NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR VRIJSTELLING VAN ARBEIDSINZET Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Yoordam C9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 15 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang, No. 38, 2 pagina's. Deze Courant versehtjnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per mjn, Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Waarom deze oorlog (S 1 O t.) CEDERT het begin van het technische u tijdperk, de ineenstorting van patri archale levensvormen en het reusach tig aangroeien van de bevolkingscijiers ln de geheele wereld vooral in Europa, is een fundamenteele, voor de toekomst normgevende nieuwe ordening van het menschelijk leven en van het leven der volkeren een eisch, die vervuld dient te worden. Het is een door dezen ont wikkelingsgang uitgeschreven wissel, die op straffe van bankroet gehonoreero dient te worden. De nauwe grenzen van het „klein- rtatelijke" isolement zijn een hoon op de geheele moderne techniek. De over- verfijnde en hyper-gerationaliseerde arbeidsverdeeling in deze door tech niek steeds meer beheerschte wereld, die millioenenlegers van ontwortelde steedsche arbeiders geschapen» heeft, maakt een nieuwe socialistische orde ning en indeeling binnen de volkeren noodzakelijk. De overbeschaving, die deze millioenenmassa's van bodem lucht, zon en zooveel andere natuur lijke levensvoorwaarden van den mensch vervreemdde, dwingt tot de erkenning der feiten, dat talrijke vol keren van de wereld volkeren zonder ruimte zijn. Zij kunnen tot nieuwe oplossingen bij de vormgeving van de menschelijke samenleving niet komen, zoolang de bestaande politieke verhou dingen hen in een nauwte dwingen, waarbinnen lichamelijke en geestelijke gezondheid niet meer gedijen. Tenslotte is het noodzakelijk, riieuwe wegen en methoden van menschen- leiding en volkerenleiding te vinden, die het ontstaan van een nieuw leiders type vooropstelt. Niet zonder grond stelde de Nederlandsche kultuurfilo- soof, prof. Huizinga, in zijn bekend boen „In de schaduwen van morgen" vast. dat een der meest in 't oog springende wezenskenmerken van deze ontred derde eeuw het gemis aan autoriteit en het negeeren van iedere autori teit is. We noemen hier slechts enkele van de belangrijkste problemen van een reusachtig complex, die voor een^iood- zakelijke oplossing en verwezenlijking reeds lang rijp zijn en die onze gene ratie en de generatie, die na ons komt, ook werkelijk oplossen en verwezen lijken moet. In het December-nummer van het SS-maandblad „Die Aktion" gaat men op dezelfde problemen als hier uit voerig in. o HAAROM gaat deze oorlog. Daarom was deze oorlog, hoe wreed en ver nietigend hij ook mag zijn, noodzake lijk. Het is nu eenmaal een bittere hardheid van het leven, dat oervragen over bestaan en vergaan van mensche lijke wezens en gemeenschappen niet aan de groene tafel opgelost worden of in de sfeer van voor begrip ontvan kelijke gesprekken. Zooals in de natuur heerscht hier ie wet. dat degene, die vitaal geestelijk en naar de ziel het sterkst, het gezondst, het bekwaamst en het wijste is. de grootste aanspraak op een plaats onder de zon heeft en dat geen macht ter wereld, hoe ook geformuleerd en geaard, hem daaraan hinderen kan. voor zich deze plaa's op de een of de andere wijze te ver werven. Het is in deze harde wereld een troostrijke gedachte, dat in den schaduw van deze sterkeren, wanneer 2ij eerst de wereld naar hun wetten geordend hebben, ook de zwakkeren in een natuurlijke ordening hun plaats, zekerheid en vrede vinden. De oorlog, die reeds tot heden een onafzienbare rij van offers van alle volkeren ter were'.d heeft gevergd, gaat om de schepping van gesloten politieke