NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Luchtoorlog neemt grootere vormen aan. Een vrachtauto met „zwarte" tarwe. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Schager editie: Scliagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 22 FEBRUARI 1944. Schager editie. 88e Jaargang, No. 44, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Hitier ontvangt commandanten uit het gebied van Tsjerkassy. Eikenloof voor generaal Lieb HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 21 Febr. (D.N.B.) Na de bevrijding van de ten Wes ten van Tsjerkassy afgesneden Dnitsche gevechtsgroep heeft de FShrer Zondag in zijn hoofdkwar tier de volgende commandanten van de troepenonderdeelcn ontvan gen, die daar ingesloten waren: den commandant van een vooruitge schoven afdeeling, luitenant-gene raal Lieb, die bij de doorbraak door den omsingclingsring de stoot troepen aanvoerde; den comman dant van de SS-pantserdivisie „Wi king", SS-Gruppenführer en luite nant-generaal der Waffen-SS Gil- Ie, wiens uit Germaansche vrijwil ligers bestaande divisie zich onder zijn leiding in de zwaarste gevech ten opnieuw zeer bijzonder heeft onderscheiden, en den commandant van de SS-vrijwilIigersbrigade „Wal lonië", SS-Hauptsturroführer Leon Degrelle, die na den heldendood van den commandant der brigade het bevel op zich genomen heeft en die zich in de beslissende door- braakgevechten schitterend gehou den heeft. De Führer heeft genoemden com mandanten persoonlijk de hun uit waardeering voor hun schitterend per soonlijk optreden en den heldhaftigen strijd van hun troepen verleende hoo- ge onderscheidingen overhandigd. Uit handen van den Führer ontving luite nant-generaal Lieb het eikenloof, be- hoorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis; SS-Gruppenführer ei luitenant-generaal der Waffen-SS Gil- le de zwaarden, behoorende bij het eikenloof van het ridderkruis van het IJzeren Kruis; SS-Hauptsturmführer Leon Degrelle het ridderkruis van het IJzeren Kruis. Verdere hooge onderscheidingen voor troepencommandanten en manschap pen, die zich eveneens onderscheiden hebben, zijn verleend en zullen door de plaatse'ijke bevelhebbers worden overhandigd. De Führer liet zich door de com mandanten een uitvoerige uiteenzet ting geven over hel verloop van zware en harde gevechten, die na een wekenlange worsteling bekroond wer den door de succesvolle doorbraak en het ontzet. Officieren vertelden. De hierboven genoemde hooge offi cieren hebben op de receptie van dc buitenlandsche en Duitschc pers eeni- ge mededeelingen gedaan over het verbreken van den omsingclingsring bii Tsjerkassy. Echter, voordat zij het woord kregen, legde de Rcichspresse- chef, dr. Dietrich. als inie;dmg..é8iJIBBE te verklaring' af. waarin hi.i zeide. dat men bijeengekomen was nm oo te tre den tegen één van de in^amste pogin gen tot m'sle'ding. die ooit in dn mili taire geschiedenis gedaan zijn. Op het moment, dar het den Duifsohen for maties gelukt was den omsinveMnss- ring te verbreken en contact met el kander te kriigen. heeft. h«t officieele Sovjetmssische ini'cht'nrrenbureau ge meld. dat de omvngo'de troenen ge liquideerd waren en heeft Staiin een desbet"effenden dagorder uitgevaar digd. De Duitseho militaire beriehtije- ving heeft zich helaas op dat tijdstip om militaire redenen nog niet kunnen uitlaten. Ondanks alles, zoo verklaar de dr, Dietrich, is het den 17den Fe bruari op verscheidene plaatsen ge lukt den omsingelingsring te verbre ken. Groote kameraadschap. Luitenant-generaal Lieb' keerde zich tegen de voorstelling, die bij vele men schen in het buitenland bestaat, dat tijdelijk ingesloten Duitsche formaties moreel gebroken zijn. Het tegendeel is het geval. Het is ook bij de omsinge ling van Tsjerkassy gebleken, hoe ka'm en bedaard de Duitsche soldaat het