NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bijna 800 Sovjet-vliegtuigen in Febr. vernietigd. Veedieven krijgen een allerlaatste waarschuwing. Directrice van een ziekenhuis stal levensmiddelen. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Scbagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 411 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 2 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 52, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcheele oplage op aanvrage. Lezers schrijven: Christendom en nationaalsocialisme. QVER het thema, de verhouding van Christendom tot nationaalsocialisme, ontvingen we weer een heele reeks brieven, waarin lezers van allerlei schakeering pro en contra ten beste geven. Het is ondoenlijk op al deze brieven, die door anti's vrijwel zonder uitzondering niet onderteekend zijn, in te gaan. Iemand, die zich „een getrouw lezer van Uw blad" noemt en die zijn standpunt gelukkig beknopt heeft sa mengevat, willen we hier aan het woord laten. Woordelijk plaatsen we hier zijn schrijven, waarbij we slechts enkele s(fel- en taalfouten verbeterd hebben: „U schrijft kolommen vol over het nationaalsocialisme, maar laat Ik u een goeden raad geven: verknoei daar uw krachten niet verder aan, want het nationaqlsocialsme vindt geen vrucht baren bodem in Nederland en geen wasdom. De wasdom, die er is, 1/10, is het zaad, dat valt op steenachtige aarde. Het schiet direct op, maar daar het geen wortel heeft, verdort het ook weer direct. Zelfs het. gezegde „voort durend druppelen holt den harden steen uit", gaat niet op bij ons Neder- landsch volk. Het nationaalsocialisme krijgt geen wortel ln ons land om de doodgewone oorzaak, dat ons land een Christenland is en nu mag u welke kerkgenootschap, kerkformatle of voor malige politieke partij ook opnoemen, al mag de schakeering nog zoo groot zijn ln de opvattingen, altijd komt men terug bij den Heer Jezus, die aan het kruis heeft geleden en dus der Joden God. Het nationaalsocialisme ls zuiver heldensch. Wij zien het aan alles wat geschiedt. Gods woord zal bewaarheid worden: „Wie mijn volk aanraakt, raakt mij aan, spreek ik Heer der Hee- ren". En gaan wij verder terug tot ons Lutherlled: „Delf vrouw en kinde ren 't graf enz. enz." Meer wil lk niet schrijven om niet te veel ruimte te vragen. Onder dank voor uw plaat sing". Het ziet er op het eerste oog zeer vervaarlijk uit. wat deze „getrouwe lezer" schrijft. Of hij er zijn godsdienst in een dogmatisch verstard standpunt een pleizier mee doet, is een andere kwestie. Om in de beeldspraak van de zen schrijver te blijven zouden we kun nen opmerken, dat de geschiedenis bewezen heeft, dat het Nederlandsche volk geen steenachtige aarde is. Het heeft steeds open gestaan voor nieuwe beginselen, niet als haantje de voorste, maar toch. wanneer duidelijk gebleken was. dat met een aanvaarding van nieuwe beginselen het welzijn van land en volk gediend was, heeft het steeds den moed gehad nieuwe wegen in te slaan. Daarop vertrouwen we thans ook, niet echter berustend in de tradi- tioneele traagheid, doch trachtend met argumenten de inzichten te verruimen en waandenkbeelden weg te nemen. O— AF «n ln hoeverre Christendom en nationaalsocialisme vereenigbaar zijn, is een aangelegenheid, die hoofdzake lijk de onderscheidene briefschrijvers interesseert. Ondergeteekende acht zich niet competent daarover een oor deel te vellen. De taak van een jour nalist is geenszins middernachtszende ling te spelen. Volgens zijn gevoelen en rotsvaste overtuiging is de komst van het nationaalsocialisme hier in Nederland in maatschappelijk opzicht een historische noodzakelijkheid, wil Nederland niet in elk opzicht zijn eigen karakter verliezen. Heel wat deskundiger persoonlijk heden zijn van meening. dat nationaal socialisme wel degelijk met Christen dom te vereenigen is. Ten bewijze noe men we vooral den verjriaarden pro testanten hoogleeraar, professor dr. Hugo Visscher, vriend en leerling van Abraham Kuiper. Deze hooggeleerde en imponcerende persoonlijkheid geldt sedert een halve eeuw in