en economische groepeerin gen in groote ruimten onder eendrach tige, eensgezinde en eenheidvormende leiding. De beslissende vraag is, of deze ruimten, die in ieder geval hoe dan ook het resultaat van dezen oor log zullen worden, naar volksche ge zichtspunten gevormd worden of naar internationale. De zege van de machten der nieuwe ordening, in het Avondland het Duit- sche Rijk, zal in het kader van een hooger en geweldig geheel alle vol keren van deze ruimte, van den Atlan- tischen tot den Pacifischen Oceaan, hun nationale, volksche zelfstandig heid verzekeren, ja eerst waarachtig verleenen en daarmee de voorwaarden van een volledige kultuurscheppende ontwikkeling verschaffen. Indien pluto cratie en bolsjewisme meester op het oorlogsterrein worden, zal zich een vormlooze menschenbrei van uitge putte en uitgebuite slaven onder leu genachtige menschheidsleuzen voor plutocratische en bolsjewistische joden te bukken hebben. Datzelfde geldt voor de innerlijke vormgeving van de nieuwe wereld. De zege van de nieuwe orde ning is de zege van het socialisme. Wij weten allen, of dienen het althans te weten, dat de uiteindelijke vormen, indeeling der volkeren en hun hoogere gemeenschap met betrekking tot stad en land, leiding en gevolgschap, arbeid van den geest en arbeid van de han den wetgevende en uitvoerende arbeid nog niet gevonden zijn. Ook de tegen standers van het nationaal-socialisme moeten thans echter reeds eerlijk be kennen, dat de richting, die Duitsch- land op dezen weg van nieuwe oriën teering ingeslagen heeft, het meest consequent, sociaal het rechtvaardigst, economisch het billijkst en cultureel volkomen verantwoord is. Dèór is zij reeds het verst verwezenlijkt. Reeds herhaaldelijk wezen wij erop, dat het bolsjewisme, dat beweert voor het socialisme te strijden, in de 25 jaren van zijn practische heerschappij in Rus land het bewijs heeft geleverd, dat het met socialisme niets gemeen heeft. Millioenen soldaten van E.-ropcesche volkeren, ook tienduizenden vrijwil ligers uit ons eigen volk kunnen dit getuigen. Het bolsjewisme is de laat ste eindvorm van het kapitalisme, het staatskapitalisme, dat door een kleine kliek van misdadigers en fanatici ge leid, millioenen tot een slavernij zon der uitweg heeft gedoemd. Volgens zijn wezen behoort het bolsjewism- daardoor ook tot de oude ondergaande wereld. F)E oude afstervende wereld, die in een laatste krampachtige inspanning alle reserves van geest en materiaal in den strijd werpt, wil van haar voo»- oordeelen, voorrechten, schatten en voorwaarden van het bestand van ver ouderde levensvormen der volkeren niet vrijwillig afstand doen. Daarom was deze oorloG noodzakelijk. Er was voor handel, ambacht, hotel-, café- en restaurant bedrijf, voor accountants, boekhoud- en adminis- tratiebureaux en belastingadviseurs. Indieningsiermijn lot 7 Maart 1944. Van bevoegde zijde wordt medege deeld: Ten behoeve van den arbeidsinzet wordt sedert eenigen tijd een nader onderzoek ingesteld naar de mannelijke werkkrachten, welke in de Neder landsche bedrijven werkzaam zijn. Ge schiedde tot voor kort de z.g. uitkam- ming van deze bedrijven ten behoeve van den arbeidsinzet rechtstreeks door de arbeidsbureaux, thans wordt een andere methode, de procedure der z.g. Z-kaarten toegepast, waarbij meer dan tot dusverre aandacht kan worden ge schonken aan de belangen van de on dernemingen. De thans gevolgde methode' steunt op de verordening van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederland sche gebied no. 108/1942, op grond waarvan elke ondernemer verplicht is desgevraagd inlichtingen te ver» strekken, in het bijzonder omtrent de benoodigde of in zijn bedrijf aanwe zige arbeidskrachten. Onder de nieuwe procedure vallen