NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Duitsche stellingen in zware afweer- gevechten gehandhaafd. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.\ Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 10 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 34, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarLef: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcheele oplage op aanvrage. De Landwacht. ÏTIT de oproepen voor de Land wacht is gebleken, dat het voorbe reidende werk zijn beslag heeft gekre gen. Volgens de onlangs verschenen officiëele publicatie heeft men de :n- deeling van de „Landwacht" in een beroeps- en een hulpdienst kunnen vaststellen. Het beroepskader zal ge heel in vasten dienst treden en een alleszins behoorlijke sociale positie erkend zien. Dit staande gedeelte zal In de onderscheidene provincies geka zerneerd worden. Zoowel de leden van den beroepsdienst als van den hulp dienst die slechts gedeeltelijk, n.1. enkel wat hun vrijen tijd betreft, in' dienst, van de Landwacht treden zul len een grondige politioneele opleiding ontvangen. Een en ander opdat zeker heid verkregen wordt, dat allen de bij verordening van den Rijkscommissaris en nader, bij beschikking van den com- misaris-generaal voor de Veiligheid, geregelde taak en bevoegdheid naar behaoren kunnen vervullen. Uitdrukkelijk is nog eens omschre ven, dat deze taak en bevoegdheid zui ver van politioneelen aard zijn. In af wijking van den Landstorm Nederland, die militaire opleiding met herhalings oefeningen, enz. ontvangt en derhalve ook een militaire functie zal vervullen is de Landwacht een politioneele for matie. Haar taak is ondersteuning van de normale politie, waar deze voor de opdracht komt te staan, de orde en rust van de Nederlandsche bevolking te handhaven. Daartoe krijgen de leden van de Landwacht naast practische op leiding ook gedegen onderricht in de voor politieorganen noodzakelijke wets- kennis. o I)E Landwacht is echter geen ver- lengstuk van de gewone politie in dien zin, dat zij als hulppolitie fungeert.. Zoowel de Rijkscommissaris in zijn ver ordening van den 13den November van verleden jaar als later de commissarvs- generaal voor de Veiligheid hebben de taak van de Landwacht nauwkeurig omschreven met: bescherming van het leven en goed van nationaalsocialisten en van de ordelievende bevolking, be strijding van politieke moordenaars en saboteurs en beveiliging van de voed selvoorziening en van openbare inrich tingen tegen overvallen en sabotage. Hierdoor treedt het eigen en bijzon dere politioneele karakter van de Land wacht duidelijk op den voorgrond. Het is een gewapende nationaalsocialisti sche beschermingsorganisatie van de Beweging en wat officieel tot de com petentie van de Beweging als uitslui tende draagster van den politieken wil van het Nederlandsche volk is ver klaard. Dat aan zulk een formatie dringend behoefte bestaat, hebben de veelvuldige overvallen op post- en distributiekan toren en de gebeurtenissen om de jaarswisseling o.a. in Groningen en Deiden overduidelijk bewezen. De Landwacht is niet opgericht, omdat de bestaande politieorganen in hun taak te kort geschoten zouden zijn. De Ne derlandsche politie heeft zich trouw en vol plichtsbetrachting ten overstaan van land en volk van haar taak gekwe ten. In de huidige bewogen tijdsom standigheden met hun uitzonderlijk karakter van lasten en plichten vnoi enkeling en gemeenschap is het be staande politieapparaat ondanks alle duidelijk betoonde en gewaardeerde loyaliteit niet machtig genoeg, tegen de voor Nederlandsche begrippen onge kend duistere praktijken van saboteurs en moordenaars afdoende op te treden Ondanks alle politioneele voorzorgs maatregelen zijn herhaaldelijk feiten voorgevallen, die de noodzakelijke rust in dit land in hooge mate verstoren en alle ordeiievenden ernstig verontrus ten. De systematisch toegepaste ter reur van een kleine minderheid, die ir. een van overzee en door communisten kunstmatig gekweekte en opgehitste politieke onderwereld is ontaard, lola begrijpelijke. maar eigengerechtigde reacties, tegenmaatregelen en tegen- terreur uit. Alle weldenkende Neder landers, die van orde en rust houden