NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nieuwe luchtbombardementen op Midden-Duitschland. V.U.C. verloor en werd toch kampioen! Klooster van Monte Cassino totaal verwoest. Uitgave: dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scbagen: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189 MAANDAG 21 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 43, 2 pagina's. Dexe Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.ro. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc geheele oplage op aanvrage. Sovjet-legers ondernamen opnieuw vergeelsche aanvallen. Vijandelijke verliezen in Italië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 20 Febr. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: Ten Zuiden van Kriwoirog brak een Duitsche gevechtsgroep door de Sovjetstellingen heen, verover de talrijke plaatsjes en sloot een opening in het front. Aan weerszij den van de stad mislukten vijande lijke aanvallen. Ook ten Oosten van Sjasjkof stortten vijandelijke aanvallen na zware pantsergevechten ineen. De bolsjewisten verloren daar 26 pant serwagens. Tusschen Pripet en Berezina ging de vijand, na krachtige artillerie- voorbereiding, gesteund door pant serwagens en 8lagvliegtulgen, op nieuw tot den aanval over. Zijn doorbraakpogingen werden in bar- de, heen en weer golvende gevech ten verijdeld, plaatselijke penetra ties afgegrendeld. Bij succesvolle bestrijding van ben den in het achterwaartsche gebied van den centralen frontsector werden door beveiligingstroepen onder hardnekki- gen vij andelijken tegenstand 257 kaze matten en meer dan honderd opslag plaatsen van materiaal vernield. Groo- te buit aan wapens, vee en levensmid delen werd behaald. De bandieten le den groote, bloedige verliezen. Ten Noorden van Welikije Loeki en ten Zuiden van het Ilmenmeer kwam het tot levendige gevechten, die voort duren. Tusschen Ilmen- en Peipus- meer, alsmede in het gebied van Nar- wa hield de krachtige vijandelijke druk aan. In verbitterde gevechten mislukten talrijke aanvallen der bols jewisten. Vijandelijke colonnes op marsch en gereedstaande troepen wer den door geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen. In eenige penetratie- gebieden zijn nog hevige gevechten gaande. De strijd bij Nettuno. De gevechten op het landingshoofd van Nettuno duurden ook gisteren met onverminderde kracht voort. Eigen aanvallen en vijandelijke tegenaanval len. die door pantserwagens werden gesteund, wisselden elkander ten Zui den en ten Zuidoosten van Aprilia af. Formaties gevechts- en slagvliegtuigen vielen overdag en des nachts doelen in het landingshoofd van Nettuno met goed effect aan. In de haven van An- zio ontstonden door bomtreffers uitge breide branden en ontploffingen in munitie-opslagplaatsen. Bij den strijd tegen vijandelijke scheepsconcentra- ties voor Anzio werd een transport schip van 7000 brt. in den grond ge boord en werden twee transportschepen Versterkte druk bij Kriwoirog. Station Cassino in Duitsche handen. Het weermachtbericht van Zaterdag luidde: Bij Kriwoirog versterkte de vijand zijn druk. Zijn tijdens den geheelen dag ondernomen aanvallen werden in hevige heen en weer golvende ge vechten afgeslagen; op verschillende plaatsen werden diepe penetraties opgevangen. Ten Westen van Tsjer- kassy werden nog meer deelen van de bevrijde gevechtsgroep, nadat tal rijke vijandelijke tegenaanvallen wa ren afgeslagen en ondanks moeilijke terreinsomstandigheden, in onze ge lederen opgenomen. Bij Witebsk hebben onze troepen in de periode van 2 tot 16 Februari 1944 tegenover den storm'oop der bolsje wisten in hardnekkige gevechten stand gehouden en daardoor in den tweeden thans geëindigden afweerslag een nieuwe groote afweeroverwinning behaald. De vijand leed zeer zware verliezen aan menschen en materiaal. Onze luchtmacht steunde