NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige Bolsjewistische aanvallen afgeslagen. Sovjets achlen tijd gunstig voor politieke eischen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Sebager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 16 FEBRUARI 1944. SCHAGKR EDITIE. 88e Jaargang:, No. 29, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcbeele oplage op aanvrage. Vijandelijke landing bij Narwa mislukt. In hef Zuiden is Cassino nog steeds het middelpunt. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER, 15 Febr. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front sloegen onze dappere troepen ook gisteren in het gebied ten zuidoosten van Kriwöirog, ten westen van Tsjer- kassy, ten oosten van Sjaskof, bij Witebsk, tusschen het Ilmenmecr en het Peipusmeer, alsmede in het gebied van Narwa sterke aanval len der bolsjewisten in zware ge vechten af. Eigen aanvallen leid den in verscheidene sectoren tot de vernietiging van vrij sterke vij andelijke gevechtsgroepen. Ten westen van Narwa werd een vij andelijke landingsoperatic met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Twee kanonneerbooten, verscheidene kotters en landingsvaartuigen werden daarbij tot zinken gebracht. In het hooge noorden zetten forma ties snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen haar aanvallen op het transport- verkeer op den Moermansk-spoorweg voort en beschadigden drie treinen zwaar. In de afweergevechten aan den be nedenloop van den Dnjepr heeft zich de Pommersch-Mecklenburgsche 258ste Infanteriedivisie met de hieraan toe gevoegde troepen onder bevel van ge- neraal-majoor Bleyer schitterend ge houden. In de periode van 8 tot 14 Februari werden aan het Oostelijk front 206 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. 27 eigen toestellen gingen verloren. Betrekkelijke rust in Italië. In Italië kwamen ook gisteren in het landingshoofd van Nettuno, met uitzondering van wederzijdsche acti viteit van verkennings- en stoottroe pen. geen belangrijke gevechtshande lingen voor. Batterijen verdragend ge schut namen schepen in de haven van Nettuno met waargenomen uitwerking onder vuur en dwongen twee torpedo jagers van koers te veranderen. Op een vliegveld bij Nettuno ontstonden door het vuur van onze artillerie bran den in munitie- en benzineopslagp'aat- sen. De luchtmacht viel met formaties slagvliegtuigen de haven van Anzio aan. wierp verscheidene opslagplaatsen in brand en stelde bij Aprilia vijande lijke batterijen buiten gevecht. Bij Cassino viel de vijand tengevo'ge van zijn zware verliezen der vorige dagen niet meer aan. Od 15 Februari des ochtends vielen vijandelijke formaties gevechtsvliegtuigen de historische ab dij Cassino aan, hoewel er zich in het klooster zelf en in de onmiddellijke omgeving geen Duitsche soldaat be vindt. In de gebouwen van het wereld beroemde klooster ontstond zware De luchtaanval op de Monte Cassino. Honderd Amerikaansche vlieg tuigen vielen het klooster aan Reuter meldt: De correspondent van ce Nat!onal Broadcasting Corporation New York, Max Hill, die van Algiers uit sprak, heeft verklaard, dat de geal lieerde artillerie na den aanval van ge allieerde vliegtuigen op het klooster van Monte Cassino ook harerzijds hel vuur heeft geopend. De correspondent voegt eraan toe, dat 100 Amerikaansche vliegtuigen het klooster hadden aange vallen alvorens het artillerievuur be gon. Volgens een bericht van het front van het 5de Amerikaansche leger van Dins dag. aldus Reuter, hebben vliegende vestingen de eene reeks brisantbom men na de andere Dinsdagochtend op den top van. de Monte Cassino gewor pen. Groote rookkolommen stegen bo ven het klooster