NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige afweergeyechten aan het Oostfront. De Wieringermeer zelfstandig. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189, ZATERDAG 4 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 54. 1 pagina's. Hete Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deer Editie 11 ct. per m.m. Bü contract binnen een jaar Ie gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcbecle oplage op aanvrage. Lezers schrijven Geen oude santekraam, alsjeblieft I jEMAND uit Wormerveer beschouwt briefschrijvers, die het nationaalsocia- Jisme op grond van christelijke opvat tingen veroordeelen en zooals hij zich uitdrukt „het Christendom er overal met de haren bijsleepen," maar matig intelligent. Hij schrijft (in een zeer onduidelijk, bijna onleesbaar hand schrift): ..Omdal ze het nationaalsocialisme niet in ztjn ware gedaante kunnen ana lyseeren, moeten ze, om het te ver oordeelen. er een zedeleer bijhalen, die door de heele z.g. christelijke" maat schappij tot een aanfluiting is gemaakt. Maar Iemand, die geleerd heeft zelf standig te denken, heeft geen christe lijke ethiek noodig en hoeft ook den onsympathieken ulterlijken verschij ningsvorm van het nationaalsocialisme niet aan te vallen. Want hij kent het wezen van deze strooming. dat ten slotte niets anders is dan een poging om het oude kapitalistische systeem met al zijn instellingen, zijn bevoor rechte klassen, zijn militairisme, zijn koloniale onderdrukking te handhaven en tegelijk zijn krachten te putten uit den nieuwen levensstroom, die den ou den verwoest.... Nationaalsocialisme. Het is 'n tegenspraak in zichzelf. Socia lisme, dat nationaal wordtis juist daarom nationalisme en geen socialis me. Nationalisme is een naar buiten geopende uitlaat voor agressie om de sociale ordening binnen den slaat te bewaren, om de monopolies der heer- schende klasse te handhaven. Dat is het wezen van het nationaalsocialisme. Daarom zijn uw uitlatingen over Do- mela Nieuwenhuis en Troelstra zoo in tens gemeen. Deze menschen hebben een leven lang naar eigen aard en be gaafdheid gevochten voor het nieuwe, dat zij voelden komen en thans wor den zij voorgesteld als verdedigers van het oude".... Deze briefschrijver uit Wormerveer gaat al te simpel te werk en miskent onze bedoelingen, zooals hij de eerlijk heid van ons standpunt in twijfel trekt. Het nationaalsocfelisme is geenszins een poging om het oude kapitalistische systeem te handhaven. Oude Iclasse- voorrechten handhaven en al die flau wekul meer? Geen sprake van! De Wor- merveerder moge het bewijzen! Dat hopen velen. Laten zij het maar stie- kum denken. Zij zullen bekaaid uitko men, Dat beweren ook communisten en sociaaldemocraten, die juist, een mon sterachtig bondgenootschap met de ka pitalistische wereld gesloten hebben om het nationaalsocialisme te vernie tigen. o yOT de opvatting van den Wormer- veerder gaf de schijn wel eens aan leiding. De strijd in Duitschland ging aanvankelijk hoofdzakelijk tegen com munisten en sociaaldemocraten. Maar niet omdat zij socialistische opvattingen huldigden, doch omdat zij zich in hun kortzichtigheid door joden en uitheem- sche duistere machten als een dolkstoot in den rug lieten misbruiken om de nationale gemeenschap uiteen te ruk ken. het nationale leven en de nationale cultuur kapot te maken. Toen het nationaalsocialisme aan de macht kwam en met daden in een mate en omvang als nergens anders ter we reld bewees, dat het den eerlijken wil bezat, socialistisch gedachtengoed te verwezenlijken, toen stroomden geleide lijk al de honderdduizenden arbeiders, ambtenaren, werkers van hand en geest, die voordien nog in straat- en zaalgevechten met de bruine partijgan gers van Hitier vaak op leven en dood slag geleverd hadden, tot het nationaal socialisme toe. Zij vormen immers de groote massa van het Duitsche volk. Zij zagen in. dat zij zooveel jaren bar voor den gek