NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nationaalsocialisme aan de macht. Hevige gevechten ten Z.W. en Westen van Nowograd-Wolijnsk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Scbagcr éditic: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOEN8DAG 2 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 27, 2 pagina's. Dece Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Pr|js der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. B|j contract binnen een jaar ie gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheele oplage op aanvrage. m. KORTELINGS uitte een briefschrij ver uit christelijke kringen de op merking, dat hij het merkwaardig vond. dat zich aan het begin van iedere tijdswendc de gemeenschapsgedachte verdiept en verstevigt, dat plotseling menschen. die zich voordien om hun evennaaste niet of nauwelijks bekom merden, nu op eenmaal van algemeen belang e.d. gaan spreken. Dit is heele- maal niets merkwaardigs, doch een al leszins natuurlijke roepstem van volk en enkelingen in .nood, als het bestaan door nieuwe omstandigheden bedreigd wordt. Het is vast te stellen, dat naarmate een maatschappij voorspoediger leeft, de gemeenschapsbanden steeds losser worden. Individualisme, uitleving van de persoonlijke vrijheid, neemt hand over hand toe. naarmate breedere kringen van een gemeenschap van welvaart kunnen profiteeren. Wanneer echter tegenspoed pptreedt, in den vorm van natuurrampen of economi sche crises, wordt men zich plotseling bewust, dat de eenigc vorm voor de gemeenschap, om moeilijkheden te bo ven te komen is: de gemeenschappe lijke organisatie en werkverdeeling vanuit een centraal punt. DE toenemende complicaties van het maatschappelijk leven en de specialiseering en werkverdeeling om een zoo hoog mogelijk rendement van productie te verkrijgen, noodzakelijk om het in den loop der eeuwen sterk aangegroeide zielenaantal der bevol king in het leven te houden, leggen den enkeling van een gemeenschap den plicht op, steeds meer de banden van een straffe organisatie aan te halen en het individualisme minder^ armslag te geven dan het vroeger in de zooveel minder gecompliceerde samenleving genoot. Er bestaat in die omstandighe den maar één nadeel dat is de al- geheele ondergang; en één voordeel aller behoud. De nieuwe oriënteering brengt voor een klein aantal enkelingen misschien nadeelen mee. doch deze nadeelen val len ruimschoots weg tegenover de groote voordeelen, die de geheele ge meenschap ten goede komen. Door een bewust gevoerde gemeenschapspolitiek worden de mogelijkheden geschapen, dat elkeen menschwaardig zal kunnen leven, met belooning en vandaar een hoogere mate van welstand naar de mate van zijn persoonlijke prestaties. De stand van de maatschappelijke ont wikkeling is zoodanig geworden, dat niemand zich meer afzonderen kan. Elk individu op vandaag is op de ge meenschap, op de organisatie van alle enkelingen op grond van een sterke gemeenschapsgedachte, aangewezen. EVENALS Sparta ten opzichte van Athene, evenals Rome ten opzich te van Griekenland, evenals de eerste Christenen ten opzichte van het deca dente Rome, heeft het nationaalsocia lisme de gemeenschapsgedachte nieuw leven ingeblazen. Het zal daardoor de oude wereld, die door versplintering, tweedracht en topzwaar individualisme tot onmacht en louter haatuitbarsting gedoemd is, overwinnen. Het bezit een verlossende wilsgedachte op grond van een juiste erkenning van de maatschappelijke verhoudingen. Zonder een sterke, bewust geschraag de gemeenschapsorganisatie verliest het Avondland het pleit aan den ande ren kant tegenover het bolsjewistische Rusland, dat de gemeenschap een al- lesoverheerschende rol laat spelen, doch daarbij tevens alle individualiteit van gelijk welke uiting onderdrukt of niet tot haar recht laat komen. Het nationaalsocialisme houdt maat in de verhoudingen en doses. Het ap pelleert aan het gezonde verstand, dat eenerzijds het voortbestaan van een min of meer beperkte mate