op. De aarde beefde toen de geweldige bommen, waarvan er enkele op de abdij vielen, ontploften De eerste vliegtuigen verschenen om 3 uur 25 Gmt. Tot nu toe is het niei mogelijk te verklaren of de monniken gehoor hebben gegeven aan het drin gende verzoek de plek te ontruimen Reuter voegt hieraan nog toe: De abdij staat op den top van de Monte Cassino. een uitlooper van het Monte Cassino massief, die ver uitsteekt boven de stad Cassino. Duitsche reddingsdienst redt 492 vijandelijke piloten. Sedert het begin van den oorlog zijn naar het D.N.B. verneemt, door Du:t- sche reddingsvliegtuigen, reddingsvaar tuigen en andere hulpmiddelen van den Duitschen reddingsdienst voor op zee in nood verkeerenden 492 vijandelijke piloten gered, waarvan alleen 252 in 1943. Dikwijls moesten de reddings acties ondanks vijandelijke aanvallen die deze reddingsmaatregelen trachtten te verhinderen, worden uitgevoerd. KADEROPLICI DING GF.RM AANSCHE LANDDIENST. Eeuwen geleden trokken Nederland- sche boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven steden als Danzig en Marienwerder laten noc heden den Nederlandschen invloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten In Danzig en Bromberg kan men hen in 't blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandsche jongens cn meisjes in den Germaanschen Landdienst, om het boerenwerk weer te leeren Later zul len zij zich eigen hoeven bouwen en mede den grondslag leggen voor een nieuwen Germaanschen boerenstand in deze gebieden De jongens en me'sjes zijn ondergebracht in kampen ondei Nederlandsche leiding Over enkele weken begint de oplei ding van kampleiders(sters) voor den Germaanschen Landdienst Zij. die meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding aan melden. Leeftijd 18—25 jaar. Aanmelden bij: Germaansche Landdienst, Utrecht- Koningslaan 9. schade. Boven het Italiaansche gebied werden gisteren 17 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Duitsche motortorpedobooten hebben in den afgeloopen nacht, ondanks aan vallen van vijandelijke torpedojagers, onder de Engelsche kust een operatie volgens het plan en zonder verliezen uitgevoerd. Zeegevecht nabij IJmuiden. Terzelfder tyd dwongen Duitsche patrouillestrijdkrachten voor de Nederlandsche haven IJmuiden Britsche motortorpedobooten tot den strijd, brachten in een hevig gevecht drie van deze vaartuigen tot zinken en dwongen de overige den steven te wenden. De terug- keerende motortorpedobooten vie len deze geteisterde vijandelijke for matie aan, vernietigden nog twee booten en beschadigden verschei dene andere. De vijand leed hier bij zware, bloedige verliezen. Onze booten keerden met geringe schade voltallig op hun steunpunten terug. Oproep, van Italiaansche lichtingen. Op bevel van den minister van oor log, maarschalk Graziani, zijn de lich tingen 1922 en 1923 en het eerste vierde deel van de lichting 1924 onder de wa penen geroepen. De opgeroepenen moe ten zich tusschen 15 en 25 Februari in de verschillende districten melden. Van de oproeping zijn vrijgesteld katho lieke priesters, leden van geestelijke orden, seminaristen van het laatste semester, alsmede leden van de repu- blikeinsche nationale garde, van de republikeinsche politie en 'de door do Duitsche militaire instanties opgeroepen personen. Verder zij, die vóór 1 Fe bruari bij den algemeenen arbeidsdienst waren ingedeeld en ten slotte de leden van de Maltheser Orde, voor zoover zij kunnen aantoonen, dat zij actief in de hospitalen werkzaam zijn. De scheepsbeweging te Gibraltar. Een door vier torpedojagers begeleid convooi, bestaande uit tien vrachtsche pen, heeft Dinsdagochtend de haven van Gibraltar verlaten in de richting