NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Installatie van Rijksminister Dr. Seyss-lnquart. Vergeefsche doorbraakpogingen der bolsjewisten. De luchtaanvallen op Berlijn. De landing op de Marshall-eilanden, Uitgavei Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Schager editie: Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 11 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 35, 2 pagina's. Deze Conrant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: PrUs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per tn.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. President van de Deutsche Akademie. MUNCHEN, 10 Febr, (DNB). - Rijks minister dr. Göbbels heeft heden den nieuwen president der Deutsche Aka demie, Rijksminister dr. Seyss-lnquart, geïnstalleerd. Ruim een jaar geleden had de akademie haar president verlo ren door den dood van den Beier- schen minister-president Ludwig Sie- bert. In een toespraak zeide dr. Göbbels, dat deze oorlog niet alleen op militair ggbied wordt uitgevochten. Het is daarom noodzakelijk, dat in dit ele mentaire machtsconflict ook de krach ten gemobiliseerd worden, die het geestelijk leven vormen en verdedigen. Zoo kan de Deutsche Akademie geen taak hebben, die schooner en meer in overeenstemming met den tijd is dan de verbreiding, de cultiveering en de bescherming der Duitsche moedertaal. Welk een belangrijke factor in den oorlog de taal kan zijn, toonde de mi nister aan aan de hand van het voor beeld der vrijheidsoorlogen. Er is g:en generaal, die zich zoo groote ver dienste voor het afschudden van het Napoleontische juk heeft verworven als Johann Gottlieb Fichte met zijn Reden van die Deutsche Nation". Ook in dezen oorlog verkeert het Duitsche volk in de noodzakelijkheid mannen voort te brengen, die met de zelfde macht der taal niet alleen tot het eigen volk maar tot de geheele we reld kunnen spreken. Dr. Göbbels overhandigde daarna den nieuwen president, Rijksminister dr. Seyss-lnquart, de door den Führer on- derteekende oorkonde, terwijl hij hem de Duitsche taal en de met haar ver bande houdende geestelijke en cultu- reele goederen bijzonder aanbeval en hem een vruchtbare en gezegende werkzaamheid toewenschte bij de lei ding van een der kostbaarste en aan zienlijkste organisaties van het Duit sche geestelijke en politieke leven. Vervolgens hield Rijksminister dr. Seyss-lnquart een rede. Rede van den Rijksminister. In zijn intreerede als president heeft Rijksminister dr. Seyss-lnquart er al lereerst aan herinnerd, dat de stich ting van de Deutsche Akademie in 1925 geschiedde in een tijd, die niet alleen aan alle internationale stroomingen in Duitschland breede ruimte liet. maar ook sterke particularistische verschijn selen duldde, doch voor een nationale zending weinig begrip had en volksche gezindheid vaak bespotte, zoo al niet vervolgde. Desondanks gelukte het in 1926 de Duitsche cursussen voor oui- tenlanders ten uitvoer te leggen in gemeenschap met de universiteit te München, in 1932 de practische werk zaamheid op het gebied der propaganda voor de taal in het buitenland hieraan toe te voegen en in 1934 het tijdschrift „Deutsch-Unterrlcht im Ausland" in het leven te roepen als heraut voor een methodisch onderwijs in het Duitsch. Het verloop van den oorlog heeft de sfeer van actie der Akademie belang rijk uitgebreid in overeenstemming met een in Noord-, Zuid- en West- Europa toenemende bereidheid om de Duitsche taal te leeren. Met de door den Führer in November 1941 voltrok ken verleening van de rechten en plich ten van een publiekrechtelijk lichaam verwierf de Deutsche Akademie de er kenning van den Staat voor ha - werk, dat gewijd is aan de verzorging en bevordering van de Duitsche taal in binnen- en buitenland benevens het recht om mede te werken aan de be vordering en verspreiding van Duitsch cultuurgoed uit verleden en heden. Haar arbeidsprocedures konden wel in geen andere Duitsche stad zoo volledig zijn als juist in Münchc... Verklarende, dat de Deutsche Aka demie de haar gestelde taak naar beste vermogen wilde dienen, gaf Rijks minister dr. Seyss-lnquart een schets van de