van indi- vidueele vrijheid noodzakelijk acht, doch anderzijds de ten overstaan van een dreigende catastrophe instinctma tig opgewelde drang naar vereeniging en aaneensluiting leidt en met de in standgehouden rechten van een indi- vidueele vrijheid harmonisch tot overeenstemming brengt Het nieuwe beginsel, dat in het volk- sche socialisme opgesloten ligt. is de meest ideëele vorm van socialisme Het spaart het goede en vult dit aan met nieuwe, zij het ook in zich oer oude levensrechten van de mensche- lijke samenleving- Het reikt moreel heel wat verder dan het marxisme, dat zich in een overheersching van arbei dersbelangen vergaapte en dat zijn door haat en nijd opgezwiepte verlangens liet zwijmelen in koortsdroomen van een alles vernietigende catastrophe. Doelstelling van de krachtige gemeenschapsgedachte van het na tionaalsocialisme is: te voorkomen, dat door een te sterke individuali6ee- ring de gemeenschap tot een willekeu rige optelsom van losse enkelingen uit eenvalt, die elkaar met de meest ge raffineerde middelen van den in den loop der eeuwen door techniek en chines verfijnden menschelijken geest bestrijden, zoodat de eene mensch een wolf voor den anderen is. Op grond van zijn sterke gemeen schapsgedachte won het Christendom het pleit over het heidendom en de geest van twijfel en negatie, die in de nadagen van het Romeinsche keizer rijk alle voorspoed en veredeling lam- legde. Door haar sterkere gemeen schapsgedachte won de Reformatie in deze contreien het pleit over de Room- sche kerk, die ontaard was en zich eerst door het stichten van nieuwe kloosterorden, hechtere organisatie en een strengere tucht uitvloeisel van krachtigen gemeenschapszin kon herstellen. De gemeenschapsgedachte was ook de groote drijfveer voor de Fransche revolutie, tot uitdrukking komend in haar tendenzen van gelijkheid en broe derschap. De overdreven vrijheid die tevens een wezenskenmerk van deze machtige tijdstroommg was leidde de geboorte van het liberalisme in, dat omstreeks 1830—1840 overal in Europa baan brak. De vrijheid schoot uiteinde lijk haar noodzakelijke taak voorbij, toen ze den grondslag der maatschappij de bundeling der enkelingen in een discipli naire gemeenschap, ondermijnde en al dus gevaarlijk werd voor het voort bestaan der samenleving zelf. HAMA. Ter gelegenheid der herdenking van het elfde Jaar der machtsovername door den Führer had Zondag in het Concertgebouw te Amsterdam een groote bijeenkomst plaats Een overzicht van de zaal, die gevuld wes met leden der Partij en Weermacht A. Stapf/Pex m Bij Neiiuno zeffe de vijand zijn sterke aanvallen voort In Januari 31 koopvaardij schepen tot zinken gebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Ftbr. (D-N.B.) - Het op perbevel van de weermacht deelt mede: Aan het bruggehoofd van Nikopol en ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk mislukten sterke doorbraakpogingen der bolsjewisten. 81 Vijandelijke pant serwagens werden stukgeschoten. Ten Noordwesten van Kirowograd werden ook gisteren alle vijandelijke aanvallen afgeslagen. Door een nieu wen aanval van onze pantserformaties leden de bolsjewisten opnieuw zware verliezen. Ten Zuidwesten van Tsjer- kassy en ten Zuidoosten van Belaja Zerkof sloegen onze troepen dikwijls in tegenaanval talrijke aanvallen der bolsjewisten af. Ten Zuiden van Pogrebitsjtsje wer den bij de zuivering van het in de oorgaande dagen veroverde terrein tal rijke gevangenen gemaakt en een aan tal vijandelijke pantserwagens stukge schoten. Ten Zuidwesten en ten Westen van Nowograd-Wolynsk zijn hevi ge "gevechten met vrij sterke vijan delijke strijdkrachten gaande, die in enkele sectoren terrein konden veroveren. Terwijl ten Zuiden van Pripjet aan vallen van Duitsche formaties in weer wil van taaien vijandelijken tegenstand en buitengewone terreinmoeilijkheden tot diep in de vijandelijke linies voer den, bleven tusschen Pripjet en Bere- zina bij afnemende gevechtsactiviteit vrij zwakke bolsjewistische aanvallen zonder