NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De kloof der generaties. Verbitterde gevechten bij llmenmeer en ten westen van Loega. Max Blokzijl spreekt voor de jeugd. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N/V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 9 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. Dese Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehcclc oplage op aanvrage. DEEDS in normale vredesjaren kan men vaststellen, dat er tusschen een oudere en een jongere generatie een kloof bestaat, die dieper en breeder is naarmate voor beide generaties de maatschappelijke omstandigheden en levensvoorwaarden verschillen. Men- schen van dertig jaren thans hebben andere opvattingen omtrent de samen leving dan de huidge menschen van zestig jaren hadden, toen zij dertig waren. Hoe vaak hoort men niet van ouderen het stereotype gezegde: „Dat deden wij niet, toen wij zoo oud waren." Het feit van deze verschillen zal wel niemand betwisten. Hoeveel meer moeten dan wel de opvattingen uiteenloopen van generaties, wier le vensomstandigheden zoo fundamenteel verschillen zooals tegenstellingen thans meer en meer aan den dag treden tus schen de generatie, die als volwassenen den vorigen wereldoorlog heeft mee gemaakt en zij, die eerst onder den huldigen oorlog voiwasscn cn levens- j rijp wordt. Herinneringen, ervaringen, en de daar op gebouwde oordeelen zijn voor de ouderen veelal bezwaren en belemme ringen om zich aan nieuwe omstandig heden aan te passen. Men moet wel over een zeer sterke dosis intelligen tie beschikken, wil men elastisch en plooibaar genoeg zijn om het steeds wisselende leven telkens even objec tief en onbevooroordeeld te kunnen aanvaarden. Dat kunnen slechts zeer weinigen. Vandaar dan ook veelvuldig de botsingen van meeningen tusschen ouderen en jongeren. Iedere generatie legt haar eigen maat staven aan ter beoordeeling van feiten en ter bepaling van waarden en stelt eigen gedragsregels voor haar levens houding vast. Dat is maar goed ook. Indien dat niet zoo was, kroop het huidige menschengeslacht wellicht nog op handen en voeten door de wereld rond, bijaldien het niet reeds lang door sterkere wezens verdelgd was. Het is het voorrecht en het geluk der jeugd, dat zij onbelast de toekomst mag in gaan en dat zij eigen wetten en regels mag vaststellen. Zij heeft steeds ster kere rechten op grond van het natuur lijke gegeven, dat haar door een lan ger leven langduriger weerstand be schoren is. Wie het langste leeft, heeft gelijk, hoort men vaak spotten. De Jeugd heeft de toekomst, is een verlossende waarheid. HIEP en breed zal de kloof zijn, die de jeugd van heden over enkele jaren van de oudere generatie zal scheiden. Thans reeds wijzen daarop enkele teekenen. Het zou ook onbillijk en dwaas zijn, indien zich de heden- daagsche jeugd lasten en vooroordeelen optorsen zou die haar slechts zouden hinderen het veranderde leven onbe vangen en realistisch te aanvaarden, zooals zich dit haast onverbiddelijk als een logische consequentie uit feiten en toestanden vormt en ontwikkelt. Dat wil niet zeggen, dat de jeugd niet cri- tisch moet zijn en dat zij maar alles voor zoete koek dient te slikken. Ge schiedenis is het werk van menschen. Voor een zeer belangrijk percentage staan den mensch mogelijkheden ten dienste, op den loop der historie in te grijpen. De omstandigheden dwingen de hedendaagsche jeugd haar geest dubbel krachtiger dan die der vroegere generatie te scherpen en te ontwikke len om in het komende maatschappe lijke leven, dat oneindig gecompliceer der dan tien jaren geleden zijn zal. vreugde, geluk en tevredenheid deel achtig te kunnen worden. De ouderen hebben geen recht op de jeugd, wordt wellicht een slagzin van de naaste toekomst. o AANLEIDING tot deze ontboezeming is een kunstrecensie, die voor en kele weken in dit blad over den roman „Jeugd in de Branding" van Hilda Bon- gertman (bij NENASU uitgegeven) ver scheen. De betreffende criticus heeft eens extra zijn best willen doen met veel dikke woorden dezen roman plomp te „kraken". Dat is steeds goedkoop. Van literair standpunt