van de Middellandsche Zee. Dienzelf den ochtend liep het Britsche hospi taalschip „Nr. 33" Gibraltar binnen, waarna onmiddellijk met de ontsche ping van gewonden begonnen werd. In de haven en in de baai van de Britsche vesting lagen Dinsdagochtend een slagschip en vier torpedojagers van Britsche nationaliteit, vier Amerikaan sche torpedojagers en een kruiser en twee torpedojagers der Fransche dissi denten. Verder bevinden zich in de haven van Gibraltar ongeveer 63 koop- vaardijvaartuigen, waarvan er verschei dene ten deele vrij ernstig beschadigd zijn. De Engelsche garantie aan Polen. De „Daily Sketch" acht het onwaar schijnlijk, dat de Engelsche garantie aan Polen, die dit voorjaar afloopt, in haar huidigen vorm hernieuwd zal worden. Reeds toen het Poolsch-Sovjet Russische probleem acuut werd, is irJ Berlijnsche politieke kringen gewezen op de mogelijkheid, dat Engeland mo gelijk zou trachten de Poolsche emi granten aan het lijntje te houden tot bet garantieverdrag afgeloopen zou zijr. en Engeland zich vrijer tegenover Po len zou kunnen bewegen. TUINIER VINDT MILLIOENEN. PERIGUEUX. 14 Febr. (Belgapress). Bij het omspitten van grond heeft de tuinier Louis Cclerier te Antonne bij Perigueux een koffer aangetroffen waarin zich verscheidene millioenen bevonden. De bekoring was hem te sterk, zoodat hij het geld voor zich be hield. Dit bekwam hem slecht, want hij moest de noodige medeplichtigen zoeken om de artikele/i van waarde, waaruit de schat bestond, van de hand te doen, en deze maakten natuurlijk aanspraak op een vergoeding. Naderhand beging de tuinder, die nog in het bezit van een aanzienlijk be drag bleef, de onvoorzichtigheid een millioen aan een kellner te leenen voor het aankoopen van een zaak te Limo- ges. Dit feit trok de aandacht van de politie, welke na een geheim onder zoek overging tot in beschuldigingstel ling van den weinig kieschen tuinier en zijn talrijke hand'angers. Alle aangeklaagden zijn voor het boetstraffelijke gerechtshof te Peri gueux verschenen, dat het vellen van een vonnis tot lateren datum heeft uitgesteld. De Reichjführer HeinricSHimmter, in gesprek met den Rijkscommissaris Rijksminister dr Seyss Inquert, tijdens zijn bezoek aan Nederland Ify Bildber. Fritz/Stapl/Pax m De strijd tegen de benden in de Bosnische bergen stelt bijzonder zware eischen aan de Duitsche berg jagers Met behulp van een nood vlonder wordt een beek overgestoken. Hierbij moet men geen last van duizelig heid hebben tfy PK Kemps/ïranso/Europr/P m Meedoogenlooze ipolitiek van willekeur. Engelsche raad niet in overeen stemming met Finsche opvatting Omdat de wereld op het oogenblik door de kracht van de Sovjetunie is ge hypnotiseerd, achten de Sovjets het tijdstip gunstig voor politieke eischen. Maar de Sovjets zijn waarschijnlijk voorloopig ln het geheel niet bij mach te, een groot militair offensief tegen Finland te ondernemen, zonder op an- de e plaatsen hun krachtsinspanningen en doelstellingen prijs te geven, zoo schrijft het Finsche blad Uusi Suoml in verband met het politieke offensief van Moskou tegen Finland. Tactische manoeuvre. Het blad ziet derhalve ln de houding van Moskou vooral een tactische ma noeuvre, en constateert, dat het juist de meedoogenlooze politiek van wille keur der Sovjetunie is, die in de meest krasse tegenstelling staat tot de mo- reele beginselen, waarvoor de Angel saksische mogendheden tot dusver al tijd beweerden te vechten n.1. recht en 'vrijheid. In een terugblik op de dezer dagen tot Finland gerichte adviezen en drei gementen, schrijft het blad Karjala Het is onnoodig te verzekeren, dat het Finsche volk na een zoo langen oorlog oprecht naar den vrede verlangt. De