NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Proclamatie van het Europeesche socialisme. Mislukte luchtaanval op Zuid-Duitschland. De ramp in O -Nederland Een invasie: een riskant militair avontuur. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Scliager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 25 FEBRUARI 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 47, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief; Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Dr. Ley over het Duitsche Arbeidsfront. Door bijzondere omstandigheden kun nen wij eerst thans het verslag publi- ceeren van de feestelijke opening van de Arbeitskammer van het Duitsche Ar beidsfront van het Arbeitsbereich der N. S. D. A. P. tn Nederland. Na een muzikale inleiding opende de übmann3 der D. A. F. In Nederland, de heer Kretschmar, deze bijeenkomst, die werd bijgewoond door de hoogste auto riteiten in den lande en tal van genoo- dlgden van D. A. F., N. A. F. en an dere organisaties. Gelijk in Dultschland. waar zij reeds lang bestaat, is nu ook hier een Arbeits kammer ingesteld, die het D. A. F. in zijn werkzaamheden dient te ondersteunen. Zij wordt daarbij geholpen door advi seurs, Unterkammer en arbeidscommis sies. waarvoor vooraanstaande en actieve leden van het P. A. F. In Nederland zul len worden ultgenoodlgd hun medewer king te geven. Deze Arbeitskammer zal, aldus spr. waardevol werk kunnen verrichten bij de verbetering van de sociale verhou dingen in de bedrijven, de uitwisseling van arbeidservaringen, de organisatie van het prestatieloon, enz. ZIJ zal daar bij tevens haar zusterorganisatie, het N. A. F., kunnen voorlichten en steunen bij eventueele pogingen tot een soortgelijken opbouw van haar organisatie. Rede dr. Ley. De leider van het D. A. F., dr. Ley. hield hierna een rede, waarin hij in een twaalftal punten de doelstellingen van het Duitsche Arbeidsfront uiteenzette en de plaats en waardeering van den arbeid In het Europa van vroeger en van thans vergeleek. De doelstellingen van het D. A. F. formuleerde hij als volgt: 1. De Duitsche mensch Is het doel van al ons politiek, economisch en cultureel handelen. Zijn gezondheid, zijn welvaart, zijn kennen cn kunnen zijn het doel van al ons streven. De marxisten en liberalen dachten in tegenstelling hiermede slechts aan geld Vroeger dachten de ondernemers slechts aan fabrieken en aandeelen. maar de mensehen lieten hen onverschillig. 2. De volksgemeenschap overwint het persoonlijk en het groepsegoïsme. De maatschappij bestond voorheen slechts uit taliooze groepen van bij elkaar beliooren- de belanghebbenden en men stelde het belang van de natie als geheel steeds ten achter bij persoonlijke en groepsbelangen 3. De prestatie, verricht voor de ge meenschap, vormt den grondslag voor den socialen rang. dien een werker inneemt In Engeland, in Frankrijk en ook hier en daar in Nederland zijn de maatschap pelijke verhoudingen gegrondvest op de verkeerde gedachte, dat de arbeider knecht is en de patroon de heerscher over zijn personeel. Wij herstellen daar entegen de menschelljke rechten in hun oude waarde: wel moet In elk bedrijf de een bevelen en de ander gehoorzamen, maar dat heeft niets met de menschellj ke rechten te doen. Een van de belang rijkste sociale maatregelen aan het be gin van den oorlog Is dan ook geweest, dat elke werker, onverschillig of hij hoog of laag geplaatst is. dezelfde rechten heeft op levensmiddelen, schoeisel, klee ding. enz. 4. Wij proclameeren het recht, op den arbeid en den plicht tot den arbeid Dit is de grondslag voor alle sociale zeker heid. Wie niet werkt, zal ook niet eten en wij kunnen niet toestaan, dat er menschen zijn. die alleen van hun geld leven en die geen werk verrichten. Wij hebben het recht op den arbeid niet al leen geproclameerd, maar ook verwezen lijkt. 