigen gelever de arbeidsprestaties geen enkele groep der bevolking zich kan overbevoordee- len. Van een overheersching van een enkele klasse of stand mag geen spra ke meer zijn, noch van ondernemers, die onder het liberalisme het hoogste woord hadden, noch van de arbeiders, die in hun eenzijdige socialistische maatschappij den scepter beoogden te zwaaien. HAMA. „HIER W. A." In de W. A.-uitzcnding „Hier W.A." op heden, Zaterdagavond, van 18.45 18.55 uur over den zender Hil versum 1 zal Weerman J, Frentrop spreken over het onderwerp: „De W. A, en de propaganda". 1. Nieuwe terreuraanval op Duiische hoofdstad. Vijand heelt geen succes in Italië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 38 Jan. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De zware afweergevechten bij Kertsj en Perekop, waar de bolsje wisten gisteren opnieuw tot den aanval overgingen. alsmede ten zuidwesten van Tsjerkass.v en ten zuidoosten van Relaja Zernof du ren voort. De vijandelijke aanval len werden afgeslagen. Waar de bolsjewisten geringe terreinwinst konden behalen, moesten zij deze met zware verliezen aan menschen en materiaal betalen. Onze ten zuidwesten van Sjasj- kof en ten zuidwesten van Pogre- bisjtsje aanvallende troepen ver overden in weerwil van den krach- tigen vijandelijken tegenstand ver der terrein. Zij vernietigden hier bij opnieuw vijandelijke strijdkrach ten en 115 pantserwagens In het gevechtsgebied van' Nowograd -Wolynsk mislukten verscheidene vrij sterke aanvallen der bolsjewisten Tusschen Pripet en Berezina werden ook gisteren alle doorbraakpogingen der bolsjewisten in zware gevechten verijdeld. Ten noordwesten van het II- menmeer en in het gebied ten zuiden van Leningrad duurt de afweerslag met toenemende hevigheid voort. In deze gevechten hebben zich de Oost- Pruisische 61ste infanteriedivisie on der bevel van luitenant-generaal Krap pe en het Estlandsche vrijwilligersba- taljon 658 onder bevel van majoor Re- bane zich bijzonder onderscheiden. Aan het Oostelijke front werden gis teren totaal 234 vijandelijke pantser wagens vernietigd. Nieuwe verliezen der Rritsche Iandingsvloot. In den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front stortten ver scheidene plaatselijke aanvallen van den vijand in het geconcentreerde eigen artillerievuur ineen, terwijl door tegenaanvallen van onze troepen en kele penetratieplekken der laatste gc- vechtsdagen konden worden opgeruimd. Talrijke gevangenen werden hierbij gemaakt. Aan de Adriatische kust ble ven herhaalde vijandelijke verken- ningsaanvallen zonder succes. In het landingshoofd ten zuiden van Rome heerschte gisteren levendige weder- zijdsche activiteit van verkennings- en stoottroepen. In enkele sectoren mis lukten door pantserwagens gesteunde vijandelijke aanvallen. Concentraties, alsmede nieuwe ontschepingen van den vijand werden doeltreffend door onze artillerie bestookt. De luchtmacht zet te de aanvallen op de vijandelijke Ian dingsvloot overdag en 's nachts voort. Zij beschadigde zes transportschepen met een inhoud van 34.000 brt. ten deele zwaar en bracht een landingsvaartuig van 1000 brt. tot zinken. Boven het Italiaansche en Zuid-Fransche gebied werden op 27 Januari 22 vijandelijke vliegtuigen waarvan 8 door de lucht doelartillerie aan boord van marine vaartuigen. vernietigd. Berlijn opnieuw gebombardeerd. Britsche terreurvliegtuigen hebben van de voor hen gunstige weersom standigheden gisterenavond gebruik gemaakt voor een nieuwen terreuraan val op de Duitsche hoofdstad. Bij