succes. Ten Noordwesten van Witebsk en ten Noorden van Newel viel de vijand, door pantserwagens en slagvliegtuigen ondersteund, herhaal delijk doch tevergeefs aan. In de nog •oortdurende zware afwecrgevechten tusschen het Umenmeer en de Finsche Golf arongen de bolsjewisten in ver schillende sectoren verder door. Onze gevechtsgroepen boden verbitterden te genstand en brachten den bolsjewisten steeds weer. in het bijzonder bij plaat selijken tegenaanvallen, zware ver liezen toe. Het tweede bataljon van het regiment grenadiers 132 onder be vel van kapitein Neubert heeft zich in deze gevechten bijzonder onderschei den. In Zuid-Italië namen de gevech ten als gevolg van de van beide zijden in den strijd geworpen nieu we strijdkrachten in hevigheid toe. Van het Oostelijk front. Bolsjewisten vormen een derde zwaartepunt b|j Rowno. BERLIJN, 1 Febr. - De A. N. P.- correspondent meldt: Nadat het bolsjewistische winteroffen sief zich geruimen tijd op twee zwaarte punten, namelijk tusschen het Ilmenmeer en de Finsche Golf en bij Tsjerkassy ge concentreerd had, heeft het zich in de afgeloopen achtenveertig uur. zooa's trouwens van Duitsche militaire zijde niet anders verwacht werd, ook nog tot een derde zwaartepunt uitgebreid. Een zwaartepunt, dat door zijn strate gische ligging van het allerhoogste be lang voor het verdere verloop van do operaties aan het Oostelijke front zal zijn. De Sovjet-Russen zijn thans name lijk ook in het verst naar het Westen liggende deel van het Oostelijke front, bij Rowno, weer tot den aan val op de Duitsche stellingen overge gaan, waarbij zij zooals gebruikelijk wederom gebruik hebben gemaakt van hun zware artillerie, die een zwaar trommelvuur op de verdedi gingslinies van de Duitsche troepen opende en urenlang onderhield. Hierna volgde stormaanval op storm aanval, waarbij tanks en gevechts vliegtuigen een groote rol speelden. Daar de gevechten nog in vollen gang zijn en men zich nog geen karakte- riseerend beeld van den toestand kan vormen, onthoudt men zich van Duit sche zijde vooralsnog van verdere com mentaren. Men wijst er evenwel op, dat de Duitsche tegenstand zeer sterk is. Het front in het Noorden. Aan het front in het Noorden spelen zich nog steeds groote gevechten af. De Sovjet-Russen dringen langzaam op en wel ten Westen van Nowgorod cn bij Loega, Zij zijn volgens de laatste be richten Narva, de eerste Estlandsche stad aan hun opmarschroute, dicht genaderd. In aansluiting op hun offensief van Dnjepropetrowsk hebben de bolsje wisten een frontalen aanval ondernomen op de Duitsche stellingen van het aan den Dnjepr gelegen bruggenhoofd Ni kopol, welke evenwel zonder resultaat is gebleven. In de overige sectoren van het ooste lijke front heerschte. afgezien van en kele kleinere operaties, betrekke'ijke rust. Van Duitsche zijde houdt men echter rekening met de mogelijkheid, dat de Sovjet-Russen ook bij Witebsk binnen afzienbaren tijd weer tot grootere aan vallen zullen overgaan, daar hier weder om troepenconcentraties zijn waarge nomen. Bij Nettuno zette de vijand zijn sterke aanvallen naar het Noorden en Noordoosten voort. Zijn door braakpogingen stortten in zware gevechten bloedig ineen. Aan bet Zuidelijke front in bet gebied van Minturno-Castelforte beperkte de vijand zich als gevolg van zijn zware verliezen van gisteren tot plaatse lijke aanvallen. Terwijl de Monte Juga na harden «rijd opnieuw verloren ging. werden bij Cassino sterke aanvallen afgeslagen en ten Westen van San Elia verschei dene hoogten in een tegenaanval her overd. Aan de Adriatische kust stortte een dooi pantserwagens ondersteunden aanval van den vijand in het gecon centreerde afweervuur ineen. Op 31 Januari des ochtends hebben Duitsche motortorpedobooten aan de Engelsche kust van een krachtig be schermd convooi 2 schepen met een in houd van 5500 brt. en een bewakings vaartuig tot zinken gebracht. De strijd tegen de ravi- tailleerings vloot. In den strijd tegen de Britsch-Anie- rikaansche ravitailleeringsvloot heb ben marine en luchtmacht in de maand Januari 31 koopvaardijschepen meteen inhoud van 178.000 brt. tot zinken ge bracht. 