NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bij den 11den verjaardag van de machtsovername. Landing bij Nettuna kost vijand veel tonnage. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 8. Bureau der Scbager éditic: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 <2 lijnen). Postrekening 66188. MAANDAG 81 JANUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 25, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prü» der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie gehede oplage op aanvrage. Hiiler sprak: Slechts één overwinnaar: Duitschland of Sovjet-Rusland. Brisant- en brandbommen versterken slechts de eenheid van volk en staat. Naar aanleiding van den elfden verjaardag van het overnemen van de macht, heeft Hitier vanuit zijn Hoofdkwartier Zondag een rede gehou den voor het Duitsche volk. In deze rede heeft de Führer nogmaals er op gewezen, dat de strijd, welke thans gevoerd wordt, er een is tegen den bolsjewistischen kolos en dat niet Duitschland, maar de Europeeschc volkerenfamille tegen dit gevaar vecht onder leiding van haar sterksten staat: Duitschland. Dat het nationaal-socialistische Duitschland tenslotte als overwin naar uit den strijd zal komen, is een zekerheid en de brisantbommen van den vijand kunnen daar niets tegen doen. Deze hommen zullen slechts de eenheid van het volk nog meer versterken. En zoo zal deze oorlog tenslotte, ondanks alle duivelsche inspanningen van den vijand, lelden naar de grootste overwinnlg van het Duitsche Rijk. nen zijn, dan hangt het slechts daar mede samen, dat de schuldige oorlogs misdadigers in Londen geen mogelijk heid meer zien, waardoor zij zich uit hun eigen strikken zouden kunnen los maken, en dat hun vooral de weg te rug door hun Joodsche lieden achter de schermen en aanstichters ook op binnenlandsch politiek terrein reeds ls afgesneden. Het is derhalve voor Engeland en voor de Ver. Staten in het geheel niet meer de vraag of zij na dezen oorlog het bolsjewisme zelf willen of kunnen bestrijden, doch alleen nog de vraag of zij in staat zijn zich het bolsjewisme in de eigen landen van het lijf te houden. Wat Europa evenwel in de praktijk in het alge meen van Britsche beloften tot hulp verleening te verwachten heeft, wordt 't treffendst bewezen door de EngelschAmerikaansche houding tegenover het lot van Polen, de Fin nen, de Baltische Staten alsmede van gansch Zuid-Oost Europa. Met de gewetenlooze belofte eencr garantie, dat zij Polen wilden helpen, heeft men dezen staat eens opgehitst tot den oorlog tegen Duitschland. Met de leugenachtige bewering, andere staten tegen Duitschland in bescherming te moeten nemen, heeft men hun pac ten van bijstand opgelegd, en nu wor den onder even leugenachtige frazen al deze landen thans aan hun lot overgelaten en opgeofferd. Zij moeten echter worden prijsgege ven, niet omdat wellicht elke individu- eele Engelschman dat wil. maar omdat Engeland niet in staat is ingeval eener overwinning van het bolsjewisme deze ontwikkeling te verhinderen Ja, dat niet alleen. Omdat zij niet eens in staat zijn tegenover hun eigen door het bols- Londen, werd van drijver de gedrevene ..In het vijfde jaar van den groot sten oorlog kunnen niemand meer de oorzaken en dus de zin en het doel van dezen wercldstrijd ondui delijk zijn. Want de tijd, dat het nog den schijn kon hebben, als ging het ook bij dezon strijd slechts om een van de, door Engeland telkens weder aangewakkerde Europee- sche conflicten, om het continent onmachtig te maken het evenwicht der krachten te handhaven ten gun ste van het Britsche empire, is lang voorbij. Wat sedert 1936 te Londen stelselmatig tot den oorlog hitste, is thans van drijver gedre vene geworden. De geesten, waar van zü zich volgens oud-Britsch gebruik ook ditmaal dachten te be dienen, zijn hun als meesters zelf over het hoofd gegroeid. Onverschillig, hoe deze strijd ook zou afioopen: Engeland heeft zijn rol op het continent definitief uitgespeeld. De vraag is niet meer, of in den te- genwoordigen oorlog het oude even wicht der