een laaghangend, gesloten wolkendek vlo gen talrijke vijandelijke Vliegtuigen boven het gebied van Groot-Berlijn en wierpen mijnen, brisant-, brand- en fosforbrandbommen neer op verschil lende deelen der stad Er ontstond schade, voornamelijk in de dicht be volkte woonwijken en aan cultuurmo numenten. De bevolking leed verlie zen. Ondanks de zeer moeilijke voor waarden voor den afweer werden vol gens tot dusver ontvangen rapporten 23 vijandelijke bommenwerpers neer geschoten. Enkele storingsvliegtuigen wierpen bommen neer in het West- Duitsche grensgebied. De strijd ter zee. Bij den strijd tegen het vijandelijke ravitailleeringsverkeer hebben Duit sche duikbooten in de afgeloopen da gen 7 schepen met een gezamenlijkén inhoud van 51.500 brt en vier torpedo jagers tot zinken gebracht. Het mep- rendeel dezer schepen werd in hevige gevechten uit een naar Moennansk varend, ongewoon krachtig beschermd convooi, dat vliegtuigen, pantserwa gens. alsmede talrijk ander oorlogs materiaal voor de bolsjewisten aan boord had. weggeschoten. Nieuwe hoogtepunten. De wintervlag in het bosten, gaat nieuwe hoogtepunten tegemoet, zoo schrijft de militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben, in zij'n overzicht van den toestand. De gehee le toestand, zoo vervolgt hij, wordt grootendeels gekarakteriseerd door de bolsjewistische aanvalsgolven in het noorden en door de Duitsche acties in het zuiden van het front. Duidelijk blijkt de bedoeling der bolsjewisten door tijdelijke verlegging van het zwaartepunt van hun offensieve in spanningen in den noordelijken sector niet slechts het permanente gevaar van den overhangenden Duitschen noord vleugel uit den weg te ruimen, doch tegelijkertijd hun zwaar geteisterde di visies in den zuidelijken en centralen sector eindelijk de noodige ontspan ning en kracht te geven voor het voort zetten van het offensief tegen het cen trum van het frissche Duitsche veld leger. Men zal er goed aan doen rekening te houden met een hervatting van de bolsjewistische doorbraakpogingen in den centralen sector, In elk geval spre ken alle aanwijzingen daar voor. Hel kan best zijn, dat de voortschrijdende Duitsche aanvalsonderneming in het gebied Pogrebisjtsje-Sjasjkof het tijd schema van de bolsjewisten belangrijk in de war heeft gebracht en oorzaaje zal zijn van een vervroegde hervatting van de bolsjewistische acties. Opgeregelde tijden komen de plaatse lijke muziekleiders van den Natlonalen Jeugdstorm bijeen om een cursus te volgen. Tijdens een bijeenkomst te Blaricum Het hanteeren van den muziekmeesterstok wordt beoefend CNF/Franse/Pax m De zwarte handel in huizen. PRIJSBEHEERSCHING GOOIT KNUPPEL IN T HOENDER HOK. Als tegenwicht tegen den hand over hand toenemenden zwarten handel in onroerende goederen, heeft d.' prijsbehecrsching den laat- sten tijd speciale aandacht aan dit verschijnsel besteed. Het gevolg was, dat een groot aantal koopers, verkoopers, makelaars en andere tusschcnpersonen zich onlangs voor den inspecteur voor de prijsbeheer- sching te verantwoorden hebben gehad. Typeerend voor de sfeex\ waarin een gedeelte van den makelaarsstand zoo langzamerhand is komen te verkeeren, was wel het geval Geidens c.s. Het betrof hier manipulaties bij den ver koop van een huis met bouwterrein, dat in ieder geval, ongeacht dus den door het prijzenbureau voor onroeren de zaken te bepalen prijs, voor f 45.000 van eigenaar'" zou verwisselen. Voor 30 jaar uit het beroep ontzet. Voor de totstandkoming van deze transactie bleken