thans de navolgende groepen van be drijven en personen: 1. De handel (groothandel, detahhan- del, tusschenpersonen) met uitzonde ring van den levensmiddtf enhandel. tenzij deze laatste minder dan 50"/# van den geheelen omzet uitmaakt. Uit gezonderd zijn verder de handel in oude materialen en afvalstoffen, als mede ondernemingen, die uitsluitend of voor meer dan 50"/» den houthan- uitoefenen. Ondernemingen, die zoowel bij de industrie als bij den handel zijn georganiseerd, zijn aan de procedure onderworpen, zoodra zij een zelfstandige handelsafdeeling hebben of wanneer de handelsafdeeling zóó belangrijk is. dat men practisch van een handelszaak kan spreken; Alle bedrijven, die aangesloten zijn bij de hoofdgroep ambacht of één van hare onderdeelen, uitgezonderd voedselvoorzieningsbedrijven (b.v. sla gers, bakkers, banketbakkers) en pers bedrijven voor hooi en stroo, dorsch- bedrijven en grasbedrijven; 3. Hotels, café's, restaurants, pen sions en aanverwante bédrijven, aan gesloten bij, de bedrijfsgroep „Horecaf". 4. Accountants, boekhoud- en admi- nistratiebureaux. belastingadvisieurs en soortgelijke bedrijven en beroepen. Deze bekendmaking geldt niet meer voor den textielhandel en het textiel- ambacht, aangezien voor deze groenen de Z-kaartenprocedure reeds is afge sloten. Textielondernemingen die geen of niet tijdig verzoeken hebben inge- d end worden thans door de arbeids bureaux bezocht; hun werkkrachten kunnen elders worden ingezet, zonder dat eenig beroep mogejijk is. net indienen van aanvragen. Wil nu een ondernemer zekerheid hebben of en in hoeverre hij en zijn personeel voor vrijstelling van arbeids inzet in aanmerking komen, dan dient hij bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoorf een aanvrage daartoe in. Duitsche ondernemingen, d.w.z. on- dernem-'ngen. waarvan de eigenaar of de meerderheid van de eigenaren Rijks-Duitscher is. a'smede onderne mingen, waarvan het kapitaal voor meer dan 50°/# Riiks-Duitsch bezit is. die een Rijks-Duitsche „Ueber- nahmetreuhander" hebben, dienen hun aanvrage in bij de Duitsche Kamer van Koophandel voor,Nederland te Am sterdam. welke de aanvragen doorgeeft aan de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort. Deze instantie beslist over de aan vragen, waarbij dan aan de Neder landsche vakgroepen resp. voor Duit sche ondernemingen de Duit-sche Kamer van Koophandel, ruim gele genheid wordt gegeven om de be langen van de ondernemers te be pleiten. De ondernemers dienen zich voor de behartiging van hun belan gen tot hun vakgroepen te wenden. De ontvangst van een aanvrage wordt bevestigd door de toezending van eer ontvangstbewijs. Voorzoover Neder landsche vakgroepen of de Duitsche Kamer van Koophandel voor reeds in gediende aanvragen ontvangstbewijzen hebben afgegeven, blijven deze van kracht. Het ontvangstbewijs waarborgt dat de arbeidsbureaux zoolang de be slissing op het verzoek niet is geno men, geen werkkrachten aan het be drijf onttrekken. Mocht een onder nemer korten tijd na het indienen van zijn aanvrage nog geen ontvangstbe wijs hebben gekregen, dan moet hij zich onmiddellijk tot de Hauptabtei lung Wirtschaft resp. de Duitsche Ka mer van Koophandel wenden. Wat moet men overleggen? Bij een verzoek moeten worden overgelegd: 1. Een wit vragenformulier in drie voud, dat de totale personeelsbezet ting weergeeft; 2. Voor elke mannelijke werkkracht van 18 tot en met 45 Jaar (eigenaar, directeur of medewerkende familiele den daaronder begrepen) een driedee- lige groene Z-kaart. Ook voor reeds vroeger door z.g. Ausweise vrijgestelde werkkrachten moeten Z-kaarten worden ingediend, aangezien deze Ausweise met de door voering van de Z-kaartenprocedure hun geldigheid verliezen. Vasj; staat echter dat deze vroeger gegeven vrij stellingen in beginsel worden gehand haafd. Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de vak groepen, de Kamers van Koophandel en de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam en te Rotterdam. Onjuist, onduidelijk of onvolledig ingevulde aanvragen worden als niet gedaan beschouwd en niet behandeld. De vragenformulieren en Z-kaarten moeten met de schrijfmachine of in blokschrift duidelijk en volledig wor den ingevuld, de Z-kaarten van datum en handteekening voorzien. Naast de handteekening op de Z-kaart dient de onderteekening door een firmastempel met de schrijfmachine of ln blokschrift te worden herhaald. Filiaalbedrijven moeten zoowel voor het hoofdbedrijf als voor elk filiaal een afzonderlijke aanvrage indienen. Op het verzoek van de filia'en moet de zetel van het hoofdbedrijf worden aangegeven. Filiaalbedrijven moeten den omzet van de afzonderlijke filialen opgeven. terwijl het hoofdbedrijf slechts die omzetten moet opgeven, die gemaakt worden met afnemers buiten hun filialen. Vakgroep moet worden aan gegeven. Aan het hoofd van het vragenfor mulier moet de vakgroep, waarbij de ondernemer is aangesloten, worden aangegeven. Is de ondernemer lid van meer dan één vakgroep, dan moet slechts één daarvan worden genoemd en wel die, in welker artikelen de on derneming den grootsten omzet heeft; hierbij blijven voedselvoorzienings vakgroepen buiten beschouwing. On dernemingen, die bij geen vakgroep zijn aangesloten, omdat b.v. voor hun artikelen nog geen vakgroep is opge richt, kunnen aangeven „behoort tot geen enkele vakgroep". Ondernemingen, die zoowel bij den handel, de industrie of het ambacht 2ijn aangesloten, moeten bij de vraag naar den omzet, deze splitsen in handels-, industrie- of ambachtsomzet. Rijksduitschers moeten in de vragen formulieren met „R.D." worden aan geduid. Joden moeten ook op de vragenfor mulieren vermeld worden en als „jood" worden aangeduid. Bij de indiening van de Z-kaarten moet er op gelet worden: a. dat elk der drie deelen gelijklui dend moet worden ingevuld (de afzon derlijke deelen mogen niet gescheiden worden); cn vervolgens moet worden opgegeven. b. onder von/van (toeziend orgéuta): Hauptabteilung Wirtschaft, Amers foort; c. onder für/voor: nauwkeurige aan duiding van de firma met plaatsnaam, straat en telefoonnummer, indien mo gelijk met stempel, schrijfmachine of drukletters; d. onder als/als: nauwkeurige opga ve van de betrekking resp. werkzaam heid van den betrokkene, b.v. eige naar, procuratiehouder, monteur, kleer maker enz.; e. onder de nummers 1—7 gegevens betreffende de persoon; t onder arbeidsbureau (G.A.B.) het voor het bedrijf, dus niet voor de woon plaats van het personeelslid bevoegde arbeidsbureau, bij fifialen het voor de filialen bevoegde arbeidsbureau. In lichtingen geven in twijfelgevallen de arbeidsbureau, bij filialen het voor de litie of Kamers van Koophandel; g. onder 8a resp. 8, indien op de kaarten een ruimte 8a niet is aange geven: het nummer van het persoons bewijs; h. onder nummer 9: „früher ausgeüb- te Tatigkeit": het vroegere beroep b.v ongeschoold arbeider; i. onder „Begründung des Antrages" moet de beteekenis van het personeels lid voor het bedrijf kort worden aan gegeven. b.v. eenige chemicus, beste vakkundige pakhuisknecht enz., ook kan op sociale gezichtspunten worden gewezen, b.v. kostwinner van zijn ouders en 5 jongere kinderen. Hier moet ook worden aangegeven, of de betrokkene reeds is afgekeurd. De vrijstelling De vrijstelling van den arbeidsinzet heeft plaats hetzij voor een bepaalden, hetzij voor een onbepaalden tijd. Na de beslissing krijgt zoowel de be treffende vakgroep resp. de Duitsche Kamer van Koophandel als de onder