NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Talrijke geallieerde landingsoperaties in het verschiet Sterke plaatselijke Sovjet-aanvallen algeslagen. De Abdij van Cassino grootendeels verwoest. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 301. Telefoon 414 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 17 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 10, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijg der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. DE INVASIE. Voldoende materiaal doch groote risico's. BERLIJN. 16 Febr. (C.D.). Toen in de eerste week van dit jaar dc Engelsch—Amerikaansche generale staf voor de invasie werd benoemd, ontleende Reuter aan bevoegde mili taire kringen, dat generaal Eisen- hower, de opperbevelhebber der ge allieerde strijdkrachten voor de inva sie en zijn drie onmiddellijke mede werkers, generaal Montgomery, com mandant van dc landtroepen, lucht- maarschalk Teddcr, commandant van bet luchtwapen en admiraal Ramsay, commandant van de zee- strijdkrachten, zes weken noodig zou den hebben om zich volledig in te werken en de laatste hand te leggen aan de bestaande plannen. Deze termijn van zes weken eindigt de volgende week. Kort voor Nieuw jaar werd van Amerikaansche zijde het gevleugelde woord „binnen 90 dagen" gesproken. Deze periode loopt af in de tweede helft van Maart. In- tussohen sprak Chnrchill echter ver trouwelijk uit, dat de grootste ge beurtenis van dezen oorlog nog vóór half Maart te verwachten is. Dus kan men dc invasie verwachten tusschen laten we zeggen 20 Februari, wanneer het geallieerde hoofdkwar tier voor zijn taak gereed zal zijn en den 15en Maart, den uitersten ter mijn van Churehill? Het is wij hebben dat al eerder nadrukkelijk gezegd onmogelijk te Berlijn ook maar vertrouwelijk op deze concrete vraag een concreet antwoord te krijgen. Laten wij het standpunt dergenen, die het dreigement met de geallieerde invasie eenvoudig als bluf opvatten, buiten beschouwing. niet omdat wij dit standpunt a priori ver werpen. maar omdat wij ons hier met de mogelijkheid eener invasie willen bezig houden dan stemmen de per soonlijke inzichten in bevoegde Duit- sche kringen in elk geval op één punt overeen, n.1. dat het vrijwel ondoenlijk is voor een dergelijke onderneming ge- ruimen tijd van tevoren een datum vast te stellen. Van tal van factoren afhankelijk. De mogelijkheid eener invasie is in de eerste p'aats afhankelijk van het weer. De stand van de maan speelt een groote rol, aanvankelijk bij de operaties ter zee, waarbij men aan don- .kere nachten de voorkeur zal geven, later, als de eerste invasietroepen een maal aan land zijn gekomen, bij Je gevechten op den grond en in de lucht, waarbij het maanlicht onder bepaalde omstandigheden voordeelig kan zijn en in elk geval niet meer zoo schadelijk is. Verder is de bewolking van het grootste belang, omdat deze het lucht wapen zoo goed als stil kan leggen. Ten slotte z?l een woelige zee het manoeuvreeren met landingsbooten op de vrije kust practisch onmogelijk kun nen maken. Ook de leek begrijpt dat het bezwaarlijk is, maar liefst drie maanden van tevoren te weten, of al deze factoren gunstig zullen zijn en daar komt nog iets bij Het lijdt naar de algemeene Duitsche opvatting nau welijks twijfel, of bij de besprekingen te Moskou en vooral te Teheran is men overeengekomen, dat, de Sovjets hun uiterste krachten zouden insoannen om den geallieerden hun moeilijke en gecompliceerde operaties", zooals Chur ehill het heeft uitgedrukt, zoo makke lijk moge'ijk te maken door het grootst mogelijke aantal Duitsche strijdkrach ten te binden. De Sovjets hebben woord gehouden en leggen momenteel een ko'ossale krachtsinspanning aan den dag. Hun trouwste bondgenoot, de barre Russische winter, heeft hen echter vol komen in den steek gelaten en ook zonder den verbitterden strijd in het Oosten maar