NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nieuwe Duiische successen aan Oostfront. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scbagen: Laau 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 14 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 37. 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentio-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. 'Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehede oplage op aanvrage. Waarom dezen oorlog j?EN landbouwer uit Noord-Scharwoude een „middenstander" uit Hoorn en een „werkgever" uit Beverwijk stelden afzonderlijk ongeveer tegelijkertijd in brieven soortgelijke vragen, die we als volgt zouden willen formulee ren: „De Duitschers zeggen: de jo den zijn de schuld van dezen oorlog Is dit wel juist? Overschat men de macht van het toch betrekkelijk kleine aantal joden in de wereld niet. indien men aanneemt, dat de joden in staat zijn. dermate den ioop van de geschie denis naar hun doelstellingen te bepa len? Van den anderen kant beweren de democratieën, die de Geallieerden als hun hoogste ideaal zien: de nationaal socialisten en fascisten zijn de schuld van dezen oorlog. Overschat men aan die zijde niet evenzeer de macht van hen, die men toch gemeenlijk als een handjevol lieden pleegt aan te duiden'' Deze nuchtere vragen toonen aan dat men zich meer en meer in breedc kringen van ons volk in de dingen van deze dagen verdiept en dat men niet meer genoegenneemt met de door gaans generaliseerende en oppervlak kig aandoende leuzen. De schulditf-aag van dezen oorlog is een ingewikkeld probleem, waarover het laatste woord ook nog jaren na beëind-'ging van dozen oorlog nog niet gezegd zal ziin. Wanneer we h!er dus op de gestelde vragen, die zich em- fctig met de schuldvraag van dezer oorlog bezighouden, ingaan, is het al leen om de meenincen te omlijnen en door een zoo obiectief mogelijke weer gave van de diverse opvatt'n«»en het vormen van een eigen oordeel, op so liede fundamenten gebaseerd, te verge makkelijken. O WANNEER men de schuldvraag var. dezen oorlog nagaat, moet men wederznds de vijandelijke machten ontleden, zooals die zich geleidelik on gebouwd hebben, voordat ze als laatste redmiddel om gelijk te kriigen toe vlucht tot gewapend "eweld namen Wat waren de doP1s»°llingen beider marh+sgroeneeringen? Wat w'lden z" met den oorlog bereiken, nadat ze dit doel door andere, vreedzamere midde len en wegen niet meer konden be halen? De ïoden met hun onmiskenbaar streven, dat ze nimmer onder stoelen of banken gestoken hebben, een eiffen staat of gesloten gemeenschap onder een staaf of gemeenscban te vormen en alle macht aan zich en hun groep te trekken, hebben hef. uits'uitend aan zichzelf te wijten, dat de schuld van dezen oorlog op hen gewornen wordt Zij hebben dezen oorlog, waarvan hun bezittingen en machtsnos'ties den in zet vormen en waarvan zij met de hun ei®en we1 lust van begeerte onsmake lijk profiteeren reeds genro"lemeerd en aangemoed'gd in 1933, toen in Dutts^hland het nat'onaalsncjplisme aan de macht kwam. Men herinnert zich waarschijnlijk nog de kre'en van de vele politieke en andere ioodschc vluchtelingen. d;e oorlog le"en Ou!»s"h. land predikten en hier te lande eomi- té's oprichten, waarin zij den bovoot van Duitsohe materieele en geestelijke goederen bepleitten. De ioden hebben zich van het in het liberal'sjrie worte lende cc6mooolï.tisme, wcreldburger- domstreven. bed-'end cm dit ten voor- deele van specifiek e!"en materialis tische belangen uit te buiten. O MATIONAALSOCTATASME is de na- tuur'ijke reactie op het cosmopoli- tisme. Het is van een natuurlijke een gele'deliik meer welbewuste en zorg vuldig omschreven uiting van hst nieuwe geeR»esstreven van de 20st? eeuw geworden, dat o a. in het natio naliteitsbeginsel van W'lsons vermaar de veert.-'en nunten uitdrukking vond De eenlUeerden de ovorw'nnaars van 1919 hielden zich aan dit beginsel nie' Het onderdrukte beginsel. dat alles zins gereehtvaprd'cd is. zocht en vond nieuwe weffen om tenslotte in het volk- fiche princ'ne van ^et nationaalcocia- lisme ziin v?