NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De Duitsche soldaat in Italië. Bommen op het Moederklooster der Benedictijnen. Het gelaat van den strijd in Italië. Schitterende Duitsche afweersuccessen aan Oostfront Twee Sovjet-bataljons vernietigd. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.Y, Alkmaar - Voordam C9, Bureau der Scbager editie: Scbagen: Laan 301. Telefoon 444 <2 lonen). Postrekening 66189. VRIJDAG 18 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 41, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Verregaand georganiseerd verzet tegen Duitschland. Razzia's in openbare vermakelijkheden. BERLIJN.17 Februari. C.D.) Een Duitsche officier, die in liet begin van den oorlog als spreker van het Dnitscbe hoofdkwartier voor de buitenlandsche pers fun geerde en sinds het ontbranden van den strijd met de Sovjet-Unie aan het Oostelijk front staat, vertelde ons, toen h\j onlangs met verlof te Berlijn vertoefde, het volgende: Hij cn zijn mannen waren na lan gen, verbitterden strijd afgelost en vertrokken in dc richting van Duitschland. Onderweg verdiepten zij "sh In gissingen, waar ze ten slotte hun rust zouden genieten. De Baltische landen, Polen, Duitsch land zelf of de bezette gebieden in het westen, die de afgeloopen jaren het paradijs voor iederen front strijder uit Rusland zijn geworden, omdat het cr zindelijk is en goed van eten en drinken, omdat men er dc vertrouwde sfeer terugvindt van schouwburg cn bioscoop cn café, kortom, omdat men er terugkeert in de beschaving. Onderweg dook toen plotseling het gerucht op, dat er geen sprake was van rust, maar dat dc reis naar Italië ging, naar het front. F,n toen deed zich het zonderlinge verschijnsel voor, dat de troep hoege naamd geen teleurstelling aan den dag legde. „Wij komen tegen de Engel- schen" vertelde de een geestdriftig aan den ander. Nu bevond de majoor, aan wien wij deze anecdote danken, zich bij een Hamburgsch regiment en het hier geschilderde incident specld. zich af kort nadat Hamburg door de Engelsche luchtmacht practisch was vernietigd. Onze zegsman verzekerde ons nog, dat het geen toeval is, dat er aan het front in Zuid-Italië zooveel Duitsche divisies staan, die afkomstig zijn uit het Rijnland. Westfalen en in het algemeen uit gebieden, waaraan door den luchtoorlog der Engelschen en Amerikanen zulke zware slagen zijn toegebracht. Ondergrondsche actie van bepaalde kringen. Dat een Duitsche soldaat gaarne naar Italië gaat of er enthousiast uit terug keert, kwam en komt anders maar zel den voor. Van den beginne af liet de houding van een groot deel der Italiaan- sche bevolking jeg:ns den Duitschen bondgenoot veel te wenschen over. De bediening in restaurant of café was dikwijls minder dan correct. Winke liers weigerden in vele gevallen rits te verkoopen. ook voor dat de beoa- ling werd afgekondigd, dat een ieder, die voor een bedrag van meer dan 20 Ure (ongev:er f 1,80) wenschte te be steden, een persoonsbewijs moest over leggen om aan te toonen, dat hij Ita liaan was Soms kwam het zelfs voor, dat Duitsche soldaten werden nagejouwd of uitgefloten. Hoe zonderling het ook moge klin kt n, desondanks bestond er geen wer kelijke anti-Duitsche stemming onder de breede massa van het Italiaansche volk. De ondergrondsche actie van be paalde kringen echter wist te bewer ken, dat de Duitsche soldaat niet w.rd gezien als de wapenbroeder en onmis bare helper ln Italie's benarde positie, maar als de oorzaak van den oorlog met al zijn leed. zijn ontberingen en tegenslagen. Mussolini h eft verschil lende malen getracht, door drastisch in te grijpen, de Anglophiele propaganda der hoogste Italiaansche kringen tc remmen. Dergelijke op zichzelf staan de acties konden echter weinig uit werken, vooral omdat naar later gebleken is de stemming in Musso- lini's eigen omgeving en onder