NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nieuw Duitsch bombardements-systeem. HELDENDOOD VAN GENERAAL STEMMERMANN Een sterk en onafhankelijk Polen wordt gesticht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Schagcr editie: Scliagen: Laan 8U1. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 23 FEBRUARI 1944. SCnAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 45, 2 pagina's. Deze Conrant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contrast binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. De groote brandcatastrofe" trof Londen. EFFECTIEVER WAPENS. Zwarte zwermen, beladen met zware bommen, tezamen de zooge naamde explosieve kern vormend, en een brandtempo, dat door mid del van het nieuwe satellieten- systeem aanmerkelijk verhoogd is, dat zijn de nieuwe methoden en wapens, waarmede de Duitsch e Inchtraacht in den laatsten tijd eenige maien achtereen de Engcl- scbe hoofdstad heeft aangevallen. Aldus de Berlijnsche A.N.F.-cor- respondent. Zoowel van Duitsche als van Britsche zijde zijn over het resul taat van deze. aanvallen tot dusver weinig details verstrekt, alhoewel men uit de pubiicaties reeds kon concludeercn, dat zij zeer intensief waren geweest. Nu men echter aan de hand van de rapporten der Duitsche piloten en van de door de gevechtsvliegtuigen opgenomen filmstrooken dc uitwerking van de aanvallen heeft kunnen vaststel len, is men in leidende kringen van de Duitsche luchtmacht mededeel zamer geworden. Men spreekt in deze kringen over ..de groote brandcatastrofe", welke Londen in den nacht van den dertien den Februari, kort vóór het midder nachtelijk uur, heeft getroffen en men kenschetst haar als een brillante com binatie van de talrijke kleinere pa trouilleraids van het vorige jaar met het geweld van een modernen grooten aanval. Men zal zich herinneren, dat het Duitsche legerbericht in de laatste maanden van het vorige jaar herhaal delijk melding maakte van kleine luchtaanvallen op Londen. Indertijd berichtte ook de Daily Mail" eenige bijzonderheden over deze raids, onder andere dat de Engelsche luchtverdedi- gingsstriidkrachten na twaalf van der gelijke aanvallen er niet in geslaagd waren één der aanvallende Duitsche machines neer te schieten. Het blad schreef toen o.m.: Thans zijn het tien of twintig vijandelijke machines, die Londen aanvallen, maar wie garan deert. dat het er straks niet tweehon derd of meer zijn? 't Begon met verkennings vluchten. Thans blijkt, dat de kleine aanvallen van 1943 inderdaad slechts een soort van verkenningsvluchten zijn geweest, welke voor een groot deel door den zelfden Duitschen officier werden ge vlogen. Deze kapitein Werner von P. was verantwoordelijk voor het vast stellen van de gunstigste route langs welke Londen kan worden bereikt. Kapitein Von P. vloog zelf den eer sten grooten aanval mee en wel op den rechtervleugel van de spits der Duit sche luchtstrijdkrachten. Hij verklaar de na zijn terugkeer, dat de eerste groote vlaktebranden reeds na vier tot vijf minuten ontstonden, in plaats van na ongeveer vijftien minuten na het hoogtepunt van den aanval. Uit verschillende andere rapporten blijkt voorts, dal het in de bedoeling der Duitschers heeft gelegen deze vlak tebranden zoo snel mogelijk te ver oorzaken en wel met zoo weinig moge lijk machines en materiaal. Daartoe dienden eveneens de kleine aanvallen van 1943. waarbij men het zgn. satel- iietensysteem heeft uitgedacht. Alle bommen van zwaar kaliber, die de aanvallers meevoeren, worden in een zgn. zwarte groep in het midden der eskaders meegevoerd, zoodat de grootst mogelijke bombardementsconcentratie wordt bereikt. Daarnevens heeft men eert werkwij ze uitgedacht, welke de diverse bran den snel tot één groote vuurzee ver bindt. terwijl kringsgewijze daarom- •heen talrijke andere brandhaarden als satellieten voorkomen. Achter dit zoo genaamde satellietensysteem schuilt natuurlijk een pirotechnisch geheim, Bekendmaking. 