«te omlijning te vinden Ieder land heeft van deze nationalis tische geestesrichting in meerdere of m'ndere mate den adem gevoeld Tn die landen, waar de volken het meest of het eerst de nadeelige gevolgen var het internationalisme onderaan heb ben, substantieerde zich dit nationa lisme in organisatievcmen Vrdkomeo logisch. Alleen door organisatie kan een doel. in dit geval (te bestriidine van de uitwa-ssen van het internationa lisme en cosmopo!it;sme. het zekerst bereikt worden en het nuttigst effe-"» verkriigen. Heel wat meer dan enkel nationali- tisohe drijfveeren ziin de dienere oor zaken van den huidigen oorlog D° andere oorzaken, prikkel en spanningen hebben zelfs de eerste aan kracht a1- lengs overtroffen Het nationalisme :-c in dezen oorlog ook geëvolueerd e-i heeft zich weten op te heffen tot een hooger plan. (Slot volgt.) HAMA. Mislukte vijandelijke aanvallen bij Nettuno. Bommen op Z-O Engeland en Londen. Verduister van 17.458.- o. 15 Febr. Zon op 7.59 u., onder 17.51 u. Maan onder 10.35 u.. op 0.32 u. 16 Febr. Zon op 7.57 u., onder 17.53 u Maan nn 0.32 tl., onder 1058 i». UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Febr. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede- In het zuidelyk deel van het Oos telijk front bevochten onze divisies ten zuidoosten van Kriwoirog, ten westen van Tsjerkassy en ten oosten van Sjasjkof onder afweer van aan houdende vijandelijke ontlastings- csi tegenaanvallen in verbitterde ge vechten nieuwe successen. Bij Doebno zijn zware gevechten aan den gang met mobiele Sovjetrussische gevechtsgroepen. Er werden 16 vijande lijke pantserwagens stukgeschoten. Bij Wibetsk verijdelden onze dappere grenadiers, op doeltreffende wijze ge steund door artillerie en slagvlicgtui- gen, ook gisteren hevige doorbraak pogingen der bolsjewisten en vernietig den zij 49 vijandelijke pantserwagens In deze afweergevechten hebben zich het grenadier-regiment 529 onder Ie»- ding van den drager van het Eikenloof luitenantkolonel Riesling en het artil lerie-regiment 299 onder leiding var. luitenantko'onel Reinking bijzonder on derscheiden, Ten noorden van Newel alsmede tus- schen Umenmeer en Finsche Golf ver sterkte de vijand zijn druk. Terwijl in enkele sectoren hevige vijandelijke aan vallen werden afgeslagen, hadden op verscheidene plaatsen eigen tegenaan vallen een succesvol verloop. Óok in den sector van Narwa zijn hevige ge vechten aan den gang. Aan de Italiaansche fronten mis lukte op het landingshoofd van Net tuno een vijandelijke aanval cp Apri- lia onder het geconcentreerde vuur van alle wapens. Zware artillerie van het leger, gevechts- en slagvliegtui- gen vielen dag en nacht ontschepin gen en scheepsbewegingen van dor> vijand bij Nettuno cn Anzio aan Een vijandelijk landingsvaartuig werd tot zinken gebracht, een groote ben zineopslagplaats vernietigd en ver scheidene schepen werden gedwon gen koers te wijzigen. Kustbatterijen der marine beschoten vijandelijke scheepsdoelen in do Golf van Gas»: en plaatsten treffers op een kruiser Bij Cassino duurde de verbitterde- vorsteling ook gisteren met onvermin derde hevigheid voort. De pantsergre radiers, die weken lang in harde af weergevechten zijn gewikkeld, sloegen caarbij krachtige vijandelijke aanval len af en zuiverden tijdens succesvol1 e tegenaanvallen verscheidene haarden van verzet aan den noordrand van de si ad. Tn deze gevechten onderscheidde zich bijzonder het grenadierregimen» 212 onder leiding van majoor Knuth In den afge'oopen nacht wierpen eenige vijandelijke vliegtuigen bom men op plaatsen in West-Duitschland Snelle Duitsche gevechtsvliegtuige-. ondernamen storingsaanvallen op Zuid oost-Engel and en Londen. Duitsche motortorpedobooten brachten tijdens een nachtelijken aanval op de Enge1- sche kust aan den mond van de Hum- ber een Britsch bewakingsvaartuig to' :inken. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidt: UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 12 Febr. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede* Bij geringere gevechtsactiviteit dan de vorige dagen ontstonden gisteren slechts in enkele sectoren van het Oos telijke front tamelijk omvangrijke ge -vechtshandelingen. Zoo beha^den onze troepen ten zuidoosten van Kriwoiroe in het gebied ten westen van Tsierkas- sv en ten oosten van Sjasikof in hevige i-nvals- en afweergevechten succes sen. Hierbij werden alleen ten oosten an Sjasjkof 52 vijandelijke pantserwa gens vernietigd Bij Witebsk alsmede tusschen het 11- menmeer en de Finsche Golf werden nieuwe hevige aanvaren der bolsje wisten deels in gevechten van man tegen man afgeslagen: tusschen T.oega en het Peipus-meer werden de bolsje wisten door aanvallen van onze for maties teruggeslagen De gevechten cïuren hier nog voort. In den afweer- slag bij Witebsk heeft zich het pio- rierbataljon 6 van een velddivisie van de luchtmacht onder bevel van den eersten luitenant Zurmühlen bijzonder onderscheiden. In den noordelijken sector van he' Oostelijke front hebben zich de Rijnsch- Westfaalsche 227ste infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Berlin en de artillerie van het legei ender bevel van den drager van he: Eikenloof luitenant-generaal Tomasch- ki schitterend gehouden. Aan de Italiaansche fronten stortten „j het landingshoofd van Nettuno hevi ge door pantserwagens gesteunde aan vallen op de nieuwe Duitsche linies bi.i Aprilia in het vernietigingsvuur van de Duitsche artillerie ineen. Hierbi'ï werden 17 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. De bloedige verliezer van den aanvaller waren in he» flan- KADEROPI FI DING GFPM AANRCHI- LANDDIENST Eeuwen geleden trokken Nederlanl- sche boeren en handelaars naar hei Oosten en vestigden zich In de steden of bouwden zich boerenhoeven steden sis Danzig en Mar'enwerder laten nor heden den Nederlandschen invloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten In Danzig en Bromberg kan men hen in 't blauwe Jeugdslorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds 50u Nederlandsche jongens en meisjes in den Germaanschen Landdienst, om he» boerenwerk weer te leeren Later zul len zij zich eigen hoeven bouwen en mede den grondslag leggen voor een nieuwen Germaanschen boerenstand in deze gebieden De jongens en meisjes zijn ondergebracht in kampen ondei Nederlandsche leiding Over enkele weken begint de oplei ding van kamplelders(sters) voor den Germaa-rohen Landdienst Zij. d.e meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding aan melden Leeftijd 18—25 jaar. Aar melden bij: Germaan..che Landulenst, Utrecht. Kcringslaan P. keerende vuur van de Duitsche infan- teriewapens bijzonder zwaar. Batterijen vèrdragend geschut beschoten met goe de uitwerking concentraties van sche pen in de haven van Nettuno en een vliegveld in'' het landingshoofd. Ten noordoosten van Castelforte werd een vijandelijke penetratie verkleind, een heuvel werd stormenderhand op den vijand veroverd Ten noordwesten v-tn Cassino heerschte den geheelen dag levendige gevechtsactivitelt. Verschil lende zware aanvallen van Amerikaan- sche formaties werden' in verbitterde gevechten afgeslagen. Formaties Amerikaansche bommen werpers vlogen op 11 Februari des middags krachtig door jagers be schermd boven West-Duitschland zetten hun terreuraanvallen op ver scheidene plaatsen voort. Door he» lukraak neerwerpen van bommen ont stonden vooral in woonwijken van de steden Frankfort a. Mafn en Ludwigs- hafen schade en verliezen onder de be volking. Onze luchtverdedigingsstrijd krachten beletten den vijand opnieuw geconcentreerde aanvallen te onder nemen en vernietigden volgens de nog onvolledige rapporten 26 vijandelijke vliegtuigen In den afgeloopen nacht vlogen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen bo ven bet West- en Noordwest-Duitsche gebied. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht doele" in Zuidoost-Engeland aan. Duitsche luchtaanvallen op het landingshoofd bij Nettuno. Zaterdagavond in de schemering heb ben zware Duitsche gevechtsvliegtui gen. naar het D.N.B. verneemt, op nieuw een doeltreffenden aanval ge daan op havenwerken en schepen in de haven van Anzio, in het landingshoofd bij Nettuno Een andere sterke forma tie viel ecnigc uren later, bij opko mende maan, Engelsch-Amerikaansche stellingen, troepenkampen en mate-» riaalconcentraties met succes aan Een geheele reeks branden en ontploffin gen werd waargenomen. Op de wegen naar het front werden colonnes met oorlogsmateriaal geladen voertuigen ernietigend getroffen. Aanval op de Poo'sche regeering te Londen. Harde woorden van de „Prawda". Naar Reuter uit Moskou meldt, heef» de „Prawda" Zaterdag een niet onder teekend artikel gepubliceerd, waarin de Poolsche „regeering" te Londen op nog scherpere wijze dan tot nu toe wordt aangevallen. Het opschrift luidt De vijandige intriges van de Pool sche emigrantenregeering gecamou fleerd door valsche woorden van vriendschap". In het artikel wordt o.a. gezegd, dat c'e Poolsche emigrantencommissie iede- ren zin voor de werkelijkheid heeft ver loren. Zij leeft in een wereld van mysteriën en heeft elke verbinding tusschen haar en het Poolsche volk verbroken. De Poolsche imperialisten beschouwen het Sovjet-Russische volk als vijand en een vernietiging van Sov- iet-Rusland zouden zij een zegen ach ten. De Londensche emigrantencom missie heeft in folen geen organisat.e van opstandelingen". Dit artikel, aldus het Reuterbericht vormt een scherpe aanval op de Pool sche commissie te Londen en heeft in Moskou overal de aandacht getrokken Geallieerde waarnemers zijn van mee ning, dat dit artikel de voorbode is van nieuwe ontwikkelingen in de hou ding van de Sovjet-Russische regeering »en aanzien van de Poolsche kwestie De Moskousche correspondent van Reuter, Harold King, meldt, dal de vernietigende aanval, die de Prawda op de uitgeweken Poolsche regeering le Londen heeft gedaan, naar het schijnt elke mogelijkheid voor een regeling van het Poolsche vraagstuk door middel van onderhandelingen, die tot dusverre misschien bestond, voor °,oed beeft verijdeld. Hij laat doorsche meren. dat de Sovjetregeering zich thans bezig houdt met andere mogelijkheden voor een oplossing van het probleem Het artikel in de Prawda, aldus Harold King. gaat veel verder dan alle vorige De Sovjetleiders zijn reeds eenigen 'ijd zeer verstoord over de houding der Poolsche uitgeweken regeering. Zij zijr. van meening dat zij voortdurend op recht hebben gestreeft' jaar een realis tische en passende op.ossing. en dat de onlangs door hen gedane voorstellen door de Poolsche regeering ontwijkend en negatief zijn beantwoord". De Sovjetregeering wil thans he» vraagstuk definitief regelen Men kan dan ook aannemen, dat zij thans naar andere wegen zoekt, waarbij zij de Polen in Londen volkomen zal negee- i£f RcMBRANDTHUlS TE AMSTER 3AM Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden strij den onze Vrijwilligers GL/H/P m Niet Duitschland, maar de Sovjet-Unie in gevaar. Een Japansche stem. Luitenant generaal Hakai heeft in een radiorede over het door de Anglo- Amerikanen levendig gepropageerde tweede front o.a. gezegd: Roosevelt en Churchill meenen waar schijnlijk. dat zij de overwinning, die zii militair niet kunnen beha1 en, ten minste op ideo'ogisch terrein kunnen verkrijgen. In bevoegde kringen der Soümogendheden zal ,er echter geen enke'r» generaal of poMticu* te vinden ziin, die zich door derge'ijke nor-he- "ijen laat verontrusten of mis'eiden. De bewering van den viinnd. dat de vornv'ng van een tweede front Duitsch- 'and oo zijn zwakste D'ek zou aannek ken. is een veraten bedr,ee°1ü1r( manoeuvre. Niet Duitsch1 and doch de Noviet-Unie verkeert op het oogenb'ik dermate in gevaar, dat de Ang'o-Ame- -ikanen gedwongen zijn een tweede front te vormen. De Wi»**invallen op Engeland. Dagsposten" meldt uit. Londen, dat men in de R-i»s'-he hoofdstad alles »n ^et werk stelt, de resultaten van de »on"ste Duitsche luchtaanvallen te verheimelijken Fen groot, dee1 der