Nederland en speciaal in protestante kringen als een hoog staand man van gezag. Hij was Ned. Hervormd predikant in verschillende Nederlandsche gemeenten. Van 1904 tot 1931 bekleedde hij 't hoogleeraars- ambt aan de Utrechtsche universiteit in de wijsbegeerte van den godsdienst, godsdienstwetenschap »n zedekunde. Daarna was hij bijzonder hoogleeraar aan dezelfde universiteit en eveneens te Leiden. Van 1922 lot 1935 vertegen woordigde hij Anti-Revolutionaire Partij in de Tweede Kamer. Voorts leidde hij als redacteur het Geref. Weekblad. Welnu deze man, dien men toch niet met zulk een staal van dienst voor on deskundig zal houden en van wien men bovendien in zijn tachtigste le vensjaar met zal verwachten, dat hij nog eenigerlei maatschappelijke ambi tie heeft, deze man staat volledig voor de nieuwe maatschappelijke oriëntee ring, zooals het nationaalsocialisme die aandient, open. Hij beveelt eiken Nederlander een positief standpunt ten aanzien van den nieuwen tijd aan. Ondanks den eerbied van zijn jaren heeft hij een benoeming van den Lei der der NSB aanvaard, zijn adviseur te worden. —O— MU kan men in alle boosaardigheid hierover twijfels te berde brengen. Ook dat baat tegenspartelaars weinig. Prof. Dr. Hugo Visscher heeft zijn wei- overdacht en historisch gerechtvaar digd standpunt duidelijk, voor elkeen bevattelijk uitvoerig uiteengezet in een kortelings verschenen, zeer be langwekkend boekwerk „Ondergang van de Republiek der Vereenigde Ne derlanden" (Uitgeverij Westland), waarop we binnenkort uitvoerig hopen ln te gaan. In dit boekwerk komt prof. Dr. Vis scher tot de slotsom: „Als de massa dergenen, die zich gaarne als Christen aandienen, hun wrevel eens konden afleggen en met den profeet leeren bidden: „Uw werk, o Heere! behoud dat in het leven In het midden der jaren." misschien zou dan begrepen worden, dat ook van dit don ker heden hij, die des Heeren rede hoort, belijden kan, dat „de gangen der eeuwen Zijne zijn" en dat juist die gangen hcenwijzen niet naar hetgeen achter, doch naar wat voor ons ligt". (Voorwoerd). In het laatste hoofdstuk van dit boek, zegt prof. Dr. Hugo Visscher (pag. 182): „Laten wij dit wel begrijpen: het nationaalsocialisme ver draagt zich niet met verpolitiekte kerk- formaties. Het wil de vrijheid der con sciëntie niet aantasten, maar de sou- vereiniteit van den staat ook niet laten aantasten. Het eischt voor den keizer op, wal de keizers is en wil Gode ook het Zijne i iten. Daarom zal het de lu i. telijkc religieuze levensvormen Vergeefsche aanvallen van bolsjewistische troepen aan het Oostfront. Terreuraanvallen in 't gebied van Brunswijk. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 Maart. Hel opperbevel der weermacht deelt mede: In het gebied van Kriwoirog, ten Zuidoosten van Sjasjkof cn ten Westen van Berditsjef hebben on ze troepen talrijke Sovjetaanvallen afgeslagen en den vijand zware verliezen toegebracht. Bij Jampol zijn hevige plaatselijke gevechten gaande. In het gebied ten Zuiden van de Pri- petmoerassen ondernamen formaties van leger en Waffen-SS geslaagde aanvallen. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich hier een ge pantserde verkenningsafdeeling onder bevel van Ritmeester Kolczek bijzon der onderscheiden. Ten Noordoosten van Rogatsjef vie len de bolsjewisten met vrij sterke strijdkrachten vergeefs aan. Daarbij werden van 30 aanvallende vijandelij ke pantserwagens er 26 vernietigd. Ten Noordwesten van Newel, ten Zuidoosten van het Meer van I'leskau en bij Narwa mislukten talrijke aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten. In het Hooge Noorden sloegen onze troepen in den seetor-Louhi en op de landengte van het Vis- schersschiereiiand vijandelijke ver- kenningsaanvallen af. Bij de afweergevechten in den cen- tralen frontsector hebben zich de 267 ste Neder-Saksische infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Drescher en de 5e pantserafdeeling onder bevei van kapitein Rettemeier bijzonder onderscheiden. In de maand Februari zijn aan het Oostelijke front 763 vijandelij ke vliegtuigen vernietigd, waarvan 43 door formaties van het leger. 