NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Tegen corruptie! Vergeefsche doorbraakpogingen der Sovjets. ONZE HARMONIE-KAPEL Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 20L Telefoon 441 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 1 MAART 1844. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 51, 2 apglna's. Deze Conrant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. por m.m. Bii contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. 0P' REEDS enkele weken achtereen wijd' het SS-weekblad „Storm" artikelen aan de slechte groenten- en fruit voor ziening van hot Nederlandsche volk. Het uit ernstige beschuldigingen teeen verantwoordelijke personen in het distributieapparaat, die met het toe zicht op een rechtvaardige verdeeling van groenten en fruit zün belast. Het blad verwet met tal van bijzonder heden met name genoemde personen, dat zy distributiegoederen, die zij krachtens hun functie en opdracht ter bereiking van een rechtvaardige voed- selverdeeling onder het Nederlandsche volk in omloop hebben te brengen, ten eigen bate en ten bate van vriendjes en klaploopers aanwenden. Ook het weekblad „Volk en Vaderland" heeft reeds in enkele artikelen op tal van misstanden de aandacht gevestigd, zoo o.a. op een hoogst laakbare vleèseh- verdeeling in Heerlen. In het nummer van hetzelfde blad van de afgeloopen week is een nieuwe uitvoerig gedocu menteerde aanklacht tegen hoogge plaatste ambtenaren van den Centralen Controle Dienst gepubliceerd. O JJET zijn wel zeer tergend onfrissehe toestanden, die uit deze beschuldi gingen naar voren komen. Uiteraard kan verondersteld worden, dat de be treffende journalisten, die met volle onderteekening deze beschuldigingen uiten, slechts materiaal gebruikten waarvan zij voor zich de zekerheid hebben, dat dit den toets der critiek kan doorstaan. Wie weet, welke obscure transacties nog in het verborgene plaats hebben, waarvan deze journalis ten, die we als nauwgezette vakmen- pchen kennen, slechts oppervlakkig kennis dragen, doch waarop zij niet zijn ingegaan om glad ijs te vermijden. Inmiddels kunnen duizenden Neder landers lezen, waaraan het te wijten is. dat de groenen- en fruitverdeeling hier te lande zoo slecht geregeld is in ver houding tot de jaarlijksche productie. Groenten en fruit worden niet wegge sleept., zooals boosaardige geruchten zaaiers beweren, doch onvaderlandslie vende schobbers knoeien er lustig oo los en spekken met malversaties hun eigen beurzen en buiken. O |P de beschuldigingen zelf kunnen we hier niet ingaan. Daartoe ontbreken ons gegevens. Wel achten wij het in het belang van het Nederlandsche volk noodzakelijk, dat hier een gestreng en onverbiddelijk onderzoek wordt inge steld. Daaruit kunnen slechts twee mo gelijkheden voortkomen: of de zoowel door „Volk en Vaderland' als door „Storm" geuite beschuldigin gen zijn onjuist en dan dienen de beide verantwoordelijke redacteuren gestraft te worden; of deze beschuldigingen bevatten waar heid en dan dienen defl verantwoorde lijke personen in dc betreffende dien sten. die dergelijke handelingen onder hun toezicht toelaten, begunstigen ui zelf begaan, strafrechterlijk vervolgd te worden als misdadigers tegen de volksgemeenschap, met toepassing van de hoogste straffen In Duitschland zou dit zonder meer de kogel beteekenen! O UET gaat niet aan, dat de Nederland sche volksgemeenschap langer ver ontrust wordt door het openlijk uiten van dergelijke beschuldigingen, waar van de betreffende heeren, die zoo pu bliekelijk in staat van beschuldiging gesteld worden, zich schijnbaar niets aantrekken. Welke duistere machten zijn het, die deze heeren achter de schermen tegen alle belangen vat Nederlandsche volksgemeenschap de handen boven het hoofd houden en hen handhaven op posities, waarvan zij kennelijk met het oog op dc in eb betreffende artikelen geuite beschuldi gingen ten eigen voordeelc schromelijk misbruik maken? Onder dc namen der beschuldigden