NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vrijstelling van Arbeidsinzet De Nederlandsche arbeidskrachten in Duitschland. r Zware gevechten bij Kriwoi Rog. Uitgave; Dasblad voor Noord-Holland N.Y. Alkmaar - Yoordam C 9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66199. ZATERDAG 19 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 42, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per in.m. Hij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Lezers schrijven Theologiseerend volk WEDERLANDERS zijn een theologi seerend volk, is een vaststelling, die men uit onze geheele vaderlandsche geschiedenis kan putten. Uit brieven van lezers wordt dit wel zeer afdoende bewezen. Uit een oogst van twintig inzendingen blijkt, dat niet minder dan zeventien zich met de verhouding van God tot maatschappelijke problemen bezighouden. Het is natuurlijk ondoen lijk al deze brieven te publiceeren. Verschillende bevatten, dezelfde argu menten met andere bewoordingen Plaatsruimte staat niet toe, telkens in herhaling te vallen. Een bloemlezing is dus geboden, waarbij de frappante beweringen en opvattingen van voor- en tegenstanders den voorrang ge nieten. Verscheidene lezers herinneren zich wellicht den „eerzame burger" uit Hei- loo, die ondanks alle Leerzaam burger schap" het nationaalsocialisme en ons de huid volschold. dat er geen koe gras van zou eten. Zijn lijvig epistel acht kantjes werd behandeld in een artikel „Booze tongen beweren van 26 Januari. Kortelings kwam er weer een brief van hetzelfde heer schap, in denzelfden trant en met de zelfde argumenten als waartegen in eer ste instantie stelling genomen werd. Ditmaal waren het maar liefst 22 kantjes. Hij heeft het hoog zitten in zijn opgekropt gemoed. Hij herhaalde al zijn in geen enkel opzicht bewijs bare valsc'ne aantijgingen. Natuurlijk uitte hij bovendien de beschuldiging, dat zijn argumenten verdraaid weerge geven waren. Men kan moeilijk iets anders van hem in zijn zelfverzekerde eerzaamheid verwachten. Stiekum be tijen laten! Komt tijd, komt raad. Er zijn heele volksstammen o LJEEL wat briefschrijvers tornen op tegen den „eerzame burger" uit Hei- loo. die het nationaal-socialisme en het Christendom als een onoverbrug bare tegenstelling ziet. Een lezer uit Den Helder, die zijn brief, zooals het behoort, van naam en adres voorziet, schrijft: „Ik ben het niet met den inzender uit Heiloo eens. Het nationaal socialisme eerbiedigt den godsdienst wel degelijk. Ik ben lid van de Ned. Herv. Kerk en mijn godsdienst zegt: waar 't recht vandaan komt. doet niets ter zake van welken kant ook, 't moet en zal geëerbiedigd worden. De eerbied voor God en Zijn schep ping was reeds hoog ontwikkeld bij de stammen met hun sterk religieus gevoel, waaruit ons volk tientallen eeuwen geleden is voortgekomen. Daarna heeft het Christendom gedu rende vele eeuwen zijn stempel ge drukt op alle Europeesche volkeren en zeker niet het minst op ons volk. Het heeft aan zijn religieus gevoel richting gegeven en het gefundeerd in cn vernieuwd door het geloof in Christus. De laatste honderd jaren laten echter een geleidelijke afbrok keling van de Kerken zien. Velen hebben zich van de Kerken teruggetrokken, ja zijn vijandig gaan staan tegenover Kerk, Religie. God. Op velerlei wijze leeft nog bij hen, die niet tot de lidmaten eener Chris telijke Kerk gerekend kunnen wor den, het geloof der vaderen in een diep geworteld godsdienstig gevoel. Zij hebben nog niet verloren het be sef, dat God onderscheidt goed en kwaad, dat wij het goede moeten doen en het kwade nalaten. Zij weten zonder voorbehoud, dat eer. plichts gevoel. trouw, arbeidzaamheid, moed, eerlijkheid, alle behooren tot het goe de en dat eerloosheid, onverschillig heid. verraderlijkheid, luiheid, laf