ocgenblik tegemoetziet, waarop hel bevel gegeven wordt uit den ring te breken. Nog tijdens de duisternis zijn op het bevolen tijdstip de eerste, twee de en derde stelling overmeesterd, en na het aanbreken van den dag werd ook de vierde stelling, waar het hardst om gestreden werd, veroverd. De ver liezen. zoo verklaarde luitenant-gene raal Lieb, zijn gering geweest. Op zijn minst is het allergrootste deel van de Duitsche soldaten ongedeerd in het front teruggebracht. De kameraadschap tusschen officieren en manschappen heeft ook in deze moeilijke uren haar hoogste vervulling gevonden. Luitenant-generaal Gille kwam be slist op tegen een dwaze tenden tieuze vijandelijke leugen, dat de hoogere officieren zich in veiligheid hadden gesteld. De dood van gene raal Stemmermann is het bewijs van de onverbrekelijke kameraadschap en trouw tusschen officieren en man schappen. Vastbesloten en kalm zijn de voorbereidingen tot uitbreken ge troffen en ondanks de enorme moei lijkheden is alles op het vastgestelde tijdstip nauwkeurig als een uurwerk verloopen. SS-Hauptsturml'ührer Degrelle, die deel uitmaakte van een afdeeling der achterhoede, deelde mede, dat in geen geval geheele formaties Duitsche troe pen, zelfs niet ter sterkte van een compagnie, door den vijand vernietigd zijn. Het is de taktiek van Stalin om bij den aanvang van een omsingeling op zijn minst het drievoudige aantal van de werkelijk ingesloten strijd krachten aan de wereld mede te dee- len, teneinde steeds nog te kunnen be weren. wanneer de troepen ontzet worden, dat de dan ontbrekende twee derden door de bolsjewisten vernietigd zijn. Het is de nationaal-socialistische geest, zoo verklaarde Degrelle, die zich in deze buitengewone overwinning der Europeesche en Germaansche soldaten openbaart De broederschap en de toe wijding aan den Führer, de toewijding aan het nationaal-socialisme hebben deze overwinning gebracht. Amerikanen boven Duitschland. Groot aantal aanvallers neergeschoten. In den vroegen middag van Maandag deed een door jagers begeleide forma tie Amerikaansche bommenwerpers wederom een aanval op Middenduitsch gebied. Naar het D.N.B, verneemt, wa ren de doelen klaarblijkelijk verschil lende vliegvelden in dit gebied. De Duitsche afweer ondervond veel hinder van het dichte wolkendek, doch niettemin kon de vijandelijke formatie verstrooid worden. Onmiddellijk nadat de Amerikanen over de Duitsche grens waren gekomen, werden zij door Duit sche jagers aangevallen, die hen op heen- en retourvlucht voortdurend in zware* gevechten verwikkelden. Een groot aantal der aanvallers kon wor den neergeschoten. Nauwkeurige cij fers betreffende de vijandelijke ver liezen zijn nog niet beschikbaar, aan gezien de gevallen van neerschieten nog gecontroleerd worden. De Ameri kanen moesten talrijke bommen op het vrije veld laten vallen, waardoor de uitwerking van hun aanval buitenge woon verzwakt werd. Vele branden in Londen. Volgens een Reuterberieht zijn door den Duitschen luchtaanval op Londen in den nacht van Zondag op Maandag „vele branden ver oorzaakt". Er ls een „regen van brand bommen" neergekomen. Alleen de doopeling leefde nog. Tij dens een doopplechtigheid in de kerk van San Andrea te Savona werden de vader, de grootvader, de overgrootvader en een aantal andere familieleden door een in- slaanden Britschen bom gedood. Alleen de doopellng leefde nog. (C.D.) Bekendmaking. Hel Bureau van den Bevelhebber der Weermacht in Nederland deelt mede: Steeds weer worden gevallen ge meld, waarin burgers verboden mi litaire gebieden of onderkomens, kampen, gevechtsstellingen, stellin gen enz. naderen en dan, door den wachtpost aangeroepen, niet onmid dellijk blijven staan. Met allen nadruk wordt de aandacht van de burgerbevolking er opnieuw op gevestigd, dat op ieder, die na sommatie niet onmiddellijk