NOORP-HOU.ANP DAGBLAD VOOR Nationaalsocialisme aan de macht. Zware afweerstrijd ten .-w.vanDnjepropetrowsk Wij gevoelen ons in dezen oorlog zonder eenige vrees. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 4 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. S8e Jaargang, No. 29. 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelQka Advertentie-tarief. PrU* der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor !e geheele oplage op aanvrage. v. CCONOMISCH erkent het nationaal- socialisme evenzeer individualiteit, de kracht der persoonlijkheid, die onder het liberalisme door het persoonlijk initiatief ondanks alle later opgekomen uitspattingen en ontsporingen toch groote maatschappelijke aanwinsten heeft opgeleverd. In tegenstelling tot het marxisme wijst het volksch socialisme overal de socialisatie van een bedrijf af. waar dit nog op persoonlijke prestatie en verantwoordelijkheid berust. Socialisatie, dat het duidelijkst door ..verstaatsing" zou kunnen vertaald worden, beteekent de overdracht van privé-ondernemingen in het eigendom en het onmiddellijk beheer van den staat. Daarbij kunnen overwegend finantieele gezichtspunten optreden, wanneer de staat inkomsten voor zijn staalhuishouden beoogt, zooals dit met de productie van lucifers, sigaretten of, wat ons land betreft, koloniale produc ten het geval was. Wanneer echter hoofdzakelijk poli tieke motieven voorhanden zijn, spreekt men van de eigenlijke socialisatie. Het gaat daarbij om zulke ondernemingen, die wegens hun omvattende beteekenis voor het volksgeheel, het best direct door den staat beheerd kunnen wor den. Vooral is dit aanvaardbaar op het gebied van het verkeerswezen, treinen, posterijen, oorlogsindustrie Een nieuw politiek element van geestelijken aard treèdt nog op. als tevens radio, pers en film gesocialiseerd worden. A LLERWEGEN heeft in de laatste n jaren de roep om socialisatie luid ge klonken, niet alleen van de zijde van de arbeiders die daardoor een hech tere bestaansmogelijkheid gewaarborgd zagen, doch ook van de ge- of verbrui kers. Dat hebben de ondernemers door het liberalisme-kapitalismc aan zich zelf te wijten Door de vorming van trusts, het aan eensluiten van meerdere groote onder nemingen van een bepaalde bedrijfstak met het uitgesproken doel, op dit be- drijfsgebied het monopolie te verkrij gen, de markt te beheerschen en daar door willekeurig prijzen en loonen te bepalen, heeft het den arbeiders en consumenten de rechtvaardige argu menten in den mond gegeven, dat het persoonlijk initiatief door deze trusts toch gedood wordt en dat het daarom rechtvaardiger en billijker is. dat de staat, dus de geheele gemeenschap, zulke bedrijven beheert en prijzen en loonen bepaalt, zoodat niet meer enkele profiteurs van de willekeurig opge voerde winsten goede sier maken Trustvorming is een uitwas van het bankkapitaal (familiekapitaal). door gaans internationaal vertakt. Wat het marxisme door zijn internationale soli dariteit der arbeiders aan de volks gemeenschap schaadt, deze schade be- Waarnemlnflspoiten in da boomen der laagvlakte van den Dnjepr in het bruggenhoofd Nikopol slaan de be wegingen van den vijand voortdurend gade PK Scheer er/PBZ/R/P m gemeeuaiuay rokkent het internationale kapitaal of meestal slechts credlet in gelijke mate. zoo niet erger. Het bank- en familiekapitaal dient internationale of strikt persoonlijke doeleinden, doet de belangen der volks gemeenschap ernstig afbreuk, omdat het de nationale volksgemeenschap uiteraard schadelijke cijnzen oplegt. Vandaar de eisch van het nationaal socialisme, terwille van de volksche gemeenschap de cijnsslavernij te ver breken. Vandaar zijn afwijzend stand punt ten opzichte van trusts. o VOLKSCH socialisme stelt v gezonde, nationale, volksche econo mie den billijken eisch. dat zij zich zonder hulp en ondersteuning van bui tenlandsche credieten moet opbouwen, zoodat zij in den meest reëeien vorm een nationale zelfstandigheid