krachten behouden of her steld wordt, doch zij luidt thans: wie zal aan het eind van dezen strijd de overwegende mogendheid zijn. Of de Europeesche volkerenfamilie, vertegen woordigd door haar sterksten staat óf de bolsjewistische kolos. Het eerste ge val is echter slechts denkbaar, wanneer Duitschland dezen oorlog, die niet slechts een strijd voor dit land zelf, doch voor geheel Europa is. wint. In het tweede geval zou Sovjet-Rusland overwinnaar zijn. De door bepaalde Engelsche bladen uitgestrooide opmer kingen, dat Sovjet-Rusland na even tueel Duitschland te hebben overwon nen geen aanleiding meer zou hebben verder ir. Europa door te dringen en derhalve zich eenvoudig tevreden zou stellen met de opvoeding, d.w.z. uit roeiing van het Duitsche volk, is een evenzeer voor Europeesche domkop pen berekende Joodsche veronderstel ling, als de andere, dat eer deze oor log nog zal zijn afgeloopen. Engeland toch onmiddellijk de leiding van den nieuwen strijd tegen Sovjet-Rusland denkt over te nemen. Want. ten eerste zal zich de overwin naar in deze worsteling der volkeren zijn doelstelling niet door Britsche dag bladschrijvers laten voorschrijven en ten tweede zou in het geval van de overwinning van het bolsjewisme de treurige rest van Europa nog wel nau welijks onder Engelsche leiding verder strijden tegen den dan Europa beheer- schenden Europeesch-Aziatischen ko los der Sovjet-Unie. Te meer. waar de militaire vooruitzichten van een der- gelijken strijd slechts door een volko men leeghoofd als veelbelovend be schouwd kunnen worden. Bovendien weet elke Europeaan, dat in een der gelijk geval de misschien tijdelijk over gebleven kleine West-Europeesche sta- tenrest slechts de eer zou hebben, evenals de empire-troenen der Cana- deezen. Australiërs, Nieuw-Zeelanders. Zuid-Afrikanen enz. allfeen den bloedi- gen last te dragen in den strijd voor het behoud van de Britsche heerschap pij en het sparen van eigen menschen- levens. Slechts één overwinnaar. Eén ding is derhalve heel zeker: in dezen strijd kan er slechts één over winnaar zijn. en dat zal óf Duitschland öf Sovjet-Rusland zijn. De overwinning van Duitschland beteekent het behoud van Europa en de overwinning van Sovjot-Rusland zijn vernietiging. Dat is. zooals gezegd, zoo duidelijk, dat in de eerste plaats ook elke niet geheel versufte Engelschman het precies be hoorde te weten Wanneer daar deson danks met echt Britsche huichelarij ge daan wordt als zou het ook anders kun- In den tot dusver grootslen luchtslag op 11 Januari werden de In formatie vliegende terr eu'bommenwerpers reeds aan de Kanaalkust tot den strijd gedwongen. Heele eskaders vielen den Duitschen afweer ten offer. Voor een deel ontploften de machines in St en de niet verbrande deaier. - u.ep in den grond PK Pirath/Stapi/PM m jewisme verpeste oppositie een andere politiek te vertegenwoordigen, laat staan met succes uit te voeren. Overi gens zal elke saat, die zich zooals En geland eerst aan het Jodendom heeft overgeleverd, vroeg of laat aan deze pest ten onder gaan. tenzij hij op het laatste oogenblik nog vermant en met geweld deze bacteriën uit zijn lichaam verwildert. De meening. als zou men tot een vreedzame samenleving of zelfs tot een nivelleering der eigen belangen met die der fermenten van deze volksvernielende kracht kunnen komen, staat gelijk met te hopen, dat het menschelijk lichaam in staat zou zijn zich op den duur aan te passen aan pestbacillen. De vraag naar redding. De vraag der redding van de Euro peesche staten en daarmede der red ding van Europa is derhalve een vraag, die uitsluitend beslist wofdt door het nationaal-socialistische Duitsche volk en zijn weermacht en de daarmede ver bonden staten. Wanneer echter Duitschland zou ineenstorten, zou geen andere staat in Europa doeltreffend tegenstand kunnen bieden aan de nieu we invasie der Hunnen. En dat weet men ook in het Kremlin. Derhalve zou in geval eener overwinning van Mos kou reeds uit voorzorg voor de toe komst het lot der Duitsche natie de volledige uitroeiing door het