NOORD-HOLLAND Ak DAGBLAD VOOR Opnieuw groote luchtaanval op Londen. Wapenstilstandsvoorwaarden voor Finland. Klantenbinding voor schoenreparaties Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon -144 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 3 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang. No. 53. 2 pagina's. Dexe Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc geheele oplage op aanvrage. Strijd bij Netfuno golft op en neer. Sovjets aan Narwafront afgeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 2 Mrt. Het opperbevel der weermacht maakt bekend; In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front, ondernamen de bol sjewisten. vooral in het gebied van Kriwoirog, talrijke aanvallen, die geen succes hadden. Ten Noorden van Rogatsjef vielen de bolsjewisten met geconcentreerde krachten op een smal front aan. Gre nadiers en pantsergrenadiers verijdel den alle doorbraakpogingen en brach ten op doeltreffende wijze, ondersteund door artillerie en luchtdoelartillerie, den vijand zware verliezen aan dooden en gewonden toe. In deze gevechten heeft zich de Silezische vijfde pantser divisie onder bevel van generaal-ma- jcror Decker, tezamen met de aan haar toegevoegde infanterie-, pantser- en luchtdoelartillerieformaties. bijzonder onderscheiden. Ten Noordwesten van Newel namen de vijandelijke aanvallen in hevigheid tpe. De doorbraakpogingen. die den geheelcn dag aanhielden, werden, na dat 25 vijandelijke pantserwagens wa ren stukgeschoten, in zware gevechten verijdeld. Aan het Narwafront werden de Sov- jetaanvallen, met versch aangevoerde strijdkrachten ondernomen, in zware gevechten afgeslagen. Voor een deel stortten zij reeds vóór onze stellingen in ons vuur ineen. In het hooge Noorden drongen in den sector Kandalaksja Duitsche stoot troepen de zeer versterkte vijandelijke stellingen binnen en deden talrijke ge vechtsstellingen mèt de bezetting in de lucht vliegen. Op het landingshoofd van Netluno kwam het gisteren ten Zuiden en Zuid westen van Cisterna tot heen- en weergolvende gevechten. Op verschei dene plaatsen slaagde dc vijand er in weer binnen le dringen in de vooruit geschoven stellingen, dii wij de vorige dagen hadden veroverd. Vérdragend geschut bracht in de haven van Anzlo een vrachtschip tot zinken en plaatste verscheidene treffers op andere sche pen. Formaties gevechtsvliegers zetten haar aanvallen op schepen en ontsche pingen in het gebied van Anzio voort en brachten door bomtreffers zware schade "toe aan een transportschip van 5.000 ton. Van het Zuidelijke front wordt slechts Verwoeste heiligdommen. BERLIJN, 2 Maart. (CD) - Het op zettelijk bombardeeren van kerkge bouwen blijkt wel uit het feit, dat alleen reeds in de Duitsche hoofdstad 35 bedehuizen door geallieerde bom men werden verwoest. Daaronder be vinden zich niet te vervangen cultuur monumenten. zooals de St. Hedwigs- kathedraal. de Duitsche Dom en Hei lige Drievuldigheidskerk, waarin oud tijds de groote theoloog en philosoot' Schleiermacher predikte. Ieder, die de Duitsche steden bezoekt, ontdekt de sporen van dit geallieerde vernieti gingswerk. Bliksemaanval op Londen. Een golf toestellen liet 280 ton bommen vallen. BERLIJN, 2 Maart (DNB) - In de reeks van negen zware slagen, die sedert Januari de Britsche hoofdstad getroffen hebben, was de gisteren nacht ondernomen actie de vierde groote aanval op Londen. Gedurende 35 minuten was aan het Kanaal het gedreun der naar Engeland trek- ..Jteode eskaders te hooren. Elke post den indruk, dat de ar nval vol gens een bl'ksemprogramma met de grootste nauwkeurigheid verliep, want na ruim een half uur kwamen de eskaders reeds terug. Hoewel de afweer een gordel van vuur rondom Londen legde, slaagden de Duitsche bommenwerpers er in, door de vuurzóne te glijden. Voor de negende maal wist de commandant der Duitsche formaties zoo handig te ope- reeren, dat