van de volksche gemeenschap verkrijgt en in stand houdt. Vandaar ook de eisen van het nationaalsocialisme tot gelijke deeiberechtigaheid aan de grondsiotien der wereld, opdat zulk een zelfstandig heid over de geheele linie Verkregen kan worden. In het kader van deze economische opvattingen ligt ook de kern van het afwijzend standpunt van het nationaal socialisme ten opzichte van goud als muntvoet. Landen, die geen goud voort brengen of bezitten, zouden in het internationale of intercontinentale han- delsverkeer, noodzakelijk voor het verkrijgen van de in de nationale eco nomie ontbrekende grondstoffen tegen uitlevering van overproductie, steeds aan het kortste eind trekken. Het volksche socialisme ziet in het scheppend arbeidsvermogen van het volk, niet echter in een groote opge taste goudschat den besten grondslag voor de nationale economie en voor de ontwikkeling van de volkswelvaart. Zijn doel is de absolute, onvoorwaar delijke stabiliteit van den muntvoet der valuta, zoodat deze geen ruimte biedt voor speculanten van eigen -f vreemdsoortig ras slapende rijk te wor den. Tot dat doel is een deviezen- systeem in het leven geroepen, dat op goederen en arbeidsprestaties geba seerd is. Voorts zijn daartoe dienstig een rege ling van den geldsomloop door een staatsbank naar de mate van goederen productie en een vastleggen van loon en prijshoogten. Goud dient naast andere, niet-valutaire doeleinden, hoogstens nog als nivelleerlngsmiddel in de overgangsperiode temidden van kapitalistische landen bij buitenland- sche betalingen, indien de- deviezen ter clearing ontoereikend mochten zijn. MATIONAALSOCIALISME leeft als A de allesomvattende samenbundeling van alle krachten van een volk onder een wil. Door diens inzet beoogt het onder het uitdrijven en weren van volksvreemde invloeden tot een waar achtige volksgemeenschap te komen en het voortbestaan van het volk te ver zekeren, in het vaste geloof aan historische roeping in H,f M1zor uur der geschiedenis. Tegelijk met den nieuwbouw van eigen volk en land geeft het nationaal socialisme krachtens zijn innerlijke be ginselen de richtlijnen aan voor de ver l'.ouding tot andere volkeren tegenover wier soortgelijke ontwikkeling het po sitief ingesteld is. Zoo moet men de houding van Duitschland. het oerland van het nationaalsocialisme, ten op zichte van Nederland en andere Euro- peesche landen zien, die het alle in een hoogere Europeesche eenheid omvatten wil onder waarborging en erkenning van de nationale vrijheden en wegen van zelf mdige ontwikkeling. (Slot volgt.) HAMA Rowno en Luzk opgegeven. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 3 Febr. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: Terwijl onze troepen aan het brugge- hoofd van Nikopol plaatselijke aanval len der bolsjewisten afsloegen, leve ren zij in het gebied ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk een zwaren af- weerstrijd met opdringende pantser formaties van den vijand. In het gevechtsgebied tusschen Ki- rowograd en Belaja-Zerkof stiet een eigen aanvalsgroep op hevige vijande lijke tegenaanvallen. Er ontstonden zwaregevechten, die nog voortduren. In het gebied ten Zuiden van de Pripetmoerassen stortten herhaal de aanvallen der bolsjewisten op Schepetowka ineen. Verdez Noord westelijk werden tijdens verbitter de afweergevcchten de plaatsen Rowno en Luzk opgegeven. Tusschen Pripet en Berezina, als mede in het gebied ten Noordwesten van Witebsk, waar de bolsjewisten hun aanvallen opnieuw voortzetten, be haalden onze troepen gisteren na heen- weergolvende gevechten een af- weersucces. Tusschen het Ilmenmeer en de Finsche Golf leverden onze divisies nog steeds een zwaren afweerstrijd. In het bijzonder ten Westen van Nowgorod. waar bij succesvolle te genaanvallen 22 vijandelijke pant serwagens werden stukgeschoten, en ten Oosten van Narwa zetten de bolsjewisten hun aanvallen met sterke strijdkrachten voort In Zuid-Italië ondernam de vijand in