5. Sociale zekerheid bevrijdt de arbei ders van de sociale afhankelijkheid. Deze zekerheid bestaat uit zekerheid van in komen. zekerheid voor den levensavond, zekerheid bij ziekte en ongeval en zeker heid voor het moederschap, voor wedu wen en weezen. In Engeland, den puritelnsch ïngcrieh- ten staat. Is het geheele maatschappelijke leven afhankelijk van de twintig rijkste families; ja zelfs het koningshuis is Post voor vrijwilligers! Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrij willigers, die dienen bij de verschil lende eenheden der Waffen-SS. of die in lazeretten. Genesungshcimo enz. liggen, het volgende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten in het vervolg geadres seerd zijn als volgt: An das SS-Hauptamt D II-2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an: (naam): (adres of veldpostnr.) Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertraging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten dui delijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzen der moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 10(1 gram is alles vrij van porti. Tijd schriften en pakjes boven de 100 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar een veld postnummer gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Voor zwaardere pakjes tot 2000 gram moeten 2 Zulassungsmarken geplakt worden. Pakjes aan gewone adressen dus niet aan veldpostnum mers. mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. O Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpost zegels voorzien zijn en op den brief moet vermeld zijn: Lucht- veldpost. Luchtveldpostzegels en toe latingszegels worden door de vrijwil ligers aan hun familieleden toege zonden. O Het is in het belan" der familie leden zelf, dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer ze kerheid. dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van be stemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pakjes voor vrywillijers niet meer naar het SS-Ersatzkommando Nie- dcrlando in Den Ilaag gezonden wor den! O De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Hollandsche post aan genomen en in plaatsen, waai kan toren van de Duitsche Dienstpost ge vestigd zijn, kan men da veldpost daar bezorgen, Ook kan men bij de Du.lsche Dienstpost geld verzenden op veldpostwissels voor de vrijwil ligers b allo eenheden der weer macht of Waffen-SS. daarvan afhankelijk. In Duitschland was de sociale verzorging van de werkers zelfs in den tijd van Blsmarck al ver den anderen landen vooruit. Nu zijn wij hiermede nog verder, maar wij zullen niet rusten voordat ook een grootscheep- sche verzorging van de wevkers op hun levensavond verzekerd zal zijn. C. Het recht op onderwijs en ontwik keling opent aan de begaafden den weg naar economïschen en socialen opgang. Het beste onderwijs mag niet uitsluitend gereserveerd blijven voor de bezittende klasse. Door onze maatregelen zal ook de armste jongen, als hij bijzondere gaven heeft, deze tot ontwikkeling kunnen brengen. Een natie, die dat verwezen lijken kan. zal tot de belangrijkste In de wereld behooren. En Duitschland doet dit. Adolf Hitier trekt zich het lot aan ook van den begaafden Jongen of het begaafde meisje In het meest afgelegen dorp. 7. Het gezin staat als kiemcel van de volksgemeenschap onder speciale bescher ming. Door huwelijksvoorschotten, kin dertoeslagen en tal van maatregelen tot bescherming van moeder en kind wordt aan het gezinsleven, als bron van het gemeenschapsleven van het geheele volk dat In het tijdperk van het marxisme was ondermijnd, zooveel steun gegeven, dat het zich op een gezonde wijze weer kan ontwikkelen en geen angst meer be hoeft te bestaan, hoe men zijn kinderen groot brengt. 3 Het D. A. F. houdt het oog gericht op een doelmatig en vreugdevol gebruik van den vrijen tijd Naast den mate- rieelen nood kende de Duitsche arbei der ook een cultureelen nood Spr. wees hierbij op de organisatie Kraft durch Freude, die in korten tijd zooveel heeft bijgedragen tot de cultureele ontwikke ling. Hij vergeleek hierbij Duitschland met Engeland, dat weigerde de K.d F.