er bijna geen verliezen werden geleden en voor de Engelschen het geheim van de Duitsche tactiek een geheim blijft Door nieuwe, verlich tingsproject, elen konden de doelen worden afgepaald, zoodat de bumraen nauwkeurig kenden worden geworpen De derde golf. die slechts enke'e minu ten boven Londen was, liet o, een seconde nauwkeurig een bomtapijt van 280 ton vallen, waardoor een voor den oorlog belangrijk industrieterrein ver nield werd. Toen iedereen naar den schuilkelder holde vond Jan EiqenwiiS he! nieh noodig... Gisteren is-ie begraven.' nu IUCHTALARM 11 VAN DE STRAAT. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-Waelitbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegsmarine cn de Germaansche SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij de Nebenstellen der Waf- ren-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 58; Heerlen, Saroleastraat 25; GrO' nlngen, Hee^—r, 46; Enschede, Kengelo- schestraat 30 en het SS-Ersat7.Uommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 9 Maart, 9—14 00 uur. Rotterdam. Deut sche Oberschule. Westerlaan 2. 10 Maart. 9—12.00 uur. Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 15—18.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr 16; 1' Maart. 912.00 uur, Arnhem, Café Royal; 15—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gljtenbeek. 12 Maart, 9—12.00 uur, Groningen, Heerstraat 46; 15 18.00 uur. Leeuwarden. Huize Schaaf, Breedstr. 13 Maart, 9—14.00 uur, Amster dam. Dam 4. 14 Maart. 9—14.00 uur. Utrecht. N.V. Huls, Oudegracht 245. Maart. 9—14.00 uur, Amersfoort, Durchgangslager, Leusderweg. verkennings- en stoottroepactie aan weerszijden gemeld. In den afgeloopen nacht onderna men formaties Britsche bommenwer pers onder de bescherming van een gesloten wolkendek terreuraanvallen op plaatsen in Zuidwest-Duitschland. Door talrijke mijnen. brisant- en brandbommen werden vooral in de woonwijken van de stad Stuttgart schade en verliezen onder de bevol king veroorzaakt. Vijandelijke stoor- vliegtuigen lieten bovendien bom men vallen op West-Duitschland. Vier vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Onze luchtmacht ondernam op nieuw een grooten aanval op Lon den. De in verscheidene golven aanvallende zware gevechtsvlieg tuigen lieten een groot aantal bri sant- en brandbommen op verschil lende dcelen der stad vallen. Er ontstonden talrijke groote branden en omvangrijke vernielingen. LANDBOUWZAAIPEUL VRUCHTEN VOOR VOLKSTUINDERS E.D. 's-GRAVENHAGE, 2 Maart. - In de week van 5 tot en met 11 Maart kun nen zij, die hun peulvruchtenbon(nen) „Algemeen 055" hebben bewaard om hierop zaaipeulvruchten te betrekken, deze bon(nen) bij hun zaadhandelaar inleveren, desgewenscht tegen ont vangstbewijs. Slechts handelaren, die een vergun ning voor den handel in zaaipeul vruchten van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw hebben ontvangen en zij, die agent zijn voor een handelaar, die in het bezit van een zoodanige ver gunning is, mogen bonnen „Algemeen 055" in ontvangst nemen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat thans nog geen afleveringen mogen plaats hebben. SOLIDARITEIT IN DE DIEREN WERELD. In de koude dagen is het goed om in 'n warmen stal te zijn. Zoo dacht misschien vriend muis. toen hij een konijnenhok in Beemster tot woning verkoos, maar het werd nog beter toen de jonge konijntjes ge boren waren, 'n warm plaatsje was boven .al te verkiezen. Dus de kleine langstaart installeerde zich zelf in het warme nestje. Ook het voedingsvraagstuk be gon beter te worden. Eiken morgen en avond 'n stukje brood, dat vond de voedster wel goed. En als de ver zorger dan 'n tijdje daarna eens 'n kijkje in het nest nam. dan. zat dc kleine muis lekker warm tusschen dfe kleine konijntjes en keek met z'n kraaloogjes geheel piet angstig als er 'n groote menschenvinger zachtjes over zijn vachtje streek. Om in dezen tijd het woning- en voedingsvraagstuk op te lossen is zelfs voor- 'n kleine muis 'n behoor lijke prestatie. O m. interneering van Duitsche troepen STOCKHOLM. 