60 eigen vliegtuigen, gingen verloren. De strijd in Italië. In Italië werd de druk onzer troepen tegen het landingshoofd van Nettuno gehandhaafd met krachtig gebruik van eigen artillerie. Door ondernemingen van stoottroepen konden twee vijan delijke steunpunten opgeruimd en een vrij sterke vijandelijke gevechtsgroep ten Zuidwesten van Cisterna ingesloten worden. Formaties gevechtsvliegers brachten in de haven van Anzio een vijandelijk transportschip van 5000 ton tot zinken en beschadigden vier ande re transportschepen met een gezamen- lijken inhoud van 15.000 ton alsmede een landingsboot door bomtreffers zwaar. Aan het Zuidelijke front had de dag een rustig verloop bij levendige ver- kennings- en artilleriebedrijvigheid aan weerszijden. In luchtgevechten en door afweergeschut verloor de vijand gisteren boven het Italiaansche front 12 vliegtuigen. Terreuraanvallen. In de middaguren van gisteren vlo gen formaties Amerikaansche bom menwerpers onder krachtige bescher ming van jagers Midden-Duitschland binnen en ondernamen onder bescher ming van het dichte wolkendek ter reuraanvallen op plaatsen tn het ge bied van Brunswijk. Door lukraak neergeworpen bommen werden eenige dorpen verwoest. Door afweergeschut werden 8 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. In den afgeloopen nacht lieten ee nige vijandelijke vliegtuigen bommen vallen op plaatsen in West-Duitschland. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuid-oost Engeland Verduister v. 18.307.15u. 3 Maart. Zon op 7.22, o. 18.23. Maan o. 3.31 beschermen en wat ln het openbare leven Gods eere aantast onderdrukken. Maar anderzijds kan het ook krachtens zijn beginsel geen politiek misbruik van de religie dulden. Het zal de grenzen bewaken, die èn Kerk èn Staat behooren te onderschelden bij de vol brenging hunner taak". Meer dan alle leeken, pro en contra briefschrijvers, u en ik, is prof. dr. Hugo Visscher op grond van zijn we tenschappelijke kennis en levenserva ring in staat, het antwoord te geven op de vele problemen, die ons in deze dagen bestormen. Het verschijnen van zijn boek op dit moment, nu in de stilte voor den grooten storm een keuze gemaakt dient te worden, kan voor velen een weldaad, een redding zijn HAMA. en in het stadsgebied van Londen aan. In den strijd tegen de Britsch-Ame- rikaansche aanvoerverbindingen heb ben marine en luchtmacht in de maand Februari 26 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 144.185 ton en 11 vrachtzeilschepen tot zinken gebracht; 34 andere schepen met een inhoud van meer dan 200.000 ton wer den door bom- en torpedotreffers zwaar beschadigd. Van vele dezer schepen kan worden aangenomen, dat zij ondergegaan zijn. Aan vijandelijke oorlogsschepen werden tot zinken ge bracht 1 kruiser, 15 torpedojagers en escortevaartuigen, 8 raotortorpedoboo- ten en een bewakingsvaartuig. Een kruiser en verscheidene torpedomotor- booten werden beschadigd. Voor de laatste maal! De laatste groote straatcollecte voor het Winterhulpwerk in dit seizoen zal alom in den lande van 4 tot 6 Maart worden gehouden. Voor de laatste maal doen wij dus een beroep op allen om naar vermogen mede te werken aan een zoo goed mogelijk resultaat. Ge collecteerd zal worden met speld jes, die betrekking hebben op ons zeewezen; het zijn houten speld jes, waarop afbeeldingen aange bracht zijn van: de sluis te IJmui- den, de Moerdijkbrug. het monu ment op den afsluitdijk, een zee- sleeper met een oceaanstoomer en tenslotte een beeld uit onzen scheepsbouw. Niet alleen wordt een beroep op allen gedaan om bij deze gelegen heid ten bate van eigen volksge- nooten te ofleren, doch ook en vooral om zich aan te melden als collectrice en collectant. Hoe groo- ter dit legertje ls, '■'es te grootcr zal ook de opbrengst blijken te zijn en het behoeft geen betoog, dat in dezen tijd geld. véél geld noodig is om den minder met aardsche goederen bedeelden de nijpende zorgen eenigermate te verlichten. Dus: voor de laatste maal aan den slag! Beperking huishoudelijk personeel.. •s-GHAVENHAGE. 