NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nationaalsocialisme aan de macht. In gevechtsgebied van Witebsk ont brandde de tweede afweerslag. DE INVASIE. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen) Postrekening 66189. ZATERDAG 5 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 28e Jaargang, No. 30. 4 pagi Deze Conrant verschijnt dagelijks A d v e r l e n t i e-t a r i e t. Prjjs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor le geheelc oplage op aanvrage. VI. (Slot.) ÏJITERAARD hebben we in de vijf voorafgaande artikelen over dit on derwerp ons moeten bepalen tot enkele algemeene opmerkingen en tot de weer gave van de voornaamste grondbegin selen. We kwamen hiermee vooral tegemoet aan het verlangen van enkele lezers uit de Zaanstreek, die ons reeds in de Kerstweek verzochten ..maar eens eindelijk precies te vertellen, wat wil het nationaalsocialisme nou dan wel." De elfde verjaardag van het ..nationaalsocialisme aan de macht" bood ons eerst de gelegenheid tot deze uiteenzetting. We geven echter gaarne toe. dat het nationaalsocialisme heel wat dieper en menschelijker gefundeerd is dan we hier in het kort weergaven. Te gelegener tijd hopen we dit nader in bijzonderheden te kunnen verduide lijken. Eén ding mag men echter vóór alles niet uit het oog verliezen. Het nationaal socialisme is geen bouwsel uitsluitend x'an de menschelijke brein van één persoon of het product van geleerden achter de schrijftafel. Het is een ge- dachtengoed. dat op de dynamische ontwikkeling van de bestaande ver houdingen aansluit en dat zich voort durend aan de levende werkelijkheid om een tijdsuitdrukking te gebrui ken „in elastische positiekeuze" aan past en daarmee dient te evolueeren. Iedere volksgenoot en iedere gemeen schap. die het aanvaardt, kan er in houd en richting aan geven. Het natio naalsocialisme zal het aanzien krijgen, zooals degenen, die het aanvaarden, zelf willen. TN* dit groote opzicht verschilt het met alle geesteskinderen van het libe ralisme, waarvan de grondwet er een was, dat het niet pasklaar den volk kond gedaan wordt, doch dat het groeit en gestalte aanneemt in de mate en vormen, zooals leden van de volks gemeenschap het bezielen en zich van hun gemeenschapstaak ewust worden. Vroeger werd een 'grondwet door enkele menschen achter de schermen, veelal met dikke beurzen, bedisseld. Er werd wat in commissies bekokstoofd en daarna kon het product vertoond worden. Wanneer dan een stelletje politieke Sequahs op verkiezingstocht hun rondrit temidden van burgers, boeren en buitenlui volbracht had. werd de grondwet volgens maatstaven van vijftig plus één of welke stemver houding ook tot algemeen geldend ver klaard, om het even of zij, die ze goed te keuren of te aanvaarden hadden, er niets van snapten en soms zelfs lezen noch schrijven konden. Het nationaalsocialisme kondigt geen grondwet af. Het stelt op grond van natuurgegevens enkele oerfeiten van menschelijke samenleving vast. Zoo- ais- Wat is volk? Wat is gemeenschap? Wat is het doel van deze telkens an ders geaarde en bepaalde gemeen schap? Hoe bereikt de gemeenschap dit doel het veiligst? Hoe het zekerst, het eerlijkst en het rechtvaardigst7 1 JBERALISME ging van boven naar beneden, voor zoover het daar in zulke lage contreien ook terecht kwam. Het resideerde uitsluitend in den geest, miskende de menschelijke ziel, die het als ballast beschouwde en daalde slechts tot het slijk van het volk af, als het afnemers of loonslaven noodig had Het nationaalsocialisme bouwt vanuit de oerdagen der historie de volks gemeenschap op, te beginnen bij en met erkenning van alle menschelijke roerselen, die een menschelijk wezen naast het versland kan bezitten. Vandaar staat het nationaalsocialisme