NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR - - - qm.- m j* Reichsführer S.S. Himmler in Nederland. Talrijke sovjet-aanvallen algeslagen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sehager editie: Schagen: I-aan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 12 FEBRUARI 1944. 5CHAGER EDITIE. 88e .laargang, No Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In dc*», Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. De Leistungsrune moet één der prestatieproeven en één der opvoe dingsmiddelen zjjn op den gemeen- schappelljken weg. menschen te win nen door gemeenschappeljjketi strijd voor gemeenschappelijke ide-' alen. Voor u, Duitschcrs, Nederlanders, Noren, Vlamingen, voor u allen, Ger manen, voor u echter moet het zelfop voeding en harden wezpn, het verdie nen van deze Leistungsrune. Zij moet niet gemakkelijk te verwerven zijn, De voorwaarden zijn streng. Juist u, mijn Nederlandsehe kameraden, zult krachtens de geërfde „jvaarde van uw bloéd hiervoor een groot begrip too- nen. Zooals uw voorvaderen, uw va ders en voor een deel gij zelf stuk VOO# stuk uw dierbaar land op de zee bevochten hebt, zoo weet gij ook, dat reeds een half jaar lediggang den on- degang .kan beteekenen van een stuk aarde, dat anders een bloeiende tuin kan zijn Zoo behoort gij op dit gebied van de opvoeding de Leistungsrune niet van vandaag of morgen te berei ken. maax in lange weken en maan den haar voor u te veroveren. De pres tatie moet door den man pp zichzelf bevochten worden en de Rune. móet u er toe verplichten 'niet stil ie staan, maar verder te werken. Zij mo t ook het bewijs van een soort gemeenschap pelijke prestatie van ons Gcrmaansche volk zijn, deze Rune. die het eerste gemeenschappelijke GermaanscKe in signe is. Hard wezen Zij moet u ook aansporen hard lf wezen, daar de strijd op deze wereld om het bestaan van ons ras, om act bestaan van ons Rijk meedoogenloos is. Gij moet u al vroeg er aan wennen een deugd te beoefenen, die ik u, mijn SS-mannen, bijzonder op het hart druk en die gij niet moogt vergeten. Gij. die deze Rune thans zult dragen en gij anderen, die haar eerst nog verdienen zult: dat is het inzicht, dat het heele leven uit strijd bestaat, iets anders vindt ge niet. Niet in de natuur, in de wereld van planten en dieren, en eyst heelemaal niet in de wereld van de menschen. Wee hem. die niet strij der wil zijn, wee het volk, dat niet bereid- is zijn leven in te zeiten, niet te offeren en niet te strijden. De an dere deugd, waarop deze Rune u moet wijzen, is do deugd van de volharding, van de gestadigheid, de deugd om nooit te buigen om hard te wezen en trouw en te weten, dat iedere strijd moei worden gewonnen, wanneer dc mensch. wanneer het volk niet ver saagt. Met deze deugden. waarmede ons Germaaifcch volk groot gewerden is. zal het ook groot blijven. Met de vermaning aan u- gij dient als dragers van deze Runen deze deugden te beoe fenen en de anderen er toe op te 'voe den. verleen ik aan u. de eerste vijf en negentig mannen, thans de Ger manische Leistungrunè." De plechtige overhandiging. Nadat hij zijn toespraak geëindigd had, overhandigde dc Reichsführer-SS elk der voor hem aangetreden 95 Führer en de mannen der Waffen-SS. der Germaansche-SS in Nederland en van de Duitsche en Nederlandsehe po litie de Germanische Leistungsrune, elk naar gelang 'van de persoonlijke prestatie in zilver of brons. Zooals de Leistungsrune zelf symbool is van de groote Germ-aansche gemeenschap, zoo was de eerste uitreiking daarvan ge lijktijdig aan Nederlandsehe en Duit sche mannen een getuigenis van het groeien van de Rijksgedachte. Germanische Leistungsrunen uitgereikt. Plechtigheid te Avegoor. 's-GRAVENHAGE. 