51 andere schepen met een in houd van 249.000 brt. werden door bom- en torpedotreffers zóó zwaar be schadigd, dat aangenomen kan wor den. dat vele dezer schepen verloren zijn gegaan. Aan vijandelijke oorlogs schepen werden 28 torpedojagers. 4 duikbooten. 2 bewakingsvaartuigen 10 landingsvaartuigen tot zinken ge bracht. 3 kruisers. 6 torpedojagers en 25 landingsvaartuigen werden zóó zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden, dat ook een deel van deze schepen verloren is gegaan Boven de bezette gebieden in het Westen en het Duitsche Rijksge bied werden in de afgeloopen maand I'OP Br'ts.ch-Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten, waar van 665 vliegtuigen, voor het mee- rendeel viermotorige bommenwer pers, bij terreuraanvallen op het Duitsche Rijksgebied. DE LANDING BIJ NETTUNO. GËNèVE, 1 Februari. In de Londensche oladen komt een bezorgd heid tot uitdrukking over de landingen bij Nettuno. De gang van zaken zal weldra aantoonen. zoo wordt in de Daily Mail gezegd, of het: van het ge allieerde opperbevel juist is geweest eerst na consolidatie van het brugge hoofd tot een groot offensief over te gaan. De vijandelijke tegenstand wordt voortdurend krachtiger. Iedere duim breedte gronds verdedigen de Duit- schers zeer taai. Iedere kuil in den grond wordt tot een graf voor de ge allieerde soldaten. De Manchester Guardian spreekt van matelooze moeilijkheden der geallieer den. Het ravitailleeringssysteem werkt slechts zeer langzaam, terwijl de ge vechten aan het Zuidelijke front de gevechten in het bruggehoofd voor de geallieerden nadeelig beïnvloeden BOMMEN OP BOLOGNE EN VERONA. Naar Radio Rome meldt, zijn de ste den Bologne en Verona en vooral ook Udine. de hoofdstad van Friaulie. als mede verscheidene andere plaatsen in het gebied van Venetië, Maandag door zware Engelsch-Amerikaansehe bom menwerpers aangevallen. Een groot aantal woonhuizen, werd verwoest. In de getroffen woonwijken ontstonden uitgebreide branden. Het aantal doo- den is aanzienlijk. De jeugd aan het woord. Indien de onderen geen einde kunnen maken aan de haat- psychose in ons volk, dan zal de jeugd dat doen. In dezen tijd van politieke roering en onrust; doet het aangenaam aan, wan neer bij de jeugd het streven naar een heid merkbaar wordt. Bij de ouderen valt moeilijk iets an ders te constateeren dan haat tegen een groep volksgenooten, die het heil van ons volk in een andere richting zoeken, dan het tot vóór 1940 algemeen gebrui kelijk was. De Nederlandsche Omroep heeft zich tot taak gesteld de jeugd aan het woord te laten en niet alleen de jeugd te win nen voor het idee van de eenheid in ons volk op de allereerste plaats, maar te vens om te kunnen vaststellen, wat er onder de jongeren leeft. Veel heeft men van de proeven verwacht en het resul taat is verheugend. Op den Drakenburg zijn n.1. door de Ned. Omroep eenige jongelui, afkomstig Uit alle rangen en standen van onze volksgemeenschap bijeengebracht. Daar waren studenten en arbeiders, geletter den en ongeschoolden. Deze jongelui be hoorden het dient nog eens extra ge zegd voor een groot deel niet tot de aanhangers van het Nationaal-Socialis- rne, maar maakten deel uit van vroegere Marxistische organisaties. Zonder be vreesd te zijn voor concentratiekampen en anderevreeselijkhcdcn, sprak de jeugd zich van weerszijden uit. En na de felste discussies was de stemming nog opperbest en dan bleek, dat de kloof tusschen „anti" en „pro" gemak kelijker te overbruggen is, dan zich over 't algemeen laat aanzien. Waar alle jon geren het na debat over eens waren, i, dat wij eenheid behoeven in ons volk, afgezien van kerkelijke of maat schappelijke orde en stand. Van de gesprekken, die op den Draken burg gehouden zijn heeft de Ned. Om roep gramofoonplaten opgenomen, die geheel ongekunsteld en dus echt als zij zijn, uitgezonden zullen worden in het