2 Maart (Interinf.) Radio Moskou heeft een verklaring verspreid van het Sovjetcommissa riaat voor buitenlandsche zaken, waarin o.a. wordt medegedeeld, dat te Stockholm officieuze besprekingen zyn gevoerd tusschen den Finschen vertegenwoordiger Paasiki\i en de ambassatrice der Sovjet-Unie mevr. Kollontay over de mogelijke voor waarden der Sovjctrcgcering voor het staken der vijandelijkheden door Finland. In een dezer bijeenkomsten heeft mevrouw Kollontay aan Paasl- kivi de volgende wapenstilstandsvoor waarden van de Sovjetregeering over handigd: Verbreking der betrekkingen mït Dutlschland en interneering der Duit sche troepen en oorlogsschepen In F>n- land met de bepaling dat. in geval Fin land van meening is. dat laatstge noemde taak boven zijn macht gaat, de Sovjet-Unie bereid is, Finland door troepen en luchtstrijdkrachten den noodigen bijstand te verleenen. Herstel van het Sovjet Russisch— Finsche-verdrag van 1940 en terugtrek king der Finsche troepen tot de grens •an 1940. De Sovjet-Russische en geallieerde krijgsgevangenen, alsmede de geïnter neerde Sovjet-Russische en geallieerde burgers moeten onverwijld naar huis worden teruggestuurd. De kwestie eener gedeeltelijke of volledige demobilisatie van het Finsche leger moet aan onderhandelingen te Moskou voorbehouden blijven. kwesties van het herstel dei- schade. die de Soviet-Unie door mili taire handelingen en door dc bezetting van Sovjet-Russisch gebied heeft ge- eden. moeten eveneens aan ond ;rhan- delingen te Moskou voorbehouden blij ven. Ook de kwestie van het gebied van Petsamo moet onderwerp van bespre kingen worden te Moskou. Tevens werd aan Paasikivi medege deeld. dat in geval de Finsche regce- ring bereid zou zijn deze voorwaarden terstond aan te nemen, de Sovjetregee ring bereid is. in Moskou Finsche afge- aardigden te ontvangen ter opstelling van een definitieve overeenkomst. TOESTAND NOG VOLKOMEN ONBESLIST. BERLIJN, 2 Maart. - De P correspon dent van het ANP meldt: Het overlijden van den grooten Fin schen staatsman en voorvechter van de Finsche onafhanke'ijkheid Svinhuf- vud treft het Finsche volk op een oo- genblik, waarop zijn regeering onder den grootsten druk van de groote ge allieerde mogendheden eenerzijds en het bolsjewisme anderzijds staal. Thans zijn het de wapenstilstandsvoorwaar den, welke door Moskou gepubliceerd zijn en welke in Helsinki een groote beroering teweeg gebracht hebben. Berlijn onthoudt men zich voorloopig van iederen commentaar. De woord voerder van het ministerie van bui tenlandsche zaken verklaarde heden middag in de persconferentie- Ik kan vandaag nog geen verdere mededee- lingen inzake de Finsche kwestie doen De door de Sovjet-Russen gepubli ceerde voorwaarden stemmen voor een groot deel overeen met de punten, wel ke eenige dagen geleden in de Engel sche pers opgesomd werden, o.a. het herstel van de grenzen van 1940 en neutralisatie der in Finland aanwe zige Duitsche divisies. Ook de andere voorwaarden waren ten deele reeds bekend en in het kader van de Sovjet- Russische politiek voor de hand lig gend zoodat het geheel wel zeer wei nig aanlokkelijks voor het Finsche votk i heeft. Men schijnt in Duitschland geheel aan de oude politieke richtlijn tegen over Finland te wil'en vasthouden en het land bii het nomen van een bes'is- sing niet in het geringste te willen be ïnvloeden, 1 Overigens wordt de meening, dat de Finsch-Sovjet-Russische ontmoe ting via Stockholm tot een spoedig uittreden van Finland uit den oorlog zou kunnen leiden, in goed geïnfor meerde kringen te Stockholm niet gedeeld, in tegenstelling tot Engel- sche diplomatieke kringen, die in dit opzicht een merkwaardig groot op timisme aan den dag leggen. In Zwe den wordt de traditioneele