NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bolsjewistische aanvallen bleven zonder succes. Honderden bommen werpers boven Enge'and. Zaandijk en T.O.G. 3de klas-kampioenen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 7 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang. No. 31, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 cl per m.M. Bij contraot binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Groote Sovjet-verliezen aan menschen en materiaal. Aan Zuidelijk Italiaansch front werd de vijand terug geworpen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 6 Febr. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: t In het gebied van Nikopol zijn o—.e divisies nog steeds in een zwaren af- weerstrijd verwikkeld met de naar het zuiden opdringende bolsjewisten. In het gevechtsgebied tusschen Ki- rowograd en Belaja-Zerkof rukten ónze troepen in verschillende secto ren verder op, sloegen vijandelijke gevechtsgroepen uiteen en wierpen den vijand, na 45 Sovjet-Russische pantserwagens te hebben stuk gescho ten, verder terug. Op andere plekken bleven plaatselijke aanvallen der bolsjewisten zonder succes. In het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen kwam het ook gis teren tot heen en weer golvende ge vechten met opdringende vijandelijke aanvalsvoorhoeden. Eigen tegenaan vallen hadden succes. Ten zuiden van dc Berezina en bij Witebsk mislukten nieuwe doorbraak pogingen van de bolsjewisten door den taaien tegenstand van onze troepen met groole verliezen voor den vijand. Aan den afweer van alle aanvallen namen de Duitsche luchtmacht en onze artillerie op voortreffelijke wijze deel. De afweerslag in deze gebieden duurt voort. Ten noorden van Newel, ten zuiden van Staraja Roessa, alsmede in het gebied tusschen het Ilmenmeer en de spoorlijn Leningrad—Pleskau werden herhaalde met steun van pantserwa gens ondernomen aanvallen der bols jewisten ten deelc in tegenaanval en in hevige gevechten op korten afstand met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. Bij de vernietiging van twee bols jewistische bataljons onderscheidde zich de 13de compagnie van het jagerregi- raent 38 onder leiding van den eersten luitenant Geibc bijzonder. In de ge* vechten tusschen Ilmenmeer en Le ningrad heeft zich de Württembergsch -Badenschc 215de infanterie-divisie on der leiding van luitenant-generaal Frankewitz met het daaronder ressor- teerende 1ste bataljon van het gre nadier-regiment 30 onder leiding van majoor Schaarschmidt buitengewoon onderscheiden. De strijd in Italië. Op het bruggehoofd van Nettuno verliep de dag kalm. Aan beide zi den activiteit van verkennings- en stoot troepen. Bij de zuivering van den ke tel ten noorden van Aprilia werd een met pantserwagens versterkt regiment infanterie van den vijand opgerold. Onder dc 900 gevangenen bevinden zich 19 officieren. Vernietigd werden 11 pantserwagens en 2 gepantserde auto's. Twee pantserwagens en talrijke zware infanteriewagens werden onbeschadigd buit gemaakt. Aan het Zuidelijke Italiaansche front liep de vijand ook gis teren onophoudelijk, door zeer krachtige artillerie gesteund, storm op het bergmassief van Cas- sino. teneinde een doorbraak te for- ceeren. Opnieuw drong hij ten noor den van de stad binnen en nogmaals werd hij door een onmiddellijk be gonnen tegenaanval van onze dap pere troepen in zijn uitgangsstellin gen teruggeworpen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht met goed ef fect uitladingen van den vijand in de haven van Nettuno aan. Bij het ver trek van daar werden explosies in stapels munitie en branden waarge nomen. Boven de bezette gebieden in het Westen werden gisteren 11 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Vijandelijke