en men kan met stelligheid aan nemen, dat dit 90"/» der bevolking is! keuren in alle nuchterheid en ernst deze toegespitste verhoudingen af. te goed wordt beseft, dat hierdoor het geheele raderwerk van een behoorlijk functionneerend maatschappelijk leven op een hellend vlak dreigt te glijden en desorganiseeren zal. o zoowel terreur als tegenterreur v-' doeltreffend tegen te gaan en ook preventief te bestrijden is de Land wacht opgericht. Zij komt- niet tegen over het bestaande poütie-apparaat ie staan, doch zal met dit samenwerken in het werkelijke belang van de over- groote meerderheid van het Nederland sche volk. Leden uit de W A„ de SS, de P.O. en den Jeugdstorm, die daar toe krachtens lichamelijke geschikt heid, ontwikkeling en leeftijd in aan merking komen, zullen, hetzij in den beroepsdienst, hetzij in den hulpdienst, opgenomen worden. Van alten wordt verwacht, dat zü in het besef van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van land en volk tot de Landwacht toe treden en dat zij bij de toekomstige vervulling van hun taak disciplinair handelen in den hierboven geschet- sten geest. HAMA. Nikopol volgens bevel oniruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 9 Febr. (DNB). - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Vervuld van een voarbecldigen strijd geest, sloegen onze troepen in zware afweergevechten bü Niko pol, ten westen van Tsjerkassy, ten oosten van Sjasjkof, ten zuiden van de Berezina, ten zuiden en ten westen van het Ilmenmeer, alsmede, in het gebied van Loega sterke bolsjewistische aanvallen en door braakpogingen. nadat plaatselijke penetraties waren opgeheven of afgegrendeld, af. Het bruggehoofd van Nikopol werd na een zorgvuldige vernieling van alle militaire en voor de eco nomische oorlogvoering belangrijke installaties volgens bevel ontruimd. Ten oosten van Sjasjkof werden bij den afweer en bij tegenaanvallen 58 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Ten zuiden van de Berezina, waar de bolsjewisten met formaties strafgevan- genen aanvielen, werden nog 15 andere gevechtswagens stuk geschoten. In het gebied van Witebsk beperk ten de bolsjewisten zich na de zware verliezen der afgeloopen dagen tot en kele zwakke aanvallen, die in het ge concentreerde vuur afgeslagen wer den. Bij de zware afweergevechten tus- schen Pripet en Berezina hebben zich de onder bevel van den generaal der artillerie Weidüng strijdende 36ste en 134ste infanterie-divisies. aangevoerd door de dragers van het eikenloof ko lonel Conrady en luitenant-generaal Schl emmer, schitterend gehouden. DE STRIJD BIJ NETTUNO. In het landingshoofd van Ncttuno werden onze stellingen in weerwil van den hardnekkigen Britschen tegenstand verscheidene kilometers vooruit geschoven en 700 gevan genen gemaakt. Sterke door pant serwagens en scheepsartillerie ge steunde vijandelijke tegenaanval len werden afgeslagen. De gevechten zijn nog aan den gang. Onze luchtmacht stelde vijandelijke batterijen bij Aprilia door voltreffers buiten gevecht, vernielde verscheidene opslagplaatsen van materiaal en ver nietigde zes vijandelijke vliegtuigen. Vijandelijke ontschepingen in het lan dingshoofd werden door slagvliegtui gen en zware batterijen doeltreffend bestookt. KADEROPLEIDING GERMAANSCHE LANDDIENST. Eeuwen geleden trokken Nederland sche boeren en handelaars naar hei Oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven, steden als Danzig en Marienwerder laten noe heden den Nederlandschen invloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in 't blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds Nederlandsche jongens en meisjes den Germaanschen Landdienst, om het boerenwerk weer te leere.i La'-er zul len zij zich eigen hoeven bouwen mede den grondslag leggen voor een nieuwen Germaanschen boerenstand In deze gebieden De jongens en meisjes zijn ondergebracht in kampen ondei Nederlandsche leiding Over enkele weken begint de oplei ding van kamplelders(sters) voo- den Germaanschen Landdienst. Zij, die meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding aan melden. Leeftijd 18—25 jsar. Aanmelden bij: Germaonsche Landdienst, Utrecht. Koningslaan 9. Een meisje van den Nederlandschen