nemer één Z-kaart terug, waarop de beslissing is aangeteekend. De vrijstellingen, die naar aanleiding van de aanvragen zijn gegeven, zijn bindend voor de arbeidsbureaux en kunnen door deze bureaux niet worden ingetrokken. Mocht desondanks een vrijstelling door een arbeidsbureau niel worden erkend, dan is de vakgroep resp. de Duitsche Kamer van Koop handel in de gelegenheid om in over leg met de Hauptabteilung Wirtschaft onmiddellijk daartegen op te komen. De verzoeken om vrijstelling var bovengenoemde groepen van bedrij ven en personen moeten onverwijld en wel uiterlijk tot 7 Maart 1944 bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort resp. bij de Duitsche Ka mer van Koophandel te Amsterdam worden ingediend. Ondernemers, die verzuimen binnen dezen termijn hun verzoek in te dienen, stellen daarmede zich zelf en hun personeel voor ar beidsinzet elders ter beschikking. De arbeidsbureaux zullen t.z.t. aan deze bedrijven de werkkrachten voor arbeidsinzet elders onttrekken, zonder dat de Hauptabteilung Wirtschaft, vakgroepen resp. de Duitsche Kamer van Koophandel of welke andere in stantie dan ook hiertegen bezwaren kan doen gelden. Met nadruk wordt er dus op ge wezen. dat die ondernemers, die deze laatste gelegenheid tot het aanvragen van vrijstelling onge bruikt laten voorbijgaan, het aan zich zelf te wijten hebben, wanneer hun belangen btj het vrijstellen van hun werkkrachten niet worden be hartigd. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, ln den leeftijd van 17—45 jaar, kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaanscbe SS in Nederland. TUdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusscben 18—30 Jaar, die aanmeldingsplichtig zl)n voor de te werkstelling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. DE WAAG OP DE NIEUWMARKT TE AMSTERDAM - Ook voor hot behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze Vrij willigers GL/H/P m Officier ln de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschlkthetd voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 14 Febr. 9—14 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 15 Febr. 9—12 uur Breda, Restaurant Modern. Markt; 15—18 uur. Den Bosch, Hotel Noord-Bra bant, Markt 45; 16 Febr 9—12 uur Venlo. Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15—18 uur Arnhem. Café Royal; 17 Febr. 9—12 uur. Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18; 1518 uur. Zwolle, hotel Geijtenbeek; 18 Febr. 9—12 uur. Assen, Concerthuls a d. Vaart; 15—18 uur, Groningen, Heere straat 46; 19 Febr. 9—12 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat; 20 Febr. 9—14 Amsterdam, Dam 4: 21 Febr. 9—13 Utrecht, N.V Huis. Oudegracht 245; 22 Febr., 9—14 uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg; 23 Febr. 914 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westelnde 15 Vergeefsche Sovjetaanvallen bij Witebsk en len N. van Newel. Distancieeringsbewegingen in enkele sectoren. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Febr. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Terwijl ten zuidoosten van Kri- woirog nog plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mislukten, leve ren onze troepen ten westen van Tsjerkassy en ten oosten van Sjasj- kof nog steeds zware aanvals- en afweergevechten. Hier werden gisteren 127 vijandelijke pantserwagens en 68 stukken geschut vernietigd. In het gebied van Sjasjkof heeft zich de Mosellandische 34ste infanteriedivi sie onder bevel van luitenant-generaal Hochbaum bijzonder onderscheiden. Bij Dubnow vernietigden troepen van een pantserdivisie een doorgebroken bolsje wistische gevechtsgroep. Tusschen Pripet en Berczina heb ben dc bolsjewisten hun aanvallen gestaakt. Onze troepen hebben hier door hun standvastigheid in de periode van 16 Januari tot 10 Februari, gesteund door formaties gevechts- en slagvliegtuigen van de luchtmacht, ononderbroken vij andelijke doorbraakpogingen van der tig infanteriedivisies en talrijke pant serformaties verijdeld en den vijand zware verliezen aan menschen en ma teriaal toegebracht. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich hier de stormgeschutbrigade 244 bijzonder onderscheiden. Bij Witebsk cn ten noorden van Newel stortten nieuwe hevige aan vallen der bolsjewisten in verbit terde gevechten ineen. Tusschen het Ilraenmeer en het Peipusmecr voerden onze troepen overeen- geen uitweg om dezen oorlog te ver mijden. Misschien had hij nog kunnen uitgesteld worden, maar komen zou de botsing toch. De tijd was rijp. Een moe geworden toom liet zijn vruchten vallen. Om deze te vergaren trekken scharen Europeesche vrijwil ligers uit. Om het waardevolle van den ouden oogst te beschermen en te verzamelen en nieuw zaad te versprei den. In een strijd, die zonder voorbeeld in de geschiedenis der menschheid is, wordt onder offers, zooals ze nimmer gebracht zijn. de oude wereld gedwon gen aan den nieuwen tijd levensruimte af te staan. Men kan het betreuren, dat onze generatie dezen beslissenden strijd moet leveren of men kan daarop trots zijn. Iedere enkeling zal de hou ding aannemen, die hij vqor zich ver antwoord acht. De verantwoorde'iik- heid voor den uitgang van den strlid. nu hij eenmaal ontbrand is en voor de toekomstige vormen van het leven en de maatschappij draagt een ied«r die thans leeft. HAMA. DE. .ENK.UZ.eRS'' LEOEN CV» OENJ WEDSTI TEöEN DE.WDKeRV, 1*6. OVERKÏHNS W6L I6T3 RbZONOERSTBHENGAF, BEN N&OERLAA® VEEL GttCKB OINGEN ZAG l< REEDS, MAAR, ÖAV EBN SCHEIDSRECHTER ««0IM6N TOD „6H»KKtE" 6ING,IS WRL SÊM „SCHOOVJE" ZELD ZAAMHEID. A1A VOORX. LINDNER. NlET<JLIN6S WATER HAO 6BBRACHT, LAG FlOiTcVr V.6RFER NOS..../ „ta£lNÊ*V.D.80S OPENDE EN„DIKKEV ALBERS SLOOT DE DOELPUNTEN- S-» SERIE VOOR. DETHuiSO.ua. ALS TWEEDE VARIETENUMMER VERMELDEN WE OOELMAts/ v. LUyN, D'Bj OANK XU Z-'n K0P- STANOOESjMENIOOPBN DOEOE iN ONTVAN0BT HAD TE NEMEN - fcr EN HoB OE OROMMEDA- J RlS-TEN OOR VOCHTEN DAT WAS VOOR EEN/ VOOR OEN 6SL-JRMAKER, Jgrt»^0^' 0E2E BLEEF UIT FR'ESCH GEMOEt» OM SMARTEL'JK BO TE ViEENEM Weldaad of niet Een goed schrijver doet zijn lezer een weldaad, wanneer hij over een inderdaad goed onderwerp ook goed schrijft. Dat zou men tenminste zeggen. Maar ook hier speelt het leven met één en dezelfde zon zijn grillig spel van schaduw en licht. Want de waarheid van dien goeden schrijver gaat ook alweer niet al tijd op J. W. F. Werumeus Buning, de man, die verzen maakt, die gelezen worden en kookrecepten samenstelt, waar de huismoeders om vechten, heeft te Hoorn bij de Uitgeverij „West-Friesland" een bekoorlijk boekje het licht doen zien. Het hce» „De Vergulde Druiventros" en het handelt over vele hemelsche wijn soorten; en in den wijn, nietwaar, is de vroolijkheid. Een verrukkelijk onderwerp, geschreven in een ver rukkelijke taal en uitgegeven in een verrukkelijk bandje! Maar kortgeleden was ik met mijn vriend Dirk Klomp bij Buning te gast en na de begroeting begon de eerste den tweede al ras ener giek uit te kafferen. Vanwege dat. verrukkelijke wijnbcckje, dat hij verslonden had. Want sedertdien is de ongelukkige geen wakende se conde meer vrij van het verlangen naar echten drank. Zoo ziet men, dat zelfs een goede schrijver met een goed onderwerp nog lang niet iedereen goed kan doen. OVIDIUS. komstig het bevel en door den vij and niet gehinderd in enkele sec toren verdere distancieeringsbewe gingen uit. De stad Locga werd ln dit verband na het vernielen van voor den oorlog belangrijke instal laties ontruimd. In