programma „Uit het jonge hart" des Woensdagsavonds. Ook door jeugdvergaderingen, waar Max Blokzijl spreekt, zal men trachten, de jeugd te bereiken. Ook deze vergaderingen hadden het succes, dat zich na afloop jongens en meisjes geestdriftig aanmeldden voor den Jeugdstorm. Dikwijls waren dit jon geren, die niet uit Nationaal-Socialisti- sche kringen komen, maar zich aange trokken gevoelen tot het streven naar eenheid in de jeugdbeweging, die alle jonge Nederlanders wil samenbundelen zonder daarbij een politieke organisatie te willen zijn. Een nieuwe groep zal van 611 April op Drakenburg bijeenkomen en men zal trachten het contingent deelnemers uit anti-kringen zooveel mogelijk op te voeren. Dan zullen jongeren, die hun woordje hebben weten te doen op de avonden van Max Blokzijl, worden uitgenoodigd naast werkers en werksters uit de fa brieken. die men op bedrijfsappèls heeft leeren kennen. Dan zullen ook allen, die bezwaren hebben tegen den nieuwen tijd en die openlijk en eerlijk die be zwaren willen uiten, zich kunnen mel den. Zij zullen welkom zijn. Het zal een belangwekkende week kunnen worden. Een groote stap op den weg, die leiden moet naar de eenwording van ons volk. De Alkmaarsche berooving op 10 November. Op 11 November maakten wij mel ding van het voor Alkmaar ongewone feit, dat door een viertal jeugdige per sonen een buitenman, die aan den rol was geraakt, beroofd was van een por tefeuille met 6000.Nog denzelfden nacht wist de politie de daders te ar resteeren en 4200.terug te bezor gen. Sindsdien bevindt de 28-jarige hoofddader J. K., chauffeur van be roep, zich in voorarrest. De drie ande ren werden reeds onmiddellijk op vrije voeten gesteld. Dinsdag hadden zij zich voor de Ar- rondisements Rechtbank te verantwoor den en al dadelijk bleek, dat men hier niet te doen had met wat men noemt jongens van de onderwereld, doch met door den drank lichtzinnig geworden jonge menschen, die voor een plotse linge verleiding, die door de verdedi gers, Mr. Dr. Buiskool cn Mr. Berk houwer, terecht uitlokking werd ge noemd, waren bezweken. Zoowel de president, Mr. Baron Tuyl van Serooskerken, als de officier, Mr. de Bruyes Tack, gaven dan ook duidelijk blijk van hun afkeuring van het optre den van den Bergenschen groenten- kwecker J. H., waarvan bleek, dat hij reeds des morgens 10 uur in verschil lende café's was begonnen zijn geld aan rondjes voor borrels van 2.75 weg te smijten en daarmede tot 's avonds 10 uur was doorgegaan, steeds schermen- met zijn dikke portefeuille. J. H., als getuige gehoord, vertelde, dat hij, toen hij naar Alkmaar trok, in het bezit was van een bedrag van 6180.—. De president: „Er is nog al wat door gejaagd. U was flink beschonken." Get.: „Dat zeg ik niet. anders had ik niet direct naar het politiebureau kun nen gaan." De president: „Je hebt met het geld van den zwarten handel gesmeten." Get.: „Dat zeggen ze, maar moeten ze bewijzen. Het was geld, dat ik van mijn 13de jaar af met hard werken verdiend had." De president: „Met geld, dat je met hard werken verdiend hebt, spring je niet zoo om, dat je het aan alle kanten wegsmijt. Dal. doen zwarte handelaren en meelij hebben wij met jou niet." Get.: „Dat hoeft ook niet, maar ik zeg de waarheid." De pres.: „Ik vraag je niets. Je hebt slechts te antwoorden. Hoeveel heb je verteerd?" Get.: „Dat kan ik niet zeggen. Een paar honderd gulden misschien." De verdachte J. K.: „In den korten tijd, waarin ik met hem in het café achter de Vischmarkt was, verteerde hij al 600." De pres. tot verdachte: „Ik heb geen meelij met den getuige, maar daaruit moet je niet afleiden, dat ik het. met jou heb. Wat jij en je vriendjes deden is verkeerd." Het requisitoir. De officier Mr. de Bruyes Tack, achtte het bewijs van het ten laste gelegde be wezen. Spr. kon moeilijk aannemen, Kameraadschap De drager ven he» Eikenloof. Oberstleutnan» Gr al vor» der Goltz. commandant van een regiment bergjagers, bezoekt zijn mannen In de voorste linies. Hlei geelt hij een van