gehouden waren, dat men hen in hun ellende, uitbuiting en ver deeldheid handig tegen de andere socia listen uitgespeeld had om de komst van het socialisme zelf achteruil te schui ven en onmogelijk te maken. De verwezenlijking van het socialis me loopt over de nationale gedachte. Dat is een vingerwijzing der geschiede nis, die Troelstra zeer bewust; en na wijsbaar heeft uitgesproken. Ook Hen drik de Man erkent dit. Zelfs Henriëtte Roland.HolstVan der Schalk heeft dit beroerd. Wat is het heimelijke oogmerk van Stalin in deze dagen van nationale mas keering van 't bolsjewisme anders dan 'n plompe poging om de foutieve histo rische opeenvolging van tijdstroomingen in het bereik hunner mogelijke verwe zenlijking achteraf te corrigeeren? Kom, kom. hier wordt intelligentie en eer lijkheid gevraagd om te onderscheiden! Zelfs Stalin moet tenslotte toegeven, dat het nationale élan van den s'eppe- mensch hem bij de verdediging van zijn rijk en systeem een nuttiger en doel matiger wapen gebleken is dan alle frasen uit den grooten pijlenkoker van het internationalistische 700ALS een goed dierenpaar zijn eigen nest verzorgt cn beschermt, zoo beschermt en verzorgt een goed menschelijk ouderpaar het eigen gezin. De door de gemeenschap aangewezen bestuursorganen hebben als een veel voudig ouderpaar tot taak, het eigen nationale gezin te verzorgen, te be schermen en voort te helpen in het leven, in de omwercld der volkeren en in de geschiedenis. Dat is een na tuurwet, die sterker is dan alle ratio- neele bedenksels om het even aan welke producten en middelen ze het aanzien gegeven hebben. Die wet moet men behartigen. Men kan ze niet voor bijgaan. Het menschelijk leven is heel wat meer dan enkel wat slociterrein van het verstand. Wat zouden dan vele men schen slecht aan hun trekken komen! Tot hel menschelijke leven behooren ook vleesch en bloed, ziel en alle in stincten, die daaruit als een natuur- gegeven voortkomen. Het. marxisme kende enkel verstand en beschouwde al het andere als over bodige en storende ballast. Daarom leed het in de geschiedt-nis, toen het de kans kreeg, de machtige hunkering naar het socialisme te bevredigen, de nederlaag. Het heeft die alleen aan zijn eigen tekortkomingen te wijten. Het socialisme is echter geen mono polie van het marxisme, noch van het bolsjewisme. Het is oud zeer oud. Zoo oud als het verlangen naar sociale rechtvaardigheid, als de/p onderdrukt werd. Het Christendom heeft langen De ramp te Nijmegen. Officieel wordt medegedeeld, dat het aantal dooden tengevolge van den luchtaanval op" Nijmegen nog dagelijks stijgt. Het aantal slachtoffers bedraagt thans reeds pl.m. 700 en zal vermoe delijk in de naaste toekomst nog hoo ger blijken te zijn. HET AANTAL SLACHTOFFERS TF, ENSCHEDE. Het aantal dooden tengevolge van den luchtaanval met brandbommen op Enschede is, volgens de Friesche Crt., 35 geslegen. KEURINGEN. ior de Waffen-SS, SS-WachtbatalJon Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Gerniaansche SS In Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij de Nebenstellen der Waf fen-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gro ningen, ltet-i,..i. 4fi; Enschede, llengelo- schestraat 30 en het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 9 Maart, 9—14.00 uur, Rotterdam, Deut sche Oberschule. Westerlaan 2. 10 Maart 912.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 15—18.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16; 11 Maart, 912.-60 uur, Arnhem. Café Royal: 15—18.00 uur. Zwolle. Hotel Gljtenbeek. 12 Maart, 9—12.00 uur, Groningen. Heerstraat 46; 15 18.00 uur. Leeuwarden, Huize Schaaf. •eedstr. 13 Maart, 914.00 uur. Amster dam. Dam 4. 14 Maart, 914 00 uur. Utrecht, N.V Huis. Oudegracht 245. 15 Maart. 914.00 uur. Amersfoort, Pol. Durehgangslager. Leusderweg. Verduister v. 18.307.15u. 5 Maart: Maan onder 5.19, op 13.48. Zon op 7.18, onder 18.26. 