ook veel dichter bij godsdienst dan het liberalisme, dat in zijn overschatting van de rede in wezen de gevaarlijkste tegenstander van den godsdienst was. Het liberalisme liet godsdienst alleen bestaan uit nuttigheidsoverwegingen. Troost door middel van godsdienst was de handig aangewende pleister en druk. die slaven onder het juk van uitbui ting en vernedering klein en onder danig kon houden. Nationaalsocialisme wortelt in diep ste wezen in dezelfde zielsdrang als waarin de behoefte aan godsdienst ontspruit. Alleen hun terrein van werk zaamheid verschilt. Nationaalsocialisme houdt zich bezig met het aardsche, natuurlijke bestaan van de menschen; de godsdienst met het bovennatuur lijke, transcedentale bestaan. De lo gica zegt hierbij, dat deze beide pro ducten van een gemeenschappelijken bodem veel eerder tot harmonische overeenstemming moesten kunnen ge raken dan godsdienst met liberalisme, dat godsdienst uit nuttigheidsover wegingen slechts duldde, hoezeer het uiteraard godsdienst verfoeide zoo als het reclame schiep en duldde als noodzakelijke uitgavepost op de be grooting of als godsdienst met com munisme en bolsjewisme, welke laat- sten alleen aardsch bestaan kennen en elke bovennatuur als tegennatuurlijk verwerpen en bespotten. MOGEN er in het verleden, hier en elders ook fouten gemaakt zijn, het is best mogelijk. Past op voor hen, die nimmer fouten maken, want zij doen niets. In het bestek van zulk een alles omvattende taak kunnen fouten voor komen. Eigen inzet, eigen deelgenoot schap aan de verantwoordelijkheid kan fouten voorkomen en herstellen. De strijd om Europa is op dat punt aanbeland, dat ieder talmen gevaarlijk voor de gemeenschap en voor alle en kelingen is- Wie moed heeft en zich van zijn eigen waarde en persoonlijk heid bewust is, hij neme de taak op zich. die slechts door de schouders van de geheele volksgemeenschap te dragen is. opdat geen uitwassen ont staan tengevolge van overbelasten druk aan een ol' meerdere zijden. Want dit feit staat vast. De oude wereld keert niet terug. En het tweede feit is niet minder een onvermijdelijk fatum, ai wordt het door den een be groet en door den ander verfoeid. De nieuwe gemeenschap volgens nationaal- socialistische conceptie breekt door. of Europa- gaat ten onder in een zee van bloed en tranen. Dit Is een goed- koope profetie, doch een nuchter in zicht in verhoudingen, zooals aanval en verdediging, mogelijkheden en af weer deze aandienen. ,rAMA Noordelijke sector Oostelijk front. Zware gevechten in het gebied van Nikopol. Terreuraanval op Wilhelmshaven. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 4 Febr. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied van Nikopol ont stonden gisteren zware gevechten Ten Zuiden van de stad mislukten alle aanvallen der bolsjewisten. Ten Noordwesten van Nikopol brachten onze tegenaanvallen den overmachtigen vijandelijken strijd krachten zware verliezen toe. In het gevechtsgebied tusschen Kiro- wograd en Belaja Zerkow voerde de vijand versterkingen aan en zette hij zijn aanvallen zonder onderbreking voort. Een van onze gevechtsgroepen sloeg concentrische vijandelijke panl- seraanvallcn af en vernietigde in de beide afgeloopen dagen 44 bolsjewis tische pantserwagens. In het gebied ten Zuiden van de Pripet-moerassen werden verscheide ne plaatselijke aanvallen der bolsje wisten in hevige gevechten afgeslagen. Tuschen Pripet en Berezina werden nieuwe met steun van slagvliegtuigen ondernomen doorbraakpogingen van den vijand na zware heen en weer golvende gevechten verijdeld. In het gevechtsgebied van Wi tebsk ontbrandde de tweede afweer slag in volle hevigheid. De vijand leed bij den afweer van zijn we derom ten Zuidoosten cn ten Noordwesten van