NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nationaalsocialisme aan de macht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der 8obager éditie; Scha gen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 3 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 28, 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelflks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor te geheele oplage op aanvrage. IV. VOLK is voor den nationaalsocialist gelijk aan ras. De opvatting van het volk dient op de rasgedachte te berusten. Voor het volksch socialisme zijn de sassen de oervormen der menschheiö. Men beschouwt dit als een natuurgegeven, waartegen enke lingen en gemeenschap niet straffeloos zondigen kunnen. De door ras bepaal de banden geven het volk de krach tigste drijfveeren om tot een hechte en betrouwbare gemeepschap te gera ken. Zij zijn tevens de voedingsbodem ter aanvaarding van leiderschap en kameraadschap. Indien rasvermenging optreedt, ver slappen deze banden, waardoor de ge meenschap dreigt uiteen te vallen, zoo als anderszins een gemeenschap even zeer uiteenvalt door schrille tegenstel lingen tusschen rijk en arm. Dan emi- greeren de armen door te groote ar moede of wanneer emigratie niet mo gelijk is, lokken zij burgeroorlog uit, terwijl de rijken door te veel overdaad het land en de medeburgers verlaten, langs wier gekromde ruggeh zij om hoog geklommen zijn en op wier ar beid hun rijkdom is opgebouwd. Het volksch socialisme bestrijdt de rasvermenging, welke bestrijding des te radicaler optreedt, wanneer inder daad volgens objectieve waarneming zulk een vermenging tot sociale uit spattingen en spanningen aanleiding geeft of wanneer vreemdsoortige rassen van de hun verleende gastvrijheid mis bruik maken door zich tot een staat onder een staat te organiseeren en door een geleidelijk veroveren der macht alle macht over hun eigen rasgenoo- ten verdeelen. o Nationaalsocialisme streeft een geestelijke algeheele vernieu wing van het volk na. Het beperkt zich niet uitsluitend tot sociale, eco nomische en biologische doelstellingen. Het komt er niet alleen op aan. een materiëele vernieuwing van het volk tot stand te brengen, hoe breed het be grip materie dan ook gedacht mag worden. Het stelt onbeperkte aanspra ken op de totaliteit van zijn ideeën goed in het totaalbereik van het volk- sche leven. In tegenstelling tot de liberalistische opvattingen beschouwt het nationaal socialisme kuituur en economie niet als zelfstandige gebieden met eigen doelstellingen en maatstaven. Op grond van verkregen inzichten uit de erva ringen van het afgeloopen tijdperk eischt het, dat de wisselwerking van den eenen maatschappelijken factor op den anderen onder het gezichtspunt van het volksgeheel bezien wordt. In opperste en eerste instantie moet elk gebied van het maatschappelijk leven het al gemeen belang als hoogste doelstelling en maatstaf voor oogen houden. Elk gebied beeft van dien hoogen idcëelen gezichtshoek uit een welomschreven taak in het volksgeheel, dat onverbre kelijk is. Evenmin is de staat een doel in zich, doch slechts een middel tot het doel: de instandhouding en voortontwikke ling van het rassisch bepaalde volks- dom. De totaliteitsaanspraken van het na tionaalsocialisme keeren zich met ge lijke kracht en uit dezelfde innerlijke rechtvaardiging tegen de misbruiken van den godsdienst voor politieke doel einden, zonder dat het nochtans den godsdienst zelf bestrijdt en de uitoefe ning van den godsdienst in welken vorm ook iets in den weg legt. o IN het kader van dit totaliteitsprin- cipe moge het voorts duidelijk zijn, dat de politieke wilsvorming van een volk slechts in handen van één poli tieke organisatie kan gelegd worden. Deze organisatie heeft tot doel, de be hartiging van de belangen van het volksgeheel, zonder zich van het volk af te scheiden of gesepareerde doel einden na te jagen. Ondanks alle verscheidenheid van