komen er ook voor van hen, die reeds onder het vroegere systeem in een kwaden reuk van pu blieke onbetrouwbaarheid stonden. Hoe komt het, dat deze politiek-obscure in dividuen nog steeds sleutelposities in het Nederlandsche publieke leven in nemen, terwijl toch van hen bekend is, dat zij in geen enkel opzicht de bereid heid bezitten noch met dc bezettende macht loyaal samen te werken, noch mede te werken aan den opbouw van een nationaalsocialistische gemeenschap in Nederland? Het zijn deze- heeren, dn door hun kwade praktijken het natio- naalsocialisme en de Duitsche bezet tingsmacht in discrediet brengen en verdacht maken. Zij zijn het, die er alle belang bij hebben, dat het nntio- raalsocialisme in Nederland mislukt Zij zijn het, die van het bestaande in terregnum op binnenlandsch politiek gebied misbruik maken om, kennelijk saboteerend in dezen schemertoestand van geschuwde verantwoordelijkheid en misbruikte bevoegdheden, een macht- overname van competente en goedwil lende persoonlijkheden te voorkomen. O - Zware gevechten ten zuiden van de Berezina en ten zuidoosten van Witebsk. HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER, 29 Febr. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten Oosten van Kertsj en in het gebied van Kriwoirog zün talrijke aanvallen dpr bolsjewisten met zware verliezen voor den vijand afgeslagen: plaatselijke penetraties werden in den tegenaanval opgehc- »n. In het gebied ten Zuiden van dc Pripetmccrassen hield de plaatse lijke gevechtsbedrijvigheid aan. Ten Zuiden van de Berezina en ten Zuidoosten van Witcbsk stort ten vrij hevige vijandelijke aanval len voor onze linies ineen. Op ce- nige pcnctraticplekken werden de bolsjewisten na verbitterde gevech ten van man tegen man in een te genaanval teruggeworpen. Ten Noordwesten van Newel ging dc vijand met verscheidene infan teriedivisies tot den aanval over. Dc zware gevechten van gisteren leverden een volledig afweersucces op. Ten Oosten van het Meer van Ples- kau en bij Narwa hadden herhaalde vijandelijke aanvallen geen succes. Vij andelijke bewegingen en gereedstaan de troepen werden door artillerie uit eengeslagen. Sterke formaties slagvliegers van de luchtmacht ondersteunden de afweer- gevechten. vooral bij Kriwoirog. bij Doebno en aan het Meer van Pleskau. door met goede uitwerking aanvallen in scheervluch- te ondernemen op in fanterie- en gemotoriseerde colonnes der bolsjewisten. Talrijke voertuigen en verscheidene luchtafweerkanonnen werden vernield door bommen of door beschieting met de boordwapenen. In het hooge Noorden vernietigden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vijande lijke troepenverblijfplaatsen aan den Moermanskspoorweg. Bij dc zware afweergevcchten in den Noordelijken sector van het Oostelijke front heeft zich de tweede Letlandsche SS-vrijwilligers-brigade onder bevel den eikenloofdrager SS-Oberfüh- rer Schuldt en van haar Letlandschen infanteriecommandant, den ridderkruis drager Standartenführer Weiss bijzon der onderscheiden. In Italië. Ondernemingen van stoottroepen op het londingshoofd van Nettuno leidden tot plaatselijke stellingsverbeteringen. Aan het Zuidelijke front werden vijan- IJTER dient klaarheid geschapen te worden. De Nederlandsche voedsel positie Is wat. groenten en fruit betreft een zeer ernstige plaag. In de grootc steden met hét verklaarbare gemis aan mogelijkheden tot zelfver- zorging kan men daarvan meespreken Wanneer dan blijkt, dat deze tekort komingen door corruptie en sabotage ontstaan, dienen daartegen maatregelen getroffen en straffen toegepast worden van de ergste soort, die de oor logswellen kennen. Wanneer 'cmarid in het bezit van een illegaal pamflet wordt aangetroffen, gaat hij tegen Ie" muur Waarom zou inen 'lan consider: t ie gebruiken ten overst 'n sonen. die thans bijf' reeds vier i* lang systematisch dc groenten- fruitvoorziening verknoeid hebben" De beschikbare voedselrantsoenen zijn niet van dien aard, dat daarvan