het landingshoofd van Nettuno gis teren enkele vergeefsche plaatselijke aanvallen "óp het Noordelijke front Door geconcentreerde tegenaanvallen werden de aanvalssuccessen van den vijand, waarvan gisteren melding werd gemaakt, teniet gedaan. Aan het Zui delijke front wordt verbitterd gestre den om het bergmassief van Cassino. De domineerende heuvels bleven Duitsche handen De verliezen beide zijden zijn zwaar. Aan het ove rige front verliep de dag kalm. Enkele vijandelijke vliegtuigen wier pen in den afgeloopen nacht bommen neer op West- en Noordwest-Duitsch- land. Bepr efd' strategie der beweeglijke oorlogvoering. I BERLIJN, 3 Febr. - De A.N.P.-eor- respondent meldt: Eerst thans spreekt men alhier over de kritieke situaties, die in den loop van de vorige week in de Noordelijke sectoren van het Oost- telijke front voor de Duitsche troe pen zijn ppgetreden toen de strijd krachten van het Roode leger hun massalen aanval op de stellingen tusschen Leningrad en het Ilmen meer ondernamen en met steeds toenemende hevigheid konden voort zetten. Men spreekt hierover en men voegt er aantoe, dat men dit op dit oogenblik ook gerust doen kan, daar de toestand zich verbeterd heeft en minder kritiek is dan de vorige week. Weliswaar is de druk van de bolsje wisten nog zeer hevig, doch de Duitsche legerleiding heeft een catastrofe weten te voorkomen. De beproefde strategie der beweeglijke oorlogvoering heeft hierbij een niet onaanzienlijke rol ge speeld. Reeds jn het beginstadium der operaties bleek, welke plannen dr Sovjet-Russen ten uitvoer wilden leg gen. Hun hoofddoel was, de Duitsche troepen in het terrein voor de groote moerassen op te vangen en tot een slag te dwingen, die dan natuurlijk in een gigantischen vernietigingsslag ont brand zou zijn. De Duitsche legerlei ding heeft het hierop evenwel niet la ten aankomen en paste de oude taktiek toe. Zij trok onder den druk van vijand haar den troepen stelselmatig voorbereide stellirtgen terug, zoodat het slagveld zich thans naar de moeras sen verplaatst heeft, zonder dat de bolsjewisten erin slaagden een slag te forceeren of grootere eenheden der Duitschers te omsingelen. De „tang" tusschen Leningrad en het Ilmenmeer, aldus Duitsche stemmen, heeft dus wei nig succes voor de Sovjet-Russen op geleverd. In de zuidelijke sectoren van het Oostelijk front hebben weliswaar he vige gevechten plaats gevonden, die ten deele nog in vollen gang zijn. doch deze houden geen verband met elkaar en zijn. volgens Berlijnsche meeningen, slechts als afleidingsoperaties te kwa- lificeeren. De Duitsche tegenstand Is na het aanvoeren der reserves hier zeer sterk geworden. De wig, die van Tsjerkassy uit in de Duitsche stellingc gedreven zou worden, is opgevangen, erduister var 17.30-8.15 u. 5 Febr.: Zon op 8.17 u., onder 17.32 u. Maan onder 5.42 u., op 14.11 u. Een millioen menschen verh. <-d. SJANGHAI. 3 Febr. In het onbe- zette deel der provincie Kwangtoeng zijn volgens een mededeeling van den Amerikaanschen secretaris van het co mité van onderzoek aldaar, die een diepgaande inspectiereis door de ge teisterde gebieden heeft ondernomen, het afgeloopen jaar meer dan een mil lioen menschen den hongerdood ge storven, aldus een bericht uit Tsjoeng- king. Volgens het rapport van het co mité is de hongersnood ontstaan door de vernietiging van een deel der vroe gere oogsten door sprinkhanen en aan houdende droogte, alsmede vooral door het feit. dat als gevolg van de oorlogs omstandigheden een eind is gekomen aan de invoeren van rijst en meststof fen uit Indochina en Thailand. OPROEP TOT MOBILISATIE IN ESTLAND. De eerste Estlandsche landsdirecteur dr. Maee, heeft een oproep tot het Est landsche volk gericht waarin hij c op wijst, dat de vijand aan de grenzen van het land staat. Het is duidelijk, dat de terugkeer der bolsjewisten voor iederen Estlander het einde beteekent Het is de plicht van den Estlander. ter bescherming van het vaderland en het Estlandsche volk aan