meeningen, die ook onder het natio naalsocialisme tot gelding mogen en moeten komen, heeft deze politieke or ganisatie een marschroute te volgen, dié in hoogste instantie door één per soon dient aangegeven te worden, die dé voorwaarden vervult, dat hij te al len tijde voor dit volksgeheel houding en doelrichting bepaa'lt. Het leidersbeginsel strekt zich van daar niet alleen uit over de politieke wilsvorming en de tenuitvoerlegging van de zorgvuldig tevoren gewikt en gewogen wilsbepalingen. doch takt zich organisch af tot alle ledematen en in richtingen van dit levend organisme Het leidersbeginsel beteekent een overwinning van en een reactie op het parlementarisme. Juist in de crisisja ren, toen het op krachtige, doelbewus te leiding aankwam, demonstreerde het zijn onvermogen. Een constant meer- derheidsbestuur met een vasten koers was niet meer te voeren. Vandaar moest het tot buitenparlementaire maatregelen, kabinetten en noodver ordeningen zijn toevlucht nemen, wil de het raderwerk van staat door ge brek aan besluitvaardigheid niet vast- loopen en politieke en sociale span ningen oproepen, die in burgeroorlo gen zouden overslaan. Naast het leidersbeginsel staat het principe van kameraadschap, de eeni- ge verhoudingsvorm van individuen in een volksche gemeenschap. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht, «dat de klasse- en standentegenstellingen zijn overwonnen, waardoor de sfeer ge schapen wordt, waarin zich een socia lisme van de daad kan verwezenlijken o ONDANKS alle bestrijding van het liberalisme wordt do waarde van de persoonlijkheid, zoowel in het po litieke en in het geestelijke leven, als ook in het economische leven terdege erkend. Het parlementaire systeem en het liberalisme in zijn nadagen had den door hun doelstelling, de hoog ste uitleving der persoonlijkheid, het innerlijke wezen van een gemeen schap voorbijgestreefd. Daardoor tast ten zij het gemeenschapsbeginsel der menscheüjke samenleving dermate drastisch aan, dat de mensch los van alle gemeenschap kwam te staan, het geen misschien wel de persoonlijkheid van een zeer kleine minderheid over dadig ten goede kwam, doch de ge meenschap als zoodanig ontredderde en de persoonlijkheid van de over- groote meerderheid van de leden der gemeenschap niet tot haar recht deed lcomcn. De sociale wanverhouding, die GEVECHTSACTIVITEIT TUSSCHEN PRIPJET EN BERESINA WEER OPGELEEFD. Sterke vijandelijke druk tusschen llmenmeer en Finsche Golf. Convooi aangevallen voor N.-AJrikaansche kust. Zij wijken niett Valschermjagers staan onder voortdurend artillerievuur. De opdracht luidt: houden! Tusschen de zich rijende trechters bevindt zich hier en daar nog een stelling Dekking Is ar bijna niet meer, doch verbeten houden de mannen stand. De granaten der Sovjets ontploffen rondom PK Haas/PBZ/R/P m HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Febr. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: Ten Zuidwesten van Dnjeprope- trowsk zetten de bolsjewisten hun aan vallen, die hun vele verliezen kosten, voort en verkregen na verbitterde ge vechten een plaatselijke penetratie in onze stellingen. In het gevechtsgebied tusschen Kiro- wograd en Belaja-Zerkow bleef den vijand in weerwil van zijn talrijke aanvallen ieder succes ontzegd, Duit sche pantserformaties drongen in een tegenaanval de vijandelijke linies bin nen en brachten den vijand zware ver liezen aan menschen en materiaal toe. In het gebied ten Zuidwesten en ten Westen van Nowograd-Wolynsk duren de gevechten met den naar het Wes ten opdringenden vijand voort, terwijl talrijke vijandelijke aanvallen werden afgeslagen. Tusschen Pripet en Berezina leefde de gevechtsactiviteit weer op en leidde tot den succcsvollen afweer van talrijke aanvallen en uitvallen van den vijand. Ten Noor den van Newel vielen de bolsjewis ten ook gisteren, door talrijk* slag- vliegtuigen ondersteund, onze stel lingen aan. Zij werden met zware