NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nederlandsche steden zwaar gebombardeerd. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 24 FEBRUARI 1944. SCÏTAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 46, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in dett Editie 11 ct. per tn.m. Rij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebecle oplage op aanvrage. Nijmegen, Arnhem en Enschedé ernstig getroffen. Technische nooddiensten verleenden hulp. Dinsdagmiddag zyn ecnige steden in het Oosten van ons land hel doelwit geweest van Angelsaksische bommenwerpers. Het waren Nij megen, Arnhem en Enschedé. Nijmegen vooral werd in erge mate getroffen door dc explosieve bommen en het aantal slachtoffers is daar zeer hoog. In Enschede werden hoofdzake lijk brandbommen geworpen, die weliswaar groote vernielingen aan richtten, doch het aantal dooden is daar gelukkig niet zoo hoog. In Arnhem werden twee woonwijken zeer ernstig getroffen met al de gevolgen van dien. De catastrophc in Nijmegen De oude stad Nijmegen werd, zooals reeds opgemerkt, zeer zwaar getroffen De Angelsaksische bommenwerpers, die men zoo vaak hoog over had zien vlie gen op weg naar de Duitsche steden keerden zich plotseling tegen deze Nederlandsche stad. Op tal van plaat sen vielen brisant- en brandbommen die onmiddellijk een groot aantai slachtoffers maakten. Steekvlammen schoten op uit de stad en de toren.- van de veertiende-eeuwsche St. Ste- venskerk en die van de Kirmel, hei meesterbouwwerk van Ed. Cuypers zag men waggelen en omlaag storten Overal in de straten vielen menschen neer, bloedend, verminkt. Gehee'e straten waren plotseling in een vuur zee veranderd, te midden waarvan ge wonde menschen om hulp jammerden Vier kerken brandden De brandweer stond voor een schijn baar hopelooze taak, vier kerken brandden als laaiende fakkels, want behalve de Stevens en dc Karme< brandden ook de SI. Canisiuskerk van de Paters Jezuïeten en de St. Fran- ciscus. Snel breidde het vuur zich U't Men redde wat te redden was, mer. bluschte waar men kon, men hielp waar maar mogelijk. Hier vroeg men niet naar geloof of stand of politieke gezindheid. Plotseling vormde zich in de massa der wanhopigen en vertwijfelden een legertje van bezonnen hulpvaardige menschen aaneen. De brandweer la ter versterkt uit omliggende plaatsen de dienst der luchtbescherming, het politiecorps, W.A. mannen, en talrijke andere vrijwilligers waren uren lans bezig om het vuur meester te war den, gewonden te verzorgen en menschen te helpen, die met één sla? beroofd waren van hun bezit Gered de meubelen werden op pleinen en in parken bijeengebracht. D3kloozen kregen den eigen dag r.og van ge meentewege warm voedsel. Het aantal dooden en gewonden is r.og niet bij benadering op te geven talrijke slachtoffers liggen no? ondei Verbitterde strijd in het Oosten. Kriwoirog ontruimd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Febr. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt m: de: Ten Zuidoosten van Kriwoirog braken onze grenadiers, door storm- geschut gesteund, door de vijande lijke stelling heen en brachten den taai weerstand biedenden bolsje wisten in den verderen aanval zwa re, bloedige verliezen toe. Dc stad Kriwoirog werd na verbitterde ge vechten en na vernieling van alle voor den oorlog belangrijke instal laties ontruimd. In het gebied van Sweningorodka en in het gebied ten Zuiden van de Pripet verliepen eigen aanvallen met succes. Bij een verrassenden luchtaanval op het vliigveld Sjitomir werden twintig vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Terwijl ten Zuiden van de Berezina en ten Zuidoosten van Witebsk plaat selijke aanvallen der bolsjewisten wer den afgeslagen, duren ten Noordoosten van Rogatsjef de zware gevechten met doorgedrongen vijandelijke strijdkrach ten voort. In den Noordelijken sector van bet Oostelijke front verloopen onze distan- cleeringubewegingen ten Zuidwesten en ten Westen van het Umenmeer volgens plan. Ten Oosten van het Peipusmeer mislukten herhaalde