10.000 gulden belooning. De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: In de avonduren van 15 Februari J 944 hebben onbekende personen een overval gedaan op de woning van den wachtmeester der politie Olij, Kometensingel 121 te Amster dam. E/e daders losten uit verschei dene pistolen ongeveer vijftien a twintig schoten van de straatzijde door het raam op de huiskamer, blijkbaar met het voornemen om den politiebeambte Olij te dooüen. Olij, Kometensingel 121 te Amster- daarentegen, die zich in dezelfde kamer bevond, werd door twee schoten zeer zwaar gewond. De brutaliteit van de terroristen, die dezen laffen overval hebben ge pleegd, blijkt wel het duidelijkste uit het feit, dat zij zonder met iets rekening te houden in de kamer hebben geschoten, hoewel zij kon den verwachten hierdoor ook an dere personen te' treffen. De bevolking wordt derhalve aangespoord mede te helpen bij het opsporen der daders. Voor ter zake dienende aanwijzingen, die tot ar restatie van dc daders leiden, wordt een belooning -van 10.000 gulden uitgeloofd. Er wordt met nadruk op gewezen, dat alle personen, die weten wie de daders zijn en deze niet aangeven, volgens de bepalin gen van de Ordnungsschutsverord- nung op dezelfde wijze gestraft kunnen worden als de daders zelf. Vanzelfsprekend krijgen alle per sonen. die de daders vóór of na het plegen van het misdrijf onderdak verleenen, dezelfde straf als de da ders. Ter zake dienende aanwijzingen worden door iedere Duitsche en Nedcrlandsche politic-instantie in ontvangst genomen. Doodvonnis voltrokken. Officieel wordt medegedeeld: De jood Max Werkendam uit Am sterdam. Nederlandsch staatsbur ger. is bij vonnis van het Deutsche Obergericht d.d. 13 December 1943 wegens verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis is. nadat de kwestie van gratiever- leening was onderzocht, voltrokken waarover niet gesproken kan worden. Het resultaat van deze experimenten heeft de Duitsche piloten dit blijkt uit hun mededeelingen zelf verrast. Ook de uitwerking van de nieuwe ex plosieve munitie is zeer tevredenstel lend geweest, meent men in stafkrin gen. Het geheim hiervan moet hoofd zakelijk in het kaliber gezocht worden. Britsche luchtverdediging overrcmpeld. Over den aanval zelf verklaren de Duitsche piloten, dat de Engelsche luchtverdediging volkomen overrom peld werd. Zij werd pas vijf minuten na het begin van den aanval actief. Dit verklaart ten deele ook de zeer lage Duitsche verliezen, die nog geen vier procent bedragen. Bovendien slaagden de Duitschers erin, onmiddel lijk na de eerste hevige kanonnade met bommen een aantal batterijen buiten gevecht te stellen, waardoor de Duit sche machines rustiger konden vliegen. De ballonversperring miste haar uit werking volkomen, daar deze zonder moeite overvlogen kon worden. De la ge verliezen schrijft men ook toe aan het falen der Britsche peilapparaten of aan de manschappen, die deze instal laties bedienen moeten. Dit kan men onder meer vaststellen uit het aantal Duitsche machines, dat de Britten bo ven Londen meenden te hebben kun nen vaststellen, doch dat veel te laag is. Een interessant beeld van den aan val geven ook de filmstrooken. die door begeleidende snelle gevechts vliegtuigen werden opgenomen. Hier op ziet men een soort zonnestelsel in oen krans van sterren en planeten. In het centrum ligt de gigantischevlak- tebrand, omringd door de blokbranden en de aparte brandhaarden. Churchil! over den oorlog. LISSABON, 22 Febr. (DNB). Naar Reuter meldt, heeft Churcbill heden in het Lagerhuis een rede gehouden, waarin hij begon met den nadruk er cp te leggen, dat hij ncoit de mee ning heeft verkondigd, dat het einde van den oorlog in Europa nabij is en dat Duitschland op het punt is ge naderd, waarop het zal ineenstorten. Nooit ook heeft hij Churchilleen garantie gegeven, dat het jaar 1944 het einde van den Europccschen oor log zou brengen. In dit opzicht heeft hij ook nooit een dienovereenkom stige verwachting laten doorsche- Post voor vrijwilligers! Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrij willigers, die dienen bij de verschil lende eenheden der Wafl'en-SS, of die in lazeretten, Genesungsheirae enz. liggen, het volgende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten in het vervolg geadres seerd zijn als volgt.:,. An das SS-Hauptamt D 11-2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an: (naam): (adres of veldpostnr.) Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertraging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten dui delijk" van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzen der moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook oen adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 100 gram is alles vrij van porti. Tijd schriften en pakjes boven de 100 gram moeten van Zulasungsmarken voorzien zijn als deze naar een veld postnummer gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Voor zwaardere pakjes tot 2000 gram moeten 2 Zulasungsmarken geplakt worden. Pakjes aan gewone adressen, dus niet aan veldpostnum mers. mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. O Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op den brief moet vermeld zijn: Lucht- veldpost. Luchtveldpostzegels en toe- iatingszegels worden door de vrijwil ligers aan hun familieleden toege zonden. O Het is in het belang der familie leden zelf, dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer ze kerheid. dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van be stemming aankomt. In het vervolg moeten dus bi'ieven. tijdschriften en pakjes voor vrijwilligers niet meer naar het SS-Ersatzkommando Nie- derlandc in Den Haag gezonden wor den! O De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Hollandsche post aan genomen en in plaatsen, waar kan toren van de Duitsche Dienstpost ge vestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpostwissels voor de vrijwil ligers bij alle- eenheden der weer macht of Waffen-SS. Nieuwe Sovjet-aanvallen afgeslagen. Straatgevechten in Kriwoirog HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 22 Febr. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht maakt be kend: Onze troepen leveren in Kriwoi rog met vooruit gedrongen vijande lijke strijdkrachten zware straat gevechten. Bij Swcnigotodka, ten Oosten van Sjasjkof, ten Zuiden van de Bcrezina en ten Noordoos ten van Rogatsjef werden vijande lijke aanvallen bloedig afgeslagen: plaatselijke penetraties werden op geruimd of afgegrendeld. Ook ten Noorden van YVelikije Loeki vielen de bolsjewisten tever geefs aan. Na vernieling van alle militaire installaties werden dc puinhoopen van de voormalige stad Cholm in het kader van een voor genomen distanciccringsbcweging ontruimd. Tusschcn het Ilmcnmecr en het Peipusmeer mislukten in verschei- dene sectoren vrij krachtige aan vallen. Generaal der artillerie Stemmer- mann, bevelhebber van de ten Westen van Tsjerkassy ingesloten en vervol gens doorgebroken gevechtsgroep, is op den laatsten dag van de doorbraak door een artillerievoltreffer op zijn auto gesneuveld. Hij heeft zich groote verdiensten verworven wat' betreft de onwrikbare houding en do doorbraak der gevechtsgroep. Het leger heeft met hem een bijzonder dapperen troepen commandant verloren. Situatie bij Nettuno verbeterd. In Italië konden onze troepen in verscheidene sectoren van hét lan- dingshoofd van Nettuno ondanks taaien vijandelijken tegenstand hun stellingen verbeteren.' Tegenaanvallen van den vijand op onze nieuwe linies werden afgeslagen, De ten Zuiden van Aprilia ingesloten vijandelijke strijdkrachten werden groepsgewijze opgeruimd. For maties Duitsche gevechts- en slag vliegtuigen zetten overdag en 's nachts haar aanvallen op het landingshoofd van Nettuno met goede uitwerking voort. In de haven van Anzio werden twee koopvaardijschepen met een in houd van 9000 brt. door bomtreifers zwaar beschadigd en verscheidene op slagplaatsen van benzine en munitie vernietigd. De luchtoorlog. In de middaguren van 21 Februari vielen formaties Amerikaansche bom menwerpers. krachtig door jagers be schermd. plaatsen in West- en Mid- den-Duitschland aan. De ontstane schade is gering. In hevige luchtge vechten en door luchtdoelartillerie werden 33 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 25 viermotorige bommen werpers. neergeschoten. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen bommen neer op West- en Zuidwest- Duitschlan'd. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in de vroege morgenuren van vandaag het gebied van Londen aan. Nieuwe luchtaanvallen. Onder krachtige bescherming door jachtvliegtuigen vlogen den 22sten Fe bruari formaties Britsch-Amerikaan- schc bommenwerpers naar het Noord west- en Zuidwestduitsche gebied. Reeds op den heenweg werden de vij andelijke formaties door formaties Duitsche jagers en jachtkruisers en door talrijke batterijen luchtdoelgeschut der Duitsche luchtmacht hardnekkig aangevallen. Bijzonder verbitterde luchtgevechten werden boven het ge bied van Midden-Duitschland gele verd. Hoewel op het oogenbljk nog geen juist e getallen omtrent neerge schoten vliegtuigen bekend zijn. kan verwacht worden, dat de vijand, gezien de voor de verdediging ten deele gun stige weersomstandigheden, aanzien lijke verliezen heeft geleden. Op de retourvlucht werd waargeno men, dat de formaties Amerikaansche bommenwerpers, die op den heenweg dicht aaneengesloten vlogen, volkomen uiteengeslagen waren en in kleinere onsamenhangende groepen de Kanaal- kust poogden te bereiken. Verduister van 18.15-7.30 u. 23 Febr.: Zon op 7.43 u.. onder 18.06 u- Maan op 7 39 u.. onder 17.18. u. ,,En de nieuwe ministers van Bui- tenlandsche Zaken van onze 16 onaf hankelijke Sovjet-Republieken heb ik maar meteen meegebracht tot het bij wonen van onze beraadslagingen, mijne heeren!" Teekening Harnoss/Orbis Holland Pax. KADER OPLEIDING GERMAANSCHE LANDDIENST. Eeuwen geleden trokken Nedcrland sche boeren en handelaars naar hei Oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven. Steden als Danzig en Marienwerder laten not heden den Nederlandschen invloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in 't blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds 50» Nedcrlandsche jongens en meisjes in den Germaanschén Landdienst, om het boerenwerk weer te leeren Later zui len zij zich eigen hoeven bouwen eri mede den grondslag leggen vctor een nieuwen Germaanschen boerenstand in deze gebieden De jongens en meisjes zijn ondergebracht in kampen ondei Nederlandsche leiding Over enkele weken begint de oplei ding van kampleiders(sters) voor den Germaanschen Landdienst. Zij, die meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding aan melden. Leeftijd 1825'jaar. Aanmelden bij: Germaansche Landdienst, Utrecht.' Koningslaan 9.. Nieuws in 't kort. Mevrouw Gandhi overleden. Volgens den Britschen berichtendienst meldt de zender Delhi, dat mevrouw Gandhi Dins dag op 74-jarigen leeftijd te Poena is overleden. Sedert het begin van dit jaar heeft mevrouw Gandhi, die met haar man tn arrest was. aan hartaanvallen geleden Zondag meldde de regéering te Bombay. dat zij een nieuwen aanval had gehad en dat haar toestand zeer ernstig was. F.sUandsche briadc naar huis, HJe Estlandsche brigade zal van haar tegen- woordlgen, frontsector in het oosten naar Estland tcrugkeeren. ten einde het eigen vaderland voor bolsjewistische troepen te vrijwaren. De eerste eenheden van deze brigade zijn reeds naar Estland terugge keerd. (C.D.) Geen pauselijke immuniteit, Het is niet te verwachten, schrijft de „Tele- graph", dat de Anglo-Amerikaansche luchtstrijdkrachten de immuniteit, van de pauselijke bezittingen buiten Vaticaanstad zullen respecteeren. Deze bezittingen zul len het risico op zich moeten