- schepen ln zijn havens te doen aanleg gen. uit vrees, dat de Engelsche arbei der bij het zien daarvan ontevreden zou worden. 9. Wij willen een Europa zonder pro letariaat maken. Het aanwezig zijn van een proletariaat ls een ziektetoestand 1n een land. die erop wijst, dat de maat schappelijke orde in dat land niet goed ls opgebouwd. 10. De nieuwe sociale orde. die wij willen maken, mag geen cliché zijn. Het leven !n de volkeren van Europa moet geheel naar eigen aard worden opgebouwd volgens een aantal richtlij nen, die overal hun waarde behouden Deze richtliinen houden zich bezig met de gemeenschap van den arbeid, den op bouw van het gezinsleven, de eer van den arbeid, de sociale en cultureele ver zorging van den werker enz. 11. Ondanks het feit. dat de richt lijnen voor een nieuwe sociale orde geen cliché zijn. moeten de volkeren van ons werelddeel begritpen. dat zij één semeenschapoeltlken band hebben en uit één wortel stammen Zt] hebben dezeKde belangen en moeten daarom solidair zijn 12. Het socialisme ls de Inhoud van onze idee Een idee heeft alleen dan waarde, wanneer men er voor vecht. Het pacifisme heeft ln ons denken geen plaats cn socialisme en pacifisme zijn vijanden op leven en dood Als wii dezen strijd willen winnen, moeten wij ook den vijand binnen Eurooa vernieti gen Die vijand is Juda. Juda is de vijand van het nationalisme en van het socialisme De weg naar het socialisme is eerst dan vrij, als Juda Is vernie tigd Engeland heeft zich met Juda ver bonden. omdat zij beiden vijanden zijn van den vooruitgang van de socialistische gedachte. Dr. Ley eindigde zijn herhaaldelijk door applaus onderbroken rede met het aanhalen van Napoleon op zijn sterfbed te St. Helena: „Ik heb getracht Europa te vereenigen en tot de overwinning te leiden, het ls mij niet gelukt. Er zal een ander ko men. die grooter is dan ik Hem zal het gelukken, en hij zal ons werelddeel ver eenigen en tot de overwinning voeren." Deze grootere ts er. Adolf Hitier. en ik ben er van overtuigd, dat Duitschland hevrijd zal worden van Engeland en Ju da. Dlenstlelter Rltterbusch, de leider van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P in Nederland. sloot de bijeenkomst waarna de Duitsche volksliederen wer den gezongen. Naschrift van den pol. redacteur. Deze twaalf punten van dr. Robert Ley beteekenen bijgevolg voor Nederland -- om Iedere misvatting te voorkomen volgens den geest van de uiteenzettingen van dr. Ley. die hier slechts zeer ln het kort samengevat weergegeven wordt: de Nederlandsclfe mensch is het doel van al ons politiek, economisch en cultureel handelen Zijn gezondheid, zijn welvaart, zijn kennen en kunnen zijn het doel van al ons streven, enz. Insgelijks geldt zulks voor Franschen. Noren. Denen, enzcn daar boven uit voor den Europeeschen mensch. Nieuws in 't kort Brief van Stalin aan Roosevelt. Op de dagelijksche persconferentie heeft Roosevelt bekend gemaakt, dat Gromyko, de Sovjet-gezant te Washington, hem een schrijven van stalin heeft overhandigd. Omtrent den inhoud daarvan wenschte Roosevelt zich niet uit te laten. (C.D.) Negers in het Amerikaansche leger. Op het oogenblik maken 572.000 negers deel uit van het Amerikaansche leger, waarvan er 486.000 in het leger cn 86.000 op de vloot dienst doen; 153.000 negers bevinden zich in de overzeesche gebie den (C.D.) Uit het museum gehaald. Gebrek aan materiaal heeft de directie van de Boedapesler ondergrondsche er toe ge noopt, een uit 1896 dateerenden 6alonwa- gen. die reeds een plaats had gevonden in het verkeersmuseum. wederom ln ge bruik te nemen. Dit salonrijtuig werd gebruikt door keizer Frans Jozef cn Wil helm II bij de Hongaarsche herdenkings feesten van 1896. (C.D.) 27 jaar blind. Een Zweed uit de pro vincie Dalarna, die op zijn zesde jaar tengevolge van een ongeluk blind gewor den was, kwam dezer dagen bij het ont waken tot de ontdekking, dat hij. na 27 Jaar blind te zijn geweest, weer ziende was geworden De dokter verklaarde, dat in zijn ooglenzen zich een verschuiving had voorgedaan, waardoor