de afweer- gevechten met sterke formaties slag vliegtuigen en jagers en vernietigde in luchtgevechten en door luchtdoelartil lerie 102 vijandelijke vliegtuigen. Tusschen het Ilmenmeer en het Pei- pusmeer. alsmede in het gebied van Narwa werden ook gisteren door pant serwagens en vlagvliegtuigen gesteun de sterke aanvallen van den vijand af geslagen. In het landingshoofd van Nettuno du ren de verbitterde gevechten met een geweldig gebruik van artillerie voort, waarbij het ge'ukte den omsingeHngs- ring tot vier kilometer ten Zuiden van Aprilia vooruit te schuiven. Met steun van pantserwagens ondernomen vijan delijke tegenaanvallen werden met zware verliezen voor den vijand afge slagen. Er werden gevangenen en bult behaald. Bij Cassino wierp de viiand in plaats van de uitgeputte Amerikanen Indi sche troenen in den strijd, die den ge- hee'en da* stormliepen op het heuvel- blok van Cassino. AHe aanvallen wer den afgeslagen. Enkele penetraties we den in een tegenaanval onmiddellijk opgeheven. Tailooze dooden liggen voor onze stellingen Het station van Cassino wisselde verscheidene malen van bezitter en bleef definitief in onze handen. Daar heeft zich de zwaar gewonde comman dant van de afdeeling pioniers van het regiment grenadiers 211. sergeant-ma joor Hoffmann, bijzonder onderschei den. Ten Zuiden van de Golf van Gaeta is gisteren een vijandelijke kruiser na een ontploffing gezonkeh. Londen aangevallen De luchtmacht ondernam in den af- ge'oopen nacht met sterke formaties opnieuw een zwaren aanvai op Lon den. Door het neerwerpen van een groo te massa brisant- en brandbommen werden in het stadsgebied uitgestrekte branden en verwoestingen veroorzaakt. van tezamen 16000 brt. ernstig bescha digd. Onze duikbooten brachten in de wa teren voor Nettuno drie volgeladen 'ijandelijke landingsschepen en een vrachtschip van 16000 brt., alsmede twee torpedojagers tot zinken. In het zelfde zeegebied vernietigde een duik boot onder bevel van Kapitanleutnant Fenski, zooals reeds gisteren gemeld, een vijandelijken kruiser. Aan het Zuidelijke front zette de vij and in het gebied van Cassino zijn grooten aanval, als gevolg van de zwa re verliezen die hij de voorafgaande dagen hier had geleden, gisteren niet voort. De dag verliep aan het geheele front, op enkele hevige plaatselijke ge vechten in den sector ten Noordoosten van Castelforte na. kalm. Boven het Italiaansche frontgebied werden gisteren 18 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Terrcuraanval op Midden- Duitschland. In de ochtenduren van den 20sten Februari richtten formaties Britsche bommenwerpers een terreuraanval op plaatsen in Midden-Duitschland. Door het werpen van een groot aantal bri sant- en brandbommen werden vooral de woonwijken van de stad Leipzig ge troffen. Onze luchtverdedigingsstrijd krachten vernietigden 83 viermotorige bommenwerpers. Vijandelijke storingsvliegtuigen wier pen in den afgeloopen nacht bommen op plaatsen in Noord- en Noordwest- Duitschland. Zeestrijdkrachten, luchtdoelartillerie aan boord van koopvaardijvaartuigen en luchtafweergeschut der marine scho ten in den tijd van 11 tot 20 Februari 12 vijandelijke vliegtuigen neer. De bevrijding der inge sloten groep. Verder deelt het opperbevel van de weermacht met betrekking tot de op 18 Februari gemelde bevrijding van de ten Westen van Tsjerkassy ingesloten Duitsche gevechtsgroep nog mede: De opneming van de bevrijde divi sies is voltooid. De hier sedert den 28sten Januari afgesneden troepen van het leger en van de Waffen-SS, onder bevel van den generaal der ar tillerie Stemmermann en van den luitenant-generaal Lieb hebben in heldhaftigen afweerstrijd stand ge houden tegen den stormloop van zeer overmachtige vijandelijke strijdkrach ten en vervolgens in verbitterde ge vechten den omsingclingsring van den vijand doorbroken. Leiding