de zijde van de Duitsche weermacht aan te treden. Met het oog daarop heeft hij de algemeene- mobilisatie bevolen. Alle mannen van 17 tot 60 jaar met uitzon dering van de gemobiliseerden. zijn verplicht tot dienst bij de zelfbescher ming. De Sovjetunie beweert, aldus de oproep verder, dat het Estlandsche volk zich vrijwillig voor de Sovjetunie heeft uitgesproken en daarom ook daartoe behoort Dat is een leugen, ""ij willen dit de geheele wereld met de daad bewijzen. Iedere Estlander toont door zijn houding aan het front en in het vaderland, dat het Estlandsche volk niet tot de Sovjetunie behooren wil. EEN NIEUWE „MOLOTOF- COCKTAIL". STOCKHOLM. 3 Febr. Volgens een bericht van den New-Yorkschen correspondent van „Svenska Dagbla- det" heerscht er in politieke kringen te Washington bezorgdheid over de grondwetswijziging in de Sovjetunie. Men bestempelt dezen maatregel als een „nieuwen explosieven Molotof- cocktail" en verklaart, dat deze stap zeer kenmerkend is voor de. rol, die de Sovjetunie in het na-oorlogsche Eu ropa denkt te spelen. Blijkbaar wil Moskou aan Washington en Londen toonen, dat het den Westelijken mo gendheden moeilijkheden en proble men kan bereiden. Algemeen gelooft men, dat de grondwetswijziging de Sovjetunie van nut zal zijn bij' het win nen der politieke controle over de Bal- tische staten en andere grensgebieden. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). Van 6 Februari t.m. 19 Februari. Brood: 07A en 08A elk 4 rants.; 07Bj en 08B elk 1 rants. Beschuit: 07 en 08 elk 1 rants. be-| schuit, brood of gebak. Bloem: 035 en 036 elk 1 rants. bloem.' brood of gebak. Havermout: 037 125 gr. Gort: 038 125 gr. Kindervoedsel: D 12 Reserve 250 gr. gort; E12 Reserve 250 gr. rijst of gort. Boter: 07A l!t rants. margarine; 07B '/i rants bak- en braadvet. Kaas: 039 100 gr. 40+ of volvette Melk: 07 en 08 (13/4 1). Taptemelk 07 en 08 (1 3/4 1). Vleesch: 07A en 08A elk 1 rants. 07B en 08B elk 1/4 rants. Aardappelen: 07 en 08 elk 2 kg; 07 en 08 Toeslag elk 1 kg. Suiker: 040 500 gr. Jam: 041: 250 gr. Vervangingsmiddelen: 042 1 rants. Versnaperingen: 07 100 gr. choc. of suikerw.: 08 100 gr. suikerwerk- Kinderdrankpoeder: C13, D13 en E13| Reserve elk 300 gr. Tabak: 07 en 08 1 rants. sigaren, ta bak of sigaretten. Bijzondere rantsoenen; B14, C14, D14, E14 elk rants. boter. Op deze bonnen mag reeds op Febr. worden gekocht, uitgezonderd| vleesch en aardappelen Alle bonnen zijn 14 dagen geldig. Bon 07 Aardapp. en 07 Toeslag gel-j dig tot en met 12 Februari. DE ZWARE AARDBEVING IN TURKIJE. ISTANBOEL. 3 Febr. Zooals reeds gemeld, heeft een zware aardbeving Turkije getroffen. Njar het observa torium te Istanboel meldt, kwamen in Anatolië 22 aardschokken van ver schillende kracht voor. De vernielde telefoonverbindingen verhinderen nog steeds het binnenkomen van nauwkeu rige berichten. Groote schade werd aangericht in de provincie Kastamonoe in Noordwest- Anatolië. De plaats Tsjerkes werd vol komen vernield Viervijfde van de ten W. van Tsjerkes gelegen stad Gerede zijn ingestort. Het reddingswerk wordt door sneeuwstormen bemoeilijkt, soms geheel onmogelijk gemaakt Tot dus ver zijn 630 dooden en 720 gewonden geborgen. Meer dan 4000 huizen zijn ingestort. Voorts zijn in het geteister- de gebied branden uitgebroken en een reeks spoorwegtrajecten beschadigd. Winterslag voor Leningrad. De Bolsjewisten zijn doorgedrongen Op een veld is achter een helling een werper-batterij In stelling gegaan, die thans wordt geladen, om met haar verderf zaaiende munitie den tegen aanval van de grenadiers voor te bereiden PK Knirsch/H H/St/P m Dr. Göbbels in „Das Reich'' De ontwikkeling van het algemeene oorlogsmoreel een wonder. zijn bijzondere BERLIJN, 3 Febr. (D. N. B.) - In zijn artikel „Zonder eenige vrees" consta teert Rijksminister dr. Göbbels in „Das Reich" «dat de geschiedenis tallooze voorbeelden oplevert, waarbi oorlogen anders loopen dan men aanvankelijk had verwacht. Dit houdt, aldus