het gezichts vermogen zich had hersteld. (C.D.) Lijk van man op perron gevonden. Dinsdagmorgen vond men tusschen het eerste cn tweede perron van het station te Meppel het deerlijk verminkte lijk van een man Het riachtoffer bleek te zijn de 75-jarige H. Smit te Zwolle. De man was geestelijk niet heeteinaal normaal en liep geregeld van huis weg. Men kan niet pre cies nagaan hoe het ongeluk geschied ts. DoodelUk ongeval. Woensdag ls bij het dorrchen bij de Gebr. Zanting te Het Fort (gemeente Zuidwolde) een 19-jaripen Jongeman A. van Gijzel een zijner bee- nen afgekneld. Het slachtoffer is aan de bekomen verwondingen overleden. Een zeer actief inbreker. De Hllver- sumschc recherche heeft de hand weten te leggen op een Jeugdigen dief. die In de afgeloopen weken gevaarlijk actief is geweest. De jongeman, een 18-jarige houtzager uit de Fuchsiastraat, had ge heel alleen tien inbraken en een reek-, diefstallen gepleegd. Tot den bult behoor den rijwielen en levensmiddelen, meest boter uit wagens van melkhandclaren. Hoe de oorlog In weinige nren Hjds den aanblik van ccn stad verandert! DOORBRAAKPOGINGEN VERIJDELD. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 24 Febr. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied van Kriwoirog was de gevechtsactiviteit geringer dan de vorige dagen, verscheidene aan vallen der bolsjewisten werdeu af geslagen. Onze aanval ten Westen van Swenigorodka won terrein. Ten Oosten van Sjasjkof mislukten ook gisteren met bijzondere hard nekkigheid ondernomen aanvallen der bolsjewisten, nadat een aantal vijandelijke pantserwagens was stukgeschoten. Bij Saslaf en in het gebied ten Zuiden van do Prlpetmoerasscn verliepen eigen aanvallen succes vol. Ten Zuiden van de Berezina, ten Noorden van Rogatsjef, als mede ten Zuidoosten van Witebsk duren de afwcergevechtcn met on verminderde hevigheid voort. Onze troepen verijdelden alle vijandelij ke doorbraakpogingen, grendelden plaatselijke penetraties af of ruim den deze op en brachten den vijand daarbij zware verliezen aan men schen en materiaal toe. Tusschen het Iimenmeer en het Pei- pusmeer mislukten aan weerszijden van Dno en ten Westen van den spoor weg Pleskau—Loega pogingen der bolsjewisten om door onze distanciee- ringsbewegingen heen te breken. In het gebied van Narwa leefde _dc ge vechtsactiviteit weer op. Een eigen aanval om een penetratieplek van één der vorige dagen op te ruimen, maak te ondanks sterken vijandelijken te genstand vorderingen. In Italië werden door acties van stoottroepen in enkele sectoren aan het front van het landingshoofd van Nettuno onze stellingen verbeterd, De ten Zuiden van Aprilia ingesloten vij andelijke strijdkrachten werden in weerwil van den verbeten tegenstand van den vijand op een klein gebied op eengedrongen. Daarbij werden meer dan 400 gevangenen gemaakt. Ver scheidene ontlastingsaanvallen. die ge steund werden door zware artillerie en scheepsgeschut, stortten in ons afweer- vuur ineen. Vèrdragend geschut be stookte met goede uitwerking ontsche pingen van den vijand ln het gebied van Nettuno en dwong verscheidene vrachtschepen den steven te wenden. Aan het Zuidelijke front mislukten vijandelijke aanvallen ten Noordoosten van Castelforte. Pogingen van den vij and om de Gari over te steken, wer den afgeslagen. Van het overige front worden geen büzondere gevechtshan delingen gemeld. Verduister van 18.15-7.30 u. 25 Febr.: Zon op 7.39 u„ onder 18.09 u. Maan op 8.40 u., onder 20.09 u. De luchtoorlog. Gistermiddag vloog een formatie Amerikaansche bommenwerpers, krach tig door jagers beschermd, boven Zuid- Duitsch gebied. Door den bliksemsnel reageerenden afweer van onze lucht verdedigingsstrijdkrachten werd den vij and verhinderd de voorgenomen ge concentreerde aanvallen te ondernemen. 