aanvallen der bols- jewisten. Gisteren overdag verloor de vijand aan het Oostelijke front 47 vlieg tuigen. In Italië. In Italië deed de vijand in het lan- dingshoofd van Nettuno enkele ver- geefsche plaatselijke aanvallen. Daar bij werd een vijandelijke compagnie, die met steun van pantserwagens onze stellingen aanviel, vernietigd. Bij de voortgezette opruiming van het om- singelingsgebied ten Zuiden van Apri- lia werden gevangenen gemaakt. Onze formaties slagvliegtuigen zet ten haar aanvallen op de ontschepin gen van den vijand in de haven van Anzio voort en veroorzaakten nieuwe vernielingen en zware branden. Duur betaalde luchtaanvallen op Duitschland. In de middaguren van 22 Februari vielen formaties Amerikaansche bom menwerpers. krachtig door jagers be schermd. plaatsen in Midden-Duilsch- land aan. Tegelijkertijd vlogen Ameri kaansche bommenwerpers boven Zuid- Duitschland en het protectoraat. Door talrijke brisant- en brandbommen ont stond vooral in de woongebieden van enkele steden schade. De Duitsche luchtverdediging was ook gisteren bij den strijd tegen de Amerikaansche bommenwerpers succesvol. Zij vernie tigde 119 vliegtuigen, waaronder 95 viermotorige bommenwerpers. In den afge'nopen nacht wierpen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen bommen neer op plaatsen in het Wcst- Duitsche gebied. Ook Londen weer aangevallen. De Duitsche luchtmacht ondernam in den afge'oopen nacht een nieuwen doeltreffenden zwaren aanval op Lon-* den. Sterke formaties zware gevechts vliegtuigen bestookten het stadsgebied met groote hoeveelheden brisant- en brandbommen, die aanzienlijke schade en uitgestrekte branden veroorzaakten. de puinhoopen. De schade is enorm. De mooie oude stad is plotseling een zwaar gehavende stad, een toonbeeld van oorlogsellende geworden. De Groote of Stevenskerk te Nijme gen dateert uit de 13e eeuw. doet werd in haar huidige gedaante eerst tweehonderd jaar later voltooid. De to ren, die thans geheel is ingestort, trok de aandacht door zijn sierlijken, tuch tigen spits uit de 17e eeuw, welke-; eenige overeenkomst vertoonde mei dien van de Oude Kerk te Amsterdam De bomaanval op Arnhem In Arnhem waren in het bijzonder twee wijken, waarop een reeks brisant bommen zijn neergeworpen, welke rouw en ook groot leed van anderen aard hebben gebracht over velen. Tal rijke huizen werden volkomen ver nield. Bovendien kregen in de onmid dellijke nabijheid gelegen huizen zoo groote schade, dat zij volkomen onbe woonbaar zijn. Nog belangrijk grooter is het aantal huizen, die tijdelijk ge heel of gedeeltelijk onbewoonbaar zijn geworden door de gevolgen van den luchtdruk, die vele honderden ruiten c'eed springen, tallooze pannen van de daken rukte, plafonds ineen deed stor ten en inboedels ruineerde. Veel erger is nog. dat zooveal onschuldige levens plotseling zijn weggerukt en menschen misschien voor altijd zijn verminkt. De luchtbeschermingsdienst, de geneeskun dige dienst en de technische noodhulp zijn tertond begonnen met het aller voornaamste: het redden van zooveel mogdüjk menechenlevens. In den Iobp van den midag waren talrijke zwaar gewonden naar de ziekenhuizen overgebracht. Behalve de officieele diensten heb ben ook tal van burgers zeer doeltref fend hulp verleend. Dank zij de me dewerking van buurt genoot en, vrien den en kennissen hadden vrijwel alle rctroffenen binnen enkele uren nieuw onderdak. De ramp tc Enschedé In Enschedé werd vooral de arbei dersbevolking zwaar getroffen. En schedé \yas trotsch op zijn moderne arbeiderswoningen, nu ziet het met ver beten woede op de zwarte puinhoopen daarvan. Een zeer groot aantal brand bommen werd over de stad uitgestrooid waardoor talrijke en omvangrijke branden ontstonden. Met groote in spanning is men er tenslotte in ge slaagd de branden meester te worden Als een groote ramp voelt men ook de volkomen verwoesting van de prachtige openbare leeszaal en biblio theek. een der beste in den lande. Drie kerken zijn in de asch gelegd, een ka tholieke. een hervormde en een gere formeerde kerk. Het