tenslotte niet minder dan vijf makelaars noodig te zijn, die op het kantoor van den makelaar Gei dens te Amsterdam overeenkwamen, dat het verschil tusschen f 45.000 en het door het prijzenbureau vast te stel len bedrag, dat nog niet ten volle f34.000 zou blijken te zijn, zwart zou worden bijbetaald. Ter saneering van het makelaars corps veroordeelde de inspecteur voor de prijsbeheersching de bemiddelaars tot de volgende straffen: Allen werd voor den duur van 30 jaren verboden het beroep van make laar uit te oefenen of op eenigerlei wijze in de makelaardij werkzaam te zijn; tevens werden voor denzelfden tijd hun kantoren gesloten. Daar naast kregen zij noê geldstraffen, varieeren- de van f 2000.— tot f 5000.—. De koopers J. H. Hazemeyer. direc teur van een bouwbedrijf te Amster dam. Antillenstraat 37III, en P. J. L. Rietbergen, architect en bouwmeester te Amsterdam, Maasstraat 1131. wer den resp. tot betaling van f 22.000 en f 13.000.— boete veroordeeld. In een ander geval van prijsopdrij ving speelde een Amersfoortsche aan nemer een voorname rol. Door geen enkele financieele noodzaak gedreven, ontzag deze zich niet, als verkooper van huizen prijzen te bedingen, welke de door het prijzenbureau vastgestelde aanzienlijk te boven gingen. In totaal ontving hij op een bedrag van onge veer f 66.000.— niet minder dan circa f 12.000.teveel. Hij werd met een boete van f7Q.000.— gestraft. De ove rige straffen in deze affaire luiden: J. van Glnkel te Voorthuizen f 5.000.— boete, W v. Essen te Voorthuizen, idem. N. H. Berger te Amersfoort, Kapelweg 33, idem. P. Hoogmoed te Amersfoort. L. Nicasiusstraat 8. idem R. ten Hoeve te Amersfoort, Leusder- weg 19, f 17.500.— boete. Een natuurbeschermer Een bijzondere plaats temidden van de lange rij van geverbaliseerde over treders nam de kaashandelaar, tevens secretaris van de .'.Vereeniging tot be houd- van natuurschoon". J. Molen kamp. wethouder te Breukelen, in Naar zijn zeggen had hij een speciale voorliefde voor z.g. patriciërshuizen langs de Vecht, die hij dan met koeste rende hand liet restaureeren. Zoo kocht hij indertijd een huis te Nigte- vecht voor f 11.000.—onder voorwend sel het niet te zullen verkoopen. Prompt acht dagen later deed hij het huis echter voor f 22.500.— (f 5.000.— meer dan den toelaatbaren prijs) van de hand. Hij werd veroordeeld tot be taling van f35.000.— boete; dc koop ster, de chemische zeepfabriek „De Kristal" te Amsterdam. Amstelveen- scheweg 822, kreeg f 17.500.— boete. Tenslotte bracht de prijzenrechter eenige lieden, wier beroep buiten de eigenlijke makelaardij ligt, doch die niettemin bemiddeld hadden in den (zwarten) handel in huizen, aan het verstand, dat zij zulks in het vervolg dienen te laten. De aan hen opgelegde boeten varieerden van f 1000.— tot f 24.500.— Met nadruk wijst de inspecteur voor de prijsbeheersching er op, dat make laars. die op hun kantoor gelegenheid geven tot het zwart verhandelen van objecten, doch zich op het „kritieke moment" van het bepalen van den prijs bescheiden terugtrekken, wel de gelijk strafbaar zijn. Oproep. Bij de S.S.-P.K. (S.S.-Propaganda- kompanie) kunnen eenige: Wortberich- ter (verslaggevers), Bildberichter (fo tografen), Filmberichter (cameraman nen), Rundfunksprecher (radiospre kers), Zeichner (teekenaars) en Maler (schilders) geplaatst worden, die. nu hun militaire opleiding genoten te hebben aan de verschillende sectoren van het front zullen worden ingezet om het Nederlandsche volk een beeld te geven van den strijd om de vrijheid van Europa. Tevens kunnen bij de S.S.