ook maar iets afkan. Wie schat het aantal nood zakelijke voedingscalorieën, d;e de met name in genoemde bladen aangeduide typen door hun boosaardige schurke rijen aan een rechtvaardige verdeallni onder het Nederlandsche volk hébbei onttrokken? O 1/LAARHEID moet ér komen! pit een te ernstige aangelegenheid er achteloos aan vporbij te gaan een voortduren van de huidige onb. stendteheid dreigt het crediet van d voedselvoorziening langs distribut'ic- weg volkomen weg te vallen. Dan ont staat chaos. Om dien tc voorkomen juist het systeem eener rechtvaardi dclijke aanvallen bU Castclforte tin Te'relle afgeslagen. Marine- en scheepsafweergesch it hebben boven de haven van Boulogne van verscheidene in scheervlucht aan vallende vijandelijke vliegtuigen twee viermotorige bommenwerpers en ctn tweemotorigen bommenwerper neerge schoten. Daarmede hebben vlootstrü-i- krachten en afweergeschut van koop vaardijschepen en van marine van 21 tot 29 Februari in totaal 22 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Vijftien doodvonnissen voltrokken. BEKENDMAKING VAN DEN IIÖIIEREN SS-UND POLIZEI- FUIIRER NORDWEST. Het Poliscltatandge richt Den Haag heeft op 28 Februari 1941 dc volgende Nederlanders als saboteurs ter dood veroordeeld: Winter in het Oosten vroeger dan gewoonlijk ten einde. BERLIJN. 29 Febr. (ANP) - Naar den in Duitsche militaire kringen ver klaard werd, loopt de winter aan het Oostelijke front vroeger ten einde dan gewoonlijk. In het zuiden dooit het reeds, en de overgang naar de moddcr- periode is daar nog slechts een kwestie van enkele weken. In het midden en het noorden van het Oostelijke front vallen weliswaar op het oogenblik nog koude- graden tusschen 12 en 15 gr. te consta- teeren, maar de weerkundigen verwach ten ook hier een vroeg intreden van da regen- en modderperiode. Deze weers omstandigheden spelen volgens de op vatting van genoemde kringen stellig een rol bij de Duitsche overwegingen tot rechttrekking van het front en wel ln dien zin, dat nog voor begin van de modderperiode de gunstigste stellingen kunnen worden betrokken. Overigens constateert men algemeen .jn aanzien van den toestand in hot Oosten, dat ook de maand Februari den bolsjewieken niet de verwachte door braak van het Duitsche front en de door hen gewenschte bewegingsvrijheid voor strategische operaties gebracht heeft. Alleen voor flinke jongens met moed. handigheid en discipline kunnen vier weken ln de mooiste streken Duitschland een grootc belevenis worden. Wil jij ook zoo'n Germaansch Weersport' kamp bezoeken? Meld je Donderdag den tweeden Maart in Den llaag, Plein 1813, no. 3. Daar kun je je in den tijd van 8—14 uur persoon lijk melden voor een kamp. Onkosten zijn er niet aan verbonden. Slechts gezonde, krachtige Jongens, die er wat voor voe len 4 weken in een kamp met kameraden uit Denemarken. Noorwegen. Vlaanderen en Duitschland ln gemeenschappelljken en kameraadschappelijken geest door tc brengen komen in aanmerking. BONAANWIJZING HONDEN 1 KATTENBROOD. 's-GRAVENIIAGE. 29 Febr. Van 1 tot cn met 31 Maart 1944 worden op bon 23 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelheden honden- brood beschikbaar «gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 23 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt voor ver melde periode 1 kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 31 Maart 1944 is bon no. 3 ongel dig. Nieuws in 'l kort. Lijk gevonden. Sedert 2fi Januari werd in Weert vermist de predikant der Ncd. Hervormde Gemeente J. R. Feykcs. Gistermorgen Is zijn lijk drijvende gevon den In het kanaal Nederweert—Wcssem ter hoogte van Oler. 