verliezen afgeslagen en verloren een aantal pantserwagens. Tusschen het llmenmeer en de Fin sche Golf hield de sterke vijandelijke druk in Zuidelijke en Westelijke rich ting aan. In de groote moerasgebieden ten Westen van Nowgorod aan den spoorweg Leningrad—Pleskau en in het gebied van Jamburg ontstonden zware gevechten. De plaats Jamburg werd na hevigen strijd opgegeven. Vijand tracht bruggehoofd bij Nettuno uit te breiden. In Zuid-Italië zette de vijand zijn sterke. door pantserwagens onder steunde aanvallen tot uitbreiding van het bruggehoofd van Nettuno tegen het Noordelijke front, in den sector Aprilia—Cisterna voort. Terwijl hij op één plaats er in slaagde een diepe pe netratie tot stand te brengen, werden alle aanvallen aan het overige front, nadat een aantal vijandelijke pantser wagens was stukgeschoten, bloedig af geslagen. Eigen tegenaanvallen om de penetratieplek op te heffen maken goede vordering Aan het Zuidelijke front ondernam de vijand ook giste ren in den sector ten westen van San Elia gedurende den geheelen dag. door krachtig artillerievuur en pantserwa gens gesteund, aanvallen. In weerwil van de numerieke overmacht kon hij ten koste van zware verliezen slechts geringe terreinwinst behalen. Onze troepen heroverden in een tegenaanval verscheidene heuvelstellingen. Bij een hernieuwden, door pantserwagens on dersteunden aanval ten Zuiden van de Adriatische kust leed de vijand bij zonder zware verliezen. Duitsche torpedovliegtuigen vie len op 1 Februari des avonds voor de Noord-Afrikaansche kust een vijandelijk ravitailleeringsconvooi met succes aan. Een kruiser en 7 koopvaardijschepen met een inhoud van 52.000 brt. werden getroffen en deels zwaar beschadigd; twee Brit- sche vliegtuigen werden in een luchtgevecht neergeschoten. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen neer op Berlijn, op West-Duitschland en in het Zuidelijke Rijksgebied. Drie - ij andelijke vliegtuigen werden vernie tigd. Het opperbevel van de weermacht deelt voorts mede: De Engelschen probeeren het- effect van de Duitsch luchtaanvallen op Lon den in den nacht van 21 op 22 Januari en van 29 op 30 Januari 1944 door wel bewust onjuiste cijfers over het aantal aanvallende Duitsche vliegtuigen en over de aangerichte schade te ver kleinen. In tegenstelling hiermede wordt verklaard: In den strijd gewor pen waren meer dan 900 vliegtuigen, waarvan 750 vliegtuigen Londen met in totaal ver over de 1000 ton brisant- en brandbommen aanvielen. De ove rige vliegtuigen ondernamen aflei. dingsaanvallen op Zuidoost-Engeland. Van alle aanvallen worden 34 vlieg tuigen vermist. Volgens de rapporten der bemanningen zijn bij beide aan vallen op het stadsgebied van Londen in scheervlucht groote branden en ver woestingen waargenomen. CHURCHILL OVER DEN KOMENDEN STRIJD. GENèVE, 2 Febr. In een brief aan den regeeringscandidaat voor een ko mende tusschentijdsche verkiezing heeft Churchill geschreven, dat de op de regeering drukkende losten nooit zwaarder geweest zijn dan thans. E worden groote slagen uitgevochten, waarbij de krijgskans nu eens aan de eene, dan weer aan de andere zijde is. Nog grootere slagen, die van invloed zouden zijn op hel geheele Engelsche leven, staan ons te wachten. Plannen op het gebied van de buiten- en de binnenlandsche politiek, zooals een ka binet tevoren maar zelden in de ge schiedenis heeft leeren kennen, stormen op Engeland los.. DE TOESTAND OP HET OOST- EUROPEESCHE OORLOGSTOONEEL. In zijn beschouwing overden oor logstoestand zegt de militaire corres pondent van het DNB. Martin Hal- lensleben, den indruk te hebben, dat de toestand op het Oost-Europee.