storingsvliegtuigen wier pen in den afgeloopen nacht bommen in het Roergebied en in het gebied van Berlijn. Duitsche vliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht doelen in Zuid-Oost- Engeland aan. Het Duitsche Weermachtbericht van Zaterdag luidt: UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 5 Febr. (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gevechtsgebied van Nikopol verhoogden de bolsjewisten hun druk op het Zuidelijke front van het brug gehoofd en in het penetratiegebied ten noordwesten der stad. Sterke vij andelijke aanvallen werden afgeslagen. Plaatselijke penetraties werden afge grendeld. In het gebied tusschen Kirowograd en Belaja Zerkof duren de zware ge- Molorkoeriers in den winter Goed .getarnt In zijn doelmatige kleedij raast hij langs de wegen, om zijn opdracL' i uit te voeren Snel wordt branöstc. ingenomen en voort gaat het weer PK Rösch/We/CNF/P m vechten met den steeds weer aanval lenden vijand, die versterkingen blijft aanvoeren, voort. In succesvolle te genaanvallen braken onze troepen, in weerwil van hardnekkigen tegenstand, in een sector door krachtig versterkte stellingen der bolsjewisten heen en brachten hun in nieuwe aanvallen zware verliezen aan menschen en materiaal toe. In het gebied ten zuiden van Pripet-moerassen duren de heen en weer golvende gevechten met vijande lijke infanterie- en cavalerie-formaties voort. Ten zuiden van de Berezina en bij Witebsk handhaafden onze troepen ook gisteren hun stellingen na een verbitterde worsteling ondanks alle doorbraakpogingen van de bolsjewisten In den frontsector van Newel *ot aan de Finsche Golf nam de sterke vijandelijke druk gisteren iets af. Ver scheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten werden nadat een vrij groot aantal vijandelijke pantserwa gens was stukgescho'en, afgeslagen. Dc strijd bij Nettuno. In het landingshoofd van Nettuno werden de ingesloten vijandelijke ba taljons op een klein gebied bijeenge- drongen. Tot dusver werden op deze plaats 900 Engelschen gevangen geno- ■men. De pogingen van den vijand om door aanvallen met pantserwagens van het gebied ten noorden van Aprilia uit de verbinding met de ingesloten strijd krachten te herstellen mislukten. Aan het Zuidelijke front duren de zware gevechten om het bergmassief van Cassino voort. De voor den twee den keer in het noordoostelijke deel van Cassino binnengedrongen vijand werd in een tegenaanval onmiddellijk teruggeslagen. Tusschen Cassino en Belmonte slaagde de vijand er in, na een hevig artillerievuur, dat den ge- heelen dag aanhield, enkele honder den meter terrein te veroveren. Steden gebombardeerd. Bij den afweer van een vijandelijken luchtaanval op de havenstad Toulon werden 9 viermotorige bommenwer pers vernietigd. Formaties Amerikaansche bommen werpers èndernamen op 4 Februari des middags bij een gesloten wolken dek terreuraanvallen op West-Duitsch gebied. Door lukraak neergeworpen bommen ontstond in het bijzonder in woonwijken der stad Frankfort aan de Main schade. Ondanks de ongunstige voorwaarden voor den afweer verloor de vijand 23 viermotorige bommen werpers. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke vliegtuigen bommen in het Rijnsch-Weslfaalsche gebied. Zuidelijke sector Oostelijk front. Over het geheele aanvalsgebied een dichte rookwolk. In den nacht van 3 op 4 Februari en Vrijdagochtend vroeg hebben verschei dene honderden Duitsche bommenwer pers Groot-Londen en doelen in Zuid- Oost-F.ngeland aangevallen. By beide aanvallen wierp de Brit- sche afweer alle hem ten dienste staande verdedigingsmiddelen in den stryd. Ballonversperringen, uitge strekt dicht versperringsvuur van alle beschikbare batterijen lucht doelgeschut en talrijke nachtjagers probeerden de formaties Duitsche