raad van de Angelsaksische pers aan Finland echter, die een onvoorwaarde lijke capitulatie eischt, is niet in over eenstemming met de Finsche opvatting Bovendien zijn de eischen van de Sov jetunie aan Finland van Russische zijde niet duidelijk geformuleerd. Hun in directe weerklank treedt echter open lijk genoeg aan het licht in de Angel saksische pers, volgens welke de eerste voorwaarden zouden neerkomen op het volledig strekken der wapenen en op een Russische bezetting van het lanri tot aan den definitieven vrede. Nieuws in 't kort. Terroristen vermoorden twee priesters. Naar uit Vichy gemeld wordt, zijn twee priesters het slachtoffer geworden van terroristen. Terwijl de beide priesters Cordier en Lalion, op weg waren van de eene gemeente naar de andere om daar de mis te lezen, werden zij door terroris- n overvallen en doodgeschoten Azijnextract gedronken. Terwijl de kinderen van P. van Hout te Giessendam even alleen in huis waren zag een 3-jarlg meisje kans een fleschje met azijnextract van een plank te nemen. Na dit geopend te hebben gaf zij het aan een acht maan den oud zusje, dat er van dronk. Het kind is aan de gevolgen hiervan over leden. Het vleeschrantsoen. Een onzer lezers schreef ons on langs het volgende: In uw blad is meermalen ver meld, dat een slager per A-vleesch- bon 75 gram moet geven zonder been. Onze slager zegt, dat hij zelf 7 A-bonnen moet geven voor 500 gram vleesch en dus wij ook aan hem 7 bonnen voor 1 pond moeten verstrekken. Wij hebben per 14 dagen 10 A en 10 B-bonnen en zouden dus m,i. recht hebben op 937 gram vleesch. De slager geeft evenwel 850 gram. Mijn vraag is nu of ik abuis ben en zoo niet. hoe krijg ik dan mijn vleesch? Wij hebben ons met deze vragen lot het Centraal Distributiekantoor gewend, dat ons het volgende ant woord heeft gezonden: Tegen inlevering van één A-bon of één rantsoenbon voor vleesch kan men naar keuze koopen 100 gram rund-, kalfs-, paarden- of schapen- vleesch, been inbegrepen (d.w z tenminste 75 gram vleesch en ongeveer 25 gram been) of 75 gram gerookt of gekookt vleesch, gebra den gehakt, corned beaf of 75 gram gerookte worstsoorten of 100 gram gekookte worstsoorten o| 125 gram leverartikelen, tongeworst, nier kaas of 150 gram zure zult of 300 gram bloedworst. Tegen inlevering van een B-bon voor vleesch kan men 1/4 gedeelte van een hoeveelheid vleesch of vleeschwaren, welke verkrijgbaar is tegen inlevering van een A-bon koopen. Volgens deze mededeeling komen 10 A- en 10 B-bonnen dus overeen met minstens 12% x 75 gram vleesch, dus met 937.5 gram. terwij) men dan nog recht heeft op onge veer 12% x 25 gram been, dus 312% gram. Wanneer de bewusfte slager dus slechts 850 gram vleesch geeft, schiet hij zeker in zijn verpl chtin gen te kort en kan men zich, des- gewenschl, ter sake tot de politie wenden. Het verdient aanbeveling het bo venstaande uit te knippen en te be waren, aangezien het niet mogelijk is deze voorschriften regelmatig t.e publiceeren. Wat zou er dan evenwel nog te redden zijn, vraagt het blad. Wel licht een groepje communisten, die inderdaad, zooals eens in de Balti- sche staten, hun land verraden aan het bolsjewisme. In ieder geval zal Finland zich voor dezen dood nooit vrijwillig offeren. Zijn bestaans recht zal het integendeel moeten blijven verdedigen in de zekerheid, dat er naar Finsche opvatting al thans niets ergers kan zijn dan de onvoorwaardelijke capitulatie aan het bolsjewisme. CHARLIE CHAPLIN STAAT TERECHT WEGENS ZEDENMISDRIJVEN. Een dezer dagen zal. naar de Engel sche berichtendienst meldt. Charlie Chaplin, zooals bekend c-en jood. voor het hoogste gerechtshof terechtstaan wegens het ontvoeren en misleiden van minderjarigen. In de aanklacht wordt gezegd, dat hij de minderjarige Jony Barry naar New York heeft gebracht, waar hij haar tot zijn maitresse maakte. Miss Barry beweert, dat Chaplin de vader is van haar onecht kind. Uitreiking nieuwe bonkaarten. 