en troep hebben daarmede aan de histo rie van het Duitsche soldatendom een nienw lichtend voorbeeld van held haftige volharding, vermetelcn aan- valsgeest en offervaardige kame raadschap toegevoegd. De tot ontzet van deze gevechtsgroep aangetreden formaties van het leger van de Waffen-SS onder bevel van den generaal der pantsertroepen Breith schiepen in samenwerking met de on der leiding van den luitenant-generaal Von Vormann staande troepen onder de moeilijkste weers- en terreinsom standigheden door voortreffelijk op treden van eiken soldaat de voorwaar de voor de doorbraak. De bolsjewisten "eden zeer zware bloedige verliezen en verloren van 4 tot 18 Februari 728 pant serwagens en stukken stormgeschut. 800 stukken geschut werden buitge maakt en verscheidene duizenden vangenen binnengebracht. Het achtste korps vliegers onder be vel van den luitenant-generaal Seide- mann heeft in beproefde wapenkame raadschap de zwaar worstelende troe pen van het leger voorbeeldig ge steund. Formaties transport- en vechtsvliegtuigen ravitailleerden de in gesloten strijdkrachten onder moeilijke weersomstandigheden en krachtigen vijandelijken afweer van jagers Zware aanvallen op Londen. Het brandde overal De Stockholmsche bladen publi ceerden Zondag uitvoerige berichten van hun correspondenten over den jongsten Duitschen luchtaanval op Londen. Allen wijzen erop, dat dit de zwaarste aanval sedert meer dan twee jaar is geweest en dat de Duitsche vliegtuigen erin geslaagd zijn tot het eigenlijke Londen door te dringen, waar groote branden ontstonden. De Londensche correspondent van ..Dagens Nyheter" meldt, dat de scha de bijna geheel Groot-Londen heeft getroffen. De intensiteit en het resul taat van den aanval, zoo vervolgt het blad, bevestigen, naar men te Londen verklaarde, de van officieele zijde steeds bevestigde opvatting, dat de Duitschers relatief krachtige aanval len op Engeland kunnen ondernemen. De correspondent van „Svenska Dag- bladet" schildert een nachtelijken tocht door Londen. Vele wijken werden door het vuur zóó helder verlicht, dat. men de lichten der auto's niet noodig had. In de geheele stad zijn vele menschen onder de ineengestorte huizen begra ven. Een groot aantal is waarschijnlijk echter gered. Te Londen verwacht men nieuwe, waarschijnlijk nog heviger, aanvallen. luchtdoelartillerie, brachten hun mu nitie, levensmiddelen en benzine aan en namen meer dan 2400 gewonden mee terug. Daarbij gingen 32 transportvlieg tuigen verloren. 58 Vijandelijke vlieg tuigen werden in luchtgevechten en door luchtdoelartillerie neergeschoten. De dooi veroorzaakte groote moeilijkheden. Het DNB meldt over deze actie nog: Nadat door een diepe Sóvjetpenetra- tie uit Zuidelijke en Noordelijke rich ting de onder bevel van den gene raal der artillerie Stemmermann staan de gevechtsgroep op 28 Januari van haar verbindingen was afgesneden, gingen op 4 Februari troepen van het leger en de Waffen-SS op twee plaat sen tegelijk bij verrassing tot door braakpogingen over. Gelijktijdig met de Oostelijk van Sjasjkjof opdringende aanvalsgroep onder bevel van den ge neraal der pantsertroepen Breith vie len verder naar het Zuiden de forma ties onder luitenant-generaal Von Vor mann aan, om sterke vijandelijke strijdkrachten tot zich te trekken en zoo de doorbraakpogingen der Noor delijke groep te vergemakkelijken. IJzeren vastberadenheid. Ofschoon sterke vijandelijke strijd krachten door de troepen van generaal Von Vormann werden gebonden, ston den de meer Noordelijk opdringende formaties toch altijd nog tegenover 10 divisies infanterie en verscheidene pantsercorpsen. Een plotseling inval lende dooi maakte het terrein onbe gaanbaar en remde de doorbraakope- ratie, die aanvankelijk snel terrein had gewonnen. Met ijzeren vastbeslo tenheid echter baanden zich de Duit sche troepén een weg. Bezield