bezien is de roman van de voormalige stewardess van de KLM inderdaad geen open baring. Hij is slordig geschreven. Hij bevat tal van fouten, die een zorgvul dige correctie en een ietwat critischer of geschoolder geest verbeterd zouden hebben. Maar het is ongetwijfeld niet de bedoeling van Hilda Bongertman geweest, een „literaire roman" te schrij ven. Blijkens den ondertitel van haar boek is hei een „roman voor jonge menschen". Nu kan men ook aan schrij vers en schrijfsters van boekt n voor jonge menschen den eisch stellen, dat ze de technische vaardigheid van het métier bezitten, indien ze er zich aan willen bezondigen. Zoo kan van spe lers moreel gevorderd worden, dat ze de regels van het spel kennen en er zich aan houden. In zooverre is cri- tiek op het boek gerechtvaardigd. Het komt echter onder ouderen ook vaak voor. dat zij zich zaken aan matigen zonder de techniek van het métier te verstaan. Dan vallen be- roepsgenooten ook niet aanstonds als hongerige wolven op den arme af om zijn broos gebeente onder bitse beten van vlijmende en zorgvuldig uitgeko zen, opzettelijk kwetsende bewoordin gen te „kraken". o LIET boek van Hilda Bongertman 1 heeft de bedoeling, voor jonge men schen een schets te geven,hoe een klein groepje menschen van „de nieuwe richting" het huidige oorlogsgebeuren ondergaat. De schildering is niet steeds even gelukkig. Zij bevat dialogen, die eerder in „Het Nationale Dagblad" of in een oppervlakkig politiek debat dan in een roman op hun plaats zijn. Er is te vaak een polemische toon als van een van buiten geleerd lesje, waar een innerlijke beleving van dieperen aard dit heerlijke voorrecht van een geboren verteller en romanschrijver diende te overtuigen Was er bij de schrijfster beleving? Waar geen bele ving is, kan ze daar gecreëerd worden? Er is gelukkig geen overdreven pathos. De onverbiddelijke hardheid van dit tijdsgebeuren slaat door sen timenten niet in het tegendeel om. Het boek van Bongertman is geen kunst werk. Daarvoor is het te zeer „onvol dragen" om de kenschetsing uit een der dialogen te gebruiken Maar „het geval" om een andere beeldspraak ook uit het boek te leenen is een eerlijke poging. A's zoodanig is het te begroeten en verdient het be'angstel- ling, zoo al geen navolging met de zelfde technische onvolkomenheden. Hel is geenzins erg, indien voor deze Havenwerken van Nettu no en Anzio vernield. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op plaatsen in West- en Zuidwest- Duitschland. Toestand bij landingshoofd UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 8 Febr. (DNB). - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Het Oostelijke front stond ook gis teren ten oosten van Sjashkof, ten zuiden van de Berezina en bij Wi- tcbsk in het tecken van zware af- wecrgcvechten, in het verloop waar van allo bolsjewistische doorbraak pogingen door den vastberaden weerstand van onze troepen mis lukten. In het gebied van Sjashkof. waar gisteren 17 pantserwagens ver nietigd werden, duren de hevige gevechten voort. Ook ten westen van het llmen meer en ten noorden van Loega werden door pantserwagens en slag- vliegtuigen gesteunde aanvallen der bolsjewisten in tegenaanvallen en verbitterde gevechten van man tegen man afgeslagen. Ten noorden van Newel, in het ge bied ten westen van Loega en bij Nar- wa leverden eigen aanvalsoperaties successen op en leidden tot plaatse lijke frontcorrecties. In de periode van 1—7 Februari werden aan het Ooste lijke front 192 vijandelijke vliegtui gen vernietigd. 