zijn on middellijke medewerkers volkomen ver keerd was. Hoe ver het georganiseerd ver zet tegen Duitschland reeds had doorgevreten, merkte de Duitsche soldaat in Italië eerst Maandag ochtend 26 Juli 1943 Voor de hotels, waar Duitsche officieren waren on dergebracht. verzamelde zich een scheldende menigte. Waar er geen scherpe afweermaatregelcn te vree zen waren, kwam het ook tot da den. Alleen loopende Duitsche sol daten werden overvallen, banden van Duitsche auto's doorgesneden, Duitsche opschriften vernield, enz. Maarschalk Badoglio ondernam alle stappen om dezen demonstraties krachtig den kop in te drukken. Voor den Duitschen soldaat was het echter desondanks geen ver rassing meer, toen de Italiaansche bevolking van het oogenblik af, dat den achtsten September 1943 de capitulatie van Italië bekend werd, overging tot een houding van open lijke vijandschap. Italië practisch bezet gebied. Door het wegvallen van de Italiaan sche strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht, zag Duitschland zich ge dwongen. het Italiaansche territorium onder de bescherming van de Duitsche weermacht te stellen. In dc practijk komt dit er op neer, dat Italië thans bezet gebied is. met alle gevolgen van dien. Niettemin vertoont Italië belang rijke verschillen met de overige bezet te gebieden. Elders heeft men den oor log over het land zien komen. zijn krachten aan het front gemeten en ten slotte de wapenen moeten strekken. In Italië ontbreken deze factoren, althans m dien zin, dat men de Duitschers niet als overwinnaars beschouwt, doch om het groote woord te gebruiken als lastige indringers, die het Itali aansche vjlk den vrede, welken het bereid is tot eiken trijs te koopen, jnt- houden. De oorlogsmoeheid zat zoo diep. dat ook wat men van Duitsche zijde aanvankelijk nog niet had verwacht het Italiaansche leger er totaal van doordrongen was. Aanvankelijk lag het kennc'ijk min of meer in de bedoeling de voorzichtigheidshalve naar Duitsch land overgebrachte ontwapende Itali aansche troepen te schiften en uit het bruikbare deel een nieuw Italiaansch leger op te bouwen. In de kampen, waar de Italiaansche soldaten waren geïnterneerd men sprak nad,rukke- lijk van geïnterneerden en vermeed bet woord gevangenen hielden Duit sche officieren, die de Italiaansche taal beheerschten, redevoeringen over de beteekenis van den huidigen oorlog, ook voor Italië, om hun auditorium uit zijn lethargie wakker te schudden. Deze actie is niet volk -men mislukt, want er zijn Italiaansche formaties vrijwilligers, die zoo al niet aan het front, dan toch tegen de partisanen en in de etappe dienst doen. Maar niette min kan reeds thans worden gezegd, dat deze actie toch ook niet het ge hoopte resultaat heeft opgeleverd. Mussolini's streven. In dit verband is het verder leer zaam, dat Mussolini zijn oorspronke lijk plan, on, zooveel mogelijk man nen onder de wapenen te roepen, heeft gewijzigd in dien zin, dat hij de oudere lichtingen slechts voor verplichten ar beid heeft gemobiliseerd en dat uit sluitend de jongste lichtingen jon gens dus, die onmiddellijk uit de ran gen van de Bajilla komen worden ingelijfd bij het Italiaansche, Republi- keinsche leger. Mannen van de oudere lichtingen, die door het Republikeinsch-fascisti- sche bewind als betrouwbaar worden beschouwd, kunnen in de Nationale Republikeinsche Garde treden, een po litiecorps. dal men noodig schijnt te hebben, omdat ook de geest onder de verschillende formaties der Italiaan sche politie niet deugt. Het streven van Mussolini is er op gericht, iederen Italiaan no'.ens volens in de oorlogvoering te betrekken. Ge regeld worden er razzia's gehouden in openbare vermakelijkheden en iedere bezoeker, die niet kan aantoonen. dat hij een vaster werkkring heeft, wordt onherroepelijk overgebracht naar een werkkamp. Instituut sympathiseerende leden der N.S.B. opgeheven. UTRECHT. 