dooi den wil hun kameraden te bevrijden, over wonnen zij alle terreinmoeilijkheden, ook als zij, zooals op één plaats ge beurde, barrevoets moesten aanvallen. Onder voortdurende aanvals- en ver dedigingsgevechten braken zij den te genstand der bolsjewistische divisies, In vast vertrouwen op het comman do en op hun kameraden leverden in- tusschen de ingesloten formaties, die alleen nog werden geravitailleerd door de luchteskaders van luitenant- generaal Seidemann. onder bevel van generaal Stemmermann en luitenant- generaal Lieb heldhaftige afweerge- vechten tegen de numeriek veel ster kere en voortdurend stormloopende vijandelijke troepen. Met vernietiging van 101 pantserwagens zuiverden zij, steeds weer tegenaanvallen onderne mende. gevaarlijke penetraties, tot zij op den avond van den 16den Februari overgingen tot de doorbraak door den steeds nauwer wordenden omsinge- 'ingsring. In weerwil van de zware sneeuwstormen konden zij de verbin ding herstellen. Op den avond van den i8den Februari waren zij opgenomen n de vooruitgeschoven Duitsche hoofdlinie. Zware en zwaarst* batterijen beletten den tegenstander den toegang tot don Atlantikwall Sommige kalibers hebben zulk een omvang, dat in den loop van het geschut een man mak kelijk plaats vindt PK Engelmann/H H/St/P m Bekendmaking. 's-GRAVENHAGE, 19 Febr. - De Höhere SS und Polizeiführer maakt bekend: Bij de arrestatie van terroristen in Middelstum, provincie Groningen, op 11 Februari 1944, hebben deze verzet gepleegd en zijn daarbij doodge schoten. Het zijn de volgende terroristen: 1. De monteur Claas Bos uit Mid delstum. 2. De gemeente-ambtenaar Jacob Pieter Gootjes uit Baflo. 3. De gemeente-ambtenaar Pieter Gootjes uit Baflo. Zij waren allen in het bezit van vuurwapenen. In de gemeenten Middelstum en Kantens is voorloopig het uur waar op de café's e.d. gesloten moeten zijn vervroegd tot 19 uur en het uur waarna men zich niet meer op straat mag begeven tot 20 uur. Nieuws in 't kort. Doodelijke val van kar. De 62-jarige melkslijter P. van Thillo uit Ossendrecht (N.-B.) had dezer dagen het ongeluk bij het vervoeren van hout van zijn kar te vallen, waarbij hij met het hoofd op den grond kwam. Hij werd naar het Alge meen Burgergasthuis te Bergen op Zoom vervoerd, waar hij Zaterdag aan de be komen verwondingen is overleden. Vrachtrijder na val van wagen overle den. De 72-jarige vrachtrijder Jan Kamphuis te Den Ham (O.) had het on geluk bij het inhouden van zijn paard van zijn wagen te vallen en onder den wagen te komen. Het paard liep door en voorbijgangers vonden later het slacht offer gewond op den weg liggen. Hij is aan de gevolgen van de bekomen ver wondingen overleden in het ziekenhuis te Almelo. Doodelljk ongeval. Den 71-jarigen K. is op het spooremplacement in Oud- IJmuiden een ongeluk overkomen, aan de gevolgen waarvan Hij is overleden. De man bevond zich bij een perron in de nabijheid van de vischhallen en bemerkte niet, dat men aan het rangceren was. Een vetpot van een langsrijdenden wagon raakte In K's kleeren verward, waardoor de man werd meegetrokken. Eenigen tijd later bleef hij tusschen rails en perron liggen, doch hulp mocht niet meer baten. Ruim 23.000 gld. aan geld en juweelen gestolen. Onbekende daders hebben kans gezien bij een familie in de Peel- landstraat te 's-Hertogenbosch voor ruim f 23.000 aan geld en juweelen weg te ha len. De bewoners hadden een bedrag van ruim f 19.000 in een geldkistje verborgen onder den vloer van dc woning. Deze bergplaats bleek echter ook al niet veilig te zijn, want de dieven hebben van een afwezigheid der familie gebruik gemaakt om den vloer open te breken. Tevens wordt een aantal juweelen, die een waar de van ruim f 4000 vertegenwoordigen, vermist. Geheele klooster in korten tijd een puinhoop. De abt van het klooster vertelt. De abt van het door dc