Arbeidsdienst is den boer behulpzaam bij het melken der koeien CNF/NAD/v d Werf/Pa* m Nieuws in 't kort. Nieuwe hoofdredacteur Nat. Dagblad. Naar wij vernemen, ls door den Leider der N. S. B. de hoofdredactie van het Nat. Dagblad opgedragen aan den heer M. Zwiers, die met ingang van heden zijn nieuwe functie heeft aanvaard. Terreuraanvallen op Frascati, Orte en Viterbo. De Anglo-Amerlkaansche luchtmacht heeft in de omgeving van Ro me opnieuw zware terreuraanvallen on dernomen op de steden Frascati, Orte en Viterbo, alsmede op een aantal kleine plaatsen. De bevolking leed deels zeer re verliezen. De schade aan woonhui- en openbare gebouwen ls aanzienlijk. Bij den luchtaanval op de stad Florence is ook de bekende kunstenares Lina Ca- vallieri gedood. :n schrijfraanlak? Dinsdagnacht te Amsterdam een inbraak pleegd in een pakhuis op den Oude schans. Niet minder dan 250.000 ansicht kaarten zijn er ontvreemd, ter waarde an circa f6500. Door het verwijderen van een rooster zijn dieven een parfumeriefabriek in de Plantage Middenlaan binnengekomen. Zij hebben er voor ongeveer f 15.000 aan par fumerieën e.d, gestolen. Botsing kostte voerman het leven. Maandagavond heeft onder de spoor wegtunnel aan den Vleutenscheweg te Utrecht een ernstige botsing plaats gehad tusschen 'n auto en een met 'n paard be spannen wagen, tengevolge waarvan de voerman van den wagen, de 40-jarige H de Graaf, van den bok werd geslin gerd. waarna hij nog een trap van hel paard kreeg. Met ernstige verwondingen werd hij naar 't acad. ziekenhuis overge bracht. waar hij zonder bij kennis te zijn gekomen, Is overleden. Noodlottig ongeval. Doordat het paard schrok en opzij sprong, geraakte de echtgenoote van den heer De Graaf, on derwijzer aan de hervormde school te Doornspijk, ter hoogte van het schoolge bouw aan den Dorpsweg, onder een wa gen. welke met kunstmest was geladen, Zwaar gewond werd meVrouw De Graaf naar Zwolle overgebracht, waar zij aan de gevolgen van het ongeval ls overle den. Yvette Guilbert overleden. Te Alx en Provence ls overleden Yvette Guilbert. die als diseur? over de geheele wereld hare triomfen heef', gevierd, vooral als vertolkster van het Fransche chanson. Ook in ons land is zij nog betrekkelijk kort rele-'en ooge'rede"). Tweehonderd kilo boter gestolen, On bekenden hebben een inb -aak gepleegd In de Coöperatieve Zuivelfabriek te Dorst bij Breda. Zij dringen aan de achterzijde het gebouw blnne.. en nrmen bijna 200 kg. boter en vet en een groote partij boterbonnen mee. Verduister van 17.458.- u. II F 'Jr.: Zon op 8.06. o der 17.43. Maan onder 9.17, op 20.05 Het Zuid-Italiaausche front. Aan het Zuidelijke front leefden de gevechten ln den sector van Cassino— Metelelle weer op. Talrijke vijandelijke aanvallen bleven hier tevergeefs. Terreuraanval. Formaties Amerikaansche vliegtuigen ondernamen op 8 Februari des mid dags opnieuw een terreuraanval op plaatsen in West-Duitschland. in het bijzonder werden woonwijken dor stad Frankfort am Main zwaar ge troffen. De bevolking leed verliezen. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden ondanks de ongunstige voorwaarden voor den afweer 31 vij andelijke vliegtuigen, voor het mee- rendeel viermotorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op West- en Noordwest-Duitsch- land. „Finlands antwoord". STOCKHOLM, 9 Febr. (DNB). Se dert gisterenochtend is Moskou geheel onverwacht in de pers en de radio met alle middelen der Sovjetpropaganda eqp grooten aanval begonnen op Fin land. Nadat reeds gisteren de pers een desbetreffende aanwijzing had ontvan gen met nauwkeurig aangegeven on derwerpen. waarbij ook „De Prawda" en „De Iswestija" zeer scherpe agres sieve artikelen publiceerden, wordt deze Sovjet-veldtocht tegen Finland thans met onverminderde hevigheid voortgezet. De geheele ochtenduitzen ding van de Moskousche radio was ge vuld met uitlatingen over het Karelo- Finsche probleem. Vooral echter is het „De Prawda". die thans den Finnen in den scherpsten vorm de zwaarste verwijten maakt. In het artikel, dat als opschrift draagt Wij zullen de Finsche indringers dwingen zich van Sovjet grondgebied weg te scheren." wordt o.a. gezegd: de bolsjewisten hebben niets vergeten, noch de z.g. Finsche instucteurs bij den opmarsch der Duitschers, noch de Finsche vrijwilligers. Het uur van de vernietiging der Finnen, zoo wordt tenslotte in dit artikel gezegd, nadert. BERLIJN. 