-chc oorlogstooneel. ondanks de ten d'vli niet onaanzienlijke terreinwinsten var de bolsjewisten, geenerlei symptomen vertoont van een gelukken van het bolsjewistische winteroffensief. Eerder is het tegendeel het geval. Opzet en stootrichting van de naar voren drukkende offensiefspitsen laten zien, dat het de vijandelijke leiding niet om terreinwinst als zoodanig te doen is. doch om het uiteenslaan van het Duitsche front, de uitschakeling van de Duitsche militaire kracht door middel van den vernietigingsslag. Niet ontkend kan worden, dat de toestand tijdelijk voor de Duitsche formaties, waarlegen tangoperaties ondernomen werden, plaatselijk kritiek is geweest. De Duitschers hebben deze crises met een hardnekkigheid weten meester te worden, waaruit een groote superiori teit in den strijd blijkt vergeleken met hun Oostelijken tegenstander. de terreuraanvallen op de bulgaarsche hoofdstad. SOFIA, 2 Febr. - De Anglo-Ameri- kaansche terreuraanvallen op de Bul gaarsche hoofdstad waren verschrikke lijk hevig. Zij hebben het centrum van de Bulgaarsche hoofdstad getroffen en zwaar verwoest. Het drukke verkeers- centrum der stad, de dichtbevolkte woongebiedep, zijn door vele honderden bommen getroffen en talrijke cultuur monumenten zijn beschadigd. Verwoes tingen werden aangericht in de nabij heid van de kerkin Alexander Newski en Sweta Nedelja. aan de Sobranje, het gebouw van den Metropoliet, den Die rentuin, gedenkteekens en cultuurmonu menten. De eerste dagen na len aanval was de ontsteltenis te Sofia groot. Vele duizen den gezinnen lieten alles achter en gin gen naar het platteland bij broers, zus ters en andere bloedverwanten. In de hoofdstad zelf gaf men iplijk bereidheid tot hulpverleening. Groote lof komt ook den spoorwegmannen toe, die dag en nacht hun verantwoordelij ken dienst verrichtten. Het Bulgaarsche volk zal zijn eenheid niet. verliezen en het zal offers brengen, en zoo noodig nog ergere dingen dragen, dan deze Anglo-Amerikaansche terreuraanvallen. Molotof over reorganisatie van bet commissariaat. Tijdens de slotzitting van de tiende bijeenkomst van den oppersten raad der Sovjetunie verklaarde Molotof over de reorganisatie van het commis sariaat van verdediging en van het commissariaat van buitenlandsche za ken, dat het Sovjetleger op het oogenblik een algemeen Sovjet- leger is. waarin afzonderlijke troe penformaties van de Sovjetrepu blieken niet bestonden. Thans wordt voorgesteld om troepenformaties der Sovjetrepublieken in te stellen, als onderdeelen. van het roode leger. Hier door ontstaat de behoefte om in de federale republieken commissariaten van defensie op te richten. De Sovjetregeering kent nu al reeds geen wettelijke beperkingen wat betreft het oproepen van deze of gene nationaliteiten. Doch er moest een bepaalde tijd verstrijken om de werkelijke verwezenlijking van de mo bilisatie in het roode leger in alle dee- len der Sovjetunie mogelijk te maken. De liefde voor het leger toegenomen. In den loop van den oorlog is „de liefde van de volken der Sovjetunie voor het leger" nog toegenomen. Iedereen waardeert van ganscher harte wat het roode leger „voor de voorberei ding van de bevrijding van Littauen, Letland, Estland, de Moldavische .re publiek en van de Karelo-Finsche re publiek" doet. Bovendien heeft ieder een begrepen, dat het roode leger zijn „bevrijdingsmissie" niet alleen ver vult wat betreft het eigen vaderland, doch ook voor alle democratische lan den. De politieke betrekkingen van de Sovjetunie met het buitenland waren tot dusver geheel en al geconcentreerd in het federale commissariaat. Thans stelt de Sovjetregeering voor, om aan de federale republieken volmachten te verstrekken om met de buitenlandsche staten directe betrekkingen aan knoopen en met deze staten overeen komsten te sluiten. Hierdoor wordt het noodzakelijk, commissariaten van buitenlandsche zaken van de afzonder lijke Sovjetstaten op te richten als mede een dienovereenkomstige reor ganisatie van het federale commissa riaat in dergelijke afzonderlijke com missariaten van buitenlandsche zaken. Als voorbeeld voor de „krachtiger wordende vriendschappelijke betrek kingen van de Sovjetunie met de Eu- ropeesche staten" noemde Molotof het sluiten van