de stad met tal rijke divisies. pantserwagens cn slagvliegtuigon ondernomen aan vallen zware, bloedige verliezen. Veertig vijandelijke pantserwagens werden stukgeschoten. De slag duurt voort. Ten Noorden van Newel. ten Westen van Nowgorod cn in het gebied van Narwa behaalden onze divisies, nadat een aantal Sovjetpantserwagens stuk geschoten waren, bij den afweer en in den aanval plaatselijke successen Bij de zware afwcergevcchten tus schen Wolchof en Leningrad heeft zich de Oost-Pruisische 121ste infanterie divisie onder bevel van luitenantgene- raal Priess met het hieraan toege voegde Oost-Pruisische grenadiersre giment 45 onder bevel van kolonel Schwender, alsmede een gevechtsgroep van de luchtmacht onder bevel van luitenant-kolonel Ulla bijzonder on derscheiden. In het vijandelijke landingshoofd van Nettuno werden vrij sterke vijandelijke strijdkrachten in een concentrischen tegenaanval ingeslo ten. Ontlastingsaanvallen werden afgeslagen. Aan het Zuidelijke front zette de vijand zijn doorbraakpo gingen bij het bergmassief van Cas- sino voort. De afwisselende ge vechten werden aan beide zijden met de uiterste verbetenheid ge voerd. Formaties Amerikaansche bommen werpers ondernamen op 3 Februari des middags een terreuraanval op enkele steden van het Noordwest- Gedurende de vaar» onder water van een U-boot itaan de Dle»elmachinei stil en wordt de boot door electro motoren voortgedreven. Voor de bakboord-machine staat deMaschlnen maat gereed, om ieder bevel onmld deltijk uit te voeren PK Welnkauf/O/H/P m Duitsche kustgebied. Door talrijke bri sant- en brandbommen werden vooral de woonwijken van de stad Wilheims- haven getieffen. De vijand verloor volgens de tot dusver nog onvolledige rapporten vijf viermotorige bommen werpers en een aantal jagers. In de late avonduren van den 3den Februari wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op West- en Noordwest Duitschland In den afgeloopen nacht ondernam onze luchtmacht met sterke strijd krachten aanvallen op Londen. Reeds bij het vertrek namen onze formaties zware branden waar. Bij den reeds gemelden aam al van Duitsche torpedovliegtulgon op een vijandelijk ravitailleerinis- convooi voor de Noord-Afrikaan- schc kust op 1 Februari wcxdcri volgens de aanvullende rapporten nog twee koopvaardijschepen met een inhoud van 16000 brt. door torpedotreffers zwaar beschadigd. Hierdoor stijgt het aantal bescha digde vijandelijke schepen tot in totaal 1 kruiser en negen koopvaar dijschepen met een inhoud van G8000 brt. De toestand aan het Oostelijk front. BERLIJN, 4 Febr. Dé ANP-corres- pondent meldt: Terwijl het Sovjet-Russische of fensief, zoowel in het Noorden als in het Zuiden, met onverminderde hevigheid voortwoedt. is thans ook de strijd bij Witebsk. waar nog slechts kortgeleden de eerste af weerslag was geëindigd, weder in alle felheid opgelaaid Op zichzelf acht men hier het feit, dat het Sovjet-Russische opperbevel thans tegen Witebsk sterke strijdkrach ten in het vuur werpt, die op den noordelijken of zuidelijken vleugel van het front, waar de situatie ge spannen is, wellicht de weegschaal de finitief ten gunste van de Sovjet-Rus sen hadden kunnen doen overslaan, uiterst opmerkelijk. Door. om een schaakterm te gebruiken, deze „rocha- de" toe te passen, heeft het Sovjet- Russische opperbevel zijn krachten min of meer op verschillende punten versnipperd terwijl het deze al thans volgens de meening van Duit sche militaire kringen met meer kans op één bepaald punt had kunnen concentreeren. De Zuidelijke vleugel van het front, Op den Zuidelijken vleugel van het front, dal nog steeds door een uiter mate grilli» verloop gekenmerkt ordt, duren de aanvallen der bolsjewisten voort. Aan den anderen kant worden van