NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nationaalsocialisme aan de macht. Zware verliezen voor bolsjewisten bij Pogrebitsjtsje. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Sebager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. DINSDAG 1 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE, 88e Jaargang, No. 26, 2 pagina s. De*e Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties io deze Editie II ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor Ie geheelc oplage op aanvrage. ii. HET volk, soortverbonden door bloeds- en familiebetrekkingen, is als his torisch gegroeide gemeenschap de grondslag, het grondfeit van de men- schelijke samenleving naar nationaal- socialistische opvattingen. De orde en ontplooiing van de volksgemeenschap is het hoogste doel. Vandaar dat nationaal socialisme ook veelvuldig met „volksch socialisme" wordt aangeduid. Scheppen de arbeid is de grondwaarde van de economische orde. Recht op arbeid en plicht tot arbeid, arbeidseer en arbeids bescherming zijn verdere fundamenten van deze orde. Arbeid en arbeidsbe scherming worden geregeld door een serie oerbeginselen, wier naleving niet overgelaten wordt aan de naastenliefde, de moreele verantwoordelijkheid, die ieder mensch door zijn levensbeschou wing of door zijn kerkelijke gezindheid beleeft of beoogt te beleven, doch in de praktijk min of meer ontduikt, doch zij zijn in wetten vastgelegd met bindende kracht voor elkeen, die tot deze volks gemeenschap behoort en die aan het proces van scheppenden arbeid deel neemt. Deze wetten hebben tot onder werp de leiding van economische bedrij ven, scheidsgerecht bij geschillen, tarief- wetten, een bedrijfsordewet ter regeling van de arbeidsverhoudingen, het sociale eerbeginsel ter beteugeling van mis bruiken, zooals uitbuiting en verklappen van fabrieksgeheimen. Voorts vloeien hieruit voort een zeer vergaande ont slagregeling, die aan de grens van een ontslagverbod ligt, ongevallenwetten, werktijdenregeling, ziekteverzekering, bescherming voor ouderdom en invalidi teit, regeling van den arbeidsinzet zoo dat zich niemand door luiheid of welke hoedanigheid ook aan productieven ar- béid kan onttrekken en tenslotte samen bundeling van alle werkenden in één organisatie. o ZELFBESTUUR van het door den staat planmatig „geleide" of beter nog ..gerichte" economische leven door mid del van beroepsorganisaties, de jlicht- binding van eigenaar en ondernemer te genover de geheele gemeenschap, de instandhouding van een gezond boeren bedrijf. dat zoowel door het liberalisme als door het marxisme in hun overschat ting van de industrialisatie verwaar loosd werd, doch dat door zijn levens middelenproductie een soliede basis van een gezonde gemeenschap kan en moet verschaffen, het opvangen van sociale spanningen tusschen ondernemers en arbeiders in een overkoepelingsorgani- satie van beiden, waardoor voorwaarden voor een arbeidsvrede verkregen wor den, dat alleen zijn verdere bouwstee- nen van een harmonische maatschappij, zooals het nationaalsocialisme die na streeft en ten deele reeds in de jaren 1933 tot 1939 in Duitschland kon ver wezenlijken. Doordat het nationaalsocialisme krachtens een rechtvaardige arbeidsver- deeling in ieder lid van een volk, iede- ren volksgenoot, het bewustzijn van ver antwoordelijkheid en offervaardigheid ten opzichte van de gemeenschap kweekt, grondvest het nationale of volk- sche socialisme de volksorde op een so cialisme van feitelijke gegevens, van houding, daden en van zorgvuldig om schreven wetten, uit een hooger begin sel afgeleid. Er wordt niet meer be loofd dan hetgeen in het bestek van de maatschappelijke mogelijkheden ver wezenlijkt kan worden, met erkenniftg van de menschelijke verlangens, rechten en plichten. Elkeen kan binnen ziin^jjoor capaciteiten