in de verste verte te kleineeren. geeft men te Berlijn te ver staan. dat de modder die a'le ooerat'es op zeer groote schaal onmogeliik maakt, de Duitsche legerleiding een betrekkelijke vrijheid var beweging heeft gegeven, waaroo zij wel nauwe lijks gehoont zal hebben. Zonder dus de rnoee'nkheid of zeTfs de waarschijn lijkheid van een invasie ook maar een oogenblik in twijfel te hoeven trekken kan men vo'gens dezen gedaehteneang zeggen, dat een termiinbepaiina on lang zicht voor de invasie meer in het kader van den zenuwoorlog, dan van de mili taire realiteit past. Waar kan men een invasie verwachten? Gesteld nu dat er vroeg of laat een invasie komt, en onze persoonlijke indruk is, dat het aantal dergenen, die eraan gelooven. in Duitsehland groo- ter is dan het aantal dergenen, die dit dreigement als bluf beschouwen gesteld dus dat er een invasie komt, waar zal men haar dan met de meeste waarschijnlijkheid kunnen verwachten? Deze vraag hebben zich, zij het dan ook in anderen zin, verschillende mili taire medewerkers van Duitsche bla den gesteld. Zij trachten voornamelijk een antwoord te geven op de vraag: „Waar zou een eventueele invasie kans op succes kunnen heBben?" Deze vraag is meer in overeenstemming met de in Duitsehland vrij algemeene opvatting, dat de geallieerden het cr niet. op zul len laten aankomen om alles bij één enkele operatie te riskeer en. Men ver wacht met andere woorden verschil lende en ten deele zelfs talrijke lan dingsoperaties op' 10, 12 ja 15 uit- eenliggende punten, b.v. waarbij zich dan twee mogelijkheden voordoen: of wel de geallieerden houden aan hun slakkenoffensief vast en landen tel kens met eenige onderbreking op ver schillende punten van de Europeesche kust troepen, die op den langen duur zooveel Duitsche divisies zouden bin den. dat de taak der Sovjets, die thans alleen nog In den zuidelijken sector vrij ver van het Europeesche wegennet verwijderd zijn. aanzienlijk verlicht wordt. Ofwel zij landen op slle voor genomen punten tegeliji- of ongeveer tegelijk, met het doel het Duitsche front af te tasten naar een zwakke plek, waar zij dan uiteraard het gros van hun strijdkrachten in het vuur zouden werpen om een doorbraak te forceeren. In het laatste geval zal men moe ten rekenen op verschillende lan dingen ln Noorwegen en West-Frank rijk, waarschijnlijk ook in België en eventueel in Nederland en Denemar ken, alsmede op verschillende aflei dingsmanoeuvres, die overigens ook een vrij grooten omvang zouden kun nen nemen in Zuid-Frankrijk. Noord- Italië en op den Balkan, zoowel van de Adrlatische als van de Middclland- sche Zee uit. Het valt niet ernstig in twijfel te trekken, of de Engelschen en Amerika nen beschikken momenteel in Engeland. Noord-Afrika en het Naburige Oosten over voldoende manschappen en mate riaal, om operaties op zoo groote schaal te ondernemen, terwijl zij ver moedelijk genoeg scheepsruimte heb ben geconcentreerd om het vraagstuk der ravitailleering aan te durven. Het groote vraagteeken blijft hier uitslui tend het initiatief van het geallieerde opperbevel, dat tot dusverre alleen maar na het bereiken der absolute overmacht tot eenige actie >besloot en weinig risico nam. en de geest en de bekwaamheid der manschappen, die vooral aan Amerikaansche zijde nog steeds te wenschen overlieten. i Da .Germanische Lebtungtruna', dia door den ReiehsfOhrar Hainrlch Himmler, tijdei,s zijn bezoek aan Nadarland. voor da aarsla maal uitga- reikt is Links ln het zilver, rechts in het brons, dia in varhouding tot da persoonlijke prestaties verleend worden GL/H/P nt UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Febr. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten zuidoosten van Kriwoirog sloegen onze troepen talrijke vij andelijke aanvallen in hevige ge vechten af en ruimden in een te genaanval verscheidene penetratie- plekken op Ten westen van Tsjer- kassy en ten oosten van Sjasjkoff werd in een totaal met modder overdekt terrein het taaie vijande lijke verzet gebroken; hevige tegen- Rede van Cr Dietrich. Niet de Duitschers, maar de Amerikanen vroegen gevechtspauze. Daad van menschelijkheid slecht beloond. De waarheid omtrent Monte Cassino. Dr. Dietrich, de Rijksperschef, heeft gister voor buitenlandsche persver tegenwoordigers de volgende verkla ring afgelegd: De vijand heeft Dinsd_a£ twee bewe ringen verspreid: 1. de Duitschers zou den aan het front van Cassino tol tweemaal toe een gevechtspauze van drie uur gevraagd hebben voor het ber gen van hun dooden; 2. de Duitschers zouden van het klooster Monte Cassino een militair steunpunt gemaakt heb ben en daardoor hun tegenstanders ge dwongen hebben het te verwoesten. Ten aanzien van de eerste bewe ring moeten dc volgende feiten worden geconstateerd: niet dc Duitschers hebben een gevechts- pauzc gevraagd, maar juist de Amerikaansche commandanten za gen zich gedwongen, de Duitschers om een gevechtspauze van drie uur te verzoeken, om hun duizenden voor de Duitsche linies gevallen soldaten te bergen. De Duitsche sectorcommandant wil ligde uit menschelijke overwegingen dit verzoek van het Amerikaansche commando in. Het Duitsche opperbeve: onthield zich bewust van publicatie van deze daad van' menschelijke tege moetkoming. die ook militair te ver dedigen was met het oog op het vol ledige mislukken van alle Amerikaai- KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17—45 jaar. kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS. SS-wacbtbatalJon In Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden. duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 Jaar, die aanmc ldlngspliclitlg zijn voor de te werkstelling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. -1UIS OP DE DRIE GRACHTEN AAN DEN GRIMBURGWAl TE AMSTER- DAM Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden (trijden once Vrijwilligers GL/H/P m Officier In de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 18 Febr 9—12 uur. Assen. Concerthuis a d Vaart; 15—18 uur. Groningen. Heere straat 48: 19 Febr 9—12 uur. Leeuwarden. Huize Schaaf, Breestraat: 20 Febr 9—14 uur. Amsterdam. Dam 4; 21 Febr 9—13 uur utrecht. N V Huis. Oudegracht 245. 22 Febr., 9—14 uur. Amersfoort. Pol Durchgangslager Leusderweg: 23 Febr. 9—14 uur. Den Haag. gebouw Amlcitia. Westeinde 15 Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar b|j de Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam, Dam 4, Alk maar, Langcstraat 56, Heerlen Saroleastr. 25, Groningen. Heerenstraat 46. Enschedé Hengeloschestraat 30 en het S.S.-Ersatz- kommando, Den Haag, Korte Vijverberg 3. sche aanvallen. Nadat de Amerikanen een volledig gebruik hadden gemaakt van de gevechtspauze, die hun groot moedig was toegestaan, beantwoordde het officieele Engelsche Reuterbureau de Duitsche humaniteit en het faire Duitsche zwijgen over deze gebeurtenis met een over de geheele wereld ver spreid bericht, waarin de zaken een voudig omgekeerd werden door de brutale bewering, dat niet de Ameri kanen maar de Duitschers om een ge vechtspauze gevraagd zouden hebben De waarheid over Monte Cassino Hetzelfde geldt voor de tweede En- :elsche bewering. Feit is, dat zich in de oude, eerwaardige abdij Monte Cas sino en in de onmiddellijke nabijheid daarvan geen Duitsche soldaat, geen machinegeweer- of- geschutsstelling, en geen Duitsche artilleriewaarnemer" be vonden. Bovendien had het Duitsche commando, om ieder denkbaar gevaar van het klooster af te wenden, zelfs het grootmoedige aanbod van den abt in het klooster zwaargewonden op te nemen en te verplegen, onder dankzeg ging uitdrukkelijk van de hand ge wezen. om ook maar den geringsten schijn te vermijden, als zou het gebouw voor Duitsche militaire doeleinden ge bruikt worden. Om den vijand ook hei laatste voorwendsel voor het vernielen