wil tot zelfbehoud van het Finsche volk hoog aangeslagen. Men gelooft, niet, dat dc Finsche regeering op de door Moskou gestelde voorwaarden ver der zal ingaan, zoolang men geen verdere garanties verkregen heeft. De Finsche regeering zal zeker niet lichtvaardig, te werk gaan en zich bo vendien zeer zorgvuldig op de parle- mentszilting aan het einde van de week moeten voorbereiden. Te Stock holm wordt de toestand nog als vol komen onbeslist beoordeeld. Zware straffen tegen veedieven. Tot 2'|2 jaar veroordeeld. In aansluiting op de waarschuwing van den economischen rechter, opge nomen in het nummer van gisteren, geven wij thans het verloop van de behandelde zaken: Twee inwoners van Hensbroek, t.w. Willem Bakker en Nicolaas Weel, hebben tot drie keer toe in den herfst van het vorig jaar het plaatsje Obdam onveilig gemaakt. Zij gingen per bootje des nachts naar een weiland, stalen daar een schaap, vervoerden dat naar de woning van eerstgenoemde, waar het in een schuur geslacht werd. Den vol genden dag werd het vleesch dan ver kocht. Bakker deed het. om speelschul den te betalep, Weelontkende alles! Dat getuigenverhoor was wel zeer bezwarend voor den nauwelijks 19-ja- rigen Weel en toen de vrouw van Bakker als getuige tenslotte verklaar de, dat zij zelfs gezien had. dat haar man en Weel met een schabp naar de schuur waren gestapt en dat zij een half uurtje later zelfs het geslachte schaap had zien liggen in de schuur, toen Bakker zelf onder éede verklaar de. dat hij zelf niet kon slachten, maar dat Weel dat altijd deed toen ver wachtte men een bekentenis. Doch Weel zeide laconiek: Het is alles ge logen. Ik heb nog nooit een schaap geslacht, en nog nooit een schaap ge stolen! De vader van Weel kwam als getuige a décharge en verklaardedat zijn zoon onmogelijk de derde maal had kunnen slachten, omdat hij toen thuis •was. wat de economische rechter niet accepteerde. De Officier achtte ln beide gevallen het bewijs geleverd, lanceerde zijn reeds hierboven weergegeven waar schuwing en vorderde tegen elk der verdachten een gevangenisstraf van 2 V, jaar. Mr. Jonker, 'raadsman voor Bakker, releveerde zich aan het oordeel van den economischen rechter, doch hoop te op eenige clementie, terwijl mr. Berkhouwer, raadsman voor Weel. vrij spraak vroeg, omdat z.i. aan de waar heid der getuigen ernstig getwijfeld moest worden en de diefstallen en slachtingen door zijn cliënt niet bewe zen waren. Nochtans veroordeelde mr. Meiier beide verdachten tot de door den Of- •"icier gevorderde straffen en deelde ten overvloede nog eens mede. dat deze soort feiten, gepleegd na 1 Janu ari van dit jaar. nog zwaarder gestraft zullen werden. Aan den zelfkant der maatschappij. Daar waren nog twee Westfriezen, die zich in deze zitting voor den eco nomischen rechter te verantwoorden hadden voor diefstallen van vee uit de wel. Het waren Jan Smit en Johan- nes de Wit uit Venhuizen, die als het ware leefden van den zwarten handel. Zij hadden tn December van het vorig jaar op een nacht, een schaap gestolen, het naar de woning van De AARTSBISSCHOP VAN AGRAM PROTESTEERT. BERLIJNJ, 2 Mrt. Dr. Stjepinac, aartsbisschop van Agram. heeft ener giek geprotesteerd tegen het bombar dement der Kroatische hoofdstad, waarbij twee kerken en kloosters wer den vernield en weerlooze vrouwen en kinderen het leven verloren. Verduister v. 18.307.15u. 4 Maart; Maan onder 4.31. op 12.54. Zon op 7.20. onder 18.25. 