taken, doelstellingen en plan nen van de organisatie. Hij beschreef de werkzaamheid der beide klassen „Forschung und Wissenschaft" en „Kulturaustausch" met de bij de laat ste aangesloten afdeellngen voor bui- ten'.andsche lectoraten en het Goethe Instituut en gaf zoowel een beeld van de uitgave van litteraire, taalkundige en cultuurwetensohappelijke werken als van den arbeid ter bevordering van het Duitsch als cultuurtaal in het bui tenland en van den overigen culturee- len arbeid der lectoren, voor welker scholing en opleiding in de toekomst een soort seminarium in het leven zal werden geroepen. Bij de vermelding van den thans ruim tien jaar bestaanden vpordrach- tendienst der Deutsche Akademie in het buitenland verklaarde de presi dent, dat het voor 1944 ter hand geno men program in het Europeesche bui tenland het viervoudige omvat van net- geen in 1940 gegeven werd. Rijksminister dr. Seyss-lnquart wees vervolgens op het drukke geestelijke leven in de in binnen- en buitenland in het leven geroepen vriendenkringen der Akademie, aan welker vermeerde ring hij zijn bijzondere aandacht zal schenken. In zijn verdere uiteenzettingen zeide Rijksminister dr. Seyss-Inquarl o.a.: „Ook de Deutsche Akademie staat in het gebeuren van dezen tijd en in de beslissing van den tweeden wereldoor- Nieuwbouw te Rotterdam Het groote blok huizen met de winkelgalerij aar den Goui sc-an Singel te Rotterdan is thans gereedgekomen CNF//. Rhijn/Pa* m log. Tegenwoordig is de verliezer de vernietigde. In zoo'n geval bestaat er geen buitenstaander. Dat geldt ook voor de Duitsche Akademie als een cultuur-politieke instelling. Dat wij tegenwoordig juist in onze ultureele waarden getroffen worden, maakt deze worsteling ook voor de Deutsche Aka demie tot haar eigen zaak. Niet alleen de resultaten van de wr'cschap en het onderzoek, maar ons eigen per soonlijke beleven heeft ons de ge meenschap als het oorspronkeliike ele ment van ons leven geopenbaard. Door ons gemeenschapsleven te ordenen volgens de beginselen van volksche verantwoordelijkheid leiden wij Europa naar het uitgangspunt en het doel van zijn wezen. Daarmede vinden wij tegelükertijd den "r' - lag van onze Europeesche gemeenschap: aan ieder Europeesch volk is de vrij heid gegeven naar zijn eigen aard ie leven en aan ieder is de taak gesteid zijn krachten voor het gemeenschap pelijke welzijn en de gemeenschappe lijke veiligheid te gebruiken. In deze gemeenschap is tegelijk onze vrijheid gemotiveerd. Wij strijden voor het leven van het Duitsche volk. voor de vrij heid van den Duitschen en Europee- schen mensch. Wij weten dat duizend jaren der geschiedenis der menschheid hun zin zouden verliezen en de belang rijkste prestaties van den menschelij- ken geest verdaan zouden zijn, wan neer met ons het Avondland zou uit- dooven. Daarom weten wij, dat wij zullen overwinnen. Wij treden in één gelid, bij het Duitsche zwaard ook het Duitsche woord, opdat de hoogste goe deren der menschheid behouden zullen worden voor de eeuwige toekomst van ons volk." POSTBEAMBTE VEROORDEELD. De 33-jarige postbeambte C. K, uil Rijswijk had herhaaldelijk brieven, die hij ter bestelling had meegekregen, zich toegeëigend, waarbij hij speciaal de bedoeling had zich in het bezit te stellen van distributiebonnen, die in de brieven waren gesloten. Tegen K. luidde de eisch van den officier bij de Haagsche rechtbank één jaar gevan genisstraf. De rechtbank heeft tien maanden gevangenisstraf met aftrok van preventief opgelegd. Nieuws in 't kort. D. A. de Foeljaeger overleden. Te Haarlem is op 82-Jarigen leeftijd overle den de heer D. A. de Foeljaeger die In den loop der jaren aan tallooze biljart wedstrijden heeft deelgenomen, o.a. kam pioenschappen driebanden van Nederland eerste klasse. installatie president Arnhemsche recht bank. Mr. J. H. Smits heeft gister ochtend in een buitengewone civiele zit ting het presidentschap der Arnhemsche arrondissementsrechtbank aanvaard. Lr bestond voor deze plechtigheid groote be langstelling van de zijde van het ge rechtshof te Arnhem, de rechtbank, het kantongerecht en van de balie. Doodelijk ongeval op station. Woens dagavond wilde te