bommenwerpers van hun doel ver wijderd te houden. De versterking van de Brilsche lucht verdediging is ongetwijfeld een gevolg de ook door de strengste censuur- maatregelen niet te onderdrukken ver nietigende gevolgen van de groote Duit sche aanvallen van 21 en 29 Januari. Door een handige aanvalstaktiek, die bij beide aanvallen sterk varieerde, slaag den de Duitsche bommenwerpers er in om ook ditmaal de bevolen doelen te bereiken, die tijdens den duur van den aanval met duizend n brand- en bri santbommen. waaronder van het zwaar ste kaliber, werden bestookt. Veertien vliegtuigen vermist. Volgens de tot dusver ontvangen rap porten veroorzaakten de series bom men, neergeworpen door de eerste golf, branden, gepaard met zware ontplof fingen. Deze branden namen door de bommen van de verdere aanvalsgolven in omvang toe. Bij het vertrek lag over het geheele aanvalsgebied een dichte rookwolk, die door den vuur schijn van de brandende wijken werd verlicht, en die dm horizon tot ver in den omtrek rood kleurde. Van beide aanvallen zijn 14 vliegtuigen niet op hun bases teruggekeerd, een, vergele ken met de sterke formaties, die in den strijd waren g.worpen, gering per centage. Het Is bovendien waarschijn lijk, dat een deel van deze toestellen tengevolge van beschadiging ergens an ders is geland en zich lat r meldt. Verslag van een ooggetuige De Londensche correspondent van het tijdschrift „South Africa" geeft een schildering van een der jongste groote Duitsche luchtaanvallen op Londen. „Eenigen van ons meenden, dat de in vasie een feit was géwordén, toen de Duitschers onlangs t^es avonds zooveel bommenwerpers naar ons toezonden en deze eerste golf in den vroegen ochtend door een tweede werd gevolgd. Het was precies als in oude tijden. Toen ik tusschen 4 en 5 uur 's morgens wak ker werd. was de hel losgebroken. Het lawaai was verschrikkelijk. Men kreeg den indruk, dat de geheele Duitsche luchtmacht naar ons toegekomen was". POLITIEK WEEKPRAATJE. 's-GRAVENHAGE, 5 Febr. - Het po litiek weekpraatje, uit te zenden op heden. Maandag, over I-Iilversum 1 om 18.45 uur, draagt den titel „Meneer Pieterse moge zich dekken". Kaart van Pelt DR. GÖBBELS IN DE GETROFFEN WIJKEN VAN BERLIJN. Rijksminister dr. Göbbels heeft Za terdag opnieuw een bezoek gebracht aan een groot aantal bureaux, die den eersten nood van de door de vijandelijke bommenterreur zwaar getroffen Ber- lijnsche bevolking lenigen. Dr. Göbbels kon met voldoening constateeren, dat de werkzaamheden van de hulpkrach ten om de grootste schade te herstellen snel en succesvol verloopen. De man nen en vrouwen in de verzorgings- bureaux begroetten hem hartelijk en voldaan. Wanneer het, zoo zeide dr. Göbbels o.a., na een aantal zware lucht aanvallen steeds weer gelukt is het leven reeds in zoo vergaande mate weer in geordende banen te leiden, dan kan er geen twijfel bestaan over het feit, dat het in de komende tijden van vrede mogelijk zal zijn de vernielde huizen en straten van Berlijn weer in betrek kelijk korten tijd op te bouwen. Reeds thans worden de plannen hier voor uitgewerkt. De voorwaarde voor de verwezenlijking hiervan echter in al leen de overwinning. De Engelschen en bolsjewisten zullen Berlijn beslist niet weder opbouwen. Wederopgebouwd wordt deze stad uit sluitend en alleen door ons zelf. Dit werk van wederopbouw hier in Berlijn persoonlijk te leiden zal mijn grootste en mooiste taak voor de toekomst zijn. De Berlijnsche bevolking heeft in de afgeloopen weken ten overslaan van de geheele wereld het ewijs geleverd van haar onbuigzame houding en van haar dapperheid, die de grootste bewondering verdienen. Geen terugkeer tot het Parlementarisme. Zweden slaat met belangstelling de positie van Finland gade. Minister-president Hansson