's-GRAVENHAGE, 2 Maart. In verband met de vele moeilijk heden, welke zich den laatsten tijd ten aanzien van dc reparaties van schoenen voordoen, wordt met in gang van 1 Maart 1944 in geheel Ne derland voor dc reparatie van schoei sel een klantenbinding ingevoerd. Met ingang van dien datum mag een schoenhersteller uitsluitend nog repa raties verrichten voor degenen, die bij hem als klant zijn ingeschreven. Alle tot op heden aangenomen repa raties moeten echter worden afge maakt. Hiermede wil het Rijksbureau voor Huiden en Leder bereiken, dat de ver strekte hoeveelheid reparatiemateriaal op zoo rechtvaardig mogelijke wijze ten behoeve van de voorziening wordt aan gewend. Dit wil niet, zeggen, dat aan iedere behoefte ten volle of op korten termijn kan worden voldaan. Voor de reparatie van schoeisel ge durende hel jaar 1944 dient een ieder, ook de in Nederland vertoevende bui tenlanders, die in het. rechtmatig bezit van 'de Nederlandsche distributiebe scheiden zijn, zich bij een schoenher stellei te laten inschrijven cn wel zoo veel mog.lijk bij den schoenhersteller, die gedurende '943 in de huidige plaais van inwoning het reparatiewerk aan schoeisel heeft verricht. Het is niet noodzakelijk, dal alle leden van een gezin, zich bij een en denzelfden schoen- herstelkr laten inschrijven. Had men nu voor zijn gezin in 1943 meer dan één schoenhersteller, dan dient men thans ook bij deze verschillende schoenher stellers één of meer gezinsleden te la ten inschrijven Verandering van schoenhersteller is, nadat men zich eenmaal bij een be paalden reparateur heeft laten in schrijven. nog slechts mogelijk bij eva cuatie of verhuizing, en wel in het al gemeen slechts bij vestiging in een an dere gemeente. Men dient zich in ge val van evacuatie of verhuizing schrif telijk te wenden tot de Vakgroep Schoenherstellersambacht te 's Graven- hage. Laan van Meerdcrvoort, 848. Bon Algemeen 069 inleveren. De inschrijving is slechts toegestaan indien door of namens het gezinshoofd vóór 9 Maart 1944 een of m.er bonnen „Algemeen 069" van de bonkaart voor voedingsmiddelen worden ingeleverd en wel bij eiken schoenhersteller zoo veel bonnen als men personen laat in schrijven. De inschrijving geschiedt in een r. gister, waarin de schoenhersteller moet invullen: 1. Naam en adres van het gezins hoofd; 2. Namen der gezinsleden, die wor den ingeschreven. De schoenhersteller reikt voor de in geleverde bonnen een ontvangstbewijs uit, waarop voorkomen: a. Datum van uitreiking; b. Naam en adres van het gezins hoofd; c. Nummer van inschrijving in het klantenregister; d. Aantal ingeleverde bonnen; e. Namen der ingeschreven gezins leden; f. Naam. adres, onderteekening en inschrijvingsnummer van den •'•hocnherstcllcr, De mogelijkheid bestaat, dat de schoenherstellers niet tijdig in het bezit zijn van de noodige register- en ont vangstbewijsformulieren. Zij moeten in afwachting daarvan volstaan met een voorloopige noteering van de voor het register benoodigde gegevens, terwijl zij bij ontvangst der bonnen aan het publiek voorloopige ontvangstbewijzen dienen uit te reiken, welke zij zelf moe ten vervaardigen Deze voorloopige ont vangstbewijzen moeten dan later voor officieelc ontvangstbewijzen worden geruild. De schoenherstellei is verplicht bij dc aflevering van reparatiewerk een nota op naam af te geven, waarop de aard van de reparatie is aangetee- kend en het te betalen bedrag voor komt. Het publiek dient deze nota te bewaren, daar deze bij eventueele klachten moeten worden overgelegd. De aandacht wordt er op gevestigd, aan het Centraal Distributiekantoor en de plaatselijke distributiekantoren met de bovenomschreven regeling geen en kele bemoeiing hebben en eventueele klachten dan ook uitsluitend tot het Rijksbureau voor Huiden en Leder ot tot de vakgroep Schoenherstellersam bacht en haar gewestelijke voorzitters kunnen worden gericht. DOODELIJK ONGELUK. Op het Hoekat'roord te Leeuwarden werd Woensdagmiddag een kinderwa gen, welke werd voortgereden door een zesjarig meisje, aangereden door een met een paard bespannen wagen. Er lagen 2 kinderen in den wagen waarvan een tweejarig kind zulke ver wondingen aan het hoofd opliep, dat het onmiddellijk overleed. Nieuws in 't kort. De oudste inwoonster van Nederland overleden. Op ruim 105-jarlgen leef tijd is te Beuningen bij Nijmegen over leden mej. de