aangewezen gebied de ver beteringen aanbrengen die het groote doel van elke gemeenschap de door organisatie en wcrkverdeeling nage streefde verhooging van welvaart en voorspoed voor het geheel en vandaar voor elkeen naderbij halen. o— T70LKSCH socialisme is echter meer dan een sociaal en economisch be grip. Zijn kern ligt in de voorstelling, dat het volk, de gemeenschap van vo'ks- genooten, van hoogere waarde is dan de enkeling of de staat (d.w.z. staat ge zien als politiek machtsapparaat). Hel nationaalsocialisme ziet in het volk een levende gemeenschap, als het ware een als een levend wezend geaard organis me, dat als eerste bouwstoffen bloed en geschiedenis heeft en dat samengehou den wordt door het gemeenschaosbe- wustzijn der enkelingen, die krachtens een op deze bouwstoffen steunend saamhoorigheidsbesef verplicht zijn met al hun krachten deze levende gemeen schap. dit levend organisme, te dienen Vandaar luidt ook zijn hoogste wet: al gemeen belang gaat vóór eigenbelang. Eerst komt het be'ang van de gemee - schap, van allen, dan eerst het per soonlijk belang. zoodat het nimmer strijdig met het algemeen belang kan zijn. In den strijd van den alledag, zooals we dien onder het parlementaire sy steem hebben leeren kennen, gold als hoogste devies: verrijkt u zelf: eerst ik dan de rest. Het liberalisme, waarin he' parlementarisme wortelt, kende als hoogste gebod de individueele bevoor rechting, die het als het ware tot een nieuwe natuurwet had verheven. Oo grond van die maatschappelijke ver houdingen was men licht geneigd, over zooveel gemeenschapsoathos alge meen belang voor eigenbelang de schouders op te halen. HAMA. BEVORDERINGEN BIJ DE DUITSCHE WEERMACHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 31 Jan. De Fineer heeft de volgende bevorderingen afgekon digd: Tot General oberst. werden bevor derd: de chef van den staf van de weermachtsleiding, generaal der ar tillerie Jodl. de chef van den genera- len staf van het leger, generaal der infanterie Zeitzler, de opperbevelheb ber van een leger, generaal der pio niers Jaenecke en de opperbevelhebber van een leger, generaal der infanterie Weiss. RIJKSPOSTSPAARBANK. Geen rentebyschrijvingcn in Februari. 's-GRAVENHAGE. 29 Jan. Gedu rende de maand Februari mogen dit jaar de spaarbankboekjes niet ter ren- tebiischrijving worden ingezonden. Tn strijd hiermede ontvangen boekjes fvorden niet behandeld; eventueel ge- wenschtc terugzending geschiedt met groote vertraging. In 1 week 10 divisies infanterie en verscheidene pantserkorpsen uiteengeslagen. Bommen op Brunswijk- Maagdenburg, Berlijn en West-Duitschland. HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 31 Jan. (D.N.B.) Het op- perbevel van de weermacht deelt mede: Ten Zuidwesten van Dnjeprope- trowsk gingen de bolsjewisten met verscheidene divisies infanterie, door pantserwagens en slagvliegtuigen on dersteund. tot den aanval over. Zij werden tot op een penetratie, waarop een tegenaanval wordt ondernomen, met zware verliezen afgeslagen. Terwijl ten Noordwesten van Kiro- wograd talrijke vijandelijke aanvallen werden afgeslagen, duren ten zuid westen van Tsjerkassy en ten Zuid oosten van Belaja-Zerkow de zware gevechten met opdringende vijandelij ke gevechtsgroepen voort. Door aan vallen van onze pantserformaties le den de bolsjewisten zware verliezen. Bij de aanvalsgevechten In het gebied ten Zuiden van Pogre bitsjtsje van 24 tot 30 Januari 1944 sloegen troepen van het leger en de Waffcn-SS onder bevel van den generaal der pantsertroepen Huber, doeltreffend gesteund door formaties van de luchtmacht, meer dan tien bolsjewistische divisies in fanterie cn verscheidene pantser- korpsen uiteen. De bolsjewisten verloren in deze periode 6500 ge vangenen en meer dan 8000 doo- den. 700 Pantserwagens en stuk ken stormgeschut, 680 stukken