9 Febr. (DNB). Onder het opschrift „Finlands antwoord" wijdt „De Berliner Börsenzeitung" een arti kel aan de politieke agitatie-manoeu vres, die thans door Moskou, Londen Washington met assistentie van eenige ijverige Zweedsche bladen wor den ondernomen om den weerstands- wil van Finland te breken Ook in Finland, aldus het blad, moet men thans ervaren, dat men door drei gementen en bomterreur den weer- standswil slechts versterkt. De aanval, door 200 Sovjet-vliegtui gen op Helsinki ondernomen, heeft weliswaar geleid tot de vernieling van woonhuizen en cultuurmonumenten, maar het antwoord was een eendrach tige strijdroep van het Finsche volk. Niettemin heeft de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken zijn best gedaan om de Sovjets bij hun ■eurondernemingen en persdreige menten tegen Finland te helpen. Dt woordvoerder van het Finsche gezant schap te Washington heeft daarop ech ter verklaard, dat de houding van Fin land onveranderd blijft, en zelfs als Helsinki met den grond gelijk zou wor den gemaakt, zou het volk niet capi- tuleeren. Andere taal, aldus de „Börsenzei tung". hebben wij van onze Finsche wapenbroeders niet verwacht. Zij we ten evenzeer als wij. dat in deze wor steling op leven en dood slechts de standvastige de overwinning behaalt. DERTIENJARIGE JONGEN VERMOORDDE ZIJN VADER. Knaap leed aan vervolgingspsychosc. Op 11 Januari j.1. werd in de Atjeh- straat 44 te Rotterdam de 57-jarige kantoorbediende J. J. de Jong met zware verwondingen aan het hoofd op de trap gevonden. Hij overleed korten tijd na de opneming in het ziekenhuis Coolsingel. Het 13-jarig zoontje, met wien de man alleen thuis was geweest, vertelde, dat zijn vader de trap af was geloopen omdat eenige mannen hem te spreken vroegen. Zoodra de deur was opengetrokken, snelden twee gemas kerde mannen naar boven, die, nadat zij eerst den kantoorbediende bewuste loos hadden geslagen, de huiskamer binnendrongen, het licht uitdraaiden en den knaap geblindoekt in 'n alkoof drongen. Zij hadden in de kast naar geld gezocht, maar dit niet gevonden en zij verdwenen even snel als zij ge komen waren. De politie vond het ver haal nogal fantastisch, maar achtte voorloopig geen termen aanwezig in een andere richting te zoeken, Ver schillende sporen werden gevolgd, maar zij liepen tenslotte alle dood. De staatsrecherche ging er nu toe over in een andere richting te zoeken. Ver schillende getuigenverklaringen klop ten namelijk niet met het verhaal van den 13-jarige, die hierop aan een streng verhoor werd onderworpen. Al spoedig trok hij zijn eerste verhaal in. maar deed het voorkomen alsof zijn vader van de trap was gevallen. Dr. Hulst, die de sectie had verricht, achtte dit evenwel uitgesloten. Tenslotte heeft de jongen eindelijk bekend, zelf zijn vader te hebben neergeslagen. Volgens verklaringen van moeder en zuster leed de jongen den laatsten tijd aan vervolgingspsychose. Hij beeldde zich in, dat er 's avonds in het donker een man op de trap zat. Dien avond heb ben jongens uit de buurt vermoedelijk aan de bel getrokken, zooals wel meer voorkwam. De vader is daarop naar beneden gegaan en het zoontje, dat onmiddellijk dacht aan den geheimzin- nigen man. heeft uit een kastje een schoenmakershamer gegrepen, is daar mee de donkere trap afgeslopen, zag vervolgens een schim, die wel eens de bewuste indringer kon zijn en heeft met volle kracht een slag met den ha mer gegeven. Pas nadat hij hoorde kermen realiseerde hij zich, dat het zijn vader was. Toen heeft hij, ver moedelijk uit angst, eerst de buiten deur gesloten en heeft ten slotte den hamer weer op zijn plaats gelegd. Verdacht van doodslag, is de jongen voor den Officier van Justitie geleid. INSTALLATIE VAN DEN BURGE MEESTER VAN HILVERSUM. Ter gelegenheid van de installatie van den nieuwen burgemeester van Hilversum, den heer J. H. G. Fijn, tot heden burgemeester van Egmond aan Zee en waarn.-burgemeester van Bergen (N.