nemen, ge bombardeerd te worden, aldus dit blad. Meer dan 2000 Miirókkanen gearresteerd. In verband met de ongeregeldheden in Fransch-Marokko hebben tle bezettings autoriteiten meer dan 2000 Marokkanen gearresteerd, na een belegering van de inboorlingeriwijk van deze stad, die vier dagen heeft geduurd. (C.D.) Hoe de griep woedde In Engeland. Tijdens dc groote griepepidemie, die van November tot Januari in lCngland heeft gewoed, zijn volgens de „News Chronl- cle" 10.800.000 biugors door deze ziekte aangetast, hetgeen beteekent, dat van elke vier Engelschen er één ziek was. Twee millloen gevallen v.aren van ge- compliceerden aard, daar zij gepaard gin gen met longontsteking en bronchitis. A.s. studenten en de N.A.D. Alle belanghebbenden worden herin nerd, dat ingevolge art. 3 van het Ar- beidsdienstplichtbesluit aan hen, die gaan studeeren aan een Nederlandsche universiteit of hoogeschool. als eisch wordt gesteld, dat zij hun Arbeids- dienslplicht hebben vervuld. Jonge mannen, die dit jaar voor hun eind examen middelbaar onderwijs hopen te slagen, om zich vervolgens te laten inschrijven als student, dienen zich, voor zoover zij niet om andere redenen vanwege den N.A.D. voor den dienst tijd in het tweede halfjaar 1944 wor den opgeroepen, vrijwillig aan te mel den bij één der N.A.D.-aanmeldings- bureaux. De Nederlandsche universiteiten en hoogescholen houden hiermede zeer wel rekening en overeenkomstig daar mee beginnen de colleges voor eerste jaarsstudenten pas na afloop van den N.A.D.-diensttijd in het tweede half jaar 1944. De vrijwillige aanmelding van aan staande studenten voor den diensttijd van 5'/: maand staat open tot en met 14 April. Bij niet-slagen voor het eind examen middelbaar onderwijs wordt op onmiddellijk verzoek bij het desbe treffende N.A.D.-aanmeldingsbureau de vrijwillige aanmelding geannuleerd. Uitvoeringsbeschikking inkomstenbelasting. 's-GRAVENHAGE, 22 Febr. De Ned. Staatscourant van 21 dezer bevat de zev.nde uitvoeringsbeschikking in komstenbelasting. waaraan o.m. het vol gende is ontleend: De termijn gedurende welken kan worden nagevorderd was tot dusver voor de inkomstenbelasting drie jaren, gere kend van hét begin van het belasting jaar af. Bij de zevende uitvoeringsbe schikking is nu een termijn gekozen van vijf jaren na afloop van het belas tingjaar. In de plaats van de viervou dig.- verhooging op de belasting, te weinig geheven over één der navorde ringsjaren, treedt een enkelvoudige ver hooging op het over elk navorderings jaar te min geheven bedrag. Ook voor de inkomstenbelasting zal de verdubbe ling achterwege blijven, wanneer van geen opzet of grove onachtzaamheid van de zijde van den belastingsplichti- ge blijkt. Navordering is ook mogelijk, indien nog in het geheel geen aanslag is op gelegd en de normale gelegenheid tot het opleggen van een oorspronkeltjken aanslag is voorbijgegaan. Evenals voorheen wordt, een aanslag tot navordering, vastgesteld na het overlijden van den belastingplichtige, gesteld ten name van zijn erfgenamen. In de uitvoeringsbeschikking zijn de formaliteiten, aan de navordering voor afgaande, eenigszins anders geregeld dan lot dusver het geval was. Dit houdt o.m. verband met de omstandigheid, dat art. 1 navordering ook dan mogelijk maakt, indien een verplichting tot het doen van een aangifte niet heeft he- staan. Het verstrekken van onjuiste in lichtingen, mondeling of bij bezwaar- of beroepschrift, kan z.eer wel voorko men bij hen, die niet tot het doen van een aangifte gehouden zijn (al zijn zij dan wellicht wel gehouden geweest tot het verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet). Er is geen reden, degmen dio zich daaraan schuldig ma ken, de hand boven het hoofd te hou den enkel omdat hun geen aangiftebil jet is uitgereikt. Een Schokker geboren! SCHOKLAND. 