ge schut, 340 pantsergeweren, ver scheidene honderden auto's, alsme de talrijke andere wapens en ander oorlogstuig werden vernietigd of buitgemaakt. De Westfaalsche 16de pantserdivisie onder bevel van generaalmajoor Back en een onder bevel van luitenantkolo nel Baeke staand zwaar pantserregi ment hebben zich hier bijzonder on derscheiden. Tusschen Pripjet en Beresina werden ook gisteren alle bosjewistische door braakpogingen in hevige gevechten af geslagen: enkele plaatselijke penetra ties werden afgegrendeld. Tusschen Ilmenmeer en de Finsche Golf konden de bolsjewisten ondanks plaatselijké afweersuccessen van onze troepen in verscheidene s;ctoren op nieuw terrein veroveren. De zware afwcergevechten in dit gebied duren met onverminderde hevigheid voort. Onderofficier Herbert Müller van een DISTRIBUTIENIEUWS. Sinaasappelen. VOOR PERSONEN VAN 4 TOT EN MET 13 JAAR. 's-GRAVENHAGE. 31 Januari Voor personen van 4 tot en met 13 jaar zullen op bon Reserve C 15 500 gram sinaasappelen worden beschikbaar gesteld. Het publiek dient dezen bon vooraf bij zijn leverancier in te leveren en wel vóór 6 Februari 1944. De leveran ciers zijn verplicht desgewenscht een ontvangstbewijs af te leveren. Aflevering der sinaasappelen aan het publiek zal van 7 Februari af geschieden. Met nadruk wordt er op gewezen, dat slechts zij, die bon Reserve C 15 vóór 6 Februari bij hun leverancier hebben ingeleverd, voor het verkrijgen van sinaasap pelen in aanmerking komen Na genoemden datum worden deze bonnen onder geen beding meer aangenomen. BONAANWIJZING SMEER MIDDELEN. 's-GRAVENHAGE. 31 Jan. Van 1 Febr. tot en met 31 Juli 1944 geven de met .Periode D" gemerkte bonnen voor smeermiddelen recht op het koo- pen van het op cjen bon aangegeven aantal eenheden smeerolie. De loopen- de bonnen „Periode C" zijn geldig tot en met 31 Maart a.s. BONAANWIJZING HONDEN- EN KATTENBROOD. Van 1 tot en met 29 Febi-uari 1944 worden op bon no. 22 van de voeder- kaart voor hond-nbrood (groep K) heden hondenbrood beschikbaar besteld als op den bon voor de afgeloopen pe riode Op bon no. 22 van de voeder- kaart voor hondenbrood (groek K) wordt voor vermelde periode l'/s kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 29 Februari 1944 is bon no. '1 ongeldig. NIEUWE BONNEN GENERATOR- TURFCOKES. Van 1 Februari tot en met 30 April 1944 geven de nieuwe met de woorden „Gene- rator-turfcokes 10 Kg." gemerkte bonnen recht op het koopen van de op. den bon vermelde hoeveelheid turfcokes. Deze bonnen met rooden ondergrond, zwarten opdruk en de gebruikelijke strookjes 5/20 of 20/60, zijn voorzien van een witten ho- izontalen balk. De oude in gebruik zijnde bonnen „Ge- nerator-turfcokes 10 Kg." met blauwen ondergrond zijn van 1 Februari af niet meer geldig. GENERA TOR-ANTHRACIET EN -TURF IN FEBRUARI 1944. Van 1 tot en met 29 Februari 1944 geeft elk der bonnen ..Gcnerator-anthraciet zes en twintigste periode". recht op het koo pen van 1 H.L. (max, 75 Kg.) anthraciet- nootjes 4 of 5: gedurende hetzelfde tijd vak geeft elk der bonnen „Generator-turf zes en twintigste periode" recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDF.N. Van 1 Februari tot en met 30 April 1944 geven de bonnen „18KF" der kookkaart voor vaste brandstoffen ..U 115" recht op het koopen van één eenheid vaste brand stoffen met uitzondering van fabrieksturf De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze bonaanwijzing voor kookkolen de laatste is in het stookseizoen 1943-1944 Verduister van 17.30-8.15 u. 2 Fcbr.: Zon op 8.23 u„ onder 17.26 u. Maan onder 2.27 u, op 12.19 u. zware pantserafdeeling schoot tijdens deze gevechten met zijn Tijger 25 bols jewistische pantserwagens stuk. De strijd in Zuid-Italië. In Zuid-Itallë ging de vijand van het landingshoofd van Nettuno uit met sterke infanterie- en pantserstrijd