b?» er^st getroffen nlaatsen zou volkomen "eslnten ziin Daardoor wil men niet Heen verhinderen. dat de bevolking ich een heeld vorm» van den omvang der schade, do^h wil men vooral de Tnfe^che steliin® hnndha"en der vol- ed'ge ve^la mm mg van de Duitsche oorlogvoerin" in de lucht. Men vreest 'at de bereidwilligheid der neutralen »ot het doen van concessies niet zal »oenemen ïr»d:en alPemeen bekend zon worden, welk een vreesel'ike uitwer king de Duitsche luchtmacht zelfs me» een zoo beperkte act»e kan bereiken. BOMMEN BOVEN ZWEEDSCH STOCKHOLM De Stockholmsche bladen melden, dat Zaterdagavond een of twee vreem de vliegtuigen boven het gebied van Haparanda en boven Tornea eenige brisant- en brandbommen hebben uit gegooid. Er zijn geen slachtoffers ge vallen en tot nu toe is slechts schade van weinig beteekenis geconstateerd. De Zweedsche luchtdoelartillerie hee:t het vuur geopend. Er wordt een on derzoek ingesteld naar de herkomst van de bommen. NEDERLANDSCHE BURGEMEESTERS TE KEULEN. 35 Nederlandsche burgemeesters en vooraanstaande mannen der N.S.B. hebben een bezoek gebracht aan Keu len, om zich door eigen aanschouwing op de hoogte te stellen van de erva ringen met de afweermaatregelen te gen de Britsch-Amerikaansche ter reuraanvallen. Zij werden ook ontvan gen de Britsch-Amerikaansche ter der meer zeide, dat het voorbeeld van Keulen bewijst, dat de terreuraanval len nooit een beslissenden invloed op het oorlogsgebeuren kunnen krijgen. De houding aangenomen tijdens de beproevingen van den luchtoorlog, toont aan. hoezeer het volk doordron gen is van den geest van het nationaal- socialisme. Gouwleider Grohe sprak den wensch uit, dat de bloedsgemeen- schap, die het Duitsche en het Neder landsche volk verbindt, ook een ge meenschap van persoonlijke kameraad schap zal worden. Geestige rechtspraak. Met blijdschap heb ik kennisge nomen van een verslag ïn het Dag blad v. N.-Holland aangaande de berechting van een Alkmaarsche be- roovingszaak en meer in het bijzon der van de woorden van onzen ver slaggever, die zeide. dat de Officier van Justitie tegen een verdach te een „geestig requisitoir" gehou den had. Dien weg moeten we op. Sinds jaar en dag hebben de kranten- en romanschrijvers gestreden tegen de doodsche sfeer, die de Nederland sche rechtbanken tot bijvoorbeeld de Fransche deden staan als een lij kenhuis tot een bruiloftszaal. Was het niet eenmaal een Frederik van Eeden, die betoogde, dat er meer dichters in de officieele lichamen moesten zitten, opdat uiteraard ver velende redevoeringen „beladen" konden worden met den geur en den glans van het rijm? Men moest toekomstige officieren van Justitie en rechters ook eens op hun poëtische en humoristische kwaliteiten gaan testen. Dan zou er meer geest en vroolijkheid in de rechtzalen komen. En dat zou mis schien niet ongunstig werken op de vermindering der misdaad. Het komt mij voor, dat van een vonnis in dichtvorm wel eenige stichting' en verheffing zou uitgaan. OVIDIUS. -J De strijd tusschen Pripet en Beresina. Ook het ijsdek baat den Sovjets niets. Tusschen Pripet en Berezina hebben de bolsjewisten, naar het DNB ver neemt. sedert weken getracht door de Duitsche stellingen naar het noorden heen te breken in de richting van Bobroeisk. De Duitsche grenadiers, die hun nesten van verzet en de weinige vaste landbruggen in de moerassen verdedigden, versplinterden echter de aaneengesloten vijandelijke aanvals- formaties steeds weer en wierpen ie afzonderlijke strijdkrachten terug. Al les wat de vijand tot nu toe kon be reiken. niettegenstaande hij meer dan 15 divisies gebruikte, waren enkele kleine penetraties, die goed onder Duitsche controle-staan. De Duitschers gingen over tot den aanval. De laatste dagen drong de uit het noorden komende koudegolf ook in dit moerassengebied door. De bolsjewisten versterkten daarop hun aanvallen, met het doel de Duitsche steunpunten over he. steeds steviger wordende ijsdek omver te loopen. Ook deze stormloop stortte echter op bloedige wijze ineen. Hun zware verliezen