11 Febr. Van bevoegde zijde deelt men ons mede: Uit handen .van den Reichsführer- SS hebben dezer dagen 95 SS-man nen. voor het grootste deel leden van de Germaansche-SS in Nederland, in het SS-oplcidingskamp Avegoor bij Arnhem de Germanische Leistungs rune ontvangen, die verleden jaar door den Reichsführer-SS is inge steld. Deze Nederlandsehe en Duit sche SS-mannen zijn in dubbel op dicht onderscheiden: zij zijn de eer ste mannen van de Germaansche SS, die de Leistungsrune dragen, en zij hebben deze als getuigenis van hun soldatesk-sporlieve vorming en we reldbeschouwing van den Reichsfüli- rer-SS zeil' ontvangen. Zoo zijn zij een vborbeeld geworden voor vele duizenden SS-mannen in de Ger maansche landen, die evenals zij aan de veelzijdige eischen voldoen, die voor het verwerven van de Leistungs rune gesteld worden, en niet 9lechts op het terrein van de „Wehrsport" liggen, doch ook op het gebied der nationaalsocialistische wereldbeschou wing. De aanwezigheid van den Reichsfüh rer-SS en het feit. dat de Leistungs rune voor dé eerste maal werd uitge reikt, drukten hun stempel op de plechtigheid in Avegoor, waarvan het hoogtepunt werd gevormd door de re de van den Reichsrührer-SS. De stem mingsvolle sporthal in Avegoor, een bewijs, dat de oud-rGërmaansche bouw kunst de tijden overleeft, was de plaats waar honderden SS-mannen voor den Reichsführer op het uur van de uit reiking stonden aangetreden» Talrijke eeregasten. Aan 't hoofd van de talrijke eeregasten bevonden zich de Rijkscommissaris. Rijksminster dr. Seyss-Inquart, de Lei der, SS-Obergruppenführer vind Gene raal der Waffen-SS Berger, chef van het SS-Ilauptamt; verder waren aan wezig: SS-Gruppenführer und Gene- ralleutnant der Waffen-SS Demel- huber, SS-Brigadeführer und General- kommissar für Verwaltung und Justiz dr. Wimmer, de Leilcr van het Arbcits- bereich der N.S.D.A.P in Nederland en Generalkommissar Z. B. V. Rit- terbugch. Gesandter dr. Bene. Regie- rungsprasident Piesbergen, General- major der Polizei und SS-Brigade führer Mascus SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Naumann, de Directeur-Generaal der Nederland sehe Politie prof. dr. Schrieke, SS- Standartenttdu er Feldmeyer, de plaats vervangend E^wler van de N".S.B. Van Geelkerken, de president van de Ne derlandsehe Bank inr. Rost van Tori- ningen. de commandant der W.A. mr. een daarbij behoorende voorbereiding meebrengen. Zij is de poging, de indi- vidueele prestatie tot de prestatie van de gemeenschap op te heffen en daar mede hot diepe begrip voor de waarde der gemeenschapsgedachle te wekken en in- de gemeenschappelijke prestatie practiseh te doen beleven. De gedachte van de strijdbare prestatie beheerscht zoowel de individueele prestatie als die van de groep Lichamelijke vaardigheid, weerbare geest en vreugde tot den strijd stempe len den drager van deze Leistungsrune tot een weerbaren Germaanschen man. In den uiterlijken vorm van deze Leistungsrune. in het Germaansche zonnerad en in de Runen der SS komt deze nationaalsocialistische prestatie- wil op symbolische wijze tot uitdruk king, als ook een zinrijke verbinding en een zinrijke uitdrukking van de grondgedachten van de Schulz-Staffel eer en trouw, plichtsvervulling en on- vermoeiden. opgewekten strijd te allen tijde voor Führer, Volk cn Rijk. Officieren en onderofficieren der SS, politieke leiders, Gcrmaaosch-Neder- landsche en Germaansch-Duitsche SS- mannen, leden van dc Duitsche en Ne derlandsehe politie zijn de eerste ge gadigden voor deze door u. Reichis- führer, ingestelde Rune. Deze mannen staan thans voor u, Reichsführer, om uit uw hand deze onderscheiding te ontvangen. Wij zijn er allen trots op, dat wij dit oogenblik in uw aanwezig heid in de door ons gebouwde sport en exercitiohal mogen beleven. Ik ver zoek u, Reichsführer, ons toe tc spre ken en de Leistungsrune aan de man nen uit te reiken Oe Reichsführer aan het woord. Na de rede van den SS-Obergruppen- ftihrer Rauter sprak de Reichsführer- SS: ..Drie