aantal dooden is tot nog toe nlel zeer hoog, maar de materieele schade is enorm. O Het kan niet anders of de kennis name van deze luchtaanvallen met hun vreeselijke uitwerking heeft bij het Nederlandsche volk een diepen weer slag gevonden, waarbij uiteraard de deelneming in het lot. dat zoo vele s'achtoffers heeft getroffen. over- heerscht. Iedereen zal .met ons afkeu ren. dat het steeds weer de burgerbe volking is, die een zwaren tol aan der, luchtoorlog betaalt. Daar waren in ons land reeds talrijke voorbeelden en deze zijn thans weer aangevuld mot een. dal in al zijn afgrijselijkheid maar al te duidelijk spreekt, vooral, waar naast vele menschenlevens ook tal van kerken en andere cultuurmonumenten verloren zijn gegaan. Voor ons staat echter vast, dat voor zoover het leed val^ t.e lenigen en de schade valt te herstellen, ons volk niet ten achter zal bijven. doch zich zal scharen achter het werk, dat door de verschillende hulporganisaties reeds op zoo loffelijke wijze ter hand is ge nomen. Verlaging van het melkrantsoen. 's-GRAVENHAGE. 23 Februari. De In dezen tijd van het jaar optre dende moeilijke melkpositie maakt nood zakelijk. evenals het vorige jaar, over te gaan tol een verlaging van het melk en het taptemelkrantsoen, die van tljde- 1 Ijken aard zal zijn. In 1943 moest reeds In Januari tot dezen maatregel worden besloten, dit jaar treedt verlaging tn met ingang van de Inmiddels op 20 Februari j.1 aangevangen distributieperiode De vermindering van liet melk- en het tapte melkrantsoen geldt voor alle categorien melkverbrulkcrs, met uitzondering van de groep der kinderen van 0 tot 4 laar, wel ke groep 51 4 liter gestandaardiseerde melk per week blijft ontvangen In ver band met deze tijdelijke verlaging zal voor het tijdvak van 5 tot en met 18 Maart a.s. slechts één bonnummer voor taptemelk en melk worden aangewezen In totaal heeft men dus gedurende de vierwekelljksche periode van 20 Februari tot en met 18 Maart a.s in plaats van over vier, over slechts drie taptemelk- of melkbonnummers de beschikking Het is derhalve noodzakelijk de melk, welke men op deze drie bonnummers kan verkrijgen, te verdeelen over de geheele periode van vier weken Teneinde hiertoe de ge legenheid te openen wordt de geldigheids duur der thans geldige bonnen taptemelk 09, taptemelk 10, melk 09 en melk 10 verlengd tot en met 18 Maart a.s Ver bruikers in het westen des lands dienen er bovendien rekening mede te houden, dat de verstrekking van taptemelkpoeder voor een deel van het taptemeikrantsocn gehandhaafd blijft en wel in dezelfde verhouding (voor vier weken 3 x 11/4 li ter taptemelk en 3 x 50 gram taptemelk poeder). Het ziekenrantsoen. Naar aanleiding van het bericht over het verlagen van het melkrantsoen kunnen wij op een desbetreffende vraag antwoorden, dat de ziekenrant soenen ongewijzigd gehandhaafd blij- Nienws in 't Icort. Oudste Francaise overleden. In een kleine plaats bij Pau Is op 105-jarlgen leeftijd overleden de oudste Inwoonster van Frankrijk. (C D.) HJk van vrouw gevonden. Dinsdag avond is In de portiek van een win kelpand ln dc Peperstraat te Leeuwar den het lijk va" een SS-Jarlgc vrouw ge vonden Dc politie acht het niet uitge sloten, dat hier misdrijf in het spoi is. Londen opnieuw zwaar gebombardeerd. Diverse aanvals-technieken. Gisternacht vond de zesde zware aan val van de Duitsche luchtmacht op Londen plaats. Deze aanval vormt een nieuw bewijs, dat de Duitsche lucht macht den slag om Engeland met toe nemende kracht voortzet. De laatste t'en dag->n hebben sterke Duitsche es kaders bommenwerpers alleen op de Britsche hoofdstad vier zware aanvallen ondernomen, waarvan de uitwerking nog krachtiger bleek te zijn dan bij de vroegere aanvallen, daar, zooals van militaire zijde verluidt, de eskaders thans waren ingevlogen. Het verrassend ste kenmerk van deze aanvallen i: ech ter de veelzijdige taktiek, die wordt toegepast. Vernomen wordt, dat de bevelhebbers der formaties bommenwerpers de aan vallen zeer varieeren en dat zij daarbij een heele reeks aanvalsvorrren