Amersfoort de 54-.1a- rlge reiziger J. W. B. uit Slagharen uit den trein van Amsterdam overstappen in den trein naar Zwolle. Hij meende, dat de trein reeds stilstond, doch deze was nog in beweging en voor de oogen van zijn dochter viel de man tusschen tree plank en perron en was op slag dood. Door ongelukklgen val gedood. Dins dagavond j.1. liep de 75-Jarige mevr. A. C. E. M. van B. te Lunteren vermoede lijk doordat zij zich in de duisternis in de deur vergiste, den kelder in. De dood trad spoedig in als gevolg van een zwa re schedelfractuur. Plet Mondriaan overleden. De Nedc- landsche kunstschilder P. C. Mondriaan is op bijna 72-jartgen ouderdom te New York overleden. Verduister van 17.458.- u. 12 Februari. Zon op 8.05, O. 17.45. Maan O. 9.S6. Op 21.10. Frontverkorting tusschen llmenmeer en Peipusmeer. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 10 Febr. (DNB). Het opperbevel van 'de weermacht deelt mede: Aan het Oostelijke front misluk ten ook gisteren ten westen van Nikopol. ten zuiden vau Kriwoirog, in het gebied ten westen van Tsjer- kassy, ten oosten van Sjasjkof, ten zuiden van de Berezina, in het gc- vcchtsgebied van Witebsk, ten noorden van Ncwel en In het ge bied tusschen llmenmeer en het Peipusmeer sterke vijandelijke aan vallen en hernieuwde doorbraak pogingen der bolsjewisten in zware gevechten door den heldhaftigcn tegenstand van onze troepen. Het aantal der in het gebied van Sjasjkof op 8 Februari 6tuk geschoten vijandelijke pantserwagens en stukken stormgeschut is van 58 tot 113 gestegen. Bij levendige plaatselijke ge- vcchtsactlviteit in het gebied Po- lonnoje—Loezk sloeg een cavalerie- formatie in een snellen aanval ver scheidene vijandelijke compagnieën uiteen. Tusschen het llmenmeer en het Peipucmecr voerden onze forma ties in enkele sectoren ter ver korting van het front overeenkom stig het bevel distancieeringsbewc- gingen uit. Bij de zware afwecrgevechten ten zuiden van Leningrad heeft zich een onder bevel van luitenant-generaal Luczny staande divisie luchtafweer van de luchtmacht bijzonder onderscheiden Zij schoot in de periode van 14 Januari tot 7 Februari 105 vijandelijke vlieg tuigen neer en vernietigde in drie we ken tijd 111 Sovjet-pantserwagens. Aan het Italiaansche front. In het gebied rondom Aprilia duur den de zware gevechten den geheelen dag voort. Het veroverde terrein werd De ppsitie van Finland. LEVEN EN VRIJHEID MOETEN BEHOUDEN BLIJVEN. HELSINKI, 10 Febr. (DNB). De Finsche ochtendbladen bespreken uit voerig de tegenwoordige positie van Finland in verband met de gisteren bekend gemaakte nieuwe Amerikaan- sche poging om op Finland druk uit te oefenen. Zoo schrijft ..Helsingin Sa- nomat". dat de gisteren bekend ge maakte verklaring van Huil, den Ame- rikaanschen minister van buitenland- sche zaken, aantoont, dat deze wel moet worden opgevat als ..de laatst moge lijke vermaning" van de zijde der Ver. Staten aan Finland De ,Uusi Suomi" schrijft: „Ook de Angelsaksiche mo gendheden hebben laten blijken, dat hun streven niets vermag te verande ren aan de plannen van de Sovjet- Unie wat b.v. Polen en de Baltische staten betreft. Sovjet-Rusland wil fn zal zijn program uitvoeren, onafhan kelijk van de wenschen der Angelsak sische mogendheden, en tot dit pro gram zal op zekeren dag ook Finland behcoren." Voorts schrijft, het blad nog. dat Finland evenwel er aan moet vast houden den vrede niet te willen be reiken op kosten van de vrijheid en de veiligheid van het land. „Karjnla". het blad van de Kareliërs schrijft: Wanneer Sovjet-Rusland zonder oorlog Karelië zou krijgen, zou de aansluiting van Finland nog slechts een tweede phase van een derge lijke vredesonderhandeling zijn. Dal zou evenwel, juist nu de Balti sche landen den strijd voor hun zelfstandigheid met dc wapens in de hand opnemen, iets zijn, dat niemand ter wereld zou kunnen be'grijpen. Men moet zich afvragen, aldus het blad, of zij die ons den vrede, dat wil onder deze omstan digheden zeggen de onvoorwaarde lijke capitulatie aanraden, eigen lijk wel goed weten waar het ir dezen oor'og om gaat Het blad van de sociaal-democraten schrijft: Of Finland een weg zal