van/ het cultuurmonument te ontne men. werd voor den toegang tot hei klooster een Duitsche gendarmeriepost opgesteld, die opdracht had er zore voor te dragen, dat het klooster zelfs niet zou worden betreden door af zonderlijke Duitsche soldaten, die de situatie niet kenden Anglo-Amerikaansche leugens De Anglo-Amerikanen publiceerden reeds op 13 Februari, om het volledige falen van hun. offensief aan het Ita liaansche zuidelijke front voor het pu bliek te verbloemen, de lezing, dat hun troepen niet verder kwamen. doord3i het klooster Monte Cassino door de Duitschers was veranderd in een ver sterkte stelling met een artilleriewaar nemingspost Om deze leugen een schijn van waarheid te geven, speelden de Anglo-Amerikanen het eenige da gen later klaar, dit eerbiedwaardige cultuurmonument even bewust als zinneloos te vernielen. Want op het oogenblik van het bombardement be- ond zich in het klooster alleen de bijna 90-jarige abt met zijn ongeveer 20 monniken en ongeveer 150 gcvluchtr. Italiaansche burgers. Vastgesteld moet dus worden: om het militaire onver mogen lot het veroveren van Cassino niet te behoeven te bekennen, hebben de Anglo-Amerikanen een der groots':* cultuurmonumenten van alle tijden zonder bedenken in puin gelegd. Mer. tracht thans den Duitschers, die ook hier weer met achteruitstelling van hun militaire belangen blijk hebben gegeven van hun cultureel verantwoor delijkheidsgevoel, de eigen misdaaH tegen de cultuur ln de schoenen te schuiven, om uit een schandelijke daad nog propagandistische munt te slaan Een allerlaagste menschelijke gemeen heid openbaart zich in deze beide han delwijzen Wij Duitschers kunnen he' rustig aan het oordeel van de fatsoen lijke mcnschen in de wereld overla ten. hoe zij' een dergelijk optreden en een dergelijke mentaliteit willen ty peeren". Verduister van 18.00-7.45 u. Maan op 1.43 u, onder 11.24 u. 17 Febr. Zon op 7.55 u., onder 17.54 u. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. In ons no. van gister is door het ver keerd plaatsen van een correctierege' een fout ontstaan in het bericht onder bovenstaand opschrift. Men leze als volgt: Uitgereikt worden aan houders van een inlegveld K 1-V een bonkaart Ka 404. aan houders van een inlegvel 2-V een bonkaart KB 404 aan houders van een inlegvel K 3-V een bonkaar' KC 404 en aan houders van een inleg vel K 4-V een bonkaart KA 40.4 of eer bonkaart KE 404, naar gelang zij ge boren zijn tusschen 19 Maart 1940 cr. 20 Maart 1942, dan wel na 19 Maa- 1942. Zij. die geboren zijn tusschen 20 Februari en 20 Maart van de jaren 1923, 1930 en 1940, dienen hun in'egvei t«. ruilen vóór het in ontvangst nemen van hun bescheiden. aanvallen werden afgeslagen en onze aanval werd voortgezet. In den noordelijken sector van het Oostelijk front mislukten ten zuiden van Staraja Russa, tussehen het Ilmen-meer en het Pcipus-meer en bij Narwa vrij sterke plaatse lijke aanvallen der bolsjewisten. Verscheidene eigen aanvalsopera- tles vyerden met succes uitgevoerd. Bij de gevechten in den centralen sector van het front heeft zich kapitein Rade als commandant van een afdee- ling stormgeschut bijzonder onder scheiden. De strijd in Italië. In Italië verliep de dag gisteren bij wederzijdsche activiteit van verken- nings- en stoottroepen zonder groote gevechtshandelingen. Plaatselijke vij andelijke aanvallen werden afgeslagen. Het eerbiedwaardige bouwwerk van de abdij van Cassino, dat zooals giste ren gemeld, dtor de vijandelijke lucht macht aangevallen werd. hoewel zich in de abdij en in de naaste omgeving geen Duitsche soldaat bevond, is voor het grootste deel verwoest en in de asch gelegd. De ruïnes zijn thans op genomen in het Duitsche verdedigings front. Aanval op havengebied De Duitsche luchtmacht viel met formaties gevechts- en slagvlicgtui- gen in de avonduren van gisteren en in den afgeloopen nacht concen traties van schepen in het