17 eigen vliegtuigen gingen verloren. De strijd in Italië. Aan de fronten van het landings hoofd bij Nettuno heerschte gisteren slechts geringe gevechtsactiviteit. De aanval van een Amerikaansch batal jon werd afgeslagen, waarbij drie pant serwagens werden vernietigd. Des avonds wisten sterke stoottroepen in het gebied van Aprilia in weerwil van den deels taaien vijandelijken tegen stand hun stellingen plaatselijk te ver beteren. Vèrdragend geschut bestookte opnieuw concentraties van schepen en ontschepingen bij Nettuno op doeltref fende wijze. Eén transportschip werd in brand geschoten. Ook de luchtmacht ondernam overdag en 's nachts doeltref fende aanvallen op ontschepeningen in de havens van Nettuno en Anzio. Ver scheidene groote benzineopslagplaat sen werden in brand geworpen en de havenwerken werden voor langen tijd vernield. Vier koopvr v'dijschepen met een inhoud van 14.000 urt. werden door b§mtreffers zwaar beschadigd. Aan het Zuidelijke front hield de vijandelijke druk ten noordwesten van Cassino aan zonder dat hierbij groote krijgsoperaties ontstonden. Waargeno men werd, -dat de vijand als gevolg van de zware verliezen in de afgeloopen dagen tot hergroepeeringen is over gegaan. Tijdens de hevige afweergevechten gedurende verscheidene dagen ten noordwesten van Cassino heeft zich de 44ste Reichsgrer/adier-division ,Hoch- und Deutschmeister" onder be vel van luitenant-generaal Franek met een hieraan toegevoegd gemoioriseerd bataljon van het grenadier-regiment 8 en een gevechtsgroep onder bevel van kolonel Baade bijzonder onderscheiden. Enkele vijandelijke vliegtuigen schoten op 7 Februari des middags het in, de haven van Chios liggende Zweedschc Roode-Kruisschip „Wi- ril" in brand. De aanval op het Roode- Kruissschip „Wiril" DE GRIEKSCHE BEVOLKING IS DE DUPE. BERLIJN, 8 Febr. (Interinf). Om trent den in strijd met het Volkenrecht zijnden aanval van Britsche vliegtui gen op het in dienst van het Inter nationale Roode Kruis staande Zweed sche schip „Wiril", dat. zooals het Duitsche Weermachtbericht meldt, op 7 Februari in de haven van Chios ge bombardeerd werd en waarbij, behalve de vertegenwoordiger van het Zweed sche Roode Kruis, dr. Nielson, tal rijke Zweedsche leden van de beman ning van het schip den dood vonden, verneemt het Internationale Informa tie-bureau nog de volgende bijzonder heden: Op grond van een overeenkomst tus schen het Internationale Roode Kruis en de Zweedsche regeering eenerzijds en de beide oorlogvoerenden anderzijds worden reeds sedert geruimen tijd neu trale schepen gebruikt voor de voed selvoorziening van de Grieksche be volking. O.a. varen Zweedsche schepen met vrachten graan tusschen Canada en Griekenland, waar de scheepsladin gen van den Pireaus uit door kleinere schepen verder vervoerd worden. Eén van de daarvoor gebruikte Zweedsche schepen is de „Wiril". die voor de eilanden der Aegaeïsche Zee zorgde. Roode Kruis-schepen voeren op grond van bovengenoemde overeenkomst de kleuren hunner nationaliteit en het teeken van het Roode Kruis op witten ondergrond op de scheepswanden en op het dek. Hun tochten worden door het Roode Kruis aan de oorlogvoerenden medegedeeld, waarbij havens van ver trek en bestemming en de tevoren vast gestelde route nauwkeurig worden aangegeven, zoodat de schepen zonder gevaar te loopen te worden aangeval len zich in de oorlogsgebieden kun nen bewegen. Het geva'-,.Wiril" toont opnieuw aan op hoe ongehoorde wijze bemanningen van Britsche vliegtuigen over internationale overeenkomsten heenstappen. Aangezien hun verb'iif- nlaats en naam van het schip en dus zijn bestemming bekend waren en geen Duitsche belangen door den aanval op dit schip geschaad werden, is bewe zen. dat dit onmenschelijke optreden slechts tegen de Grieksche bevolking gericht was. Verduister v. 17.45— S. 10 Febr.: Zon op 8.08, onder 17 41 uur. Maan onder 8.55. op 19.01 uur eerlijke pogingen van jonge menschen, die iets te zeggen hebben, papier be schikbaar gesteld wordt. Laten zij zich scholen en de nood zakelijke techniek leeren beheerschen. Beter voor hen en hun pogingen papier dan voor ziekelijke krankzinnigheden en schilde- gen van een a-socialen zelf kant van ren voorbij tijdperk met zijn hyper-indivualisme. waarvoor de mensch eerst weer na honderd jaren tijd en interesse zal hebben misschien misschien ook nimmer. HAMA. van Nettuno. LISSABON. 