1 Maart. Terwijl sommige gezinnen dringend om huishoudelijke hulp verlegen zit ten, komen er nog altijd gezinnen voor, waar tweede en derde meisjes werk zaam zijn. In verband hiermede kjin worden medegedeeld, dat het rijksar beidsbureau dit ontoelaatbaar acht. Derhalve volgen de gewestelijke ar- beidsbureaux thans den stelregel, dat in principe geen vergunning voor de aanstelling van tweede en derde meis jes wordt verleend. Alleen bij zeer hooge uitzondering, wanneer dit wer kelijk noodig is, zal toestemming wor den gegeven tot het aanstellen van een tweede meisje. Hierbij zij eraan herin nerd. dat voor de aanstelling van huis houdelijk personeel de vergunning van het gewestelijk arbeidsbureau is ver- eischt. DE COMMANDANT DER WIKING ONDERSCHEIDEN. Met verbetenheid en hardnekkigheid hebben de mannen van de divisie wiking. dus eveneens de Nederlandsche vrijwilli gers, schouder aan schouder met hun an dere kameraden gevochten. Ook van hoo- gerhand zijn thans de prestaties van de Divisie-Wiking zeer geprezen en gewaar deerd. De hooge onderscheiding, den com mandant SS-Gruppenführer en luitenant- generaal der Waffen-SS Gille door den Führer toegekend en overhandigd, is dan ook de erkenning van de groote verdien sten welke de divisie zich heeft verwor ven. Meldt u en strijdt mee in de rijen der Waffen-SS. Alle inlichtingen SS-Ersatz- kommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen: Am sterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé. Hengeloschestraat 30 en Heerlen, sarolea- straat 25. GEEN WAARSCHUWING MEER BIJ OVERTREDING VAN PACHTBESLUIT. DEVENTER. 1 Maart. - Nu het Pachtbesluit 1941 reeds gedurende ruim twee jaren van kracht is, mag wel worden verondersteld, dat een ieder, wien zulks aangaat, met de bepa lingen hiervan op de hoogte zal zijn. In deze twee jaren werd in het mee- rendeel der gevallen, waarin overtre dingen werden geconstateerd van de bepaling, dat verpachters ongeacht of er tusschen hen en de pachters een familie-relatie bestaat verplicht zijn zorg te dragen voor het schriftelijk vastleggen der pachtovereenkomsten en voor het hierop verkrijgen van de vereischte goedkeuring, volstaan met het geven van waarschuwingen zonder oplegging van straf. De gemachtigde voor de prijzen deelt thans mede, dat in den vervolge met kracht tegen overtredingen op dit gebied zal worden opgetreden en dat niet meer met waarschuwen zal worden volstaan. UITREIKING KOOKKAARTEN VOOR PETROLEUM. 's-GRAVENHAGE. 29 Febr. De uitreiking van kookkaarten voor pe troleum „U 403" door de distributie diensten, is uitgesteld en zal eerst na 3 Maart a.s. een aanvang nemen. GENERATOR-ANTHRACIET EN -TURF IN MAART 1944. 's-GRAVENHAGE. 1 Maart. Van 1 Maart tot en met 31 Maart '44 geeft elk der met de woorden „Gene- rator-anthraciet 27e periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1 hl. (maximum 75 kg.) anthracietnootjes 4 of 5, terwijl gedurende hetzelfde tijd vak elk der met de woorden „Genera tor-turf 27e periode" gemerkte bonnen recht geeft op het koopen van 50 stuks baggerturf. De indeeling van de beker wedstrijden. Voor district I zijn o.m. de volgende groepen voor de bekercompetitie vastgesteld: Afd. G: BKC, HRC. Nieuwe-Nie- dorp, Schagen. Texel, Watervogels. Afd. H: DTS, Succes, Sijbekarspcl, Vrone, Wieringerwaard. HET NOORDHOLLANDSCU ELFTAL. Het Noordhollandsch elftal is voor don wedstrijd tegen Leiden op den Technlschen Dag van 5 Maart te Alkmaar, als volgt samengesteld: Doel: Klokkemeijer (KFC). Achter: Maassen (Alcm. Victrix) en Tekelenburg (Helder). Midden: Schaaper (Alcm. Victrix), Blokland (KFC) en Kinnegin (OSV). Voor: Schenk (ZFC). Van Marle (ZFC), Wezel (WFC). A. Kok (KFC) en Burgers (Zaandijk). (Prov. N.H. Crt.) Nieuws in 't kort. Duitsche hedrUfsgemeenschappen on derscheiden. De Reichsarbeitskammer heeft gister in de hal van een groote be- wapeningsfabriek te Berlijn een bijeen komst gehouden, waaraan duizenden man lijke en vrouwelijke arbeiders deelnamen. In het middelpunt van de plechtigheid stond de onderscheiding als „Kriegsmus- terbetrleb" van 134 bedrijfsgemeenschap- pen uit het