bolsje- misme zijn. En dit doel is ook de open lijk toegegeven bedoeling van het in ternationale Jodendom. Het komt er daarbij niet op aan of de Joodsche voorvechters van dit doel In Engeland of in Amerika zitten, of zij In de ver schillende staten van Europa rond zwerven of dat zij in hun centrale te Moskou de lakens uitdeelen. Het is ook onverschillig of Europeesche of buiten Europeesche staatslieden deze feiten inzien of willen loochenen, en het is pas goed van geen beteeken is of men in het eene of andere land ge looft door onderdanig vleien dc zelfgekweekte Joodsche bacteriën wel licht van haar gif te kunnen ontdoen. Wanneer Duitschland niet zou overwinnen zou het lot der Noord-, Midden- en Zuid-Europeesche sta ten in enkele maanden tijds beslist zijn. Het Westen zou echter binnen zeer korten termijn volgen. Tien. jaren later zou het oudste continent der beschaving de kenmerken van zijn leven hebben verloren. Het ons allen zoo dierbaar geworden beeld eener meer dan 2500-jarige gees telijke en materieele ontwikkeling zou zijn weggevaagd, volkeren als dragers van deze cultuur, hun ver tegenwoordigers van de geestelijke leiding der naties zouden echter er gens in de wouden of moerassen van Siberië van ellende omkomen, voorzoover zij niet door een schot in den nek reeds aan hun eind ge komen. zouden zijn. De vernielende Joodsche Ahasverus echter, zou dan in een tweede trlom- feerend Poerimfeest zijn vreugde kun nen uiten over de verwoesting van Europa. Dat echter het Duitsche volk thans in staat ls dezen beslissendeu strijd te voeren voor zijn behoud en het behoud van het gelieele Europee sche continent, dankt het aan die ge- nadigde leiding Gods, die na een lan gen strijd om de macht, thans elf jaar geleden, het nationaal-soclalisme het doel liet bereiken. Zonder den dertig sten Januari 1933 en zonder de natio naal-socialistische revolutie. zonder haar geweldigen innerlijken arbeid van zuivering en opbouw, zou er thans geen factor in Europa zijn, die bij machte zou zijn het hoofd te bieden aan den bolsjewistischen kolos, want het toen malige Duitschland was zelf zoo ziek en door de toenemende Joodsche in fectie zóó verzwakt, dat het nauwelijks er aan kon denken het bolsjewistisch gevaar in eigen boezem onder den knie te krijgen, laat staan dat het naar bui ten toe zich tegen dit gevaar kon ver weren. De economische ineenstorting, die precies zoo als in de andere landen door het Jodendom was veroorzaakt, het werkloos maken van talrijke mil- lioenen Duitsche menschen, de vernie tiging van het hoerendom, de verwoes ting van ambacht en industrie, dit al les gold slechts de stelselmatige voor bereiding van de innerlijke ineenstor ting. Deze werd ondersteund door de handhaving van een zinloos geworden klassenstaat. die er nog slechts toe kon dienen het verstand van de breede massa om te zetten in haat, om haar zoo als stuurloos instrument te kunnen gebruiken voor de bolsjewistische re volutie. Door den proletarischen slaaf te mobiliseeren, hoopte men hem na de vernietiging van de nationale intelli gentie pas goed te kunnen verlagen tot een definitieven koelie. Maar zelfs indien dit proces der bolsjewistische revolte in Duitschland zelf niet tot het volledige resultaat geleid zou heb ben, dan zou toch de staat in zijn de mocratische inrichting van Weimar slechts een belachelijke, hulpelooze verschijning geweest, zijn tegenover de groote, wereldpolitieke taken van het heden. Om op dit conflict te zijn voorbe reid moesten derhalve niet alleen macht^cwesties opgelost worden, doch in de eerste plaats maatschap pelijke. en economische aangelegen heden. Door dat het nationaal-socia- lisme elf jaar geleden terstond een begin heeft gemaakt met de uitvoe ring van zijn program, is 't hem nog juist op tijd gelukt den staat op te richten, die niet alleen wat zijn kracht in het binnenland betreft, doch ook wat zijn macht naar buiten betreft, in staat is de Europeesche zending te vervullen, die eens in de oudheid Griekenland op zich geno men heeft tegen de Perzen. Rome te gen de