dr. Göb bels, verband met het feit, dat de be- oordeelaar zijn vermoedens vrijwel uit sluitend doet steunen op cijfers, maar de imponderabilia van de geestelijke waar den nauwelijks aan het woord laat komen. Deze echter geven op critieke oogenblikken steeds den doorslag en meestal is de beslissing definitief Voorts wordt in de prognosen der meeste beoordeelaars van dezen tijd geen of een uiterst ondergeschikte plaats ingenomen door het zeer belangrijke feit, dat de eene oorlogvoerende partij nauwkeurig weet. waarvoor zij strijdt terwijl de andere daarover slechts ruwe en onduidelijke voorstellingen heeft Dit moet tot verkeerde conclusies leiden Hoe vaak heeft de vijand in de afgeloo pen vier jaar niet de politieke en mili taire ineenstorting van Duitschland voorspeld en hoe ver is Duitschland thans niet van een dergelijken toestand verwijderd. Dat kopit, aldus de minister, door dat wij op de eritiéke oogenblikken steeds een kracht hebben kunnen ontplooien, die de vijand wilde loo chenen en dan ook niet in zijn be rekeningen gecalculeerd had: de kracht van een strijdend volk, dat zijn leven verdedigt. Vijandelijke kamp soort politiek en militair concubinaat. Het vijandelijke kamp is tegenwoordig een soort politiek en militair concubi naat. Elk der tegen Duitschland strijden de mogendheden wil natuurlijk de over winning maar niet de soort overwin ning. waarnaar de partner streeft. Reeds ten overstaan van de vraag, wat men met de ovèrwinning zou aanvan gen, indien men haar inderdaad zou behalen, valt het vijandelijke kamp uiteen. De vijanden van Duitschland vormen in hun geheel weliswaar een aanzien lijke macht. Maar een groot deel heft zichzelf weer op en deze verlamming i der vijandelijke krachten vloeit voort I uit de logica der feiten, volkomen zon der ons eigen toedoen. De tijd, aldus vervolgt de minister, werkt voor onze zaak. Verbluffend in dit verschijnsel is zijn onafwendLaarhei i. Hoe langer de oorlog duurt, des te meer moet hij ons gelijk geven. De vijandelijke mogend heden zijn steeds weer gedwongen hun als onveranderlijk geproclameerde oor logsthesen te wijzigen en aan te passen bij den nieuwen stand van zaken Wie 6preekt er bijvoorbeeld nog over de At lantische charte. die bij haar afkondi ging de grondslag van de samenleving der volken voor de volgende honderd jaar werd genoemd'' Zij is door de fei ten weerlegd En het Sovjet-Poolsche grensconflict heeft haar met stilzwijgend cedoogen van Engeland en de Ver Staten tot een vodje papier gemaakt Men kan uit deze ontwikkeling zien. hoe onverbiddelijk het. verloop van dezen oorlog eiken deelnemer dwingt tot een duidelijk kleur bekennen en hoe weinig hij den deelnemers toestaat, zijn harden consequenties uit den weg te gaan. Vijandelijke luchttcrreur leidde niet tot moreele ineenstorting. De minister noemt de ontwikkeling van het algemeene oorlogsmoreel van de laatste maanden in Duitsch land een wonder. De vijandelijke luchttcrreur heeft niet alleen niet geleid tot het door den vijand ge- wenschte resultaat, de moreel» in eenstorting van het Duitsche volk. maar juis' tot het tegendeel. Als dus de vijand met zijn luchtovervallen een aanslag op het oorlcgsmoreel van het Duitsche volk in den zin had. waaraan volgens zijn eigen bekente nis en aan de hand van de organisa tie van zijn ruwe terreur niet ge twijfeld kan worden, dan is deze aanslag volkomen mislukt. Hetzelfde kan gebeuren, als de vijand met zijn voorgenomen invasie niet het gewenscht ""',- i-oor zijn practische uitvoering in het openbaar zoo hartstochtelijk besproken en zelden stonden vrees en hoop daarbij zoo dicht bij elkaar. Wee een regeering, die het slagen van zulk een onderneming heeft gekoppeld aan het lot van een land. Zij zal, als de toekomst critiek wordt, geheel alleen staan. Op derge lijke dramatische oogenblikken hangt het lot van een land vaak af van een enkel snel besluit. Wordt dat genomen, dan is het land gered Wordt het nage laten, dan is