Anglo- Amerikanen vernielde klooster van Monte Cassino, bisschop Gregorio Diamarc, heeft voor den omroep van Rome in den loop van een inter view een verslag gegeven van de vreeseiyke oogenblikken, die k|j en de met hem ingesloten menschen benevens de naar het klooster ge vluchte vrouwen en kinderen tydens het luchtbombardement cn de be schieting door het vijfde leger heb ben moeten doormaken. De grijze prelaat, die zUn verkla ringen met zwakke, maar besliste stem aflegde, wees er allereerst op, dat hjj en zyn medebroeders vast vertrouwden op de door belde oor logvoerende partyen gegeven ver zekeringen, dat de kloostergebou wen gespaard zouden worden. „Wij voelden ons volkomen veilig" zoo ging de abt voort, „tot op 14 Fe bruari plotseling Amerikaansche vlug schriften boven ons werden afgewor pen, waarin men ons uitnoodlgde het klooster terstond te verlaten". Op de hier gestelde vraag, of er dan leden van de Duitsche weermacht op het gebied van de abdij geweest waren, ntwoordde de abt op beslisten toon: „Neen Geen enkele Duitsche soldaat Niemand". De Duitsche bevelvoering heeft niet alleen nooit een soldaat naar het klooster gezonden, met uitzondering van een Duitschen wachtpost aan de grens van het kloostergebied, maar men is den abt ook met 't grootste res pect tegemoet gekomen, toen hij zich zelf tot de Duitschg instanties ge wend had bijv. met het verzoek om hulp voor de door het oorlogsgebeuren in het nauw gebrachte bewoners van het stadje Monte Cassino. Het leven binnen de kloostermuren had zich, zoo ging de abt verder, tot laatste dagen binnen het kader van vreedzame kloosterlijke beslotenheid en rust kunnen afspelen. De kloosterge meenschap heeft haar door de horen der liturgie geregelde geestelijke dag werk in de abdijkerk kunnen verrich ten en zich overigens gewijd aan de wetenschappelijke studie. „Op deze vreedzame oase fladder den dus op 14 Febrari plotseling vlugschriften neer," verklaarde de abt verder, „die ons met het bom bardement bedreigden. Wy konden het niet gelooven. Ons ontbrak ook de tyd voor verder besluiten of da den, want reeds enkele uren later, in den vroegen ochtend van 15 Fe bruari, regenden de eerste bommen op ons klooster neer, In betrekke lijk korten tyd was het geheele klooster een puinhoop". De abt vermeldde vervolgens de vrceselijke tooneelen, die hij bij de vlucht uit zijn instortende werkkamer, waar hij zich bij den aanvang van den aanval had bevonden, had aanschouwd. De vrouwen en kinderen der klooster boeren, die in een zijvleugel van de a' dij onderdak hadden gevonden, lagen onder de ineenstortende muren en smeekten tevergeefs om hulp. „In plaats van een antwoord regenden nieu we bommen op de ongelukkigen neer. „Het waren de vreeselijkste oogenblik ken," verklaardde bij woordelijk, „die wij tijdens de catastrophe.' die ons klooster heeft getroffen, moesten bele ven". Desondanks was gepoogd zoo veel mogelijk zieken en gewonden te bergen tot ook die actie door de opnieuw be ginnende beschieting der Anglo-Ame- rikanen onmogelijk werd gemaakt. He laas heeft men daardoor een groot deel der zwaargewonden zonder hulp in het ineenstortende klooster - moeten achter laten. De grijze abt beschreef vervolgens de moeilijke afdaling der overlevenden met de door hen vervoerde g: wonden door de diepe ravijnen van het z.g Vallone-dal, tot zij eindelijk de eerste Duitsche linies ontmoetten, en door de Duitschers vriendelijk werden opgeno men. Eén bon» doodde 200 vluchtelingen. De pater-benedictijn Graziosi van het door de Angelsaksen vernielde klooster op den Monte Cassino heeft aan een vertegenwoordiger van het agentschap Stefani te Rome medegedeeld: De eerste dagen van Januari werd het klooster voor de eerste maal door het vuur der Engelsche en Amerikaan sche batterijen getroffen. Daarbij werd een uit den tempel van Apollo afkom stige