weduwe Van Bergen— Berendsen, de oudste inwoonster van Ne derland. Tot aan haar dood heeft zo zich mogen verheugen in een goede gezond heid. Mej. Van Bergen is slechts enkele dagen ziek geweest.. .Figaro bij de pantserschutters Ook dat Is noodzakelijk De bemanning van •en ter beveiliging der rotbaan op- gestelden oantser wagen laat zich op een luchtige plaats het haar knippen PK Jacob/Atl/H/P m Wit gebracht en het aldaar in een kleinen kelder geslacht. Het was merkwaardig, dat Smit wel den diefstal toegaf, maar hardnekkig het slachten ontkende, zelfs, dat hij behulpzaam geweest was bij het slach ten. Jammer voor hem was niet alleen dat De Wit. als getuige gehoord, mede deelde, dat Smit hem inderdaad ge holpen had bij het slachten, maar bo vendien, dat. uit de correspondentie van De Wit uit het Huis van Bewaring wel zeer duidelijk bleek, dat Smit wel geholpen had aan de slachtingen, doch nu zou trachten, deze schuld van zich af te gooien. De Officier wilde daar wel iets meer van weten en toen bleek, dat er bo vendien nog een getuige, die thans nog gedetineerd is. beschikbaar was. om desnoods eenzelfde verklaring af te leggen als De Wit, toen gaf Smit toe. inderdaad ook bij het slachten te heb ben geholpen! Tegen beide verdachten eischte de Officier tenslotte een gevangenisstraf van 1 jaar en 9 maanden met aftrek van de preventieve hechtenis en het vonnis luidde, nadat mr. Raeven cle mentie gevraagd had. conform. Verliefd en jaloersch... Martha Musilek in Amsterdam. DUITSCHE KUNSTRIJDERS ZULLEN DEMONSTREEREN. De 19-jarige Martha Musilek, die dit jaar voor de derde maal be slag legde op het Duitsche kampi oenschap kunstrijden en die een der allerbeste kunstrijdsters der wereld i.4. zal Zondagmiddag op dc kunstijsbaan in Amsterdam laten zien, wat zij kan. Daar zal zij haar gracieuze figuren dcmonstrceren. daar zal zij met verbluffendcn een voud haar kunnen toonen, daar zal zij het publiek in extase brengen met haar kunst, daar zal men een schouwspel te zien krijgen, zooals nauwelijks verwacht kan worden! De Befehlstelle Niederlande der Reichsjugendführung, zich terdege be wust van de waarde van een goed ge organiseerd sportleven, heeft het aan gedurfd. om a.s. Zondagmiddag in de Apollohal een ijsfeest te organiseeren. dat veelbelovend is. Zij heeft daarvoor niet alleen Martha Musilek uitgenoo- digd, maar ook de Duitsche jeugdkam pioene, dc 16-jarige Eva Pawlik uit Weenen en alsof dat nog niet genoeg was, komen nog een twintig andere Duitsche kunstrijders naar Amsterdam, zoodat we we! het puikje der Duitsche kunstrijders te zien zullen krijgen. Daaronder zijn dan de kampioenen der H.J.. B.D.M.. Jungmadel en van het Duitsche Jungvolk. Daarnaast wordt er een ijshockey- wedstrijd gespeeld tusschen een ver sterkte ploeg van den N.J.S. en een Duitsche ploeg. De N.J.S.-ploeg heeft serieus geoefend en vier van de spelers hebben zelfs een speciale ijshockey- training te Praag gevolgd. Deze N.J.S. 'ers zullen een waardige tegenpartij blijken te zijn voor de Duitsche verte genwoordigers. De opstelling der N.J S.-ploeg is; T. van Olst. doel; A. van Olst en J. Rietbergen, achter; le voorhoede. S. Vaal. J. Lintvelt en I". Jonkers; 2e voorhoede: J. Clazener. P. Boeker, D. Gcrtenaar. De wedstrijden beginnen om 3 uur en zijn tegen half zes geëindigd. Ze zijn vcor het publiek toegankelijk. Den volgenden dag worden de revanche wedstrijden gehouden. welke echter niet openbaar zijn. SCHAGEN. MAK KTO VERZICHT SCHAGEN. Verschillende redenen droegen er toe bij, dat de markt deze week slecht be zocht was. Na 28 Februari was de markt boden en de taxatieinarkten voor ge- bruiksvee en stamboekvee beginnen eerst weer 6 Maart. Zoo was er dus menige leege plek. Omtrent het verloop van de taxatiemarkt valt nog weinig te zeggen; misschien is hierover volgende week meer bekend. Biggen waren slechts 2 stuks aange voerd, hetgeen zijn