en half jaar geleden werd hel regiment „Westland" in het leven ge roepen. Ongeveer drie jaar geleden be gon de zware worsteling in het. Oosten. Ter zelfder tijd werd het toenmalige Nederlandsehe Legioen opgericht. Het regiment Westland" trad in het kader van de divisie „Wiking" voor den ger sten keer voor den strijd aan in dien tijd. Drie jaar geleden was menige zaak moeilijker dan op het oogenblik. Moei lijker, want wij Duitschers en Neder landers wisten wel van elkaar af. maar wij kenden elkaar te weinig. Veel wat de een deed, was voor den ander nieuw: wij begrepen elkaar niet. Toen destijds de eerste vrijwilligers in het verband van dc Waffen-SS dienst ilamcn en dienst deden, viel de ze eerste tijd aan menigeen, dat weet ieder van jullie puden. al heel zwaar, zwaar zooals de eerste recrulentijd nu De Reichsführer tfy, Heiorich Himmler, tijdens de eerste uitreiking der Germaansche Leistungsrune in Avegoor Bildber. Fr'itz/Stapf/Pa* m Zondervan, de leider van het N.A.F. Woudenberg. Aan den ingang van het. SS-oplei- dingskamp was de Reichsführer-SS ontvangen door den commandant van 't kamp. SS-Sturmbannführer dr. Bren- del, waarna hij langs het front van een eerecompagnie was geschreden. De plechtigheid in de sporthal werd geopfend door fanfareklanken van een muziekkorps der Waffen-SS. In liede ren en In woorden varj, een spreker kwamen geest en ideën. van de SS tot uitdrukking, TOESPRAAK SS-OBERGRUPPEN- FiilIRER RAUTER. Toen nam SS.-Obergruppenführer Rauter het woord voor de volgende, toespraak: ..Onze toegewijde groet geldt in de eerste plaats u. Reichsführer, die >n- danks de vele plichten toch nog tijd hebt gevonden een bezoek te brengen aan de Germaansche Nederlanden. Wij groeten ook u. mijheer de Rijksminis ter, als Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsehe gebieden cn u. Leider, als leider van de Nationaal socialistische Beweging in Nederland, en alle eeregasten. die met ons deze plechtigheid in onzen kring meemaken. Voor de eerste maal zal heden de Reichsführer-SS de door hem ingestel de en door het SS-Hauptamt uitgevoer de Leistungsrune uitreiken. Het is voor ons, die hier in dit Germa&nsch Neder landsehe gebied mogen werken, een zeer bijzondere onderscheiding, Reichs führer, dat u voor het eerst de Ger manische Leistungsrune hier in Ave goor verleent, in Avegoor, dit Ger- maansch-soldateske en nationaalsocia listische opvoedingscentrum, dat ons allen in dit gebied zoo na aan het hart ligt. Een plaats van lichaamsoefenin gen en weerboarheidsgeest die onder het commando van, SS-Sturmbann führer dr. Brendel de laatste jaren middelpunt van tien Germaanschen SS- arbeid in de Germaansche Nederlanden Was. Avegoor is voor alle Germaan sche SS-mannen. of zij aan de fronten slaan of in het vaderland vertoeven, tot een begrip geworden. Marde, maar mooie uren hebben al deze mannen, die het kamp hebben bezocht, hier doorgebracht. De Germaansche Leis tungrunè is het eerste prestatie-insig ne. dat ook buiten het eigenlijke Duit sche gebied verworven kan worden door mannen van Duitsch en verwant bloed, die de nationaalsocialistische wereldbeschouwing, den nieuwen tijd en de nieuwe orde in het Germaansche levensgebied belijden en de daarbij be hoorende .lichamelijks voorwaarden en eenmaal is. Sinds deze drie jaar is een groote spanne tijds voorbij gegaan, die in onze gemeenschappelijke Germaan sche ontwikkeling meer telt dan slechts een tijasduur van drie keer twaalf maanden. Thans is uit het Legioen Ne derland geworden de SS-Grenadier- Brigade Nederland". Het regiment „Westland" heeft de eene roemruchte bladzijde na de andere In zijn geschie denis geschreven en levert juist thans in het kader van zijn oude divisie Wiking" een bijzonder zwaren strijd, evenals de brigade „Nederland". Veel echter onderging in deze laren wijzi ging in ons zeiven. Uit de