heid, diefachtigheid alle behooren tot het kwade. Het onverschillig staan ten opzichte van Religie, het ontbreken van Godsvertrou wen is een beletsel voor waarlijk nationaal-socialisme. En zij, die in en met de nieuwe beweging groeien, worden zich dit ook meer bewust. Dit beteekent een dure roeping voor de Kerken en legt op haar een zware verantwoordelijkheid voor de toekomst der natie. In volkeren, die op zijn minst krachtens hun tradi- tfën Christenvolken genoemd wor den. zijn dan ook Christendom en nationaal-socialisme onverbrekelijk aan elkaar verbonden. Al de groote waarden, die in het Christendom ver ankerd liggen, wil het nationaal- socialisme sterker doen leven dan ooit, al zal niemand de euvele ge dachte hebben, dat geen dezer waar den leefde in de harten van de voor-| geslachten, die op onzen bodem woonden, lang voor de komst van het Christendom. Niets verbindt Christendom en nationaal-socialisme echter zoo zeer als het geloof in de noodzakelijkheid en de oneindig groote vruchtbaarheid van het offer." Aldus deze briefschrijver uit Den Helder, die zich als diep religieus a^an bewust in zeer positieven zin voor het nationaal-socialisme uitspreekt en het leven met alle offers en moeilijkheden moedig en met breed, vertrouwen in de toekomst aanvaardt. o QOK een inzender uit St. Pancras, die zich rnel naam en adres aan dient. uit zich in soortgelijke richting. Bovendien merkt hij op. dat juist de terughoudendheid der kerken en ker kelijke bedienaren er schuld aan zal zijn, dat het nationaal-socialisme, in dien het niet door de religie wordt op gevangen, zich in den loop zijner ont wikkeling van de religie afscheiden of deze overwoekeren zal. Hij spoort derhalve de kerkelijke bedienaren aan, hun standpunt ten ^opzichte van hei nationaal-socialisme te herzien. En wel aanstonds, opdat bij langer talmen de kloof, veelal door vooroordeelen en onkunde gevormd, niet verbreedt. Van geheel andere stiekking is het schrijven van iemand zonder naam of adres, die echter blijkens aanduidingen uit den brief uit Den Helder of naaste omgeving afkomstig moet zijn. Hij is heelemaal van godsdienst niet gediend. Hij noemt hel ..smeerlapperij en hui chelen." Hij schrijft woordelijk: „De geestelijkheid speelt een vioze rol. Op het. oogenblik, nu zij den afloop van den strijd nog niet schat ten kan. houdt zij zich bij het oude. Als Duitschland den oorlog gewon nen heeft, wordt zij natuurlijk plot seling als alle baantjesgasten en lief hebbers van een lekker lui leventje nationaal-socialistischDe kerken hebben steeds achter de feiten aan gehold, We gelooven aan medi- Yoor handel, ambacht, hotel-, café- en restaurantbedrijf, voor accountants, boekhoud- en administratie- bureaux en belastingadviseurs. Indieningstermijn tot 7 Maart 1944. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld: Ten behoeve van den arbeidsinzet wordt, sedert eenigen tijd een nader onderzoek ingesteld naar de mannelijke werkkrach ten, welke in Nederlandsche bedrijven werkzaam zijn. Geschiedde tot voor kort de z.g. uitkamming van deze bedrijven ten behoeve van den arbeidsinzet recht streeks door de arbeidsbureaux, thans wordt een andere methode, de procedure der z.g. z-kaarten toegepast, waarbij meer dan tot dusverre aandacht kar. worden geschonken aan de belangen van de ondernemingen. Thans vallen onder deze procedure de volgende groepen van bedrijven en per sonen: handel, ambacht, hotel-, café- en restaurantbedrijven, boekhoud- en admi- nistratiebureaux, accountants en belas tingadviseurs. Wil nu een ondernemer zekerheid heb ben of en in hoeverre hij en zijn per soneel voor vrijstelling van arbeidsinzet in aanmerking komen, dan dient hij bij de Hauptabteilung Wlrtschaft te Amers foort een aanvrage daartoe in. Duitsche ondernemingen dienen haar aanvrage in bij de Duitsche Khmer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam. Deze instantie beslist over de aanvra gen. waarbij dan aan de Nederlandsche vakgroepen resp. voor Duitsche onder nemingen de Duitsche Kamer van Koop handel, ruim gelegenheid wordt gegeven om de belangen van de ondernemers te bepleiten. De ondernemers dienen zich voor de behartiging van hun belangen tot hun vakgroepen te wenden. Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de vakgroepen de Kamers van Koophandel en de Duit sche Kamer van Koophandel voor Neder land te Amsterdam en te Rotterdam. De vrijstelling van den arbeidsinzet heeft plaats hetzij voor een bepaalden, hetzij voor een onbepaalden tijd. Na de beslissing krijgt zoowel de be treffende vakgroep resp. de Duitsche Ka mer van Koophandel als de ondernemer één Z-kaart terug, waarop de beslissing is aangeteekend. De vrijstellingen die naar aanleiding van de aanvragen zijn gegeven, zijn bin dend voor de arbeidsbureaux en kun nen door deze bureaux niet worden in getrokken. Mocht desondanks een vrij stelling door een arbeidsbureau niet wor den erkend, dan is de vakgroep resp. de Duitsche Kamer van Koophandel In de gelegenheid om in overleg met de Haupt abteilung Wlrtschaft onmiddellijk daar tegen op te komen. De verzoeken om vrijstelling van bo vengenoemde groepen van bedrijven en personen moeten onverwijld en wel uiter lijk tot 7 Maart 1944 bij de Hauptabteilung Wlrtschaft te Amersfoort resp. bij de Duitsche Kamer van Koophandel te Am sterdam worden ingediend. Ondernemers, die verzuimen binnen dezen termijn hun verzoek in te dienen, stellen daarmede zichzelf en hun personeel voor arbeids inzet elders ter beschikking. De arbeidsbureaux zullen t. z. t. aar deze bedrijven de werkkrachten voor ar beidsinzet elders onttrekken zonder dat de Hauptabteilung Wirtschaft. de v groepen resp. de Duitsche Kamer Koophandel of welke andere instantie <Jan ook hiertegen bezwaren kan doen mel den. Met nadruk wordt er dus op gewe/èn, dat die ondernemers die deze laatste ge legenheid tot het aanvragen van vrij stelling ongebruikt laten voorbijgaan, hel aan zichzelf te wijten hebben, wanneer hun belangen bij het vrijstellen van hun werkkrachten niet worden behartigt!. Voor verdere bijzonderheden zie uien de publicatie in ons nummer van 15 Febr. of men wende zich tot zijn vakgroep of de Kamer van Koophandel. Dr. Ley in ons land. HILVERSUM, 18 Februari. Een aan tal Gaubeauftragten en D.A.F.-leiders bracht heden een tweedaagsch bezoek aan ons land. Zij zullen kennis nemen van de omstandigheden, waaronder de Nederlandsche arbeider hier gewend is te werken om daaruit leering te trek ken voor de „Betreuung" der Neder landsche arbeidskrachten in Duitsch land. De Duitsche gasten werden gister middag ontvangen op de vormings- school „Drakenburg" van het N.A.F waar Reichsorganisationsleiter Dr. Ley hen nog eens wees op het groote belang van een goede verzorging der buiten- landsche arbeiders en de wijze waarop deze dient te worden-aangepakt. Hij dankte hen allereerst voor de wij ze waarop zij zich het afgeloopen jaar van hun taak hebben gekweten, ook al mogen hier en daar fouten zijn gemaakt. De vraagstukken, verbonden aan de tewerkstelling van ettelijke millioenen vreemde arbeiders in het Rijk waren vele en zij moesten op wel zeer korten termijn worden opgelost. Aan deze tewerkstelling waren voor al ook groote gevaren verbonden. In plaats van werkgevers met zwee- pen en politie in de bedrijven zooals zij zich hadden voorgesteld, troffen deze arbeiders bcdrijfsgemeenschappen aan, waarin met vreugde werd gear beid. Op de hoeken der straten ston den geen posten met machinegeweer In de bedrijven troffen zij overal een gesloten gemeenschap van Duitsche menschen, onwrikbaar