het z.g. Sovjetrussisch- Tsjechische verdrag, Juist het uitbreiden van de betrek kingen der afzonderlijke Sovjetrepu blieken met het buitenland is in het belang van de versteviging der samen werking van de Sovjetunie met de an dere staten in oorlogstijd, zoowel als in den tijd ria den oorlog. Verduister van 17.30-8.15 u. 1 Febr.: Zon op 8.19 onder 17.30 u. Maan onder 4.43 u., op 13.27 u. daardoor ontstond, schaadde niet leen de gemeenschap en het overgroo- te deel van hare leden, doch uiteinde lijk door de daaruit voortgekomen sfeer van revolutie zelfs de weinige uitverkorenen die met al hun rijk dommen. luxe en bezittingen nauwelijks in dagen van woelingen hun veege lijf zeker waren en het slachtoffer van den eersten den besten oproerkraaier kon den worden. HAMA. Motorkoeriers in den winter. Goed .getarnt" in zijn doelmatige kleedij raast hij langs de wegen, om zijn opdrachten uit te voeren Snel wordt brandstol Ingenomen en voort gaat het weer PK Rösch/We/CNF/P m D. R. K. Zeer beteekenisvol, die letters, wel in het bijzonder voor een flink Hollandsch meisje. Zijn deze letters dan een afkorting van een sportver- eeniging? Neen, dat niet. D.R.K. wil zeggen: Deutsches Rotes Kreuz Duit sche Roode Kruis. En in die woorden ligt alles besloten, wat op deze aarde aan heldenmoed en opofferingsgezind heid bestaat. Wie zijn daar dan wel de hoofdpersoon? Wel, natuurlijk „Schwes- tern," de zusters. U kent ze wel, meis jes, U hebt ze stellig wel eens gezien of ontmoet. Is in jullie niet eens het verlangen opgekomen als meisjes uit Nederland mede te helpen, ook daar te willen zijn waar veel geleden en ge streden wordt, achter en aan de fron ten? Die gelegenheid wordt nu gebo den door het SS-Ersatzkommando Nie- derlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag, waar ieder gezónd Hollandsch meisje zich kan aanmelden om te wor den opgeleid tot zuster. LEIDER EN COMM.-GENERAAL RITTERBUSCH BEZOEKEN NSKK-MOTORSCHOOL. Woensdagmorgen heeft de Leider, in gezelschap van commissaris-generaal Ritterbusch en den commandant der W.A., mr. A. J. Zondervan, een bezoek gebracht aan de NSKK-Motorschool „Nederland" in Limburg. Te half elf werden de gasten welkom geheeten door den schoolleider, Oberführer Brückner. Voorts waren ter begroeting aanwezig Obergruppenführer Eiden en Oberführer Hegendörfer en van Ne- derlartdsche zijde de commissaris van de provincie, graaf d'Ansembourg. de inspecteur der Motor-W-A., opperban leider Eman en de vendelcommandant der Motor-W.A. in Limburg, Joosten. Nadat de Leider de in perfecte mili taire orde aangetreden eerecompagnie had geïnspecteerd, werd een rondgang gemaakt door de in vol bedrijf zijnde school. Na de bezichtiging werden de leer lingen, allen vrijwilligers van NSKK-gruppe Luftwaffe, versterkt door een dertigtal Motor-W.A.-man- nen, die een speciale generator-oplei ding volgen, op één der oefenplaatsen in carré opgsteld voor een korte plech tigheid. Voor het front van den troep memoreerde Oberführer Hegendörfer in een gloedvolle toespraak de op dracht van den NSKK-Korpsführer Kraus. om in enge kameraadschap met de NSB een motorschool te stichten Mede dank zij deze scholen staan thans vele duizenden vrijwilligers in de Ne- derlandsche regimenten van de Grup- pe Luftwaffe, waarin zij op onvolpre zen wijze hun plicht doen Dat deze Nederlandsche regimenten nu hun sol- datenplicht vervullen is de groote verdienste van opperbanleider Eman, zoo vervolgde Oberführer Hegendör fer. Het was spreker daarom een eer en een voorrecht, in tegenwoordigheid van den Leider, opperbanleider Eman in naam van den Führer en in op dracht van den Obergruppenführer Von Baier-Ehrenberg, commandeur der NSKK-regimenten Nederland, het kruis van oorlogsverdienste met zwaarden te overhandigen. Nadat de Leider en zijn gevolg den onderscheiden opperbanleider hadden gelukgewenscht, richtte ook de Leider zich tot de aangetreden manschappen waarbij hij hen wees op het eervolle van hun taak en tenslotte bedankte voor het offer, dat zij brengen in het belang van volk en vaderland en wek te hen op tot uiterste plichtsvervul ling in het uur der beproeving. DE JEUGD KOMT IN BEWEGING. 