45 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 42 bommenwerpers werden in lucht gevechten of door de luchtdoelarlille- rie vernietigd. Hiermede verloor de vijand bijna de helft van de in den strijd geworpen bommenwerpers. In den afgeloopen nacht wierpen enkele vijandelijke storingsvliegtuigen bom men neer op plaatsen in West-Duitsch- land. Formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen ondernamen opnieuw een zwaren, doeltreffenden aanval op Londen, waardoor uitgestrekte bran den en vernielingen in verscheidene Londensche stadsdeelen werden ver oorzaakt. Nieuwe groote nachtelijke aanval op Londen. Formaties zware Duitsche gevechts vliegtuigen hebben Woensdagnacht weer een grooten aanval op Londen ondernomen. Tegen 22.20 uur openden de eerste machines net bombardement, dat vervolgens onafgebroken tot 23 uur voortduurde. Volgens de voorloopige berichten was het aantal deelnemende Duitsche gevechtsvliegtuigen even groot als bij de onlangs uitgevoerde groote aanval len op de Britsche hoofdstad. Wederom werden groote hoeveelheden brand- en brisantbommen uitgeworpen, die alle op de doelen terecht kwamen. Vele branden waren er het gevolg van. Eén Duitsch vliegtuig wordt vermist. Het Londensche luchtdoelgeschut opende bij de nadering der Duitsche toestellen een vuur, dat aan een paniek deed denken, doch geen enkelen tref fer plaatste. Volgens de waarnemingen van Duitsche gevechtsvliegers werd het eenlge Duitsche toestel, dat van deze aanvallen niet terug keerde, door een nachtjager neergeschoten. Voorts werden in het Noordwesten van Londen nog twee brandend om laag stortende machines waargenomen. Dit waren Britsche nachtjagers, die door de boordwapens der Duitsche ge- vechtsvllegers getroffen waren. Naar van welingelichte zijde wordt medegedeeld, zijn bij dezen jongsten zwaren aanval op de Britsche hoofdstad brisantbommen uitgeworpen met een hooge explosieve kracht, die een zeer sterke uitwerking hebben. Zware branden. „Aftonbladet" wijst er op, dat in Londen Woensdagnacht reusachtige branden zijn ontstaan Onder een regen van brand- en brisantbommen hebben zich een aantal tragische gebeurtenis sen afgespeeld, en de omvang van de branden in den nacht van Woensdag op Donderdag is grooter geweest dan voorheen- Waarheen men den blik Reeds 465 dooden; 3000 huizen verwoest. 's-GRAVENIIAGE, 24 Februari. Het totale aantal personen, dat het slachtoffer geworden is van dc Angio-Amerikaansche bomaanvallen van 22 Februari op Nederlandsche steden kan thans nog niet worden opgegeven. Tot dusver zijn 465 doo den geborgen. Ongeveer 400 zwaar gewonden zijn in ziekenhuizen en noodziekenhuizen opgenomen. Ook het aantal licht gewonden is zeer groot. In de betreffende steden werdeD voor zoover tot heden kon worden vastgesteld, meer dan 3.000 huizen volkomen verwoest. Rekening moet worden gehouden met een stijging van hel aantal slachtoffers onder de Nederlandsche burgerbevolking, daar hoofdzakelijk dichtbevolkte woon wijken getroffen werden en dc ber gingswerkzaamheden tengevolge vau den grooten omvang van het getrof fen gebied zeer tijdroovend zijn. DE TWEEDE DISTRIBUTIE STAMKAART. Voor schippers, woonwagen bewoners en Italianen, 's-GRAVENHAGE, 23 Febr. Schip pers, die in het centrale bevolkings register zijn opgenomen en die in den regel tenminste twee weken per maand varen, dienen zich ter verkrijging van een tweede distributiestamkaart voor zich en hun gezin te wenden tot den burgemeester van hun verblijfplaats. Zij moeten hierbij de persoonsbewijzen en oude distributie-stamkaarten over leggen. Woonwagen- en woonschepenbewo ners en zwervende personen, die in het centrale bevolkingsregister zijn opge nomen, dienen zich ter verkrijging van de tweede distributie-stamkaarten per soonlijk te vervoegen bij het bevol kingsregister van de gemeente 's-Gra- venhage of van de gemeente Utrecht. Zij moeten hierbij de persoonsbewijzen en de oude stamkaarten overleggen. In Nederland gevestigde Italianen dienen ter verkrijging van een tweede distributie-stamkaart zich in het bezit te doen stellen van een persoonsbewijs. Ter verkrijging hiervan moeten zij zich wenden tot het bevolkingsregister van de gemeente, waar zij Ingeschreven zijn. PRIJS VOORSCHRIFTEN 1944 MEUBELHANDEL. 