haven gebied van Anzio en Nettuno mei goede uitwerking aan .Een torpedo jager en vier vrachtschepen met een inhoud van 19.000 brl. werden door voltreffers beschadigd: ver scheidene benzine- en materiaal opslagplaatsen werden vernietigd, kwartierruimten voor dc troepen werden in brand geschoten. Tcrrcnraan vallen. Op 14 Februari des avonds vielen vij andelijke bommenwerpers opnieuw Rome aan Britsche vliegtuigen onder namen ió den afgeloopen nacht op nieuw een terreuraanval op de Duit sche hoofdstad. Zij wierpen bij be wolkten hemel op verscheidene deelen der stad eer groot aantal brisant- en brandbommen neer die schade ver oorzaakten in woonwijken, aan cultuur monumenten. kerken en ziekenhuizen. De bevolking leed verliezen. In weer wil van de ongunstige voorwaarden voor den afweer, vernietigden lucht verdedigingsstrijdkrachten volgens de tot dusver nog onvolledige rapporten 48 terreurbommenwerpers. Enkele vijandelijke vliegtuigen wier pen bommen neer op plaatsen in het Rijnsch-Westfaalsche gebied. Oorlogsmoeheid van Britsche volk. WAT DE ENGELSCHE ARBEIDER EENS ZAL ZEGGEN. Imperialisme het geallieerde oorlogsdoel. Het Engelscheweekblad „New Lea der" schrijft: „Laat het ons openlijk zeggen, het Britsche volk heeft geen lust meer nog vele jaren oorlog te voeren, alleen om het zuivere geallieer de imperialisme in den Oriënt te her stellen. Dat dit echter het eigenlijke oorlogsdoel der geallieerden is, wordt de groote massa voldoende bewezen door Engelands houding jegens Indie." Het blad zegt verder, dat er geen twijfel meer bestaat over de houding van den Britschen arbeider, wanneer deze eens tot zichzelf zal moeten zeg gen: „Ik heb gestreden om het fascisme ten va] te brengen, doch het is in een ander kleed weer te voorschijn ge bracht door hen. die mij in dezen oor log brachten. En nu verlangt men nog van mij, dat ik voor de wederopstanding van het imperialisme mijn bioed zal storten." Tegen dezen achtergrond kan men, aldus het blad. de jongste verklaring van Eden in het parlement over de ?A:ogenaamde gruwelen der Japanners zien, om den zin der verklaring te begrijpen. Waarom, zoo vraagt het blad, heeft men juist dit oogenblik gekozen, on# dergelijke gruwelsprook jes in omloop te brengen? Zoolang nog een vonkje verstand in de hoofden der groote massa zit. moeten de imperia listische plannen van de heerschende klasse mislukken, zoo besluit het blad. Daarom trachten Whitehall. Broad- casting House. Fleetstreet en Wardour- street de hartstocht der openbare mee ning met behulp van gruwelsprookjes op te zweepen. BIJ HET SPELEN MET PROJECTIEL GEDOOD. Twee gewonden. VRIEZEN VEEN, 16 Febr. Alhier is dezer dagen een zeer ernstig ongéluk gebeurd, waarbij één jongen werd ge dood en twee anderen gewond. Drie jongens van ongeveer 15 jaar waren aan het spelen met een gevonden pro jectiel. Plotseling volgde een ontplof fing. De gevolgen waren verschrikke lijk. Van den 15-jarigen Popken werd een hand afgerukt en zijn gezicht werd zwaar verminkt. Hij overleed spoedig. Schoon kreee zware verwondingen aan hand. gezicht en borst en Mulder werd licht gewond. Beide gewonden zijn naar het Algemeen Ziekenhuis te Almelo vervoerd. Hun toestand is bevredi gend. RECHTSZAKEN. MEERVOUDIGE STRAFKAMER TE ALKMAAR. ZES JAAR GEöISCHT TEGEN BERUCHT INBREKER. In 3 maanden 40 Inbraken gepleegd In de maanden September, October en November van het vorig Jaar werd Alkmaar en omgeving schier dagelijks verontrust door diefstallen, welke in den nacht gepleegd werden. Er ging bijna geen dag voorbij of de Alkmaar- sche politie kreeg bericht van een of meer inbraken, welke 6teeds op vrij wel dezelfde wijze geschiedden en waarbij het speciaal op de winkels was voorzien. Honderden distributiebonnen, mis schien wel duizenden, werden dan door de dieven meegenomen, die bo vendien alle andere voorwerpen mee namen, zooals gouden en zilveren sie raden en