-H.) zullen Zaterdag 12 Februari de volgende feestelijkheden plaats vinden: nadat het politie-muziekgezelschap in de vroege middaguren een marsch door de gemeente heeft gemaakt, vindt te 3 uur de officieele installatie plaats in de trouwzaal van hotel Gooiland, waarna een défilé van den Nationalen jeugdstorm volgt. Hieraan wordt me degewerkt door het muziekcorps van den Jeugdstorm uit Haarlem. Van 4 uur af zal er vervolgens gelegenheid zijn in hotel Gooiland den burgemees ter geluk te wenschen. Des avonds wordt in de „Karseboom" aan de Groest een kameraadschapsavond ge houden van den Kring Gooi van de N.S.B. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. 'S-GRAVENHAGE, 9 Febr. In de serie Brandende Kwesties zal Max Blokzijl Donderdag over Hilversum I om 18.45 uur zijn praatje houden onder den titel „Een beslissend jaar". SCHAGEN. Noordscharwoude. De strijd in het Oosten en Zuiden. De Geallieerden kunnen niet snel oprukken naar Rome. BERLIJN, 9 Febr. - De ANP-corres- pondent meldt: Het ziet er naar uit, dat de Sovjet- Russische legerleiding thans met ver hoogde krachtsinspanning streeft naar verdrijving van de Duitsche strijd krachten, die nog in de bocht van den Dnjepr. ongeveer 500 k.m. achter de het verst naar het W. doorgedrongen bolsjewistische voorhoeden, standhou den Onder den druk der naar het Z. gerichte aanvallen hebben de Duit schers thans Nikopol en het daartegen over gelegen bruggehoofd op den lin ker Dnjeproever ontruimd, daar an ders het gevaar eener omsingeling te groot zou zijn geworden. De Sovjet- Russen blijven hevlgen druk uit oefenen in de richting van Chersln en Nikolajef. Ook op den noordelijken vleugel van het uitgestrekte gevechtsge- bied ln de Dnjeprbocht, ongeveer bjj Kirowograd, zetten de bolsje wisten hun hevige aanvallen voort. De strijd is nog in vollen gang. Vooral op den Z.-vleugel ondervin den de operaties grooten hinder van hel dooiweer, als gevolg waarvan de wegen in modderpoelen zijn herscha pen. Deze omstandigheid, een abnor maal verschijnsel zoo vroeg in het jaar. beteekent natuurlijk niet alleen voor de Duitschers een nadeel, doch evenzeer voor de bolsjewisten, die hun cavalerievoorhoeden niet dan met groote moeilijkheden door het zware materiaal kunnen doen volgen. In de andere sectoren van het front hebben zich geen nieuwe gezichtspun ten voorgedaan. Tus. en het Urnen- meer en de Finsche Golf is een ver flauwen van den strijd te constateeren, die voor een deel een gevolg is van hergroepeeringen, vooral aan Duitsche zijde. Bij Narwa hebben de Sovjet- Russen weliswaar pogingen gedaan de rivier van denzelfden naam over te steken, doch zij zijn teruggeworpen op den o - HANDEL IN VARKENS WEER MOGELIJK. 's-GRAVENHAGE, 7 Febr - Blijkens, een officieele publicatie, zal het vervoer van varkens met ingang van 8 Febr a.s weer mogelijk zijn, zij het onder be paalde voorwaarden. Onder een nieuwe vervoerregeling men zie de officieele mcdedeeling is de handel in varkens, die op 10 Januari j.1. was stopgezet, daarmede weer geopend De stryd by Nettuno. Omtrent het verloop van den strijd in Italië toont men zich in Duitsche militaire kringen uiterst voldaan, met name over de gevechten in het lan dingsgebied van Nettuno. Men stelt in het licht, dat de tegenmaatregelen na de landing, waartoe hel op perbevel zich den tijd heeft gegund, daartoe in staat gesteld door het feit, dat de geallieerden het niet hebben aangedurfd zonder voorafgaande ver sterking van het bruggehoofd tot ver dere aanvallen over te gaan, niet al leen de Anglo-Amerikaansche lan dingstroepen tot stilstand heeft ge doemd, doch hen zelfs in een meer be narde positie heeft gebracht, vooral nu van Duitsche zijde verdragend geschut ln stelling is gebracht. Zoo, aldus ver klaart men hier, heeft men den opzet der geallieerden, snel naar Rome op te rukken en, wat waarschijnlijk het hoofddoel was, de Duitsche troepen aan het zuidelijke front in den rug aan te vallen, kunnen verijdelen. NOODLOTTIG ONGELUK OP HET STATION TE SCHAGEN. Arbeider door trein gegrepen. Gistermorgen heeft op het station der, Nederlandsche Spoorwegen te Schagen een noodlottig ongeval plaats gehad, dat aan een arbeider het leven gekost heeft. Toen de trein uit Den Helder om ongev. 