17 Febr. - De persdienst van de N.S.B. meldt: In het nieuwe nummer van „Volk en Vaderland" bepaalt de Leider het volgende: „De strijd van het .nationaal-socia- '■sme tegen de aanranders van Europa teekent zich. zoowel op militair, als ook op politiek gebied, steeds duide- Uiker af. Ook in ons land staan al degenen die zich hierbij vóór het nationaal-so clalisme verklaarden, als een hecht blok in de overtuiging, dat onze wereldbeschouwing zal zegevieren. De innerlijke kracht der beweging is door de tallooze ons opgelegde beproe vingen en door den inzet van veie duf zendep leden aan alle fronten en op de zeeën ln de laatste jaren dusdanig ver sterkt. dat geen gevaar meer bestaat voor verlies van beginselvastheid. Beperking van het ledental word' daardoor thans niet meer noodig ge oordeeld. reden waarom ik het navol gende bepaal: 1 Mijn op 20 Juni 1941 in „Volk er Vaderland" bekendgemaakte bepaling van 17 Juni d.a.v inzake sluiting tot nader order van de N.S.B. voor recht- streeksrhe toetreding van nieuwe leden wordt hiermede opgeheven. 2. Het instituut van „sympathfsee- rend-lid", zoowel als het instituut van „werkend-lid" worden dientengevolge afgeschaft. 3 Er worden voortaan onderscheiden a. leden: zli, die ln het bezit van een stamboeknummer gesteld zijn of worden. b. kernleden: leden, die hun krach ten in bjizondere mate in dienst jstcl len van het nationaal-socialisme,, Zii z\jn politieke leiders en ontvangen een rang. c. begunstigers: zy. die zonder eeni ge verdere verplichting uitsluitend financieclen steun verleenen aan de beweging. Uiteraard worden zy niet als leden der beweging be schouwd". Duitschers voldeden volledig aan het verzoek van het Vaticaan. Indrukwekkende verklaring van Generaal-veldmaarschalk Kesselring. ROME, 17 Febr. - De opperbevel hebber van de in Italië strijdende Duit sche troepen, generaal-veldmaarschalk Kesselring. heeft ten aanzien van den barbaarschen Engelsch-Amerikaanschen bomaanval op de oude eerbiedwaardige abdij Monte Cassino de volgende ver klaring afge'egd: 1. Op 15 Februari 1044 in den tij'' van 9.30 tot 10 uur hebben verscheidene golven van aanvallende viermotorige Engelsch-Amerikaansche gevechtsvlieg tuigen talrijke bommen uitgeworpen or de abdij van Monte Cassino. het moe derklooster van de Orde der Benedic tijnen Hierbij is het klooster volkomen verwoest en is eon groot aantal de' bewoners van het klooster gedood be dolven of gewond. Het klooster ha-J reeds op 15 Januari door vijandelijk artillerievuur groote schade geleden 2. De vijandelijke leiding beweer' den aanval te hebben ondernomen Ier vernietiging van de in het klooster aanwezige Duitsche troepen en verde digingswerken. Daartegenover stel ik ondubbel zinnig vast: toen het Vaticaan eeni ge maanden geleden dcor bemidde ling van de Duitsche ambassade bii rlen Heiligen Steel tot mij het ver zoek richtte, het klooster Cassino niet bij dc gevechtshandelingen tr betrokken, heb ik mii met dit voor stel terstond accoord verklaard op voorwaarde, dat de tegenpartij eer dienovereenkomstige houd'ng zou aannemen. Ik heb toen verboden dat Duitsche soldaten het klooster en zün naaste omgeving zouden be treden De strikte naleving van dit bevel is voortdurend gecontroleerd door de bevoegde commandanten en speciaal opgestelde wachtposten en veldgcndarmcrie. Zelfs van hef veriof. om zwaar gewonden in ge val van nood tndelilk in het kloos ter onder te brengen, is tot aan het bombardement geen gehruik ge maakt. Wel werd aan talrijke Ttaliaanschr vluchtelingen toegestaan zich onder d' hoede van het klooster te begeven Op den dag van den aanva' bevonde: zich dientengevolge versche'dene hon derden vluchtelingen in de abdij, die in vertrouwen on de heiligheid var. h? geestelijke geb'ed en zijn neutraliteit het klooster als toevluchtsoord hadder. opgezocht. Om de in het klooster aan wezi°e niet te vervangen cu'turee" waarden, vooral de b-'b'.iotheek. in ic-der geval in veiligheid te brengen hebben reeds geruimen tijd geleden Duitsche troepen deze bezittingen naai '-<et Vat-'oaan overgebracht. 