-P.K technici geplaatst worden zooals foto laboranten, filmoperateurs, chauffeurs etc. Zij, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, dienen zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk of per soonlijk te melden bij de S.S.-Standarte Kurt Eggert, Kommando Den Haag. Stationsweg 139. Het winteroffensief bij Leningrad. De situatie aan het Oostelijke front wordt gekenmerkt door een voortduren van de Sovjet-Russische aanvallen en een voortschrijden van den Duitschen tegenaanval in het gebied van Sajas- kow en Progrebilsje. De Sovjet-Russi sche aanvallen volgens de Duitsche op vatting alle in het kader van een win teroffensief, dat zich thans in hoofd zaak richt tegen dat deel van het front dat tusschen het Ilmenmeer en Leningrad is gelegen. Hier streven dc Sovjet-Russen klaarblijkelijk naar een beslissing, waartoe zij dan ook met alle le hun ner beschikking staande middelen aanvallen, zoodat de Duitsche verde diging op een harde proef wordt ge steld. Desondanks kan men niet zeg gen, dat het front hier in beweging is. Slechts wordt, overeenkomstig dc gebruikelijke tactiek van de elastische verdediging, het front in dit moeilijke terrein met zQn vele moerassen, nu en dan, wanneer dit noodig geoor deeld wordt, recht getrokken. Zoo kan het zijn, dat de stad Gatsjino waarvan de Russen de verovering me1- cien, hetgeen hier niet wordt tegen gesproken. inderdaad door de Duitschers is prijsgegeven. De Sovjet-Russische artillerie baart den Duitschers niet meer zooveel zorgen als in het begin daar de nieuwe Duitsche stellingen thans buiten hel bereik van het zware geschut zijn komen te liggen De moeilijke terrcinsgesteldheid. die ook in de hand wordt gewerkt,door de omstandigheid, dat de temperatuur hier nauwelijks boven het vriespunt uitkomt, maakt het in stelling brengen oer zware kanonnen tot een tijdrooven- de kwestie. In de overige sectoren van het Oos telijke front, waar het reeds dagen lang dooit, zijn de Sovjet-Russische aanvallen volgens militaire kringen te beschouwen als een poging. Duitsche strijdkrachten te binden, opdat deze niet naar het bedreigde front en het zuiden van Leningrad kunnen worden gezonden. Duitsche tegenstand in Italië neemt toe. Van het Italiaansche front, waar hevige regens de operaties belemme ren, worden nog steeds geen gevechts handelingen van beteekenis gemeld In het mondingsgebied van de Guarigliano zijn de aanvallen der geallieerden, waarin vooral Fransrh—Marokkaansche troepen een belangrijk aandeel hebben, in hevigheid verminderd, waartegen over de Duitsche tegenstand in kracht is toegenomen. In het gebied van NettunoAnzio breiden de geallieerden hun brugge- hoofd, zoowel in de diepte ais in de breedte voortdurend uit. Zij hebben tanks aan land gezet, waarvan er vol gens de Duitsche berichten reeds ze\/en buiten gevecht zijn gestSId. Tot een slag of tot gevechten op grooteren schaal is het in dit gebied nog niet gekomen. Totdusver is er nog slechts sprake van voorpostgevechten. De Duitsche tegenstand neemt evenwel toe De geallieerde Iandingsvloot en het brugge'noofd zelf liggen onder het vuur van het verdragende geschut der Duitschers. Var is in dezen lijd een verruwing van zeden en het behoeft niet te verwon deren. dat ook een deel van de jeugd los van de ankers is geslagen en op drift is geraakt met gevaar voor zich zelf en zijn omgeving Wat vele ouderen doen wordt van zelfsprekend als toelaatbaar geaccep teerd en zoo wordt ook onder een deel der