het verloren Wij achten de Anglo-Amerikaanschc oorlogsleiding niet in staat tot het bctooncn van den moed, die voor dergelijke besluiten noodig Is. Weliswaar getuigen haar mili' taire ondernemingen tot dusverre van een zekere grondigheid en systematiek in de uitvoering, maar zij missen elk formaat en alle fantasie. Zonder eenige vrees. Met het' begin van de invasie zou de oorlog weer uit het tegenwoordige stadium van verstarring treden. Wij zijn er vast van overtuigd, aldus de ml nistcr. dat de Duitsche leiding zich tegen de daarmee verbonden historische taak opgewassen zal toonen. Zij heeft in den loop van dezen oorlog daarvoor zoo vele bewijzen gegeven, dat daaraan nauwelijks getwijfeld kan worden De zekerheid van onze oorlogvosring berust niet alleen op de zekerheid van onze prestaties en van onze capaciteiten maar ook op de zekerheid van het ge loof in onszelf. Wy gevoelen ons in dezen oorlog zonder eenige vrees. Het Duitsche volk is bereid in dezen oorlog om zijn bestaan alles te geven wat het lot eischt. Het verlangt daarvoor de passende «tegenprestatie en dat kan slechts "de overwinning zijn. Een volk stygt slechts naar eigen verdienste en valt slechts door eigei. schuld. Onze huidige dengden zUn dan ook lichtende teekenen op den weg, die naar boven voert. De zege zal be haald worden door hem, die haar waardig is. doel bereikt. Die invasie fj zoo opgezet, dat zij óf tot het doel moet leiden en daarmede het gewensch- te resultaat moet brengen óf mislukt en dan tot een totale wijziging van het al gemeene oorlogsbeeld zal leiden. Dat schijnt men ook in het vijandelijke kamp te weten. Zelden is een militair plan DE LEIDER EN GENERALKOMM1S SAR RITTERBUSCH BEZOEKEN N.S.B.-KINDERTEHUIS TE ELLEOOM De persdienst van de N.S.B. meldt Woensdag 2 Februari heeft de Leidel in gezelschap van Generalkommissar Rfttcrbusch. een kort bezoek gebracht aan het N S.B.-kindertehuis ..De Oos- terhelling" te Ellecom. De ongeveer tachtig kinderen, die hier gedurende vijf weken worden verpleegd hadden een eerehaag gevormd en verwelkom den de gasten op uitbundige wijze. Nadat de Leider en Generalkommis sar Ritterbusch het gebouw hadden bezichtigd, voerden de kinderen kele bijzonder aardige volksdansen uit, ming constatccren. VONNISSEN VAN HET DEUTSCHE OBERGERICHT. 's-GR AVENH AGE, 3 Febr. De ar beiders Jan Prins en Sies Staudt moes ten zich voor het Deutsche Obergericht verantwoorden wegens diefstal uit de weide en een vergrijp tegen het econo mische leven in oorlogstijd. Zij hebben in de buurt van Enschedé vee uit de weide gestolen, ter plaatse geslacht en het vleesch deels met hun gezinsleden verbruikt, deels met winst verkocht. Zij werden beiden tot elk 3 jaar tuchthuis en tot een boete van 1000 gulden ver oordeeld. De vrouwelijke postbeambte Luise Faude heeft van het feit, dat zij op hel Deutsche Luftgaupostamt te Amster dam werkte, geprofiteerd door enkele veldpostpakjes met cigaretten te ver duisteren. Zij werd als schadelijk ele ment voor het volk wegens ernstige verduistering van officieele papieren en wegens fraude in functie gepleegd, veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden tuchthuisstraf. Daar zij hardnekkig bleef ontkennen en eerst nadat het overtuigende bewijs van haar schuld was geleverd tot een bekentenis kon worden gebracht, werd de preventieve hechtenis niet in mindering gebracht. AANVRAAG VAN STUDIEBEURZEN. LEIDEN. 