Tin den. zich uit den oorlog los te maken hangt af van het onderzoek der offi- cieele organen Voor 'iet Finsche volk is het op het oogenblik het voornaam ste, leven en vrijheid te behouden. Al be; andere moet vror deze eischen wijken. van Britsche haarden van verzet ge zuiverd. Een vijandelijke pantseraan- val op Aprilia werd door eigen artil lerievuur uiteengeslagen. Hierbij wer den 17 pantserwagens vernietigd. Onze luchtmacht viel in den afge- loopen nacht kwartierruimten der vij andelijke troepen bij Anzio met suc ces aan. Aan het Zuidelijke front zetten Ame- rlkaansche formaties ten noordwesten van Cassino gesteund door zeer krach tig artillerievuur, in den loop van den dag hun doorbraakpogingen voort. Zij werden in verbitterde 'gevechten voir de Duitsche stellingen afgeslagen. A'm het overige front verliep dc dag. met uitzondering van plaatselijke gevech;-- actlviteit, kalm Enkele vijandelijke vliegtuigen wier pen op 9 Februari en in den afgeloopen nacht bommen neer op plaatsen in West-Duitschland. In de periode van 1—10 Februari werden 23 vijandelijke vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bom menwerpers, door vlootstrijdkrachten, luchtdoelartillerie aan boord van koop vaardijschepen en luchtdoelartillerie van dc marine neergeschoten. Duitsche duikbooten 'brachten in het noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan en in den Indischen Oceaan 9 schepen met een inhoud van 62.000 brt. tot zinken. Een ander schip werd getorpedeerd. Een artikel van Dr. Göbbels. BERLIJN, 10 Febr. (DNB). In „Das Reich" schrijft Rijksminister dr. Göb bels over den „Slag om Berlijn", zoo- als de Engelsche pers de bijna onaf gebroken terreuraanvallen op de Duit sche hoofdstad heeft genoemd. Volgens zijn eigen bekentenis ligt het in de bedoeling van den vijand, aldus dr. Göbbels, door deze ruwe. ge- meene overvallen de hoofdstad te ver woesten. het oorlogsmoreel harer be volking murw te maken en daardoor op hel, Duitsche thuisfront de beslis sende overwinning te halen, die den Anglo-Amerikanen aan het front der strijdende troepen ontzegd is gebleven en ook altijd ontzegd zal blijven, Berlijn strijdt sedert midden Novem ber een verdedigingsstrijd voor het geheele Duitsche volk. Het behartigt daarmede als hoofdstad des Rijks de zaak van het Rijk op een beslissend punt en op een beslissend oogenblik. Niet veel Duitsche steden zijn in dezen oorlog aan dezelfde beproevingen on derworpen als Berlijn, maar het be hoeft ook voor geen enkele stad de oogen neer te slaan. Zijn bevolking heeft zich tegen de vijandelijke lucht- terreur teweer gesteld met een bravour, die de grootste bewondering verdient. Het zou natuurlijk volkomen onjuist zijn te betwisten, dat de vijand Ber lijn door zijn ruwe en gemeene ïer- reur zware wonden heeft toegebracht. Wij hebben, aldus vervolgt de minister, er tot dusverre van afgezien, ons bezig te houden met de triomfantelijke vijan delijke berichten over den luchtoorlog tegen Berlijn, die in cynisme nauwe lijks te overtreffen zijn. Wij zullen daarvoor tijd genoeg hebben, als wij weer quitte staan, als het Londensehe gejubel door onverbiddelijke Duitsche antwoorden aanzienlijk verminderd zal zijn. Thans reageert de Duitsche lucht macht door langzaam in kracht toe nemende massieve tegenacties, maar die kunnen slechts beschouwd wor den als een voorspel tot hetgeen nog verwacht kan worden. Wij kunnen in leder geval met voldoe ning constateeren, dat de Duitsche hoofdstad onder den druk der vij andelijke aanvallen ongebroken is gebleven. De Britsche hoofdstad zal gelegenheid hebben, op haar beurt hetzelfde te bewijzen. Ten aanzien van den vermoedelijken afloop van den z.g. „Slag om Berlijn" kunnen wij het geheele Duitsche volk gerust stellen, aldus vervolgt de minister. De hoofdstad zal waarschijn lijk nieuwe slagen ontvangen, zij zal nog meer wonden en litteekens krij gen. haar burgers zullen zich op nog primitiever wijze moeten leeren be holpen. Maar daarom gaat Berlijn nog. niet onder. Het hart van deze stad heeft nog nooit zoo vurig geslagen als na zware bombardementsnachten, als de Berlijners zich om zoo te zeggen, het bloed uit de