Carthagers en in later eeuwen het Avondland eindelijk tegen de in vasies van het Oosten. Vier groote opdrachten. In het jaar 1933 waren derhalve naast vele andere, vier groote op drachten aan ons gesteld, van welker oplossing niet alleen de toekomst vin Duitschland, doch de redding van Euro- Voortdurende harde afweerslagen aan het Oostfront. Berlijn en Frankfort gebombardeerd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 30 Jan. (D. N. B.) - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Ten noordwesten van Kirowograd, ten zuidwesten van Tsjerkassy en in het gebied ten oosten en ten zuid oosten van Belaja Zerkow zijn onze troepen in zwaren afweerstryd ver wikkeld met krachtige vijandelijke infanterie- en pantserstrijdkrachten. Terwijl den bolsjewisten in enkele sectoren penetraties gelukten, mis lukten hun aanvallen aan het overige front met groote verliezen. In het verloop van onze tegenaan vallen werden in het gebied ten zuiden van Pogrebitsjtsje sterke vijandelijke strijdkrachten inge sloten. Zij gaan na het afweren van herhaalde ontlastingsaanvallen en uitvalspoglngen haar vernietiging te gemoet. Tijdens verdere aanvallen van onze pantserformaties ten westen van Polonnoje werden verscheidene plaatsen heroverd. De vijand leed ook hier groote verliezen. In deze gevechten vond aan het hoofd van zijn divisie de enkele dagen ge leden door den Führer met hoogste on derscheiding voor dapperheid beloonde commandant van een pantserdivisie, generaal-majoor Schulz, den helden dood. Met hem verliest het leger een van zijn beste officieren, het pantser wapen een voorbeeldigen commandant. In het gebied ten westen van Nowo- grad-Wolynsk leefde de gevechtsactivi teit weder op. Aanvallen der bolsje wisten werden afgeslagen. Tusschen Pripjet en Beresina misluk ten alle pogingen der bolsjewisten een penetratie der laatste gevechtsdagen te vergrooten. Ten noorden van Newel stortten plaatselijke aanvallen der bolsjewisten ineen. De bij Nowo-Mssokolniki voor uitspringende bocht van het front werd naar een voorbereide stelling terugge trokken. Tusschen het Umenmeer en de Fin- sche Golf sloegen onze troepen op ver scheidene plaatsen krachtige vijande lijke aanvallen af. Daartusschen zijn zware gevechten gaande met de verder naar het westen en zuiden oprukkende bolsjewisten. Vijand viel aan in Italië. Aan het Zuid-Italiaansche front ging de vijand in den sector Minturno-Cas- telforte en ten noordwesten van San Elia na hevige voorbereiding door ar tillerie over een breed front opnieuw tot den aanval over. In zware, heen en weer golvende gevechten ging de Monte Juga verloren, doch werd door onze troepen na verbitterde gevechten op korten afstand hernomen. In de andere sectoren van het front werd de vijand in harde gevechten b'oedig afgeslagen. Op het bruggehoofd van Nettuno de vijand ook gisteren een afwachtende1 sector van een legercorps werden houding aan en viel hij slechts op een plaats ter sterkte van een bataljon zonder succes aan. Tijdens succesvolle eigen operaties van stoottroepen wer den gevangenen binnengebracht. De luchtmacht viel ook den 29sten Januari vijandelijke schepen voor Net tuno aan en bracht een torpedojager en twee vrachtschepen met een gezamen- lijken inhoud van 14.000 brt. tot zinken. Vier vrachtschepen van tezamen 28.000 brt. alsmede een landingsschip werden beschadigd. Aldus heeft de Duitsche luchtmacht sedert den 22sten Januari bij het bestrij den van de vijandelijke landingsvloot vijf torpedojagers, vijf vrachtschepen van tezamen 27.000 brt. en zeven lan dingsvaartuigen van tezamen 14.000 brt. tot zinken gebracht. Drie kruisers, zes torpedoiagers, 41 vrachtschepen van te zamen 201.000 brt. alsmede 18 landings vaartuigen werden beschadigd. Het is aan le nemen, dat een deel van deze schepen vernietigd is. Beschermingsvaartuigen van een Duitsch convpoi weerden in het Kanaal verscheidene zonder succes gebleven aanvallen van Britsche motortorpedo- booten af en schoten een van de booten ln brand. Frankfort am Main gebombardeerd. Formaties