horloges, schoenen, tasschen, portefeuilles, enz. enz. Bovendien werd steeds al het geld. dat gevonden werd, meegenomen, zoodat er vele honder den guldens van eigenaar wisselden. Ten slotte uitten al de bestolenen de klacht, dat letterlijk alles onderstebo ven was gehaald, dat steeds alle kas ten en laden radicaal waren leegge haald en dat steeds een ware ruïne werd achtergelaten. Het onderzoek in deze blijkbaar inge wikkelde geschiedenis de daders lieten nimmer een duidelijk spoor achter werd opgedragen aan den rechercheur van politie. J. v. d. Burg, die ln den be ginne voor een zeer moeilijke taak stond Toen echter -luit andere deelen van ons land melding werd gemaakt van soort gelijke inbraken en diefstallen, toen meende de rechercheur, dat men hier met dezelfde personen te doen moest heb ben en hij meende op zekeren dag aan leiding te hebben, om zich in verbinding te stellen met zijn collega's in Rotterdam. De samenwerking leidde tot een onge kend succes en het duurde niet lang of tenminste een der daders kon worden gearresteerd. Het bleek te zijn de 29-ja- rige Daniël T., vroeger te Alkmaar woon achtig. daarna te Rotterdam. Hem werd een zeer uitvoerig verhoor afgenomen en daaruit bleek, dat Daniël met een broer de verschillende inbraken had gepleegd en dat niet alleen in Alkmaar en Rotter dam, maar ook in Heerlen. Gouda. Zeist. Oudekerk, Ermelo, Hilversum en dat ze samen kans hadden gezien, om binnen 3 maanden veertig inbraken te plegen Wanneer men dan nog even bedenkt, dai de gestolen goederen ook nog aan den man gebracht moesten worden, komt gemakkelijk tot de conclusie, dat de beide gebroeders eigenlijk niets anders deden dan zich met diefstallen e.d. op houden. Daniël, die in 1942 door de Alkmaar- sche rechtbank al eens was veroordeeld wegens diefstal en toen 11/2 jaar ge vangenisstraf kreeg, bleek deze straf reeds te hebben ondergaan en spoedig na zijn in vrijheidstelling organiseerde hij met zijn broer de hierboven bedoelde In braken. Deze inbraken brachten niet al leen financieel nadeel aan de bestolenen, maar waar het overgroote deel der be stolenen winkeliers waren, die talrijke volgeplakte vellen bonnen kwijt raak ten, kwam zelfs de bestaansmogelijkheid van deze winkeliers in gevaar en tn elk geval moest een van hen door dezen dief stal zijn winkel sluiten1 Dinsdagmiddag diende deze zaak voor de Meervoudige Strafkamer der Alktnaar- sche Rechtbank en reeds bij den aanvang bracht de president, mr, Baron van Tuyl van Serooskerken. hulde aan den recher cheur Van den Burg, die het hoofdaan deel heeft gehad in de oplossing van deze reeks van diefstallen. De verdachte bekende alles, zoodat na een betrekkelijk kort verhoor mr. De Brueys Tack. officier van justitie, zijn requisitoir kon houden. Ook deze bracht hulde aan den meergenoemden recher cheur, die een werk verricht had, dat tot het beste behoort op dit gebied Spr. ging verder alles nog eens na. wees op de onrust, welke in de bedoelde maanden in Alkmaar geheerscht had en herinnerde er aan. hoe deze verdachte oorspronkelijk alles ontkende, om ten slotte, door den rechercheur in het nauw gebracht door de vele bewijzen, volledig te bekennen. Spr. had slechts een deel van de inbra ken ten laste gelegd en „vergat" op het oogenblik nog de verschillende pogingen tot inbraak en meende, dat deze ver dachte, die een inbreker en gros was ge weest, de maximum straf moest hebben Spr. eischte dan ook een gevangenisstraf van zes jaren. Mr Smal, verdediger, meende, dat er nog eenige verzachtende omstandigheden waren, welke wellicht de rechtbank zou den kunnen beïnvloeden bij de bepaling der strafmaat. T heeft een zeer moet- lijke jeugd gehad, is desondanks altijd eerlijk en werklustig geweest, doch de oorlogsjaren hebben hem gederailleerd Spr. meende daarom de rechtbank te mo gen verzoeken zooveel mogelijk clementie te betrachten bij het vaststellen van de