hebben ontwikkeld, die den Engelschen afweer steeds weer in verwarring brengen. Nu eens past men de zoogenaamde wind roos-techniek toe, dan weer de spiraal techniek die op eer. middelpunt gericht is en waardoor ook de "roote schade in zekere voor den oorlog belangrijke ge bieden van Londen verklaard kan wor den. Daarnaast wordt ook gebruik ge maakt van de lijntaktiek, die de Duit sche vliegers „Ganzenmarschtaktiek" hebben genoemd, alsmede de zooge naamde wigtaktiek. Hoewel gisteren mét ongeveer gelijke sterkte als bii de eerste aanvallen op Londen werd eevlogen is het effect, dat door Duitsche verken ners konden worden waargenomen, bui tengewoon groot. Dit ge'dt in de eerste plaats voor branden in Oost-Londen. De b-correspondent van het A. N. P. meldt: In den nacht van 22 op 23 Februari is Londen wederom het doel van een aan val der Duitsche luchtmacht geweest. Voor den eersten keer wordt heden ln het legerbericht de term „groote aanval" gebruikt, waarop men in de Wilheim- strasse de aandacht vestigt Deze ter minologie wijst erop. dat de aanval van gisternacht heviger is geweest dan zijn oorgargers. Ook ditmaal werd wederom van het nieuwe aanvalssysteen en de nieuwe wapens gebruik gemaakt. In het uitzetten der grondsignalen in den vorm van lichtbakens door speciale vliegtui gen. welke door de Duitschers voorrii- ders genoemd worden, volgden de eigenlijke aanvallen, een geconcentreer de attaque van bommenwerper^, die in gesloten formaties hun doelen over vlogen. Vo'gens de mededeelingen van DuHsche piloten ontstonden wederom, gewe'dige branden en verwo?stin?en De luchtdoelarlillerie van de Britsche hoofdstad weerde zich uit alle macht tegen de binnenvliegende machines, doch zij vermocht niet de groepen ujit- een te slaan, a'hoewel het spervuur zeer hevip was De Duitsche bommen werpers vlogen wederom in verschil- 'ende hoogten en wel zooveel moge1 ijk boven en beneden de ontploffingsgren- zen der luchtdoelgranaten. Ook de mo derne Engelsche raketten-lucMdoe'- kanonnen, waarvan men In Groot- Bri'annië zeer veel verwachtte, konden de Duitsche formaties niet tegenhouden Volgens schatting van ervaren piloten, die in de Duitsche escadrilles meevlogen en die reeds vroeger aan aanvallen op Londen dee^amen. hebben de Engel schen de lucMdnelafweer rondom Lon den verdrievoudigd. Desa1 niettemin wordt slechts een ge ving oercentage der Duitsche machines venn5§t. Engelsche berichten spreken over zes neergeschoten machines. OOSTLAND ROEPT I 1 Ja, ook jou. Europa heeft boeren noodig, veel boeren, om de uit gestrekte gebieden in het Oosten te bewerken. Germaansche boe ren moeten het zijn. Kerels, die weten van aanpakken en die als het noodig mocht zijn hun grond kunnen verdedigen. Ook jij kunt boer worden. In den Germaan* schen Landdienst Worden jongens en meisjes van 14-16 jaar op genomen, die later in het Oosten willen koloniseeren Meld je daarom aan bi] den Germaanschen Landdienst, Koningslaan 9 Utrecht Verplichte openstelling van winkels. Van de zijde van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart wordt er de aandacht op gevestigd, dat met inga'ng van 1 Maart a. s. met betrekking tol de verplichte openstelling van winkels wederom de regeling van toepassing wordt, welke voor het zomertijdvak geldt. In ver band hiermede zullen van 1 Maart tot 1 November de brood- en banketbak kers-, kruideniers-, melk-, groenten- en fruit- en slagerswinkels op alle werkdagen van 9 tot 18 uur voor het publiek geopend moeten zijn. De ove rige winkels, waarvoor bedoelde ver plichting geldt, zullen 's Maandags van 13 tot 18 uur en op de overige werk dagen van 9 tot 18 uur geopend moe ten zijn. RADIOPRAATJE VAN MAX BLOKZIJL. In de serie Brandende Kwesties spreekt Max Blokzijl hedenavond over Hilversum 1 om 18.45 uur over: „Wal meer critisché nuchterheid astublieft". ENGELAND EN DE KOMENDE INVASIE. Kustbevolking gedeeltelijk geëvacueerd. Uit foto's in de Engelsche pers blijkt, dat uit een niet nader omschreven strook langs de Oost- en Zuidkust van Engeland de burgerbevolking