Duitsche zijde plaatselijke tegen aanvallen ondernomen, teneinde ge vaarlijke situaties uit den weg te ruimen De belangrijkste gevechten der laatste dagen in den Zuidelijken sector zijn wel die tuschen Kirowograd en Belajazerkow, waar de Duitschers tot nu toe nog aan den Dnjepr stonden. Van de beide genoemde plaatsen uit zijn colonnes van het roode leger ap- gerukt met het doel, zich te vereeni gen en de Duitsche strijdkrachten aan den Dnjepr in te sluiten. Dit laatste is, naar te Berlijn verklaard wordt, niet gelukt: de Duitsche troepen hebben de concentrisch ondernomen aanvallen afgeslagen en zijn door den omsinge- lingsrine heen gebroken. Terwijl tusschen Pripet en Beresina alle Sovjet-Russische aanvallen zonder succes verliepen is omtrent het verloop van den strijd om Witebsk, die nog in vollen gang is. vooralsnog niets te zeggen. In het Noorden duurt de hevige strijd voort. Langs de spoorlijn van Leningrad naar Narwa zijn de Sovjet-Russen thans tot deze oude Estlandschc vestingstad op gerukt. Een andere colonne volgl de spoorlijn van Leningrad naar Pskow. terwijl naar laatstgenoem de stad ook een colonne van Nov- gorod uit oprukt. Verduister van 17.30-3.15 u. 6 Febr.: Zon op 8.15 u., onder 17.32 u. Maan onder 6.35 u., op 14.59 u. 7 Febr.: Zon op 8.14 u., onder 17.36 u. Maan onder 7.19 u., op 15.55 u. Oproep voor Rijks-Duitschers Allen personen, die de Duitsche natio naliteit bezitten en totdusver nog geen vragenlijst hebben ontvangen, wordt aangeraden onverwijld bij de Orts- gruppe. waaronder zij ressorteeren of bij het Deutsche Kreiswirtschaftsamt, een vragenlijst te gaan halen. Deze lijst moet duidelijk leesbaar fmet blok- letters) ingevuld en aldaar weer wor den ingeleverd. Zij. die verzuimen een dergelijk formulier in te vullen, komen niet in aanmerking voor een nieuwe levensmiddelenkaart, die begin Maart zal worden uitgereikt. LETLAND ROEPT ENKELE LICHTINGEN OP. RIGA, 4 Febr. De directeuren-gene raal van de Letlandsche verdedigings formaties hebben besloten om met het oog op den huidigen toestand de be scherming van de grenzen van het land te versterken, waarvoor nog en kele lichtingen worden opgeroepen Dit blijkt uit een verklaring, die de Let landsche directeur-generaal van bin- nenlandsche zaken, generaal Dankers. aan hei Letlandsche blad Tevija heeft verstrekt LUCHTAANVAL OP LONDEN. BERLIJN, 4 Febr. Het Duitsche luchtwapen heeft, naar het weermacht- bericht reeds heeft gemeld, in de och tenduren van heden de Brïtsche hoofd stad aangevallen. In geconcentreerden aanval vlogen krachtige Duitsche ge vechtseskaders tusschen 5 en 6 uur tij dens gunstige aanvalsomstandigheden naar Londen. Duizenden brisant- en brandbommen, waarbij brandbommen van het zwaarste kaliber, deden groote branden ontstaan en veroorzaakten aan zienlijke vernielingen. Daarmede heeft het Duitsche luchtwapen sedert 22 Ja nuari. binnen 14 dagen, den derden krachtigen aanval op de Britsche hoofd stad gericht. TOULON GEBOMBARDEERD. BERLIJN, 4 Febr. Amerikaansche bommenwerpers hebben in de middag uren van 4 Februar uit groote hoogte het gebied van Toulon gebom bardeerd, zoo verneemt het DNB Daarbij vielen talrijke bommen in woonwijken en eischten slachtoffers onder de burgerbevolking. Andere aanvallen waren gericht op het kust gebied van de Ligurische golf. Duit sche jagers en afweergeschut van het luchtwapen schoten bij deze aanvallen volgens tot dusver ontvangen berichten 9 viermotorige bommenwerpers neer. Andere vijandelijke vliegtuigen werden door den Duitschen luchtafweer zoo doeltreffend beschoten, dat een stijging van het aantal verloren toestellen ver wacht kan worden. Slechts enkel? Amerikaansche piloten slaagden er in met hun valscherm le dalen en in ge vangenschap in veiligheid te komen. GEEN BRIEVEN MAAR BRIEF KAARTEN NAAR HET OOSTEN. 