heeft den vertegenwoordiger van het Finsche blad ,Helsingin Sanomat" een interview toegestaan. Hij gaf daarin als zijn per soonlijke meening te kennen, dit in te genstelling tot die van de verschillende Zweedsche partijen, dat een voortbe staan van de Zweedsche eenheidsregee- ring het beste is. Als argumenten daar voor noemde hij, dat de Zweedsche sociaal-democraten ook na den oorlog waarschijnlijk de positie van meerder heidspartij of tenminste toch van de sterkste partij zullen hebben, zoodat zelfs bij ontbinding van de eenheids- regeering iedere Zweedsche regeering gevormd zou worden o f door de soci aaldemocraten alleen o f door hen in samenwerking met een andere partij. Verder zijn er nu de kwesties van den Zweedschen regeeringsvorm en van de landsverdediging zijn opgelost en na de sociale hervormingen enz- geen essen- tieele tegenstellingen meer. Volgens Hanssons meening is der halve een terugkeer tot het klassieke parlementarisme, dat gebaseerd is op meerderheid en oppositie, niet te ver wachten. Om bovengenoemde redenen bestaat er voor een oppositie geen voor uitzicht ooit de meerderheidspositie te verwerven. Zij kan haar kracht dus be ter in het kader van een eenheidsregee- ring gebruiken dan volledig geïsoleerd. Ten aanzien van de maatregelen tot hulpverleening aan andere landen na den oorlog (zooals bekend heeft Zweden tot dit doel 100 millioen kronen gere serveerd), verklaarde de miuister- president, dat deze maatregelen zich waarschijnlijk niet tot de Noordsche landen zouden beperken. Hij deelde mede, dat er een instituut gevormd wordt, dat over het gebruik van de be schikbaar gestelde gelden zeggenschap zal krijgen. De Zweedsche hulpverlee ning zal niet in hoofdzaak uit giften in geld, doch uit goederenleveranties be staan. Ten aanzien van Finland verklaarde de minister-president, dat de Zweed sche regeering met onverminderde be langstelling de positie van Finland gadeslaat. Nieuws in 't kort. De verliezen der Fascistische Partij. Het secretariaat van de Fascistische Re- publikeinscbe Partij deelt mede, dat vol gens de tot dusverre beschikbare nog niet definitieve cijfers tusschen 10 Juni 1940, den dag waarop Italië den oorlog inging, en 10 Juni 1943 in den strijd aan het front gesneuveld zijn 33275 leden van de Fascistische Partij, 650 squadristen en 1427 partijleiders der verschillende fas cistische organisaties. Ex-marechaussee stal 17 fietsen. De Bossche rechtbank heeft den kantoorbe diende J. van D. uit Den Haag, die niet minder dan 17 fietsen had gestolen ln Eindhoven en omgeving, veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De man. die vroe ger deel had uitgemaakt van het corps marechaussee, placht met verschillende andere Haagsche zwijntjesjagers af en toe naar Branbant te gaan om fietsen te stelen. Tegen hem was 21/2 jaar gevan genisstraf geëischt. Brand bü Maatschappelijk Hulpbetoon te Amsterdam. ïn den nacht van Don derdag op Vrijdag, om ongeveer twee uur. ontdekte men brand in het gebouw van het Centraal Bureau voor Maat schappelijk Hulpbetoon aan de Heeren- gracht 174 nabij de Raadhuisstraat te Amsterdam. De brandweer verscheen spoedig ter plaatse Ondanks de felheid van het vuur wist de brandweer uitbrei ding van het gevaar te voorkomen en te- een drie uur was men den brand mees ter. Het nablusschen vorderde echter nog eeruimen tijd. Van het kantoorgebouw brandden de kelder de gelijkstraatsche atdeellng en de eerste en tweede étage aan da aohteriljdd geheel uit De ellende in Kwantoeng. MILLIOEN MENSCHEN VERHONGERD. De correspondent van de „Manches ter Guardia" meldt, dat de ontzettende gevolgen van den oorlog in de Chinee- sche provincie Kwantoeng. niet bij be nadering met woorden kunnen worden weergegeven. In het afgeloopen jaar is