6 Maart: Zon op 7.16, onder 18.28. Maan onder 5.57, op 14.46. Volg geen struisvogel-politiek - tijd tot taak gehad, hoedster dezer so ciale rechtvaardigheid te zijn. Het heeft daarin gefaald, omdat het ondanks de hoogstaande ethische gedachte van het kernpunt van zijn leer, oude vormen bleef aanhangen, die tot leege gebaren verstarden. Het heeft meer en meer vat op de massa der mensch- heid verloren. Het Christendom dient zich te verjongen, dient herboren te worden, wil hel in de gemeenschap van morgen nog bestaansrecht hebben. o HOORDAT het Christendom faalde. niet nu eerst, doch reeds in het mid den van de negentiende eeuw bij de opkomst van het kapitalisme, zocht en -ond de hunkering naar sociale recht- •aardigheid in den mensch nieuwe we gen en vormen om de hand over hand toenemende ellende en uitbuiting tegen te gaan. Tal van vormen van socialis me ontstonden wel twintig in to taal. Eén daarvan was het: marxisme, dat zich spoedig tot de belangrijkste strooming opwerkte. Op zijn beurt faalde dit echter evenzeer, doordat het als kind van zijn eeuw te rationeel was. te zeer geloofde in de verstande lijke almacht van den mensch. Het na tionaalsocialisme is een nieuwe vorm van socialisme, die thans tot de mach tigste strooming is uitgegroeid. Zal dit het socialisme, de lang beloofde en he vig verbeide verwezenlijking van de sociale rechtvaardigheid brengen? Dat is een zaak van geloof! Wie de wereld louter langs verstandelijken weg bere deneeren wil, komt niet uit de intus- schen ook verstarde dogmatiek van 't marxisme los. Wie echter moed heeft en ooren om te hooren, oogen om te zien, hij zal geen angst voor de toe komst hebben er kome wat wil. Hij zal zich zelfs niet door een bullepees, een uitzuiger van een werkgever ont moedigen laten. Ook al doet die nog zoo hard voor den schijn met de nieu we richting mee en al heult die van daag met de N.S.B,, morgen met de Duitschers of overmorgen met wie ook, zooals het in zijn kraam te pas komt. Ook voor zoo iemand komt eenmaal de dag der afrekening. Het socialisme zal komen zooals onze groote socialistische voorgangers, zoo als Domela Nieuwenhuis. Troclstra, H. Roland HolstVan der Schalk en Hen drik de Man dat wilden. En als het dan niet precies in hun rationeele vor men zal zijn, die intusschen ook ver ouderden, zoo zal het dan toch werke lijkheid worden in den zuiver mensche- lijken en rechtvaardigen geest, die hen bezielde, toen zij zich, zonder voorbe houd van een eigen bankrekening, on baatzuchtig en zelfopofferend voor dit edelste werk der menschelijke gemeen schap gaven. Opdat hun werk en hun strijd niet vergeefsch zij, moeten wij de hand aan den ploeg slaan, verbeten, met zooveel ervaringen verrijkt en na zooveel offers gehard. HAMA, In Italië Nettuno nog steeds het brandpunt. Nieuwe terreuraanvallen op Duitschland. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN L'EN FüHRER, 3 Maart. - In den zuide lijken sector van het oostelijke front heerschte gisteren slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. Formaties slagvliegtuigen vielen in het gebied Polonnoje-Sjepetowka met goed gevolg bolsjewistische troepenconcentraties an. Ten noorden van Rogatsjef zette rle vijand, na versterking van nieuwe divisies te hebben gekregen, zijn hardnekkige doorbraakpoging!! voort. In zware gevechten behaalden onze troepen opnieuw een afweersuc- ces, waarbij 20 vijandelijke pantser wagens werden stukgeschoten. Bij Witebsk gingen de bolsjewisten in twee sectoren met infanterie- en pantserformaties tot den aanval over. Bij den geslaagden afweer werden ten :uid-oosten van Witebsk 14 van de 18 aanvallende pantserwagens stukge schoten. terwijl noordoostelijk van de stad 17 doorgebroken pantserwagens alle dooi; slormartillerie en pantseraf- weerwapenen vernietigd werden. Ten noordwesten van Newel duren de zware afweergevec-hten voort. Bil hun vruchtelooze aanvallen leden da bolsjewisten zware verliezen. Terwijl