Nederland sehe vrijwilligers 'zijn Nederlandsehe SS-führer geworden, die zelf hun com pagnieën en bataljons aanvoeren. Uit de mannen die eens door ons werden opg.leid, is het Germaanseh-Nedcr- landsche Führer- en Unlerführereorps ontstaan, dat juist in het afgeloopen halve jaar zijn taak daarin vond, jon ge Germaansche vrijwilligers uit alle Germaansche sta...men op te voeden tot den strijd. Aldus is het en ajdus .willen wij het allen eensgezind. Mis schien zou nu deze of gene willen vra gen: is het wel juist, dat in oen tijd. dat een deel van onze kameraden in dc Brigade Nederland zelfs den zwaar- sten strijd van zijn leven vecht aan de uiterste noordpunt van het Duitsche Oostelijke front, het andere deel echter hier in een plechtig uur bijeen is ge komen voor een sportinsigne? Ik beaam dit. Het is juist, dat wij hier thuis vodr dit plechtige uur Jjijeen zijn gekomen. Ik heb in volle overtuiging, onder steund door mijn naasten medewerker 'op dit terrein, don SS-Obergruppen führer Berger, die stichtingsoorkonde voor di Germanische Leistungsrune opgesteld en onderteekend. Welke be- teekenis moeten wij nu aan dit insig ne hechten? Dc bcteekenis van het insigne. Dit insigne, oi^ze SS-rune op het teeken van het zonnerad, het teelten van de SS-divisie „Wiking", moot de betcekenis hebben, dat wij het voor beeld geven en in het leven immer de testen door het beste trachten te ver werven. Propaganda zou hier misplaatst wezen. Jn de groote Germaansche ruimte zullen Germaansche volken slechts dan den weg tot elkaar vinden, als het eene hart wordt gevonden door een ander. Wanneer wij gedachten uit spreken, die wegen wijzen en richting geven,' dan kunnen deze harten haar alleen eensgezind beamen, omdat zij van hetzelfde bloed zijn. KEURINGEN. Het SS-Eisatzkommando deelt mede' Iedere gezonde Nederlander, in den teeltijd van 1715 jaar. kan zich aan meldt©, teneinde gekeurd te worden cle Waffen-SS. SS-wachtbalaljon in Amersloort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden. duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 Jaar, die aanmcldingsplicbtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden cn worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. OUO - HOLLANDSCH PORSELEIN in d* Oud hoidskamer te Zaandijk. Ook voor het behoud va» deze Nadeelandsche cultuurwaarden strij den onze Vrijwilligers GL/H/P m Officier in de Waffcn-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 14 Febr. 9—H uur. Rotterdam. Deutsche Oberschule. Wcsterlaan 2: 15 Febr. 9—12 uur Breda. Restaurant Modern, Markt; 15—18 uur. Den Bosch. Hotel Noord-Bia- bant, Markt 45; IG Febr. 9—12 uur Vcnlo, Deutschas Haus, Egmondslraai 1G: 15—18 uur Arnhem. Café Royal. 17 Febr. 9—12 uur. Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18: 15—18 uur, Zwolle, hotel Geitenbeek; 18 Febr. 9—il' uur. Assen, Concerthuts a d. Vaart; 15—18 uur, Groningen, Hecre- straat 4G; 19 Febr. 912 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf Breestraat; 20 Febr. 9—14 uur. Amsterdam, Dam 4: 21 Febr, 9—13 uur. Utrecht, N.V Huis. Oudegracht 245: 22 Febr., 914 uur, Amersfoort Pol Din-chgangslager. Leusdcrwcg; 23 Febr.. 9—14 uur. Den Haag, gebouw Amicitia. Westeinde 15. De stem der SS. Luistert op Zondag 13 Februari var' 11.30—11.45 uur over den zender Hil versum J, op golflengte 415 m„ naar de stem der SS, onderwerpt ..De Reichsfuhrer-SS verleent de Gdrmaan- sche Leistunrune". Verduister van 17.458.- u. 13 Febr.: Zon op 8.03, onder 17.47 u Maan onder 9.56, op 22.16. 14 Febr.: Zon op 8.01. onder 17.49 u. Maan onder 10.16, op 23.23. Levendige gevechtsactiviteit aan het Italiaansche front. UIT HET HOOFDKWARTIER VAK DEN FÜHRER. 