's-GRAVENHAGE, 24 Febr. ln de Ned. Staatscourant van gister is opge nomen een „Prijsvoorschrift 1944 Meu- belhandel" van den Gemachtigde voor de Prijzen. Onder meubelen worden in dit Prijs voorschrift verstaan: meubelen van iederen aard met uitzondering van ge bruikte meubelen cn meubelen, geheel of grootendeels uit riet of teenhout vervaardigd. Het voorschrift, dat heden in wer king treedt, regelt den prijs, waar tegen meubelen door anderen dan ver vaardigers ten hoogste aan gebruikers of aan kleinhandelaren mogen worden verkocht. Indien meubelen op afbetaling wor den verkocht, mag aan den kooper een rente in rekening worden gebracht, welke, berekend over het bedrag, dat in termijnen wordt betaald, voor iedere maand crediet ten hoogste 0,6 pCt. mag bedragen. wendde, overal brandde het. Voor het blusch- en opruimingswerk is niet al leen gebruik gemaakt van de brand weer en van afdeelingen der Burger wacht. doch ook van Britsche en Ame rikaansche soldaten, zeelieden en vlie gers. Ook de Londensche correspondent van „Aftontidningen" wijst erop, dat de1 Duitsche bommen thans aanmerkelijk explosiever zijn dan bij het begin van den oorlog. Volgens „Aftontidningen" is het ook opvallend bij de laatste Duitsche luchtaanvallen op Londen dat de Duitsche vliegtuigen zoo snel zijn, hetgeen hun beste bescherming vormt en groote eischen stelt aan hel reactievermogen der luchtverdediging Dr. Göbbels De dagelijkscbe luchiaanvallen op de kusf zijn van geen nul. De bolsjewist krijgt honger. Rijksminister dr. Göbbels behan delt in het weekblad „Das Reich" het risico der invasiz onder het op schrift; „Dc kracht der sterke harten". De minister schrijft o.a.: „De termijn, die door de Anglo- Amerikaansche oorlogsleiding is vastgesteld voor de Invasie in het Westen van het Europeesche con tinent, komt naderbij- Gelijktijdig echter neemt ook in Engeland en in de Vereenigde Staten dc be zorgdheid toe, die men ten aanzien van dit riskante militaire avontuur gevoelt. Men ziet duidelijk in, voor al na dc ervaringen in Italië, dat men niet slaat voor een wandeling naar Berlijn. De enorme voorbe reidingen, die het Duitsche Rijk heeft getroffen voor eigen verdedi ging en voor die van dit wereld deel, kunnen ook den vijanden in het Westen niet vorborgen geble ven zijn. Niet voor niets vallen eskaders Brit sche en Amerikaansche bommenwer pers bijna eiken dag en bijna iederen nacht de Duitsche versterkingen aan de kust van den Atlantischen Oceaan aan. Waarschijnlijk denkt de Anglo- Amerikaansche oorlogsleiding haar troepen de zware proef, die hun wacht, eenigszins te kunnen verlichten. Wij verraden geen militair geheim, wan neer wij hun mededeelen. dat deze aan vallen uit de lucht ons weinig zorg en nog minder pijn bezorgen. Wij hebben er rekening mode gehouden en ons er tijdig op 'jorbereid. Zn hebben voor den vij;-nd weinig nut en veroorzaken aan onzen kant slechts geringe schade. Het risico echter, dat gepaard zal gaan aan een Engelsch-Amerikaansche in vasie in het Westen, blijft hetzelfde. Dc zure appel. Desondanks moeten Churchill en Roosevelt. zooals de zaken staan, door den zuren appel heenbijten. Zij had den zich weliswaar het verder verloop van den oorlog zoodanig voorgesteld, dat het roode leger door de Duitsche weermacht en de Duitsche weermacht door het roode leger zouden doodbloe den en dat aldus de buit, Europa, den Anglo-Amerikanen om zoo te zeggen zonder strijd ln den schoot zou vallen. Doch nu Stalin zich bij zijn oorlogvoe ring zelfstandig heeft gemaakt, i- ook deze naïeve illusie vergaan. Uit dezen oorlog zullen slechts die volken als overwinnaars te voorschijn komen, die hem strijdend doorstaan, niet zij, die hem afwachtend aan zich laten voorbijgaan. Engeland en de Ver eenigde Staten moeten aantreden voor hun zwaarsten gang en wel in een sta dium van den oorlog, dat vol gevaren ls en waarin een stap naast den weg van het succes direct naar den afgrond kan leiden. Hoe kritieker het