antieke porfieren zuil vernield. Ook werd een schilderij van den be roemden schilder Giordano uit de 11de eeuw vernietigd. Met het naderbij komen van het front nam de beschieting van het klooster in hevigheid toe. Zij bereikte na den oden Februari haar hoogtepunt. Na uitdruk kelijk te hebben verklaard, dat er zich in het klooster geen enkele Duitsche soldaat bevond, deelde pater Graziosi mede, dat na den Sden Februari aller eerst het hooger gelegen deel van het klooster volkomen vernield werd, ver volgens de beroemde Loggia van het Paradijs en het Vagevuur en de oer oude bronzen deur der kerk, die in ie 11de eeuw te Konstantinopel vervaar digd was. Het eerste bombardement der Ameri kaansche vliegtuigen begon op 15 Fe bruari Bommen van allerlei kaliber kwamen op het klooster neer. Tijdens het bombardement werden alle be roemde historische dee'en van het klooster, als de beroemde bibliotheek, de kapittelzaal, ten deele volkomen nleld, deels een prooi der vlammen Een bom van groot kaliber sloeg door het gewelf in een vertrèk waar 200 vluchte lingen bescherming hadden gezocht. A' deze vluchtelingen werden rtaarbli ge dood. Ook toen het klooster bijna vol komen vernield was. 'zetten de Ameri kaansche bommenwerpers het bombar dement en de beschieting van het k'oos- ter met machinegeweren voort, tot het geheele klooster nog slechts een rooken- de puinhoop was. Nieuwe verwoestingen. De Angelsaksische terreurvliegers heb ben opnieuw in talrijke kleine plaatsjes in de provincie Florence door het uit werpen van bommen zware vernielingen aangericht. KeYken. ziekenhuizen en woonwijken werden getroffen. Zelfs al leenstaande boerenhofsteden werden be stookt. Santpoort wint van H.B.C. Zoo is dan nu ook de tweede Wes telijke kampioen bekend: het Haagsche VUC veroverde den titel, niet door een eigen fraaie prestatie, maar door de volledige medewerking van AJax, dat zoo onverstandig was, om van Blauw Wit te verliezen! Ware dat laatste niet gebeurd, de Hagenaars hadden dan vermoedelijk geen kam pioenswedstrijden kunnen aanschou wen, want dan zou dc beslissingswed strijd zeker door Ajax gewonnen zijn. VUC dus kampioen! Maar datzelfde VUC wist het ln Delft niet tot een over winning te brengen, zelfs niet tot een gelijk spel! Wel begon VUC goed en was het eerste half uur sterker, maar het bleek voor de zooveelste maat, dat de voorhoede geheel drijft op De Harder, die ln deze periode dan ook het eerste doelpunt maakte. Toen DHC in de twee de helft gelijk maakte, legde de Delftsche club een groot enthousiasme aan den dag en vond plotseling de goede combinatie. zeer regelmatige wijze werd VUC toen geklopt, al kwamen twee der doel punten ook op rekening van de VUC- achterhoede. die zich eenige missers ver oorloofde. VUC werd echter kampioen, want Ajax verloor van Blauw Wit, dat in de eerste helft de mindere was en ook na de rust niet direct opviel door beter spel. Maar direct na de rust kwam de gelijkmaker (Ajax had in de eerste helft de leiding genomen) uit een vrijen trap en toen Ajax vervolgens een strafschop niet benutte, voelde Blauw Wit haar kans! Nog zou al les vermoedelijk goed gegaan zijn, wan neer niet Blauw Wit even later uit een strafschop de leiding had veroverd. Toen was Ajax geslagen.... VUC (Voorwaarts - Utile Dulci - Combi natie) kwam ln 1919 in de eerste klasse, degradeerde spoedig weer en pas in 1926 werd opnieuw de hoogste klasse bereikt. In de eerste jaren was VUC slechts een zwakke ploeg, doch toen er jong bloed in het elftal kwam, werd het beter en thans werd clan eindelijk het kampioen schap behaald, dat, in de eerste plaats te danken is aan Bert.us de Harder. VUC is verder bekend geworden door haar won- dertent". het clubgebouw waarin de groote interlandgevechten werden klaar gestoomd. Op het oogenblik bezit VUC een goede ploeg, maar het valt te betwijfelen, of