11 Febr. (D.N.B- Het opperbevel van de weermacht dcc!' mede: De troepen van het Oostelijke., front sloegen opnieuw talrijke ster ke aanvallen der bolsjewisten in het gebied ten westen van Nikopol cn ten zuiden van Kriwoirog, ten westen van Tsjerkassy, ten oosten van Siasjkof. ten zuiden van de Berezina. bij Witebsk en in het ge bied tusschen Loega en het Peipus- mecr in hevige gevechten, die in verscheidene sectoren nog voortdu ren. af. Plaatselijke penetraties \verd»n in een tegenaanval opge ruimd. Bij succesvolle tegenaanval- '°n werden vijandelijke gevechts- "i'orpen uiteengeslagen en werd 'e vijand op verschillende plaat- en teruggeworpen. Ten zuiden van Pogrebitsjlsjr werd een achter het front ingeslo ten bolsjewistische gevechtsgroep vernietigd. De vijand verloor 1200 gevangenen •n 700 dooden alsmede talrijke wapens en ander oorlogstuig. In het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen sloegen troepen van een pantserdivisie in een verrassen den aanval een sterke bolsjewistischc- '•nvalerie-fo^matie uiteen, Tn den centralen sector van het fron* hebben zich de onder bevel van der generaal der infanterie Jordan strij dende Neder-Saksische 131ste infante riedivisie aangevoerd door generaa'- majoor Weber en de Oost-Pruisische 206e infanteriedivisie, aangevoerd door luitenant-generaal Hitter, bijzonder onderscheiden. In het landin£shoofd van Nettuno werd dc zuivering van het gebied van Aprilia voortgezet; ook hel station Aprilia werd veroverd Vijandelijke aanvallen op de nieu we linies stortten in het geconcen treerde vuur van alle wapens ineen Sedert het begin der landing ver loren de Amerikanen en Engelschen in het gebied van Nettuno meer dan 4.00( gevangenen en 98 pantserwagens. De landingsplaatsen van den vijand liggen onder het voortdurende vüur van Duit sche batterijen zwaar verdragend ge schut. DE STRIJD OM CASSINO. Aan het zuidelijke front heersch- te ten noordwesten van Cassino den gebeelen dag een levendige geveclitsactiviteit. De vijand, die voor den derden keer in het noor delijke deel van Cassino was bin nengedrongen, werd in verbitterde gevechten van man tegen man door onze dappere pantsergrenadiers weer uit de ruïnes van de stad teruggeworpen. Een ten noordoos ten van Cassino verloren gegane heuvel werd in een tegenaanval heroverd. Aan het overige front ondernam de vijand alleen in den sector ten oosten van de Golf van Gaete vrij sterke aanvallen op onze heuvelstellingen die deels door geconcentreerd \vuyr deels in een tegenaanval werden af geslagen. vBeschermingsvaartuigen van eer, Duitsch cpnvooi schoten in het zeege bied van Monaco van 8 aanvallende vijandelijke jachtbommenwerpers er 5 neer. Nog twee anderen verloor de vijand in een luchtgevecht. Duitsche gevechtsvliegtuigen met groote actieradius hebben aan de oostkust van IJsland een vijandelijk tankschip van 8000 brt. tot zinken ge bracht. Terreuraan vallen. Formaties Amerikaansche. bommen werpers vlogen op 10 Febr. des mid dags door jagers krachtig beschermd boven midden-Duitsch gebied De on middellijk krachtig optredende Duit sche luchtverdediging verhinderde den vijand geconcentreerde aanvallen te ondernemen. Door het lukraak neer werpen van bommen werden voora. woonwijken in de stad Brunswijk ge troffen. Tijdens hevige luchtgevechten en door de luehtdoelartilllerie werden volgens de totdusver nog onvolledige rapporten 51 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 32 viermotorige bommen werpers, neergeschoten In den afgeloopen nacht wierpen vijandelijke storingsvliegtuigen bom men neer op plaatsen in Noord- en West-Duitschland. MUSSOLINI VOLKOMEN HERSTELD. BERN, 11 Febr. (C.D.) Een neu trale diplomaat, die eenige dagen ge leden een onderhoud met Mussolini heeft gehad, verklaarde tegenover den Milaneeschen correspondent van de „Basler Nationalzeitung" dat Mussoli ni thans practiseh volkomen is hersteld en weder acht a 10 uur per dag arbeidt. De Duce heeft zijn vroegere energie geheel teruggewonnen, maar is bezield van haat tegen hen, „die