een millioen menschen verhongerd en in het komende voorjaar en den zomer wacht velen menschen hetzelfde lot. Een lid van het Amerikaansche comité tot hulpverleening aan Kwan toeng heeft na een rondreis door het noodlijdende gebied verklaard, dat on geveer de helft der bevolking aan den hongersnood ten offer is gevallen. De overlevenden verkoopen al hun have en zelfs de kleeren die zij dragen, om tegen ontzettende prijzen levensmid delen te koopen. De oorzaak van den nood is. dat de rijstoogst van Kwan toeng ook in normale tijden slechts voor drie of vier maanden voldoende is. Voor de rest van het jaar moet rijst worden ingevoerd, hetgeen echter thans tengevolge van den oorlog niet mogelijk is. Verduister v. 17.458.1. 8 Febr.: Zon op 8.12, onder 17.38 uur. Maan onder 7,57, op 16,54 uur. A/'ax vergooit haar laatste kans op den titel. Slechte dag voor de Alkm. Boys. Generale Synode der Geref. kerke-.. Verzet tegen lecruitspraken. De Generale Synode der Gerefor meerde Kerken kwam onder voorzit terschap van prof. dr. G. C. Berkouwer in de afgeloopen week 2 dagen te Utrecht in spoedvergadering bijeen ter behandeling van besluiten der kerken van Kampen en Giessendam-Nederhar- dinxveld, die verklaarden zich niet aan de jongste leerbesluiten der Synode te kunnen onderwerpen en dit publi ceerden. De Synode benoemde zeven deputaten met de opdracht deze ker keraden er op te wijzen, dat zij hun besluit behooren in te trekken, de be treffende classes op te wekken zich aan de genomen leeruitspraken te hou den en in geval elders zwarigheden zich voordoen, in gelijken zin te handelen. Mede werden in handen dezer depu taten gesteld: a. een rondschrijven van prof. dr. K. Schilder te Kampen aan alle kerkeraden met verklaring van verzet legen de bedoelde leeruitspra ken en b. een schrijven van prof. dr. S Greydanus te Kampen aan de Sy node met verklaring, dat deze zich uitsluitend gebonden achtte aan de verklaringen die hij vroeger onder teekend had (en dus niet aan de thans genomen leerbeslissingen, met welke hij het oneens is). De zeven deputa ten zullen over hun bemoeiingen rap port uitbrengen aan de volgende Sy nodezitting op 11 of desnoods 36 Februari a.s. De mogelijkheid, dat gelijke moei lijkheden zich ook nog in andere ker ken dan die te Kampen en te Giessen- öam-Nederhardinxveld voordoen, is niet denkbeeldig, want bij de Synode was eveneens een bezwaarschrift tegen de leeruitspraken in kwestie ter tafel van 110 predikanten, ouderlingen en diakenen, die 31 Januari j.1. te Utrecht in spoedvergadering bijeen waren. FORTUNA LACHT U TOE. 's-GRAVENHAGE. 5 Febr. - Nog 30 maal kan men het geluk hebben, door het koopen van een Winterhuipiot. voor vijftig cent, een prijs van duizend gul den te winnen, om niet te spreken van de duizenden kansen op prijzen tus schen 500 gulden en "25 cent, die nog zitten in het restant van de W.H.N.- loterij 1943. Reeds 70 maal heeft For- tuna iemand 1000 gulden in den schoot geworpen en er werden in deze loterij reeds prijzen tot een bedrag van bijna 1 500.000 gulden betaald. Door het koopen van een Winter huipiot doet u niet alleen een goede daad. doch hebt u kans op een be hoorlijken prijs. OUD-MINISTER KÖNIG OVERLEDEN. Op bijna^ 77-jarigen leeftijd is gister in Den Ha'ag overleden de oud-minis ter van Waterstaat., ir. A. A. H. W. KÖnig. De heer König kwam in 1915 bij den Rijkswaterstaat in Limburg, waar hij verschillende rangen doorliep. Deze tijd werd onderbroken door zijn minis terschap van September 1918 tot Sep tember 1922 in het eerste kabinet Ruys de Beerenbrouck. In 1923 werd hij directeur-generaal der PTT, uit welk ambt hij in April 1924 op verzoek eer vol werd ontslagen. In Mei van dat jaar werd hij wederom benoemd tot directeur-hoofd-ingenieur van 's