22 Febr. Sedert 1859. toen het eiland wegens het gevaar der stormvloeden ontruimd meest worden, was het niet meer voorgekomen, dat er een jonge Schokker op het vroegere eiland in de Zuiderzee. Schokland, was gebo ren. Hot was dus welhaast een historische gebeurtenis, toen dezer dagen een kleine wereldburger in het gezin van den cantinehouder van het kamp Schokland, den heer Fokkinga. zijn intrede deed. Churchill sprak Engeland buigt voor de Sovjet-eischen. LUCHTAANVALLEN NOG HEVIGER Churchill, dc Britsche minister president, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de. Engelsch-Ameri- kaansche luchtaanvallen op Dnitsch- land thans beschouwd moeten wor den als ..het hoofdoffensicf" der Geallieerden In het voorjaar en in_ dert zomer van dit jaar zullen deze aanvallen op Duitschland nog he viger worden. Het luchtoffensief Is het „fundament", waarop dc Geal lieerde plannen voor een overzee- sclie invasie worden gebouwd. De gedachte, dat de An"lo- Amerika nen het „eersterangsinstrument", de luchtmacht, zouden beperken, wordt door de Geallieerde regeertn- gen niet aanvaard. Als oorzaak van „het teleurstellende verloop der operaties" in Italië noem de Churchill het weer. Het is overigens niet mogelijk, ..een groote omsinge lingsbeweging van amp'.tibischen aard aan de Oost- of de Westkust van Italië uit te voeren." In Zuid-Slavië is Tito een „voortref felijk leider". Zfjn partisanen zijn de oenigen, die in Zuid-Slavië werkelijk tegen de Duitschers vechten. Met bitrekking tot de besprekingen van Cairo, Teheran en Moskou zeide Churchill- „Tusschen de drie groote mogendheden zouden zeer weinig mee- nit.gsverschillen bestaan, als haar ver tegenwoordigers eens in de maand bij een konden komen. Ik hoop, dat het mogelijk zal zijn. in het verdere verloop van den oorlog dergelijke besprekingen te houden. Churchill verklaarde voorts de kwestie van het toekomstige Polen persoonlijk met Stalin te hebben aan gesneden en met zeer groote voldoening van Stalin te hebben vernomen, „dat deze vastbesloten is, een sterk, inte graal en onafhankelijk Polen als een der leidende mogendheden van Europa tol stand te brengen en te handhaven. Ik ben ervan overtuig, dat dit besluit een voorbeeld is van de vaststaande politiek der Sovjet-Unie." Churchill zaide overigens veel begrip te hebben voor het Sovjetstandpunl, dat Rusland het recht heeft, „zich te beveiligen te gen toekomstige aanvallen uit het Westen." Sicgfried Horn over Churchill's rede. De diplomatieke correspondent, van het D N. B., dr. Siegfried Horn, schrijft: „Churchill bevestigt, dat de te Mos kou en Teheran getroffen overeenkom sten ten volle geldig blijven, dat de Sovjetaanspraken op een Westgrens, die beantwoordt, aan hun subjectieve vei ligheidsbehoeften, gerechtvaardigd zijn en door Engeland van harte ondersteund worden, dat een Polen, dat door de Sovjets „bevrijd" moet worden en hun daarvoor dank verschuldigd is, voor gelicdsafstand in het Oosten schadeloos gesteld moet worden door annexatie in het Noorden en het Westen ten kóste van Duitschland. Churchill geeft toe, dat hij persoonlijk met Stalin het Poolsclie vraagstuk behandeld heeft en „met voldoening" heeft vernomen, dat Moskou voor^ ander is van de vorming van een sterk Polen, dat natuurlijk voorzien is van een regeering. die den Sovjets aan genaam Is en dat daardoor gelijkgescha keld Is. De Britsche premier noemt dit besluit, dat klaarblijkelijk is medege deeld in Stalin's laatste schrijven aan Churchill, een „voorbeeld voor de vastgelegde politiek der Sovjet-Unie." Daaruit volgt, dat Engeland buigt voor de Sovjet-eischen in het grenscon flict met Polen en daarmede zijn vroe gere veiligheidsgarantie voor Polen wijzigt in een veiligheidsgarantie voor de Sovjet-Unie, welke 't totstand bren gen van een in Westelijke richting voor uitgeschoven Polen erkent als een feit, waartoe Moskou heeftbesloten en die een voorbeeld is voor verdere actie van de expansiepolitiek der Sovjet-Unie, waarmede ook het Sovjet-Tsjechische pact en de aanspraken van Moskou op gebieden in het Noorden