wordt geëvacueerd. De officieele motiveering van dezen maatregel, die 'door de au toriteiten is gelast, luidt, dat de con centratie van strijdkrachten voor de komende invasie en de gevechtshan delingen, ook op Engelsch gebied, die daarmee zouden kunnen samengaan, tot dit besluit hebben geleid. DECREET VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS VOOR HET BEZETTE NEDERL. GEBIED. De in toenemende mate plaats vindende roofovervallen op bevol kingsregisters. distributiekantoren en transporten van distributiekaar ten voor levensmiddelen en het daardoor veroorzaakte in gevaar brengen van dc gelijkmatige ver deeling van gebruiksgoederen van elke soort, in het bijzonder van le vensmiddelen. maken ingrijpende maatregelen noodzakelijk. Op grond van art. 58 der Verordening Open bare Orde (nr. 1/1943) bepaal ik daarom tot nader order: Hij, die door diefstal, plundering, verduistering, afpersing of op an dere wijze zich wederrechtelijk be volkingsregisters, persoonsbewij zen, speciale vergunningen, distri butiekaarten voor levensmiddelen, stamkaarten, contrölezegcls. inleg vellen, stempels of andere voor werpen, die met dc verzorging van dc bevolking verband houden, toe eigent of deze onbruikbaar maakt of zijn plicht tot het houden van toezicht dan wel het behecren of bewaken met betrekking lot de bo venbedoelde voorwerpen verzaakt, dan wel een dergelijk strafbaar handelen of nalaten in de hand werkt en daardoor een handeling verricht, die er toe bestemd is of geschikt is dc openbare orde of dc vei'igbeid van het openbare leven in het bezette Nederlandsche ge bied in gevaar te brengen, wordt als saboteur door het Politiestandge- rccht gevonnist. 's-Gravenhage. 22 Februari 1944. De Rijkscommissaris voor de bezette Neder landsche gebieden, gct. SEYSS-INQUART. O Vandaag wordt een decreet gepubli ceerd van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden, volgens hetwelk alle personen, die zich schuldig maken aan een misdrijf tegen de grondslagen van de voedsel voorziening en die een misdrijf plegen tegen de organisaties voor een recht vaardige en gelijkmatige distributie ven verbruiksgoederen. in het bijzon der levensmiddelen, als saboteurs over eenkomstig art. 1 van de Ordnungs- schutsverordnung van 9 Januari 1943 na een snelle procedure door de Po- 'itiestandgerechten met den dood wor den gestraft Van nu af kan dus ieder een die zich o de één of andere wij ze in den zin van het vandaag gepu bliceerde decreet schuldig maakt op de doodstraf rekenen. Dit decreet zal door de ordelievende .•volkii'g ongetwijfeld toegejuicht worden. Het publiek heeft ln den af- geloopen tijd herhaaldelijk kennis ge kregen van roofovervallen op raad huizen. distributicbureaux, transporten van distributiekaarten, bevolkingsre gisters enz. De daders hebben meestal getracht der-gelijke overvallen en dief stallen met patriottische motieven te camoufleeren. Het onderzoek heeft echter in de meeste gevallen aange toond. dat de distributiebonnen uit de zucht naar geldelijk gewin in den zwarten handel verdwenen en dat ge stolen legitimatiepapieren voor misda dige doeleinden werden gebruikt. Bij dergelijke overvallen, die duidelijke aanwijzingen op.everden, dat de da ders in de eerste plaats gezocht moes ten worden in kringen van de beroeps misdadigers of van totaal ontwortelde anarchistische elementen, zijn plichts getrouwe Nederlandsche ambtenaren door misdadigers om het leven ge bracht. terwijl anderen gewond of mishandeld werden. Het kan in het be lang van de ordelievende bevolking niet geduld worden, dat tegen derge lijke elementen met eenige clementie of zachtheid wordt opgetreden. Om aan dezen toestand op doeltreffende wijze een einde te maken, kan de bevolking haar steun verleenen en wel in dien zin, dat zij iedere actieve of passieve hulp ol' ondersteuning van dergelijke misdadige aanslagen achterwege laat. waarhij iedereen zich bewust moet zijn van het feit. dat hij voor lederen vorm van hulp (mededader, begunstiger, he ler. medeweter) op dezelfde wijze ge straft wordt als