geheele rijk. die de beste prestaties hebben geleverd. Reichsorganl- sationslelter dr. Ley en Hauptdlenstlelter dr. Hupfauer hielden toespraken. Marie van EUsden—Vink 80 Jaar. De tooneelspeelster mevrouw Marie van Eijs- den—Vink hoopt Dinsdag 14 Maart a.s. haar 80 sten verjaardag te vieren. In ver band met de tijdsomstandigheden heeft- de Jarige van alle huldebetoon afgezien; zij is dien dag bovendien uitstedlg. VEERTIG INBRAKEN IN DRIE MAANDEN. T. conform den eisch veroordeeld tot zes jaar. De Alkmaarsche timmerman D. T., die zich veertien dagen geleden voor de Alkmaarsche rechtbank had te verant woorden wegens het plegen van dief stallen waarbij steeds een enorme buit aan bonnen en geld werd binnen gehaald ten koste van verschillende winkeliers en tegen wien de Officier zes jaar gevangenisstraf had geeischt. hoorde zich Dinsdagmorgen veroordee- len tot zes jaar. UIT DENOMTREK. Koedijk. Jubileum. - Gisteren vierde de ge meentesecretaris en ontvanger van Koedijk, de heer A. Sloof, zijn 25- jarig jubileum als administratief ambtenaar van deze gemeente. Geboortig uit Heer Jansdam bij Rotterdam, waar zijn vader gemeen te-secretaris was. kwam hij voor 25 jaren naar Noord-Holland en hij is, zooals hij zelf verzekerde, geheel in onze provincie ingeburgerd. Hier in Koedijk vond hij een levensgezellin en kon hij zich ten volle ontplooien, al zijn sociale ideeën uitlevend. Zware jaren liggen achter hem, ja ren van werkloosheid in de tuinde rijen, toen alles dreigde vast te loo- pen. In zijn gezellig huis aan het Noordhollandsch Kanaal hield de jubileerende secretaris receptie in gezelschap van den heer Hart, loco burgemeester. en den wethouder. Door de vensters, voor en achter, kon men uitzien over het wijde Noordhol- landsche land en de heer Sloof ver telde van zijn ervaringen in de 25 jaar dienst aan de gemeenschap. Bloemen waren er van het perso neel, de IJsclub en de vereeniging Ziekenverpleging, van welke beide vereenigingen de jubilaris voorzitter is. Een groote steun bij zijn arbeid was de goede samenwerking. De heer Hart bevestigde dit ten volle en leg de er nog den nadruk op, dat de heer Sloof een man is, die niet stil gezeten heeft en zich ten volle heeft ingezet voor zijn Koedijker volk. Mogen hem nog talrijke voorspoe dige jaren gegeven zijn. Daan Pool. - Zondagmiddag trad voor de dertiende maal in zaal Groot te Koedijk het „Clubje van Daan" voor het voetlicht. Dat dit platte landsgezelschap hier gaarne gezien en gehoord wordt, blijkt wel uit het feit, dat de zaal wederom totaal uitver kocht was. Zooals gewoonlijk heeft Daan het publiek met ernst en luim weten bezig te houden en alles pleit voor zijn juiste gevoel voor humor. Henk en Cees en de jeugdige pianist Bootsma hadden aller waardeering en Mimi Pool had een daverend applaus in ontvangst te nemen voor de pres taties, die zij altijd nog ondanks haar gevorderden leeftijd levert. Daan zelf, als gewoonlijk in het Westfrlesch, was de clou van den avond. Economische rechter Alkmaar. Twee en een half jaar is nog niet het maximum! Ongeveer twee maanden geleden heeft de subs. officier van Justitie te Alk maar, daarin gesteund door den econo- ralschen rechter, een duidelijke waar schuwing doen hooren en de dagblad pers heeft die waarschuwing op op vallende w|jze gepubliceerd: Het moet nu eindelijk maar eens uit zijn met de diefstallen van vee uit de weiden. De aanstaande dieven mogen thans nog eens weten, dat op dergelij ke misdrijven een maximumstraf staat van acht jaar en dat mocht het euvel niet den kop worden Ingedrukt de Officier niet zal schromen, om deze straf te eischen. Deze waarschuwing herhaalde mr. Feitsma Woensdag in de zitting van den economischen rechter, toen hij zijn requisitoir nam in eenige zaken betref fende veedieven. HU merkte daarbU op, dat hü inder- tUd begonnen was met het vragen van een gevangenisstraf voor den tijd van één jaar, dat hU zUn elsch spoedig daar op moest verhoogen tot 15 maanden, later weer tot 18 maanden en dat hü thans, nn de veediefstallen nog steeds niet tot de geschiedenis behooren, reeds overging tot