zuidoostelijk van Pleskm vijandelijke aanvallen mislukten, zijn de Narwa nog hevige gevechten gaande met de aanvallende bolsjewis ten. Successen in Italië. Op het landingshoofd van Nettuno ondernamen onze troepen met goed ge volg talrijke stoottroepacties. Formaties gevechlsvliegers en vliegende artillerie plaatsten bij Anzio en Nettuno zware treffers op twee torpedojagers en een transportschip van 7000 ton. Bij een stoottroepactie aan de Adriatische kust werden drie vijandelijke pantserwagens ernield. terwijl een opslagplaats van munitie en benzine met de bezetting in cc lucht vloog Lichte Duitsche vloot- Tijdkrachten beschoten mei duide lijke uitwerking de haven Bastia op Corsica. Amerikanen weer boven Duitschland. In de middaguren van 2 Maart on dernamen formaties Amerikaansche bommenwerpers bij gesloten wolken dek en met. krachtige bescherming door jagers terreuraanvallen op plaat sen in west- en zuidwest-Duitschland In weerwil van den ernstigen hinder, die van het weer werd ondervonden, werden 19 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht ieten eenige vijandelijke slcorvüeg.. gen bommen vallen op het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied. De strijd bij Narwa en Pskof. BERLIJN, 3 Maart. - De ANP-cor- respondent meldt: De strijd in het gebied van Narwa heeft gisteren den geheelen dag voort geduurd. De Sovjets trachtten hier door de sterke Duitsche verdedigingslinies heen te breken, teneinde aan den westelijken oever van de Narwa een bruggenhoofd te vormen. Met kleine aartuigen pogen zij de rivier over te steken. De Duitschers hebben echter aan den westelijken oever sterke ver dedigingslinies aangebracht, met hon derden machinegeweerposten en tal rijke stukken geschut. Er zijn hier nog geen berichten ontvangen, dat de bolsjewistische poging gelukt is. Mochten de bolsjewieken er ten slotte in slagen vasten voet te krygen op den westelijken Narwa-oever, dan zullen de Duitsche troepen zich waar- schtfnlük, na vernieling van alle voor de oorlogvoering belangrijke instal laties uit Narwa terugtrekken. Berichten dat de spoorlyn Narwa Reval verbroken zou zijn, worden hier niet bevestigd. In den sector van Pskof duren de hevige artillerie- en tankgevechten onverminderd voort. De bolsjewieken slaagden er gisteren in lenkoste van bloedige verliezen cenig terrein «e winnen. Op een enkele plaats zouden zy de spoorlyn PskofPolosk ver broken hebben. Het bolsjewistische offensief tegen Witebsk duurt eveneens voort. Volgens hier ontvangen onbevestigde berichten zouden de Sovjets minder dan 15 km. van Witebsk verwijderd zijn. De Duit sche troepen, gesteund door artillerie en tanks, doen hier krachtige tegen aanvallen en brengen den vijand zware verliezen toe. Van het zuid-Italiaansche front wordt gemeld, dat sterke Duitsche troepen een aanval hebben gedaan op het bruggenhoofd van Anzio. Ondanks den hevigen tegenstand der Amerika nen slaagden zij er in meer dan een kilometer op te rukken. De Amerika nen boden hevigen tegenstand, waarbij zij gebruik maakten van sterke forma ties bommenwerpers. De Duitschers moesten weliswaar iets van het gewon nen terrein prijsgeven, doch hadden aan het einde van den dag niettemin eenige terreinwinst te boeken. Van de andere Italiaansehe fronten vallen geen bijzondere gevechtshande lingen te vermelden. Aan beide zijden belemmert slecht vliegweer hier de operaties, PAUSELIJK PROTEST TEGEN VERWOESTING VAN MONTE CASSINO. ..ROME, 3 Maart. - De pauselijke staatssecretaris kardinaal Maglione heeft Donderdag, naar radio Rome meldt, den bij den H. Stoel geactredi- teerden diplomatieken vertegenwoor digers een afschrift overhandigd van het protest, dat de paus heeft inge diend tegen de verwoesting van de ab dij van Monte Cassino door de Engel- schen en Amerikanen. Op last van den kardinaal-staatssecretaris is het pause lijke protest ook voor radio Valicana in de verschillende talen voorgelezen