's-GRAVENHAGE. 4 Febr. De pers- dienst van het N.O.I. deelt mede: De familieleden van Oostboeren. -hand werkers en -tuinders worden erop at tent gemaakt, dat briefverkeer met de in het Oosten vertoevenden uiterst be zwaarlijk is. Daarom verdient het aanbeveling de verwanten in hel Oosten slechts te schrijven op briefkaarten (met post zegel van f 0.07'/:). Uiteraard geldt dit niet voor hen. wier familieleden onder een veldpost nummer bereikbaar zijn. DE MEUBILEERINGSBEDRIJVEN. Geen vestiging zonder ver gunning. Blijkens publicptie in de Staatscou rant van 2 Februari 1944 is op grond van de vestigingswet kleinbedrijf 1937 de vestiging, overneming en uitbrei ding van een meubelmakersbedrijf, een kleinhandel in meubelen een meubel- stoffeerdersbedrijf, een woningstof- feerdersbedrijf, een behangersbedrijf en een kleinhandel in behangselpapier, zonder vergunning van de Kamer van Koophandel en Fabrieken verboden. Dit besluit is op 2 Februari 1944 in werking getreden. LIET probleem der invasie is in deze kolommen reeds bij een vroegere ge'egenheid uitvoerig besproken." Daar bij werden de vele moeilijkheden van een geallieerde landing aan de West- Europeesche Zeekust opgesomd. Na het opzienbarend artikel in de „Haag- sche Post" in de laatste week van Januari is het probleem, wat Neder land betreft, ook in ieders mond. Er zijn zwartkijkers, die na kennisname van de H.P.-beschouwing de paniek achtige meening opgevat hebben, dat Nederland „voor de haaien is." An deren ha'en onverschillig de schou ders op of stellen allen ernst terzijde en zijn van meening. dat een invasie van de geallieerden nimmer op Nc- derlandschen bodem zal geschieden Daarbij betoogen zü naïef, dat de geal lieerden het Nederlandsche volk als bondgenoot beschouwen, dat onze zee kust zich voor een invasie niet leent en steunen daarbij op stoffige uitspra ken van haast vergeten admiraals die beweerden, dat een landing in Neder land slechts op nauwelijks veertig dagen van een jaar kan plaats vinden. Overdreven pessimisme en overdre ven optimisme zijn beide gelijkwaardig ongegrond. Een invasie in Nederland is zeer goed mogelijk en zelfs, zeer waarschijnlijk. o JN de eerste plaats is daar het groote feit. dat de weg over Nederland de kortste, naaste weg naar het belang rijke nabije Duitsche industriegebied is en wel de weg over Zeeland. Brabant Limburg en Gelderland In do tweede plaats zijn het in het Noorden uitslui tend de havens van Vlissingen en Rot terdam. die een ontscheping van mas sale troepen- en oorlogstiiigtranspor- len toelaten. De havens van Oostende, Duinkerken en andere Belgische en Franschc kuststeden zijn te klein voor de noodzakelijke massale ontschepin gen. Aan Vlissingen en Rotterdam ge lijkwaardige havens liggen eerst bij de monding van de Seine en iagerop. Dat een landing op de Nederlandsche kust slechts een betrekkelijk klein aan tal dagen van het jaar mogelijk is, is een bewering, die voor honderd en meer jaren misschien steekhoudend was. doch die bij de huidige, door de geperfectionneeide techniek zooveel grootere mogelijkheden geen opgeld meer doet. De Anglo-Amerikaansche staatslieden en militairen hebben her haaldelijk beweerd dat zij amphibische operaties zullen doorvoeren: landings operaties dus met kleine stormbooten en rupstanks, die zoowel te water als te land rijden kunnen. De duinen vor men daarbij slechts een betrekkelijk kleine hindernis Vèrdragend scheeps geschut kan even met een paar scho ten de duinen, die in den weg zouden staan, wegvagen. Bovendien kunnen de rupstanks met hun geperfeclion- neerde voortbewegingsmogelijkheden zelfs los duinzand, dat toch steeds helmgras bevat, overwinnen. o