oorzaak vindt in het feit. dat er niet voldoende vergunnin gen zijn afgegeven. Naar men ons mede deelde, zal er binnen 3—4 weken wel meer handel zijn. DE LAATSTE STRAATCOLLECTE VOOR WINTERHULP. Het is in breede lagen van onze be volking genoegzaam bekend, dat Volles- dienst cn Winterhulp in ruime mate aan alle volksgenooten, die in moei lijkheden verkeeren, hulp trachten te bieden en reeds talloOzen van veel drukkende zorgen hebben bevrijd. Dat Volksdienst en Winterhulp alles doen „voor het volk" zonder daarbij le letten op politieke of godsdienstige overtuiging, daarvan is een ieder Uwer wel overtuigd. Het zou prettig zijn en ons geheele volk ten goede komen, in dien een ieder die daartoe in de ge legenheid is. zou willen trachten mede le helpen dezen arbeid mogelijk te makeh en vol te houden. Dan zal de leuze ..Voor het Volk - Door het Volk" ten volle tot zijn recht komen en zul len Volksdienst en Winterhulp in nog omvangrijker mate hun zegenrijken arbeid kunnen voortzetten. Een goede gelegenheid daartoe biedt de zesde of laatste straatcollecte, die op 4-6 Maart a.s. in geheel Nederland zal worden gehouden. Zij. die in nood verkeeren, verwach ten. dat zooveel mogelijk volksgenoo ten zich als collectant bij de Buurt- sehaDshoofden er NVD-kantoren zul len aanmelden, al is het maar voor één uur! En gij. volksgenooten, aan wie op 4-6 Maart op straat voor de laatste maal gedurende dit WHN-seizoen de roode bus zal worden voorgehouden, offert, offert in ruime mate. offert méér dan gij tot nu toe reeds hebt ge daan. Tienduizenden zullen er U dank baar voor zijn. UVO-NIEUWS. Programma Zondag 5 Maart 1944. UVO IAlkmaar III (dames). De dames van het eerste elftal ont vangen Zondag om 12 uur te Oudesluis Alkmaar III. De gasten kunnen bij een overwinning de tweede plaats van UVO op de ranglijst nog overnemen Wij gelooven niet dat zij daarin zullen slagen. De uitwedstrijd van vorig jaar bracht UVO toen een 3—0-overwinning, ditmaal zal het zeker niet minder zijn. Hermes III—UVO II (dames). De UVO-reserves gaan naar Den Helder om aan de Sportlaan om 1 uur het derde elftal van Hermes te ont moeten. Hermes 3 ie het zwakke zusje Eén mijner kennissen is een man. die niet zoo piepjong meer is. Hij is schrijver, dichter. Op een mooien avond kwam een heel jong meisje bij hem, die hem vroeg of hij eens tijd had met haar te praten over de verzen, die een vriendin van haar gemaakt had. „Accoord," antwoordde mijn poëtische kennis, „je mag dan en dan met mij gaan eten en dan zullen we rustig over de verzen van je vriendin spreken!" Even vóórdat het festijn zou plaatsvinden kreeg mijn kennis een brief van de jongedame in kwestie wier grootvader hij bijna zijn kon! waarin hem gemeld werd: „Ik deel U mede, dat ik van onze afspraak moet afzien, daar mijn vriend er bezwaar tegen maakt." Mijn kennis heeft zich lachend en trots op de borst geslagen en uitgeroepen: „Die vriend bewijst mij te veel eer!" Maar tóch wel aandoenlijk, die jonge jaloerschheid, die aan rozc- geur en maneschijn doet denken. Warempel, zoolang deze bestaan bluft zal de menschheid niet ten onder gaan! Achttienjarige jongens, blijft dapper en trouw Uw zeven tienjarige geliefden bewaken zelfs tegen een gesprekje met een man. die zilveren haren en een oud hart heeft! OVIDIUS. J uit de afdeeling, heeft tot op heden nog niet één overwinning kunnen be halen. Spelen Nel Koomen c.s., vooral wat de voorhoede betreft, minder doorzichtelijk dan verwachten wij de punten te Schagen. dameselftallen zijn voor de maand Maart als volgt vastgesteld: UVO I: A. Bakker, d.; M. Mos en A. Hopman, a.; F. Mos, G. v. d. Berg en Holtz, m.; T. v. d. Berg. G. Schou ten, G. Riemerts, J. Bok en R. Keyzer, voor. Reserves: A. de Klerk, A. v. d. Welle en T. Kuys. UVO II: A. Bart, d.; N. Fellinga en C. de Leeuw, a.; L. Koning, N. "Koo men en T. Middelbeek, m.; I. van Oosten, G. Dekker, E. van