in hun Natio- naal-Socialistische overtuiging. cijnmannen niet meer. Zij hebben uitgediend met hun poespas en ge zever. Het is verschimmelde boel. Laat Stalin maar komen. Hij zal ze wel allemaal opruimen, de sch Daarachter volgt een heele reeks scheldwoorden. Enfin, het zal den le zers duidelijk zijn: deze anonymus 13 geen nationaal-socialist. Zonder twij fel is hij een dergenen, die in hun vertwijfeling aan de toekomst van de Westersche beschaving, waarvan ze misschien weinig bespeurd hebben, wanhopen: op een overwinning van Moskou bouwen en daarbij in hun teleurstelling over geleden sociaal onrecht verwachten dat deze dan met een schoon schip zal maken met alles Te gelegener tijd zal deze verbitterde briefschrijver. die abusievelijk het nationaal-socialisme van „staatskapi- talisme" beschuldigt, in deze kolommen nog te woord gestaan worden. o J7EN inzender, wiens onderteekening met den besten wil van de wereld niet te ontcijferen viel (hij adresseerde zijn brief: Journalist HAMA. Amster dam en zijn schrijven kwam aan ook!) schrijft o.a.: „Om reden, dat er geschreven staat onderzoek alle dingen, waarom zouden er in de NSB geen goede dingen zijn overgenomen uit de Christelijke levensbeschouwing? Men mag geen kwaad met kwaad vergelden! Moord en roofovervallen, hoe ook gemoti veerd. zijn uit dcri booze. Ik vind de bombardementen op Duitsche steden vreeselijk. Mijn hart beeft voor het lijden der burgerbevolking in de ge troffen steden, of dit nu Duitsch land. Italië. Engeland. Frankrijk of waar ook betreft. Wanneer zooiets hier te lande gebeurt, zal er in Hol land geen steen op den anderen blr- ven. Maar toch ben ik geen pessi mist. Ik geloof en vertrouw op God." Voor dezen Kper is het hiérbij te laten. Theologiseerend volk zijn we. maar desondanks, juist daarom kunnen we goed het. nationaa'-socialisme aan vaarden, behalve dan die mijnheer daar uit Heiloo! HAMA CORRESPONDENTIE: „Slachtof fers Zaanrta m", die over een zijdigheid klagen. Uw klacht is door gegeven aan betrokken instantie. Maar feiten, namen zijn doeltreffender dan vage algemeenheden. Bezwaren zijn volkomen gegrond. Lid N. V. I). Luistermoeilijkheid m bepleit. Het moge baten'! Nergens was er verschil in denken en handelen te bespeuren tusschen Ge- folgschaft en ondernemer. De gesloten weerbare houding van de Duitsche arbeidsgemeenschap moet dezen buitenlandschen arbeiders, waar onder zich ongetwijfeld ook duizenden agenten van Moskou bevonden, tot nadenken hebben gestemd. Dit was iets nieuws voor hen, iets onbegrijpelijks. Spreker hield er zich derhalve van overtuigd, dat vele dier. arbeiders t'ians anders gaan denken over de hu dige vraagstukken en hun houding wijzigen Op dezen weg moeten zij vVder worden geholpen want het gaat er 'nie^ alleen om. dat zij arbeid verrichten maar ook de hoogste prestatie leveren. Niet onder dwang, maar uit het inzicht dat het recht is aan de zijde van Duitschland en deze oorlog des te spoe diger afgeloopen is naarmate meer wapens worden geproduceerd. Ook de „Betreuung" der vreemde ar beidskrachten zal nog verbeterd moe ten worden, want tenslotte gaat de meeste wervingskracht uit van brieven waarin de arbeiders naar huis schrij ven, dat zij het in Duitschland goed hebben en er goed verzorgd worden. Aan den anderen kant moeten dezen echter bedenken dat het Duitsche volk in dezen oorlog de bloedoffers brengt voor de gemeenschappelijke Germaan sche en Europeesche zaak en er zich dus niet over beklagen, wanneer zij eens hard worden aangepakt. Bezoek aan het hoofdkwartier van den Leider, UTRECHT, 18 Febr. De persdienst van de N.S.B. meldt: Donderdagmorgen heeft Reichsorga nisationsleiter Dr. Ley den Leider een bezoek gebracht in diens hoofdkwar tier te Utrecht. De Rijksorganisatieleider werd