8 Febr. (DNB). In een „openhartige" beoordeeling van den militairen toestand in Italië, zoo meldt Reuter uit Washington, heeft „een hooge Britsche instantie" verklaard, dat de toestand, zooals deze zich rond om het bruggehoofd der Geallieerden bij Nettuno ontwikkelt, bij de Geal lieerden teleurstelling moet verwekken. De Duitschers zijn in dit gebied bijzon der sterk, zoo werd door de betrokken instanties gezegd, en de verwachtingen der Geallieerden, hun oorspronkelijk plan uit te voeren, n.1. Via Appia af te snijden en het Duitsche leger aan te vallen, zijn door de versterking der Duitsche stellingen verijdeld. Op het oogenblik is de wet van handelen op de Duitschers overgegaan en ik geloof, dat men rustig kan zeggen, dat er aan onze zijde een zekere teleurstelling heerscht. Wij hebben de onderneming niet, zooals wij gehoopt hadden, met succes kunnen voltooien. Alarm bij da Finsche infanterie. Ullngi snellen da mannen naar hun plaatsen In da loopgraven, om den vijand een .warme" ontvangst te bereiden PK Borg/Atl/H/P m Reorganisatie van de Staatsloterij. 's-GRAVENHAGE, Febr. In de Staatscourant zijn afgekondigd twee besluiten van den Secretaris-Generaal van het Dep. van Financiën, waarvan het eerste bepaalt de inwerkingtreding op 1 Maart a.s. van het gemeenschap pelijk besluit van 15 October 1943 van de Secretarissen-Generaal van de De partementen van Justitie en van Finan- ciën inzake het loterijbedrijf en het tweede voorschriften geeft voor de Staatsloterij. Voortaan zullen alleen Staatsloten verkrijgbaar zijn. De tot dusver be staande z.g. particuliere loterijen zijn verboden. Aangezien de z.g. briefjes- bedrijven. die deze loterijen expoliteer- den, over een goed verkoopsapparaat beschikten, is dit apparaat ingescha keld bij den verkoop eer Staatsloten, en wel voorloopig in den vorm van een vennootschap, genaamd „Verkoop kantoor van Nederlandsche Staats loten", gevestigd te 's-Gravenhage. De tot dusver bestaande vertegenwoordi gers dezer ondernemingen zullen thans naast in functie zijnde collecteurs en collectrices der Staatsloterij be voegd zijn tot den verkoop van Staats loten. De opzet der Staatsloterij is in hoofd zaak dezelfde gebleven. Als belangrijk ste verschillen met de bestaande Staatsloterij kunnen worden genoemd: 1. Terwijl tot dusver één serie Staatsloten van 21.060 stuks werd uitgegeven, zal voortaan de uitgifte van series van 25.000 loten plaats heb ben, en wel van zoovele series als noodig blijkt om aan de aanvraag van het publiek tc voldoen; 2. De prijs van 1 20 lot wordt ge bracht van 3,60 op 4,— en wel met dien verstande, dat de prijs per klasse 0,80 bedraagt; 3. De hoofdprijzen der eerste vier klassen worden verhoogd tot resp. 25.000,—, 30.000—, 40.000,— en ƒ50.000.—, terwijl aan de vijfde 'asse drie prijzen van resp. 60.000.—, ƒ40.009.— en ƒ30.000.— worden toe- Tevoegd (ongeacht de premies van ƒ30.000,— en ƒ3.000.—, welke blij ven bestaan); 4. De korting van 10°/» ten behoeve van den Staat, welke tot dusver plaats had bij de uitbetaling van prijzen beneden 100.—, komt tc vervallen, dit bcteckent dus, dat bij het z.g. eigen gold ïn alle klassen de vol ledige inleg zonder eenige korting wordt uitbetaald. De nieuwe loten zullen begin Maart voor het publiek beschikbaar worden gesteld. KEURINGEN, Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, tn den leeftijd van 17—43 jaar, kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden de waffen SS, SS-wacbtbataljon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarlne en de Germaansche SS In Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 Jaar, die aanmeldingspllchtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 14 Febr. 9—14 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2: 15 Febr. 912 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 15—18 uur. Den Bosch, Hotel Noord-Bra bant. Marlet 45; 18 Febr, 9—12 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15—18 uur Arnhem. Café Royal; 17 Febr. 9—12 uur, Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18; 1518 uur, Zwolle, hotel Geijtenbeek; 18 Febr. 9—12 uur, Assen, Concerthuls a. 1. Vaart; 15—18 uur, Groningen, Heere straat 48; 19 Febr. 9—12 uur, Leeuwarden. Huize Schaaf, Breestraat; 20 Febr. 9—14 uur. Amsterdam, Dam 4; 21 Febr. 9—13 uur. Utrecht, N.V. Huls. Oudegracht 245; 22 Febr., 9—14 uur, Amersfoort. Pol. Du rch gangslager. Leusderweg; 23 Febr., 9—14 uur, Den Haag, gebouw Amlcitia, Westeinde 15. OORLOGSVERSLAGGEVER W. KUYPER GESNEUVELD. Naar het Algemeen Handelsblad mededeelt, is dezer dagen in den strijd aan het Oostfront gevallen de 47-jarige S.S.