Diepen, W. Kamp en L. Bosmann. Reserves: M. Timmerman, S. van Dijk, A. Pronk. L. v. Zandwijk. V.V.V. III—UVO I (heeren). De heeren gaan op reis naar de hoofdstad. Zij vertrekken om 3.09 uur om te 11 uur aan den Zuidelijken Wan delweg het derde elftal van de Amster- damsche Cricket- en Hockeyclub partij te geven. Dit wordt een eerste lysnnis- making. Omtrent de kracht van v.V.V. weten wij, dat zij in de onderste helft van dc ranglijst voorkomen. Een zege voor UVO durven wij hier niet direct te voorspellen, Jaar de Uvonen eenigs- zins verzwakt uitkomen. St. Pancras. Vergadering Commissie van Beheer Langedtfker Gasfabriek. - De Com missie van Beheer der gemeenschap pelijke gasfabriek van Langedijk en Sint-Pancras vergaderde Dinsdag on der voorzitterschap van burgemeester Kroonenburg van Sint-Pancras. De commissaris der provincie berichtte, dat er geen bezwaar bestond tegen het tewerkstellen van personeel op ar beidscontract. Deze deelde voort6 mede, dat de secr.-gen. van binnen- landsche zaken afwijzend staat tegen over het verleenen van een Kerstgra tificatie, doordat een algeheele her ziening van de salarissen in voorberei ding is. Het besluit tot het verleeenen van deze gratificate werd naar aanlei ding van dezen brief ingetrokken. De begrooting voor het dienstjaar 1944 Is goedgekeurd terugontvangen. Van het personeel der gasfabriek was een ver zoek ontvangen voor hen een zelfde kinderbijslagregeling in te voeren als d'e welke voor het personeel der ge meente Langedijk geldt. Bij de thans geldende regeling, de gewone rijksre geling, zijn de kosten f 300 per jaar. De gemeente Langedijk draagt het volle risico en wanneer het gasbedrijf dezelfde uitkeeringen zou doen als de gemeente, zou dit in de huidige om standigheden een bedrag van f 2800 per jaar vorderen. Wanneer er meer kinderen komen zouden de kosten nog hooger worden. Verhooging van den gasprijs is niet toegestaan, zoodat een zoodanige verhooging der uitgaven niet te dragen is. Aangezien de loonei» aan de gasfabriek zeer behoorlijk zijn, acht het bestuur het verzoek niet voor inwilliging vatbaar. Het voorstel van het dag, bestuur werd met alg. stem- .men aangenomen. Voor den jongste» bediende werd een salarisregeling vastgesteld. De gebruikelijke af- en overschrijvingen voor het dienstjaar 1943 werden hierna vastgesteld. Aan het einde der vergadering heeft de directeur nog eenige mededeelingen gedaan. De steenkoolvoorziening gaat nog steeds goed. De cokes is zoo goed als uitverkocht. In de laatste drie maanden werd ruim 21000 H.L. cokes verkocht. De kleine oven is thans ge heel vernieuwd. De 5-kameroven is nu onderhanden. Het onaangename gevolg hiervan is. dat niet voldoende gas ge produceerd kan worden om aan de sterk gestegen behoefte te voldoen. Men is genoodzaakt geweest speruren gedurende den middag in te voeren. Men hoopt evenwel spoedig de produc tie te kunnen opvoeren tot het dage- lijksche verbruik, doordat 100 ton gfet- cokes van de Hoogovens ter beschik king is gesteld. Al het mogelijke wordt gedaan om den vijfkameroven weer spoedig in bedrijf te kunnen stellen. Voor de verwijdering van naphtaline uit het gas is een naphtalinewasscher aangebracht, doch tot nu toe is de hiervoor benoodigde olie nog niet ter beschikking gesteld. Waarland. Dammen. De stand van de damclub „Volharding" is als volgt: le klas. N. Bruin 18 11 7 0 29 G. Kramer 18 11 4 3 26 N. Pancras 15 9 2 4 20 P. Beemsterboer 17 7 5 5 19 A. Komen 17 5 6 6 t« G. Dekker 17 6 S 6 16 G. Jonker 18 4 9 4 17 Jb. Schrama 18 7 2 9 16 Jb. Moras 16 5 3 6 is K. Volkers 17 5 2 10 lt A. Bruin 16 5 0 11 16 G. Borst 16 3 3 12 9 Veenhaizen. Kerkverkiczing. - Bij de Zondag go- houden verkiezing van 3 notabelen der Ned. Herv. Gem. te Veenhuizen. werd herkozen de heer H. de Wit, en in 2 vacatures ge'-ozen. dc heeren C O. 1 Appel en F. Kaspers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1