's-GRAVENHAGE. 2 Febr, In de serie Brandende Kwesties zal Max Blokzijl op Donderdag 3 Februari om 18.45 uur over Hilversum I zijn praatji houden ender den titel ..De jeugt komt in beweging." fDoei Uw plicht!-^ „Uw volksgenooten verwachten, dat gij Uw plicht doet." Aldus luidt het motto voor de komende Winterhulpcollecte, de vóórlaatste groote straatcollecte in dit seizoen, die van 57 Februari a.s. in het geheele land zal worden gehouden. Over het resultaat van de tot dus verre gehouden collecten kan men tevreden zijn. Zij hebben het over duidelijke bewijs geleverd, dat het Winterhulpwerk zich ook in ons land een steeds grootere populariteit heeft verworven; allerwegen breekt 't be sef zich baan, dat Winterhulp er is voor alle volksgenooten. zonder onderscheid. De geruchten, die aanvankelijk het Winterhulpwerk bemoeilijkten, zijp geheel verstomd. Onder deze omstandigheden kan het vrijwel niet anders, of ook het succes van de thans komende col lecte is geheel verzekerd en behoeft nauwelijks door een opwekking na der te worden gestimuleerd. Het aantal dergenen, die zich nog af zijdig houden, wordt steeds kleiner en dientengevolge vertoonen de op brengsten een immer stijgende lijn. Ook het aantal collectanten(trices stemt tot bevrediging, doch dit leger tje kan nog altijd worden uitge breid. Zij, die als zoodanig zouden willen optreden, gelieven zich zoo dra mogelijk aan te melden bij de buurtschapshoofden en kantoren van den Nederlandschen Volksdienst- Winterhulp Nederland. „Uw volksgenooten verwachten, dat gij Uw plicht doet." Welnu dan aan den slag! V.J AMSTERDAMMERS IN DEN WIERINGERMEER. Elisabeth had in huis de leiding. Het was de politie te Slootdorp in den Wieringermeer, opgevallen, dat de huis vrouw Elisabeth de Koek—Bijl regel matig bezoek kreeg uit Amsterdam. De bezoekers gingen steeds belast en be laden naar hun basis terug; zoodat de politie het noodig oordeelde Elisabeth zelf ook eens een visite te brengen. Bij huiszoeking vond men een groote hoe veelheid capucijners, tarwe, erwten boonen Hiervan verkocht verdachte regelmatig kleine hoeveelheden Amsterdammers, natuurlijk tegen zware en zwarte prijzen. Eén der grootste af nemers was Sara DitmeijerWimmers, die tarwe betrok om deze in de hoofd stad te ruilen voor kinderkleeding. Deze dame had echter nog een ander adres in Slootdorp, hetwelk zij bij nader inzien meer ambieerde omdat dit goed- kooper was. Deze leverancier heette P. v. d. Weg. Woensdagmorgen moesten de ver schillende, in dit handeltje betrokken personen, zich voor den Alkmaarschen economischen rechter verantwoorden. Elisabeth de Koek bleek buitengewoon halsstarrig en beweerde nooit in tarwe e.d. gehandeld te hebben. Ze zou alleen voor eigen gebruik tarwe hebben „ge raapt". De koopster Sara Ditmeijer-Wimmers, alsr-getuige gehoord, ontkende ook ooit tarwe te hebben gekocht. Ze was alleen toe bij haar vriendin een kopje koffie gaan drinken. De econ. rechter dreigde echter met onmiddellijke in sluiting en vervolging wegens meineed, indien zij de waarheid niet vertelde. Hierop capituleerde Sara en gaf toe. distributieartikelen van E. Bijl betrok ken te hebben, hetgeen voor de laatste ■•elf aanleiding bleek, nu ook maar te bekennen. Haar man, ook als verdachte terechtstaand, zeide nergens van af t< weten omdat zijn vrouw in huis de lei ding had. Sara D.-W. stond voor den handel in tarwe niet alleen als getuige, doch ook als verdachte voor den econ. rechter, waarna P. v. d. Weg, die zich slechts in geringe mate met dezen zwarten handel had beziggehouden, den kring der verdachten sloot. De Officier van Justitie eischte tegen E, v. d. K.-B. twee maanden en tegen haar man H. de Koek, 1 maand gevan genisstraf, tegen Sara D.