-P.K.-man W. Kuyper. De over ledene was een zoon van den bekenden hoogleeraar In de kerkgeschiedenis, prof. dr. H. H. Kuyper, kleinzoon van den grooten dr. Abraham Kuyper. Zijn aanleg voor de journalistiek erfde hij van zijn grootvader en zijn zoekers- natuur dreef hem reeds vroeg over de grenzen, waar hij als medewerker van dagbladen te Londen en Berlijn gerui men tijd werkzaam was. Tijdens diver se reizen deed hij vele ervaringen oo. Kort voor den oorlog keerde hij naar Nederland teug en vond weldra bij de nersafdeeling der P.T.T. 'n nieuwe taak Over deze periode kunnen tevens zijn beschouwingen in het Haagsche Dag blad „Het Vaderland" worden gememo reerd. Zijn enthousiasme voor het Na- tionaal-socialisme kwam vervolgens tijdens zijn functie als perschef van den N. V. D. tot uiting. Na een zware militaire opleiding bij de Waffen S. S heeft hij als P K.-man menige bij drage voor de Nederlandsche pers ge leverd. In November van het vorig jaar vertrok hij van Berlijn naar hel front, waar hij in den geweldigen strijd voor zijn ideaal gevallen is. KADEROPLEIDING GERMAANSCHE LANDDIENST. Ecuwen geleden trokken Nederland sche boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven, steden als Danzig en Marienwerder laten noe heden den Nederlandschen Invloed ln hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in 't blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandsche jongens en meisjes in den Germaanschen Landdienst, om het boerenwerk weer te leeren Later zul len zij zich eigen hoeven bouwen en mede den grondslag leggen vpor een nieuwen Germaanschen boerenstand in deze gebieden. De jongens en meisjes zijn ondergebracht in kampen onder Nederlandsche leiding, Over enkele weken begint de oplei ding van kampleiders(sters) voor den Germaanschen Landdienst. Zij, die meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding aan melden. Leeftijd 18—25 jaar. Aanmelden bij: Germaansche Landdienst, Utrecht- Koningslaan 9. SCHAGEN. DISTR1BUTIEN1EUWS. PETROLEUM VOOR KOOKDOEL- ErNDEN. Van 9 Februari tot en met 4 Maart 1944 geeft elk der bonnen „18" van de bonkaart U 215 voor Kookdoeleinden recht op het koopen van één liter petroleum. BON AAN WIJZING PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van Februari tot en met 8 Maart 1944 geelt elk van de bonnen „54 Ver lichting" en „55 Verlichting" van de bonkaart „S121" en de bonnen „65 Verlichting" der bonkaart „S 221" recht op het koopen van één liter petro leum. De geldigheidsduur der bonnen ..52 Verlichting" en „53 Verlichting" der bonkaart „S 121" is verlengd tot en met 8 Maart 1944. Zooaïs bekend geeft eik dezer bonnen recht op het koopen van één liter petroleum. LOOP DER BEVOLKING OVER 1943. De bevolking bestond op 31 December 1942 Uit: 2167 m., 2178 vr. totaal 4345. Zij vermeerde gedurende het Jaar door geboorten met 57 m., 39 vr., totaal 96; vestiging: 253 m., 308 vr., totaal 561; to tale vermeerdering 310 m., 347 vr., totaal 657. Zij verminderde gedurende het Jaar door overlijden met 29 m., 28 vr., tot. 57; vertrek: 138 m., 172 vr., totaal 310. To tale vermindering 167 m., 200 vr., totaal 367. De bevolking vermeerderde dus met: 143 m., 147 vr.. totaal 290 en bedroeg op 1 Jan. 1944 2310 m., 2325 vr., totaal 4635. Gedurende het jaar 1943 werden 20 hu welijken gesloten, werden 3 huwelijken door echtscheiding ontbonden en werd 1 kind als levenloos aangegeven. Kolhorn Nog een biljartclub. - Naar men ons mededeelt is, evenals in café Droog, nu ook in café Groet een biljartclub opgericht. Een voorloopig bestuur, be staande uit Jac. de Vulder, voorzitter en Jan Stevens, secr.