Amerikaansche bommen werpers ondernamen den 29sten Januari een terreuraanval op de stad Frankfurt am Main. Door het werpen van talrijke mijnen, brisant- en brandbommen wer den zware schade en branden in ver scheidene deelen van de stad, in het bijzonder in de binnenstad veroorzaakt en onvervangbare cultuurmonumenten vernietigd. De bevolking leed verliezen. Volgens tot nu toe beschikbare rappor ten werden hier en boven de bezette gebieden in het westen 61 vijandelijke vliegtuigen, meerendeels viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Eenige Britsche storingsvliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op West- Duitsch gebied. Luchtaanval op Londen. Krachtige formaties der Duitsche luchtmacht vielen in de late avond uren van gisteren opnieuw Londen aan. In het stedelijk gebied werden groote branden en ontploffingen waar genomen. Linies teruggeschoven. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: „Bij Kertsj en ten zuidwesten van Tsjerkassy werden sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen. In een penetratie- plek wordt nog verbitterd gestreden. Terwijl ten oosten van Belaja Zerkof vrij sterke vijandelijke aanvallen wer den afgeslagen, zijn ten zuidoosten van de stad zware gevechten met opdrin gende vijandelijke gevechtsgroepen gaande. Ten zuiden van Pogrebitsjtsje hadden onze aanvallen opnieuw goed "icc v"ij sterke vijandelilke strijd krachten werden vernietigd en in den W bolsjewistische pantserwagens en 64 stukken geschut vernield of buitge maakt. De Ober jager Butz van een re giment jagers schoot hier op 26 Januari met zijn stuk geschut tien vijandelijke pantserwagens stuk. Ten westen van Polonnoje wierp een pantserdivisie de opgedrongen bolsje wisten in een tegenaanval terug en her overde een belangrijke plaats. Tusschen Pripet en Berezina sloegen onze troepen herhaalde aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten af. Ten noordwesten van het Umenmeer en in het gebied ten zuiden van Leningrad leverden onze divisies nog steeds zware afweergevechten met ver overmachtige vijandelijke strijdkrachten. Bij een vol gens de plannen terugschuiven van onze linies werden de plaatsen Lossno en Gatsjina opgegeven. Sedert het begin van den winterslag voor Leningrad werden in dezen front sector volgens de tot dusver ontvangen berichten 510 vijandelijke pantserwagens vernietigd. De Rijnsch-Westfaalsche 126ste divisie infanterie heeft zich on der bevel van kolonel Fischer bij deze gevechten bijzonder onderscheiden. Aan het oostelijke front werden gisteren in totaal 223 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Vijand veroverde Monte Rotondo. In den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front viel de vij: d ten noordoosten van Castelforte na he vige voorbereiding door de artillerie aan. In zware heen en weergolvende ge vechten slaagde hij er in de Monte Ro tondo te veroveren. Herhaalde aanvallen verder noordoostelijk en in den sector van S. Elir werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Ook ver scheidene aanvallen, die de vijand van uit het landingshoofd van Nettuno met steun van pantserwagens ondernam, bleven zonder succes. Voor Anzio be stookten Duitsche slagvliegtuigen de vijandelijke transportvloot alsmede nieuwe ontschepingen van den vijand. Vier vrachtschepen met 14.000 brt. en drie vrij groote landingsvaartuigen wer den deels zwaar beschadigd. Op de haveninstallaties en concentraties van landingsbooten werden voltreffers ge plaatst. Nieuwe aanval op Berlijn. In de vroege morgenuren van 29 Ja nuari zetten Britsche terreurvliegtuigen hun zware aanvallen op de Duitsche hoofdstad voort. Talrijke vijandelijke vliegtuigen wier pen onder bescherming van de wolken een groot aantal mijnen, brisant-, brand en fosforbrandbommen neer. In ver schillende deelen der stad werd schade aangericht. Getroffen werden opnieuw vooral woonwijken, kerken, ziekenhuizen en cultuurmonumenten. De bevolking leed verliezen. Volgens de tot dusver ont vangen niet volledige berichten werden 43 vijandelijke "bommenwerpers neerge schoten. Het aantal der in den nacht van 27 op 28 Januari neergeschoten vijande lijke vliegtuigen is tot 32 gestegen. Zoodoende heeft de vijand bij zijn beide laatste aanvallen op Berlijn minstens 75 viermotorige bommenwerpers ver loren. Bovendien werden boven de be zette gebieden in het westen nog negen vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Di'^sche vliegtuigen bobben in den af- geioopen nacht doelen in Zuidoost En geland aangevallen pa. ja wellicht van de geheele men- schelijke beschaving afhing. 