blyft staan, zonder voorafgaande waar schuwingsschoten onmiddellijk met scherp wordt geschoten. De som matie van een wachtpost moet steeds ernstig worden opgeval, aan gezien deze het strikte bevel heeft, niet alleen te schieten, maar ook te treffen. Bekendmakingen. De Höbere SS- und Polizeiführer deelt mede: On 15 Fehruari 1944 is het Poli- zeistandgericht te Soest, provin cie Utrecht, bijeengekomen en heeft de onderstaande leden van een groep terroristen ter dood ver oordeeld: 1. de student C o r n e 1 i s Burger uit Zeist, 2. schoenmaker C o r n e 1 i s Karman uit Baarn, 3. de student Rut V e e n e n- d a a 1 uit Tiel. Het overtuigend bewijs van hftn schuld is geleverd en de veroor deelden hebben bekend o.a aan de volgenc'e strafbare feiten te hebben meegewerkt: Moord op een ambtenaar van den Crisis Controledienst Muller op 3 November 1943, alsmede aan der overval op het distributiekantoor in Geldermalsen in September 1943 Bovendien waren zij voor een dee' in het verboden bezit van vuur wagens en hebben zii ophitsende anti-D.':tsche pamfletten verspreid Het vonnis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen, met den kogel voltrokken. O De Höhere SS-und Polizeiführer deelt mede: Op 14 Februari 1944 is het Po- lizeistandgericht in Assen bijeen gekomen en heeft de onderstaande leden van een groep terroristen ter dood veroordeeld: 1, de wegwerker Gerben De- siré Oswald uit Harlin- gen: 2. de kantoorbediende Gerril Schuil uit Harlingen; 3. de timmerman L o 11 e R o n- daan uit Beetgum; 4. de student Folkert Bergs- m a uit Delft. Het overtuigend bewijs van hun schuld is geleverd en de veroor deelden hebben bekend een pogin; tot moord te hebben gedaan op den Nederlandschen eersten luitenant der politie van Wijnen te Har lingen, alsmede op een anderen pro-Duitschen Nederlander. Bovendien hebben zij hun mede werking verleend bij overvallen o; verscheidene gemeentehuizen en distributiekantoren. Voorts waren zij in het verboden bezit van vuur wapens en hebben zij anti-Duitsche pamfletten verspreid. Het vonnis is, nadat het verzoek om gratie was afgewezen, met den kogel voltrokken. Onze duikbooten hebben in het Noor delijke deel van den Atlantischen Oce aan in taaie en zware gevechten met vijandelijke groepen duikbootjagers en bewakingsgroepen 11 conyooitorpedo- iagers tot zinken gebracht. Distancieeringsbewegingen aan het Oostfront. 11 torpedojagers vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Febr. (D.N.B.) Ten Zuiden van Kriwoirog, ten Oos ten van Sjasjkof, ten Zuiden van de Berezina en ten Zuid oosten van Witebsk mislukten talrijke, deels door pantser wagens gesteunde aanvallen der bolsje wisten. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Bij een aanval van pantser wagens verloor hij 20 van de 25 aanvallen de pantserwagens. In het Noordelijke deel van het Ooste lijke front voerden onze divisies in enkele sectoren ter verkorting van het front overeenkomstig het bevel distan cieeringsbewegingen uit. De opdrin gende bolsjewisten werden teruggesla gen. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front hebben zich de Beier- sche 97ste divisie jagers onder bevel van generaal-majoor Rabe von Pap- penheim en de Oost-Pruisische 24ste pantserdivisie onder bevel van gene raal-majoor Reichsfreiherr Von Edels- heim bijzonder onderscheiden. In Italië duren de heen en wee! gol vende zware gevechten in het lan- dingshoofd van Nettuno voort. Onze troepen sloegen verscheidene met steun van pantserwagens ondernomen tegenaanvallen van den vijand af, ver nietigden bij eigen aanvallen een vij andelijke compagnie en sloten ten Zuiden van Aprilia een gevechtsgroep van den vijand in. Hevige doorbraak pogingen van deze formatie en ont- lastingsaanvallen werden afgeslagen. Onze vèrdragende artillerie beschoot de havens Anzio en