Rijks Waterstaat, waarna hij vijf jaar later definitief met pensioen ging en zich in Den Haag vestigde. Ir. König heeft in vele staats- en andere commissies zitting gehad. Ir, König is commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. De uitvaartdiensten worden gehou den op Donderdag 10 Februari a.s. des ochtends te half tien ure in de kapel van pension „Eikenburg" aan de Druivenstraat te 's-Gravenhage. waar na ter aardebestelling op de R.K. Be graafplaats aan de Kerkhoflaan plaats heeft. Luchtalarm in Londen. Naar de Britse'-? berichtendienst meldt, is Zondas ut den vroegen ochtend te Londen lucht alarm gemaakt, In 't kort komen de resultaten van j.1. Zondag hierop neer: Zaandijk en TÓG werden kampioen van hun afd., VUC heeft nog één puntje noodig om den titel te veroveren, dank zij het ge lijke spel van AJax tegen DHC, Heracles had practisch binnen kunnen zijn, als ze gewonnen had en Willem II had gelijk kunnen komen met Longa, als ze maar gewonnen had Bovendien, de Alkm. Boys verloren een voor hen belangrijken wedstrijd, terwijl hun ernstigste concurrente, HBC, zoowaar gelijk speelde! Ajax had tegen DHC weliswaar het beste van het spel, maar de' DHC-ers waren resoluter, schoten vinniger en wa ren daardoor gevaarlijker. Resultaat: A"?x moest met een gelijk spel genoegen n. .ïeni Bijna even belangrijk was de ontmoe ting tusschen RFC en "t Gooi. De gasten moesten winnen, wilden ze nog een kansje, om ie ontsnappen, hebben. En ziet. de Gooiers speelden met den moed der wanhoop enwonnen, zoo dat ze na in verliespunten zelfs boven RFC staan, maar één wedstrijd minder hebben gesp2eld, zoodat hier nog alles mogelijk is. In district JTI liet Heracles zich op eigen veld verrassen door AGOVV, dat goed van zich af beet en met 1—0 won. Wel was Heracles sterker, maar de ver sterkte verdediging van AGOVV gaf haar geen kans. Go ahead profiteesde daar slechts gedeeltelijk van. want de Deventer club speelde gelijk tegen QuJck. Go ahead staat dus nu nog twee punten achter bij Heracles. In het Zuiden speelden MVV en Willem ir gelijk; op zichzelf geen slechte presta tie van de Tilburgers, omdat MVV op eigen grond zeer sterk is. Maar intus- schen heeft Willem n nu een punt ach terstand op haar stadgenoote Longa. En dat met nog twee wedstrijden voor den boeg! PSV won van Noad met 2—0 en heeft dus ook nog een kansje, evenals BW, dat gisteren vrij had. De andere eerste klas-wedstrijden waren van minder belang. Men zie de uitslagen. KFC wint van RCH. KFC ging een zeer lastigen wedstrijd tegemoet in Heemstede tegen RCH, dat vermoedelijk technisch het beste speelt. Maar KFC dacht er anders over, liet zich niet verrassen door het vlotte, maar on productieve spel der Haarlemmers en met eenige goed gerichte schoten stelde zij zich veilig, 't Werd 40 en KFC is weer een stapje dichter bij 't kampioen schap. De Alkm. Boys ontvingen WFC en na een puntlooze eerste helft nam WFC spoedig daarna de leiding, vergrootte die enkele minuten later tot 2—0 en leek toen „binnen" Maar de Boys kregen een tegenpunt :n 'probeerden een gelijk spel te forceeren. Ze kregen kansen, doch het succes kwam aan den anderen kant en zoo won WFC met 3—1. Een tegenvaller voor de Boys was ook nog. dat HBC in Enkhuizen een gelijk spel bevocht. West-Frlsia wist niet te winnen en met 2—2 kwam het einde. 't Begint er nu zeer leelljk uit te zien v> or dc Alkmaarders. In Beverwijk speelden de Kennemers tegen een met 4 invallers uitkomend Alcmaria en wonnen met 3—2. zoodat de Kennemers thans wel geheel veilig staan. De stand is thans: KFC 15 lt 3 1 42—15 36 WFC 15 7 6 2 38-30 30 OSV 15 7 2 6 31—29 W.