1. Het Rijk moest door de oplos sing der sociale kwesties weer den verloren geganen innerlijken maat- schappelijken vrede krijgen, d.w.z. de elementen der klassensplitsing in bourgeoisie en proletariaat dienden in al hun talrijke vormen van ver schijning te worden weggenomen en in plaats daarvan diende een volks gemeenschap te worden gezet. Het beroep op het verstand diende te worden aangevuld door het meedoo- gcnloos uit den weg ruimen van de elementen in alle kampen, die op kwaadaardige wijze verzet aantee- kenden. 2. De sociaal-politieke eenwor ding van het volk moest door de na- tionaal-politieke eenwording worden aangevuld, d.w.z. in de plaats van het niet alleen politiek maar ook als staat verscheurde lichaam van het Rijk moest de nationaal-socialistische eenheidsstaat treden en wel in een constructie en met een leiding, die geschikt konden zijn om ook aan de zwaarste aanvallen en beproevingen van de toekomst doeltreffend het hoofd te bieden en stand te houden. 3. De door het volk en de politiek geschraagde eenheidsstaat had tot taak terstond die weermacht te scheppen, die in haar geestelijke oriënteering, haar moreele houding, haar numerieke sterkte en in haar materieele bewapening als instrument voldoende kon zijn om de taak van zelfbehoud op zich te nemen. Nadat de overige wereld alle Duitsche aan biedingen eener beperking van de be wapening van de hand had gewezen, moest Duitschland zijn eigen bewa pening dienovereenkomstig organi- seeren. 4. Om in het algemeen met kans op succes zijn bestaan in Europa te kunnen handhaven was de aaneen sluiting noodig van al die landen, die door Duitschers bewoond worden of gebieden zijn, welke meer dan dui zend jaar van het Duitsche Rijk deel hebben uitgemaakt en die wat het volk betreft en in economisch op zicht onontbeerlijk zijn voor het be houd van het Rijk, d.w.z. voor zijn politieke en militaire verdediging. Alleen de oplossing van al deze ta ken kon een staat te voorschijn roe pen, die toen innerlijk en uiterlijk bij machte was den strijd te voeren voor de verdediging van zichzelf en voor het behoud van de Europeesche vol kenfamilies. Toen elf jaar geleden de nationaal-socialistische beweging na een langdurigen, wettigen strijd de macht in den staat verkregen had, wa ren stellig ruimschoots de voorwaar den reeds geschapen voor de succes volle vervulling van deze taak. De Duitsche volksgemeenschap had in de beweging-zelf haar belichaming gevon den. Derhalve heeft niet de staat de beweging in den loop van de volgende jaren gevormd, doch de beweging vormde den staat. Wat er nu allemaal voor grootsch sinds dien tijd is gepres teerd. aan den top van alle daden der nationaal-socialistische revolutie staat zonder twijfel de opbouw van de Duit sche volksgemeenschap, de even be hoedzame als volhardende omzetting van den vroegeren klassenstaat tot. een nieuw sociaal organisme als volksstaat. Want daardoor alleen is het Duitsche Rijk immuun geworden tegenover alle bolsjewistische infectiepogingen. Dat in dezen staat thans elke jonge Duit- scher zonder aanzien van zijn geboor te. van zijn afkomst, zijn vermogen, de positie van zijn ouders, hun zooge naamd beschavingspeil enz.. alleen volgens eigen verdiensten alles kan worden, is een der beslissendste daden van de nationaal-socialistische revo lutie. Gelijkschakeling van allen. Op hoe snelle wijze zich deze socialistische opbouw van ons volkslichaam voltrekt, wordt het sterkste bewezen thans in den oorlog. Want ook de weermacht