GEALLIEERDEN STAKEN WAPENLEVERANTIES AAN TURKIJE. LISSABON, 3 Maart. (DNB). - Reuter ontleent aan Turksche verklaringen, dat. de geallieerden de leverantie van oorlogsmateriaal aan Turkije zouden hebben gestaakt. Het Engelsche pers bureau voegt hieraan toe, dat officieele Britsche instan'ies hierover nog geen standpunt hebben ingenomen, doch dat hel staken dezer leveranties aan Turkije geen verrassing wekt. Reuter vervolgt dan woordelijk: ,,Het spreekt, vanzelf, dat de geallieerden hun oorlogsmateriaal alleen kunnen missen mits dit wordt gebruikt voor het optreden tegen den vijand. Wanneer Turkije niet hel voornemen heeft de door de geallieerden geleverde wapens te gebruiken voor het doel, waartoe zij bestemd zijn, dan kunnen de geal lieerden dit materiaal elders wel beter gebruiken" DE AUTO VAN DEN LEIDER IN BOTSING MET DE TRAM. UTRECHT, 3 Maart. - De persdienst van de N.S.B. schrijft: Toen de Leider zich gistermorgen per auto naar dc begrafenis van wijlen dr. Bartels begaf, heeft zijn wagen te Heemstede, komende uit de richting Hoofddorp, een aanrijding gehad met een tramwagen van de N.Z H die op dat punt in volle vaart passeerde. De chauffeur van de auto werd door een plotseling opkomenden sneeuw storm verblind, hetgeen de oorzaak was van dit. ongeval. De voorzijde van de auto werd geheel vernield. Niemand der inzittenden liep letsel op. Nieuws in 't kort. Predikant verdronken. Sedert 26 Ja nuari werd in Weert vermist de predi kant der Ned. Herv. gemeente J. R. Fey- kes. Gisterenmorgen is zijn lijk drijvende gevonden in het kanaal Nederweert—Wes- sem ter hoogte van Oler. Doodelijk ongeval bü het dorschen. Tijdens werkzaamheden op de dorschma- chine bij den landbouwer Jan Blanken te Hanekamp is de 19-jarige H. Born- kamp. wonende te Zanddijk in de dorsch- maehine geraakt en gedood. Noodlottige val bü gymnastiekoefenin gen. Tijdens gymnastiekoefeningen aan de ringen kwam de 18-jarige mej. L. Bijl te Emmer-Compascum zoodanig te vallen, dat zij een zware hersenschudding opliep. Een dag later is zij zonder tot bewustzijn te zijn teruggekeerd aan dc gevolgen overleden. DE NIEUWE BONNEN. (Uitknippen en bewaren). Van 5 Maart t.e.m. 18 Maart. Brood: 11A en 12A elk 4 rants., 11B en 12B elk 1 rants Beschuit: 11 en 12 1 rants. Bloem: 058 en 059 1 rants. bloem, brood of gebak. Havermoul: 060 250 gr. Kindervoedsel: D21 250 gr. gort; E21 250 gr. rijst of gort. Boter: 11A: rants. boter; 11B 'n rants. bak- eu braadvet. 12A en 12B elk J_> rants. marga rine. 10B (boter) 250 gi 20+ of magere kaas. Kaas: 061 100 gr. 20-f of magere Melk: 11 (1 3/4 1). D22 en E22 Res. 5 1/4 1. melk. Taptemelk 11 (13/4 1.) Vleesch: 1IA en 12A elk 1 rants.; 11B en 12B elk 1/4 rants. Aardappelen: 11 en 12 elk 2 kg. Toeslag 11 en 12 elk 1 kg. Suiker: 062 500 gr. Jam: 063 250 gr. Koffiesurrogaat: 064 250 gr. Vervangingsmiddelen: 065 1 rants. Versnaperingen: 11 150 gr Tabak: II en 12 elk 1 rants. sigaren tabak of sigaretten. Op deze bonnen mag reeds op 4 Maart worden gekocht, uitgezon derd vleesch en aardappelen. Alle bonnen zijn 14 dagen geldig uitgezonderd: 10B. 12A. 1'JB (boter» 5 Maart t.e.m. 15 April; 049. 050 Algem.; C18, D18. F.18. E19 Res. t.e.m. 18 Maart. Bon 11 Aard. en 11 toeslag geldig t em. 11 Maart. TOELICHTING BONN'EN LIJST. Als toelichting op de bonnenlljst geldt het volgende: Biood, beschuit, vleesch, aardappelen en tabak naar keuze kunnen In de komen de bonnenperiode worden gekocht op de bonnen 11 en 12. terwijl als bon voor het koopen van melk en taptemelk bon 11 geldig is verklaard. Zooals bekend wordt in het tijkvak van 4 t.m. 18 Maart a t slechts één bonnummer voor taptemelk en melk aangewezen. Teneinde bet rant soen voor kinderen van 0 t.m. 3 jaar op 5 14 liter per week te kunnen handha ven, geven de bonnen Reserve D 22 en K 22 elk recht op het koopen van S I 4 liter gestandaardiseerde melk. Reeds eerder is gepubliceerd, dat de geldigheidsduur der