jongeren een zekere verwildering geconstateerd, welke het Jeugdprobleem van bijzondere beteekenis maakt. Men behoeft slechts om zich heen te kijken om te zien hoe snel het berg afwaarts is gegaan. Alle goedwillende jongens en meis jes die gelukkig verre in de meer derheid zijn vero'ordeelen de jeug dige paria's, die de kroegen en ijs3a- lons bevolken waar zij vaak meer ver teren dan zij op eerlijke wijze kun nen verdienen en in hun onderlingen omgang tot volkomen ontoelaatbare verhoudingen zijn gekomen. Men heeft van overheidszijde ge meend dit jeugdprobleem op verras send eenvoudige wijze te kunnen op lossen Men heeft geredeneerd, dat als er individuen bestaan, die buitenshuis niet vertrouwd zijn, deze voortaan maar binnen moeten blijven en omdat de scheidingslijn tusschen de goeden en de kwaden moeilijk te trekken schijnt, wordt reeds in meerdere gemeenten bepaald, dat alle jongens en meisjes tot niet minder dan den twintigjarige'n leeftijd in dezen tijd van het jaar des avonds om zes uur binnenshuis moe ten zijn. o Een voorschrift geïnspireerd door de departementen van Justitie en van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur bescherming dat o.i. ondanks zijn goede bedoeling, een zeer bedenkelij- ken kant heeft. Wanneer men de uitspattingen van de jeugd gelukkig een klein deel wil tegengaan, zal men zich de moeite moeten getroosten de daders op te spo ren en te straffen en mag men niet door een algemeene verbodsbepaling negentig procent onschuldigen dupee ren doordat zij mede de straf van tien procent misdadigen moeten dragen. Laat men avond aan avond de volks kroegen en ijssalons van ongewensch- te elementen zuiveren en in het alge meen strenger optreden tegen hen wier handelingen overheidsactie noodzake lijk hebben gemaakt. Men moet vaak reeds in het arbeids proces ingeschakelde ouderen van acht tien of negentien jaren jongens en meisjes van onbesproken gedrag niet noodzaken doelloos thuis le zit ten in vaak reeds overvulde woonver trekken. als zij na een zware dagtaak behoefte aan gepaste ontspanning buitenshuis hebben. o Zorg en verantwoording zijn het erf deel der ouderen. Ieder kind heeft recht op een blijde jeugd enwie denkt niet graag terug aan zijn eigen jonge jaren, aan de da gen dat men onbezorgd naar zee en strand, naar bosch en hei trok. De jeugd van nu moet al zoo veel missen, de zorgelooze jaren gaan zoo spoedig voorbij om nimmer weer te keeren. Thans leven de jongeren in de scha duw van de bloedige worsteling, onder moeilijke levensomstandigheden, in de dreiging van dezen tijd. Te meer reden om de weinige vrij heid die hen gebleven is niet noodeloos te beperken. o Het is toch begrijpelijk, dat velen, die overdag ingespannen gestudeerd of gewerkt hebben, er naar verlangen den avond in een clubje van vrienden of vriendinnen door te brengen. een goede lezing aan te hooren of een wan deling in de buitenlucht te maken, waarvoor tijdens den drukken arbeids dag geen oogenblik gelegenheid is ge weest Is het niet dwaas. dat b.v. een H.B S.'er van bijna twintig jaren op dien leeftijd kan men zelfs reeds, student zijn -j door zijn opvoeder ver gezeld moei worden, als hi.i na zes uur bij een studiegenoot een boek of een schrift zal moeten halen? Er zijn b.v. op kerkelijk gebied or ganisaties van jongeren, waar men el kaar alleen in de avonduren kan ont moeten. Welk kwaad steekt daarin en waarom moeten deze bijeenkomsten door belemmering der bezoekers on mogelijk worden gemaakt? Vele jongeren hebben muziekclub- jes