krachten tot den aanval naar het Noorden en Noordoosten over Tegelij kertijd voerde hij aan het Zuidelijke front zijn aanvallen, in het bijzonder in het gebied Minturno-Cassino, tot groote hevigheid op. De successen van deze krachtsinspanning van den vjjand waren gering, des te grooter echter zijn verliezen. Verscheidene penetra ties in ons voornaamste gevechtster rein werden door vastberaden tegen aanvallen opgeruimd, od andere plaat sen wordt nog gestreden. Meer dan 900 gevangenen vielen in de handen van onze troepen. Luchtaanvallen op onze vliegvelden in Noord-Italië kostten den vijand 18 vliegtuigen, die door on ze jagers en luchtdoelartillerie wer den neergeschoten. Nieuwe terreuraanvallen. Op 30 Januari des ochtends drongen Amerikaansche bommenwerpers tot boven het gebied Brunswijk-Maagden- burg door. Door bommen ontstonden op enkele plaatsen schade en geringe verliezen onder de bevolking. In weer wil van' de moeilijke omstandigheden voor den afweer werden in hevige luchtgevechten 26 vijandelijke vlieg tuigen. voor het meerendeel viermo torige bommenwerpers, neergeschoten. Zondagavond vielen de Britsche ter- reurbommenwemers uitgestrekte ge bieden van de Duitsche hoofdstad aan, waardoor zware schade ontstond in woonwijken, aan cultuurmonumenten, sociale instellingen en openbare ge bouwen. De bevolking leed verliezen. Volgens tot dusver ontvangen rappor ten werden 44 vüanrlelijke bommen werpers vernietigd. Enkele storings vliegtuigen wierpen bommen neer in West-Duitschland. Succesvolle aanval op convooi. Het vijandelijke ravitailleerings- verkeer, in het bijzonder een in de Noordelijke IJszee naar Moermansk varend. zeer krachtig beschermd convooi, werd door onze duikbooten met succes aangevallen. Vijf sche pen met een inhoud van 32000 brt., tien torpedojagers en convooivaar- tuigen. alsmede drie landingsbooten werden tot zinken gebracht, dtie vliegtuigen werden neergeschoten. Aangenomen kan worden, dat ande re getroffen torpedojagers, waarvan het zinken niet meer leen worden waargenomen, vernietigd zijn. Nieuws in 't kort. Vrouwenloper in Thailand. De Thai- landsche regeering heeft Zondagavond vla den omroep de bijzonderheden bekend gemaakt omtrent een vrijwillig vrouwen- leger, dat binnenkort gevormd zal wor den. Het leger zal bestaan uit vrouwen van 18 tot 25 jaar. De diensttijd zal drie tar bedragen. Scholieren speelden met projectiel. Drie leerlingen van de Ulo-school te Scheemda, die een projectiel hadden ge vonden. wierpen dit tegen den muur van die school, met het gevolg, dat het pro jectiel ontplofte, waardoor tal van scho lieren licht werden gewond. De jongens zelf liepen ernstige verwondingen op. Op landmijn getrapt. De 18-jarige De Weert uit Borgvliet, die niettegenstaande herhaalde waarschuwingen en de duidelijk waarneembare borden „verboden toe gang" zich in de bosschen had gewaagd, had daarbij het ongeluk op een landmijn te trappen, waarbij hem een voet werd afgerukt, terwijl hij nog andere ver wondingen opliep. De jongeman is naar het Algemeen Burgergasthuis te Bergen op Zoom overgebracht. Zijn toestand is zorgwekkend. Meer dan 125 mille voor ons volk. In de derde weck van dit jaar is door eigen volksgenoote» voor onze min der bedeelden weer een bedrag van meer dan één ton bijeengebracht buiten alle collectes om. Aan giften en. enkele cen ten tot bedragen van duizenden guldens is in die periode de mooie som van niet minder dan f 125.388,59 bijeengebracht. Op geregelds tijden komen de plaatse lijke muziekleiders van den Nationalen Jeugdstorm bijeen om een cursus te volgen. Tijdens een bijeenkomst te Blaricum. Het hanteeren van den muziekmeesterstok wordt beoefend CNF/Franse/Pa* m Uitreiking nieuwe distributiestamkaarten. 's-GRAVENHAGE. 