bonnen taptemelk 09 en in en melk 09 en 10 verlengd is t.m. 18 Maart a s Op bon Boter 11A Is 125 gr. boter verkrijgbaar en op bon Boter 11 B 100 gr. bak- en braadvet. Voorts wordt voor dc periode van 4 Maart t.m. 15 April als aanvulling op het boterrantsoen van personen beneden 31 jaar op elk der bon nen 12 A en 12 B Boter 125 gr. margarine beschikbaar gesteld, terwijl als z.g.n in haalden" is aangewezen bon Boter 10 B. waarop echter in plaats van een half rantsoen boter of margarine ditmaal 250 gr. 20 plus of magere kaas kan worden gekocht. Voor kinderen van 0 en i jaar geeft bon E 21 Res. recht op het koopen van 250 gr. rijst of gort en voor kinderen v«n 2 en 3 jaar bon D 21 Res. op 250 gr gort. terwyi 150 gr. versnaperingen ge kocht kunnen worden op den Versnape ringenbon 11. Tenslotte zijn aangewezen de bonnen 58 en 59 voor bloem, 60 voor 250 gihaver mout, 61 voor 100 gr. 20 plus of magere kaas, 62 voor suiker, 63 voor jam, 64 voor 250 gr. koffiesurrogaat en 65 voor vervangingsmiddelen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat De kracht der Duitsche luchtmacht. ?,Elke aanval zal worden beantwoord". BERLIJN, 3 Maart. - De B-corres pondent van het ANP meldt: Ook uit de laatste redevoeringen, artik'clen cn verklaringen van Duit sche staatslieden en vooraanstaande militaire persoonlijkheden blykt eens te meer, dat men in officieele krin gen van een snel naderende, beslis sende phasc in den oorlog overtuigd is, alhoewel dit natuurlijk nog niet wil zeggen, dat daarmede ook de oorlog ten einde zal zyn. Met allen nadruk wordt de laatste dagen bijvoorbeeld weer gewezen op de krachtsverhouding in het luchtruim, vooral in verband met het feit, dat dit strijdtooneel bij een eventueele invasie een uiterst belangrijke rol zal spelen. Tegelijkertijd worden ook de toekomst problemen en plannen op dit gebied nader besproken of aangeduid. Rijks maarschalk Hcrmann Göring heeft op dit thema gewezen in zijn dagorder ter gelegenheid van den dag der Duitsche luchtmacht en Rijksminister dr. Göb- bels schrijft erover in een hoofd artikel, dat het nieuwste nummer van „Das Reich" publiceert. Aan de hand der verschillende verklaringen en uit eenzettingen kan men constateeren, dat een weloverwogen strategie bij dit alles een vooraanstaande plaats inneemt. Hermann Göring spreekt in zijn dag order in de eerste plaats over het uur der groote beslissing en daarna over de dappere houding der burgerbevol king tijdens de Anglo-Amerikaansche luchtaanvallen. Deze houding der be volking heeft de Duitsche luchtmacht groote verplichtingen opgelegd. Zij zal dan ook antwoorden met „nieuwe krachten en nieuwe wapens". In de tal rijke commentaren en artikelen die de Duitsche pers de laatste dagen brengt, wordt vooral gewezen op de steeds stijgende activiteit der Duitsche lucht macht. Een krachtmeting is ontstaan, welke haar hoogtepunt nog niet bereikt heeft. Eerst in de toekomst zal blijken welke beslissende rol de luchtmacht bij de komende operaties zal spelen. Hetzelfde thema snijdt dr Göbbels in ..Das Reich" aan. Hij verklaart, dat het den vijanden van Duitschland niet ge lukt is de Duitsche oorlogsindustrie kapot te maken. De productie stijgt steeds meer en overtreft zelfs dc ge stelde cischen. Dit geldt ook voor de luchtmacht. Sprekende over de Duitsche tegen maatregelen verklaart de Ryksminis- ter woordelijk: Het zal de Londena- ren zeker minder dan de Berlyners, Hamburgers of Keulenaren verheu gen. te hooren, dat binnenkort iedere Anglo-Amerikaansche aanval op een Duitsche stad met een Duitschen aan val op 'n Engelsche stad beantwoord zal worden. Tot zoover Rijksminister dr. Göbbels. Inderdaad, wie in Berlijn leeft en werkt, wie de luchtaanvallen der laat ste maanden in deze stad heeft meege maakt, neigt er toe, bij het vernemen van de mededeelingen der groote aan vallen op Londen, een zucht van in tense voldoening te slaken. Mooi is dat misschien niet, en