3. De bewering, dat het klooster wa.- gemaakt tot het „sterkste artillerie- versoerri"r,sfort ter were'd" is een vierkante leugen, die een bepaald doe nastreeft. 4. Ook de andere, beweringen, dat de abdii en het daarbij behoorende ter- rein gebruikt of ingericht was voor andere militaire inrichtingen, maehine- geweerstellingen, plaatsen van waar neming voor de artillerie enz. beruster op fantasie In werkelijkheid bevond zich sinds het wegvoeren der cultuur schatten geen Duitsche soldaat meer in het klooster Monte Cassino. zooda' noch het beschieten van het abdij-ge bouw door Amerikaansche artillerie or 15 Januari, noch de luchtaanval van 15 Februari eenigerlei militaire schade heeft aangericht of ook maar een Dui*- schen soldaat heeft gewond Getroffer werden uitsluitend de nog in het kloos ter achtergebleven monniken en de ffaliaansche gevluchte burgers Veelzeggende getuigenisser 5. Het feit dat zich binnen het be e;k van het klooster geen Duitsche ■oldaat heeft opgehouden, wordt door de volgende schriftelijke verklaringer versterkt: a De abt van het klooster Monte Cas sino. bisschop Gregorio Diamare, ver klaarde: „Desgewenscht verklaar ik op schrift, dat zich in het klooster van Monte Cassino geen Duitsche soldaat bevond of bevindt. 15 Februari 1944 Gregorio Diamare, Viscovo Abate de Monte Cassino". b. De beheerder der abdij van Monte Cassino, Don Nicola Clementi, en de bisschoppelijke gedelegeerde van het bestuursbureau van het diocees va*> Monte Cassino, Don Francesco Salconio verklaarden: „Don Nicola Clementi beheerder der abdij van Monte Cassino en Don Francesco Salconio, bisschop pelijk gedelegeerde van het bestuurs bureau van het diocees van Monte Cas sino, die zich in veiligheid hebben we- 'en te stellen voor den bomaanval van 15 Februari, waardoor de geheele abdi; verwoest werd, verklaren, dat zich ln het klooster en in zijn geheele om geving geen Duitsche verdedigingswer ken of troepen of oorlogsmateriaal van eenigerlei aard bevonden hebben 16 Februari 1944, Don Nicoia Clement:, beheerder van de abdij van Monte Cas sino. Don Francesco Salconio, bisschop pelijk gedelegeerde van het bestuurs bureau van het diocees van Monte Cassino". 6. Nu de inrichtingen van het kloos ter zijn vernield, spreekt het uit mili tair oogpunt vanzelf, dat het kloostei Monte Cassino in de Duitsche verdedi gingswerken wordt opgenomen. De pauseiyke Residentie 7. De pauselijke Residentie Castel Gandolfo. die eveneens door Engelsch- Amerikaansche bommenwerpers aange vallen en zwaar beschadigd is en waarbij meer dan 500 personen, onder wie zestien kloosterzusters, gedool werden, is nooit door Duitsche troepen bezet geweest. De exterritorialiteit van dit gebied is heel bijzonder gerespec teerd 8. Als verantwoordelijk opperbevel hebber in Italië stel ik derhalve he' volgende vast- Een van cultuur ge speende Amerikaansche soldatesk? beeft in onmachtige woede een der kostbaarste monumenten van Italië zin loos verwoest en gevluchte Italiaan sche burgers, mannen, vrouwen cn kin deren, door hommen en artillerievuu» verpletterd. Daarmede is opnieuw bewezen, dat de Angelsaksische en bolsjewistische oorlogvoering geen an der doel kent. dan de eerbiedwaardige getuigen der Eurooeesche cultuur te vernietigen Voor de cynische leugen achtigheid en de schijnheilige verkla ringen, waarmede de Angelsaksische 'eiding de schuld daarvoor schuift ol de schouders van mij en mijn soldaten kan ik slechts de diepste verachting tot uitdrukking brengen (w.g.) KESSELRING, Generaalveldmaarschalk Rijksminister dr. Seyss Inquart, die door den Führer