'n Duur bioscoop je. - Terwijl de krui denier V. uit de Lucasstraal tc 's-Her- togenbosch met zijn familie ln de bios coop zat. hebben onbekende indringers een bezoek aan zijn zaak gebracht. Zij doorzochten het geheele huls en namen tenslotte weer dc wijk met medeneming duizenden bonnen en een bedrag «■-" veer 5000 gld. Wat kreeg u op uw kolenbon DEVENTER, 29 Febr. - Ongetwijfeld zullen velen slechts door uiterst zuinig stoken met hun kolen rond kunnen ko men. Practisch onmogelijk wordt dit echter als men nog minder ontvangt dan de hoeveelheid waar men recht op hee-'t. Toch bleek na een onderzoek dat door ambtenaren van de Prijsbehecrschlng werd ingesteld, dat verschillende kolen- handelaren het met de juiste maten en gewichten niet zoo nauw namen cn te korten van 15 tot 20 °/o werden herhaal delijk geconstateerd. Wel werd steeds het volle bedrag in rekening gebracht, in enkele gevallen zelfs nog meer. Be denkt men, dat deze tekorten vaak groo- ter zijn dan een maandr.-ntsoen, dl n begrijpt men tevens, dat de Gemachtigi ie voor de Priizen deze kolendiefstallen tot de ernstige prijsovertredingen rekent -r' deze zwaar zal straffen. Tevens is de controle op dezen tak van handel in de laatste maanden aanzienlijk verscherpt. VERPAKKING TERUG! 's-GRAVENHAGE. 29 Febr. In de Staatscourant van 28 Febr. 1944 is een beschikking verschenen, krachtens wel ke men verplicht is alle verpakkings middelen terstond na gebruik of bin nen den overeengekomen termijn aan den leverancier terug te geven, voor zoover tenminste de teruglevering tus schen leverancier en afnemer is over eengekomen. Een dergelijke overeen komst is ook aanwezig, indien op de verpakking de teruglevering geëischt wordt en de afnemer deze verpakking aanvaardt. De leverancier wordt ver plicht de gebruikte emballage terug te nemen. Niet nakoming van deze ver plichtingen kan bestraffing volgens het economisch sanctiebesluit tengevolge hebben. NEDERLANDERS IN DE WIKING. Bij de divisie Wiking zijn. naar men weet. ook Nederlandsche vrijwilligers ingedeeld, die evenals de overige tot deze formatie behoorende strijders, krachtens hun roeping en ideaal, zijde aan zijde met de Duitsche troepen vechten tegen dc bolsjewistische leger scharen. In de nadere berichten over den omsingelingsslag bij Tsjerkassy wordt thans eveneens met groote vol doening gewag gemaakt van het optre den der divisie Wiking, welker actie er evenzeer toe bijgedragen heeft, om den opzet der Sovjet-Russische leger leiding om de bij de Tsjerkassy omsin geld geweest zijnde Duitsche troepen te vernietigen, tc verijdelen. Meldt U en strüdt mee in de rijen der Waffen-SS. Alle inlichtingen SS- Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5, of aan de Nebenstellen: Amsterdam. Dam 4, Alk maar. Langestraat 56, Groningen, Hee restraat 46, Enschede, Hengeloscho- slraat 30, en Heerlen, Saroleastraat 25. 18. Verduister v. 18.307.15u. Maart. Zon op 7.22, o. 18.21. Maan o. 2.35 op 11.27. distributie ingesteld Reeds thans te constateeren. dal hangende deze schillen en onzekerheid het vertrouwen in de overheidsmcdcdeelingen op distri- butiegebied ernstig is geschokt. Dat wantrouwen mag niet verder vreten. Niet dc betreffende journalisten dra gen hiervan de schuld, doch dc in de artikelen met name genoemde malfai- teurs. Een journalist, die een hem ter kennis gebrachte malversatie niet be handelt. verstaat zijn taak niet. De distributiediensten plegen zich aan cri tiek van de pers weinig of in het ge- heel niet tc storen. Dan blijft om op malversaties de aandacht te vestigen cok geen andere weg over dan die der HAMA. 1 i i i i 1. den bouwkundige Klaas Postma, geboren 25 Dec. 1H04 tc Meppel. 3- Den ambtenaar Roger Hcnri Rcne Abma, geboren 17 Mei 1919 Roosendaal. 3. Den pianostemmer Andrees van Beek, geboren 9 Mei 1909 te Apel doorn. 4. Den Jood Leo Fischer, geboren 11 Februari 1887 tc Samotsjin. 5. Den bctoncmaillcur Albcrlus Hcn ri Hey. geboren 20 April 191.» te I Utrecht. 6- Den instrumentmaker Cornelis I Hey, geboren 27 November 1919 tc Utrecht. 7. Den belastingbcambtc Leonardus Cornelis Hey, geboren 2 Februari 1914 te Utrecht. 8. Den notarisklerk Johunnrs ÏIols- wilder, geboren 16 Febr. 1902 tc Schoonhoven. 9. Den Jood Karei Keizer, geboren 14 Mei 1911 te Amsterdam 10. Den timmerman Christiann Kerk hof, geboren 9 October 1900 te Leeuwarden. 