voor degenen, die buiten de gebombardeerde gebieden wonen wellicht onbegrijpelijk, maar het is menschelijk. Zij kunnen het trouwens ook niet begrijpen, want wil den zij het begrijpen, dan zouden zij eerst de nachten van Berlijn. Hamburg of Keulen moeten hebben meegemaakt endan zouden zij het waarschijnlijk niet anders doen. Ook zij zouden dan bij ieder bombardement van Londen een bewuste of onbewuste vergeldings- aucht slaken. Ooal fan tutte» „Kijk eens. Oompje biedt je zelfs een stoeltje aan!" Zwarte handelaars komen in 't nauw! WEER EEN BELANGRIJKE ARRESTATIE. Meer en meer worden de zwarte handelaren in het nauw gedreven en steeds meer worden de grooten onder hen door de opsporingsambte naren gegrepen. Vrijdagmiddag werd in samenwer king met de Alkmaarsche politic een der grootste zwarte smokkelaars gearresteerd. Het was dc Limbur ger Van Thor. die tezamen met een ander een kantoor in Amsterdam had en vandaar uit enorme hoeveel heden kool en erwten naar Duitsch land transporteerde, bij wagonladin gen tegelijk. Ook deze Van Thor zal zich straks moeten verantwoorden voor den economischcn rechter te Alkmaar. De stem der S.S. Luistert op Zondag 5 Maart van 11.30 tot 11 45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der S.S. over het on derwerp ..Waarom rashygiëne". de bonnen 11 Aardappelen en II Toeslag slechts geldig zijn t.m. 11 Maart. Voor vervangingsmiddelen en klnderdrank- poeder zullen op 2 April nieuwo bonnen worden aangewezen. Voor koHtesurrogaat op 16 April. Voor zeep enz. op 18 Maart en voor scheerzeep op 30 April. KAAS OP DEN AANVULLINGSBON BOTER. Het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening deelt mede: Zooals bekend wordt éénmaal in de zes weken een bon, de z.g.n. ..aanvullingsbon", aangewezen, 'en- einde tiet boterrantsoen voor de gewone verbruikers van 250 gr. per 14 dagen op 250 gr. per 12 dagen te brengen. Ditmaal zal echter op bon Boter 10 B. welke op 5 Maart a s zal worden aangewezen, in ptaat* van 125 gr. boter o.' margarin- *y> gr. ïOplus or magere kaas bescliikbaar wo-den gesteid. Aangezien de handelaren niet voldoende bevoorraad zijn om deze kaas onmiddellijk af te leveren, moe' men dezen bon Boter 10 B In do werk van 5 t.m II Maart as, desgewenscht tegen ontvangstbewijs, bij zijn normale» kaaslevetancier van tevoren Inlëvrrén. Van 26 Maait af zal men de kaas In ont vangst kunnen nemen, terwijl bon Boter 10 B nog t.m. 15 April a.s. geldig blijft. WATERSTAATSBESTUUR OVERGEDRAGEN. Door omstandigheden waren wij niet eerder in de gelegenheid de aandacht van onze lezers te vestigen op een be langrijke gebeurtenis in de geschiede nis van de Wieringermeer, welke in alle stilte heeft plaats gevonden op 21 Februari j.1. Op dezen dag is n.1. in werking ge treden het besluit van den Secr.-Gen. van het Dept. van Waterstaat dd, 241 Januari 1944. houdende overdracht in beheer en onderhoud van nagenoeg alle waterbouwkundige werken in den Wie- ringermeerpolder aan het daartoe op gerichte Heemraadschap de Wieringer meer. Het Heemraadschap de Wieringer meer werd opgericht bij besluit van den Commissaris der Provincie Noord- Holland van 17 September 1941. in wer king getreden 1 Januari 1942. en werd belast met de zorg voor de waterstaats belangen binnen zijn gebied, voorzoo ver die niet bij anderen berust. Waar tot 21 Februari j.1. die zorg bij de Wa terbouwkundige Afdeeling der Wierïn- germeerdirectie berustte, had 't Heem raadschap geen gelegenheid rijn taak aan te vangen alvorens het daarmede werd belast. Op gemelden datum evenwel is dit eindelijk geschied en is dus een nieuwe mijlpaal bereikt in de geschiedenis van dit ons Noordhollandsche Zuiderzee land. Zooals we weten werd de Wie ringermeer drooggelegd op 21 Aug. 1930 thans precies 13''* jaar later is het einde daargekomen van voorloopige bewindvoering door verschillende in stanties en heeft de Wieringermeer zijn zelfstandigheid geheel verkregen