buiten het hoofdkwartier begroet door den Secretaris-Generaal der Beweging, Tr Huvgen. waarna Dr. Ley de opgestelde eereformatie inspecteerde. Twee Stormsters boden Dr Ley bij het be treden van het gebouw bloemen aan. De Secretaris-Generaal Huygen be geleidde Dr. Ley vervolgens naar de werkkamer van den Leider, waar mede ter begroeting aanwezig waren de plaatsvervangend leider van Geelker ken, de leider van het Arbeidsfront Woudenberg, de Gemachtigde van den Leider voor de financiën. Van Bilder- beek de organisatieleider. Kardoes en de propagandaleider Leeuwenberg. De Leider sprak zijn vreugde uit over dit bezoek en vond gelegenheid op ongedwongen wijze met Dr. Ley van gedachten te wisselen, waarb'j uiteraard ook de positie van de Neder landsche arbeiders in Duitschland ter sprake kwam. K ADER OPLEI DING GERMAANSCHE LANDDIENST. Eeuwen geleden trokken Nederland sche boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich in dè steden of bouwden zich boerenhoeven, steden sis Danzig en Marienwerder laten noe heden den Nederlatidschen invloed in hun bouwstijl herkennen Ook nu trekken weer jonge pioniers -■-aar hel Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in 't blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoe ten In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandsche jongens en meisjes in cien Germaanschen Landdiensl, om het boerenwerk weer te leeren Later zul len zij zich eigen hoeven bouwen en mede den grondslag leggen vpor een nieuwen Germaanschen boerenstand in deze gebieden. De jongens en meisjes zijn ondergebracht in kampen onder Nederlandsche leiding Over enkele weken begint de oplei ding van lcampleiders(sters) voor den Germaanschen Landdiensl. Zij, die meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding aan melden. Leeftijd 1825 Jaar. Aanmelden bij: Germaansche Landdienst, Utrecht' Koningalaan 9. Baas boven baas. Met de slede op sleeptouw tijdens den opmarsch. Onophoudelijk gaat de ravitailleering naar de fronten ln het Oosten voort. Pak tijdens den opmarsch PK Kamm/rBZ/R/P m Staraja Russa volgens plannen ontruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Febr. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten zuidoosten en ten noorden van Kriwoi Rog gingen de bolsj'c- wisten gisteren met sterke infante rie- en pantserstrydkrachten tot den aanval over. Er ontstonden zware gevechten, die nog voortduren. Vooral in een penelratieplek ten zuidoosten van de stad wordt ver bitterd gestreden. In de zware gevechten in het gebied van Nikopol hebben Oostmarksche, Beiersche. Rijnsch-Westfaalsche. Saksi sche, Mecklenburgsche. Pommersche en Oostpruisische divisies onder bevel van den generaal der bergtroepen Schörner en van de generaals Brandenberger, Mieth en Kreysing in de periode van 5 November 1943 tot 15 Febr. 1944 in den aanval en afweer sterke doorbraak pogingen der bolsjewisten, dikwijls met het blanke wapen, verhinderd en hun zware verliezen toegebracht. Daar. bij werden 1754 pantserwagens, 531 stukken geschut, talrijke andere wa pens en ander oorlogstuig buitgemaakt of vernietigd en 56 vijandelijke vlieg tuigen met infanteriewapens neerge schoten. Onze luchtmacht heeft in deze successen door het in den strijd werpen sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen, een schitterend aandeel In het gebied ten westen van Tsjerkassy werd, na afweer van he vige vijandelijke tegenaanvallen, de verbinding hersteld raet een sedert weken afgesneden vrij sterke Duit sche gevechtsgroep, die tot aan het front was doorgedrongen van de paritserformaties, die uitgezonden waren om haar te ontzetten. Ten zuiden van het Ilmenmeer werd een vooruitspringende bocht in het front met de stad Stara,ja Russa, na vernieling van alle mili taire installaties en zonder door den vijand gehinderd te worden, ter verkorting van het front ontruimd. Ten westen van het Ilmenmeer en aan het front tot aan het Peipusmeer, alsmede bij Narwa, vielen de bolsjewis ten op verscheidene plaatsen met vrij sterke strijdkrachten en door pantser wagens gesteund, tevergeefs aan. Zes en dertig holsjewistische pantserwa gens werden daarbij stukgeschoten. In dit gebied heeft zich de Pommersche 12e pantserdivisie onder bevel van lui tenant-generaal Freiherr von Boden- hausen, bijzonder onderscheiden. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, ln den leeftijd van 1745 jaar, kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wacbtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarinc en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 Jaar. die aanmeldingsplichtig zün voor de te- werkstelllug, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. pprv' HET POSTKANTOOR TE AMSTER DAM. Ook voor het ,behoud var deze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers GL/H/P m Officier ln de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag prestatie. 20 Febr. 9—14 uur, Amsterdam. Dam 4: 21 Febr 9—13 uur. utrecht. N V Huis. Oudegracht 245: 22 Febr., 9—14 uur. Amersfoort. Pol Durchgangslager, Leusderweg: 23 Febr., 9—14 uur. Den Haag, gebouw Amicitla. Westelnde 15. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bü de Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam. Dam 4, Alk maar, Langestraat 36. Heerlen Saroleastr. 2S, Groningen, Heerenstraat 46. Enschedé, Hengeloschestraat 30 en het S.S.-Ersatz- kommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. De stryd in Italië. Ten zuiden van Rome maakt onze aanval ter verkleining van het lan- dingshoofd van Nettuno in taaie ge vechten vorderingen, daarbij door sterke artillerie en luchtstrijdkrach ten goed gesteund. In de havens van Anzio en Nettuno werden zware branden en vernielingen veroorzaakt. Bij Cassino sloegen onze dappere grenadiers alle vijandelijke aanvallen af en sloegen op verscheide ne plaatsen doorgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen met zware verliezen voor den vijand weer terug. Boven het Italiaansche frondgebied werden giste ren 18 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Lichte Duitsche vlootstrijdkrachten vernietigden op 16 Februari des avonds ten noorden van het eiland Elba twee Britsche artillerie-motor torpedobooten. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren.) Van 20 Februari t.e.m. 4 Maart. Brood: 9 A en 10 A elk 4 rants. 9 B en 10 B elk 1 rants. Beschuit: 9 en 10 elk 1 rants. be schuit. Bloem: 056 en 057 elk 1 rants. bloem, brood of gebak. Peulvruchten: 055 250 gr. Vermicelli: 054 100 gr. Kindcrvoedsel: D 20 res. 250 gr. gort. E 20 res. 250 gr. rijst of gort. Boter: 09 A rants marg. 09 B '/s rants. bak- en braadvet. Kaas: 053 100 gr. Melk: 09 en 10 (1 3/4 L.) Taptemelk: 09 en 10 (1 3'4 L.) Vleesch: 09 A en 10 A elk 1 rants 09 B en 10 B elk 1/4 rants. Aardappelen: 09- en 10 elk 2 kg. Toe-slag 09 en 10 elk 1 kg. Suiker: 052 500 gr. Jam: 051 250 gr. Versnaperingen: 09 150 gr. versna peringen. Tabak: 09 en 10 elk 1 rants. Shag- tabak, rook- of pruimtabak. Eenheidstoiletzeep: 050 1 rants. Waschpoeder: 049 1 rants. C 18. D 18, E 18 res. 1 rants Toiletzeep: E 19 res. 1 rants. Byzondere rantsoenen: Boter: B 17, C 17, D 17 en E 17 res. l/i rants. boter. Op al deze bonnen mag reeds op 19 Febr. worden gekocht, uitgezon derd vleesch en aardappelen. Bon 06 A en 08 A boter zijn geldig tol 4 Maart. Bon 049 en 050 alg., C 18, D 18, E 18. E 19 res. zijn geldig tot 18 Maart Bon 09 Aard. cn 09 Toeslag geldig t.e.m. 26 Febr. DE NIEUWE BONNEN. Op de bonnen 09 en 10 zijn in de ko mende veertiendaagsche dlstributieperiodc verkrijgbaar de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk. taptemelk, vleesch, aardappelen en tabak, met dien verstan de. dat van laatstgenoemd artikel uit sluitend shag-, rook- of pruimtabak kan orden gekocht. Voorts zijn geldig verklaard de bonnen 56 en 57 voor bloem, 55 voor 250 gram peulvruchten. 