'S-GRAVENHAGE, 15 Febr. De plaat- selijke distributiediensten reiken van 20 Februari tot en met 18 Maart 1944 tegen overlegging van de oude distri butiestamkaart en het daarbij behoo- rende oude inlegvel bonkaarten voor voedingsmiddelen uit. Uitgereikt worden aan houders van een inlegvel K 1-V een bonkaart KA 404, aan houders van een inlegvel K 2-V een bokaart KB 404. aan houders van een bonkaart KB 404, aan houders van 404 en aan houders van een inlegvel K 4-V een bonkaart KA 404 of een bonkaart KE 404, naar gelang zij ge boren zijn tusschen 19 Maart 1940 en 20 Maart 1942, dan wel na 19 Maart 1942. Zij. die geboren zijn tusschen 20 Februari en 20 Maart van de jaren 1923, 1930 en 1940, dienen hun inlegvel to ruilen vóór het ontvangst nemen van hun bescheiden. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uilzonde ring wordt gemaakt voor schippers woonwagenbewoners (voor zoover zij zijn opgenomen in het centraal bevol kingsregister), gedetacheerde mare chaussees, de vaste bevolking van kostscholen e. d. en voor hen, die tengevolge van oorlogsomstandigheden 'Ijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt de linkerbovenhoek van het oude in legvel verwijderd. Het resteerende ge deelte van het inlegvel moet tot nader order zorgvuldig door het publiek wor den bewaard. Voorts wordt rechts naast het vakje ,,S. 4" van de stamkaart een diagonaal kruis geplaatst. Bij de uitreiking van bonkaarten voor bijzonderen arbeid welke eveneens gedurende dit tijdvak plaats vindt, wordt rechts naast het vakje „S. 4" een aanteekening ge plaatst. Men ga terstond bij de ontvangst der kaarten na, of men alle bescheiden waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. Cijfers uit den Noord-Oostpolder. Ons groote nationale werk. het win nen en in cultuur brengen van nieuw land in het IJsselmeer, is in de oorlogs jaren gestadig voortgezet. Al moest onder de huidige omstandigheden he laas van het maken van den Zuid-West polder voorloopig worden afgezien, de Noord-Oostpoldc-r is in 1941 droog ge komen en in 1942 werd de eerste De- scheiden oogst van dit uitgestrekte ge bied binnengehaald. In het afgeloopen jaar werd reeds een kleine 9000 ha ge oogst, dat is ruim 1/6 van den beschik baren grond en dit voorjaar hoopt men circa 16000 ha te kunnen inzaaien. Ruw geschat zal deze oppervlakte het brood graan kunnen leveren voor ruim 600.000 menschen Voor het in cultuur bren gen van den geh celen polder, die een oppervlakte heeft van circa 48000 ha, heeft men een vierjaren-plan opgezet. Dit jaar hoopt men het te brengen tot 16.000 ha, in 1945 tot 28.000 ha, in 1946 •ot 38.000 ha. om in 1947 ook het laatsU stuk in gebruik te nemen. De vaste bevolking begint zich al aardig uit te breiden. In 1943 is haar aantal meer dan verdubbeld en dit bedraagt thans circa 800. Opmerkelijk is het hooge geboortecijfer, dat zich eveneens in den Wieringermeer voor de ed. Op 7 September 1942 werd, een maand na de instelling van het open baar lichaam, de eerste geboorte aan gegeven: in 1943 werden er echter al niet minder dan 31 kinderen geboren. SCHAGEN. De laatste cursusvergadering. Afscheid van den heer Sijp. Maandagmiddag hield in Hotel „Vre- delust" te Schagen de Vereeniging van oud-leerlingen der Rijkslandbouwwin- terschool haar vijfde en laatste cursus vergadering van dezen winter. Alvorens aan den spreker voor dien middag het woord te geven, bracht voorzitter Lakeman hulde aan het 24- jarig