op te leggen straf. Uitspraak 28 Februari a.s. WIERINGERMEERBOEREN BLIJVEN OP HUN BEDRIJF. De Pachtkamer te Arnhem heeft in hooger beroep uitspraak gedaan in de /aken van den Staat der Nederlanden tegen de heeren G. en J. C. Onderdijk in de Wieringermeer betreffende de pachtovereenkomsten op grond van verkoop van producten buiten de voed selvoorzieningsbepalingen om. Het Hof heeft de beschikking van de Pachtkamer te den Helder vernietigd den Staat in zijn hooger beroep ont vankelijk' verklaard, maar den Staat ln zijn oorspronkelijke vordering toch niet-ontvankelijk verklaard. De pachtcontracten zijn derhalve niet ontbonden verklaard. De gebr. Onderdijk hadden een deel van hun producten buiten de voedsel voorzieningsbepalingen om verkocht en de Pachtkamer te den Helder meende toen het recht te hebben, om de pach ters van hun bedrijf af te zetten. Van dit besluit gingen beide verdachten ic hooger beroep en mr. dr. Buiskool te Schagen meende op juridische gronden de onjuistheid van het besluit van de Pachtkamer te kunnen aantoonen. Het Hof ging me' de zienswijze van den raadsman mee, zoodat de beide landbouwers op hun boerderij kunnen blijven. SCHAGEN. HET DANSORKEST VAN THEO UDEN MASMAN IN THEATER ROYAL. Schagens Harmoniekapel ls ondanks haar 75 Jaren nog kerngezond en levens lustig, aldus de oorzitter, de heer Starre- veld, ln zijn openingsrede voor in „Theater Royal" gehouden propaganda- avond voor de muziek in het algemeen. Uit de keuze van het gezelschap is deze levenslustigheid terdege gebleken. Scha gens Harmoniekapel gaat met haar tijd mee en doet, om haar doel te bereiken, wel een concessie aan den smaak van het publiek. Door dit zeer bekende dansorkest, onder leiding van Theo Uden Masman, te engageeren, heeft het bestuur bereikt, dat het een groot aantal personen onder zijn gehoor kreeg, die op een uitvoering van de eigen vec- eeniging nimmer van hun belangstelling doen blijken. En dit zal toch wel het doel van deze voorstelling zijn geweest. De heer Starreveld heeft voor den aan vang van het optreden van het dansorkest een oproep tot de aanwezigen gedaan om zich op te geven als werkend lid en be halve een der thans ongebruikte Instru menten te leeren bespelen, ook onder de gedegen leiding van den heer stelnroth grondig muzlekonderricht te krijgen. De genen. die de vereeniging op andere wijze willen steunen, werden opgewekt zich op te geven als donateur. De voor zitter deeldt o.a. mede, dat de donateurs ook de nieuwe recht van toegang zullen hebben bij de op 3 Maart a.s. te houden herdenking van het 75-jarlg be staan van de harmonie, waaraan de zan geres Marie Kliffen zal medewerken. Na de opwekking om de Harmonie een aan- genamen, onbezorgden ouden dag te be zorgen, klonk de herkenningsmelodie van het dansorkest en hadden de aanwezigen volop de gelegenheid te ervaren, wat ta lent en studie onder toegewijde leiding vermogen. Het was jammer, dat het too- neeldécor eigenlijk te klein was voor het geluidsvolume van het orkest, waardoor de muziek wel eens iets te schel klonk. Een overzichtelijker opstelling van het orkest, bijv. amphltheatersgewijze, zou. vooral bij verschillende soll. gewenscht zijn geweest. Dit heeft echter aan de prestaties van het orkest niets tekort ge daan Men kan bewondering hebben voor de virtuositeit, waarmee ieder der artls- ten zijn Instrumenten bespeelde. Er werd een zeer afwisselend programma afge werkt van prima gespeelde dansmuziek en een aantal clownerieën, welke het pu bliek tranen hebben doen Hehen. Vooral het Filmjournaal 1943 en d« geschiedenis van Pietje Puk (Ferry Barendse) veroor zaakten lachorkanen. Vermelding verdien den voorts de zang van Marcel Thiele- mans, het optreden van Jan Mol met zijn electrlsche guitaar en dc fenomenale drum-solo van Kees Kranenburg. Het publiek liet duidelijk merken, dat het het gebodene op zeer lioogen prijs stelde. Er klonk telkens