54 voor vermicelli, 53 voor kaas. 52 voor suiker, 51 voor jam, 50 voor zeep (eenheidstoiletzeep). 4'J voor wasch poeder en bon 9 versnaperingen voor 150 gram versnaperingen. Voor kinderen beneden 14 jaar is op de bonnen C 18. D 18 en E 18 Reserve bo vendien waschpoeder beschikbaar gesteld en voor de kinderen van 0 en l jaar op bon E 19 Reserve toiletzeep. De kinderen van 3 en 4 jaar krijgen op bon D 20 Reserve 250 gram gort en de kinderen van 0 en 1 jaar op bon E 20 Reserve 250 gram rijst of gort. Ten slotte is bon 9A Boter aangewezen oor het koopen van een half rantsoen margarine en bon 9B Boter voor een half rantsoen bak- en braadvet, terwijl de kinderen tot 21 jaar een extra half rant soen boter krijgen op de bonnen B17, C17, D17 en E17 Reserve. In herinnering wordt gebracht, dat de bonnen 06A en 08A Boter geldig blijven tot 5 Maait, de zeepbonnen tot 18 Maart, de scheerzeepbon R 01 tot 30 April en de aardappelbonnen 09 slechts tot 26 Febr. Voor vermicelli zal een nieuwe bon worden aangewezen op 19 Maart en voor kinderdrankpoeder op 2 April. Toelichting op de bonnenlyst. Deze periode uitsluitend shag-, rook- of pruimtabak. Van 19 Februari t.m. 4 Maart a.s. geeft de bon „Algemeen 053" rcclit op het koo pen van 100 gram magere of 20plus kaas. Voorts geeft bon „Versnaperingen 09" recht op het koopen van 150 gram ver snaperingen. Op dezen bon zal men 150 gram suikerwerkartikelen, of. voor zoo ver voorradig, chocolade-artikelen kunnen betrekken. Voor het tijdvak van 5 t.m. 18 Maart a.s., zal eveneens een bon voor 150 gram versnaperingen worden aangewezen, zoodat men in totaal 300 gram versnape ringen ontvangt gedurende een periode van vier weken. Ten slotte geeft bon „Boter 09A" recht op 125 gram margarine en bon „Boter 09B" op 100 gram bak- en braadvet; op de bonnen „Reserve B17", „Reserve C17", „Reserve D17" en „Reserve E17", wordt bijzonder rantsoen van 125 gram bo ter beschikbaar gesteld. Op de bonnen „Tabak 09- en „Tabak 10" zal uitsluitend shagtabak, rooktabak of pruimtabak verkrijgbaar zijn. Sigaret ten, sigaren of cigarillos kan men op deze bonnen dus niet koopen. 115 kleinkinderen, Onlangs hebben wij als een uni cum melding gemaakt van het feit. dat een vrouw te Heemskerk, met name de wed. Castricum, groot moeder was geworden van haar honderdste kleinkind. Dit feft nu blijkt niet geheel op zichzelf te staan, althans is de grootmoeder uit Heemskerk geen recordhoud ster. Deze eer komt n.1. voorloopig toe aan mevr. de wed. Kok, wonen de in de Wogmeer onder dc ge meente Obdam. Deze thans 77-jarige vrouw schonk namelijk aan niet minder dan 17 kinderen het leven, waarvan er later 5 gestorven zijn. De overige 12 zijn echter allen ge trouwd en hebben op hun beurt weer kinderen gekregen en waar ook deze huwelijken zeer vrucht baar bleken, kon het gebeuren, dat het vorig jaar de weduwe Kok haar 100ste kleinkind ten doop hield. Er waren toen welgeteld precies 50 jongens en 50 meisjes' Inmiddels is dit cijfer weer met één verhoogd en zijn er verschil lende kleinkinderen getrouwd, die op hun beurt ook weer voor de noodige nakomelingschap hebben gezorgd, zoodat er thans reeds 14 of 15 achterkleinkinderen zijn. Mevrouw Kok woont alieen in haar huisje en geniet nog een pri ma gezondheid. Zoodat hel bij de zen voortgang geen verwondering behoeft te wekken, zoo zij nog eenmaal voor de 150ste maal opoe wordt -J De bij Tsjerkassy ontzette Duitsche gevechtsgroep. Hel D.N.B. wordt medegedeeld: Nadat de Sovjet-Russische