29 Jan. Het oudste van de distributiebescheiden; welke thans in gebruik zijn, is de dis tributiestamkaart. De uitreiking van deze kaart is als een der eerste distri butiewerkzaamheden in September 1939 ter hand genomen. Alle vakjes hebben thans reeds een bestemming gehad, zoodat de distribu tiestamkaart volledig opgebruikt is. Zelfs hebben de distributiediensten zich in bepaalde gevallen moeten behelpen met het stellen van aanteekeningen op den rand der kaart. Binnenkort zullen nu nieuwe distri butiestamkaarten met bijbehoorende in legvellen worden uitgereikt. De dis tributiediensten zullen voor het afha len hiervan oproepingskaavten aan de betrokkenen zenden. Deze kaarten moeten, in blokletters of in duidelijk handschrift, worden ingevuld en op den dag van oproeping tezamen met het persoonsbewijs en de oude distributie- stamkaart door den opgeroepene per soonlijk aan den distributiedienst wor den voorgelegd. Slechts zieken, invali den en ouden van dagen kunnen een ander schriftelijk machtigen. Nadere inlichtingen hieromtrent verstrekt de plaatselijke distributiedienst. Voor per sonen beneden vijftien jaar kunnen de ouders of verzorgers de distributie stamkaart en het inlegvel afhalen. Niet alleen de nieuwe distributie stamkaart en het daarbij behoorende inlegvel zullen zorgvuldig bewaard moeten worden, doch dit geldt ook voor de oude stamkaart en bijbehoorend in legvel. Dit houdt verband met verschil lende verstrekkingen zooals van schoe nenbonnen, rijwielbanden enz., welke uitsluitend uit de kaart blijken en waarmede bij nieuwe verstrekking re kening moet worden gehouden. Indien de oude stamkaart niet meer kan wor den overgelegd, vervalt alle aanspraak op de verstrekking op dc hier bedoel de bonnen cn vergunningen. Aangezien vooral in de groote ge meenten de uitreiking der nieuwe dis tributiestamkaarten eenigen tijd in be slag zal nemen, zal, zooals reeds is gepubliceerd, worden overgegaan tot de verstrekking van een vervolgblad voor het inlegvel dat thans bij de oude stamkaart in gebruik is. Oproep. Bij de S.S.-P.K. (S.S.-Pl'Opagandakom- panie) kunnen eenige: Wortberichter (ver slaggevers), Blldberichter (fotografen), Filmberichter (cameramannen). Rundfunk- sprecher (radiosprekers). Zeichner (tee kenaars en Malei (schilders) geplaatst worden, die. na hun militaire opleiding genoten te hebben aan dc verschillende sectoren van het front zullen worden in gezet om het Nederlandsche volk een beeld te geven van den strijd om de vrij heid van Europa. Tevens kunnen bij de S.S.-P.K. technici geplaatst worden zoo als fotolaboranten, filmoperateurs, chauf feurs etc. Zij, die hiervoor in aanmer king wenschen te komen, dienen zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk of persoon lijk te melden bij de S.S.-Standarte Kurt Eggert. Kommando Den Haag, Stations weg 139. Twist met (loodelUken afloop, -r- Bij een twist te Haarlem heeft de 20-jarige bakker D. K. den 30-jarlgen los werk man H. V. D. zoodanig tegen den grond geslagen, dat spoedig daarop de dood intrad. K. is inmiddels gearresteerd. Alcm. Victrix-W. F. C. 1-1. kan w.f.c. toch me.t het gelijke spel dik tevreden zon alhoewel AlCMARJA in pe eerste helft pooft. hst oog van de naald kroop WANT ALS OOELMAN VERWER. NIET MET MAGISCHE K«?^CHT EEN KEI HARPEN BAL „OP" DB LAT HAD GEWERKT, ZOO DAT HU W0ND6R.LUK STIL BLEEF LIGGENEN /r*~s Kleine willV (alcm.) het vu* andel'jke. ooel niet tn het lucht ruim had gezocht, dan zoo ongetwufelo v. wierjnge-n CjoVL GO.il/ ei? HET NIET BO ZON ESNlGE SCHOiVER, HEBBEN GELATEbJ.y OAT ER MET MAGISCHE- BEGRIPPEN WERD GEWERKT,BEVOEE'3 OVER'GEN* WEL EEN o». niF NIPT OlT WOO GAAtNj (vBLSN ZULLEN MW oronum langs de lon zeilde..... UIT DEN OMTREK. Anna Paulowna. Revue „Hallo, hier Dokev". Om dan nog maar eens weer die geijkte uitdrukking te gebruiken: kosten noch moeite heeft de gymnastiekvereni ging „DO.K.E.V. gespaard om iets