zijn levens werk verwoest en hem bedrogen heb ben". Mussolini is echter nog in behande- I ling bij een Duitscheu specialist. DR. ROMPELMAN OPVOLGER VAN PROF. KAPTEYN. Naar wij vernemen is aan prof. dr. J. M. N. Kapteyn in verband met het be reiken van de leeftijdsgrens eervml ontslag verleend als hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en is als zijn opvolger benoemd dr. T. A. Rom- pelman, die onderwijs zal geven in de oud-Germaansche philologie en de Quitsche taalwetenschap. Dr. Tom Albert Rompelman werd op 12 Augustus 1906 te Leipzig geboren en is thans assistent voor het Duitsch en privaat-docent aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. KADEROPLEIDING GERMAANSCHE LANDDIENST. Eeuwen geleden trokken Nederland sehe boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven, steden als Danzig en Marienwerder laten nog heden den Nederlandschen invloed in hun bouwstijl- herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in 't blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandsehe jongens en meisjes in den Germaanschen Landdienst, om het boerenwerk weer te leeren. Later zul len zij zich eigen hoeven boifwen en mede den grondslag leggen voor een nieuwen Germaanschen boerenstand in deze gebieden. De jongens en meisjes zijn ondergebracht iri kampen onder Nederlandsehe leiding Over enkele weken begint de oplei ding van kamplelders(sters) voor den Germaanschen Landdienst. Zij. die meenen hiervoor geschikt te zijn. kunnen zich voor opleiding aan melden. Leeftijd 18—25 jaar. Aanmelden bij: Germaansche Landdienst., Utrecht. Koningslaan 9. DF STILLE OMGANG. AMSTERDAM 11 Febr. Het feest van het H. Sacrament van Mirakel valt dit jaar op Woensdag 1!> Maart. Den daarop volgenden Zondag 19 Maart wordt de Stille Omgang gehouden. De intentie van deze bedevaart is dit jaar; om door de voorspraak van de Aller heiligste Maagd en Moeder Gods Ma-* ria. Koningin van den Vrede, de wel daad van den vrede te verkrijgen. Op Zondag 19 Maart zal des middags om drie uur in de St. Willibrordus buiten de veste een plechtig Lof wor den gedaan.waaronder processie. Rec tor dr. A. A. Olierook zal de feest- predicatie houden. ROMANPRIJSVRAAG. AMSTERDAM. 11 Febr. De uitgeverij .Pro Arte" te Diest heeft dit jaar voor de tweede maal een prijsvraag uitge schreven voor een oorspronkelijken en onuitgegeven roman in de" Nederland sehe taal. Aan het besté-«ferk zal eei^ bedrag van frs. 35.000 worden toege kend. De jury is samengesteld uit André Derrtedts, letterkundige; pater em. Janssens S. J., criticus; Anton van de Velde, letterkundige en Jos. Philippen. beh.-directeur van de uitgeverij „Pro Arte". Nadere voorwaafden zijn bij de ge noemde uitgeverij te vernemen. HET GEVAARLIJKE PAKJE. Een oude dame met een kwaad ge weten te Kopenhagen kreeg dezer da gen een vierkant pakje waarop stond: morgen openmaken. De ontvangster vreesde een aanslag en alarmeerde de politie. Die kwam met een paar experts op het gebit' van ontplofbare stoffen. Het huis werd ontruimd en het pakje opengemaakt. De inhoud bestond uit.een half pond echte koffie, door een vriend gestuurd aan de dame, dia den volgenden dag ja rig was. DRINGER. Vroeger Justus van Maurik heeft het er in één van zijn onvolprezen schetsen eens geestig over gehad kende men het beroep van dringer. #Dal was een pootlg heerschap, die vóórdat hij zijn arbeid aanving even in zijn handen spuwde en vervolgens tegen het honorarium van een paar halvestuivers voor zijn opdracht gever of -geefster bij het schouw burgloket met een ietsje geweld ruim baan maakte. By zulk een vuist-, hand- en voetgevecht vielen dan wel eens rake klappen Wij zijn inmiddels beschaafder geworden en zeggen wat wij te zejggen hebben 'liever met bommen: vandaar dat het ambacht van dringer zoetjesaan uit de mode geraakt is. Maar bij Mooij in het Gulden Vlies