8 uur binnenreed, werd de 59-jarige ar beider Gr. uit de Regentenstraat te Scha gen door de locomotief gegrepen en ern stig gewond. Den ongelukkige werd een been verbrijzeld en hij bekwam verder een zware hersenschudding. Door een dokter, die ln denzelfden trein zat, werd een noodverband aangelegd, waarna het slachtoffer met den trein uit de tegenovergestelde richting naar het ziekenhuis ln Den Helder werd vervoeiM. Later vernamen wij, dat Gr. daar aan de bekomen verwondingen ls overleden. OUDERAVOND O.L.S. Dinsdag 8 Febr. '44 heeft de O.L.S. te Schagen haar ouderavond gehouden, welke in tegenstelling met andere avonden vrij goed bezocht was, n.1. 43 ouders. Volgens den voorzitter is dit voor een school van pl.m. 300 kinderen nog maar weinig, maar we zijn nu een maal niet veel gewend. Na de gebrui kelijke voorlezing der notulen, welke ongewijzigd werden goedgekeurd, deed de voorzitter eenige mededeelingen, waarbij speciaal werd gewezen op het aantal verzuimen der kinderen, pl.m. 800 per maand, waarvoor spreker als oorzaak zegt: geen klompen of schoe nen, maar ook gemakzucht der ouders, want als b.v. sinaasappelen worden uitgedeeld, bedraagt bet aantal ver zuimen pl.m. 400. Het hoofd der school, de heer Wes tenberg, hield hierna een lezing met als onderwerp „Onderwijsvernieu wing". Spreker gaf in een vlotte cau serie een uiteenzetting van het zoeken naar nieuwe leerstof. Speciaal het Heemkunde-onderwijs wordt door hem naar voren gebracht. Een hartelijk ap plaus was sprekers belooning. Verkie zing van een lid der Oudercomm. bracht na 2 stemmingen mevr. Kap- teijn in de Commissie. Aan mevrouw Hartog werden door- den voorzitter bloemen aangeboden 'bij het verlaten van de Commissie aangezien zij geen kinderen meer op school heeft. Bij de rondvraag werden verschillende vra gen, het onderwijs betreffende, door den voorzitter beantwoord. De voorzit ter der Oudercommissie dankte in zijn sluitingswoord het hoofd der school voor z'n gehóuden lezing. Er was van de kinderen der hoogste klasse een expositie van werkschriften waarnaar ouders met belangstelling keken. EEN AVOND VOOR KONIJNEN FOKKERS. Veel meer dan voorheen wordt thans groote aandacht besteed aan het konij- nenfokken. De druk bezochte tentoon stelling, die een paar maanden geleden te Winkel werd gehouden en elke week het drukke bezoek Donderdags op de konijnenmarkt. te Schagen. zijn daarvan sprekende bewijzen. Het lijdt dan ook geen twijfel, of het zal de ver gadering, die Vrijdagavond in de zaal van hotel Igesz alhier vanwege de „Pluimvee- en. Konijnenvereeniging Winkel en Omstr." wordt gehouden en waar de heer Hannema van Winkel een lezing zal houden, niet aan belang stelling ontbreken. Burgerlijke Stand. Geboren: Frans, i. v. C. J. Oskam en C. Groet. Ondertrouwd: H. Glas en E. Weij. C. Hoogschagen en A. Vries. Getrouwd: H. Glas en E. Weij. O v e r 1 e d en: Johannes W. van Eeno, oud 16 jaar (won. te Rotterdam). Al- bert Schagen, oud 64 jaar, echtgen. van Gr. van Komin. Johannes G. v. Graas, oud 57 jaar, echtgen. van C. A. Vaars. Loop der bevolking over Januari 1944. Ingekomen: A. Fijnheer, wed, van J. Glas, en zoon, naar C 21, van Den Helder. J. de Rover, van Bergen, naar C 3. I. P. Clowting, van Den Helder, naar C 22. Kr. van Strlen en gezin, van Den Helder, naar C12. M. C. Strooper van Anna Paulowna naar B 15. A. J. Ham, van Den Helder naar C22. M. M. de Wit, van Zijpe, naar B 32. Vertrokken: J. Tuin, van B 34, naar Zijpe. C. Schoorl en gezin, van C 24, naar Den Helder. Wieringerwerf. Een mooie prestatie. - De heer L. den Hollander wist in het afgeloopen jaar met zijn VI. witte reuskonijnen be slag te leggen op 5 eerste, 6 tweede en 5 derde prijzen. Op de laatste Nat. Tentoonstelling, gehouden te Haarlem, behaalde hij met 3 ZGers. 5 eereprijzen en twee hoofdprijzen en de mooiste op één na van de 2628 dieren. Een ware liefhebber voor de fokkerij. Diensttijd Landstorm verlengd. 's-GRAVENHAGE. 