de eigenlijke daders Slechts een vorens de plannen ver- loopende vlotte distributie van de ge bruiksgoederen. in het biizonder van levensmidde^n. waarborgt de levens- midde^nvoorziening van de burgerbe volking. Met beperkingen en tekorten in de levensmiddelenproductie. die door omstandigheden in de natuur of om andere r'denen kunnen ontstaan moet bij wijze van voorzorg rekening gehouden en bij het vaststellen van de rantsoenen dienovereenkomstig opge nomen worden Deze vooruitziende 'aak is onafscheidelijk verbonden met de rechtvaardige uitreiking van distri butiekaarten aan de bevn'king. die ge- -echtigd is deze kaarten in ontvangs' te nemen Waaneer in dit bestuursap paraat om misdadige en egoTst'sche re denen gewelddadig wordt ineei-cnen -lan wordt zoodoende de functie van dit aonnraat ten nadeele van de ge- Nederlandsche bevolking gesabo teerd. De gevolgen van een derge'iik in- "riinen moeten en dit d'ent ieder dui- ■■'olijk Ic beseffen nits'uitend door d< Neder1 andsche bevo^ing godragen wor den; de bezetfend>- macht wordt hier door in geen geval getroffen. Bekendmaking. 's-GRAVENHAGE, 23 Febr. De Höhcrc SS- und Polizeiführer r.'ordwcst deelt me Je. dat het Po litiestandrecht te Amsterdam op 12 Februari 1944 de volgende Neder landsche staatsburgers als sabo teurs ter dood veroordeeld heeft: 1. Den vischhandelaar Harm Gers- sen, gel), tc Urk op 6 April 1912. 2. Den chauffeur Willem van de Kamp. gcb. tc Arnhem op 12 Juni 1919. 3. Den controleur en voormaligcn Nedcrlandschen politiebeambte Jacobus Hcijdra, geb. te 's-Gra- venhage op 9 Augustus 1918. 4. Den stuurman Albertus Ilom- merson, geb. te Culcmborg op 10 November 1905. 5. Den kapper Jan Eshuijs, gcb. te Wormerveer op 1 December 1912. 6. Den bakker Cornclis Koetsier, gcb. tc Doorn op 21 Octobcr 1909. 7. Den sportlccraar Gerhardus lïoeter, geb. tc Haarlem op 1 Maart 1917. Ilct vonnis is voltrokken. De veroordeelden hebben een ge heime vereeniging. opgericht met het doel om daden van sabotage te ple gen tegen installaties van de Duit sche weermacht en om roofoverval len te plegen op distributiebu-eaux en postkantoren. De bende sloot zich einde 1943 aaneen in een tijd waar in alle rustverstorende elementen door de in den voorafgaanden zomer en herfst gevelde vonnissen van het Standrecht met nadruk gewezen wa ren op de gevaren van hun handel wijze. Het Politiestandrecht heeft reeds op grond van het lidmaatschap van de geheime vereeniging, die ten doel had het plegen van geweldda den. tegen alle daders op grond van de Ordnungsschutzverordnung van 9 Januari 1943 de doodstraf uitgespro ken. Gerssen. v. d. Kamp. Heijdra en Hommerson hebben deelgenomen aan verscheidene roofovervallen op distributicbureaux en een postkan toor. O.a. hebben zij den overval ge pleegd op het politic- en distributie bureau in Oegstgeest op 9 November 1943 en op het postkantoor in Pur- merend op 11 Januari 1944. Bij den laatsten overval maakten zij een be drag van 20.000 gulden buit. dat zij in korten tijd voor persoonlijke doel einden hebben verbrast. Hierin heeft het Poli'iestandrecht. evenals bij de vroeger gevelde vonnissen handelin gen gezien die de openbare orde in ce bezette Nederlandsche gebieden in gevaar kunngn brengen, zoorJal tegen de daders a's saboteurs over eenkomstig art 1 van de Ordnungs schutzverordnung de doodstraf werd uitgesproken, Gerssen, v d. Kamp en Eshuijs hebben bovendien in Ja nuari 1944 tevergeefs getracht een in aanbouw zlind voor dc Duitsche weermacht bestemd vrachtschip in brand te steken Het Politiestar.d- r Luiers Er zijn altijd menschen geweest ik kende ze al jaren geleden die nimmer een humoristisch blaadje ter hand namen, omdat de advertentie rubriek van hun lijfkrant vaak al humoristisch genoeg was. Uit dit feit is overigens de les te putten, dat de mensch soms grappiger is dan hij zelf denkt. Dit schoot mij weer in de gedach ten, toen ik dezer dagen in één der edities van dit Dagblad de navolgen de advertentie onder de oogen kreeg: Aangeboden luiers en jasje voor jongen van veertien jaar. Tc