is nu opgenomen ip het kader van deze ontwikkeling. Meer dan zes tig procent van het jonge officiers korps komt voort uit de rangen van de manschappen en slaat daar mede de brug naar honderdduizen den arbeiders en boeren of leden van den kleinen middenstand. Het zal eens in de geschiedenis als een der grootste prestaties worden op- geteekend. dat het daarbij in de zen grooten staat is gelukt een so cialistische revolutie tc beginnen en uit te voeren, die zonder eenjgc vernietiging van nationaal bezit en zonder eenige beperking in de scheppende kracht der oude stan den, niettemin de volledige gelijk stelling van allen heeft bereikt. Deze ontwikkeling zal het nationaal- socialisme in onwrikbare vastberaden heid en consequentie voortzetten. Het zal daarmee ook aan het internationa le Jodendom alle aanknoopingspunten voor een innerlijke uitholling van ons volkslichaam ontnemen. De nationaal- socialistische gemeenschap kan derhal ve reeds thans beschouwd worden als het onaantastbare centrum van elk Europeesch zelfbehoud. Jodendom verloor alle macht. Want alleen die staat, die in zijn eigen binnenste volkomen vrij is van onsociale infectiehaarden, kan aan het bolsjewisme met zekerheid ook naar buiten het hoofd bieden. Het Joden dom zelf heeft in ons groote Rijk alle macht verloren. Doordat het den oor log tegen het nationaal-socialistische Duitschland op zijn geweten heeft, zal het medehelpen de denkbeelden der nationaal-socialistische revolutie te verspreiden en de elementen eener wetenschappelijk inzicht en zakelijke oplossing van deze kwestie ook ande ren naties dichterbij te brengen. De wereldoorlog van het jaar 1939 2al eens in de geschiedenis worden op- geteekend als een reusachtige herha ling van het proces tegen de partij in het jaar 1924. Evenals toentertijd deze aanval, die werd ondernomen om de beweging te vernietigen, de denk beelden van de beweging als met het geweld eener explosie over gansch Duitschland deed verspreiden, zoo zal deze strijd aan de volkeren binnen en kele jaren de oogen openen over de Jodenkwestie en hun het nationaal- socialistische antwoord en de maatre gelen om hen uit den weg te ruimen, even navolgenswaardig als vanzelf sprekend doen toeschijnen. De grootheid van het wereldhisto rische conflict zal daarbij*de oogen en het verstand der naties scholen voor rienke» en handden *'n z.n'ke h 'orischc afmetingen. Uit de milljoexien soldaten eu taijgsgevau-1 POLITIEK WEEKPRAATJE VAN MAX BLOKZIJL. 's-GRAVENHAGE, 29 Jan. Het po litiek weekprantje van Max Blokzijl, dat heden, 31 Jan. 1944. om 18.45 uur over Hilversum 1 zal worden uitgezon den, draagt den titel van „Onverwach te illegale medestrijders". „DAPPER ZIJN, NOG EVEN JE TANDEN OP ELKAAR Die woorden, in je eigen landstaal tot je gesproken, duizenden kilometers van je geboortegrond, terwijl je daar ergens in een veldlazaret ligt, die woor- den halen je er bovenop. Die woorden doen je beseffen, dat er naast de vele en goede kameraden, die met je zijn opgetrokken tegen het bols jewistische gevaar, voor een veilig Europa, óók meegekomen zijn: dappere jonge meisjes uit je eigen land. Wil je één derzulken zijn, zoo meld Je dan voor dc opleiding tot pleegzus ter bij het SS-Ersatzkommando Nieder- lande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. DOORSNIJDEN VAN PAKJES BOTER EN MARGARINE. De regeling der distributie van bo ter en margarine maakt het dikwijls noodzakelijk bij den detailverkoop pak jes boter of margarine door te snijden en in gedeelten aan den verbruiker te verkoopen. Teneinde nu den verbruiker te beschermen tegen ongewenschte han delingen, die de verkooper na het doorsnijden zou kunnen toepassen, b.v. het onttrekken van een geringe hoe veelheid aan het doorgesneden pakje, heeft het Hoofdbedrijfschap voor Zuivel. Margarine, Vetten en Oliën, blijkew» een in het 29 Januari verschenen voed selvoorzieningsblad opgenomen verorde ning, het navolgende bepaald: Het doorsnijden van pakjes boter, margaVine of vet is alleen toegestaan voor de kleinste gewichtshoeveelheid. zijnde