begint de dringer weer een behoorlijke kans te maken. Na af loop der eigenlijke voorstelling is er in de nauwe vestiaire, waar dc hoeden, jassen en mantels han gen, altijd nog een tweede voor stelling, waarin als heeren ver momde mannen en als dames ge camoufleerde vrouwen elkaar hoogst energiek te lijf gaan. Men beweert hier en daar zelfs, dat bij zoo'n ge legenheid al eens gewonden geval len zijn. Over deze vertooning, waarin de hebzucht en egoïsme naar de op pervlakte drijven, verschijnt ech ter nooit een recensie in de krant. Wat jammer is. Ik zal er toch met onze tooneelcritici eens over spreken. OVIDIUS. V__ Nieuws in 't kort. De gevechten op de Marshall-eilanden. Volgens een frontberlcht blijven Ja- pansche strijdkrachten op de verschillen de eilanden van de Marshall-groep hard- nekkigen tegenstand bieden. De eilanden Maloelab, Millo en Taroa zijn op 5 en fi Febr door de Amerikaansche luchtmacht aangevallen, doch de verdedigers sloegen alle aanvallen ar. Aanval op Caslel Gandolfo. Bij een Anglo-Amerikaanschen luchtaanval op Castel Gandolfo, de pauselijke zomerre sidentie, zijn talrijke nonnen, novicen en geestelijken orti het leven gekomen. Het nauwkeurige aantal dooden en zwaarge wonden is nog niet bekend, doordat zich neg gewonden en dooden onder de puln- hoopen bevinden. Tot de verwoeste ge bouwen behoort ook een kerk. Nijmegen boven de 100.000 Volgens de officleele opgave telde Nij megen op 31 Dec. 1942. 99.708 inwoners en op 31 December 1943 101.425, Boerderübrand. Gisterochtend heeft een felle brand de boerderij, bewoond dooi' den heer .r. Beines te St. Anna-Pa- rochie en toebehoorci\de aan den heer G. Beines. in dc asch gelegd. Het vee kon worden gered Alles werd een prooi dei vlammen. Ook de schuu'. wasr vele gaar deniers hun oogst hadden geborgen, ver brandde De oorzaak ls onbekend. Ver zekering dekt de schade. Brand in vlasscrO. Vermoedelijk door onvoorzichtigheid ls brand ontstaan in de vlasserij vau A. Buyck te Aarden burg. Enkele in de nabijheid staande hoo- pen vlas en koren vatten onmiddellijk eveneens vlam. De brandweer moest zich beperken tót het beschermen van dc naast gelegen boerderij van Van de Pf?s- sche. De vlasserij met m.ichines, ver scheidene duizenden kilo's gerepeld vlas alsmede enkele duizenden kilo's onge- dorschte gerst werden door het vuur ver teerd. Door paard en wagen aangereden. Gistermiddag om kwart voor één is In de Haarlemmerstraat te Amsterdam een G5-jange vrouw door een paard en wa gen aangereden, waardoor zij o.a. een gecompliceerde beenbreuk en verschillen de inwendige kneuzingen heeft gekregen. Haai borstkas werd ingedrukt. In zorg- wekkenden toestand ts het slachtoffer in het Binnengasthuis opgenomen. Alkmaarsche oplichtings-affaire. Procureur-Generaal acht Geelen schuldig aan" uitlokking lot oplichting, twee keer gepleegd. Twee keer twee jaar geëischt. Donderdag heeft het Amsterdamsche Hor de beruchte Alkmaarsche opllch- tmgsaffaire eindelijk kunnen beëin digen. Niet minder dan vier zittingen bleken noodig, om alles tot klaarheid te kunnen brengen en het resultaat van alles is in het kort: Hoogakker werd vëroordceld tot 2 1/2 jaar gevangenisstraf met aftrek van het geheelc voorarrest. Vroegop werd veroordeeld tot 3 jaar met aftrek van het voorarrest en tegen Geelen werd een keer twee jaar met een jaar af trek geëischt en één keer twee jaar. Werden de twee cerstgcnoemden ver oordeeld terzake oplichting, „Geelen ywerd beschouwd als de man, die de gcheele leiding had en die de belde oplichtingen heeft uitgelokt. Over twee weken zal het Hof uit spraak doen in de belde zaken tegen Geelen. De vierde dag begon met het requisitoir van den proc.