JNUNDATIE van het polder- en tus schen de rivieren gelegen land zou eerder een nadeel, een hindernis, dan een voordeel, bescherming, voor de Duitsche Loepen zijn. In dil verband is de alarmeerende voorstelling van zaken in het artikel van de „Haagsche Post" onjuist. Dc Duitschers zouden hoogstwaarschijnlijk eerst in laat ste instantie, als de kustverdediging den strijd zou moeten opgeven, tot dit middel hun toevlucht nemen. De in undatie zou dan echter weinig meer baten, want de Anglo-Amerikanen zouden ongetwijfeld de geïnundeerde gebieden Holland, Utrecht en het IJsselgebied wijselijk ontwijken en veeleer hun opmarsch kiezen over den toch steeds koristen weg: Zeeland, Brabant. Limburg en de Achterhoek. Een landing in de Duitsche Bocht en bij de aangrenzende gebieden is tech nisch practisch niet uit te voeren Het zeegebied is daar ter plaatse dermate zwaar „bemijnd", dat de opruiming van deze mijnenvelden alleen al weken in beslag zou nemen. Een ander belangrijk argument, dat voor de waarschijnlijkheid van een invasie der Gealliërdcn hier te lande zou spreken, is het feit. dat onze Noordzeekust voor groote operaties ter zee heel wat gunstiger is dan het smalle Kanaal (Nauw van Calais) waartus- DISTRIBUTIEN1EUWS. Oe nieuwe bunnen. s-GRAVENHAGE, 4 Febr. Voor de periode van fi l/m 19 Februari a.s. is bon Boter 07 aangewezen voor 't koo- pen van een half rantsoen margarine, terwijl bon Boter 07B is aangewezen voor een half rantsoen, dit is 100 gram, bak- cn braadvet. Vóórinlevering van deze bonnen is niet noodig, aangezien de winkels met bak- en braadvet be voorraad zijn. Ten behoeve van personen van 0 t.m. 20 jaar is voorts een bijzonder rant soen van 125 gram boter op den bon Reserve B14, C14, D14 en E14 beschik baar gesteld. Op bon Algemeen 039 is uitsluitend 100 gr. 40+ of volvette kaas verkrijgbaar. Voorts zijn ter verkrijging van het kinderdrankpoeder voor kinde ren van 0 t.m. 13 jaar de bonnen Re serve C13, D13 en E13 aangewezen. Het ligt in de bedoeling den eerstvolgenden bon op 2 April geldig te verklaren. Aangezien niet overal voldoende cho colade aanwezig zal zijn is bon Ver snaperingen 07 geldig verklaard voor het koopen van 100 gram chocolade of suikerwerken. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen slechts tot en met 19 Februari geldig zijn. Nieuwe regeling van het vetrantsoen. 's-GRAVENHAGE, 4 Febr. Op den zoogenaamden „Aanvullingsbon" van het boterrantsoen, is in de 5 dezer af- loopende distributieperiode rundvet beschikbaar gesteld. De verbruiker kreeg ditmaal niet, zooals bij vorige gelegenheden, de keus tusschen rund- vet of boter dan wel margarine, daar op den bon uitsluitend rundvet ver krijgbaar was. Deze afwijking van de tot dusver gevolgd" keuze-methode kan beschouwd worden als de inlei ding tot een maatregel die, naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd mededeelt, binnenkort genomen moet worden: met ingang van de Jistributieperiode, aanvangende op 6 Februari 1944, zal het vet(boter) - rantsoen voor de helft in smeerbaren vorm. boter of margarine, en voor de andere helft in niet-smeerbaren, dus barden vorm, bak- en braadyc*,c woe den verstrekt. Deze maatregel zal van tijdelijken ard zijn. Met het oog op eventueele stagnatie in het vervoer in den winter, zijn n.1. voorraden vet gevormd, bestaande uit hak- en braadvet, dat, als houdbaar vet, zich het beste voor voorraadvor- ming leent. Om te vermijden, dat straks, zoolang de boterproductie nog niet op peil is, het geheele vetrantsoen in den vorm van bak- en braadvet ge geven zal moeten worden, is het thans zaak het bak- en braadvet geleidelijk op te gebruiken, waarbij gelegenheid blijft een deel van het vetrantsoen als boter of margarine te ontvangen. Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad zal in de dagbladen wen ken geven voor de beste wijze van ver deeling van het arantsoen en voor het gebruik van het bak- en braadvet. De textieldistributie. HET AANVRAGEN VAN SPECIALE VERGUNNINGEN. ,s-GRAVENHAGE, 4 Febr. - In verband met de per 15 Nov. van liet vorige jaar in werking getreden ge wijzigde regeling voor de distributie van textielgoederen wordt medege deeld, dat voor kinderen tot 15 jaar alle geconfectionncerde kleeding welke vóór 15 November 1943 zonder speciale vergunning verkrijgbaar was, ook thans zonder speciale ver gunning, dus uitsluitend op de pun ten der tcxtielkaarten van deze kin deren kan worden betrokken. Welke kaarten volledig geldig blijven. Voor den aankoop van textielartike len blijven volledig geldig de kleeding- kaarten van personen van 15 tot 18 jaar, die in het bezit zijn van een toe slagkaart V715 en deze toeslagkaart zelve de kleedingkaarten voor a.s. moeders, die in het bezit zijn van een toeslagkaart V 815 en deze toeslag- kaart zelve en de kleedingkaarten van oorlogsgetroffenen, mits deze in het bezit zijn van een machtiging „oor logsgetroffene" Evenwel dienen de houders van genoemde kaarten voor de artikelen, waarvoor sinds 15 No vember j.1. een speciale vergunning noodig is, deze vergunning aan te vra gen bij den plaitselijken distributie- dienst. die deze speciale vergunning verstrekt. Zooals indertijd reeds is ge publiceerd, is voor den aankoop v»n schen een opeenhooping van groote Anglo-Amerikaansche zeebodems een te gemakkelijk te treffen object voor bommen van Duitsche vliegtuigen, mijnen en torpedo's van Duitsche duik- booten zou zijn. De vernietiging van transport- en toe voerwegen over land speelt bij een invasie slechts een betrekkelijk kleine rol. Door de aanwezigheid van zoo veel rivieren, kanalen, meren, plas sen, grachten enz. kunnen de amphibi sche vaartuigen der gealliëerden ook zonder deze landwegen hun beoogde operaties doorvoeren. QROOTE beteekenis heeft tenslotte ook de psychologisch-politieke fac tor. die voor het openen van een in vasie op Nederlandsch grondgebied spreekt. De verknochtheid van een belangrijk deel van het Nederlandsche volk aan oude instellingen en persoon lijkheden. de uit een onbegrijpelijke stompzinnigheid nog steeds maar al te vaak betoonde levendige sympathie met Anglo-Amerikaansche interessen, hoe sliijdig zulke interessen in wezen ook met specifiek Nederlandsche belangen zijn. vormen factoren, die den AnÉlo- Amerikanen gercede argumenten geven om daarop te rekenen en daarvan bij voorbaat misbruik le maken Op grond daarvan stellen zij zich voor dat zij van de bevolking bij hun krijgsverrich tingen steun ondervinden. Het is nu eenmaal een niet te loochenen feit van •-leze oorlogsjaren, dal de Angto-Ame- rikanen ondanks alle schelden op de vijfde kolonne en zoo meer zelf steeds elke niet-milltalre hulp, zooals ver- ivad, beloften en bedrog, begunstigd en aangemoedigd hebben. Daarop zijn immers al hun successen opgebouwd. We herinneren slechts aan Dj Gaulle, Darlan, Giraud. Badoglio en de Ita lianen! Wanneer Nederlanders zich na lezing van het artikel m de „Haagsche Port" de vraag gesteld hebben: Wat moeten we doen?. dan is daarop slechts één antwoord: Thuisblijven voor zoover dit voorgeschreven wordt en zich uit eigenbelang onthouden nu en als het kritieke oogenblik mocht aanbre ken van elke vorm van sympathie betuigingen ten opzichte van Je even tueele „landers" en „invasiemnrhten". Het is te verwachtc-n, dat men van Duitsche zijde streng en onverbiddelijk zal optreden tegen elkeen, die pro beert in zulke omstandigheden den vij and te begunstigen. Relletjesgeest zal zijn kwaden bestraffer vinden, die mee- doogenloos want hel