-W. 150 boete of 30 dagen en tegen P. v. d. W. 100 of 20 dagen. De uitspraken luidden voor het echt paar conform, evenals voor S. D.-W., terwijl P. v. d. W. er met 60 boete subsidiair 12 dagen afkwam. Twee schapen clandestien geslacht. De veehoudster Aaltje Kooy te Oude- Niedorp, had in Octobcr 1943 twee schapen verkocht aan den los-werkman Wouter Veenis te Zaandam. V. had de schapen gekocht onder voorwaarde, dat hij ze op het bedrijf van verdachte mocht slachten. Nadat de koop was tot stand gekomen, "verd verdachte, behulpzaam bij he+ --lachten van een schaap, op heeterdaa^ betrapt. Ze wilde nu echter beweren, niet op de hoogte te zijn van het feit. dat het slachten van schapen zonder vergunning verboden is. De econ. rechter accep teerde deze verklaring niet en besloot de zaak aan te houden voor nader on derzoek. In afwachting hiprvan werd verdachte op voorstel van het O. M. ter zitting gevangen genomen. „Opa. opa doe het maar". De 62-jarige getuige Veenis. thans als verdachte terechtstaand, verklaarde, door zijn kameraden te zijn opgewarmd met de woorden: „Opa. opa doe het maar". Hij had toen als in een roes de schapen geslacht en toonde nu veel spijt. De Officier merkte in zijn requi sitoir op. dat verdachte weliswaar ten minste 6 maanden gevangenisstraf zal moeten hebben, doch dat hij, gezien verdachtes omstandigheden en leeftijd, eerst een voorlichtingsrapport verzocht te doen inwinnen. De Econ. rechter was het hiermede eens en verwees de zaak naar den rechter-commissaris. AMBTENAAR VEROORDEELD. De rechtbank te Alkmaar heeft den ambtenaar van het Gewestelijk Ar beidsbureau P-, tegen wien de Officier van Justitie 8 maanden gevangenisstraf had geëischt wegens het meermalen aannemen van pakjes vleesch, onder belofte, dat hij er voor zorg zou dragen dat de broer van een slager te Heen bugowaard niet naar Duitschland zou worden gezonden, overeenkomstig den e'sch veroordeeld. In haar vonnis verwierp de recht bank het verweer van den verdediger mr. Nieuwenhuis. dat de rechtbank niei bevoegd was van de zaak kennis te nemen, omdat de ondergrond op poll- 'icke overwegingen berustte en dus bij den vrederechter thuis behoorde. Rijkscommissaris bij de „De Ruytercantate". Zaterdagmiddag werd in het gebouw voor K. en W. te 's-Gravenhage in het kader van de frontzorgactie een galat uitvoering gegeven van de „De Ruyter cantate". De Rijkscommissaris rijks minister dr. Seyss-Inquart en vele an,. dere Duitsche en Nederlandsche auto riteiten waren aanwezig. Voor het gebouw stonden eere-for- maties van Jeugdstorm en W.A. opge steld, die den genoodigden een waar dige ontvangst bereidden. Op het sober, doch stijlvol versierde podium nam een portret, van Michiel Adriaansz. de Ruyter, dat duidelijk tegen een vlekkeloos witten achter grond afstak en werd gedrapeerd door vlaggen van den Jeugdstorm, een eere plaats in. Voor deze beeltenis van „Bestevaer" had een Jeugdstormkoor uit de streken Rotterdam. 's-Graven hage en Amsterdam, dat ongeveer 600 man telde, plaats genomen, terwijl ook een groot symphonie-orkest, dat de begeleiding verzorgde, hier een plaats had gevonden. Het geheel stond onder leiding van opperkompaan Walter Janssens. Eerst werd een klein voorprogram ma afgewerkt, waarna de „De Ruyter cantate" ten gehoore werd gebracht. Met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus werd de uitvoering besloten. OUDE RANTSOENBONNEN NA FEBRUARI NIET MEER GELDIG. 's-GRAVENHAGE. 