-Frisia 15 5 6 4 26—30 16 RCH 14 6 2 6 29-32 14 Alcmaria 16 3 4 7 28—32 14 ZFC 13 5 3 5 24—25 13 Kennemers 14 5 3 6 23—31 IS Santpoort 15 6 0 9 29—29 12 HBC 15 3 4 8 29-47 10 Alkm. Boys 15 2 4 9 24—36 8 3e klas kampioenen! In de 3e klasse A waren twee wedstrij den van belang: Zaandijk—HRC en QSC Schagen. Zaandijk toonde door een duidelijke 31 zege op de Helderschen, dat ze onbetwist dc beste ploeg op dit oogenblik is, terwijl QSC weer eens toon de, dat de tegenslagen In de laatste we ken het spel beïnvloed hebbben. Scha gen zag weliswaar geen kans om te win nen, doch het gelijke spel tegen QSC op Zaansch terrein ls in elk geval een fraaie prestatie. Intusschen is Zaandijk onbereikbaar geworden en mag feest vie ren ter eere van het kampioenschap. Helder won met 4—1 van Terrasvogds. In 3 D wist TOG van de Meer te winnen met 3—0 en al won ook Hollandia van WA, de uitslag was van geen be- teekenis meer. daar TOG niet meer in te halen is. Intusschen kan ook Hollan dia op een goed seizoen terugzien en t is alleen maar jammer, dat een paar zwakke wedstrijden hun kans op den ti tel deden verdwijnen. In de 4e klasse A won Texel met 3—1 van LSW, dat dus dit jaar geen kam pioen wordt. Vrone liet zich thuis var rassen door N.-Niedorp, dat in de twe-Vde helft der competitie heel wat beter werk doet dan in de eerste helft. BIJ Wa tervogels—BKC deed zich het merkwaar dige feit voor, dat BKC eerst een 8—0 voorsprong veroverde en toch nog met 3—4 verloor In 4 B won WW met 4—i van Stj- bekarspei, wat wel in de lijn der ver wachtingen lag. In 4 C wist WB van CSV te win nen met 5—1, terwijl Vitesse thuis van USVU verloor met 3—1. Een slechte dag voor de Castrlcumsche clubs. Er ontbreken heiaas enkele uitslagen in de 4e klasse, zoodat we geen volledig overzicht kunnen publlceeren. Men sie overigens de uitslagenlijst. Dammen. HET PERSOONLIJK KAMPIOEN SCHAP VAN NEDERLAND. Zaterdag en Zondag werden in Lei den de zesde en zevende ronde voor het persoonlijke kampioenschap van Nederland gespeeld, waarvan de uit slagen luiden: Zesde ronde: Bellingman—Jernberg 2—0, IJff—Vos 2—0, Rinsma—Van Dar telen 0—2. Baas—v. d. Kraan 0—2, Huis man—Beer s 1—1. AndersonKeiler 0—2 en Kinnegin-rMetz 2—0. Zevende ronde: Metz—Huisman 1—1. Keiler—Baas 2—0, v. d. Kraan—Rinsma 1—1, Van Dartelen—IJff 0—2, Vos- Hellingman 2—0, Anderson—Jernberg 0—2 en Beer s—Kinnegin 2—0. De stand is thans: 1, 2 en 3: Huis man, Kinnegii* en Keiler, allen 10 pun ten. 4, 5 en 6: Van Dartelen, Vos en IJff. allen 8 punten. 7, 8 en 9: Hel lingman. B e e r s en Metz, allen 7 pun ten. 10: v. d. Kraan, 6 punten. 11 en 12: Anderson en Baas, beiden 5 punten 13: Jernberg. 4 punten. 14: Rinsma, 3 punten. VOETBALUITSLAGEN. DISTRICT II. Blauw WitEmma RFC—'t Gooi DHC—Ajax F'oordHaarlem DISTRICT III. NEC—PEC W'ningenTubantia Heracles—AGOVV Go ahead—Quick 2-2 Enschede-Ensch. Boys 0-2 DISTRICT IV. Eindhoven Roermond 3-2 MVV—Willem II 1-1 NACDe Spechten 2-2 Noad—PSV 0-2 2-3 2-3 0-0 3—0 3-0 3-0 0-1 DISTRICT V. GVAV—Sneek 2-0 LSC—Be Quick 3—0 VeendamVelocitas 1-1 Tweede klasse A. Alkm. Boys—WFC 1-3 RCH—KFC .0-4 KennemersAlcmaria '3-2 West-Frisia—HBC 2-2 Tweede klasse B. H'sum—Watergr.m. 1-3 DOS—Zeeburgia 2-0 D W VV r.schaar 0-4 Derde klasse A. QSCSchagen 0-0 ZaandijkHRC 3-1 (Zaandijk kampioen). Derde klasse B. Helder—Terrasvogels 4-1 Vierde klasse A. WatervogelsBKC -4-3 Vrone-N.Niedorp 1-2 Texel—LSW 2-1 Res. derde klasse A. HRC 2—OSV 2 1-2 ZFC 3—KW 2 8-1 Vrone a—DTS b DTS aSchagen a LSW 2—Grashopp. 2 Vrone 2—LSW 3 HANDBAL. DTS 2—DTS 3 2-0 £-0 Oproep voor Rijks-Duitschers. Allen personen, die de Duitsche natio naliteit bezitten en tot dusver nog geen vragenlijst hebben ontvangen, wordt aangeraden onverwijld bij de Orts- gruppe. waaronder zij ressorleeren of bij het Deutsche Kreiswirtschaftsamt, een vragenlijst t.e gaan halen. Deze lijst moet duidelijk leesbaar (met blok- letters) ingevuld en aldaar weer wor den ingeleverd. Zij, die verzuimen een dergelijk formulier tn te vullen, komen niet in aanmerking voor een nieuwe levensmiddelenkaart, die begin Maart zal worden uitgereikt. Inlevering van eieren. 