-penn., is gevormd en een 8-tal leden heeft zich opgegeven. Gezien het verschijnen van een tweede club, kan geconcludeerd worden, dat de animo voor 't groene laken hier groot is. Taitjenhorn. In 't Gouden Haantje. - Vorig jaar heeft „V.V.O." te Dirkshorn deze klucht van Otto Harting reeds een paar maal opgevoerd, en wel met zooveel succes, dat van alle kanten het verzoek kwam om ook elders het stuk voor het voet licht te brengen. Om verschillende re denen kon toen niet aan een her opvoering worden gedacht. maar onlangs kon toch worden besloten, met het stuk op tournee te gaan. Café Kaan dorp was 't eerst aan de beurt en daar trad dan V.V.O. Zondagavond op voor een eivolle zaal. De lachsalvo's waren den geheelen avond niet van de lucht om de vele, dolkluchtige verwikkelin gen, welke in 't stuk zijn verwerkt. De grime was keurig verzorgd en de ver tolking van het stuk werd algemeen grprezen. Wat den inhoud betreft: echt iets om de zorgen, die deze tijd mei zich brengt, eens weg te lachen. Velen moesten worden teleurgesteld, omdat de zaal uitverkocht was, zoodat we hopen V.V.O. eens spoedig weer ta zien. TALRIJKE VRAGEN GESTELD EN BEANTWOORD. In vervolg op het gister reeds gepu bliceerde inzake de door den Jeugd storm georganiseerde bijeenkomst in Hotel Proot te Alkmaar, waar Max Blokzijl voor de Jeugd sprak, laten wij hier het verslag van de daar gestelde vragen en antwoorden volgen. Van de gelegenheid om vragen in te dienen en te stellen, werd een zeer druk gebruik gemaakt. Niet minder dan een twintigtal schriftelijk inge diende vragen werden door Max Blok zijl voorgelezen en beantwoord, terwijl hij ook nog op een vijftal mondelinge vragen inging. Het feit, dat in Schagen de jeugd tot en met 15 jaar 's avonds niet op straat mag en in Alkmaar de jeugd tot en met 20 jaar niet. bleek de Jon geren hoog te zitten. Een Jeugdstor- mer stelde zelfs de vraag of het niet wenschelijk was, te trachten, dit ver bod voor de Jeugdstormers opgeheven te krijgen, omdat van hen mag worden aangenomen, dat zij zich op straat be hoorlijk gedragen. Max Blokzijl was hiertegen, omdat z.i. de Jeugdstormers het niet prettig moeten vinden, meer rechten te hebben dan de andere Nederlandsche jeugd. De nat.-soc. moet van het standpunt uitgaan dat hij niet méér rechten, maar wel méér plichten heeft. Men diende tegen de heele bepaling bij de eigen overheid te protesteeren, want dan ziet de heele Nederlandsche jeugd, dat de Jeugdstorm ook voor haar vecht. Naar aanleiding van een vraag, waar om de Nederlandsche Padvinderij ver boden was. antwoordde Blokzijl, dat hij dat ten zeerste betreurde, omdat er in de Padvinderij vele goede eigen schappen zitten, die men in den Jeugd storm terugvindt. Waar de politieke partijen verboden zijn en er achter de Padvinders ouders zitten met een anti geest, en de Padvinderij naar Engeland wees. daar had dit een bijzonderen ach tergrond. Spreker vindt het echter jammer en hij denkt er niet aan, de trekkers en de Padvinderij verwijten te doen. Samen met de trekkers de landjeugd en de arbeidsdienst zullen wij straks het Lentefeest vieren. Op de vraag, waarom de Duitschers de Nederlanders de radio en de tele foon hebben afgenomen, zeide Blokzijl, dat hij gehoopt had, dat ze dit niet hddden gedaan. De Duitschers zijn geen Nederlanders en begrijpen niet. dat. als men een Nederlander iets ver biedt, hij het leuk vindt, het juist te doen. Spreker had gewild, dat men de uitzendingen van de Flitspuit van Meyer Sluyzer aan de Nederlanders viermaal per dag had voorgezet op gramofoon- platen, overtuigd als hij was. dat dan na één week geen Nederlander er meer naar zou hebben geluisterd. Zijn raadgeving werd niet opgevolgd en wij zullen ons daarin moeten schikken. Er zijn trouwens nog achttien geheime blaadjes. De telefoon is afgenomen om bij een eventueele invasie doorzending van berichten te voorkomen. Op de vraag, waarom de Katholieke kerk den Jeugdstorm tegenhoudt, ant woordde Blokzijl, dat de Roomsch Katholieke geestelijkheid in Duitsch- land een concordaat heeft gesloten. Het is spreker niet duidelijk, waarom in Duitschland de Katholieke jeugd wel in de Hitier Jugend mag en hier niet in den Jeugdstorm. Het schijnt, dat de Bisschoppen in de verschillende 'anden het niet met elkaar eens zijn. Wanneer het nat.-soc. den oorlog zal hebben gewonnen, dan zal er hier ook wel met de Katholieke geestelijkheid te praten zijn Wij hebben niets tegen de Katholieke kerk. Er is geen woord van den Heiligen Vader te vinden, dat het nat.