Nettuno met goe de uitwerking. Aan het Zuidelijke front verliep de dag zonder belangrijke gevechtshande lingen. Activiteit in dc lucht. Op 20 Februari des middags vielen formaties Amerikaansche bommen werpers verscheidene plaatsen in Noord- en Midden-Duitschland aan. Door brisant- en brandbommen ont stond hier en daar aanzienlijke schade, vooral in Leipzig. In de vroege mor genuren van vandaag ondernamen formaties Britsche bommenwerpers bij gesloten wolkendek een terreuraanval op het gebied van Stuttgart. Vooral in de woongebieden van Stuttgart werd schade veroorzaakt. Daarbij werden cultuurmonumenten, kerken en open bare gebouwen vernield. Onze lucht- verdedigingsstrijdkrachten vernietigden bij deze aanvallen ondanks veel hin der van de weersomstandigheden 49 Britsch-Amerikaansche vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige temmen weroers. De Duitsche luchtmacht viel in den afgeloopen nacht, met sterke formaties --.ware gevechtsvliegtuigen opnieuw Londen aan. Grocte hoeveelheden bri sant- en brandbommen veroorzaakten wederom uitgestrekte branden en ver nielingen in het stadsgebied. Economische rechter. Controleurs C. C. D. dekten de lading I Daar heeft zich in September van het rorige jaar in en om de Wieringermeei ;en geval afgespeeld, dat weliswaar tot de groote serie der zwarte-handelsprak tijken behoort, maar desondanks meer aandacht trok dan gewoonlijk, omdat de plannen werden uitgevoerd op niet-alle- daagsche wijze. De landbouwer J. Gravenmaker in de Wierlngermeer had een flinke partij tar we achtergehouden en wilde deze graag in den zwarten handel verkoopen Welis waar was deze boer niet direct actief lid van het gilde der zwarte' handelaren maar hij was genoodzaakt om naar meer dere verdiensten uit te zien, wilde hij zijn bedrijf in stand houden. Om dat duidelijk te maken, moeten we hier even op de heele zaak vooruit loo- pen en het pleidooi van mr. dr. Bulskool uit Schagen aanhalen, met welk pleidooi zoowel officier als economisch rechter vrijwel geheel accoord konden gaan. Boeren moeten een ruilmiddel hebben. Mr. dr. Bulskool dan vertelde, hoe Gra venmaker de tarwe had achtergehouden om een ruilartlkel te hebben, zooals vrij wel alle boeren, die niet over een flink kapitaal beschikken, een ruilmiddel moe ten hebben. Men verlangt van de boeren terecht, dat zij alles doen, om hun land zoo goed mogelijk te verzorgen en om den oogst zoo goed mogelijk te doen ge lukken. maar men vraagt zich ntet af. met welke groote moeilijkheden dezelfde boeren te kampen hebben. Deze Gravenmaker bijvoorbeeld kreeg voor het dorschen van zijn oogst voor drie dagen benzine toegewezen, terwijl hij veertien dagen noodig had om al het graan te dorschen. Mei de olie is het. precies hetzelfde geval. Wil een boer aan zijn verplichtingen t.o.v. rle voedselvoor ziening voldoen, dan moet. hij op clan destiene wijze aan verschillende artikelen zien te komen. Bovendien heeft men nim mer rekening gehouden met het feit. dat de bedrijfsonkosten voor de boeren enorm gestegen zijn, terwijl de prijs der producten op hetzelfde niveau gebleven is. Zij moeten paarden koopen tegen abnormaal hooge prij zen. zij moeten arbeiders te werk stellen, die hooge loonen vragen en zii moeten dit doen. of anders hun bedrijven vcr- waarloozen. Tot zoover het pleidooi van mr. dr. Bulskool. Gravenmaker intusschen had dus een 30 mud tarwe en verkocht die tegen een veel te hoogen prijs aan den landbouwer M. v. d. Bel uit Hoogwoud en deze op ziln beurt wist voor dit partijtje natuur lijk wel een gaatje. De groote moeilijk heid echter was, hoe men de partij op de meest veilige manier zou vervoeren en dus werden twee controleurs van den C.C.D. in den arm genomen. Het waren P. M van Konten en F,. Kok. beiden uit Amsterdam, die tot op dat oogenblik steeds trouw hun dienst