het vragen van nog lan gere vrijheidsstraffen, terwijl hU ten slotte verzekerde, dat ln gevallen, welke na de publicatie van zUn eerste waar schuwing gepleegd zUn of worden, de eischen nog hooger zullen zijn. Er was een verdachte, die zich had te verantwoorden voor veediefstal, slach ting en vervoer van vleesch, maar deze man was zoo gelukkig, dat de twee eerst genoemde te laste gelegde feiten niet be wezen konden worden. Het was Jan Moed uit Wierlngen, die bij het vervoer van vleesch op heeterdaad betrapt was. Dat ook de In den koffer met vleesch aanwezige strijdbijl niet als een voldoen de bewijsstuk voor de clandestiene slach tingen kon worden aangemerkt, was een geluk voor den verdachte, die overigens l eens voor diefstal veroordeeld was. Jan Moed werd dus gearresteerd, doch wist uit de cel te ontsnappen. Hij vlucht- naar de Noordelijke provinciën en hield zich daar op met een uitgebreiden bonnenhandel, waarvoor hij tenslotte ge grepen werd. De Officier vroeg hier voor het vleesch- vervoer vier maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechte nis en nadat mr. Leesberg clementie had gevraagd, luidde het vonnis conform. Dezelfde verdachte had nog meer geluk, want opsporingsambtenaren vonden bij hem ln den tuin een melkbus met tarwe en een in den grond verborgen hoeveel heid tarwe. Van de aanwezigheid dezer tarwe wist verdachte niets en aangezien er geen en kel bewijs was. dat hem als den eigenaar zou kunnen aanwijzen, werd de man vrijgesproken! Uit de korenschuur van Noord- Holland. Weer 30 mud tarwe in den zwarten handel. Een groote vrachtauto, beladen met 30 mud tarwe uit den Wierlngermeer, suis de verleden herfstop een Septemberdag langs de breede wegen van den Wlerin- germeer- en Anna Paulownapolder. Plot seling een gekraak en een geknars van remmen en de zwarte vlucht was ontij dig geëindigd. De auto lag onder aan een dijk, zwaar beschadigd en een der mede reizigers lag ernstig gewond onder de zakken tarwe. Hij bleek eenige ribben gebroken te hebben en moest naar een ziekenhuis worden overgebracht. Toen de politie ter plaatse kwam bleek haar al gauw. dat men hier te doen had met het frauduleus vervoeren van zwar te tarwe en dus werd het ongeluk zelf ïn geval van den tweeden rang. Het bleek dan. dat een zekere Van Deursen uit Haarlem de partij tarwe ge kocht had. dat een zekere Lont. landbou wer in de Wieringermeer het grootste de-M der partij geleverd had en dat er eenige tusschenpersonen noodig geweest waren, om de tarwe te koopen. Daar was allereerst Jan Pankras uit Heerhugowaard, die samen met rn zeke- Jongklnd uit Heerhugowaard de tnr- gekocht had van Jan Toren uit Wie- ringen en deze op zijn beurt had in elk geval 23 H.L. weer gekocht van den land bouwer Lont uit wierlngen. Het zag er allemaal zeer verdacht utt doch voor den economischen rechtei bleek al spoedig, dat de meeste personen slechts als tusschenpersonen optraden. De uiteindelijke kooper van Deursen werd conform den eisch veroordeeld tot 5 maanden gev. met aftrek van 5 maan den voorarrest en na een pleidooi van mr. Syomps. Jan Pankras hoorde 2 maanden en 2 weken tegen zich eischen met aftrek van eenzelfden tijd preven tieve hechtenis en mr. de Groot smaakte het genoegen, dat de rechter met dezen eisch accoord ging. tegen Jongkind werd 3 maanden geëlscht en na 'n pleidooi van mr. dr. Buiskool, die er op wees, dat deze man 4 maanden in het ziekenhuis had gelegen, werd hij veroordeeld tot zes weken met aftrek van 4 weken preven tieve hechtenis. Lont werd conform den eisch veroordeeld tot 300 gulden of 60 dagen en zoo restte alleen nog de zaak tegen Jan Toren en Jan Vermeulen uit Wierlngen. In de zaak tegen Toren moest Vermeulen als getuige optreden en juist op het moment, dat hij een valsche verklaring zou afleggen ten gunste van Toren, viel hij flauw.... Zoodat over eenige weken het slot van dit drama behandeld zal worden. Het idee- Het werd mij als waar gebeurd de zer dagen verteld. Een onderwijzer ergens in onze lieve provincie verwachtte in zijn woning bezoek van den ooievaar en de kinderen van zijn klas werden