-soc. als zoodanig veroordeelt of verbiedt. Een belangrijke vraag was ook, waar om Duitschland vóór drie jaar een ver drag met Rusland sloot en nu de Ne derlanders oproept om te strijden tegen het bolsjewisme. Blokzijl antwoordde, dat het verdrag was gesloten, omdat men het beter oordeelde, eerst met één kant af te rekenen, Het heeft helaas niet lang ge noeg geduurd en dit is wel de reden, waarom Hitier niet naar Engeland to overgestoken. Niemand heeft geweten, dat het bolsjewisme zóó sterk was; nu is het een wereldoorlog geworden, een oorlog van groote beginselen tegenover elkaar. Het gaat nu om Europa. En voor het behoud van Europa dient ieder mee te helpen. Gelukkig is Duitsch» land niet zonder hulp. De Duitsche sol» daat is de beste ter wereld. Duitsch* land vecht voor groote idealen en al duurt het nog drie jaar, het zal win nen. Er komt een tijd, dat het Neder landsche volk zal zeggen: „Wij hebben het begrepen". Er ls reeds de belang rijke uiting van den bisschop van Roer mond, die in een interview met de Nieuwe Venlosche Courant verklaarde, dat het Episcopaat langzamerhand in ziet het groote gevaar dat uit het Oos ten dreigt en er volstrekt niet op go- brand is, dat dit gevaar nog grooter wordt. „Staat het vast, dat Nederland vrfj komt, wanneer Duitschland den oorlog wint?" Nederland is sinds onheuglijke tijden niet vrij geweest. Vóór den oorlog hin gen wij van Engeland en Amerika af, aldus Blokzijl en na den oorlog zullen wij in de eerste plaats van Duitschland afhangen. Duitschland zal zeggen: „Jul lie bent een Germaansch vollq. maar degenen, die het meest hebben ingezet, moeten het meest te zeggen hebben". Het is dus logisch, dat we niet heele- maal vrij komen. Maar één ding staat wel vast, dat is door Hitier aan Mus- sert verzekerd, dat wij onze gewetens- en godsdienstvrijheid zullen behouden, dat Hitier aan Mussert zal verzoeken, namens het Nederlandsche volk te spreken, dat Duitschland ons niets wil afnemen, dat wij Nederlanders zullen mogen blijven, ons eigen cultuurgebied mogen behouden, maar dat wij zullen moeten samenwerken in de verzekering en de verdediging van een groote, nieu we toekomst. „Hoe komt het. dat de arme Joden uit Amsterdam zijn verjaagd, terwijl de rijke Joden nog met de tram mee rij den?" Er zijn nog Joden, die zonder ster mogen loopen. Er zijn Joden, die met een niet-Joodsche vrouw zijn getrouwd en er zijn nog Joden, die in het belang van de bedrijven voor de gemeenschap niet uit die bedrijven kunnen worden gehaald. Maar het oogenblik komt, waarin ook deze zullen verdwijnen. Een der jongeren was van oordeel, dat de consequentie eischte, dat mefi met het bolsjewisme geen verdragen sloot en dat men van de Joden ook geen diensten moest wenschen, ook al gaven die voordeel. Blokzijl antwoordde, dat men zonder nadeel voor de gemeenschap Joden ln bepaalde handwerken nog niet direct kon missen. De Joden hebben ons al twee duizend jaar beduveld en het was dus niet erg, als zij enkele maanden werden beduveld. De nat.-soc. zijn godsdienstig, ge- looven aan Christus; Christus was een Jood. Hoe rijmt men dat? Aldus eeh. vraag op theologisch gebied. „Er zijn nat.-soc.," zoo zeide Blokzijl, „die niet gelooven, dat Christus uit een Joodsche moeder geboren werd. Er zijn menschen, die zeggen: „Wij houden ons volledig aan het Oude Testament". Wij. nat.-soc., laten ieder in zijn ge loof vrij. Ieder moet weten, hoe hü tegenover God staat. Spr. is geen theoloog, maar hij is geneigd te denken, dat bet beneden de grootheid van Christus is, Hem aan een ras te ver binden. Voorts beantwoordde Max Blokzijl nog vragen over huwelijken tusschen Hollandsche meisjes en Duitsche man nen, waar hij niets tegen had. omdat ze van gelijk ras zijn, mits do meisjes zich er van overtuigen, dat het geen gehuw de mannen waren. Ten aanzien van het oppikken van onderduikers door N.S.B.'ers zeide Blokzijl, dat hij tegen verklikkerij was, maar dat er grenzen waren, vooral te genover die onderduikers, die hoopten, later de N.S.B.'ers naar het leven te kunnen staan. Tenslotte bleven verschillende jon- rgeren nog