hadden gedaan en altijd plichtsgetrouwe ambtenaren wa ren geweest. Zii kwamen echter in fi nancieel moeilijke omstandigheden en vergaten één oogenblik hun plicht.: zij stelden zich beschikbaar om met de be laden vrachtauto mee te rijden en aldus de lading te dekken Bovendien kozen zij een min of meer velligen weg. waar con trole tot uitzonderingen behoorde. Maar Juist dien dag van het vervoer was er wel controle op de route en de ambte naren, die den wagen aanhielden, beten zich niets wijs maken en namen alles in beslag. Onmiddellijk daarop werden bel de ambtenaren gearresteerd en geschorst uit hun betrekking. Thans, ruim 51/2 maand na het ge beurde. stonden de verdachten terecht voor den economischen rechter te Alk maar. Begonnen werd met de zaak tegen de beide controleurs. Van Kooten en Kok. Zij bekenden, wat hun ten laste was ge legd en verklaarden, dat zij elk als steek penningen 10 gulden per mud zouden ont vangen. zoodat zij aan de geheele partij elk 300 gulden verdiend zouden hebben. Hoe waren deze controleurs tot dezen misstap gekomen? Dat was de vraag, die de economische Nieuws in 't kort. f 25.000 aan bankpapier gestolen. De inbrekers, die den vorigen nacht een be zoek brachten aan een café tn de P. C. Hooflstraat, wisten waarschijnlijk wel, dat er wat te halen viel. De buit, dien zij er wegsleepten, bestond n.1. uit niet minder dan f25.000 aan bankpapier, drie heerencostuums, twee bruine marters en een bontmantel, welke goederen op f 5750 worden geschat. Doodelijke aanrtiding. Zaterdagna middag is de 41-jarige M. M., te Geleen, toen ze met haar rijwiel de Burgemees ter Lemmensstraat passeerde, geslipt en onder een autobus van de L. T. M. ge raakt. De vrouw werd zwaar gewond opgenomen en naar het. ziekenhuis te Slt- tard overgebracht, wsar ze enkele uren later is overleden. In kokend water gevallen. Terwijl de moeder even afwezig was, viel Zaterdag avond j.1 het 2-Jarig zoontje van de fa milie S. Kranendijk te Ittersum (O.) in een teil met kokend water. Het kind liep hierbij zulke ernstige brandwonden op dat geneeskundige hulp niet meer moelit baten en het Zondagochtend j.1. in het ziekenhuis te Zwolle overleed. Meisje overreden en gedood. Het vijf jarig dochtertje van de familie S.. wo nende aan het Oosterduinplein te IJmui- den-Oost, stak op den Wijk aan Zeeërweg aldaar, zonder op het verkeer te letten den rijweg over. Er naderde een motor rijder, die niet bijtijds meer kon rem men. Het kind geraakte onder de mo torfiets en werd vrijwel direct gedood. Uil het onderzoek van de politie is ge bleken, dat den motorrijder geen schuld treft. Britsche geïnterneerden misdragen zich. Vijf in Turkije geïnterneerden Brit sche vliegers, die in overtreding van een daartoe strekkend voorschrift eerst na middernacht en bovendien in beschonken toestand in het hun toegewezen hotel te rugkeerden. hebben zich aan den daar voor geposteerden Turkschcn schildwach' vergrepen. Een van deze vliegers een Britsche overste zelde tegen den Turk- schen generaal, die het toezicht op deze geïnterneerden heeft. op uitdagender toon: „Wat moeten Jullie Tuiken met e>is, Engelschen." Dit incident een der vele van dezen aard. die in Turkije plaats vinden, heeft lot een diplomatieken stap gevoerd. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander. In den leeftijd van 17—45 jaar. kan zich aan melden. teneinde gekeurd te worden voor: dc Waffen-SS, SS-wachtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tof de verzorging van fa milieleden. duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 Jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling. kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. rechter stelde en die ook den officier zeer Interesseerde. En het antwoord kwam: beide verdachten waren in moei lijke financleele omstandigheden