dwongen hen hun aanvalsactie steeds meer te beperken. Den elfden Februari werd zij geheel gestaakt. De Duitsche troepen maak ten gebruik van den toestand en gin gen tot den aanval over, teneinde bin nengedruppelde vijandelijke strijd krachten terug te werpen en bochten in het front recht te trekken. Bolsjewistische tegenslag. Het noordelijke brandpunt van de vijandelijke aanvallen was gelegen bij het bruggenhoofd bij Sjazilki aan de Berezina. Daar had de vijand ver scheidene divisies samengetrokken om over de bevroren rivier naar het noor den door te breken Na heen en weer golvende gevechten konden de bolsje wisten ten slotte een bruggenhoofd vormen. Teneinde dit op te ruimen viel een gevechtsgroep met steun van artillerie cn granaatwerperafdeelingen aan en het gelukte haar tens»oUe tn de taai verdedigde stellingen binnen te dringen. Daardoor was het vijande lijke bruggenhoofd als basis voor ver dere operaties der bolsjewisten uitge schakeld. ZWEEDSCHE PERSSTEM OVER DE LUfHTAANVALT.p.N OP DUITSCHLAND. „Aftonbladet" schrijft in een artikel, dat de Droblemen van den bommenoor- »og onderzoekt, met name of de lucht oorlog tegen Duitschland de door de °e?ll:eerden verwachte resultaten heeft opge^verd. dat het den geallieerden hommen tot op beden slechts gehikt is het Duitsche volk hecht met H'tler aneen te smeden., Verder zegt he.t ar ikel. dat de bommenoorlog een zeer dure vorm van oorlogvoering is. Vol lens Kngelsche mededeeUngen heeft de •ernieling van Hamburg evenveel ge- •ost als de herbouw van de stad za1 kosten. Ondanks deze zeer krachtiep insoanningen hebben de geall'eerden hun doel. de Duitsche oorlogsindustrie Ism te leggen, niet bereikt. De Duit schers hebben tijd gehad tegenmaat regelen te treffen. Controleur ■'«'I een oogje dicht! En slak z(j» hand op 't Gebeurde in de Wieringermeer zooals er zooveel in dezen nieuwer nolder gebeurt. De landbouwer Tolsm-' was aan het dorschen en de controleu Schuit zorgde er voor: dat er geen "raankorrel verloren ging of verdween Dat was zoo prettig niet voor den boer, die graag een partijtje tarwe wilde achterhouden en dus ging Tolsnv eens praten met Schuit. Het tweeta :>vam overeen, dat Schuit ongsstoorr" zijn maaltijd kon gebruiken en een kor '-offie kon drinken en dat de hoer in dien tijd al even ongestoord eenigp zakken tarwe kon laten verdwijnen De welwillendheid en stille medewerkinr van den controleur werd beloond met 5 gulden per mud Ec. rechter tot Schuit: Hoeveel mud tarwe is er op deze manier wel ver dwenen? Verd.: Dat weet ik niet. E~. rechter: En je kreeg 5 gulden per mud? Verd.: Ja! Ec. rechter: En in totaal 150 gulden? Verdachte beaamde dit en stond ver baasd, dat mr. Meijer toen zoo maar kon zeggen, dat er dus 30 mud verdwe nen was. Uit het verdere verhoor bleek, dat de controleur 5 gulden per mud ge vraagd had en daarbij bovendien op eigen houtje nog eens 20 K.G. tarwe had weggenomen, om dat in te ruilen voor een pakje shag! Verder bleek, da» de boer 10 mud van de achtergehouden tarwe bij kleine hoeveelheden had ver kocht aan dezen en genen en nog we' »egen een normalen prijs. Tegen boer Tolsma eischte de Officier S maanden gevangenisstraf, tegen der. gewezen controleur Schuit 10 maander met onmiddellijke gevangenneming. De vonissen luidden in beide zaken con form. Door paard en wagen aangereden. Gistermiddag om kwart voor één Is in de Haarlemmerstraat te Amsterdam een 65-lartge vrouw door een Daard en wa gen aangereden, waardoor zij o.a een geccmoticperde beenbreuk en verschillen de inwendige kneuzingen heeft gekregen Haar borstkas werd ingedrukt. In zorg- wekkenden toestand is het slachtoffer In het Binnengasthuis opgenomen. VOLEWIJCKERS EN HERACLES KAMPIOEN I Willem II vrijwel geheel uitgeschakeld. V. U. C. speelt gelijk. De jongste eerste klassers uit Am sterdam, de zoo populair geworden Volewijckers, hebben Zondag na een spannenden wedstrijd HBS geklopt met 2—1 en daarmee werden zij on bereikbaar voor Hermes. de eenige concurrente voor den titel. Amsterdam telt dus