gevormd, welke des avonds repe- teeren Mag men het laten voortbe staan daarvan alleen afhankelijk stel len van de vraag of ouders zich steeds beschikbaar kunnen stellen hun vaak reeds bijna volwassen kinderen van en naar huis te begeleiden? Hoe moeten jeugdige verloofden na beider drukken arbeidsdag elkaar ont moeten als men ze verhindert over straat te gaan? Het zijn slechts enkele vragen, wel ke door honderden kunnen worden aangevuld. De verordening, welke dezer dagen te Sehagcn is afgekondigd, "waar men zich sléchts tot bescherming van de vijftienjarigen beperkt, is beter te aan vaarden. Acht men verbodsbepalingen voor de jeugd noodzakelijk. welnu, laat men ze in gelijke mate voor het geheele land toepasselijk verklaren, maar niet in de eene gemeente ver bieden wat in de andere geheel of ge deeltelijk wordt toegestaan. Het is een malle vertooning als in het grensgebied tusschen diverse ge meenten de bijna volwassenen om zes uur naar huis moeten, terwijl de school kinderen op straat blijven spelen. Overheidsmaatregelen als deze. kun nen de meest volgzame kinderen tot een natuurlijk verzet prikkelen, waar door aan de goeden meer wordt be dorven dan aan de slechten wordt verbeterd Voor de nog niet ontspoorde jeugd gelukkig het overgroote gedeelte is elk uitgaansverbod, dat op deze wijze generaliseert, een psychologische fout. Wanneer straks de mooie zomer avonden aanbreken, is het verbod zich buitenshuis te begeven, vooral voor de bijna volwassenen, een zware en on verdiende straf en wij kunnen slechts hopen, dat zij, die daarover te be schikken hebben, zullen inzien, dat het ongetwijfeld gemakkelijk, maar. -11111*— reel gezien, toch onverantwoordelijk is aan velen te wreken, wat slechts door weinigen is misdreven. Represailles voor bommenterreur reeds ihans voorbereid. Japan heeft vérgaande voorbereidingen voor vergeldingsaanvallen getrof fen voor het geval, dat de vijandelijke terreur zich op het Japansche vaste land richt, zoo verklaarde tijdens de jongste bijeenkomst van het Lagerhuis ccn van de leidende persoonlijkheden van het ministerie van oorlog, gene- raal-majoor Kenryo Sato. Het is maar al te zeer te begrijpen, 7.00 verklaarde Sato. dat Roosevelt de formuleering van zijn oorlogsdoelen telkens wijzigt, want deze strijd dient in laatste instantie niet het behoud van de democratie of van andere idealen, doch slechts om winst te maken uit den oorlog. Voor het behalen van een overwinning is den vijand elk middel, ook het onmenschelijkste, goed. Daar den vijand de overwinning op het slagveld ontzegd blijft, poogt hij thans den wil der Spilmogendheden te breken door het vermoorden van vrouwen en kinderen. Japan heeft er geen belang bij het een of andere in den Stillen Oceaan verloren gegane eiland te heroveren. Het is er op voorbereid de fundamenten van den vijandelijken tegenstand te treffen. Sato kon thans verklaren, dat alle voorbereidingen voor de vergeldingsmaatregelen der vijandelijke terreur getroffen zjjn. Nieuws in 't kort. Gangsteroorlog in Chicago. Naar „United Press" uit Chieogo meldt, is dc beruchte gangster Benjamin Zuckermann bekend als „Zooky", op de trap van zijn huls doodgeschoten. Hij was door drie kogels in den rug getroffen. Naar oogge tuigen meldden, vluchtte de dader in een auto, waarin twee medeplichtigen op hem wachtten. Zooky's adjudant. Benjamin Glazer. schrok, toen hij dezen moord ver nam. zoodanig, dat hij een beroerte kreeg. Wiid-West in Engeland. Sinds de Amerikaansche troepen in Engeland ge legerd