en Zuidoos ten van Europa indirect worden goed gekeurd, Churchill's rede staat dus in het tee lten van de volledige en definitieve ca pitulatie voor Moskou en van het af zien van belangrijken politieken invloed in Europa. Om zijn landgenooten dit i'eit smakelijker op te dienen, zingt de premier een loflied op de bijdrage van Britsche luchtmacht en vloot aan den oorlog. Wij hebben hier geen reden om hem zijn illusies over de vermeende sterkte der Duitsche legers of zijn hoop op de intensiveering van den luchtoorlog te ontnemen. Beslissing nog niet aanstaande! De verklaringen van Churchill over den militairen toestand worden in Duitsche politieke kringen teekenend geacht voor de onzekerheid in de bc- oordeeling van de factoren, die van be lang zijn voor de beslissing. Als Chur chill er thans voor terugdeinst, nog voor dit jaar een beslissing te voorspellen, dan kan men, aldus zegt men te Berlijn, herinneren aan vroegere proefetieën van den premier, die reeds 1943 het jaar der overwinning had genoemd. Als Engeland er in 4l/s jaar alleen in ge slaagd is, een bruggehoofd te Nettuno te vormen en een 120 kilometer lanf front in Zuid-Itallë tot stand te bren gen, en dat nog wel in hoofdzaak met steun van de Vereenigde Staten, dan meent men de vraag te mogen stellen, hoe lang Engeland eigenlijk nog oor log denkt te voeren om het doel te be reiken. S.teciale belangstelling hebben te Berlijn Churchill's verklaringen over den luchtoorlog gevonden. Dat Hfl zich voorstander verklaarde van de metho den eener oorlogvoering, die reeds lang is gekarakteriseerd en gesymboliseerd door uitdrukkingen als „woonblokkra ker" en „Murder Incorporaled", heeft in Berlijn geen verrassing gewekt, ter wijl zijn aankondiging, dat in het voor jaar en den zomer heviger bomaanval len op Duitschland verwacht kunnen worden en deze 't fundament voor de komende beslissingen zullen vormen, i: zooverre de aandacht trekt, dat volgens deze woorden de beslissing geenszins vlak voor de deur zou staan Churchill dementeert dus. aldus verklaart men. zijn onlangs in de wandelgangen van het Laeerhuis afgelegde verklaring, dat nog vóór de maand Maart de grootste militaire operaties uit dc wcreldgi schiedenis verwacht konden wordeiv, Volgend voetbalseizoen volkomen normaal. Versterkte degradatie wordt toegepast. Het bestuur van den Nederlandschen Voetbalbond heeft ten aanzien van de bekercompetitie 1943-1944 beslo ten dat de vercenigingen, die in ver band met het reeds eerder gepubli ceerde besluit promotiewedstrijden moeten spelen, worden uitgesloten van het deelnemen aan de bckcrcom- petitie. Vervolgens werd ten aanzien van het volgend seizoen besloten, dat het als een normaal seizoen zal dienen te worden beschouwd: een versterkte degradatie zal dan plaats hebben om daardoor de afdecltngen wederom op normale grootte terug te brengen. KINDEREN KRIJGEN SINAAS APPELEN. fs-GRAVENHAGE. 22 Febr. Voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar zal wederom 500 gram sinaasappelen be schikbaar worden gesteld. Men moet hiertoe den bon Versnaperingen 10 vóór of op Zaterdag 26 Februari a.6. bij zijn groentenhandelaar inleveren. De aflevering der sinaasappelen zal met ingang van 4 Maart a.s. geschie den. BEREIDING VAN CROQUETTEN. 's-GRAVENHAGE. 22 Febr. De be reiding van croquetten, waarin voor het meerendeel een groot percentage aardappelen wordt verwerkt, is voorl aan. blijkens een officieele publicatie, verboden, tenzij hiervoor speciale ver gunning wordt verleend. SCHAGEN. JETTY VAN BEEK DANST Vrijdagavond a.s. danst de Hoorn- sche danseres Jetty van Beek in hotel Igesz te Schagen. Deze danseres, die zoowel in binnen- als buitenland een mooie carrière achter den rug heeft, behoort zonder twijfel tot de beste jonge danseressen, die Nederland op het oogenblik aan te wijzen heeft. Zij heeft reeds volkomen haar eigen en edelen vorm gevonden. Kortgeleden zag ik haar optreden in het Wilson-Theater te