oogen wisschen en met verbeten trots aan het werk gaan. Het is ongetwijfeld het doel der Anglo-Amerlkaansche oorlogvoering, groote deelen van het Duitsche volk door de luchtterreur te proletariseeren en daardoor rijp te maken voor haar leugenachtige en huichelachtige onder- mijningspropaganda. Het is bijna een bloedige ironie, dat de vijand ondenk bare hoeveelheden brisant- en brand bommen op de dichtbevolkte woonwij ken van onze groote steden laat rege nen en die vergezeld doet gaan van dikke pakken schijnheilige vlugschrif ten, waarschijnlijk in de meening, dat onze mannen en vrouwen, die door deze laffe en volkomen onsoldateske strijd wijze alles verliezen, bij het schijncel Amerikanen zetten groote overmacht in. BERLIJN, 10 Febr. (C.D.) Te Berlijn zijn thans zoowel uit Japansche als Amerikaansche bron voldoende berichten binnengekomen om zich een voorloopig oordeel te vormen over het nieuwste brand punt van den strijd in den Stillen Oceaan, de Marshall-eilanden. De Amerikaansche landing als zoodanig was voor de Japanners geen verrassing, een gecombineerde operatie van zoo grooten omvang als hier onder de persoonlijke lei ding van den opperbevelhebber der Amerikaansche Pacificvloot, admi raal Nimitz, werd ondernomen, kan niet absoluut geheim worden ge houden, al is het alleen maar om de langdurige voorbereiding, welke zij eischt. Bovendien heeft men te Tokio den aanval op de Marshall-eilanden van meet af aan als een logisch vervolg op de bezetting van de Gilbert-eManden beschouwd. Niettemin hebben de Ame rikanen er, voor zoover dit onder de gegeven omstandigheden mogelijk was, vermoedelijk wel naar gestreefd de Japansche bezetting der eilanden als nog te verrassen. Dit lijkt althans de verklaring van het feit, dat zij de Marshall-eilanden als het ware in den rug aanvielen door in het centrum van de meest westelijk gelegen keten de zer eilanden aan land te gaan. Meer dan 200 eilandjes. De Marshall-eilanden, die een recht hoek vormen van ongeveer 500 km. lengte en 300 km. breedte en die een oppervlakte hebben van 170 km., be staan uit 230 eilandjes met 860 koraal riffen Ook al ontbreken de definitieve cijfers nog, toch blijkt uit de Japan sche berichten, dat de Amerikanen een sterke vloot hadden geconcentreerd, terwijl de vliegtuigen, die van de vlieg- dekken uit opereerden, nog werd.n ge steund door bommenwerpers met eroo- ten actieradius, die van de Gilbert- eilanden opstegen. Practisch gedurende heel de maand Januari hebb n de Amerikanen verken ningstochten, waaronder verschillende geforceerde met ondersteuning van vlootstrijdkrachten. legen dc Marshall eilanden ondernomen. Deze eilanden, die vóór den eersten wereldoorlog aan Duitschland behoor den en later door den Volkenbond als mandaat aan Japan werden toever trouwd, zijn belangrijk versterkt. Sinds 1938 was het allen buitenlanders ver boden deze eilanden te betreden. De landing werd ingeleid met een breed opgezette luchtactie, die 't twee ledig doel nastreefde: de Japansche verdediging op de eilanden waar men wilde landen de eerste slagen toe te brengen, en tegelijkertijd eventueele versterkingen, die de Japanners van elders zouden trachten in tc voeren, in bedwang te houden. Superieure Amerikaansche strijdkrachten. De eigenlijke landing vond plaats op de Kwadjelein-eilanden, n.1. in het zui den van het eiland Kwadjelein zelf en verder op Roi in het noorden, alsmede op de zuidelijk gelegen Namoe Athol. De Namoe-eilanden, die slechts over een klein garnizoen beschikten, konden door de superieure Amerikaansche strijdkrachten spoedig overmand wor den. Roi, dat door een vliegveld van meer belang is, schijnt na harden strijd eveneens in Amerikaansch bezit te zijn. Op Kwadjelein wordt nog gevoch ten en volgens Japansche berichten zijn aan de vierde divisie Amerikaansche mariniers ernstige verliezen toege bracht. Intusschen acht men te Tokio het Japansche garnizoen wel nauwe lijks in staat om den aanvallers nog lang het hoofd te bieden. Daarmee hebben de Amerikanen liet voordeel bereikt dat zjj vasten voet op de Marshall-eilanden heb ben gekregen en het verleden leert, dat zU een positie taai weten te