benoemd werd tot president der Duitsche Academie is in de groote aute van de Universiteit te Mflnchen door Rijksminister dr. Goebbels in zijn ambt geïnstalleerd. Rijksminister dr. Seyss Inquart tijdens zijn Installatierede Henkel/PBZ/R/P m Aprilia OHensief tegen Cassino van geringen voortgang, door de Duitschers heroverd. De strijd in Italië beperkt zich ln het bruggenhoofd van Nettuno nog steeds tot gevechten van plaatselijk karakter, terwijl aan het hoofdfront verbitterd gestreden wordt om de Duit sche sleutelstelling Cassino. Vooral in laatstgenoemden sector is de strijd Van een hevigheid, die vaak nog die van de gevechten aan het Oostelijk front te boven gaat, met dit verschil, dat de strijd telkens een hoogtepunt bereikt, om meestal na eenige dagen, wanneer de aanvallen der geallieerden zijn doodgeloopen weder te verflauwen Van beide zijden wordt van het zwaar ste materiaal gebruik gemaakt. Geringe geallieerde voortgang. De geringe voortgang, die de geal lieerden bij hun offensief tegen Cas sino hebben bereikt, heeft hen er thans toe gebracht, het beroemde klooster der Benedictijnen van Cassino, dat. hoog op de rotsen gelegen, de stad be- heerscht, te bombardeeren. Of dit hen nader tot hun doel zal brengen, moet afgewacht worden, daar volgens de categorische verklaringen van Duitsche zijde het klooster niet als verdedigings stelling gebruikt werd en de bombar deering ervan derhalve nauwelijks eenigen invloed op de strategische si tuatie zou hebben. Volgens de berich ten zou het klooster als gevolg van de bombardementen geheel verwoest zijn. De gevechten om Cassino zelf spelen zich in de straten der stad af en hoe- we] de Engelsch-Amerikaansche troe pen reeds eenige ma'en tot diep in de stad waren doorgedrongen, zijn zij steeds weer teruggeworpen. Strijd bij Nettuno. Het verloop van den strijd in het bruggenhoofd van Nettuno is, naar in militaire kringen alhier betoogd wordt, van geenerlei invloed op de operaties aan het Zuidelijk front, hetgeen nau welijks kan strooken met de bedoelin gen, die bij de landing in het gebied van Nettuno hebben voorgezeten. De Duitsche afweermaatregelen, die daar door begunstigd worden, dat de Duit sche stellingen steunen op de bergen, die het bruggenhoofd omgeven, heb ben ertoe geleid, dat het gebied der landing tot een volkomen gcïsoleerden gevechtssector is geworden. De zich ln dezen sector bevindende geallieerde troepen worden voortdurend bestookt door het verdragende geschut der Duitsc"hers, die in den voortdurend heen en weer golvenden strijd in het gebied der* vroegere Pontijnsche moe rassen Aprilia hebben kunnen herove ren en hun voorste stellingen ongeveer een kilometer in de richting van de zee hebben kunnen verplaatsen. WEEF BATTERIJEN. 's-GRAVENHAGE, 17 Febr. Blij kens een officieele mededeeling van den directeur van het bureau voor de metalen verwerkende industrie kunnen zij, aan wie batterijen zijn toegewezen, zich in den loop van de periode van 16 Febr. t.m. 15 April 1944 weder tot hun leverancier wenden ter bekoming van de hun toegewezen batterijen. SCHAGEN. Autobus door trein gegrepen. Zeven dooden, vele gewonden. LISSE, 17 Febr. - Hedenochtend heeft op den treinoverweg alhier een ernstig Pauz9 volgt ongeluk plaats gehad, dat tot dusver aan Phonie no. 7 In C. gr. terts zes arbeiders het leven heeft gekost, i terwijl tal van anderen ernstig werden HippolytusflOcf UIT DEN TREIN GEVALLEN. Toen gisteravond de laatste trein uit de richting Alkmaar het station alhier binnenreed, stapte een dame te snel uit. hetgeen bij de huidige zwakke ver lichting van de perrons altijd een ris kante onderneming is. Zij kwam zóó ernstig te vallen, dat men haar het station heeft moeten binnendragen. Een waarschuwing te meer, om bij het uitstappen de noodige voorzichtigheid te betrachten. RIJKSPOSTSPAARBANK. In den loop der