geko men. Zij waren getrouwd, vader van resp. 2 en 1 kind en verdienden 150 gulden per maand. Een salaris, dat misschien niet de allerslechtste behoort, maar dat toch aan den zeer lagen kant is. De strafmaat. Mr. Feitsma, officier, had de omstandig heden, waaronder deze controleurs had den moeten werken, alsmede hun verle den, nagegaan en was tot de conclusie gekomen, dat hier twee goede ambte naren zich aan een ernstig vergrijp had den schuldig gemaakt. Hij kon zich de financieele moeilijkheden van beide ver dachten indenken en al mocht dit niet als excuus dienen, spr kon begrijpen, hoe ten slotte beide ambtenaren tot het ple gen van het misdrijf gekomen waren. Het was daarom, dat hij slechts een ge vangenisstraf eischte van 8 maanden met aftrek van 51/2 maand voorarrest. Mr. Meijer, de economische rechter, be gon met op te merken, dat het wensche- lijk is in het openbaar eens te verkla ren, dat speciaal de salarissen bij de spoorwegen en bij de C.C.D. schandelijk laag waren gehouden, vooral als men rekening hield met de verantwoordelijk heid van de ambtenaren aan deze instel lingen. Een grondige herziening van deze salarissen is noodig, opdat de amb tenaren hun taak naar behooren kunnen vervullen en niet naar middelen behoeven om te zien, om er iets bij te verdienen. Spr. hield met deze omstan digheden rekening en veroordeelde beide verdachten conform den eisch. Mrs. J. en D. Bulskool. verdedigers voor beide verdachten, hadden intusschen de zienswijze van den officier gedeeld en gesteund. De landbouwer Gravenmaker hoorde 3 maanden en 1000 gulden boete tegen zich eischen. Hij werd veroordeeld tot 3 maan den gevangenisstraf en een boete van 900 gulden. De chauffeur, die de partij tarwe ver voerd had, alsmede de koopcr van de partij, M. v. d. Bel, en de uiteindelijke kooper P. Edel uit Landsmeer, waren niet verschenen. Zij zullen over twee we ken terecht moeten staan. Taak en groei van Ie N.S.B. „Volk en Vaderland" van 18 Febr. geeft een uitvoerig verslag van het functionarissen-appèl der Vechtstreek j.1. Zaterdag te Vinkeveen, dat door de belangrijke rede van den Leider bij zondere aandacht verdient. Na uit voerig gesproken te hebben over de huidige politieke situatie in Europa en onze toekomstige mogelijkheden in het nieuwe Europa, waarin Van Kleffens ons slechts de rol van bruggehoofd en slagveld ten feehoeve van Engeland- Amerika wist toe te kennen, besprak de Leider o.m. de taak van de NSB en haar groei: „Uit deze enorme worsteling groeit als vanzelf de historische taak en roe ping van de Beweging. Zij is. in den waarsten zin van het woord, voor on6 volk de eenige kans. die nog rest om met eere hét Europa van morgen bin nen te schrijden. Doe daarom wat mogelijk is kamera den, zoo riep de Leider uit, om Beweging sterker te maken. En daarbij denk ik niet aan een geweldigen toe loop van nieuwe leden: zulk een mas- sastroom kunnen wij missen als kies pijn. Een ledental van tusschen twee- en driehonderdduizend lijkt mij ideaal. Wanneer die goed gevormd worden is de leiding van ons volk ver zekerd! De zuivering van de Beweging van binnengeslopen, slechte elementen, gaat onverdroten voort." Let er op, dat de menschen, gü bewegen wilt tot ons te komen, ook in het maatschappelyke leven bekwame, fatsoenlijke lieden zyn, waar de Beweging als zoodanig eer mee inlegt. Anderzijds stellen wij op deze karaktervolle menschen in dit uur te meer prijs, waar de situa tie aan de fronten de ruggegraatloo- zen en lafaards automatisch afschrikt. Zjj, die nu komen, gaan met ons te gronde of zullen met ons overwin nen: daarom willen ivij hen als eer- lyke kameraden in onze strijd gemeenschap opnemen. HET FRAAIE RAADHUIS TE NAAR- DEN Ook voor hot behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden strij den onze Vrijwilligers Gl/H/P m Officier ln de Waffen-SS kan tedei worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 23 Febr. 14 uur. Den Haag. gebouw Amlcltla Westelnde 15 Gratis reisbiljetten voor de been- en terugreis verkrijgbaar bij de Nehenstellen der Waffen S.S. Amstrrdam. Dam 4. Alk maar. Langestraat 56. Heerlen Saroleastr 25. Groningen. Heerenstraat 46. Enschedé Hen"elosehestraat 30 en het S.S.