3 Febr. De dienst Stu- diebelangen vestigt de aandacht der eindexaminandi van gymnasia en H.B.S. en hun ouders en opvoeders op het volgende: Voor begaafde jongelui, die bij een verdere studie financieele moeilijkheden ondervinden, bestaat de mogelijkheid een studiebeurs tc ver krijgen. Velen, vooral uit de kringen van de handarbeiders, laten zich van het aanvragen eener studiebeurs weer houden, omdat zij meenen toch niet in aanmerking te komen. of. ook met be hulp van een beurs de studie niet te kunnen bekostigen. Anderen zijn niet op de hoogte, hoe en waar een beurs moet worden aangevraagd en wachten tot na het eindexamen. Dit is onjuist. Het is voor ons volk van groote waar de, dat allen, die de eigenschappen bezitten welke voor een hoogere stu die vereischt zijn, ook in de gelegen heid worden gesteld een dergelijke studie te volgen. Studiebeurzen voor het studiejaar 1944—'45 moeten in het algemeen reeds vóór 1 Maart worden aangevraagd. Een dergelijke aanvraag kan later zon der eenige verplichting worden inge trokken. wanneer men van het plan, om te gaan studeeren afziet. In twij felgevallen doet men dus het beste, vóór den vastgcstelden datum een beurs aan te vragen, teneinde later teleurstelling te voorkomen. Verdere inlichtingen zijn te beko men bij den dienst Studiebelangon, Rapenburg 26, Leiden. REISE- UND GASTSTÜTTENMARKEN. •s-GRAVENHAGE. 3 Febr. De .Relse- und Gaststattenmarken". welke blijkens den opdruk „Gültig bis 6-2-'44" geldig waren tot 6 Ferbuari 1944, blij ven ook na dezen datum tot nader or der geldig. BEDRIJF VAN KNOEIENDEN VEEHANDELAAR GESLOTEN. De Nederlandsche veestapel is een kostbaar bezit van ons volk en de au toriteiten, die belast zijn met de zorg voor het veebeslag. doen dan ook al les om de mogelijkheden, welke de huidige omstandigheden overlaten, te gebruiken ter bescherming van den veestapel. Frauduleuze handelingen met vee en vleesch worden zwaar ge straft, evenals knoeierij om clandes tiene verrichtingen mogelijk te maken. Een veehandelaar te Rucphen. die vier van zijn runderen geruild had met Belgische koeien met verwisseling van de oormerken der dieren had bij deze transactie f 2800.— toegekregen. Bo vendien had hij een dergelijk ruilhan deltje met een landgenoot gepleegd. De tuchtrechter te Breda heeft hem deswege onlangs veroordeeld tot een boete van f 2500.—, tot verbeurdver klaring van de vijf door ruiling ver kregen koeien en, wat het zwaarste weegt, tot sluiting van het bedrijf voor den tijd van een half jaar. Nieuws in 't kort. Doodelijk ongeval op overweg. Op den overweg onder Hocdekenskerke heeft een doodelljk ongeval plaats gehad. 86-jarlge man H. H. werd daar door een goederentrein gegrepen, waarbij hem bei de voeten werden afgereden. Zwaar ge wond werd het slachtoffer naar het zie kenhuis te Goes overgebracht, waar het kort na aankomst Is overleden. Doodelljk ongeluk. Dinsdagmorgen heeft te Locnen aan de Vecht een doo delljk verkeersongeluk plaats gehad. 7-jarlge F. G. W uit Loenerr.loot stak, eg naar school, onverwachts den Rijksstraatweg over, terwijl een zware vrachtauto uit de richting Utrecht na derde. De bestuurder kon niet meer uit wijken en de Jongen geraakte met het hoofd onder de wielen en was op slag dood. Regeling voor Argentljnsche radiozen ders. Naar de New-Yorksche zender meldt, heeft de Argentljnsche president, generaal Ramirez, beschikt, dat radiozen ders In Argentinië alleen nog door Ar- gentijnsche burgers, die minstens tien Jaar In het land hebben gewoond, mo gen worden geleid. Het personeel der zenders mag alleen uit Argentijnen be staan. Massaproces tegen mijnwerkers (c.d.) Naar „Folk. Dabladet" mededeelt, kan ver wacht worden, dat een proces zal worden gevoerd tegen 12.000 F.ngelsche mijnwer kers. die geweigerd hebben weer aan het werk te gaan. Ital. luchtwapen heeft succes (c.d.) Escadrilles Jachtvliegtuigen van het nieu- Italtaansche luchtwapen. hebben bij de terreuraanvallen in de ruimte van Undine op 28 en 30 Januari vijf vijande lijke vliegtuigen naar beneden geschoten, waaronder twee vier-motorlge. De sluiting van den Birmaweg. Se dert de sluiting van den Birmaweg geen gemotoriseerd voertuig, noch ook een enkel vervanel nesonderdeel voor het oude autopark ln Tsjoengking aangekomen, zoo meldt de vertegenwoor diger van de News Chronlcle ln Tsjoeng king. Stakende mijnwerkers ln Engeland. Uit Londen wordt gemeld: ruim 20.000 Eneelsche mijnwerkers waren gedurende het laatste weekend in staking, zoo meldt de Times. De meeste stakende arbeiders