bij die gelegen heid uitgenoodigd elk een schepje suiker mee te nemen voor het aan bieden van een taart, laten we zeg gen aan den ooievaar. De mama's van de kinderen streken hun hand over het hart en staken den lepel in den suikerpot. Het plan slaagde. En de onderwijzer in kwestie, die thans spoedig verjaart, heeft den smaak van de suiker en zijn goed moedige list zóó beetgekregen, dat hij nu zijn klassekinderen verzocht heeft, elk ter gelegenheid van zijn ver jaardag een sigaret mee te nemen! Ik weet niet hoe de papa's hande len, of zij ook hun hand over het hart strijken of die hand stijf op hun sigarettenkoker houden. Maar in elk geval geef ik het idee ter overweging aan directeuren van middelbare scholen en dergelijke. Wanneer zij dan geen zin meer hebben in het onderwijs, wel dan kunnen zij wanneer de Vestigingswet een hand je meehelpt goedkoop een tabaks handeltje beginnen. Die oolijke onderwijzer toch! Als de geschiedenis niet waar is, is zij in elk geval toch goed gevon den. OVIDIUS. J Zijpe. Subsidie wijkverpleging. - Aan deze gemeente is over 1943 een provinciale subsidie van f 600 toegekend ten be hoeve van de wijkverpleging. Stierenkcuring. - De regeling inzake de op 25 Maart a.s. alhier te houden stierenkeuring is door de provinciale commissie tot bevordering van de rundveefokkerij in Noord-Holland zoo danig gewijzigd, dat niet alleen Scha- gerbrug doch ook St. Maartensvlotbrug als keuringsplaats is aangewezen. Te Schagerbrug zal des morgens, te St.- Maartensvlotbrug des namiddags wor den gekeurd. Wieringen. Klankenparadc. - In concertzaal Wiron. werd Zondagavond door Dick van Peursen met zijn ensemble, de 53ste opvoering gegeven van „Klan kenparade". 't Was een avond van luchtige schetsjes en liedjes. Dick van Peursen, die zijn sporen bij het ABC- cabaret verdiend heeft, hield met me dewerking van Ria en Dick van Peur sen Jr. de zaal voortdurend bezig. Jammer was het. dat Pierre Driessen, de zanger-accordeonist, op doktersad vies niet mocht zingen. De zaal zal. wanneer dit gezelschap weer eens te rugkomt. wel beter gevuld zijn. Gevonden: een damesbontwant «n een babywantje. Inlichtingen gemeente-bode. Dirkshom Schaken. De uitsllagen van de voor de wintercompetitie gespeelde partijen luidden als volgt: Jan Levendig—W. G. Bakkum t—0; Jb, Bakkum—Joh. Levendig l0; J. Komen— R. Kant 1—0; J. Komen—W. G. Bakkum 0—1; L. Meinema—Joh. Levendig 01: J. Meinema—P. Tijsen 1—0; H. Hooijberg—J. Komen 1/2—1/2; P. Hoeve—R. Kant 1-0; P. Tijsen—Jan Levendig 1—0. Meervoudige strafkamer, Alkmaar. Zij moest de lijdende mensch- heid dienen Tientallen jaren heeft een vrouw aan het hoofd gestaan van een ziekenhuis en door haar organisatietalent en haar groo te werkkracht heeft zij dat ziekenhuis een bekenden naam gegeven. Zij regeerde met vaste hand en was noodgedwongen dikwijls streng Jegens het personeel. Zuster K. diende de lijdende mensch- heid utt vrijen wil Helaas. zij die Dinsdagmiddag de rechtszitting der Meervoudige Strafkamer ln Alkmaar hebben bijgewoond, hebben het kunnen hooren, hoe deze zelfde vrouw diep gevallen is. Zij stal goede ren. welke bestemd waren voor de pa tiënten, zij liet koffie en thee, slaolie en suiker verkoopen ln een café, waar gaar ne hooge prijzen voor deze artikelen ge geven werden. En het geld bestemde zij ten eigen bate.... De tragiek van dezen tijd! Mej. M. K„ destijds directrice van het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, had reeds vóór den oorlog ten behoeve der patiënten flinke voorraden levensmidde len opgedaan en deze waren alle behoor lijk verantwoord ln de boeken van den administrateur. Al spoedig na het uitbreken van den oorlog stelde zij echter voor, de levens middelen, die in kelders en magazijnen opgeslagen waren, over verschillende a£- deelingen te verspreiden. De administra teur had daar echter bezwaar tegen, om dat hij er dan geen contröle meer over had. Toch wist de directrice haar plan door te zetten en zoo kwam het, dat op de linnenkamer koffie, thee, suiker, sla olie e.d. lagen opgestapeld. Mej. R. Dekker, destijds dienstbode in