-Ersatz Codenummer brandstoffen. 's-GRAVENHAGE, 19 Febr. - He! publiek en de brandstoffenhande! wordt er op gewezen, dat het codenum mer van den brandstoffenleverancier. dat voorkomt op de oude stamkaart niet door de distributiediensten op de nieuwe kaart wordt aangebracht en evenmin door den verbruiker of brand- stoffenhandelaar daarop moet worden geplaatst. Het daarvoor bestemde vakje moet vooralsnog oningevuld blijven. Het codenummer, dat op de oude stamkaart voorkomt, blijft dus tot na der ten aanzien van de klantenbinding gelden. De brandstoffenleverancier dient zich, zooals is voorgeschreven, voor af levering er van te overtuigen, of het code-nummer op de oude stamkaart van den desbetreffenden klant overeen stemt met zijn codenummer. Wanneer deze nummers niet overeenstemmen, mag hij niet afleveren. Te zijner tijd zal nog worden bekend gemaakt, hoe aanteekening van het codenummer van den brandstoffen leverancier op de nieuwe stamkaart BIJ TWIST DOODGESTOKEN. Zaterdagavond om 10 uur is tenge volge van een familietwist de 40-jarige J. van Haperen, bijgenaamd „de kruk." door zijn zwager, den 29-jarigen Ver- meeren, in de woning van laatstgenoem de aan de Kortedubbelstraat te Bergen op Zoom door een messteek in het hoofd zoodanig verwond, de hals slagader werd daarbij namrlijk ge raakt dat hij vrij spoedig door ver bloeding is overleden. De dader, die eerst de vlucht had genomen, heeft zich Zondagmorgen op het politiebureau gemeld en is ingesloten. V. was zijn zwager, die van een zeer driftige natuur is, aanvankelijk uit den weg gegaan door zijn woning te ver laten. Maar op een onverwacht mo ment is hij teruggekeerd en heeft den doodelijken steek toegebracht. Het slachtoffer was gehuwd en vader van zes kinderen. Verduister van 18.15-7.30 u. nc,,-nu,vii„.i...v. 23 Febr.: Zon op 7.43 u„ onder 18.06 o. lcnmntitndo. Den Haag, Korte Vijverberg 5. Maan op 7.39 onder 17.18 u. HENGS TEN.. In het Dagblad voor Noord-Hol land lk weet niet meer in welke editie stond dezer dagen het volgende merkwaardige bericht te lezen: „Hier ter stede is een heng- stenvereeniging opgericht. Verschil lende leden zijn reeds toegetreden." Dergelijke regelen geven te pein zen. Volgens het woordenboek der Nederlandsche Taal dient onder een hengst een mannetjespaard verstaan te worden. De vraag rijst thans of de eigenaren dier hengsten wel weten, dat hun hengsten tot die hengstenvereeniging zijn toegetre den. Of ligt de zaak anders en moet men bij het woord hengst meer in het bijzonder denken aan een grof en onhebbelijk mensch? Ik heb on langs op de tram te Amsterdam tegen iemand, die een ander op de teenen trapte hooren zeggen: .Meneer, U bent een hengst!" De vergelijking acht ik overigens al lerongelukkigst, want ik heb nog nooit eenige overeenkomst kunnen ontdekken tusschen een paard en een man, die een ander op de tee nen danste. Doch dit terzijde. Wan neer bij zulk een hengstenvereeni ging zich verschillende leden aan melden, wel, dan is dat een reilen tot blijdschap. Want zelfkennis is een groote schrede op het pad naar verbetering. En men zal toch het pad der ver betering op moeten, om tenslotte alle narigheid, zooals oorlogen en dergelijke, de wereld uit te krijgen. Tot welke wijze beschouwingen het woord „hengst" al geen aan leiding geeft! OVIDIUS. J SCHAGEN. DIEFSTAL VAN AUTOBANDEN De 26-jarige expeditieknecht W. N. Q. te Schagen had zich Maandagmid dag voor den politierechter, mr. Al- blas, te verantwoorden vodr hel ont vreemden van twee autobinnenbanden. Te zijner verdediging voerde hij aan. dat hij slechts f 17.