11- Den accountant Hans van Koets veld. geb. 23 Nov. 1918 tc Rotter dam. 12. Den Jood Heinz Loewcnstein. ge boren J7 Febr. 1919 te Den Haag. 13. Dc student Jacobus Alcxancer Marlens, gcb. 10 Aug. 1923 te Haar lem. 14. Den bankwerker Egbcrtus Maria Meulenkamp, geb. 3 Mei 19f6 te Kampen. 15. Den kantoorbediende Hubcrt van Oorschot, gcb. 30 December 1919 te Medan (Indië) 16. Den reiziger Herman van Roon. geb. 23 -Mei 1922 te Rotterdam. 17. Den kantoorbediende Thomas Fran- eiscus Hcndrikus Spoclstra, geb. 24 Mei 1914 te Utrecht Den student Pieter Verhagc, geb. 17 November 1921 in Vrouwenpol der. 19. Den buissluchler Jan van der Voort. geb. 1 Juni 1923 in Jutphaas. 20. Den kantoorbediende Antonius Jo sé pluis Rih1 oIpluis Hegge, gcb. 11 Dec. 1920 te Den Haag. Het vonnis werd ln dc vroege ochtend uren van 29 Febr. voltrokken. Bij twee veroordeelden, den bctonemaillcur Alber- tus Henrl Hey en den hulsslachf.cr Jan van der Voort, werd het voltrekken van de doodstraf door den Gerichtsherr uit gesteld om de kwestie van gratievcriec- hing te onderzoeken. Drie andere gevallen, die bij het PoJi- zclstandgerlcht waren ingediend, zijn overgebracht naar het Duitsche Obcrgc- rlcht, daar het bfj deze gevallen gaat om indlvldueelc bedrijvers van misdaden, die zijn van een terreurorganisatie. „Oranje-vrijbuiters''. Ten aanzien van 't vorenstaande wordt net volgende medegedeeld: Het Polizeistandgericht moest zich dit proces bezig houden met een organi satie van verzetpieglng en terreur, die zich Oranje-vrijbuiters" noemde en haar centrales had in Utrecht. Woerden Epe (Gld.). De ieden betitelden zich zelf als terroristen en werkten volgens bols jewistische methoden. De organisatie was naar militair voorbeeld ingericht en droeg aiic kenmerken van een uitgesproken ge heime terreur- en veemorganisatie. Het Yan de twintig voorgeleide beklaagden had een verklaring ondert.ee- Z'J zich ,ot medewerking verplichtten. Daarbij is het kenmerkend. LfJ ,ot don kring van daders drie volle Joden behoorden, onder wie een Duitschland gecmigreerdc tc slechter naam v?rirlaaim bckendstaandc jood. die deze ge" onfniddelliJk onderteekend hadden, maar feitelijk niet medewerk- doch andere leden tot daden vai geweld opstookten, terwijl zij zelf op den «'«ven Hch beug hw5» cn met de verdeeling van de geioofdc levensmiddelen- en textiel- dat"l?ilV 'S ondubbelz'nnig gebleken, den vfn *iden t0' dc toonaangevende le den van de organisatie behoorden SVTn °mstlg 2Un opgetreden, word» iLVO"nJ8 ,Van het «landgericht wordt een geheele reeks moord- ei TrtnS geboet, waaronder de bij- hef Vn,RenicpIge overvallen op oudsted nn ?°yü?sa' °P dc echtelieden oudstedt, op den boer De Ruiter en de vrouw De Marsma. Voor de werkwijze van de dader het kenmerkend, dat ook wccrlooze met spaarden en haar daarom neerschoten om lastige getuigen uit den weg te ruimen. Voorts is het slaehtoff^!d' dat de moordenaars hun aankl«mn?L onscbuldige verzoeken af"klampten om hen dan zeker en ver- jassend tc Kunnen neerschieten Deze ge deilnrh (S?en t00n<*" met volkomen dul- «lelijkheid aan, dat hier sprake is van bolsjewistische methoden. Voorts is hiermee geboet een reeks van bedrAvt« j°P distributiekantoren, dit h»n da» -»™ £n; hOCWCl de daders Wis- middnioLi V roovcn van de levens middelenkaarten enz. de geheele bevol king van de gemeente te lijden had. Bi. hebhUinVOJ?fi"g van deze roofovervallen hebben zij van tevoren geweten, dat zij het ™"e"dc gezondheid van de ambtena- 1*2* i i eigen volksgenooten f.it ^,geV2" brachten. Dit bleek ook uit het feit, dat in openbare gebouwen H publiek kwam. tijdbomme- werden gedeponeerd. ,1 IIeJ Procef heeft ook aangetoond, da! de daders de geroofde levensmiddelen- ^ne!