verdedigen. Aan den anderen kant hebben zy slechts het minst gc- vaariyke deel van hun taak vol bracht, daar de rest der eilanden hoogstwaarschyniyk beduidend ster ker verdedigd wordt. Het geheel van den strijd kenmerkt zich door de Ame-f'-iansche stoateiie, eerst de zwakste punten van het Ja pansche verdedigingssysteem te ver kennen en zich daar vast te zetten, om vervolgens met superieure strijdkrach ten en vooral een overvloed van mate riaal de sterkere punten geleidelijk te zuiveren. Voorloopig ziet het er naar uit, dat de Japanners zich tot een defensieve tactiek beperken, teneinde tijd te win nen voor een concentratie van mate riaal en strijdkrachten. Tot dusver hebben zij slechts gemeld, dat cr twee Amerikaansche destroyers en een krui ser tot zinken zijn gebracht, terwijl het aantal neergehaalde vliegtuigen be perkt is. van hun brandende huizen en wellicht bij de lijken van hun onschuldige kin deren neerzitten om zich te wijden aan de lectuur van deze nietswaardige pam fletten en juist van de aan lager wal geraakte Britsche plutocratie te leeren. wat zij van den oorlog moeten denken. Onze vrouwen mogen weenen, als zij haar moeizaam verworven bezit in vlammen zien opgaan, in onze man nen moge een brandende haat opstij gen tegen de laffe aanstichters van dit ongeluk, maar niemand van hen denkt er ook maar een seconde aan. zich voor deze duivelsche terreur te buigen. Wij zijn er vast van overtuigd, dat er een gerechtigheid in de geschiedenis is. Het ruwe cynisme, waarvan de vijand blijk geeft, verbonden met de walge lijke huichelarij, die als camouflage dient, kan voor God en de menschen niet ongestraft blijven. Niet alleen ge- looven wij daaraan, maar wij voelen ons door het lot geroepen, deze straf der geschiedenis binnen niet al te lan gen tijd voor een groot deel te vol trekken. Onder vergelding verstaan wij niet een spontane reactie, die zon der organisatie, als het ware in den roes van den haat plaats grijpt. Wij werken met brandend hart, maar ook met koel verstand, vooral op dit ge bied. Wij zullen op de triomforglên van den vijand terugkomen, als wij iets van belang daarover hebben te zeggen. Ook het wapen der hoofdstad draagt thans den lauwerkrans van sol- datenroem. die nooit zal verwelken. Waar in deze weker» muren vallen en huizen instorten, zal eens het nieuwe Berlijn uit de puinhoopen oprijzen en iedere steen zal getuigenis afleggen van den heldenmoed van een stad. die in weerwil van de fwaarste slagen ongebroken bleef en nooit wankeldo. SCHAGEN. MARKTOVERZICHT. Aan de gissingen en vermoedens, die den laatstcn tijd de markten van ver- brulksvce beheerschten, Is thans een ein de gekomen door de offtcleele mededee- llng, dat met ingang van 8 Februari de veehandel per taxatie zou geschieden met inachtneming van de vermelde taxatie prijzen. Van nu af aan is dus de handel in gebrulksvee verboden. Wel is er ge legenheid om gebrulksvee af te zetten in den vorm van verplichte levering. Het vee wordt dan, evenals dat bij paarden gebruikelijk is, getaxeerd en toegewe zen aan die veehouders, die over een aankoopvergunning beschikken, met het gevolg, dat de prijzen nu gingen dalen Wanneer deze regeling Ingaat, staat nog niet vast. maar algemeen was men van meening. dat de prijsbeheersching wel heel spoedig van kracht zal zijn. Het spreekt vanzelf, dat door deze nieuwe re geling de markt zeer gedrukt was. Er zat heelemaal geen gang in en om 11 uur scheen er nog niets verkocht te zijn. Later hoorden wij. dat de tljdkoelen van f 950—f 1400 gegolden hadden. Ten aan zien van de geldekoeien moest rekening worden gehouden met de bonnenprijzen. Deze laatste waren f2 tot f2.15. schotten waren f 1150, terwijl één kalfkoe f 1700 op bracht. Voor de centrale waren aangevoerd S2 koelen, 3 stieren, 8 pinken. 10 graskalve ren, 57 nuchtere kalveren en 22 varkens. Schapen waren er Donderdag niet aan gevoerd en ondanks het feit, dat met in gang van 8 Februari het vervoerverbod van varkens was opgeheven, was ook de varkensmarkt leeg. Op de konijnenmarkt waren de prijzen iets gezakt. De prijzen voor fokkonljnen lagen beneden de f30. Slachtkonijnen fl per kg., voor slachtkippen f0.90 per kg. Jonge kippen gingen voor f30. De han del op dit gedeelte van de markt was zeer kalm. Hockey. U. V. O.