maand Januari 1944 werd op spaarbankboekjes aan het kantoor alhier en ressort ingelegd f 125.813,17 en terugbetaald f 22.751,78. Het aan lal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 122. H. O. V. Het 4de abonnementsconcert, dat de Haarlemsche Orkest Vereeniglng op Za terdag 19 Februari a.s. te 3 uur in de' concertzaal ..Harmonie" te Alkmaar geeft, zal verzorgd worden door het Re sidentie-orkest, dat onder leiding staat van Marinus Adam. Het concert wordt geopend met het 3e Brandenburgsch concert ln G. gr. terts van J. S. Bach. Hierna zal de solist van dezen middag, de pianist Gerard Hengeveld, met orkest begeleiding het pianoconcert in Es-dur K.V. 482 van Mozart vertolken. Na de uitvoering van de Sym- gr. terts van Fr. Schu- bert. gewond. Tegen 8 uur kwam een vracht' auto. die dagelijks uit Lisse afkomstige werklieden naar hun werkzaamheden in de duinen brengt, op den overweg in botsing met een andere auto. De gevo'gen waren verschrikkelijk, want de vrachtauto werd gegrepen door een even later uit Leiden komen den trein en vrijwel geheel vernield. Van de inzittende werklieden werden zes gedood terwijl voorts vermoedelijk nog een zevende slachtoffer, dat onder den trein is geraakt en nog niet te oorschijn kon worden gebracht, tt betreuren zal zijn. Verder werden zes arbeiders zwaar gewond en verschillende andere licht gewond. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. •s-GRAVENHAGE, 17 Febr. --Ten- einde misverstand te voorkomen, wordt er de aandacht op gevestigd, dat bij de uitreiking van de nieuwe bonkaarten KA 404, KB 404, KC 404, KD 404 en KE 404 de bon 26 van het vervolg-in- legvel wordt ingenomen en niet de lin kerbovenhoek van het oude inlegvel, zöoals ten onrechte is gepubliceerd. Groote verliezen voor den vijand in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 17 Febr. (DNB) - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten zuidoosten van Kriwoirog vielen de bolsjewisten zonder succes aan. Een aanval van een van onze pantserfor maties leverde gevangenen en buit op. Ten oosten van Sjasjkof rukten onze troepen tegen den zich op verbeten wijze verdedigenden vijand verder op en vernietigden 36 Sovjet-Russische pantserwagens. Vijandelijke tegenaan vallen werden hier en ten westen van Tsjerkassy afgeslagen Bij Witebsk hervatte de vijand zijn door pantserwagens en slagvliegtui gen gesteunde doorbraakpogingen. Onze dappere grenadiers bevoch ten, op schitterende wijze door een heden artillerie en granaatwerpers, tijgers, stormgeschut en slagvlieg tuigen gesteund, na harde gevechten opnieuw een volledig afweersucces. vijandelijk steunpunt uitgeroeid en gevangenen en buit gemaakt. aanvallen, die in zware gevechten en met groote verliezen voor de bolsje wisten werden afgeslagen. Daarbij ver nietigden onze troepen in een sector twee vijandelijke bataljons. In den afgeloopen nacht ondernamen Sovjet-vliegtuigen opnieuw een zwa- ren aanval op de Finsche hoofdstad Helsinki. Finsche luchtdoelartillerie schoot acht vijandelijke vliegtuigen neer. Ten zuiden van Rome hebben onze troepen de aanvallen tot verdere ver kleining van het vijandelijke landings- hoofd bij Nettuno. hervat. Een met steun van pantserwagens ondernomen vijandelijke tegenaanval ten zuidoosten van Aprilia werd met groote verliezen voor den vijand afges'ngen. In den sector van Cassino viel de vijand opnieuw onze stellingen mei sterke strijdkrachten aan. Zijn aan vallen mislukten in harde afweerge- vechten. Onze kustartillerie bestreed met goede uitwerking levendig vij andelijk scheepvaartverkeer in de baai van Gaeta. Aan de Adriatische kust werd door een stoottroep een vijandelijk steunpunt uitgeroeid cn gevangenen en buit gemaakt. Lezing. - Vrijdagavond werd in de zaal van den heer Gelder een lezing met film en lichtbeelden gehouden door de heeren Schouten en