dus 250 gram voor boter of mar garine en 200 gram voor vet, terwijl het. doorsnijden dient te gsechieden op de plaats van verkoop en in het bijzijn van den kooper-gebruiker. Het tevoren doorsnijden van eenige pakjes ls uit drukkelijk verboden. Men mag slechts één doorgesneden pakje in voorraad hebben. Bij boter dient de verkooper het laatst af te leveren dét gedeelte van het pak je, dat voorzien is van het rijksboter- merk of van het distrlbuliezegcl. Verduister van 17.30-8.15 a. 1 Febr.: Zon op 8.24 u., onder 17JM u. Maan onder 1.14 u., op 11.53 n. (8.08 E.K.) 2 Febr.: Zon op 8.23 u„ onder 17.26 u. Maan onder 2.27 u, op 12.19 u. genen groeien eens millioenen propa gandisten voor dit inzicht. Dat de na tionaal-socialistische revolutie boven dien in innerlijke organisatie, econo misch en potentieel het Duitsche volk de wapens tot zelfbehoud gegeven heeft, kan door niets krachtiger be wezen worden dan door den reusachti- gen strijd die thans sinds vijf jaren woedt. Deze worsteling kan daarbij geen ander verloop nemen als tot dus ver nog elke andere groote oorlog op deze aarde genomen heeft. Het op en neer gaan der gebeurtenissen kan der halve alleen hem terneerdrukken, die historisch noch zien noch denken ge leerd heeft. De weg van de visie van den half* blinden soldaat van het jaar 1918 tot aan de realiteit van den nationaal- socialistischen staat in het jaar 1944. was geweldiger en stellig moeilijker dan de weg van het Rijk van heden naar de definitieve overwinning. Duitsche zege staat vast. Dat aan het einde van dezen strijd evenwel de overwinning van Duitschland en daarmede van Eu ropa zal staan op zijn Westelijke on Oostelijke misdadige aanvallers, i« voor eiken nationaal-socialist niet alleen de uiting van zijn geloof, doch als afsluiting van den gehee- len tot dusver gevoerden strijd een innerlijke zekerheid. De garanten voor deze overwinning zijn niet al leen de soldaten aan het front, doch ook dc strijders in het vaderland. Zooals het nationaal-socialisme uit den eersten wereldoorlog geboren werd, zoo zal het in den tweeden z|jn uiterste kracht en versterking krijgen. Hoe het ook mag zjjn, ten slotte zal bet vaderland toch nooit, wanhopen, want hel weet om zijn lot te strijden en ziet zijn zonetf voor zich vechten aan de fronten. Het front al nooit versagen, doch' ook na de moeilijkste dagen weer tot. zichzelf komen, want in zijn hand ls niet alleen de arbeidende, doch ook de niet minder dapper strijdende „Hei mat" gelegd dan het zelf gedwongen is te doen. De poging van onze vijanden, het Duitsche volk en het Rijk door bri sant- en brandbommen tot ineenstor ting te brengen, zal volk en Rijk ten slotte steeds meer versterken in hun socialistische eenheid en dien harden staat scheppen, die door de Voorzie nigheid ls uitverkoren, aan de geschie denis van Europa in de komende eeuwen vorm te geven. Dat dit gewei - dige, wereldschokkende proces zich voltrekt onder leed en smart, stemt overeen met de eeuwige wet eener Voorzienigheid, die niet alleen al het groote in den 6trijd laat ontstaan, doch zelfs iederen afzonderlijken wereld burger onder smarten het licht-der we reld laat aanschouwen. Achter de wolken schtlnt dc zon! Het twaalfde jaar der nieuwe orga nisatie van ons volk zal aan het front en aan het vaderland uiterst harde eischen stellen. Hoe echter ook de storm mag razen en huilen aan onze vesting, tenslotte zal hij op zekeren dag, zooals elk onweer, bedaren, en uit zwarte wolken zal dan weer een zon te voorschijn komen en neerschij- nen op hen die standvastig en on wrikbaar, trouw blijvend aan hun ge loof. hun plicht hebben vervuld. Hoe grooter derhalve ook thans de zorgen zijn. des te grooter zal eens de Al machtige de prestatie van hen afwe gen, beoordeelen en beloonen, die te genover een wereld van vijanden hun vaan in trouwe handen vasthielden en onversaagd voorwaarts droegen. Deze strijd zal derhalve tenslotte ondanks "e d'iive'srb* ins—r*>ingen van onze i'ciisiv.ndernaar dc grootste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1