weieerden hardnekkig het werk te her vatten voor hun loonen verhoogd waren boven het peil van de recente scheids- reehtellike uitspraak. Ongelukkige val. Bij werkzaamheden van de firma De Vries Robbe op het Phillpsterrein te Eindhoven, viel de 41- iarlge C. R. van de eerste étage naar beneden, waarbij hij zoodanige verwon dingen opliep, dat hij kort daarop is overleden. Voetballer overleed aan hartverlam ming. Woensdagmiddag is de 13-jarige H. P. de Jong. wonende te Rotterdam, tijdens het voetballen plotseling onwel geworden en ln elkaar gezakt. Fen ont boden geneesheer kon slechts hartverlam- TWEE LIJKEN GEVONDEN. IJLST, 3 Febr. - Dinsdagmorgen wer den aan den oever van 't Pikmeer 2 lijken aangetroffen. Het eene was van een man, het èndere van een vrouw Beide personen hadden schotwonden door het hoofd. Zeer waarschijnlijk zijn deze menschen elders gedood en vervolgens per auto vervoerd naar hei meer. Naar het uiterlijk aanzien "Te oodeelen. waren het Joden. De lijken zijn na onderzoek naar Sneek ver voerd. op last van de marechaussee. SCHAGEN. MARKTOVERZICHT. De markt van Donderdag vertoonde een tragen handel, hetgeen niet te verwon deren was. daar de prijzen der bonnen weer de hoogte ln gingen en f2.50 tot f 2.60 noteerden. Dat was niet erg aan lokkelijk en zeker niet voor de koopers, die er maar moeilijk toe waren over te halen een hooger bod te doen. Ook den veehandelaar wordt het niet gemakkelijk gemaakt zijn bedrijf voort te zetten, daar de kans op verlies te groot wordt. Alles bij elkaar voldoende redenen om den omzet een heel traag verloop te doen hebben. De tijdkoeien golden f 1400 tot f 1900, een hooge prijs, maar gelet op de kos ten van onderhoud, die tegenwoordig lang niet mis zijn, begrijpelijk. Gelde- koelen golden f 1300 tot f 1400, plnkstleren f 700—f 1000. Voor de Centrale werden aangevoerd 23 koelen. 2 stieren, 5 graskalveren, 37 nuchtere kalveren, 2 schapen en 22 var kens. De handel op de konijnenmarkt was levendig en beter vergeleken bij dien van de vorige week, terwijl ook de aanvoer hooger was. Aan de fokkerij wordt blijk baar veel aandacht besteed De noteering liep van f35 tot f40: ln een enkel geval zelfs nog hooger. De slachtprijs was on veranderd f l per kg., voor de kippen 90 cent. Prijzen van de laatste, die spoe dig aan het leggen toe zijn liepen ook sterk omhoog: tot f30 werd er besteed Wat het marktbezoek betreft, dit viel niet tegen gezien hot gure weer. Onze tafeltennissers spelen gelijk. Dinsdagavond vond te Schagen de ontmoeting palats tusschen de tafelten- nisteams Zyeurgus II en Pro Patria (Den Helder). De uitslag was tegen de verwachting in een gelijk spel, nl. 5-5. Zyeurgus II—Pro Patria. D. Room: B. Roelofs 1221, 1821. 0—2; D. Room: M. v. Strien 10—21. 1521, 0—2; D. Room: N. Hemelrijk 15—21, 11—21, 0—2; resp. Ie en 2e game. en eindstand. Th. de Weger: B. Roelofs 16—21, 17— 21. 0—2; Th. de Weger: H. v. Strien 21— 17. 21—19, 2—0; Th. de Weger: N. He melrijk 19—21, 22—20, 21—16, 2—1, resp le, 2e en 3e game en eindstand. Z. Rus: B. Roelofs 21—15, 15—21. 25—23, 2—1; Z. Rus: H. v. Strien 13—21. 21—18, 13—21, 1—2; Z. Rus: N. Hemel rijk, 2113.2117, 20, resp. le, 2e en 3e game en eindstand. Z. Rus en Th. de Weger: B. Roelofs en H. v. Strien 21—16, 21—17, 2—0, resp. le en 2e game en eindstand. De uitslag was 55. De Schagenaars vertoonden zeer af brekend spel, men mag wel verwach ten dat de revanche op een overwin ning voor Pro Patria zal uitloopen. Het was de vierde wedstrijd van Pro Patria in de competitie, de eerste w?s tegen Disnie I (Hoorn) waarin de Hel- derschen verloren met 91, de 2de te gen ATTC I (Alkmaar) dat een gelijk spel werd, 5—5, de 3de tegen Vitesse 2 (Langedijk) waarvan Pro Patria met een 8—2 overwinning thuis kwam. Nu volgt binnenkort, waarschijnlijk Woensdag of Donderdtg. 9 en 10 Febr. a.s. de revanche tegen ATTC I. hetwelk waarschijnlijk een zware wedstrijd worden zal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1