oogenblik is. des te riskanter zullen de maatre gelen der militaire en politieke oor logsleiding zijn. Het is zeer goed mo gelijk, dat het oogenblik nadert, waar op een enkel gram dc weegschaal der overwinning definitief naar Duitsche zijde laat doorslaan. Dat weten onze vrienden en dat weten onze vijanden. De Invasie een kritiek kruispunt. Vele tot oordeel en bevoegde waar nemers achten de komende vijandelijke invasie in het Westen een kritiek kruispunt in dezen oorlog. Zonder ons onder dc profeten te willen mengen, zijn ook wij van meening, dat een der gelijke actie het algemeene beeld van den oorlog in betrekkelijk korten tijd volkomen zou kunnen veranderen, en wel omdat aldus voor de eerste maal het Westen weder actief in het ver loop van den oorlog zou ingrijpen. Niemand kan met zekerheid voorspel len met welk succes dit zal geschieden. Men kan slechts uit zekere voorvallen en gebeurtenissen aan andere fronten in Europa, waar Duitsche soldaten strijden tegen Britten en Amerikanen, gevolgtrekkingen maken. Dezo zijn voor den vijand niet bepaald opwek kend. Wij benijden de Anglo-Amerika nen niet om het risico, dat zij moeten aanvaarden bij een groot-opgezette in vasie, die waarschijnlijk voor hen alles zal beslissen. De bolsjewist krijgt honger. In het verder verloop van zijn arti kel wijst de minister erop, dat de machtigen van het Kremlin wegens hun militaire successen een deel van hun camouflage hebben laten varen en de wereld tot op zekere hoogte hun be doelingen hebben onthuld. Ook het bolsjewisme, zoo schrijft hij, krijgt al etende eetlust. Reeds thans moet de Britsche regecring. nadat alle moge lijkheden tot onderhandeling zijn uit geput. den Polen den raad geven, het zelf met de sovjets eens te worden, daar Engeland niet meer beschikt over machtsmiddelen om zijn wil door te zetten. Waarom zou de zaak anders zitten, wanneer Zweden, of Denemar ken. of Noorwegen, of Zwitserland, of Nederland, of België, of zelfs Frank rijk in de plaats van Polen zouden ko men, om van de dicht aan de Sovjet unie grenzende middelgrootc en kleine staten maar te zwijgen? Zij allen heb ben op de naïeve vraag van Roodkapje, waarom grootmoeder zoo een grooten mond heeft, zooal niet van den wolf dan toch van den Russlschen beer het antwoord te verwachten: „Opdat ik beter kan opeten". Dr. Göbbels wijst er tenslotte op, dat er onder hei Duitsche volk in tegen stelling tot 1918 geen defaitisme bestaat, daar alle Duitscher- weten, dat er geen andere keuze is dan te strijden tot de overwinning. Wij strijden en arbeiden met de kracht der sterke harten, die niet kunnen dwalen, omdat zij i'ustig zijn door het vertrouwen". EENZAMEN.. Vandaag denk ik aan dr. Cuypers. Eén zijner machtigste bouwwer ken in Nijmegen viel in puin. Het is een tragisch spel van het lot, want in het leven van dezen grooten Nedcrlandschen bouwmees ter zijn ook momenten geweest, dat hij alles rondom zich in stukken zag neervallen. Cuypers wordt thans geëerd als den eerste onder de eersten, maar vóórdat het zoover was, heeft hij verbeten moeten vechten tegen onverstand en halsstarrigheid. Voor zUn zeer persoonlijken stijl en men denke hierbij vooral aan het Rüksmuseum te Amsterdam heeft hij onvermoeid gestreden en langen tijd was hij In dien strijd een eenzame. Zijn bouwwerken verrijzen als eenzamen, want alles wat in deze kolkende wereld gaat in het ge waad der schoonheid ls eenzaam. De eenzame schepping van een eenzaam man viel in puin. En de wereld schrijdt verder OVIDIUS. VJ PRIJSAANDUIDING VOOR SCHOEN REPARATIES. 's-GRAVENHAGE. 24 Febr. In de Ned. Staatscourant van gisteren is een Prijsaanduidingsvoorschrift 1944 voor de schoenreparatie-bedrijven opgeno men. waarbij de Prijsaanduidingsbe schikking Schoenreparatiebedrijven 1941 wordt ingetrokken. Een ieder, die als schoenhersteller reparaties aan schoen werk verricht, is verplicht in winkel of werkplaats een duidelijk zichtbare prijslijst op te hangen. OPSPORINGSAMBTENAREN LIETEN ZICH OMKOOPEN. 