goeds voor het voetlicht te brengen. In bonte afwisseling volgen de 31 re vue-nummers elkaar op. Gewone gym nastische oefeningen, turnen aan brug en hoog-rek. maken deel uit van deze sportrevue en dan zijn daar verder een keur van dansen, balletten, voor drachten. enz., die den toeschouwer doen vergeten, dat hij werkelijk bijna vier uur achtereen zit te luisteren en te kijken. Goed gezien is het, 't publiek in een enkel refreintje te betrekken en gezamenlijk het mooie Polderlied (gedicht P. Visser, muziek Wernicke) te laten zingen. En wat nu wel het mooiste nummer van de revue is? Denkelijk zou bij een stemming onder het publiek de „Wienerwals" het win nen. Of zou het misschien toch de geestige „Opera Eulalia" zijn, of dat poppen-ballet, waarin de beweging zoo echt „popperig" was, of de acro batiek. ofNeen. laten we niét ver der gissen, want allen, groot en klein, hebben in alles geprobeerd een zoo goed mogelijk geheel te vormen en hebben ook allen deel aan het succes, dat met de revue geoogst wordt. Maar laten wij bij die allen dan ook niet vergeten den polder-dichter (wiens naam we, kennende zijn bescheiden heid, niet durven noemen), die de gees tige inleiding maakte, welke de heer De Jong voordroeg vóór het „brand weer-ballet"; denken we ook aan het belangrijke aandeel van het A.B.C.- amusementsorkest en zijn directeur, den heer D. Steinrolh, en dan vooral aan „leider Siewers en leidstër lm", die wel slapelooze nachten gehad zullen hebben, eer het oogenblik van opvoering daar was. Zij allen, met de leden en den sym pathieken voorzitter Vergouwe. die het openings- en slotwoord sprak, be oogden propaganda voor Dokev. Die wordt zeker met de vier opvoeringen bereikt, en de nieuwe leden zullen zich ongetwijfeld melden. Wel vragen we ons af, hoe dat zal moeten bij een op- marsch der vereeniging met de beschik bare (toch wel flinke) tooneelruimte. als Dokev nu nóg grooter wordt, maar niemand hoeft zich daardoor te laten weerhouden. Nieuwe Niedorp. Dc Klokken van Corneville. Niedorp's Gemengd Koor bracht Zaterdagavond de eerste opvoering van deze operette, waar bij het muzikale gedeelte onder leiding stond van den heer Jb. I. Hovenier, ter wijl de regie in handen was van den heer R. Vóórhaar. Het geheel had een vlot verloop en het was vooral mevrouw Blesheuvel, (Serpolette, de vondeling), die een groot gedeelte van het succes voor haar rekening nam. Doch ook dc overige medewerkenden, van wie we b.v. noemen Gronicheuve, den visschér (H. Vonk), den Baljuw (Jo Ouwens), die In slechts 14 da gen zijn rol er in had weten te krilgc" en de zes dorpsmeisjes hadden een dank baar applaus in ontvangst te nemen. Het hoogtepunt in het 2e bedrijf vormde de scène, waarin de oude boer Gaspard (D. Nicolaï). die Serpolette had opgevoed, krankzinnig werd. Voorts werkten nog mede: Adr. Krabman (Henri, markies de Corneville), Clarie Coops (Germaine) en Koos Nicolaï (Burgemeester). Het koor bleek dit keer over meer krachten te beschikken dan het vorige jaar Voor de begeleiding werd gezorgd door het orkest, bestaande uit leden van het Schager Strijkkwartet en Niedorp's Amusementsorkest. De décors van den heer Ant. Groen vormden een passende omlijsting van deze welgeslaagde opvoe ring. St. Maarten. N'onwstopuitvoering „U.di.-W.i.k,". Zaterdag- en Zondagavond hield de gymnastiekver. „U.D.I.-WI.K.", onder leiding van den heer S. Keesman, ii» de zaal van den heer K. Wit te Stroet, haar derde en vierde uitvoering in dit seizoen. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter het heengaan van Bruun Hofmann, die in den strijd aan het Oostfront zijn leven heeft moeten la ten. Het programma bestond uit toestel- werken. vrije oefeningen en dans, af gewisseld met zang. Het werd in een vlot tempo afgewerkt. U.D.T.