gaat hard om hard zal toeslaan. Er zijn naïeve lingen, die meenen. dat na een invasie de oorlog snel beslist zal zijn. Ook dat zijn al te sterke wenschverwachtingen op een onzekere toekomst temidden van een schrijnend slagveld, waarop de strijd telkens heen en weer zal golven. Het zal een slagveld worden van ongetwijfeld ernstiger afmc'ingen dan in welk deel van Europa ook. De Duitsche soldaat zal niet voetstoots het sterk verdedigde gebied prijsgcv v. Om eiken meter, elk huis, elke sloot en elke gracht zal verbitterd gevochten wor den. Gerekend naar het tempo van de operaties in Italië, een tempo dat de Duitsche troepen ten overstaan van de onmiddellijke bedreiging van be langrijk Duitsch industriegebied ze ker niet zullen laten verhaasten zal de oorlog dan zeker nog langer dan dit jaar duren, voordat de geal liëerden ten koste van ontzaglijk leed en onschatbare verwoestingen hier te lande aan Maas of Rijn zouden kun nen zijn gevorderd. o J^AAT men nuchter zijn en verwach tingen niet op wenschen. doch op werkelijke machtsverhoudingen en fei telijke gegevens opbouwen. Indien de Duitsche troepen Nederland zoude.i moeten inundeeren voor zoover d;t technisch mogelijk en uitvoerbuar is kan men met alle zekerheid vaststellen, dat de ramp voor Nederland reeds is geschied. Of de invasie komt? Niemand weet het! Misschien zelfs Chur- chili niet. noch Roosevelt. Maar het Nederlandsche volk in zijn geheel zon der uitzondering dient zich in zijn eigen belang van het naakte bestaan le gedragen naar den algemeen gelden den specifiek Nederlandschen wenseh, dat de invasie niet zal plaats vinden. HAM.fi. onderstaande textielgoederen een spe ciale vergunning vereischt: Wat betreft mannen en jongens: costumes en onderdeelen daarvan, sokken en kousen, nachthemden, regen jassen en windjacken, alle soorten jassen (met uitzondering van bontjas sen), pullovers en gebreide vesten, alle soorten werk- en bedrijfskleeding, jek kers. pyama's en winterhandschoenen. Wat betreft vrouwen en meisjes: alle soorten japonnen, rokken, blouses, on derjurken. gebreide vesten en pull overs, hemden, alle soorten directoires, shawls, kousen, schorten, nachthem den. regenmantels en windjacken, alle oorten mantels en mantelcostuums met uitzondering van bontmantels), omslagdoeken, alle soorten werk- en hedrijfskleeding, peignoirs, pyama's en hedjasjes e.d. De aandacht wordt er op gevestigd, dat alle stukgoederen, zoowel voor bo ven- als voor onderkleeding voor alle personen, uilsluitend op speciale ver gunningen kunnen worden betrokken met uitzondering van stoffen voor reparatiedoeleinden tot een maximum van 0.8 m2. De fcousenbon N. Van 15 Januari j.1. af is het toege staan, dat speciale vergunningen e.d. door den handel in ontvangst worden genomen zonder dat daarop directe levering plaats vindt. Dit beteekent o m., dat de sinds 4 December 1943 voor het verkrijgen van kousen geldig ver klaarde bon van de textielkaarten V 115 en V 215 (voor mannen en vrou wen boven de 15 jaar) bij den hande laar kan worden ingeleverd, zonder dat deze, bijv. doordat zijn voorraad dit niet toestaat, daarop oogenblikkelijk de verlangde kousen of sokken behoeft te leveren. Men zal dus verstandig doen een bewijsje te vragen, waaruit blijkt, dat men den bon N„ alsmede de voor het verkrijgen van kousen of sokken benoodigdc punten, die tevens behoo- ren te worden ingeleverd, aan den handelaar heeft afgestaan. Geen arbeidsplicht voor Japansche vrouwen (e.d - Voorloopig zal de alge meene arbeidsplicht voor Japanscho vrouwen niet worden doorgevoerd, doch voor hen geldt de vrijwillige arbeids dienst, aldus verklaarde de minister van sociale zaken in het Japansche hooger- huis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1