bestuursbeleid van den scheiden den secretaris, den heer Sijp. Spr. ver meldde in 't bijzonder den organisee- renden arbeid van den heer Sijp bij de veel geroemde excursies. Uit dankbaarheid voor diens trouwe diensten werd hem namens de ver eeniging een fraai stilleven overhan digd. De Ned. Heide-Mij. Hierna was het woord aan den heer R. A. van Wel, ambtenaar van de Ned. Heide-Maatschappij te Alkmaar met als onderwerp: „Het werk van genoemde maatschappij in 't algemeen." Spreker begon met een overzicht te geven van de meer dan 50-jarige ge schiedenis van de Heide-Maatschappij. Zij werd opgericht den 5en Januari van het jaar 1888 naar Deensch voor beeld en haar doel en streven zijn er op gericht de productiviteit van den Nederlandschen bodem te verhoogen. In den loop der jaren is het initiatief der Heide-Maatschappij in wettelijke beddingen geleid. In de eerste jaren beperkte zich de arbeid der maatschappij tot het geven van adviezen omtrent ontginning, ont watering en bebossching. Eén der eer ste opdrachten was de bebossching der duinen bij Den Haag. Belangrijke wer ken volgden- de Peel. Boertanger veen- moeras en andere streken werden van woeste veenen in bloeiende landbouw gebieden herschapen. Wat de bebossching aangaat, gaf spreker den raad om boerderijen, die kaal in het land staan of waarvan men de boomen heeft gekapt, weer te doen omplanten na voorlichting van de Heide-Maatschappij. De verfraaiing van het landschap wordt hiermede gediend. Belangrijker voor onze Noordhollandsche boeren Is echter de ontwatering. In verband hiermede behandelde spreker uitvoe rig de drainage Zoowel de enkelvou dige als de samengestelde drainage komen voor onze polders in aanmer king. Als nadeel van de laatste noemde spreker, dat bij eventueele verstoppin gen vele honderden meters buis moe ten worden opgegraven. Door middel van contróle-putten tracht men dit euvel echter te verhinderen. Wanneer men zijn akkers vakkundig wil laten draineeren komt dit op 300,— a J 350,per H.A. Het is echter zaak dezen arbeid onder deskundig toezicht te doen uitvoeren. Een ander interesse-gebied van de Ned. Heide-Maatschappij is de z.g.n. ruilverkaveling. De voordeelen hier van spreken voor zichzelf als men het percentage var. 20 verneemt, wat dus voor de 500.000 verkavelde hectaren een grondwinst beduidt van 100.000 H.A. Tevens is economische wegen aanleg hierdoor mogelijk geworden. Ook de zoetwatervisseherij en het kweeken van fruit van allerbeste kwa liteiten zijn belangen, waarmede de Heidemaatschappij zich met groot suc ces ingelaten heeft. Vervolgens besprak de inleider kort en duidelijk den gang van zaken bij in polderingen. Veel van deze werken zijn gedaan in werkverruiming en werkverschaf fing. Zoodoende heeft men de gelden, die men anders zonder meer als steun had moeten uitkeeren, nog ten dienste van 't algemeen aangewend. Dat voor het werk bij de Heidemaat schappij ter zake kundige ambtenaren de leiding hebben, spreekt vanzelf. Velen van hen bezochten de landbouw- hoogeschool te Wageningen, anderen kwamen van middelbare en lagere landbouwscholen. Ook de maatschap pij leidt haar menschen op in speciale cursussen. Het is echter duidelijk, al dus spreker, dat ook hier de ervaring de beste leermeesteres is. Na de pauze werd een interessante smalfilm vertoond, genaamd: „Van wa ter tot land". Het behoeft geen betoog, dat deze film de onverdeelde belang stelling genoot van onze polderbewo ners. De „Vereeniging" actief! De Vereeniging van Oud-leerlingen heeft hiermede haar cyclus van cur susvergaderingen gesloten en we heb ben kunnen constateercn. dat, wat hier werd gebracht voor het boerenbedrijf en het boerenleven van het grootste