2 Febr. De aan dacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat de rantsoenbonnen van het oude model, dat wil zeggen de rantsoen bonnen met groenen achtergrond, nè Februari a.s. niet meer geldig zijn. Met ingang van 6 Februari a.s. zijn dus uitsluitend de rantsoenbonnen met blauwen achtergrond met opdruk 15-4-M4 geldig. Zooals bekend blijven de oude rantsoenbonnen voor brand stoffen ook nè 6 Februari as. geldig. ARBEIDSBESCHERMING VOOR BUITENLANDSCHE ARBEIDERS IN DUITSCHLAND. BERLIJN, 2 Febr. (ANP). De Duit sche Rijksminister voor Arbeid heeft aanvullende bepalingen uitgevaardigd inzake de bescherming van den arbeid voor buitenlandsche arbeiders en voor de z-g. Oost-arbeiders. Voor deze ar beidskrachten geldt voortaan vrijwel dezelfde arbeidsbescherming als voor de Duitsche arbeiders. Nieuws in 't kort. 40.000 Joodsche soldaten, (c.d.) Vol gens een mededeeling van den minister van oorlog ln het Lagerhuis, dienen In het Britsche leger en In het Midden-Ooe- ten in totaal 40.000 Joden, welk aantal met het oog op den „Joodschen oorlog" zeer bescheiden moet worden genoemd. De communistische benden in Kroatië. Naar het. Kroatische nieuwsbureau meldt bedragen de verliezen der commu nistische benden ln Januari meer dan 0 doodeh, gewonden en gevangenen. Bovendien hebben zich meer dan dui zend bendeleden naar aanleiding van do amnestiewet bij de Kroatische autoritei ten aangemeld. De nieuwe Itallaansche luchtmacht. Jachteskaders van de nieuwe Itallaan sche luchtmacht, die in staat van op bouw is, hebben volgens een officieele mededeeling van het ministerie van lucht vaart bij de Anglo-Amerikaansche ter- reuraanvallen op het gebied van Udlne >p 28 en 30 Januari vijf vijandelijke liegtuigen neergeschoten. 2000ste overwinning in de Incht. Het sedert 1940 tegen Engeland in den strijd gebrachte jachteskader „Schlageter" on der leiding van zijn commodore, den dra ger van het eikenloof luitenant kolonel Priller, heeft zijn 2000ste overwinning ln de lucht gerapporteerd. SCHAGEN. EEN GASDRUK-INSTALLATIE. Naar wij vernemen, worden er alhier van -gemeentewege pogingen in het werk gesteld om te komen tot aanschaf fing van een installatie, waarmee licht gas onder hoogen druk in cylinders kan worden gepompt. De bedoeling is, dat voorloopig de auto's van gemeentewer ken hierop zullen loopen. Deze Instal latie zal, zoodra een compressor is ver kregen, een plaats krijgen op het ter rein van Vreeburg aan de Loet. Schagerbrug. Gymnastiekvereniging herat de les sen. - Dinsdagavond werd in het lo kaal van den heer H. L. van der Poll een ledenvergadering gehouden van de gymnastiekvereniging „Ons Genoe gen". De goede opkomst der leden be wees, dat er voor 't turnen alhier veel belangstelling bestaat: niet minder dan 23 leden (waarvan 13 dames) waren aanwezig. De voorzitter, de heer P. Vries, opende én deelde mede, dat deze ver gadering was belegd teneinde de mee ning der leden te vernemen over de vraag of de vereeniging haar werk zal voortzetten nu het gymnastieklokaal der openbare lagere school vermoede lijk weer in gebruik mag worden ge nomen. Vervolgens deelde de voorzitter mede. dat de heer Van Loo wederom genegen is als leider op te treden. Wanneer van gemeentewege toestem ming wordt verleend om het gymnas tieklokaal te mogen gebruiken (een verzoek hiertoe zal ten spoedigste wor den ingediend) zullen de lessen dus spoedig kunnen worden hervat. Alle aanwezigen spraken zich hiervoor uit en gaven zich staande de vergadering als lid op. Uitvoerig werd gesproken over de turnwerktuigen en het her stellen en opknappen daarvan. Besloten werd de contributie te be palen voor de leden op ƒ0,30 per week en voor de adspiranten op 0.15 per week. Voor donateurs werd de bijdrage bepaald op 1,50 per jaar. De lessen zullen worden gehouden op Dinsdag. Behoudens toestemming tot gebruik van het gymnastieklokaal is het de be doeling reeds a.s. Dinsdag te beginnen. Besloten werd de zitting hebbende bestuursleden te handhaven. De voorzitter sloot hierop de ver gadering onder dankzegging. Noordscharwoade. Omzet Noordermarktbond. - De omzet van de veilingsvereeniging „De Noorder marktbond" alhier was in het jaar 1943 F 4.612.907,42 (v. j. 4.360.464.98). Politie. - Gevonden: Kindertaschje met inhoud: grijs portemonnaietje: een ver- duisteringsluik. Inlichtingen bij den heer Van der Mars.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1