Hoorn. Het was de eerste maal. dat ik deze begaafde danseres zag en ik kreeg reeds ter stond onvergankelijke indrukken van haar nobel kunstenaarschap. Jetty van Beek is niet wat men noemt een luchtige, fladderende geest, die als een vlinder van de ééne bloem naar de andere zweeft. Zij is een jonge vrouw, die de zon in d© ziel draagt en toch bij voorkeur de scha duwpartijen van het leven zookt, waar de droom» een bedwelmender kleur krijgt en inniger wordt. En zoo is ook haar kunst. Zij beeldt bij voorkeur de donkere, de teedere tonen van het le ven uit. En zij doet dit op een mees terlijke en op een diep-ontroerende wijze. Maar Jetty van Bock bezit niet slechts groote hoedanigheden als scheppend kunstenares, zij is ook een voortreffelijk paedagoge, een uitmun tend leerares. De Schagensche danse res Ans Neefkes heeft o.a. bij Jetty van Beek haar opleiding genoten en wanneer men aan het succes van de leerlinge de kwaliteiten van de leer meesteres mag afmeten, wel, dan is Jetty van Beek inderdaad een leerares van den eersten rang. Het optreden van Jetty van Beek in hotel Igesz mag zeker door Schagen als een kunstorostatie van hoog gehal te worden beschouwd. De waarachtige kunstenares en kunstenaressen zijn he laas te schaarsch dan dat men de wei nige niet naar waarde zou schatten. H. P. v d. AARDWEG. HANDELSREGISTER. Bestuurswijziging: Den Helder: Cocip. Aank.- en Verkoop ver. „Het Noorden" G.A., Julianadorp, Rijksweg 61-62. Andere wijzigingen: Anna Paulowna: D. Keppel Jz.. Lotweg 10, handel in hooi enz., verplaatst naar Wieringerwaard, Groote Buurt A 83. Heerhugowaard: N. de Wit, Middenweg C 40, landb.bedr. enz., rechtsvorm gewij zigd. Opheffingen: Anna Paulowna: Fa. P. en W. Lang»- laan, Zandvaart 131, Breezand, bloem- bollenkweekerij en -handel, Heerhugowaard: E. BIng, Middenweg O 162a, grossierderij ln vet enz. „VOLK EN BODEM" ONDER NIEUWE LEIDING. Een tijdschrift, dat een brceden lezerskring ver dient. Het maandblad „Volk en Bodem" wordt thans in nieuwen vorm onder nieuwe leiding uitgegeven bij Nenasu te Utrecht. Uit het pas verschenen Ja- nuari-Februari-nummer blijkt, dat D. v. d. Bospoort de leiding op zich nam. „Volk en Bodem" moet op bescheiden wijze mede den nieuwen tijd een zoo- danigen inhoud en zulke vormen ge ven, dat het volk van Nederland dien nieuwen tijd niet alleen aanvaarden, maar ook met vreugde beleven kan. De levensboom van ons volk was weliswaar door ernstige ziekten aan getast, zijn vruchten werden ondeug delijk en zijn dracht was niet rijk meer, de oeroude waarden, welke ons gemaakt hebben tot het volk. dat we waren, zijn er echter in wezen nog en zij stichtten het geloof, dat we weer kunnen worden: gezond en sterk, vruchtdragend en voorbeeld-gevend. „Volk en Bodem" zal op den grond slag van de oude natuurlijke levens wetten. welke in het nationaal-socia- lisme opnieuw gestalte gekregen heb ben. streven naar een degelijke voor lichting. zoowel van agrarisch-techni- schen als van cultureelen aard. De hoofdopsteller belicht in een ru briek de bel eekenis van het falen der hongerblokkade, dank zii de successen van de nationaal-soclalistische agrari sche politiek. Verder wijdt de schrijver een beschouwing aan de jongste Duit sche bevolkingsstatistiek, waaruit de waarde van een bodemverbonden boe renbevolking voor het instandhouden van het pas en volk nogeens weer dui delijk blijkt. Verder zijn daar artikelen over den grondslag der nationaal-socialistisehe 'andbouwpolitlek en haar practische beteekenis voor Nederland, over de di rectie van den landbouw, over den Trek naar de stad. boerenleenbanken, brienteelt. boerenliederen, enz. enz. De tijdsomstandigheden zullen wel oorzaak zijn. dat de rijke inhoud niet werd afgedrukt on het papier, dal hij waard was Niettemin zal „Volk en bodem", od den thans ingeslagen weg voortgaande. 2ijn plaats onder onze maandschriften veroveren. AVWtf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1