\ ',n ',e eerste Plaats ten bate van zichzelf besteedden en in den clandestic- nen handel verkochten. Ook in dit proces wérd het bezi» wapenen in handen van leden ccncr ver- zetorganisatie. zooals ln het algemeen elk onbevoegd bezit van wapens, als een zware misdaad beschouwd tegen de ver ordening ter bescherming van de open bare orde. zoodat alleen in deze overtre ding reeds de doodstraf lag opgesloten De ramp te Nijmegen. NIJMEGEN, 29 Febr. - In de St. Jozefkerk aan het Keizer Karelplein heeft hedenmorgen pater Rubbens onder zeer groote belangstelling een plechtige Heilige Mis opgedragen voor de zicle- rust van de acht zusters van het gezel schap J.M.J. Donderdag a.s. zal op ver zoek van dc ouders in dezelfde kerk e»n plechtige requiemmis worden opgedra gen voor dc zielerust van de acht zus ters en de 22 kinderen van de Montes sorischool. die bij de ramp zijn omgeko men. In de kerken van de stad konden de bewoners heden meubels en kleeding brengen voor de slachtoffers. Er werd in ruime mate in geld en goed geofferd Naar de architect Soetens, leider van het opruimingswerk. meedeelde, zal bij een dageiijksche werkzaamheid van 2900 man bij tienurigen arbeidsdag een tijds duur van zes maanden noodig zijn om het geheele opruimingswerk te Nijme gen te kunnen voltooien. Plunderaars gefusilleerd. Een verslaggever van de Haagsche Courant meldt uit Nijmegen: nceff het niet getroffen deel der be- olking grootendeels getoond, dat het niet dc getroffenen meeleeft cn het ge leden leed zooveel mogelijk tracht te verzachten, tóch zjjn er ook nog mis dadige elementen geweest, die het be staan hebben tc plunderen. Met hen is gelukkig korte metten gemaakt. Reeds hunner hebben voor hun schand daad inet het leven moeten boeten terwfjl nog een aantal anderen hctzelf- lot wacht. N.A.D.-OOSTKORPS 20. Het pionierswerk, dat Nederlandsche •beidsmannen in den zomer van 1913 het Bezirk Bialystok verrichtten ten behoeve van Europa in het algemeen en an Nederland in het bijzonder, zal ln 1944 worden voortgezet. Wederom zal een N.A.D.-corps vrijwillig naar het Oosten gaan om daar ontwaterings- werken uit te voeren Het klimaat daarginds bleek, evenals de voeding, de legering en de overige levensomstan digheden uitstekend voor de Nederlan ders te zijn. Zeer sprekend daarvoor is het feit, dat talrijke vrijwilligers van 1943 zich ook voor het nieuwe Oost korps hebben gemeld. Daarnaast richt dc Nederlandsche Arbeidsdienst een oproep tot alle jonge Nederlanders, die den leeftijd van ventien jaar hebben bereikt en die zijn geboren in de jaren 1925, 1926 en 1927 om deel te nemen aan dit groot- sche werk in Nederlandsch verband dus in de uniform van den N.A.D. onder Nederlandsche leiding. Van be lang is ook de bekendmaking, dat vrij willigers, die zulks verdienen, geduren de dezen inzet in de oostelijke gebie den kunnen worden bevorderd en la ter, in Nederland, worden aangesteld als N.A.D.-kaderlid. Ofschoon de deel- cming aan Oostkorps 20 slechts 4l/s maand zal duren en de vrijwilli gers reeds Jn den aanvang van Augus tus 1944 zullen terugkeeren, worden de mannen geacht hun arbeidsdienst plicht volledig te hebben volbracht. De aanmelding is opengesteld t.m. Maart a.s. bij het N.A.D. aanmeldings bureau, ohder hetwelk de woonplaats den desbetreffenden vrijwilliger ressorteert (opgave daarvan verstrekt de burgemeester). Het goede voorbeeld. 's-GRAVENHAGE, 29 Februari. De Nederlandsche Volksdienst heeft f 200.000.— ter beschikking gesteld van de slachtoffers van de Anglo-Ameri- kaansche bomaanvallen op Nijmegen, Enschede en Arnhem. Hierbij wordt de verwachting uitge sproken, dat dit voorbeeld van andere zijden zal worden gevolgd. Men kan de stortingen doen op girorekening 174861 van de landelijke tinancieele leiding van den Nederlandschen Volksdienst 's-Gravenhage. Voorts kan nog worden medegedeeld, dat zicli 1200 personen bij den N.V D. hebben gemeld voor het als pleegouder opnemen van kinderen uit de door de ze bomaanvallen getroffen gezinnen. RECHTSZAKEN. Archief-ambtenaar verduisterde kostbare boeken. Vreemde houding van den verdachte. Toen de thans 38-jarige H. v. D. uit Amsterdam op zekeren dag een kans kreeg, om bij de gemeente Alkmaar