zijn Jagers vuur voor zijn sigaret PK Scheerer/Tranio/Europr/P m Bescherming tegen oorlogs schade. De ervaringen, opgedaan in de laatste jaren ten aanzien van schade, welke door oorlogshandelingen kan worden toegebracht aan belangrijke archiefstuk ken, fabricage-gegevens, teekeningen en dergelijke, alsmede aan moeilijk te ver vangen kantoormachines, hebben aller wegen de vraag doen rijzen, hoe men op doelmatige wijze deze schade zooveel mogelijk kan beperken. Aangezien het van het allergrootste belang is voor het Nederlandsche be drijfsleven, dat alle maatregelen worden genomen teneinde ons economisch appa raat zoo goed mogelijk door eventueele moeilijkheden heen te brengen, heeft de Raad voor het Bedrijfsleven in zijn laat ste vergadering de wenschelijkheid uit gesproken. dat aan dit punt nog eens de volle aandacht wordt geschonken. In verband hiermede volgt hieronder een kort overzicht van een aantal maat regelen, die ten aanzien van de boven genoemde gegevens en machines aanbe veling verdienen. 1. Indien een zoogenaamde schaduw- administratie kan worden ingericht, welke elders wordt opgeborgen, ver dient dit zeker aanbeveling. In ieder geval dient men elders afschrift te be waren van de belangrijkste gegevens. Het overbrengen van de afschriften of van de geheele schaduwadministra- tie geschiede steeds zoo, dat nooit des nachts of langen tijd achtereen de oor spronkelijke gegevens en de afschriften zich op dezelfde plaats bevinden. 2. Voor zoover bepaalde gegevens niet elders kunnen worden opgeborgen, verdient het aanbeveling deze zoo mo gelijk in brandkasten op te bergen in de kelderruimten. Over het algemeen is gebleken, dat vaak de kelderruimten, zelfs bij totale vernietiging van het ge bouw, bescherming boden, mits de voor werpen in behoorlijke brandkasten wa ren opgeborgen. Het is daarentegen ge bleken, dat bij uitbranden van een gebouw de brandkasten in de ruimten buiten de kelders niet voldoende tegen verkoling van stukken konden waarbor gen. 3. Ook de schrijf- en kantoormachi nes brenge men na gebruik zooveel mo gelijk in de kelderruimten, liefst in kluizen of brandkasten, zoo daartoe plaats is. Kantoormachines, welke niet doorloopend gebruikt worden, kunnen wellicht elders, bijvoorbeeld buiten de centra der "groote steden, worden opge slagen, evenals groote hoeveelheden for mulieren en andere kantoorbehoeften. Afdeelingen, welke werken met niet verplaatsbare machines, brenge men zooveel mogelijk in de kelderruimten onder. 4. Het personeel dient te weten, waar het bij vernietiging of niet be reikbaar zijn van bedrijf of kantooi' zich om inlichtingen dient te vervoe gen of op welke wijze mededeelingen gedaan zullen worden. 5. Tenslotte dienen natuurlijk steeds voldoende voorraden brandbluscl.mid delen (zand, water, brandbluschmidde- len) alsmede luchtbeschermingsmiddc- len (gas- en rookmaskers) aanwezig t< I zijn. dat het geld van getuige geld was. dat hij gedurende een arbeidzaam leven had opgespaard. Het zijn de zwarte han delaren, die geen waarde aan het geld hechten en op een dag een paar duizend gulden wegsmijten. Voor spreker slaat vast, dat de ontbrekende 2000.— ver teerd zijn. Medelijden met getuige voelt ook spreker niet. Desondanks blijft het laakbaar, wat verdachten deden. De eisch tegen K. luidde 8 maanden. De zaak tegen L., die ondergedoken is. werd uitgesteld en tegen C. D. H. en J. H. D. ieder 3 maanden. Dc verdedigers. De raadsman van den eersten ver dachte, Mr. Dr. Bulskool, ving zijn plei dooi aan met de opmerking, dat zoowel de officier als de president het noodige ovef getuige gezegd hadden, waardoor de -zaak naar juiste waarde was be licht. Volgens het strafrecht ontbreekt slechts de opzet van getuige tot uitlok king, maar wat hij deed staat wel zeer dicht bij uitlokking. Pleiter schetste verdachte als zeer ijverig, van goeden wil, maar behept met de verkeerde nei ging van een soort van branieschap. In deze zaak blijft overigens de man. die de zaak aan het rollen heeft