belang mag worden geacht Alle ver gaderingen waren dan ook steeds ge heel bezet, hetgeen wel bewijst, dat men graag op ter zake kundige wijze wil worden voorgelicht ten einde een maximum aan levensbelangrijke pro ducten aan den bodem te onttrekken in het belang van de volksgemeenschap. We hopen, dat het bestuur ook in zijn verdere plannen weer op de al- gemeene medewerking van de zijde der leden mag rekenen. Het is een feit. dat de „Vereeniging" van Schagen de meest actieve is en voorzitter Lakeman merkte heel te recht op. dat de belangstelling van den kant van bestuur en leden grooter is, dan men dat bij niet-officieele ver- eenigingen gewend is. HET FRUITTEELT DEMONSTRATIE- BEDRIJF. Het verslag van het fruitteelt De- monstratiebedrijf te Schêllinkhout van den Economisch-Technologischen Dienst ir Noord-Holland over de maand Januari 1944 luidt als volgt: In Januari kon regelmatig worden doorgegaan met het snoeiwerk, zoodat hier reeds een flink gedeelte van is gedaan. Minder gunstig is het weer geweest voor de winterbespuiting, daar hier toe nog geen gelegenheid is geweest. Waar echter in hoofdzaak met kleur stoffen wordt gespoten, is dit niet be zwaarlijk. Wel zal er rekening mede moeten worden gehouden, dat de win terbespuiting dit jaar niet laat zal kunnen worden uitgevoerd, daar de knopontwikkeling zeer vroeg is door het zachte winterweer. De winterbespuiting op bessen zal met vruchtboomcarbolineum worden uitgevoerd. De pruimen en een deel der appelen zullen met Shell W.U. 117 worden be spoten. Voor het overige wordt kleur stof gebruikt. Schoorl. Ter&nrdebcstelilnj; ,J. P. c. van Oa. Met het overlyden van den heer J, P. C. van Ob is woer een bekende fi guur heengegaan. Weer heeft een goede bekende ver van huis en honk (de overledeno was geëvacueerd naar Bolsward) hot tijdelijke met het eeuwige verwisseld; weer bleek, dat een oude boom zich niet laat verplan ten. Onder groote belangstelling werd he* stoffelijk overschot Maandagmid dag op de algemeene begraafplaa*s aan don schoot dor aarde toevertrouwd. Wat het leven scheidde, hereenigt de dood; de thans ontslapene vond een laatste rustplaats ln het hem zoo geliefde Schoorl, waar hij een groot deel van zijn loven had gewerkt, waar hjj naast veel leed, toch ook veel goeds en waardeering had ondervonden .Wij zijn gekomen," aldus ds. J. J Ruvs, van do Vrye Geref. Gemeente tc Aik- maar, die ln een lang© rede het leven van den overledeno schetste, „om te getuigen van onzo dankbaarheid voor wat gjj zijt geweeat voor uw gezin, uw omgeving, de kunst. Uw nagedachte nis zal ln dankbare herinnering blij ven bij allen." Spreker sprak tenslotte woorden van troost tot <ïe weduwe en kinderen. Hij ruste in vrede in zijn geliefd Schoorl, Breezand. Hallo, hier Dokev. - Zooals Dokev'a voorzitter, de heer Vergouwe, in z'n openingswoord opmerkte, was het door omstandigheden lang geleden, dat de gymnastiekvereniging in de zaal van den heer Borst een uitvoering gaf. Maar nu was men dan toch weer ln het oude oefenlokaal terug en Dokev kwam er met haar revue, die reeds driemaal, bij den heer Slikker, een volle zaal trok. Ook hier was weer geen plaatsje onbezet en daar vooral de jongere leden voor een groot deel juist in Breezand wonen en dus ook veel ouders van hen aanwezig waren was het publiek zeker niet minder enthousiast over deze opvoering clan bij de vorige. Behoudens een kleine storing met het licht, die wat het publiek wel niet gespeten zal hebben tot een gedeeltelijke herhaling van de „Wienerwals" noopte, liep alles weer vlot van stapel, zoodat Dokev voor de vierde maal op een goed geslaagde uitvoering kan terugzien. Na de finale bood een der dams-se- niores, mevr. B. Kromhout—Nap. aan leidster „lm" een bloemenmand aan en roemde haar, de tot Nederlandsch keur-turnster uitverkorene, voor haar sportieve houding bij het lesgeven aan de oudere dames. De heer Vergouwe bood mej. N. v. d. Goes, die avond aan avond met de vereeniging had gerepeteerd en had gezorgd, dat het muzikale gedeelte van de revue tot zijn recht kwam, een schemerlamp aan. De heele band, het A.B.C.