ze veel succes zal hebben ln de komende competitie. Door het besluit van het NVB-bestuur, om dit seizoen geen clubs te laten degra- deeren. zijn de overige wedstrijden van geen belang meer. Merkwaardig is ln- tusschen de nederlaag, welke Feijenoord tegen 't Gooi leed. En ook de nederlaag de Volewijckers tegen DWS mag als kleine verrassing bschouwd worden, al zal hier de reactie op het zware sei zoen wel de grootste factor geweest zijn voor deze nederlaag. Jammer, dat ln het Zuiden niet gespeeld werd, zoodat we nog niets nader gekomen zijn tot de beslissing. Tweede klasse A, In de 2e klasse A zorgde KFC er wel voor, dat haar mooie positie nog ver sterkt werd. want de 'Koogsche. behaalde een verdiende 7—2-overwinning op Alkm. Boys. die nu met HBC wel stevig onderaan staan. HBC was namelijk zoo onverstandig om thuis van Santpoort te verliezen en we gelooven. dat de Heem- stefedsche club - zonder Smit thans de zwakste ploeg in deze klasse Is. Geen noodcompeiitie Wel promotie, geen degradatie. Het Bestuur van den Nederland- schen Voetbalbond heeft besloten, dat het loopende seizoen niet als nood- competitie zal worden beschouwd. Er zal voorts wel promotie, doch geen degradatie plaats hebben. Een nadere uitwerking van dit besluit zal in het officieel orgaan worden opgenomen. O Ten aanzien van het door het Be stuur van den N. V. B. genomen be sluit inzake de competitie wordt, nog nader medegedeeld, dat het in de bedoeling ligt de kampioenen van verleden jaar en van dit jaar tegen elkaar in een volledige compe titie te doen uitkomen, waarbij dus iedere ploeg twee wedstrijden heeft te spelen. Bij een gelijk aantal pun ten beslist het beste doelgemiddelde. Is het doelgemiddelde gelijk, dan volgt nog een beslissingswedstrijd. De kampioenen uit deze competitie zullen tenslotte t.egen elkaar spelen om 't definitieve kampioenschap, om aldus te promoveeren naar de hoo- gere klasse. De ploeg, die dus een maal het kampioenschap in de afge loopen twee seizoenen behaald heeft, heeft dus voor 25 procent kans op de promotie. De ploeg, die zoowel dit jaar als verleden jaar het kampioen schap in de afdeeling behaalde, heeft momenteel 50 procent ksns op de begeerde promotie. OSV had heel wat moeite met dc Ken- nemers, doch wist toch nog een kleine 32-zege te behalen, met welke cijfers ook Alcmaria van HCH won. Alcmarla stond met de rust reeds met 3—u voor. doch kon zich tenslotte nog maar net hand haven ln de tweede helft! WFC—ZFC ging niet door. Derde klas**. In de 3e kl. A speelden GVO en HRC gelijk, 't Was een doelpuntenrijke wed strijd. waarin beide elftallen elk vijf keer het net vonden! In de 3e klasse B klopte Helder HFC met 3—1. Een zeer belangrijke uitslag, met het oog op de komende „promotie wedstrijden", want deze zege sterkt Helder moreel zeer! DTS won thuis van Bloemendaad met 2—1. wat ook al zeer goed te noemen is. Maar nog fraaier was de 3l-zege van Kinheim op dc sterke Zandvoortmeeuwen. die toch niet ge makkelijk te kloppen zijn. Halfweg ver loor thuis van TYBB met 2—4 en Terras vogels speelde gelijk tegen schoten, 1—l In de 3e klasse C wist Purmersteljn zoowaar gelijk te spelen tegen WMS (3—3)! JHK had natuurlijk geen moeite mot De Meer <c1) en TOG vergiste zich ook niet tegen De Germaan en won mei 2—0. SDW tenslotte klopte het zwakke WA met 5—2. Vierde klasse. In de 4e klasse A liet Watervogels zich niet verrassen door N.