bevr. enz. Wij leven in een moeilijken tijd. Met onze colbertpakjes gaat het uitgesproken slecht en ik persoon lijk bijvoorbeeld heb al in geen anderhalf jaar een schoenmaker kunnen vinden, die bereid is mijn zolen en hakken te lappen. Maar dat het zoetjesaan al zoó bar ge worden was, dat jongens van veer tien jaar soms bijna al mannen met baarden en snorren' in luiers moeten gaan wande'en. nee heusch, dat wist ik nog niet. OVIDIUS. .J recht heef* deze daad alleen al be schouwd als een misdaad waarvoor zij de doodstraf verdienen en ver klaard, nat op giond van de Ord nungsschutzverordnung dc poging tot misdaad evenzoo gestraft wordt als de voltooide misdaad. Do veroor deelden Gerssen v. d. Kamp, Heij dra en Hommerson hebben een ta melijk groot aantal vuurwapens in bezit gehad en deze bij het plegen van de strafbare feiten telkens mee genomen. Door den president van het Poli tiestandrecht werd verklaard, dat voor bewoners van het bezette ge bied. die in het bezit zijn van wa pens en deze voor strafbare hande lingen gebruiken, alleen de doodstraf in aanmerking komt. De veroordeel de Koetsier heeft toegelaten, dat in zijn woning wapens gebracht werden om aan de leden der bende uitge reikt te worden, die deze dan ook gekregen hebben. Deze handelwijze werd door het Politiestandrecht even zoo strafwaardig verklaard als het bezit van wapens zelf. waarop volgens de Ordnungsschutzverord nung de doodstraf staat. De veroor deelde Docter heeft als lid van de sabotagegroep relaties aangeknoopt om wapens te verkrijgen voor de sa botagegroep. Derhalve is zijn deel neming aan de geheime vereeniging beschouwd als een bijzonder ernstig geval, waarvoor de doodstraf in aan merking komt. SCHAGEN. „VREUGDE EN ARBEID". Gisteravond gaf de „Gemeenschap Vreugde en Arbeid" van het Neder landsche Arbeidsfront een variété- avond in Theater Royal. De plaatselijk leider, de heer Greidanus, opende den avond met ieder hartelijk welkom te heeten. in 't bijzonder de vele aanwe zige leden der Duitsche weermacht en allen die hadden medegewerkt om de voorstelling te doen plaats vinden. Spreker memoreerde, dat „Vreugde en Arbeid" reeds voor méér dan 100.000 Nederlandsche werkers voortstellingen heeft gegeven, hetgeen dus wijst op de populariteit, waarin zich de program ma's verheugen. Als voorbeeld van een juiste houding tegenover het personeel werd de firma v d. Sande genoemd, die haar werkers in staat stelde met vrijen toegang de zen avond bij te wonen. Hierna volgde een rijk en bont pro gramma. dat alle aanwezigen buiten gewoon geamuseerd heeft. Daar was muziek door hei orkest van Bert Kla- zema, acrobatiek, goochelkunst, enz. en zelfs een nummer klassiek, n.1. drie celli. uitvoerende de Berceuse van Go- dart. De bekende Heldersche cellist Bandel, begeleid door twee celli. kreeg hartelijk applaus. Veel hilariteit verwekte de man, die tafels en ledikanten met zijn beenen door de lucht deed wentelen. Kortom, een avond, zooals die geheel in het ka der ligt van ...Vreugde en Arbeid". Een cabaret-avond is reeds in het vooruitzicht gesteld en zal. mede door het welslagen van dit variété-program ma. zeer zeker weer veel publiek krij gen. GYMNASTIEKVEREENIGING „LYCURGUS". Gisteravond gaf bovengenoemde ver eeniging een filmavond in hotel Igesz. In zijn openingswoord deelde de voor zitter. de heer De Boer. mede dat zich in de laatste twee maanden meer dan 80 leden hadden gemeld. Vooral de aanwezige niet-1 eden werden opge wekt, indien zij daartoe lust had den, zich na de filmvoorstelling als 'id aan te melden. Het was het bestuur thans gelukt deze film van hooge propagandistische waarde naar Schagen te krijgen Dui delijk en aanschouwelijk toonde de smalfilm de prestaties van turnkam- oioenen en wij gelooven wel. dat ,.Ly- curgus" hiermede succes zal hebben geboekt. CORRESPONDENTIE. S. B., Dirkshom. die over de uitkee- ringen van Winterhulp klaagt. Uw klacht is doorgegeven aan den Neder- 'andschen Volksdienst. alwaar men be- 'oofifè een ondprzoek in te stellen. POLDER VERGADERING. Gistermiddag