9 Febr. Op voorstel van den Höheren SS-und Poli- zeiführer en in overleg met den Leider der Nationaal-Socialistische Beweging in de Nederlanden, den heer ir. Mus- sert, heeft, de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied bij bestuursvoorschrift van 17 Januari 1944 op grond der 24e Verordening, af levering 8. van 12 Maart 1943, art. 3. alinea 3, en art. 6 der 70e Verordening, aflevering 21, van 27 Juli 1943, art. 1, alinea 3. en art. 2. alsmede op grond van de 103e Verordening van 16 October 1943, art. 1 bepaald, dat met het oog op verdere opleiding in nieuwe wa pens. de diensttijd van de in Septem ber en October 1943 opgeroepen en niet voor den duur van den oorlog verplichte recruten van den „Land storm Nederland" met zes weken ver lengd wordt; voorts, dat alle reservis ten, die ln den „Landstorm Neder land" resp. in de vroegere „Landwacht Niederlande" gediend hebben, op 15 Februari 1944 om bovenvermelde rede nen voor vier weken worden opge roepen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande heeft van den Höheren SS- und Poli- zeiführer opdracht ontvangen, ter stond met de oproepingen te beginnen. Het sturen van pakjes naar Duitschland. AMSTERDAM. 9 Febr. De een- trale persdienst van het Nederland sche Arbeidsfront meldt: Daar niet alleen dagelijks vele dui zenden brieven naar Duitschland wor den verzonden, doch ook zeer vele pak jes, verdient het aanbeveling om nog maals het volgende onder de aandacht de brengen: le. niet meer dan 3 kilo aan levens middelen mag worden verstuurd, met de beperking, dat van elk artikel niet meer dan het weekrantsoen wordt in gepakt; 2e. gedragen kleeding of schoeisel mag tot ten hoogste 20 kilo worden verstuurd; 3. geen bedrukte papierwaren mo gen worden ingesloten; 4. vermeldt zekerheidshalve een in houdsopgave; 5. vermeldt in blokletters naam en adres, zoowel van den geadresseerde als van den afzender, vult tevens de Gau in en het nummer van het Duitsche postdistrict. Dit komt een snelle ver zending zeer ten goede. Om beschadiging of zoekraken te voorkomen is het gewenscht, dat alles stevig wordt verpakt, daar in zeer vele gevallen juist beschadigingen of ver lies te wijten zijn aan absoluut onvol doende en ondoelmatige verpakklngs- wijzen. De bureaux van het Nederlandsche Arbeidsfront zijn echter te allen tijde bereid om afzonderlijke klachten in zake het niet overkohien van pakjes, of beschadiging ervan, op te nemen met de PTT, doch slechts dan, wan neer men de volgende gegevens verstrekken: naam en adres van den afzender en van den geadresseerde, alsmede de plaats en het tijdstip van de ter-post-brenging. De Coöp. Boerenleenbank I bestaat 35 jaar. Verschillende jubilea herdacht. In de Maandagavond ten lokale van den heer J. de Bakker gehouden jaar vergadering heeft de voorzitter, de heer C. Keeman Cz., in zijn openingsrede het 35-jarig bestaan dezer instelling herdacht. Hij huldigde de oprichters. De heer K. Opperdoes heeft vanaf de oprichting met veel ambitie het secre tariaat van het bestuur waargenomen, de heer J. Sijpheer is thans 35 jaar secretaris van den Raad van Toezicht. De heer N. Kooij. thans lid van den R. v. T.. was tot 1919 kassier. De heer C. Keeman Tz. hoopt op 1 April a.s. zijn 25-jarig jubileum als zoodanig te nerdenken. De voorzitter heelt allen hartelijk geluk gewenscht en de hoop uitgespro ken. nog vele jaren met hen te mo gen samenwerken. Feest kunnen wij thans niet vieren. Laat ons hopen van bij het 40-jarig bestaan, aldus de voor zitter. De rekening 1943 sloot op een totaal bedrag van I 570.209,13. Aan spaargel den is ingelegd f 201.888.35, uitbetaald f 88.769,51. Aan voorschotten werd l 19.040,49 door voorschotnemers terug betaald. Van rekeninghouders is ont vangen f 60.380,66, uitgegeven aan re keninghouders f 19.475,31. Uit de balans bleek dat aan voorschotten uitstaat f27.202,50; te vorderen is van rekening houders f 9215,16. van de Centrale Bank f 87055,37. Tot de bezittingen be- hooren f 2000 aandeelen Centr. Bank, 100 aand. Coöp. Grondlt. Bank. ove rige waardepapieren f 274.936.49 en f 34.600 deelname in leeningen van pu bliekrechtelijke lichamen. Aan spaar gelden was een bedrag van f 388.184,63 aan spaarders verschuldigd. De schuld aan rekeninghouders bedroeg f 19634,75. het Reservefonds bevatte f 31437,43. Het winstsaldo over 1943 was f 1289,05. De rekening en balans werden aldus goedgekeurd. De winst zal aan het re servefonds worden toegevoegd. Het jaarverslag van den secretaris vermeldde o.m. dat het ledental 152 bedraagt, het aantal in omloop zijnde spaarboekjes ie 297. Er staan 15 voor schotten uit en er zijn 20 rekening- couranthouders. Medegedeeld werd, dat de rente als volgt zal zijn voor leden: Van het ge middelde saldo per 1 Januari van 1938. 