gebracht, buiten schot. Pas 's avonds kwam ver dachte, die een goede betreking had, bij het geval. Hij handelde onder den in vloed van drank, maar toonde toch een kameraadschappelijkheid door het geld met de anderen te deelen. Pleiter ver zocht een geringere strafmaat en in ieder geval vermindering van het voor arrest. Verdachte verklaarde nog, dat hij in derdaad voor de verleiding was bezwe ken, doch er ontzettend veel spijt van had. Alle dagen werkte hij van 's mor gens 6 tot 's avonds 8. Zijn vrouw zat in schulden en hij dacht er zoo. af te komen. Met nadruk beloofde hij zijn best te zullen doen en zich bij een geheel onthoudersvereniging te zullen aan» sluiten. Mr. Berkhouwer oordeelde den getuige minstens zoo schuldig ais de verdach ten. Uitvoerig teekende hij de verlei ding, waar, aan getuige de verdachten had blootgesteld. Pleiters cliënten ble ven in het laatste café, na het vertrek van getuige, die nog verder op stap wilde, achter. Tien minuten later gin gen zij naar huis. Zij wonen in dezelf de buurt van K. die zij tot hun noodlot weer ontmoetten en die hen meer naar zijn huis nam en hen 'n deel van de buit gaf. Voor zij ontnuchterd waren had de politie hen reeds te pakken. Voor de H. vroeg pleiter een voorlichtingsrapport en voor J. H. D.. die veel spijt van het gebeurde had en tegen wien de officier om zijn beroep (koopman in ongere gelde goederen) een geestig requisitoir had gehouden, een lichtere straf, omdat nu eenmaal het beroep van koopman in ongeregelde goederen een gevaarlijk beroep is en hier geen sprake is van berooving. Uitspraak 8 Februari. Verduister yan 17.30-8.1 S u. 3 Febr.: Zon op 8.21 o„ onder 17.28 u. Maan onder 3.37 n., op 12.51 u. SCHAGEN. Vereen. Oud-leerlingen R. W. S. BACTERIOLOGISCHE OMZETTINGEN IN DEN STALMEST. In de Maandagmiddag in hotel „Vre- delust" te Schagen gehouden cursus vergadering van de Vereeniging van Oud-Leerlingen van de Rijkslandbouw- winterschool heeft dr. F. C. Gerretsen, directeur der Microbiologische afdee- ling van het Rijkslandbouwproefsta- lion te Groningen, een inleiding gehou den, over de bacteriologische omzettin gen in den stalmest, zoowel in de mest vaalt als op het land. Dr. Gerretsen begon zijn door een talrijk aantal toehoorders gevolgde lezing met de opmerking, dat men mis schien zal zeggen: „Wat zal daarover nu te zeggen zijn. het is al zoo'n oud on derwerp," maar toch is het goed, voor al ook in dezen tijd nu de kunstmest- voorziening niet zoo vlot verloopt, zich op de hoogte te stellen van de resul taten van de onderzoekingen der we tenschap op dit gebied en deze zoo mogelijk in de practijk in toepassing te brengen. Achtereenvolgens behandelde spre ker de samenstelling van verschillende mestsoorten, zooals de echte stalmest (vaste uitwerpselen, plus stroo. plus gier), de groepmest. en dc mengmest, waarbij hij wees op het groote percen tage bacterieën (10 20 pCt.), dat zich in de vaste uitwerpselen bevindt en welke bij de mestbereiding zoo'n be langrijke factor zijn. Deze bacterieën en schimmels hebben een belangrijk aandeel in de omzetting van den mest. De eischen, welke aan een goeden mest gesteld moeten worden, zijn dat voldoende voedingsstoffen aanwezig zijn om het gewas te ontwikkelen en wel in een vorm, waardoor zij gemak kelijk door de planten opneembaar zijn, voorts goed strooibaar, terwijl er geen schadelijke werking van mag uit gaan. Kiemkrachtige onkruiden mogen er niet in voorkomen. Daarvoor is deze bacteriologische omzetting van zooveel belang. Hoe meer lucht men in den mesthoop toelaat, des te sneller ge schiedt deze omzetting, hetgeen een groot verlies aan vaste stoffen veroor zaakt. Dit verlies kan men echter voorkomen, door den mest flink aan te trappen, direct na het stapelen (de z.g. koude mestbereiding). Dan is er de methode, om deze omzetting zoo snel mogelijk te laten gaan. totdat in den mesthoop een temperatuur van 60 a 70 graden is bereikt. Daarna den mest aan trappen. waarna de verdere omzetting langzamer doorgaat. Van