andere secto ren mislukten vijandelijke aanval len, terwijl eigen aanvalsoperaties met succes verliepen, In het gebied van Narwa is de strijd In hevigheid toegenomen. Verscheidene penetraties der bols jewisten konden afgegrendeld wor den. De verbitterde worsteling duurt voort. De groepscommandant van een jachteskader, kapitein Barkhorn, dra ger van het eikenloof, behaalde op 13 Februari 1944 aan het Oostelijk front zijn 250ste overwinning in de lucht. De strUd in Italië. Op het Italiaansche oorlogstooneel verliep de dag gisteren in het gebied van Nettuno zonder noemenswaardige gevechtshandelingen. Onze grenadiers konden zonder sterken vijandelijken weerstand plaatselijke stellingcorrec ties tot stand brengen. Formaties ge vechts- en slagvliegtuigen, alsmede batterijen geschut voor den strijd op verren afstand bestookten ook gisteren overdag en 's nachts concentraties van schepen en ontschepingen in het ge bied van Ai.zio en Nettuno. Hierbij werd een koopvaardijschip van 6000 brt. door bomtreffers tot zinken ge bracht. Twee andere schepen van mid delbare grootte werden beschadigd. Bij Cassino duurden de zware ge vechten ook gisteren den geheelen dag voort. Een nieuwe vijandelij ke penetratie lot halverwege de puinhoopen van Cassino werd door het schitterende regiment grena diers 211 in een tegenaanval weer geheel cn al opgeheven. Tereuraanval op Rome. Vijandelijke vliegtuigen bombardeer den in den nacht van 12 op 13 Febru ari de stad Rome, zonder militaire schade aan te richten. De luchtmacht heeft in den afgeloo- pen nacht bij goed zicht met sterke formaties gevechtsvliegtuigen een ge- concentreerden aanval gedaan op Lon den. Door het neerwerpen van een groot aantal brisant- en brandbommen werden uitgestrekte branden veroor zaakt. Bewaren 's-GRAVENHAGE. 14 Febr. Nog maals wordt er met nadruk de aan dacht op gevestigd, dat de oude dis tributiestamkaarten met inlegvel zorg vuldig bewaard d'enen te worden, wanneer de tweede distributiestam kaart is uitgereikt. Personen in het bezit van een persoonsbewijs, dienen er bij de uitreiking van de tweede distributiestamkaarten nauwkeurig op te letten, dat een zegel op het per soonsbewijs wordt geplakt. Voor per sonen beneden 15 jaar wordt dit zegel op de tweede distributiestamkaart ge plakt. Van het oogenblik af. waarop de bonkaarten met gebruikmaking van de tweede distributiestamkaart zullen worden uitgereikt, zullen personen, die dit zegel niet hebben, moeilijkhe den bij het verkrijgen van de bonkaar ten kunnen ondervinden. SCHAGEN ZIEKENVEREEN. „HELPT U ZELF Zaterdagavond hield de Ziekenver- eeniglng „Helpt U Zelf" haar gewone jaarvergadering. De totale uitgaven bedroegen f 1315.43. De totale ontvang sten f 1124,46, alzoo een nadeelig sal do van f 190,97. Het aantal ziektedagen bedroeg 1214 verdeeld over 55 ziekte gevallen. De reserve op 1 Januari bedroeg f 2013,41. Nadeelig saldo f 190.97. Reserve op 1 Januari 1944 f 1822.44. Verkiezing bestuursleden wegens af treden van de heeren Kiezeling en Bijwaard, die met algemeene stem men werden herbenoemd. De finan cieele commissie bracht verslag uit over het nazien der boeken; alles Voor den storm. De kansen van een invasie. BERLIJN. 