in dienst te komen als archief-ambtenaar, welke betrekking meer overeenkwam met zijn opleiding, nam hij deze kans gaarne waar, al was het salaris ook heei wat kleiner dan hij in Amsterdam ge noot. Toch viel het hem niet mee, van dit salaris, ong, f 2500 rond te komen en temeer niet, waar gezinsmoeilijkheden oorzaak waren van extra uitgaven aan geneeskundige hulp. vroeg om salarisvcrhooging, doch kreeg da' niet. Wel gaf de burgemeester van Alkmaar hem gelegenheid om eerst 'n halven, later 'n hooien dag per week werkzaam te zijn op het archief der ge meente Hoorn, terwijl hij bovendien v. de gemeente Schagen archiefwerk ver richtte en een kans kreeg, om ook in Enkhuizen werkzaam te worden gesteld Zoover kwam het evenwel niet. Van D., die o.m. belast was met het in ordi brengen van het museum-archief der gemeente Alkmaar, vond daar zeer zeldzame en kostbare boeken en op een kwaden dag eigende hij zich een daar van toe en verkocht dat in Amsterdam. Niet lang daarna verdween een tweede exemplaar uit de museum-bibliotheek en tenslotte bleek, dat in het tijdvak van Sept. tot Nov. 1943 minstens 20 zeldzame exemplaren verdwenen waren De kooper kreeg al gauw argwaan en liet een onderzoek instellen naar de her komst van deze werken cn zoo kwam ae diefstal aan het licht. Dinsdag d'endc deze .zaak voor de Alkm. rechtbank. De verdachte bekende alles, doch had heel wat te zijner verontschuldiging aan te voeren. Zoo zou een der gemeente ambtenaren hem ten onrechte bij zijn sollicitatie hebben toegezegd, dat hij /.eer spoedig een salarisverhooging zou krij gen. President: Dus eigenlijk moest deze ge-ieenteambtenaar hier terecht staan en niet U! Verdachte: Eigenlijk wel! De Officier, mr. de Brueys Tack, vond deze opmerking zeer eigenaardig en ln zijn requisitoir wees hij er dan ook op dat verdachte zijn betrekking in Alk maar zeer lichtzinnig aanvaard had. Spr. begreep de gezinsmoeilijkheden, maar verdachte had, om te beginnen, eerst zijn eigen bibliotheek desnoods kunnen verkoopen, of zijn piano. Hil had ver moedelijk wel hulp kunnen krijgen, maar hij heeft niet geschroomd, een kostbare bibliotheek van de gemeente een aantal fraaie en zeldzame exempla ren te ontnemen. Gelukkig zijn de meeste werken weer terecht gekomen, al ontbrexen nog vier van dc meest kostbare exemplaren Verdachte blijkt geen berouw te heb ben en mede daarom vroeg spr. terzake verduistering een gevangenisstraf van 1 jaar en 3 maanden. Mr. van Everdingen uit Amsterdam hield een uitvoerig pleidooi en meende, dat deze verdachte in aanmerking zou kunnen komen voor opname van de gratieelausule in het vonnis. Uitspraak 14 Maart a.s. JUBILEERT. Aan liet geestesoog voorbij gaaf in bonte beeldengroepen, uit 't verleden opgeroepen, "t leven onzer Harmonij. Binnenkort heeft Schagcns Harmo- niekapel den leeftijd van 75 jaren be reikt. Niemand onder ons, die persoon lijke herinneringen aan de oprichting zal hebben, want een generatie is sindsdien voorbijgegaan en een volgend geslacht is volwassen geworden. Wat ligt er al niet aan lief en leed opgesloten in dc notulenboeken van zoo'n vereeniging. die een menschen- leeftijd eigenlijk is het langer de uze heeft gediend. Hoogtepunten in dien levensloop waren de rriuziekfeesten in versierde tuinen, gevolgd door bals-champêtres met schitterende "illuminatie, concerten op het marktplein en feestcantates. Daarvan getuigen de programma's uit den loop der jaren, die vertellen van een bloeiende vereeniging. bemind en geëerd door de Schager bevolking en door die uit de omliggende contreien. Jaren van stilte zijn gevolgd, verschil van meening met een directeur, die met z'n muzikanten niet overweg kon want in het jaar 1876 was zulks nog mogelijk kleinere en grootere strubbelingen, die ontstaan. wanneer menschen gezamenlijk iets gaan onder nemen. „Zooveel hoofden, zooveel zin nen!" Zoo zijn ze dan begonnen: vier man, Hazeu. Roggeveen. Denijs en Schoe- man met f 116 om instrumenten te koopen, daarbij