berichten dienst reeds dagenlang berichten heeft verspreid over de vernietiging van een in het gebied ten westen van Tsjer kassy sedert geruimen tijd ingesloten Duitsche gevechtsgroep, heeft radio Moskou thans een lang officieel be richt daarover uitgezonden. Zooals in het weermachtsbericht van Vrijdag wordt medegedeeld, is de gevechts groep gisteren door de Duitsche aan- valsformaties, die daar in den strijd werden gebracht, ontzet. Tn geen en kel opzicht is den bolsjewisten dus de vernietiging van deze Duitsche ge vechtsgroep gelukt. De verspreiding van het Sovjet-Russische bericht, juist op het moment, dat de Duitsche aan valsgroepen zich met de tot dan toe ingesloten formaties hereenigden, is kenmerkend voor de leugenachtigheid van de officieele Sovjet-Russische be richtgeving. 'Aanvraagformulieren vaste brandstoffen. VOOR HET SEIZOEN 1344-1945. 's-GRAVENHAGE. 18 Febr. De distributiediensten reiken van 20 Febr. tot en met 18 Maart 1944 tegelijk met de uitreiking van Levensmiddelenkaar ten voor de 4e periode. Aanvraagfor mulieren MD 323-06 uit ter verkrijging van een Brandstoffenkaart T405 voor het stookseizoen 1944-1945. Deze Aanvraagformulieren worden uitgereikt aan Nederlandsche gezins hoofden. die ten behoeve van hun gezin of zichzelf in aanmerking komen voor vaste brandstoffen voor verwar mingsdoeleinden en hun Stamkaarten met de aanduiding „Hoofd" kunnen overleggen. Op nader bekend te maken tijdstip pen reiken de distributiediensten de nieuwe Brandstoffenkaarten T 405 uit. OF DE VLUCHT NEERGESCHOTEN. TILBURG, 18 Februari. Gistermorgen omstreeks half elf is de 37-jarige F. V. V.. wonende alhier, bekend recidivist, die door de Til- burgsche recherche reeds geruimen tijd werd gezocht wegens een aantal inbra ken, toen hij op het punt stond door de recherche gearresteerd te worden, op de vlucht neergeschoten. De man, die de woning uitvluchtte, zette ondanks de herhaalde Sommaties en eenigc waar schuwingsschoten, zijn vlucht voort en werd doodelijk getroffen, Later op den dag is hij in het. ziekenhuis overleden. OEKRAÏNE SIGARETTEN. 's-GRAVENHAGE. 18 Februari. De dienst Perszaken van het Neder landsche Oostinstituut meldt: Voor de eerstvolgende distributiepe riode der Oekraine sigaretten zijn van de roode bonkaart de bonnen 12, 13 en 14 en van de blauwe bonkaart bon 8 geldig verklaard. Alle tot op heden ge publiceerde bonnen behouden tot nader order hun geldigheid. Belanghebbenden zullen opmerken, dat er ditmaal geen 5 resp. 3. doch in plaats daarvan 3 resp. 1 bon bekend zijn gemaakt. Moeilijk heden. bij het transport der ruwe tabak ondervonden, hebben er toe geleid, dat er bij de uitgifte der sigaretten een voorzichtige politiek dient te worden gevolgd, teneinde slagnatie en teleur stelling bij dc distributie te voorkomen. Het betreft hier. naar wij vertrouwen, slechts een tijdelijke» maatregel. Zoo- dra dit mogelijk is, zal het gewone rant soen weer worden uitgegeven. ZORG VOOR UW VOLK. 's-GRAVENHAGE 18 Febr. In de eerste week van deze maand hebben onze volksgenooten voor de minderbe deelden een bedrag van 51.413.03 bij eengebracht aan giften boven de hon derd gulden en 15.185.58 aan bedragen hier beneden. Totaal is deze week dus buiten collectes om de mooie som ontvan gen van f 66.598.60. Voor hen die per giro hun bijdrage willen overmaken, zij vermeld dat het gironummer van Winterhulp is 5553. De stem der SS. Luistert Zondag van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golf lengte 415 meter naar de stem der SS. onderwerp: „Het wentelend zonnerad". Verduister van 18.7.45 u. 20 Febr, Zon op 7.49 u„ onder 18.00 u. Maan op 5.10 u. onder 13.31 11. 21 Febr. Zon op 7.47 ti„ onder' 18.02 u. Maan op 6.09 u„ onder 14.37 m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1