waren te Schagerbru? de Hoofdingelanden van het water schap de Zijpe en Hazepolder in ver gadering bijeen, onder voorzitterschap «an den dijkgraaf, den heer C. Tiel. Deze opende de vergadering en heet te het nieuwe lid, den heer Jimmink welkom. De notulen, die aan de leden waren toegezonden, werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd, waarna werd overgegaan tot het volgende punt van de agenda, n.1. ingekomen stukken dat zonder commentaar doorgenomen werd. Een uitgebreide discussie ontstond evénwel bij het volgend punt. Van het dagetijksch bestuur was een voorstel uitgegaan betreffende het sluiten van een leening groot 5250.ten behoe ve van de at'deeling Z G., af te lossen in 15 jaar tegen een rente van ten hoogste 3.':, in verband met dc vernieuwing van de vijzel. De heer Francis wilde weten of men wel bevoegd was in deze kwestie te beslissen, zonder de belanghebben den daarin te kennen. De voorzitter antwoordde, dat de zaak heel dringend was en dus snel be handeld had moeten worden. Volgens den heer Schilder wordt er thans niet genoeg water verzet, en de heer Smit achtte 't veel beter, dat men een electromotor aansluit. Men is dan cp eenmaal van alle narigheid af en els het meteen goed kan worden, waar om dan steeds half werk? Volgens hem zal zoo'n motortje op vergunning niet al te veel kosten. Ook de heer Francis was een vurig pleiter voor de machi nale bemaling, evenals de heer Schil der. Zooals de eerste opmerkte, hebben de mol,enmeesters zelf geen last van het water, omdat zij in den hoogen hoek zitten. Er is, aldus spreker, weinig begrip voor de moeilijkheden van hen, die in den lagen hoek zitten. De heer Bakker was het daarmede eens en hij vond. dat het noodig is, dat ook an deren in dergelijke urgente kwesties te beslissen zullen krijgen. Het betreft h'er een 190 H.A, en, zooals de heer Francis opmerke, kunnen deze bij sill weer des nachts electrisch en overdag met windkracht bemalen worden. De heer Kooij, als adviseerend opzich ter aanwezig, meende, dat. de kosten f 8000 a 9000 zouden bedragen. Na stemming bleek het geheele col lege voor een nieuwe vijzel en als er dan een motor moest komen, aldus de dijkgraaf dan moesten de heeren hun wensch door handteekeningen te ken nen geven. Spreke- zou dan zien, wat er aan gedaan kon worden. De begrooting voor het dienstjaar 1944. sluitende met een bedrag van 20912.— voor Hoofdstuk I t. w. .Al gemeen Bestuur" en met een bedrag van f 56584.— voor Hoofdstuk II t.w. „Sloot- en Weggelden, werd zonder meer goedgekeurd. Een voorstel van den heer Komen aangaande verlaging van den om slag werd na eenige beraadslagen af gewezen. De voorzitter meende, dat het geen kwaad kon. wanneer men over eenige gelden te beschikken had. Het onderzoek van de geloofsbrieven van den nieuw benoemden molen- meester in afdeeling N M., den heer J. O Blauw, werd gevoerd door de heeren Komen. Bakker en Jimmink en in or de bevonden. Bij de rondvraag dankte de heer limmink voor de welkomstwoorden van den voorzitter en hij hoopte ln het be lang van den polder prettig met het college te mogen samenwerken. Na enkele vragen van den heer Francis. waarbij de dijkgraaf den op zichter verzocht ter plaatse een onder zoek in te stellen, kwam de heer Francis nog met een voorstel tot wij ziging van de molenmeesterverkiezing Dc dijkgraaf antwoordde, dat dit niet zoo makkelijk was en dat de toestem ming van hoogerhand hiervoor on waarschijnlijk is. Wanneer men over de werkwijze van een mol en meest er niet tevreden is. dan kan men bij het iaarlüksch aftreden der heeren een anderen kiezen. Hierna volgde sluiting. Zuidscharuioade. Danilust bestaat 30 jaar. Naar wij vernemen, zal de damvereeniging .Damlust" op 29 Maart a.s haar 30- iarig bestaan vieren. Ter gelegenheid van dit jubileum zijn onderlinge wed strijden georganiseerd, welkp dezer dacen zijn aangevangen. D.D.D.—Damlust. De uitslag van den te Alkmaar gespcclden damwed- ströcl» D.D.D.—Damlust. was 5—7 in het voordeel van Damlust.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1