een daverend ap plaus op. Het was voor Theo Uden Masman en zijn mannen een zeer succesvolle avond. Wanneer Schagens Harmoniekapel even veel succes heeft gehad met de leden- en donateursactie, kan men zeer tevreden zijn. TAFELTENNIS. Dinsdagavond vond in Hotel Igesz de revanche-ontmoeting plaats tusschen de vereenigingen Pro Patria, Den Hel der, en Lycurgus te Schagen. Hetgeen na de vorige ontmoeting als vermoe den werd uitgesproken is waarheid gebleken; de Heldersche heeren hebben dezen wedstrijd gewonnen. Lycurgus kwam niet volledig uit. Rus werd vervangen door J. Jaspers, hetgeen eenige handicap beteekende. Toch zagen we van laatstgenoemde - een fraaie 3-set partij tegen v. Strien. Bij Pro Patria ontbrak Roelofs. Hij werd echter vervangen door den niet minder sterken Reuser. Wij noteeren de volgende uitslagen: H. v. Strien—Th. de Weger 18-21 21- 18 15-21 1—2; H. v. Strien—J. Boontjes 21-8 21-7 2-0; H. v. Strien—J. Jaspers 21-18 12-21 21-12 2—1; N. Hemelrijk- Th. de Weger 12-21 20-22 0-2; N. He melrijk—J. Boontjes 21-17 22-20 2—0: N. Hemelrijk—J. Jaspers 21-10 21-9 2—0; H. Reuser—Th. de Weger 14-21 18-21 0—2; H. Reuser—J. Boontjes 21- 14 21-18 2—0; H. Reuser—J. Jaspers 21-18 21-17 2—1. Dubbelspel: H. v. Strien en N. He melrijk tegen Th. de Weger ;en J. Boontjes 21-14 13-21 22-20 2—1. Einduitslag 73. Belangstellenden wijzen wij nog op de Schager kamDioenswedstrijden. wel ke op 7 en 9 Maart a.s. zullen plaat* vinden. „NAJAARSSTORMEN." In de zaal van den heer C. Droog, voerde de toonoelclub „Amicitia" van Wieringen, het tooneelstuk van Chr. van Bommel—Kouw en Henk Bakker, „Najaarsstormen" op. De uitverkochte zaal heeft met aan dacht het vervolg van „Robbedoes" gevolgd. Amicitia die niet voor 'I eerst hier op de planken stond oogstte we derom een enorm succes. De heer S. Duinker en mèj. Gré Boon vertolkten de hoofdrollen. Uit het langdurig ap- Dlaus aan het slot van de voorstelling kon men opmaken, dat het publiek ten volle genoten heeft en dat Amicitia ook op Kolhorn al heel wat populariteit heeft verworven. DE STIERENKEURINGEN. Van 28 Februari tot en met 30 Maart worden door de Provinciale commissie tot bevordering van de Rundveefokkerij op een 52-tal plaatsen de keuringen van het „Stierenreglement Noord-Hol land 1938" gehouden. Tevens worden gehouden de keuringen voor het N.H Register en het Nederl. Rundveestam boek. met mogelijkheid tot oproeping voor de Centrale Stierenkeuring op 2 April te Alkmaar. De aangifte moet uiterlijk 14 dagen vóór de keuring aan het kantoor Land- bouwhuis te Alkmaar geschieden. De data van de verschillende keu ringen en de plaatsen waar ze worden gehouden worden vermeld in een ad vertentie in het nummer van heden. MAX BLOKZIJL VOOR DE RADIO 's-GRAVENHAGE. 16 Februari. Het praatje van Max Blokzijl, op Donder dag 17 Februari om 18.45 uur over Hil versum I in de serie Brandende Kwes ties uit te zenden, is getiteld: „Is dat nu ook al politiek?" KADEROPLEIDING GERMAANSCHE LANDDIENST. Eeuwen geleden trokken Nederland sche boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven, steden als Danzig en Marlenwerder laten nog heden den Nederlandschen invloed ln hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in 't blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandsche jongens en meisjes ln den Germaanschen Landdlenst, om het boerenwerk weer te leeren. Later zul len zij zich eigen hoeven bouwen en mede den grondslag leggen vpor een nieuwen Germaanschen boerenstand in deze gebieden De jongens en meisjes zijn ondergebracht in kampen onder Nederlandsche leiding Over enkele weken begint de oplei ding van kampleiders(sters) voor den Germaanschen Landdlenst. Zij. die meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding aan melden. Leeftijd 18—25 jaar. Aanmelden bij: Germaansche Landdienst, Utrecht. Koningslaan 9.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1