-NIEUWS. Programma Zaterdag 12 Februari 1944. UVO 1—Hermes 3 (dames). Zaterdag middag twee uur ontvangt UVO het 3de elftal van Hermes. De prestaties van de gasten zijn tot op heden beneden het middelmatige. Zij bezetten in de rang lijst de onderste plaats op één na. Toch dienen de Uvonen haar tegenstandsters niet te onderschatten. Zij beschikken over een pittig elftal, dat zeker tot een ver rassing in staat is. Speelt UVO 1 voor wat zij waard is, dan is een overwinning niet uitgesloten. De ^andere elftallen zyn ditmaal vrij. Ondkarsoel. „Hulp in Nood" verhoogt, het maximum verzekerde bedrag. De ziekenkas «Hulp in Nood" hield Dinsdagavond in de zaal van den heer C. Jansen onder leiding van den heer G. IJff een vergadering. De rekening van den penningmeester, den heer H. de Geus, sloot op een totaal van f 1745,81. met een tiadeellg saldo van f 4.20. Het bezit der vereeniging is thans f2736.73. Er zijn 223 uitkeerlngen aan 50 personen gedaan met I24i ziekendagen. Aan ziekengeld werd f 1235 97 uitgekeerd. Het jaarverslag van den secretaris, den heer N. Ooyevaar, vermeldde, dat het jaar 1943 rustig is verloopen. Het leden tal der vereeniging is vrijwel gelijk ge bleven. Bü de bestuursverkiezing werd de heer N. Ooyevaar herkozen. In de vacature C. van der Hoven werd de heer P. K. Volkers gekozen. Nadat het ver slag van de bondsvergadering was uitge bracht, werd de gelegenheid opengesteld om voorstellen te doen voor de al gemee ne bondsvergadering. Deze waren er niet Er werd een zeer breedvoerige gedach- tenwisseling gevoerd over een eventueele verhooging van de uitkeering Het. maxi mum Is thans f 12.— per week. Verschil lende mogelijkheden en niet de vergeten de moeüiikheden werden aan alle kanten bezien. Het scheppen van de mogelijk heid om zich tegen hoogere uitkeerlngen te verzekeren werd o.m. als een aan sporing beschouwd voor Jonge menschen om zich niet bij particuliere maatschap pijen te verzekeren, maar zich bij de plaatselijke vereeniging aan te sluiten. Tenslotte besloot men de maxlmum-ult- keering op f20 per week vast te stellen De leeftijdsgrens voor deze verhoogingen werd op 50 jaar vastgesteld: de contri butie bleef gehandhaafd op 2 1'2 cent per verzekerden gulden per week. Wanneer in den Iood van het Jaar de reserve be neden f 2000 daalt, zullen maatregelen ge nomen worden. Een strop voor DTS. - De sportver eniging DTS heeft dezer dagen een flinken schadepost opgeloopen. De nog maar kortgeleden gebouwde tribune is n.1. in haar geheel in de sloot naast het terrein terecht gekomen. COÖPERATIEVE AANKOOPVER- EENIGING LANGEDIJK-NOORD. De nieuwe coöperatieve aankoopver- eeniging „Langedijk-Noord" hield Dinsdagavond in „Het Huis de Bre- derode" te Oudkarspel een algemeene ledenvergadering onder leiding van den heer J. van Hout. die in zijn openings rede. na een hartelijk welkomstwoord tot de aanwezigen, een verklaring gaf van het wel wat verwonderlijk feit, dat hij als aanvankelijke tegenstander, thans als voorzitter fungeert. Als lid van de kunstmestcommissie van „Do Eendracht", die nog heel wat werk kon doen, gevoelde spr. eerst niet veel voor een nieuwe vereeniging. doch later is hij tot andere gedachten ge komen. We zullen misschien niet alleen al6 inkoop-, maar in de toekomst ook als verkooporganisatie kunnen optreden, merkte de voorzitter op naar aanleiding van de te lage prijzen, welke thans onze producten, die toch „graag" zijn, zijn vastgesteld. Medegedeeld werd. dat het bestuur al heel wat voorbereidende werkzaam heden had verricht; men heeft zich o.m. aangesloten bij het „Centraal Bu reau" te Rotterdam. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de heer S. Wormsbecker te N.-Scharwoude gekozen, zoodat het be stuur thans voltallig is en bestaat uit de heeren J. van Hout, voorzitter; C. J. Met, secretaris-penningmeester; J. Paarlberg, P. Swager Kz. en S. Worms becker. De leden gingen accoord met het af sluiten van een rekening-courant overeenkomst met de Coöp. Boeren leenbank I te Noord-Schaarwoude tot. een maximumbedrag van 10.000.