-WI.K. heeft het publiek weer een paar ge noeglijke avonden bezorgd Stierenkeuring. De voorjaarskeu ringen zullen weer worden gehouden in diverse keuringsplaatsen. Aan de stierenhouders wordt, in verband met afstand en reisgelegenheid, overgela ten, zelf de keuringsplaatsen te kie zen Voor Sint-Maarten komt in de eerste .plaats in aanmerking de keu ringsplaats Schagen. Aldaar zal 21 Maart, om 8.45 uur. op de markt een keuring worden gehouden. Dirkshorn Door de duisternis misleid. Toen mej. C. de G. op een avond in de af geloopen week een bezoek aan haar familie alhier had gebracht, „dwaal de" zij, door de duisternis misleid, van den weg af en kwam in de Ringvaart terecht. De heer W. Zwaan, die haar hulpgeroep hoorde, smaakte het ge noegen de drenkelinge weer op het droge te krijgen Kolhorn. Jaarvergadering U-D.I. In het ca fé van den heer Fr. Groot werd Don derdagavond de 22e jaarvergadering van de gymnastiekvereeniging U.D.I. gehouden. Na opening door den voorzitter volg den notulen en jaarverslagen. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat het afgeloopen jaar nogal ups en downs gekend had. wat voornamelijk in het al of niet aanwezig zijn van een leider zijn oorzaak had gevonden. Mo menteel, nu wederom een leider, n.1. de heer Pelgrim, zich met alle kracht voor de gym spant, rolt de zaak weer uitstekend, zóó zelfs, dat het ledental tot ongeveer 160 is gestegen. Alleen blijft er nog steeds een gebrek aan heeren. De bestuursverkiezing gaf alleen verandering in den persoon van Jb. Blaauboer, waarvoor in de plaats is gekozen mej. B. Bakker. Den heer Blaauboer werd dank gebracht voor zijn velen arbeid. Besloten werd, dat de uitvoering wèl moest doorgaan, waarbij voor de begeleiding van de di verse nummers de medewerking van de Orkestvereeniging Kolhorn verze kerd ia. Bergen. Beroep aangenomen. - Ds. H. Bierman, Ned. Herv. predikant te Noordwolde, heeft het beroep naar onze gemeente aangenomen. Wieringen. Bridge. De eerste bridge-wedstrijd te Wieringen had Zondagmiddag plaats fi hotel Centraal te Hippolytushoef, waar aan door 16 paren werd deelgenomen. De uitslag luidde: Noord-Zuidlijn: Koolhaas—Schagen. Wie- ringermeer, 24 p„ ie pr.; v. d. Velde— Paal, 25 p.. 2e pr.: Deijkers—Mooij. 37 p„ 3e pr.; B. Kraan—M. Kooy, 31 p.; sc- lier—Bouma, 36 p.; De heer en mevr. Schenk. W'waard. 38 p.; De Haan—Kau(- man, 49 p.; v. Soolingen—Boon, 58 p. Oost-Wcstlijn: de heer en mevr. Van Pelt, Winkel, 18 p„ le pr.; Kuiper—Pol. 32 p., 2e pr.: Dukers—Rump, 34 p., 3e pr.: Wijnants—Blaauboer, 35 p.; Klomp—Spaan der. 37 p.; Tensen—De Vries. Winkel, 30 p.; Jongkind—Schuts, 45 p.; Jcnse—Swen- ne. 47 p. De prijzen bostonden uit luxe voorwei- pen. Einde Febr. zal een 2e wedstrijd worden georganiseerd. RECHTSZAKEN. MISHANDELING. De 25-jarige handelaar N. J. T. uit Harenkarspel, gedetineerd wegens kip pendiefstal, stond Maandag voor den politierechter mr. Alblas, terecht, omdat hij te Harenkarspel de huisvrouw Marie van 't Hof aldaar had mishandeld, aan gezien zij, op verzoek van zijn zuster, geweigerd had aan verdachte haar fiets af te geven. Getuige verklaarde, dat hij haar zeer pijnlijk getrapt had, zeggende twee maanden voor haar over te hebben. De rechter: Dan weten wij al, wat wij hem geven moeten. Verdachte verklaarde die uitdrukking niet te hebben gebezigd. Hij had de fiets willen' nemen, maar getuige was be gonnen te slaan. Ik kwam op bevel van mijn vader om de fiets van mijn zuster. Met nadruk ontkende verdachte, te hebben geschopt. Hij had zich slechts met de handen verweerd. De moeder van verdachte verklaarde, dat de eerste getuige zeer twistziek was en dat haar zoon onder het bloed thuis kwam. Ook getuige, als moeder van acht kinderen, had ze beleedigende woorden toegevoegd. Haar dochter had ook veel rchuld, want als die dc fiets daar niet had afgegeven, dan was het niet ge beurd. Het was