-Amusementsorkest, werd ge ëerd met een cadeau een groote taart, aan den directeur, den heer D. Steln- roth. en tenslotte moest natuurlijk ook de heer Siewers een bloemenmand ia ontvangst nemen alg hulde voor zijn onvermoeid werken, een hulde, waar in ook zijn vrouw mocht deelen. De groote toeloop, ook ln Breezand velen moesten weer teleurgesteld worden heeft Dokev doen besluiten nog een vijfde uitvoering te geven. De ze zal echter pas over veertien dagen, den 27sten Febr.. plaats hebben. Middenmeet. Jaarvergadering Vrijwillige Brand weer. - Op Woensdag 9 Februari J.1. had in Hótel Smit te Middenmeer de jaarvergadering van de vrijwillige brandweer in deze gemeente plaats. Na afhandeling van de zakelijke agenda punten trad als spreker van dezen avond op de heer J. H. v. Wagenin gen. brandweercommandant van Den Helder en tevens kerncommandant voor de gemeenten in den kop van Noord- Holland. Onder de genoodigden trof fen we o.m. aan den burgemeester en secretaris, alsmede eenige function- narissen van den luchtbeschermings dienst en van de bosch-brandweer. Spreker gaf een uiteenzetting van d* brandweer-organisatie in het algemeen en maakte den leden der brandweer duidelijk in welke betrekking hij als kerncommandant tot onze gemeentelijke brandweer stond. Na nog iets te heb ben medegedeeld omtrent de organisa tie van de Heldersche brandweer gaf hij een causerie over „Bluschtechniek en Brandweertactiek". Hij toonde aan op welke wijze men tot den vuurhaard moest trachten door te dringen en hoe men wel of niet een kleinen of grooten brand moest aanpakken. De spreker wist zijn gehoor te boeien en belangstelling voor deze materie op te wekken. De diverse naar voren ge brachte vragen werden door den spre ker op vlotte en vooral humoristische wijze beantwoord. De heer Dijkstra, brandweercommandant alhier, bracht als tolk van het aandachtige gehoor aan den heer Van Wageningen dank voor het gebodene en wenschte hem een tot weerziens in deze gemeente toe. Alles of niets. - Zaterdagavond trad in de nagenoeg gevulde zaal van Hótel Smit te Middenmeer Johan Kaart met de Komedianten op in zijn nieuwen Europeeschen schlager „Alles of Niets", Van den deftigen Peter Engel (Guus Verstraete) tot den eenvoudigen oud zeeman Anton Schulz (Jules Ver straete), wisten allen het publiek te vermaken. Vooral het spel van Magda. de charmante zeemansdochter, welke rol werd vervuld door Lizzy Valcsco. werd geroemd. Natuurlijk was het Johan Kaart, die in zijn rol van fabrikant en uitvinder, zooals hij zich placht te noemen, het publiek met zijn opmerkingen tot scha terlachen wist te brengen. Een ieder was zeer voldaan over dit beroepstoo- neelgezelschap. Wij roepen het dan ook een spoedig tot weerziens in deze ge meente toe. „De Zigeunerbaron". - Naar we ver nemen brengt het operette-gezelschap uit Barsingerhorn op Zaterdag 4 Maart a.s. In Hótel Smit te Middenmeer de operette „De Zigeunerbaron" voor het voetlicht. Zuidscharwoude. De oudste inwoonster is jarig. - De oudste inwocster van Zuid-Scharwoude, de wed. IJ. Waiboer—Visser, wonen de aan het Kerkepad. hoopt op 17 Fe bruari haar 95en verjaardag te vieren. Het zal haar dien dag ongetwijfeld niet aan belangstelling ontbreken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1