zijn, is de onveiligheid aldaar hand over hand toegenomen Thans Is de toestand zoo, dat na het invallen der duisternis vrouwen en meisjes zich nau welijks meer alleen op straat durven wa gen. In Liverpool zijn alleen reeds in de eerste week van Januari van dit jaar 16 gevallen van aanranding voorgekomen. Communistische activiteit in Engeland. Mevrouw Kollontay, Sovjet-gezante in Zweden, heeft aan linksgeoriënteerde Zweedsche bladen meegedeeld, dat de Engelsche arbeiders in de meeste bewa- peningsbedrijven commissies van ver trouwenslieden bezitten, die lid van de communistische partij zijn. Velen hunner betalen thans hun contributie aan de communistische partij-kas, daar deze slechts ongeveer de helft van de contri butie der Engelsche vakvereenigingen vordert. Polen van de kaart. Naar de „Glas- gow Herald" bericht, vindt men thans In de étalages der Glasgowsche boekwinkels groote landkaarten van Europa, waarop de Poolsche gebieden zijn aangegeven binnen de grenzen der Sovjet-Unie. Het blad maakt de opmerking, dat zulks een merkwaardige uitwerking moet hebben op de in Schotland gestationneerde Pool sche soldaten. Het moet hen leiden tot de vraag, waar vechten wij nog langer voor? De zuivering In Noord-Afrlka. In enkele Noord-Afrlkaansche steden heeft de voortgaande politieke zuivering ten gevolge gehad, dat de Fransche burge meesters in een concentratiekamp terecht zijn gekomen. In hun plaats werden lo cale bestuurscommissies benoemd, waar in Joden en Fransche communisten ge zamenlijk den toorj aangeven. Spanje zal zijn rechten krachtig verdedigen. Minister .Jordana oefent critiek op buitenlandsche agitators. De Spaansche minister van buitenland sche zaken, graaf Jordana, heeft aan den hoofdredacteur van de „Arriba" een in terview toegestaan, waarin hij zich keer de tegen den zenuwenoorlog en de „uiterste koelbloedigheid" het beste mid del noemde om de voornemens van het buitenland te verijdelen. Graaf Jordana verklaarde o.a.: „Met het oog op den zenuwenoorlog, die thans niet alleen te gen den vijand, maar evenzeer tegen de neutrale landen wordt gevoerd, is het noodzakelijk een objectieve en koelbloe dige houding aan te nemen en zich op geen enkele wijze te laten verontrusten. Wij zijn boven deze hartstochtelijke en onbegrijpelijke verdachtmakingen verhe ven. die tegen ons worden geuit. In een aantal bladen en vla een aantal buiten landsche radiostations worden den laat- sten tijd talrijke ongerechtvaardigde aan vallen op Spanje gedaan. Er worden din gen uitgevonden en verdraaid en aan onze politiek wordt een richting gegeven, die zij in het geheel niet heeft. Op dezen onjuisten grondslag wordt ln het binnen land van Spanje en aan gene zijde van zijn grenzen een aan de werkelijke toe standen in ons vaderland totaal vreemde atmosfeer geschapen, waardoor men be reiken wil. dat Spanje zijn politleken koers verlaat en voor de een of andere oorlogvoerende combinatie partij kiest Een dergelijke beslissing is echter een kwestie, die uitsluitend onzen eigen staat aangaat en kan onmogelijk tot een zaak van het buitenland worden gemaakt. Spanje behoeft geenszins zijn houding te definleeren, die zeer duidelijk is en die neerkomt op een me» het volkenrecht in overeenstemming zijnde neutraliteit. Be paalde Incidenten en daden van sabotage die in een geordenden staat af en toe voorkomen, vormen een kwaad, dat in alle landen kan worden waargenomen, met inbegrip van de oorlogvoerende lan den. Evenals Spanje bereid is zijn ver plichtingen als neutraal land