's-GRAVENHAGE, 24 Febr. Op een namiddag in Augustus van het vo rige jaar stapten twee opsporingsamb tenaren een café aan den Rijswijksche- weg te 's-Gravenhage binnen en trof fen achter de gelagkamer artikelen aan, die de caféhouder clandestien had ingekocht, o.a. twee groote kazen, eenige bakken met fruit, een groote partij gloeilampen, sigaren, sigaretten, enz. De caféhouder dacht: „Dat loopt mis", en hy vroeg of daar niets aan te doen was. Geantwoord werd: „Je hebt daar lekkere cognac staan". De wenk werd begrepen en na het nutigen van een cognacje en het in ontvangst ne men van f 50.— plus sigaretten en een paar flesschen jenever en alcoholvrije rumpunch vertrokken de beide amb tenaren zonder procesverbaal op te maken. Een vervolging tegen de ambtenaren werd ingesteld op grond van art. 363 Wetboek van Strafrecht. Woensdag hoorde voor de Haagsche rechtbank de oudste van de twee amb tenaren. de 34-jarige opperwachtmees ter B. A. S.. ccn jaar en drie maanden gevangenisstraf (met aftrek van vier maanden preventief) tegen zich eischen. De eisch tegen den anderen verdach te, den 25-jarigen J. W., die door zijn collega was meegetroond luidde een jaar met aftrek van preventief en met toepassing van de gratieclausule ten aanzien van den tijd van drie maan den. Verder werd acht maanden gevange nisstraf wegens uitlokking tegen den caféhouder J. H. H. S. gevorderd. SCHAGEN. LAAGHARTIGE BONNENDIEFSTAL» Schager gezin zwaar gedupeerd. Zondag j.1. zUn bü de familie C. de Jongh in de Veldstraat uit een kistje, dat op het buffet stond, alle bonkaar ten der drio gezinsleden gestolen. Za terdagsmiddags daaraan voorafgaande was de sleutel van de achterdeur plot seling verdwenen, zoodat wel aange nomen kan worden, dat de dief met de toestanden in het gezin op de hoogte was. De heer De Jongh was dien Zon dagmiddag met zijn vrouw en dochter tje op bezoek bij een familielid ln het ziekenhuis te Alkmaar en tijdens de ze afwezigheid heeft een misdadig in dividu van de gelegenheid gebruik ge maakt, zich ten koste van zijn mede- menschen te bevoordeelen. Hoewel slordigheid hier uitgesloten kan worden geacht, zij men met het. opbergen van zyn distributiebeschei den zoo nauwgezet mogelUk, „Bonnen zyn nu eenmaal méér waard dan geld! Met dat al verkeert het gezin van den heer De Jongh ln grooten nood Enkele buren hebben reeds een klei nigheid gedaan om de gedupeerde familie te helpen, maar als ieder met een kleinigheid bijspringt, kan toch de grootste nood gelenigd worden. Men bedenke, dat een elfjarig meisje hier mede de dupe van is en bijvoorbeeld al van dc laatste sinaas- apcltoewijzing verstoken znl moeten blijven. wy hopen dan ook. dat de dief spoe dig achter de tralies zal zitten om over z'n laaghartige daad na te denken. MARKTOVERZÏCHT. Gisteren was het de laatste vrije markt voor gebruiksvee. Ondanks dit feit kon de handel toch nog heel goed genoemd worden; de koelen werden goed ver kocht. Onder de aangevoerde dieren waren er van uitstekende kwaliteit. Wat betreft de taxatie-markt, hier is voorlooplg afwach ten de boodschap. Aangevoerd waren kalfkocien, tijd- koelen, geldekoelen, pinken en fokkolve- ren. Alles vastgestelde prijzen. Op de markt van het gebruiksvee was een zeer groote belangstelling. De bon nen golden f 2.10f 2.25. De prijs voor de nuchtere kalveren (voor de fok) was f 1 en die voor de schapen f 1.40. Voor de Centrale waren aangevoerd 79 koelen. 6 stieren, 10 pinken, 1 grasknlf en 35 varkens. Biggen tegen vastgestelde prijzen f2.35 per kg. De handel ln konijnen was kalm. Een paar „uitvllegers" gingen voor abnormaal hoogen prijs weg. Het heette bestemd te zijn voor de fok. Voor de slacht was de prijs f1 per leg. Kippen f0.90 per kg. Over het algemeen was hel gisteren een markt met veel bezoek. IIOOGF.NSTRAATEN Co. TE ALKMAAR. Naar wU vernemen, hebben by de op Woensdag gehouden inschrijving op f 140.000 aandeele.i nagenoeg alle claimhouders van hun insehrijvings- recht gebruik gemaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1