's-GRAVENHAGE, 5 Febr. - Ook dit jaar moeten alle pluimveehouders die geen voedertoewijzing voor hun dieren ontvangen, tusschen 15 Febr. en 1 Juli a.s. 25 versche eieren per kip of per eend inleveren bij door het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren aangewezen verzamelaars. Pluimvee houders, die niet aan den leverings plicht voldoen, zijn een bedrag van f' 1 per niet-ingeleverd ei verschuldigd, terwijl zij tevens hun pluimvee ter beschikking van het Bedrijfschap moe ten stellen. Belanghebbenden dienen de officieele publicatie over deze aan gelegenheid te raadplegen voor nadere bijzonderheden. ALGEMEENE VERGADERING BOND VAN ZANGKOREN IN NOORD-HOLLAND. Gistermiddag hield in café „Central" te Alkmaar de Bond van Zangkoren in Noord-Holland zijn jaarlijksche alge- meene vergadering. De voorzitter, de heer P. J. Mink, opende de vergadering en sprak zijn voldoening er over uit, dat de afgevaar digden zoo talrijk waren opgekomen. Het jaar 1943 was niet naar zijn zin geweest en spr. hoopte in 1944 den bond meer actief te kunnen doen optreden. De secretaris, de heer A. van Bergen, las hierna de notulen voor van de ver gadering in Januari 1943, welke zonder commentaar werden goedgekeurd, waarna de voorzitter nog eenige mede- deelingen deed. In hei jaarverslag 1943 wekte de se cretaris i'.e vereenigingen op aan he: ■WfiEjg te Wtfven, Met nieuws» moed zijn vele vereenigingen, na eenigen tijd van stopzetting, weer tot den bond toe getreden. De rekening werd door de commissie tot nazien derzelve in orde bevonden en door de verg. goedgekeurd. Bij de begrooting 1944 was de post Jaarverga dering aanleiding tot 't verleenen van een crediet van f 100, wegens het 20-jarig bestaan van den bond. De heer De Groot vroeg, welk idee men zich had gevormd om dezen dag te herdenken. De voorzitter deelde mede. dat nog niets voorgesteld was, maai- dat men zeer zeker dezen dag niet zon der meer voorbij wilde laten gaan. Naar aanleiding van een vraag dooi den heer Henning, hoe het komt, dat in de begrooting 1944 de contributie hoo- ger is geraamd, deelde de penningm. mede, dat men in 't afgeloopen jaar slechts f 0.10 contributie had geheven, aangezien geen concours was gehouden. Thans is de contributie weer tot f 0.25 opgevoerd, hetgeen dus het verschil verklaart. Door aftreding van 2 hoofdbestuurs leden, de heeren Van Bergen en Balk, werd een verkiezing gehouden. Met al- gemeene stemmen bleven beide be stuursleden in hun functie gehand haafd. Wat betreft de volgende gewone al» gemeene vergadering werd besloten weer Alkmaar als plaats ven samen komst te kiezen. Een ingekomen voorstel van „Tave- nu" uit Andijk aangaande het houden van een zangersdag, werd ingetrokken, nadat de betreffende afgevaardigde, de heer Singer, kennis had genomen van het feit, dat dit jaar een concours zal worden gehouden. Een voorstel van „Thalia" van Hoog- karspel om aldaar het concours te hou den ter gelegenheid van het 60-jarig ju bileum van deze vereeniging, was aan leiding tot een vraag van den heer Blauw uit Heer-Hugowaard naar de omstandigheden in Hoogkarspel wat betreft het zingen in een zaal of in de open lucht. De heer Appel antwoordde hierop, dat men in Hoogkarspel de be schikking van krijgen over een kerk. wanneer slecht weer het oponthoud in de open lucht niet wenschelijk doet zijn. Na rijp beraad besloot de vergadering het voorstel van „Thalia" aan te nemen, zoodat dit jaar het concours in Hoog karspel zal plaats vinden. Ks taitfUimi yslpi)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1