— per week ver diende en bezweken was voor de ver leiding een gemakkelijk extra'tje te kunnen innen. De officier, mr. De Brueys Tack. was van oordeel, dat verdachte zich niet bewust was, welke moeilijkheden hij daardoor anderen had gebracht en vorderde 2 maanden. Vonnis 6 weken TAXATIE PAARDENMARKT 21 FEBR. Aangevoerd 28 stuks waarvan 3 hitten f300—f 625; 14 paarden f250—f 1500; 3 paar den voor den dood: 8 paarden naar huis toe. Voor een volgende taxatie dus 17 paarden voor de verdeeling. Langedijk. Tafeltennis. - Vitesse II speelde een wedstrijd tegen Pro Patria I van Den Helder. De uitslag was, dat Pro Patria de overwinning behaalde met 64. Noordscharwoade. Dansavond Ans Neefkes. - Zondag avond heeft de danseres Ans Neefkes in ,Concordia" voor een vrij goed bezette zaal een dansavond gegeven. Zij voerde met piano-begeleiding van I.eo König een tiental dansen uit, welke alle reeds eerder werden besproken. Het publiek beloonde de danseres tel kens met applaus. Vooral „Suite oriën tale", „Ondergang" en „Gamin" werden zeer gewaardeerd. Aan de danseres werden bloemen aan geboden. Het was wel jammer, dat er tusschen de dansen geen aanvulling was. Een toelichting vooraf zou niet over bodig zijn geweest en zou zeker op zeer hoogen prijs zijn gesteld. Het op treden van een danseres is aan den Langedijk nu juist geen alledaagsche gebeurtenis. Aan velen zal de beteekenis der dansen zijn ontgaan, hetgeen onge twijfeld een der oorzaken zal zijn ge weest, dat de danseres niet steeds aller aandacht had. St. Pancrat. Vrone—Texel (V—2. Texel had In de eerste helft de beste kansen, mede dank zij den wind, die van doel tot doel stond. Weliswaar trachtte Vrone door snelle uitvallen aan den druk te ontkomen, maar dan ontbrak op het Juiste moment de schutter. In deze eerste helft doel puntte Texel twee keer, beide malen uit en schermutseling voor doel. Na de rust was Vrone de sterkste ei» bijna voortdurend werd er op de Texel- helft gespeeld. De niet schotvaardlge voorhoede kon het doel echter niet vin den en daarmee is de nul ln den eind stand verklaard. 't Zand. Laatste uitvoering „Kunstkring". - De laatste uitvoering van den Kunst kring. welke door Amicitia van Wie- ringen werd verzorgd, is een prachtig slot van dit seizoen geweest. Opge voerd werd het bekende stuk ..Wester man Zoon". De rollen werden stuk voor stuk zeer goed vertolkt. In het bijzonder de hoofdrol van Martha Wes terman (mej G. Bosker). Dat het pu bliek het spel wist te waardeeren. bleek wel uit 't daverend applaus, dat na ieder bedrijf opklonk. Amicitio heeft weer een uitstekenden indruk achtergelaten. Tot slot sprak de voorzitter, de heer Kroonenburg. een woord van dank voor het gebodene. Winkel. Der Zigcunerbaron. - Zaterdag en Zondag hadden de eerste uitvoeringen plaats van de operette „Der Zigeuner baron", uitgevoerd door de zangver- eenigingen Caecilia uit Barsingc-rhom, West-Frisia uit Winkel en het Zijper Salonorkest, alles onder leding van Nico Snel. De vereenigingen hebben moeite noch kosten gespaard om de uitvoering te doen slagen en dit is haar volkomen gelukt. Orkest, koor en solisten heb ben zich ten volle gegeven. De hoofdrollen werden vertolkt door mevr. BuisGrin, mevr. Blaauboer Tonk en den heer J. Meyer en ze deden dit op de bekende manier. Ook de overige rollen werden zeer goed ver vuld, terwi.il de verschillende koor werken zeer goed werden weerge geven. Jammer was 1 dat het toonecl t« klein is om alles goed tot zijn recht te doen komen. Aan 't slot braeh; 't pu bliek een ovatie en moest het laatste koor herhaald worden. Deh dirigent werd namens de ver eenigingen een bloemstuk overhandigd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1