door de inschakeling van het laatste der noimale bestuursapparaten, n.1. een ge meentebestuur, domeinbeheer en wa terstaatsbestuur. Het nieuwe waterschap omvat het geheele gebied van de Wieringermeer met op enkele uitzondernigen na (o.a. het gebied van Rijksweg 7 en enkele provinciale wegen) alle wegen, vaarten, tochten, bruggen, sluizen, gemalen enz. In het beheer wordt het bestuur, het welk gevormd wordt door een Dijk graaf cn vier Heemraden, bijgestaan door een Technischen Dienst onder lei ding van een Waterbouwkundig Inge nieur. Ter gelegenheid van bovenvermelde overdracht werd door Dijkgraaf en Heemraden een speciale vergadering gehouden, waarin o m. werd besloten tot het in dienst nemen van het techni sche personeel, dat daartoe uit 's Rijks dienst was ontslagen. In het tweede ge deelte van deze vergadering werden de nieuwbenoemde cn gedetacheerde ambtenaren beëedigd, waarna de tal rijke aanwezige leden van het perso neel werden toegesproken door den Dijkgraaf, den heer ir. A. Ovinge. Na dat deze een bespreking van de ge schiedenis van de Wieringermeer had gehouden, sprak hij o.m. als volgt: „Thans, nu de werkzaamheid van het Heemraadschap als publiekrechtelijk lichaam ie aaagavaijsart, b*t Ma Bestuur met zijn ambtenaren de taak om te voorkomen, dat het water op nieuw bezit neemt van dezen polder, die zes ecuwen lang onder water ver dwenen is geweest en tevens ervoor zorg te dragen, dat de polder door goede wegen, kanalen enz. ksn beant woorden aan zijn bestemming. Ieder zal dan ook op de hem toege wezen plaats moeten medewerken aan dit gestelde doel. Dit werk moge soms onbelangrijk schijnen, echter men be denke steeds, dat geen schakel in het geheel, hoe klein ook, kan worden ge mist. Het bestuur meent dan ook een beroep op U te mogen doen om in volle toewijding aan Uw werk te beginnen in het belang van den polder. Omgekeerd wil het bestuur U de ver zekering geven van den steun, welken U steeds zult ondervinden, wanneer wij overtuigd kunnen zijn van Uw volle dige toewijding. Ik hoop intusschen niet dat alleen materieelft overwegingen, hoe belang rijk ook, U uitsluitend bij Uw werk zul len bezielen. Juist daarom 'neb ik ge meend goed te doen in het kort een overzicht te moeten geven van den strijd tegen het water, ook in dit ge bied. Bedenkt steeds, dat wij allen op onze plaats een klein schakeltje vormen in de ontwikkeling der menschheid en dat wij allen moeten werken om de aankomende geslachten een bestaans basis en liefst een goede niet alleen materieel achter te laten. Dat is onze plicht. Men denke daarbij aan het gedicht van Jan Engelman „De Dijk,'1 waarin 0.a de volgende strophen voorkomen 1. De Dijk ligt tussehen 't Land en [water Met palen en bazalt. Hier ligt hij nu, hier ligt hij later. Totdat de aarde valt. 2. Hij is gestegen uit de vloeden. Met norsche landzaamheid. Hij is tot schutten en tot hoeden Tot worstelen bereid. 11. De dijk. die rijzend uit ons leven De zee het land ontsteelt Is van dat onophoudelijk streven Het eeuwig zinnebeeld. Welaan mijne Heeren, ik hoop dat U het gevoeld kunt hebben mede te wer ken aan de toekomst van dezen pol der". Hiermede was deze plechtigheid ten einde en is hiermede de taak van een der jongste en tevens belangrijkste wa terschappen in ons land aangevangen. Begrijpelijk stelt het Rijk belang in dit nieuw verworven stuk Nederland, niet alleen omdat het er groote private be langen heeft, doch tevens als voorbeeld voor de verder in te polderen en ln cultuur te brengen andere IJsselmcer- polders. De Wieringermeer is nog niet geheel voltooid, doch de afwerking er van wordt aan het Heemraadschap overgelaten, waartoe uit 's Rijks kaï subsidies worden verstrekt. De afwer king aal echter eerst kunnen geschie den nadat de materlalenpositie normaal zal zijn. Wij wenschen het nieuwe Heemraadschap veel succes toe met djn belangrijke Vaak,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1