belang is ook, het watergehalte niet te hoog te hou den. opdat er geen boterzuuromzetting ontstaat. Van zeer groot belang is voorts de verhouding koolstof—stik stof. Voor de omzettingg hebben n.1. de bacterieën en de schimmels kool stof en stikstof noodig. Het eigenaar dige is, dat de stikstof, welke door deze weer spoedig stervende bacterieën wordt gebruikt, voor den opbouw van hun lichaam niet verloren gaat, doch weer ten goede kom' aan de volgende gene ratie- Etcze stikstof wordt dus vast gehouden in den mest. Het is zeer ge- wenscht. dat de juiste verhouding kool stof—stikstof aanwezig is, aangezien men anders het gevaar loppt, dat bij te weinig stikstof de bacterieën de stikstof uit den bemesten grond trek ken. zoodat men ondanks de bemesting 1 niet het gewenschte resultaat heeft. De bacterieën komen in de eerste plaats. Eerst daarna komt de plant aan de beurt. De juiste verhouding koolstof—stikstof is 20:1. Mest met een dergelijke verhouding kan gerust op het land gebracht worden. Met tal van voorbeelden Illustreerde spreker hoe men den mest op de gewenschte verhouding kan krijgen. De beste methode voor liet maken van stalmest besprekende, zeide dr. Gerretsen. dat de oude methode van de open mestvaalt zoo spoedig mogelijk dient te verdwijnen in verband met het zeer groote verlies, dat men krijgt door de te groote toestrooming van lucht en de meestal niet goede menging, welke verliezen spreker op 47 pCt. orga nische stof en 35 a 40 pCt. stikstof heett berekend, hetgeen f 10,— per koe en per jaar aan mest beteekent. De koude mestbereiding is wel de beste oplos sing. het systematisch stapelen van de mest en deze aantrappen, de zijkan ten desnoods afsluiten met planken of aarde, totdat een hoogte van pl.m, 2 a 2J4 m. is bereikt. De verliezen worden daardoor terug gebracht voor organische stof tot 20 25 pCt. voor stikstof tot 15 pCt. De edelmestbereiding, aanvankelijk met luchttoetreding tot een hooge tem peratuur is bereikt, daarna aantrappen, geeft een uitstekende meststof, goed strooibaar en ook lang houdbaar ton der veel verlies. De verliezen zijn ongeveer gelijk aan de koude mest bereiding, doch het groote voordeel is, dat door de hooge temperatuur de kiemkracht van de onkruidzaden ver dwijnt en men dus alle onkruid, op- veegsel enz. mee kan composteeren. Het nadeel is, dat deze methode meer arbeidskracht vraagt.. Vervolgens besprak de inleider de mogelijkheid van de bereiding van een kunststalmest, van stroo, zonder uit werpselen, welke bij een goede behan deling een meststof geeft, welke in kleur en reuk en bemestingswaarde gelijk is aan gewone stalmest. Aan bevelenswaardig is het ook. mengmest en gier in goed gesloten mest- of gler- kelders te bewaren, om ammoniakver- lies te voorkomen. Na te hebben medegedeeld, dat de toevoeging van eenige bagger aan den stalmest geen kwaad kan. merkte spre ker op. dat de bemesting met stalmest niet zoo spoedig tot moeilijkheden aan leiding geeft als een onoordeelkundig gebruik van kunstmest, hoewel bij oor deelkundig gebruik van kunstmest ook goede resultaten zijn te behalen. Het voordeel van stalmest is. dat de voedingsstoffen geleidelijk en lang zaam ter beschikking komen. Boven dien laat de stalmest geen nadeelige bestanddeelen in den grond achter. Stijging van het humusgehaltc moet men er echter niet van verwachten. Het leidt wel tot verbetering van de structuur van den grond en tot het zuinig gebruik van de bemestings mogelijkheden op het bedrijf. Uit het bovenstaande blijkt wel. dat het voor de betrokkenen van zeer groot belang is. aandacht tc besteden aan de behandeling en de bewaring van den mest. De aanwezigen hebben met. groote belangstelling deze interessante, met lichtbeelden verduidelijkte lezing ge volgd. Schagerbrug. Overgang van zaak. Naar wij %*er- nemen. heeft de heer N. Hazebelt al hier zijn broodbakkerij overgedaan aan den heer M. Doorn te St.-Maar tensbrug (voorheen te Petten).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1