-Niedorp. dat den laatsten tijd een gevaarlijke tegenstander geworden is. De Heldersche ploeg won met 5—1. Vrone zag geen kans om Texel een puntje af te snoepen: de club uit St. Pancras verloor thuis met 0—2. In de 4e klasse C slaagde ADO er ln, Vitesse met 2—0 te kloppen, zooda.t nu ook hier alle spanning geweken ts. Jam mer voor Uitgeest, dat haar piaatsgenoo- te USVU met 2—0 versloeg en bij een mis stap van ADO nog een kansje gehad had. De overige uitslagen zijn ons nog niet bekend. VOETBALUITSLAGEN. EERSTE KLASSE. District I. XerxesHermes DVS af. DWS—De Volew. DFCSparta EDOStormvogels District II. VSVHaarlem RFCEmma Ajax—BI. Wit 't GooiFeijenoord DHC—VUC District III. HeraclesPEC District IV. BVV-MVV NAC—Eindhoven PSV—LONGA District V. VelocitasHSC LSC—Achilles VeendamLeeuw. af. 0—2 2—1 af. 1—3 3— 1 4—1 af. af. DISTRICT I. Tweede klasse A. HBC—Santpoort 3—5 KFC—Alkm. Boys 7—2 OSV--De Kennemers 3—2 Alcm. Victrix—RCH 3—2 WFC—ZFC af. Tweede klasse B. HerculesVolend. V. nog Zeeburgia Vriendenschaar 33 AFC—DOS 5—2 HVC—Watergraafsm. 2—2 DWV—Hilversum af. Derde klasse A. GVO—HRC 5—5 SuccesZaandijk onb. Derde klasse B. Terrasv.Schoten 11 HFC—Helder 1—3 DTSBloemendaa! 21 HalfwegTYBB 2—4 Kinheim—Zandv.m. 3—J Derde klasse D. FurmersteijnWMS 3—3 Jan Hanzeakwartier De Meer 81 TOGDe Germaan 20 SDW—WA 5—2 Vierde klasse A. Waterv.N. Niedorp 51 BKC—Oudesluis VroneTexel LSVV—Atlas onb. 0—2 af. Vierde klasse B. WW—MFC af. Always Forward Sporters 2t AndijkSEW onb. Handelaren in textiel gestraft. Reeds sedert het najaar van 1940 werden de klanten van de manufactu- rierszaak T. Kort te Hlppolytus- h o e f overvraagd, waarbij boter, spek, olie en suiker als extra-presta ties moesten fungeeren. De inspecteur voor de Prijsbeheersching sloot de zaak voor den tijd van 20 jaren en legde kort vóór deze periode een beroepsver bod op. veroordeelde hem tevens tot betaling van f 10.000.- boete en f 1000.- proceskosten, en verklaarde de in be slag genomen goederen verbeurd. In een aantal andere zaken tegen handelaren in textiel, die aanmerkelijk te hooge prijzen bedongen. onafge werkte producten afleverden tegen prijzen, welke gebruikelijk waren voor afgewerkte producten, of het kwantum van leveringen afhankelijk stelden van toeslagen boven de geoorloofde fac- tuurprijzen. deed de inspecteur even eens uitspraak. Zoo werd o.a. R. G. Un- tied. winkelier te Alkmaar, Laat 161. veroordeeld tot sluiting van zijn zaak met beroepsverbod gedurende 10 jaren en f 4000.— boete met verbeurd verklaring van in beslag genomen goe deren. POLITIEK WEEKPRAATJE. Het politiek weekpraatje, uit te zen den op heden, 21 Februari 1944. over Hilversum 1 om 18.45 uur. draagt den titel: „Als het om alles gaat". TELEFONISCHE OPROEP BERICHTEN. Ook voor de telefoondistricten Am sterdam (met uitzondering van het plaatselijk net Amsterdam) en Arn hem kunnen thans geen telefonische oproepberichten dat zijn oproepbe richten aan niet-abonné's voor een te lefoongesprek met den aanvrager meer worden aangenomen. Verduister van 18.15-7.30 u. 22 Febr.: Zon op 7.45 n., onder 18.04 w. Maan op 6.58 u„ onder 15.54 u. VRIJSTELLING VAN TEWERKSTELLING VOOR HANDEL, AMBACHT. HOTEL- EN CAFéBEDRIJF, ACCOUNTANTS. ADHI- NISTRATIEBUREAUX, BOEKHOUDERS EN BELASTINGADVISEURS. Verzoeken tot vrijstelling kunnen worden Ingediend tot 7 Maart '44. Met verwijzing naar het op 14 Februari 1944 gepubliceerde bericht wordt van be voegde zijde nog het volgende medege deeld: Buitenlandsche ondernemingen in Ne derland. d.w.z. ondernemingen, waarvan de eigenaars of het meerendeel der eige naars geen Rljksduitschers en geen Ne derlanders zijn, alsmede ondernemingen, waarvan meer dan 50 procent van het ka pitaal niet in Dultsch of niet in Neder- landsch bezit is, moeten haar verzoeken evenals de Duitsche ondernemingen indie nen bij de Deutsche Handelskammer für die Niederlande in Amsterdam of Rot terdam. Invulformulieren en Z-kaarten kunnen deze bedrijven eveneens bij de Deutsche Handelskammer verkrijgen. Alle overige bijzonderheden kan men vinden ln het uitvoerige bericht ln de pers, dat op 14 Februari gepubliceerd Is. Op weg neer hel strijdtoonecl De met Ju's aangekomen grenadiers be geven zich naar hun stellingen PK Sfthplm/O/H/P «r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1