een toen nog nieuw notulenboek met een „inleiding", waar uit dit alles blijkt, cn veel idealisme. De geest van deze vier is vaardig ge worden over alle geslachten, die de Harmonie hebben gediend, want zooals zij de eerste weerstanden moesten overwinnen om het tot een oprichting te brengen, hebben anderen in later jaren aan velerlei moeilijkheden het hoofd weten te bieden. De eerste zorgen deden zich al voor. eenige maanden na de oprichting. De directeur, de heer Frigerio, stafmuzi kant te Den Helder, moest dc pasgebo rene in den steek laten, omdat zijn dienst hem elders noodig had. Onze Schagenaren verloren evenwel den moed niet en in het najaar vond men den heer Otto, muziekdirecteur uit Alk maar, bereid de leiding van 'de kapel op zich to nemen. Een andere naam. die lang in de herinnering is gebleven, is die van den heer Schouten. Van 1890 tot 1908 gaf hij zijn beste krachten en nadat hij 18 jaren den dirigeerstok over onze Harmonie had gezwaaid, werd hij door de kapel naar zijn laat ste rustplaats geleid. Het jaar dat volg de, bracht het 40-jarig jubileum, cul- mineerend in het Groot-Muziekfeest op Zondag 18 Juli 1909 in den versier den tuin van den heer Broersma. Een der hoogtepunten was de feest cantate, gecomponeerd door den toen- maligen directeur, den heer Dartillact van Tright. woorden van M. Visser en uitgevoerd door de gemengde zangver enigingen „Euphonia" van Schagen en Schagerbrug en kinderkoor. „1869-1944". Enkele regelen uit deze cantate, die nu weer van toepassing zijn, citeerden wij reeds in den aanhef. Nu liggen er 75 jaren achter de Har monie en de baardige gezichten op oude groepsportretten zien ons aan. In het midden het vaandel fier boven de kuiven geheven. Die mannen zijn uit een anderen tijd en wij weten niet, wat hen heeft be ziggehouden en waarover zij met el kaar spraken op de repetities, maar de Harmonie hebben zij toch samen, die leden van toen en zij, die nu deel uitmaken van Schagens Harmonieka pel. In het eeuwige rhythme van den tijd. zijn het thans de magere jaren, die vol zorg doorleefd moeten worden. Zij gaan niet aan deze vereeniging voorbij, zonder een spoor na te laten. Het 70-Jarig jubileum werd in 1939 gevierd, onder de dreiging van een aanstaanden oorlog. Dc rustige voor bereidingen voor het muziekfeest wa ren toen plotseling gestoord 'door de fensiemaatregelen en het is er in de jaren die kwamen niet rooskleuriger op geworden, maar zooals alle stormen de afgeloopen 75 Jaar zijn weer staan, zoo zal de Harmonie ook de zorgen van dezen tijd te boven komen. En 't zal eens alles weer mooi en goed zijn. Immers, dat heeft Harmonie ver diend met alles, wat zij voor ons Scha genaren heeft gedaan. „Spreek met Harmonie en 't komt In orde.... zoo was het toch? Bij kinderfeesten, wel dadigheids-concerten zelfs blies zij koraalmuziek van den torentrans bij de harddraverij, de volksvoordrachten, bij volksconcerten en op de Paaschten- toonstellingen, op het Nut. bij Lycur- gus, de wielrijders, de Rederijkers. Floralia. Euterpe en bij de Transvaal- sche deputatie, zoo luidde het in 1909 en zoo is het nóg, verleende de Har monie medewerking. Wat hebben we veel aan haar te danken. Altijd stond ze gereed de feestvreugde te verhoo- gen. En zoomin de Harmonie ons ooit vergat, zoomin zal zij nu vergeten worden, nu anno 1944 .bij haar 75-jarig jubileum. En met dezelfde woorden, waarmede meester Visser in 1909 zijn cantate deed uitklinken, wenschen wij de Harmonie: „tal van jaren Heil U Schager Harmonie!" o Uit het bovenstaande moge blijken, dat de Harmonie door de jaren heen talloos vele vr'enden heeft verworven. Dit zal ongetwijfeld ook Vrijdagavond blijken, wanneer de vereeniging haar Jubileumconcert geeft. Dankbaar voor hetgeen Harmonie in die vele jaren voor Schagen heeft gedaan, zullen ve len dien avond dit „verjaarsfeest" niet gaarne missen. Wij vernomen, dat er nog wol planiskaorten verkrijgbaar zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1