voor een huishoudelijk praatje met Blokzijl bijeen. Noordscharwoade. Politie. Gevonden: R.K. kerkboekje: een portemonnale met inhoud; een grijze portemonaie; kindertaschje met lnh.; een klnderwant en een zuidwester. Inl. bij den heer Van der Mars. „De Gouden Klomp". - Het Lange- dijker publiek is wij hebben dit ai eens eerder opgemerkt op het ge bied van amusement wat eenzijdig ge oriënteerd. Komt er een goed tooneel- gezelschap maar dan moet het ook inderdaad goed zijn dan kan men verzekerd zijn van een uitverkochte zaal. Wanneer echter van variété of re vue sprake is, heeft men niet op een groote belangstelling te rekenen, hoe goed verzorgd dit soms ook is. Dit vooroord rel was ook wel weer oorzaak, dat de revue „De Gouden Klomp" welke Zondagavond in „Con- cordia" werd opgevoerd, 6lechts een goede tweehonderd menschen trok. Het grootste gedeelte van deze toe schouwers heeft ten zeerste genoten van hetgeen door de zes medewerkers, met aan het hoofd Kees Manders, de be kende revue-komiek uit Carré, in zeer vlot tempo ten tooneele werd gebracht. Er is soms onbedaarlijk gelachen om de schetsen, welke in bonte verschei denheid werden opgevoerd. Vooral „de Schok" werkte zeer op de lachspieren van het publiek, zóó zelfs, dat ook de artisten moeite hadden om zich goed te houden. Tim Telby was dan ook een raar soort dokter. Ook als Jonas de huisknecht in een andere schets was hij uitstekend op dreef. Kees Manders had een groot aandeel in het program ma. Hij wist met zijn leutige, maar soms ook ernstige liedjes de aanwezigen aangenaam bezig te houden en te boeien. Nel Vermeulen. Lou Geels en Tiny van Asch waren heel goed in de schetsen, terwijl laatstgenoemde zich ook eenige malen als zangeres met veel succes deed hooren. Martin Erich zorgde voor een goede begeleiding en liet het publiek gezellig populaire liedjes zingen bij zijn accordeon-muziek. Al moge een enkel onderdeel van het programma, zooals bijv. het in de 2anl komen van den zanger, minder worden geapprecieerd door de betrokkenen, die met een serenade werden vereerd, het publiek loonde zich zeer voldaan. Het heeft een avond van uitbundige vroo- lijkheid gehad en dat is ook wat waard in dezen tijd. 's Middags werd een kindermiddag gegeven, waarvoor de belangstelling klein was. Niettemin heeft de bekende goochelaar Jan Hagoort de jeugd met zijn goocheltoeren een paar leuke uur tjes bezorgd. Kuiper. Barsingerhorn. Non-stop-turnuitvoering. - Zondag avond hadden wij 't genoegen Sparta'e non-stop-uitvoering in de zaal van „De Fortuin" bij te wonen. Het is voor de vereeniging en haar leider, den heer S. Keesman, een groot succes geworden. De 28 nummers van het programma werden op vlotte wijze uitgevoerd en zoowel het turnen, speciaal van de heeren, als de verschillende dansen voldeden ten volle aan de tamelijk hooggespannen verwachtingen. Voor de afwisseling zorgden mevr. Blaauboer— Jonk en de heer P. Blaauboer. De laat ste zorgde voor een vroolijke noot en slaagde daarin volkomen. Ten aanzien van mevrouw BlaauboerJonk zouden wij de opmerking willen maken, dat, hoewel haar zang als steeds bekoorde, wij haar toch liever in anderen zang hooren. Het was een avond waarvan iedereen hoogst voldaan huis waarts keerde en wij zijn het eens met den voorzitter van Sparta, den heer C. Keetman, toen hij zeide te hopen, dat een volgende maal niet alleen turnsters en turners uit Winkel, doch ook uit Barsingerhorn het tooneel zullen be volken. Winkel. De reddende hand. - Voor een tame lijk goed gevulde zaal bracht Winkel's Tooneelclub Zondagmiddag in zaal Laan het successtuk „De reddende hand" van Henk Bakker voor de tweede maal ten tooneele. Het spel viel zeer ln den smaak, zoodat het dankbare publiek de spelers beloonde met een welver diend applaus. Voetbal. - Winkel II kreeg Zondag middag Dirkshorn I op bezoek en moest het loodje leggen. Het verloor met 27. Winkel III speelde tegen B.K.C. III en won met 3—0. De b-tjes hebben het er niet best af gebracht. Zij moesten spelen teger. Grasshoppers, kwamen echter met 8 man op cn verloren met 141.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1