—. Tot zaakvoerder werd de heer A. Timmerman te Noord-Scharwoude be noemd. wiens zaak ook in de coöpera tie wordt opgenomen. Dit is een uitstekende oplossing. De ledenvergadering kon zich volkomen vereenigen met de voorwaarden, waar op de heer Timmerman is aangesteld. Men besloot, dat de leveranties van de coöperatie per giro betaald moeten worden. Wanneer niet op tijd betaald wordt, zal per post gedisponeerd wor den. Medegedeeld werd. dat de heer Tim merman zich met het zaadontsmetten zal belasten en wel 's avonds van 7 uur tot half acht. Voorts werd medegedeeld, dat het ledental steeds toeneemt. Er zijn er nu ruim tachtig. Ten aanzien van de vraag of de leden der coöperatie voorrang moeten hebben bij de aanschaffing van bestrij dingsmiddelen, aangezien de klanten van den heer Timmerman ook hun rechten hebben, werden eenige be sprekingen gevoerd. Men zal dit naar beste weten regelen. Opgewekt werd, zoo spoedig moge lijk de bestrijdingsmiddelen te bestel len. De heer van Dijk deelde mede, dat de lezing van den heer Mallekotc over „Virusziekten" op Maandag 21 Febr. zal worden gehouden. Na nog eenige besprekingen volgde sluiting, Hieuwe Nieiorp. Gecombineerde vergadering Zwem- club, IJ en V. - Maandagavond had fn het café Kossen een gecombineerde ledenvergadering plaats van de Zwem- club de Prijs, en IJs-en Volksvermaak, ten einde te komen tot een fusie van beide vereenigingen. Beide verecnigin- gen, die ieder een tak van sport beoe fenen, die elkaar absoluut geen con currentie aandoen en die gebruik kunnen maken van hetzelfde gebouw, hebben besloten tot fusie. In het reglement van IJ. en V. werd een be paling opgenomen, waarbij het bestuur zich kan doen bijstaan door een com missie van 3 personen, die uitsluitend tot taak heeft de zwemaangelegenhe- den te behartigen. Alhoewel de tijds omstandigheden allerminst gunstig zijn. hoopt men toch in staat te zijn diverse verbeteringen te kunnen aanbrengen, in de hoop dat hier meerdere belangstel ling voor onze mooie zwemsport zaf ontstaan. De Rijd is een ideale gele genheid, die door de kanalisatie steeds van versch water wordt voorzien, ter wijl men wat de diepte betreft er juist zeer veilig kan zwemmen. Binnenkort zal het bestuur bijeenkomen teneinde definitief een commissie te benoemen. Onderbands verkocht. - Naar we ver nemen heeft C. Blokker te Langereis zijn plaats met geheelen inventaris on derhands verkocht aan den heer Zuur bier te Zandwerve. Wieringerwaard. Benoemd. - Behoudens de goedkeu ring van den inspecteur van het L. O. is als onderwijzeres aan de o.l, school alhier benoemd mej. C. E. Taanman te Bussuzn. Hippolytushoet. Nieuws van „Amicllia". - Van de zijde van deze tooneelvereeniging deelt men ons mede. dat -ij wederom een nieuw stuk in studie heelt genomen. n.1. het bekende blijspel „Betje re geert" van Henk Bakker. Anna Paalowna. Dokev blijft succes oogsten. - Do derde opvoering van Dokev's revue voor een nog vollere zaal dan de vo rige keeren, was wederom een succes. Ook de vierde uitvoering, die bij den heer Borst, in Breezand zal zijn, is. misschien op een enkele plaas na. uit verkocht. Als het mogelijk is, zal dan ook nog wel een vijfde, eveneens bij den heer Borst, moeten volgen. Alkmaar. DE BEROOVING VAN DEN BERGENAAR. Dc rechtbank heeft vonnis gewezen tegen de drie Alkmaardere, die de vori ge week terecht hadden gestaan wegens de berooving van 4200 van den Ber- genschen groentenhandelaar J. H. op den avond van 10 November. Zooals men weet, slaagde de politie er ia reeds denzelfden nacht het. bedrag te achterhalen en de daders te arrestee ren. Het O.M. had tegen den hoofdda der, die door mr. dr. Buiskool was verdedigd, 8 maanden geëischt. Deze werd veroordeeld tot 10 weken. Tegen de beide andere verdachten, die door mr Berkhouwer werden ver dedigd, had het O.M. ieder 3 maanden geëischt. Zij werden ieder tot ïoo boete veroordeeld. Bij de behandeling van de zaak was duidelijk naar voren gekomen, dat de beroofde wel sterk aanleiding had ge geven. De zaak tegen den 4en verdachte L.. die onvindbaar was. werd dc vorige week uitgesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1