Roozendaal van de D.E.T.A. te Arnhem en door den heer W. Veerman van de Velia te Noord-Scharwoude, met als onderwerp: „Bestrijding van Ziekte cn Schadelijke dieren in de Fruitteelt en het dunnen van vruchten" Ongeveer 150 personen waren aanwezig. Na, opening door den voorzitter van den Boeren- raad, den heer J. Zijp, werd het woord gegeven aan den heer Veerman, die een rede hield over de fruitteelt voor heen, thans en in de toekomst. Daarop hield de heer Schouten een rede over de verschillende ziekten in de fruit teelt, welke hij verduidelijkte door het vertoonen van verschillende gekleurde lichtbeelden. Na de pauze werd door den» heer Roosendaal een film (voor een groot ge deelte kleurenfilm) vertoond waarop beelden van verschillende fruittuinen in Nederland, b.v. Wognum, Zwaag, Bangert, de Betuwe en het proefbedrijf te Ilpendam. De heer Veerman gaf hierop verschillende toelichtingen, ook vooral over het nut van het dunnen van fruit. De voorzitter dankte de heeren Veerman, Schouten en Roozendaal voor hun interessante uiteenzettingen. Hij wekte de aanwezigen op pogingen te doen om, evenals dit op fokgebied en in jden landbouw gebeurde, de fruitteelt steeds meer omhoog te brengen en te vens om zich zooveel mogelijk te or- ganiseeren, teneinde na deze moeilijke tijden sterker te staan. Noordscharwoude. Verboden groenten-vervoer. - Op 11 October werd te Zaandam dc 57-jarige schipper P. Beers van hier aangehou den tijdens het vervoer van 10600 kilo aardappelen, 1700 kilo uien en 3700 ki!o wortelen. Deze bleken gedeeltelijk be stemd te zijn voor iemand uit Zaandijk en Wormerveer voor het personeel De man was echter niet gerechtigd tot dit vervoer en daarom veroordeelde de Economische gechter te Haarlem hem Woensdag tot een boete van 75 of 20 dagen en verbeurdverklaring, ofschoon de eisch was 100 of 30 dagen en verbeurdverklaring. Biljartwedstrijd. De uitslag van den biljartwedstrijd tusschen biljarters van de sociëteit Vriendenkring alhier en On der Vrienden van Oudkorspel was. dat Vriendenkring de overwinning behaalde met 14 winstbeurten. Onder Vrienden had verliesbeurten. „Helpt elkander". - Algemeene ver gadering van de Vee- en Paarden- verzekering Maatschappij „Helpt El kander" te Wieringèn op Woensdag 9 Februari 1944 n.m. 8 uur in het café van den heer S. Scheltus te Hippoly- tushoef. Tegenwoordig waren slechts 3 leden. De voorzitter opende de ver gadering. Aangezien deze vergadering in Augustus van het vorige jaar we gens geringe opkomst was uitgesteld geworden, stelde hij voor deze nu toch te laten doorgaan. Hierna kwamen aan de orde de rekeningen en verantwoor ding over het boekjaar Mei 1942Mei 1943. De rekeningen en bescheiden zijn bereids door de Commissieleden E. Hermans en V. Koorn J.Vz. gecon troleerd en in orde bevonden. De re keningen vertoonen de volgende becij feringen en werden vastg steld. Afd. koeien: ontvangsten f 1219.48'/:, uitga ven f 740.23, batig saldo f 479.25'/:. Afd. paarden: ontvangsten f 8944 75, uitga ven f 8096.57, batig saldo f 848.18. De heer Veerdig vond de opbrengsten van noodslachtingen zeer laag. De voor zitter deelde mede, dat deze materie de volle aandacht van Commissarissen heeft en indien dit met betrekking tot de wrakke dieren mogelijk is, vooraf accoord gemaakt wordt. Op deze wijze komt 'er inderdaad voor de dieren wel wat meer terecht. Verder werd beslo ten, indien mogelijk, de eerstvolgende algemeene vergadering in den loop van Juni a.s. te houden. Hierna werd de vergadering gesloten. De nieuwe autobrandspuit. - Dins dagmorgen arriveerde alhier de nieuwe autobrandspuit. Het geheel zag er keu rig veuzorgd uit en is geleverd door de fa. Van Eergen uit Heiligerlee. De aanschaffing van de nieuwe brandspuit is een mooie aanwinst voor onze ge meente, en hoewel wij hopen dat zij weinig dienst zal behoeven te doen, is het