in elk geval een kampioen, terwijl er zelfs nog een klein kansje bestaat, dat ook de tweede kampioen in de hoofdstad ge vonden moet worden. Immers. Ajax was zoo verstandig om van 't Gooi te winnen, terwijl VUC zich tegen Feijenoord met een gelijk spel tevre den moest stellen. Het viel den Volewijckers dezen keer niet mee om te winnen, want HBS ver dedigde zich zeer sterk en tal van aan vallen werden door haar verdediging re soluut afgeslagen. Bovendien v7as de Haagsche voorhoede actiever dan ooit en kwam zij meer voor de Amsterdamsche veste, dan wenschelijk was voor de rust der volewijckers-aanhang! Technisch wa ren de Amsterdammers de besten en zij hadden het geluk, om dtrect na het be ttin de leiding te nemen bij een over- fomoelenden aanval. Maar daar bleef 't langen tijd bij en de Volewijckers moch ten tevreden zijn. dat de rust met dezen stand inging. Na de hervatting kwam de verrassing: een snelle Haagsche aanval bracht den gelijkmaker en toen dreigde 't even mis te gaan met de thuisclub, die zich echter wonderbaarlijk goed herstel de en toen sterk in den aanval kwam. Pas zes minuten voor tijd werd de Haag sche verdediging vöor de tweede maal gepasseerd en meteen was het pleit be slecht: de Volewijckers waren kampioen! O De Volewijckers, opgericht in 1920, hebben in de laatste Jaren wel van zich doen spreken Herhaaldelijk werden zij kampioen van de derde klasse, zonder echter te kunnen promoveeren. Toen ech ter eenmaal de tweede klasse veroverd was. ging het van een leien dakje en binnen drie jaar werden zij van derde klasser. kamoioen van de eerste klasse 'n afdeellng I! De jonge kampioenen hebben dit fraaie succes te danken aan eigen werk. In het eerste elftal zitten geen vreemdelingen, maar alles is eigen kweek. En die eigen kweek, met een groote liefde voor de club. heeft zich geheel gegeven, met het kampioenschap als bekroning. O Dc wedstrijd Hermes tegen EDO was natuurlijk nu van minder belang gewor den Wel won Hermes met 40. maar het deed er niets meer toe. Zoo is dus de trijd in district I geheel beslist: Vole wijckers kampioen en Stormvogels onder aan In afdceling II kan nog Iets gebeuren VUC had aan een overwinning op Feijen oord genoeg om den titel te veroveren, doch de Rotterdammers speelden geheel ;n de kaart van Ajax en zoo moest VUC. dat echter op een goeden, snellen wed strijd kan terug zien. zich tevreden stel- 'en met een gelijk spel. Tntusschen won Max van 't Gooi met groote cijfers en de toestand is thans zoo, dat VUC met ♦we» ounten meer dan Aiax aan het hoofd gaat en aan een gelijk spel verder genoeg heeft. Zelfs zou VUC bij verliezen het nog tot een beslissingswedstrijd tegen "lax kunnen brengen. Onderaan is de toe-tand al vrijwel pre cies zoo. 't Gooi staat op de tiende plaats met 9 punten en op de negende staat RFC met 10 punten Beide ploegen heb ben nog één wedstrhd te spelen. O In het Oosten werd Heracles kampioen. Dat dankte zij niet alleen aan een over winning op Tubantia. maar mede aan AGOVV. dat Go-Ahead met een nederlaag huiswaarts stuurde. Heracles is al eens meer kampioen ge weest van het Oosten, goed gerekend ras maal, terwijl twee keer het nationale kampioenschap werd behaald. De ploeg is misschien iets minder sterk dan in vorige Jaren, maar dat wil niet zeggen, dat lij in de straks volgende competitie om den hoogsten titel kansloos zou zijn Onderaan bengelt nog steeds PEC, dat echter een goede kans maakt, om ven die fatale plaats af te komen. De Zwol lenaren wonnen namelijk gisteren van Wagcningen en hebben nog slechts twee punten achterstand op Tubantia. dat ze ven wedstrijden meer gespeeld heeft. We vreezen dus hier voor de Hengeloërs O In het Zuiden kan Willem Et haar kans wel als verloren beschouwen, want deze Tilburgers verloren ln den Bosch van BW met 4—1. BW daarentegen is Longa dicht genaderd en staat thans nog twee punten bij haar achter, evenals PSV. dat Spekholzerhcide met 60 versloeg. Maai' men mag rekenen op een Longa-kam- pioenschap, omdat deze club ln elk ge val twee punten