na te ko men. zoo is het ook vastbesloten zijn rechten, die het aU neutrato sta*4 heeft, te doen eerbiedigen en de plannen van zekere buitenlanders, die de binnenland- sche rust en den politieken koers van Spanje in gevaar brengen, met alle kracht te verijdelen. Spanje is voorts vastbesloten met alle energie- het hoofd te bieden aan alle kwaadwillige propa ganda met een bepaald doel, een propa ganda. die door vijanden van ons vader land en door Spaansche emigranten op onverantwoordelijke wijze in de wereld wordt gevoerd". De „Arriba" steunt den minister. Het in nauwe betrekking tot de regee ring staande dagblad „Arriba" publiceert een hoofdartikel over de verhouding van Spanje tot de Anglo-Amerikanen. Het blad beklaagt zich er over. dat een deel van de Engelsche pers en de Britsche ra dio van iedere gelegenheid van geringe beteekenis gebruik maakt om op oncor recte wijze Spanje verwijten te maken. Spanjes buitenlandsche politiek, aldus het blad, wordt gekenmerkt door een strikte neutraliteit en een vastbesloten anti-communistische houding, buitenland sche invloed wordt met alle middelen verre gehouden bij de beslissingen van de leiding van den staat en van de re geering. Op 'oinnenlandsch-polltlek gebied streeft men er naar de openbare mee ning in Spanje te versterken ln de rich ting van deze neutrale houding. De ideo logische oriënteering van den Spaanschen staat is uniek en wordt gedragen door de doctrine van Jose Antio. Geen der be schaafde oorlogvoerende landen kan zich door deze lijn der binnenlandsche poli tiek beleedigd gevoelen. Ook is de veilig heid van de in Spanje wonende of op doorreis zijnde buitenlanders ln elk op zicht verzekerd. Wanneer echter een vreemde mogend heid, hetgeen na de jongste ervaringen voor Engeland geldt, steeds weer den goe den wil van Spanje ignoreert, ongerecht vaardigde verwijten laat hooren en poogt druk uit te oefenen, die in strijd is met den Spaanschen trots. Spanje's belangen en fatsoen, dan wordt daardoor de na tuurlijke bereidwilligheid van het Spaan sche volk tot een goede verstandhouding met andere volken quaestleus. Men heeft in Spanje gehoopt, dat de Engelsche peis het opblazen van dingen van geringe be teekenis, die noch met de Spaansche neutraliteitspolitiek noch met de maat regelen van de regeering ook maar het minst van doen hadden, zou nalaten. Een del van de Britsche pers geeft echter nog steeds blijk van een mateloos niet begrijpen. Belachelijke kleinigheden wor den er met de haren bijgesleept voor een agitatie, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn Op elk van deze sporadisch terugkeerende campagnes van de Engel sche pers antwoordt Spanje met concrete bewijzen van een evenwichtige neutrali teit. Het ware in elk geval te wenschen, dat men zich in het buitenland een ob jectlever oordeel over de Spaansche neu traliteitspolitiek vormde en eindelijk zou inzien, dat Spanje er met zijn neutrale houding eerlijk naar streeft de samen leving der volken te dienen. De verklaring van den minister van buitenlandsche zaken, Jordana. over de verwerpelijkheid van de anti-Spaansche neutraliteit zijn door de openbare mee ning met voldoening ontvangen. DE RUNDVETBON EN DE CENTRALE KEUKEN. 's-GRAVENHAGE, 28 Jan. - Perso nen, die gewoon zijn hun maaltijden van de centrale keuken te betrekken, kunnen den voor rund vet aangewezen bon „Boter 06A" bij deze instelling in leveren. Zij behoeven dezen bon dus •niet bij een slager in te leveren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1