-generaal mr. Versteeg, die het gebeurde beschreef als een filmver haal. In de eerste acte waren Hoogakker en Geelen de hoofdfiguren, in de tweede en laatste acte Vroegop en Geelen. Deze figuren schetste spr nader. Hoog akker was het verwarde type, was een kletskous. Vroegop was de weifelende, slappe figuur en Geelen de rustige man met een scherp Intellect, die precies wist wat hij zeggen en wat hij niet zeggen moest, die zoo lang mogelijk achter de schermen bleef en die ten slotte tijdens de rechtzitting zich een meester toonde ln het vefirceren, toen Vroegop onver wachts een bekentenis aflegde. De heele geschiedenis nog eens in het kort nagaande, wees spr. er op, dat Hoog akker weliswaar bij Sch. ts geweest, maar dat Geelen hem wegwijs heeft gemaakt en dat Geelen ten slotte de eerste dui zend gulden met Hoogakker heeft ge deeld. Deze som moet voor Geelen een teleur stelling geweest zijn en toen hem bleek, dat Hoogakker niet de Juiste man was om den Haarlemschen Jood voor een nog grooter bedrag af te zetten, werd Hoog akker handig op zij gesehoven en Vroeg op in zijn plaats gesteld. Daarmee be gon dan de tweede acte. Het spel werd echter precies zoo ge speeld als in de eerste acte. Nu trok Vroegop naar Haarlem, deed wat Geelen hem vertelde en zorgde voor de tweede som, zijnde 8000 gulden. Alleen, toen die 8000 gulden ln veiligheid gebracht moes ten worden, was Geelen er bij en volgde de gecamoufleerde arrestatie. Daarna zakte het scbeem. Vervolgens schetste spr. de houding van verdachte tijdens de verhooren en het proces: hoe hij Hoogakker eerst een fan tast noemde, daarna een groote dwaas, die een al te doorzichtig en al te dol verf haal giif geloofde, zelf alles ontkende en toen Vroegop mei zijn bekentenis kwam, handig retireerde en deze verklaring gaf: ja, ik ben In Haarlem geweest, maar slechts om Vroegop te helpen. Spr. vroeg ten slotte vernietiging van hel vonnis der Alkmaarsche rechtbank en eisehte tegen den verdachte Geelen ln de zaak Geelen-Hoogakker terzake uitlok king tot oplichting twee jaar gevangenis straf met aftrek van een jaar preventief en in de zaak Geelen-Vroegop terzake uitlokking tot oplichting twee jaar ge vangenisstraf. Mr. dr. Buiskool, verdediger, begon er op te wijzen, dal de Alkmaarsche recht bank Geelen' ln de eerste zaak had ver oordeeld wegens medeplichtigheid, terwijl hij in dc tweede zaak was vrijgesproken. Thans hoorde hij den Proc.-Gen. twee keer een vrijheidsstraf eischen terzako uitlokking tot oplichting. Spr. begon uitvoerig na te gaan, of hier werkelijk van uitlokking sprake kon zijn en meende, dat hiervan geen sprake is, omdat het plan, om een jood op te lichten, reeds bestond, voordat Geelen in de zaak betrokken werd en dat zelfs de Haarlemsche jood Sch. reeds bewerkt was, voordat Geelen een rol begon te spelen. Bovendien maakte spr. bezwaar tegen twee gesplitste zaken, omdat men hier toch eigenlijk met één geschiedenis te doen heeft, met één zaak en dat dus ook slechts één veroordecling kan volgen. Nader op de affaire zelf ingaande, meen de spr., dat niet Geelen, doeh Hoogakker alles in scène heeft gezet en dat Hoog akker Geelen misbruikt heeft, om zich zelf te dekken. Spr. verzocht het Hof niet al te veel waarde te hechten aan do verklaringen, door dc fam. Hoogakker af gelegd en wees er nog op, dat Geelen een 15-Jarigen staat van dienst heeft als marinier en nooit in al dien tijd gestraft ls geworden. Hij heeft wat oppervlakkig gehandeld, is eigenlük zonder goed na tc denken, met de an*rcn mee gaan doen, doch heeft geen enkel financieel voordeel willen genieten. Mocht het Hof tot een veroordeeling komen, dan verzocht spr. een belangrijk lagere straf, dan thans werd geëischt. Verdachte Geelen. ten slotte het laatste v/oord verkrijgende, beweerde nog eens, dat hij nooit gedaan heeft waarvan hij thans beschuldigd wordt en dat de heele zaak heel anders ls gegaan, dan door deji Proc.-Generaal is geschetst. Hij vroeg ten slotte het Hof clementie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1