voorsprong heeft, al moet zij nog tv^ee zeer zware wedstrijden spelen tegen haar concurrenten! Roer mond staat onderaan met 8 punten, ter wijl Spekholzerhcide er 9 heeft en een wedstrijd minder heeft gespeeld. O In het Noorden versloeg Heerenveen GVAV met 8—1 en toonde zich dus wel onbetwist de sterkste ploeg in deze af deellng. Sneek veroverde een kost^qar punt. door het gelilke spel tegen Veenaam en op het oogenblik staan Sneek en Ve- loeltas samen onderaan met 10 punten. Echter ook GVAV en Veendam zitten nog ln de gevaarlijke zóne met elk 12 punten. Thuisclubs winnen. In de 2e klasse A wonnen al de thuis clubs. Het was intusschen jammer, dat de wedstrijd Santp.—KFC niet doorging, omdat we dan wellicht iets dichter bii de beslissing waren geweest. WFC deed wat van haar verwacht werd: het klopte HBC met 30, zoodat de Heemsteedschc club nog steeds niet in veiligheid is. RCH daarentegen stelde zich wel weillg door een nuttige zege op OSV. dat den laat- sten tijd wel iets teleurstelt. Ook De Ken- nemers maakten van de gelegenheid ge bruik, om uit de benauwde zóne te ko men en versloegen West-Frisia met 3—0. terwijl ten slotte ZFC Alcmaria met deze cijfers klopte. Hier ziet het er dus naar uit, dat de strijd, voor wat de onderste plaats, betreft, zal gaan tusschen HBC en de Alkm. Boys. In de 3e klasse A wist Beverwijk met 3—1 van KW te winnen, terwijl DEM voor een verrassing zorgde: het klopte na melijk in een uitwedstrijd zoowaar GVO. In de derde klasse B won Bloemendaal van HFC met 3—2. Zandvoortmeeuwen maakte korte metten met Halfweg en won met 5—1, terwijl Schoten al bijna net zoo gevaarlijk was en Klnheim met 7—2 versloeg. In spannenden wedstrijd won TYBB thuis van DTS met 1—0: ove rigens geen slechte prestatie van de Lan- gedijkers. Hollandia gaat thans weer rustig door met het winnen van wedstrijden en meer en meer blijkt toch wel, dat TOG van ge luk mag spreken, dat de Hoomsche club een kleine inzinking heeft gehad. Giste ren werd SDW met 4—1 verslagen. TOG deed het echter niet minder goed en won met 3—0 van WA. De Germaan was niet opgewassen tegen De Meer en verloor met 14. In de 4e klasse A zorgde Nieuwe Nie- dorp voor een verrassing en versloeg BKC met 3—0. De Nieuwe Niedorpers doen het thans heel wat beter dan 'n de eerste helft der competitie en ze zijn zeker niet de zwaksten in hun afdeellng. LSW Is de kluts kwijt en wist zeHe VOETBALUITSLAGEN. EERSTE KLASSE. District ADO—Xerxes 23 De Volew.—HBS 2—1 Volewijckers kamp. Sparta—DWS Stormv.DFC Hermes DVSEDO 40 District n. EmmaVSV 't Gooi—Ajax VUCFeijenoord Haarlem—DHC District III. Ensch. BoysNEC TECWageningen TubantiaHeracles AGOVV—Go Ahead 3—1 QuickEnschede 40 Hstrict IV. BW—Willem II Lon gaRoermond PSVSpekho1 zerh EindhovpnMaurits 20 District V. GVAVHeerenveen 18 Be QuickAchilles 43 Leeuw.Veloeitas 10 VeendamNneek I1 DISTRICT I. Tweede klasse A. De Kennem.—'W. Fr, 4—3 1-5 0—6 5—5 1—5 3—3 2—1 3—1 0—5 4—1 afg. 6—0 RCH—OSV 3—0 ZFC—Al c. Victrix S-0 WFC—HBC 3—0 Tweede klasse B. ZeeburgiaVolend. 72 De SpartaanHilv. 111 DOS—DWV 60 Watergr.m.AFC 25 HVC—Hercules 3—2 Derde klasse A. BeverwijkKW 31 GVO—DEM 36 HRCSucces afg. Derde klasse B. BloemendaalHFC 32 Zandv.m.Halfweg 51 SchotenKinheim 72 TYBB—DTS 1—0 Derde klasse C. NEA—WZ 1—0 OV\ O—WZ 3—7 RKWA—ASVK 3—2 De Meteoor—Electra 3—2 Derde klasse D. De Germ —De Meer 14 WA—TOG C—3 HollandiaSDW 41 Vierde klasse A. N.-NiedorpBKC 3—0 LSW—Waterv. 2—3 Atl a3—Texel 0—8 OudesluisVrone onb. Vierde klasse B. Sijbekarspel—SEW onb. AndijkMFC onb. Vierde klasse C. Uitgeest—ADO 1920 1—T Zeev.—USVU onb. Res. tweede klasse A. WFC 2—VSV 2 V. n.o.g. HFC 2—AI cm. V. 2 3—3 Helder 2Kenn. 2 RCH 2—AFC 3 Res. derde klasse Zaandijk 2—HRC 2 Alc. V. 3—WFC 3 KW 2—Alk B 2 ZFC 3—Assendelft 2 Res. derde klasse OSV 3—HoPandia 2 ZW 2—ZFC W -Fr. 2Meerv. Z 2 40 KFC 3—Zilverm. 2 4—1 NOOr.D-HOLLANDSCHE. 1 E. Alkm Boys 3—AFC 4—f S. E. A. Boys 4—Kolping b 1—t Jun. Ml 2—8 0-l A. 7—1 3—3 1-3 4—4 B. O-S 5—2 Boys a—ZFC

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1