14 Febr. (DNB) - De voorwaarde en kansen der door de geallieerden sinds lang voorgenomen, thans blijkbaar voor de deur staande invasie op het continent worden diep gaand besproken door schout-bij-nacht Gadow in een artikel in de „D.A.Z." onder het opschrift „Voor den storm". Hoewel veel van dc aankondigingen der geallieerden, zoo zet de schrijver uiteen, tot den zenuwenoorlog behoort, valt er aan den aanvalslust der vijan den van Duitschland niet te twijfelen. Veel is er, dat hen dwingt tot een energieke krachtsinspanning: de bloe dige verliezen der Sovjets, het fiaeco in Italië, de groeiende critiek van troepen en vaderland, de uitgebleven gevolgen van blokkade, agitatie en bomterreur, de onverdragelijke toespit sing der politieke, sociale en economi sche na-oorlogsche vraagstukken, als mede ook de bijna volkomen uitput ting van Tsjoengking. De tijd dringt dut. maar waar en hoe moet de aanval verwacht worden? Talrijke teekenen dulden weliswaar op een aanval op de west- en noordkust van Frankrijk, doch de openhartigheid van deze aanwijzingen kan ook tot mislei ding bestemd zijn, evengoed als de voorspelling van een Amerikaan- schcn generaal, dat men bij Narvik zal aanvallen. Ten slotte spreken ook zinspelingen op Zuid-Frank rijk, de onderhandelingen met Tur kije en de toenemende druk op Portugal en Spanje een woordje mee bij het zoeken van de aan valsrichting der geallieerden. Men kan zich dus het beste losma ken van alle teekenen en aanwijzin gen, zoo schrijft Gadow, en alleen let ten op de door de natuur gegeven stra tegische factoren. De schrijver houdt zich dan uitvoerig bezig met de om standigheden van de eventueele inva siefronten en komt tot de conclusie, dat Duitschland tegen alle mogelijkhe den gewapend is. Overal aan Europa's fronten staan Duitsche soldaten en wapens, die reeds lang de zwaarste oorlogsbeproevingen hebben meege maakt. Tegenover het snoeven der geal lieerden plaatst de Duitsche leiding stilzwijgen en slechts aanwijzingen, dat ook zij zekere dingen achter de hand heeft. Of die vóór of na of tijdens de invasie zich zullen laten gelden, moet nog blijken, evenals het feit, of de Sovjets hun inspanningen nog eens zullen kunnen verhoogen en of het ook aan de DJ'ddellandsche Zee leven dig zal toegaan overeenkomstig de „af stemming" van alle geallieerde offen sieven voor hetzelfde tijdstip. Zeker is, zoo besluit Gadow, dat Duitschlands vijanden hun hoogste kaart uitspelen, wanneer zij thans zou den komen en dat, indien zij een fias co lijden, er een keer in het oorlogs verloop van niet te overziene beteeke nis moet Intreden. Dit alles vormt voldoende reden om alle geestelijke en physieke krachten ln Duitschland op ongekende wijze in spanning te bren gen. in orde bevonden. Tot leden der finan- cieele commissie werden gekozen de heeren A. Schoorl en P. Quax. De uit- keering bleef zooals zij was. De rond vraag leverde niet veel bijzonders op, waarop de voorzitter de vergadering sloot. Een Interessante en leerzame lezing voor de beginnende fokkers. Vrijdagavond li Febr. j.1. vond ln Hotel Igesz de eerste openbare bijeenkomst plaats van de nieuw opgerichte Pluim vee- en Konljnenvereenlglng te Schagen. Het voorloopige bestuur kon met genoe gen constateeren, dat een groot aantal le den en vele belangstellenden tot deze ver gadering waren opgekomen. Uit deze groote belangstelling kan ongetwijfeld worden afgeleid, dat daarmede een goede grondslag voor de nieuwe vereenlging U gelegd. Als deskundigen mannen met ervaring op dit terrein, waren mede ultgenoodlgd enkeie bestuursleden van de vereenlging te Winkel, aan het hoofd waarvan de heer Hannema dezen avond zou opluiste ren met een lezing over konijnenfok. De heer M. de Haas, die als voorzitter optrad, sprak ln zijn openingswoord de aanwezigen toe en heette wel in het bij zonder de heeren uit Winkel hartelijk welkom. Dan verkrijgt de heer Hannema he« woord. Hij zegt. dat zijn lezing voor de- ztjn avond wel speciaal bedoeld ls voor de beginnende fokkers. Wat hij te zeggen heeft zullen fokkers met ervaring wel we ten. We onderscheiden dan, aldus de heer Hannema. twee richtingen, n.l. de Nut- fokkerlj en de Sportfokkcrij. Tot eerst genoemde groep behooren zij. die konijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1