het ziekenhuis, werd eens bij de direc trice ontboden en deze vertelde haar, dat zij groote voorraden levensmiddelen voorhanden had, welke zij wel zou willen verkoopen. En waar mej. D. wel de adressen wist. waar men goede prijzen betaalde, werd de dienstbode de trait d union en zij verkocht ln de periode Mei tot Nov. 1942 tal van keeren de meergenoemde artikelen, w.o. een 50 pond koffie, een honderd pond thee en zeker 100 flesschen slaolie Mr. Meyer, rechter: Waarom verkocht u die artikelen? Getuige: Ik durfde niet te weigeren, was bang voor ontslag en stond geheel onder haar Invloed. Het eerste gevaar voor ontdekking dreigde, toen het hoi i van de keuken veiTiam. dat een kruik slaolie verdwenen was. Zij was eenige dagen met verlof geweest en in dien tijd had de directrice de kruik weggehaald, zeggende, dat de olie op de afdeelingen gebruikt moest worden. Toen het hoofd der keuken zich tot de directrice wendde om inlichtin gen, bleek deze niet genegen te zijn, deze zaak tot een oplossing te brengen Alles bleef dus bij het oude. Het tweede gevaar voor ontdekking had ernstiger gevolgen voor de directrice. De voorraden kwamen weer onder direct be heer van den administrateur. En toen hij deze controleer de, bleek hem, dat er voor een bedrag van f 3475 aan goederen verdwenen was, alles berekend naar voor-oorlogsche prijzen Toen werd Ingegrepen. De verdenking viel op de directrice doch deze ontkende alle schuld en noem de eerst alles leugens en bedrog. Pas toen de getuigenverklaringen te bezwa rend werden, kwam er een bekentenis, maar steeds geen volledige. President: U laat vooral niet meer tos dan te bewijzen ls! Officier: Tot op dit oogenbllk is u nog oneerlijk. Het kostte veel moeite om tenslotte uit den mond van verdachte te hooren, dat zij de diefstallen gepleegd had om aan geld te komen. President: En als anderen ln het zie kenhuis oneerlijk waren, hoe trad u dan cp? Het antwoord was onverstaanbaar, maar de Officier repliceerde: Men was er bang voor u. Anderhalf jaar geeischt. De Officier mr. De Brueys Tack hield een vrij lang requisitoir, waarin hij al lereerst wees op de positie van verdach te, op de verdienste, welke zij had voor het ziekenhuis, op haar organisatietalent, om al spoedig te komen tot de dubbele rol, welke verd. gespeeld heeft. Zij wlldo de lUdende menschheld dienen, maar ver gat het christelijk gebod: Gij zult niet stelen. ZIJ vergat ook. dat de christelUke leer niet alleen woorden, maar ook da den etscht en zelfs met opzij zetten van eigen persoon. De groote tragiek van dezen tijd ls wel. dat men hier thans vele verdachten op de mat ziet, die in normale tijden nooit met den rechter In aanraking zou den zijn gekomen. De maatschappij ls wel diep gezonken.... Tot de feiten zelf komende, wees spr. er op. dat er een 150 flesschen olie verdwenen waren en dat van de twee kisten thee, die in voorraad waren, slechts een 25 kg. over gebleven is. Alles verdween uit de lin nenkamer, maar toen verd. aan den tand werd gevoeld, wist zij niet, waar de ar tikelen gebleven waren: er kwam zoo veel personeel op de linnenkamer Pas toen de getuigenverklaringen te be zwarend werden, kwam er een gedeel telijke bekentenis. En nu nog, in dit laatste stadium van de zaak. zou de verd. boetvaardig kunnen zijn. maar de ze kans gebruikte zij niet. Zij zegt, de thee te hebben laten verkoopen tegen fl —12 gulden per pond; In werkelijkheid werd er 5060 gulden per pond voor be taald. Moeilijk vond spr. het, de strafmaat te bepalen. De feiten zelf zijn buitengewoon ernstig, zoodat een maximum straf wel licht op haar plaats zou zijn. Maar deze verdachte is al zwaar gestraft: zij Is haar positie kwijt, en haar geheele carrière Js gebroken. Met dit alles rekening houden de. vroeg spr. een gevangenisstraf voor den tijd van één jaar en zes maanden. De verdediger, mr. Schut uit Amster dam. schetste uitvoerig de verdiensten van verdachte, wees op de geleden ver nederingen cn bepleitte tenslotte een straf, gelijk aan de preventieve hechtenis. Uitspraak 14 Maart o.k.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1