1939 en 1940 plus 30*/o, tot een bedrag van f 3000 en boven f 3000 tot f 15000 l'/t'/o en boven f 15000 niets. Voor niet-leden tot f 2000 2®/«, daarbo ven l'/i. Depositorente voor leden l°/« voor niet-leden De rente voor voorschotten en credieten werd be paald op 4%>. Naar aanleiding van deze mededeeling werd door eenige leden het woord ge voerd. Gewezen werd op het bezwaar voor eenigen, die door omstandighe den meer „los" geld hebben dan dat zij minder handelswaar hebben en nu zoo weinig rente ontvangen. Van be stuurszijde werd hierop geantwoord, dat deze leden juist de oorzaak zijn. dat deze maatregelen moeten worden getroffen. Daarom mogen de gewone bonafide spaarders *njet de dupe wor den. Als een middel om misschien eer betere rente te kunnen uitkeeren werd in overweging gegeven de voorschot- rente, welke nog 4"la bedraagt, te ver minderen. Misschien komen er dan weer aanvragen om voorschotten, Wèn besloot het maximumbedrag van de totaal op te nemen spaargelden op f 450.000 vast te stellen. De heer P. Swager Kz. werd her kozen als besturslid, de heer J. Lin deboom als lid van den Raad van Toe zicht. Bij de rondvraag heeft de heer J Kliffen namens de leden de jubileeren- de bestuursleden en den kassier har telijk bedankt voor hun werkzaamhe den in al die jaren, waermee de aan wezigen door applaus Instemden. „Het gouden fluitje". Naar wij ver nemen ls de eerste voorstelling van de kinderoperette „Het gouden fluitje", Zon dag a.s. in de zaal van den heer J. de Bakker te geven door de zangklasse van den heer Krijgsman, reeds geheel uitver kocht. St. Pancras. Onderlinge Hulp. - De ziektevereen „Onderlinge Hulp" hield Maandag 7 Febr. haar jaarvergadering in het lokaal van den heer Bouwstra, o.l.v. den heer A. Schuur. De voorzitter opende met de opmerking dat de ver laagde contributie tot gevolg heeft ge had, dat een achteruitgang van de fi nancien is waar te nemen. Het ver slag van de secr.-penn. gaf hiervan dan ook blijk. De ontvangsten bedroegen f 1336.09, de uitgaven f 1283.73, saldo f 52.36, de achteruitgang bedroeg f 520.33. De opmerking werd gemaakt dat dit zoo niet kon door gaan. Het be stuur was echter van oordeel, dat dit nog wel een jaar gehandhaafd kon worden, waartoe werd besloten. Voor gesteld werd om de vergoeding van den secr.-penn. te verhoogen van f 90 op f 150. Zonder discussie werd dit aan vaard. De heer Stammes wenschte dit te doen met terugwerkende kracht, wat eveneens werd goedgevonden. Tot kasnazieners werden benoemd de hee- ren C, Tromp en W. Schuur. Het leden tal der vereeniging is even teruggeloo- pen. De bestuursverkiezing gaf tot uit slag dat de heeren J. Spaans en A. Stammes herkozen werden. Beiden aan vaardden wederom hun benoeming. Bij de rondvraag werd door den secre- penn. gevraagd, om bij werkhervatting dit vroegtijdig op te geven om meer dere administratie te voorkom m, Hoogwoud. My. tot nut van 't algemeen. - Maan dagavond gaf het departement Hoog woud zijn derden Nutsavond in dezen winter. Als spreker trad op ds. West- mijsc van Rotterdam, die onder den titel „Het leven is 't dat triomfeert over wat dort en sterft" het bekende boek van Marianne Philips, getiteld „Bruiloft in Europa" besprak. Dat dit een goede keuze is geweest, bewees dc aandacht waarmede het talrijke pu bliek de boeiende voordracht volgde. In het slotwoord deelde de voorzitter o.m. mede, dat eind April voor dit Nutsdepartement nog zal optreden het gezelschap, bestaande uit Kommer Kleyn, Willem van Cappellen en Eva Janssen, waarmede dan dit seizoen zal worden besloten, Zijpe. Loop der bevolking m 1943. Bevol king i Jan. 1943: 3001 m.. 2710 vr., totaal 5711; geboren: 62 m„ 60 vr., totaal 122; In gekomen: 300 m.. 332 vr.. totaal 632; sa men: 3363 m„ 3102 vr., totra! 6465. Overleden: 40 m„ 22 vr., totaal 62: ver trokken: 185 m.. 235 vr., totaal 420 Bevolking 1 .Tan. 1944: 313P. m vr totaal 5983,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1