haar fiets niet. Met de eerste getuige heeft ze niets gehad, maar zij stookte den boel maar ot>. De fiets was van mijn dochter, maar de banden waren van mijn man. De rechter las verdachtes strafregister voor, dat niet bepaald blanco was. Eisch 30 of 10 dagen. Verdachte: Ik vind het erg hoog. Ue moest mij toch verweren. Er is op de wereld niet zoo'n kwaad wijf als zij. Vonnis conform. Verdachte: Ik ga in hooger beroep. HUISVREDEBREUK, De 43-jarige boekhouder N. J. W. J. H. te Castricum colporteerde op 23 Oc- tober met Volk en Vaderland te Cas tricum. Driemaal belde hij aan de wo ning van J. M. Vervoort aldaar, die bekend stond om zijn anti-nationaal so cialistische gezindheid. De deur stond open en aangezien hij geen gehoor kreeg, trad hij de hall binnen. Dc bé- woner verzocht hem de woning te ver laten en aangezien hij aan dit ver zoek geen gevolg had gegeven, stond hij Maandag voor den politierechter. Mr. Alblas, wegens huisvredebreuk te recht. Wij, colporteurs, aldus verdachte, treden vaak boerenwoningen binnen om een praatje met de bewoners te maken en zouden dus wel altijd strafbaar zijn. Vervoort heeft slechts verzocht de wo ning te verlaten. De rechter: „Dat is een flauwiteit. Dat verzoek was de vorm van een bevel." De officier Mr. de Brueys Tack: „Dot is wel erg kinderachtig." Verdachte: „Het geheele geval is kinderachtig. Het is kinderachtig, dat hier de tijd met dergelijke onbenullig heden wordt zoek gemaakt." De rechter: „Dat is een critiek op het O. M. die ik hier niet kan toelaten." Verdachte: „Van den heer Vervoort is het zoo kinderachtig, dat er geen woor den voor te vinden zijn. Ik heb 3 Jaar in Castricum voor de N.S.B. gewerkt en nooit met iemand kwestie gehad. Het geheele geval viel mij koud op mijn dak. Ik ben officieel vertegenwoordiger en dan heeft men mij beleefd te behan delen en laat ik mij geen huis trtt- duwen." De rechter: „Het is het recht van iemand, die het gezag in zijn huis uit oefent. u zijn huis te ontzeggen." Vader en zoon VervoojjJ verklaarden, dat ze verdachte hadden toegeroepen, niets voor Volk en Vaderland te gevoe len. Tweemaal had de vader verdachte verzocht zijn woning te verlaten en de derde maal had hij dit gelast. Toen ver dachte daaraan toch geen gevolg had ge geven, hadden zij hem de deur uit ge duwd. De officier van justitie Mr. de Brueys Tack was van oordeel, dat men ook als colporteur van de N.S.B. op een derge lijk gedaan verzoek een woning heeft te verlaten. Eisch 20 of 10 dagen. Verdachte: „Het is een zuiver politiek geschil en ontstaan wegens de anti nationaal socialistische gezindheid van getuige en behoort dus door den Vre derechter beslist te worden, maar als de heeren van oordeel zijn, dat ik ge straft moet worden, zal ik dit onder gaan." Vonnis conform. Hockey. HERMES 2—UVO I (dames) 3—2. ïn Den Helder hebben de vrouwelijke Uvonen In het leidende Hermes 2 haar meerdere moeten erkennen. Het ging er om. wie voorloopig het leidende elftal tn de afdeellng zou zijn. Het vlotte niet direct bij UVO en Hermes wist hiervan te profiteeren. Reeds na tien minuten openden de gastvrouwen de score l—O. Direct na dc midbullle, welke hierop volgde, kwam na goed samenwerken tus schen mlddcnlinic en voorhoede de ge lijkmaker van den stok van dc midvoor Gerda Riemerts. 1—l. Hermes, dat ver sterkt was door de opname van mej. Dijkshoorn, nam het spel grootendeels in handen. An Bakker, die heel goed werk verrichtte, kreeg nog tweemaal het na kijken. Met den stand 3—1 werd gepau zeerd. Na de rust kwam Uvo er beter in. Een paar benauwde oogenblikken ont stonden voor het Hermesdoel. waaruit tenslotte Gerda Riemerts 3—2 wist te maken. Uvo bieef verwoed aanvallen bij na zagen wij mej. Bok gelijkmaken, maar in den stand kwam geen verande ring meer,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1