toch een geruststelling te weten, dat er over goed materiaal te beschik ken is. Slootdorp. Kunstkring Wieringermeer. De Kunstkring, onderafdeeling van Het Nut in de Wieringermeer. heeft een tweede concert georganiseerd. Op aan staanden Vrijdagavond zal in Hotel De Wieringermeer te Slootdorp optreden de pianist George van Renesse. Deze zal bij de te spelen werken een mon delinge toelichting geven en aan het einde van het programma een impro visatie houden over thema's, die door het publiek daartoe kunnen worden op gegeven. Nieuwe Niedorp. Waarland. „In 't Gouden Haantje". - Zondag 13 en Maandag 14 Febr. gaf V.V.O. uit Dirkshorn een opvoering van het blij spel getiteld „In 't Gouden Haantje". Het publiek kon zijn hart ophalen aan de komische verwikkelingen en misverstanden. Wij hopen van harte V. V. O. nog dikwijls met zooveel suc ces te zien optreden. 1irkshorn „Jakko, de circusjongen." - 't Was Zondagavond stampvol in de schouw burgzaal Pijper ter gelegenheid van het vertoonen van de film: „Jakko, de circusjongen" door het filmbedrijf „Nederland." Over den „smaak" van dezen liepen de meeningen nogal uiteen -- cok als kinderfilm zoodat wij ho pen dat de volgende maal de vertoon de film weer eens oprecht te genieten zal geven. Vooraf het gebruikelijke Ufa-journaal. 't Zand. Onderhands verkocht. - Het huis, staande aan den Rijksweg, eigendom van den heer Jn. Mosk, is dezer da gen onderhands verkocht aan den heer D. Veul, aannemer, alhier. Kunstkring. - Zondag a.s. zullen de leden van den Kunstkring afd. 't Zand in de gelegenheid gesteld worden om hun teleurstelling, welke zij veertien dagen geleden ondervonden door het wegblijven van Kommer Kleyn en z'n gezelschap, te boven te komen. Men is er n.1. iti geslaagd beslag te leggen op de zoo bekende ^ieringer tooneel- vereeniging „Amicitia", die het mooie stuk „Westerman er. Zoon" ten too- neele zal brengen. Julianadorp. „Nummer Eén". - Het Noord-Hol- landsche Cabaretgezelschap „Nummér Eén", onder leiding van Daan Pool, trad Dinsdagavond andermaal op in het café „Prins Hendrik" van den heer A. Doorn voor weer een zeer goed ge vulde zaal. De afwerking van het pro gramma en het daarin gebodene ver wierf allen bijval van het publiek, dat een paar uren heeft kunnen genieten van het kunnen van bovengenoemd gezelschap. Barsingerhorn. Loop der bevolking over 1943. Op l Januari telde Barsingerhorn 1974 zielen te weten 1043 mannen en 93i vrouwen. Er werden geboren 26 mannen en 24 vrou wen, totaal 50, terwijl er 6 mannen en 7 vrouwen, dus totaal 13, overleden. Het geboorte-overschot bedroeg dus niet min der oar. 37 In Barsingerhorn vestigden zich 256 personen (122 mannen en 13» vrouwen), terwijl er 71 mannen en «2 vrouwen vertrokken, totaal 133 personen. Het vestigingsoverschot bedroeg dus 123. Ten gevolge hiervan steeg de bevolking tot boven 2000 en bedroeg op 31 Decem ber 1943 in totaal 2134. bestaande uit 1114 mannen en 1020 vrouwen. Waren er aan het begin \ar het jaar nog 112 mannen meer dan vrouwen, aan het einde van 1943 was dit verschil tot 94 gedaald. Benoeming lid Alg. Burgerlijk Armbe stuur. Tot lid van het Alg. Burgerlijk Armbestuur van Barsingerhorn is be noemd de heer G. Vis te Barsingerhorn. Broek op Langendijk. Bedankt. - Naar wij vernemen heeft de heer J. L. H J. Westenberg te Scha- gen bedankt als dirigent van het doopsgez. zangkoor alhier. Anna Paalowna. Belangstelling voor revue. - Voor dc revue „Hollands Glorie", die Zaterdag avond in de zaal van den heer Slikker wordt opgevoerd, bestaat flinke belang stelling. De Bie's Variété-gezelschap, bestaande uit zanger en zangeressen, danseres, accordeon-virtuoos, clowns, enz., oogstte te Alkmaar met deze re vue veel succes en zal een dag na de Poldersche opvoering in de schouw burgzaal te Assen optreden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1