NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De N.S. B. wil het volk helpen naar een bloeiende toekomst. Bonn en Keulen doelwit der terreuraanvallen. Uitgave: Dagblad voor Noorcf-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 6 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 55, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties iu deze Editie 11 ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebrniken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Strijd om Amsterdam. QNDER deze leuze heeft het district Amsterdam der N.S.B. Zaterdag een grootscheepsche propaganda-actie in de hoofdstad ingeluid, die ongetwijfeld ook tot andere steden van ons land zal overslaan en vandaar ook in het gebied van ons blad van zich zal doen spreken Ongetwijfeld zullen er vele Neder landers zijn, die op het hooren van deze actie meewarig het hoofd schud den en zeggen: „Waar halen ze het vandaan? Met één been staan ze in het graf! Wellicht bengelt hun hoofd nog met een laatste bundel spieren aan den romp (bezien in het licht van den lang verbeiden bijltjesdag, waarop alle nat - socialisten opgehangen, resp. doodge slagen zullen worden). Toch hebben ze nog het lef, van iedereen te hoop te loopen Er zal inderdaad een grootscheepsche propaganda-actie op touw gezet wor den, zooals Nederland en de hoofdstad rr nog nimmer een gekend hebben. Dat deze actie juist thans plaats vindt, heeft zijn goede gronden. Ondanks allen schijn van het tegendeel, zooals tegen standers willen doen gelooven, wint het nationaal-socialisme in Nederland met cien dag aan terrein. Tegen de bewering van velen in schiet het hier wel dege lijk wortel. En waar het ingang gevon den heeft, verdort het geenszins Het is een vaststelling, door tal van bewijzen te staven, dat het inzicht onder ons volk veld wint, dat Nederland uitslui tend tegen het Amerikanisme en bolsje wisme kan gered worden door een aan vaarding van het nationaal-socialisme volgens normen, die het zelf zal kun nen bepalen. O niT aanvaarden geschiedt echter niet vanzelf. De vele twijfelaars en on verschilligen moeten innerlijk overtuigd worden en eindelijk hun plaats weten Het moet een krachtige actie uit het doom" los maken en hen over het doóde punt van afwachten tot een be slissend standpunt brengen. Er is een beweging onder het Nederlandsche volk, die niet door het allebogen-ge- wring van conjunctuur-ridders of het getrappel van beunhazen verstoord wordt. De breede massa heeft in de af geloopen maanden gelegenheid te over gehad tot rustig nadenken over den loop der gebeurtenissen D,e afgeloo- pen periode is zeer nuttig geweest. Ta' van illusies zijn vervlogen. Er is een kentering op til. De breede inassa ver genoegt er zich niet langer mee, een afwachtende houding aan tc nemen en berustend te aanvaarden, wat straks bedisseld zal worden. Het wil zijn goed oud-vaderlandsch recht, eigen vrije be schikking over eigen aangelegenheden, laten gelden. Nederland is van de westelijke lan den de eerste mogendheid, waar het volk uit een krachtig bewustzijn van eigenwaarde reeds in 1579 bij de Unie van Utrecht het besluit nam, zich door geen willekeurige handeling van vor sten of wie ook het beschikkingsrecht over het eene en ondeelbare gebied te laten ontnemen. Zeer leerzaam en ver kwikkelijk is in dit verband het reeds eerder hier besproken boek van prof. Hugo Visscher „Ondergang van de re publiek der Vereenigde Nederlanden" (Uitg. Westland). o— HIT zooveel eeuwen bewust beleefde en hartstochtelijk verdedigde vrije beschikkingsrecht, dat andere volkeren eerst omstreeks 1900 naar waarde leer den schatten, mag men geen geweld aan doen, hoe dan ook en met welke beste bedoelingen ook bezield. Het Ne derlandsche volk moet uit eigen inner lijke overtuiging het nationaalsocialis- me aanvaarden als een door inzicht, verkregen oplossing den ondergang te vermijden. Het Nederlandsche volk heeft zijn rol in de geschiedenis en in de samenleving der volkeren uitge speeld, indien zich zijn nationale vitali teit niet tot een dergelijke hoogte kan verheffen. Het is een goed teeken voor de N.S.B dat zij met de thans ingeluide actie nieuwe wegen, en wel in het bijzonder die van het overtuigen, inslaat en dal zij tot een krachtig politiek offensiel overgaat, voordat de conjunctuur dit werk van zelf doet. Het winnen van het Nederlandsche volk voor het natio naal-socialisme is niet een taak van he: Duitsche bezettingsbestuur, zooals de Rijkscommissaris herhaaldelijk betoogd heeft. Duitschland wil niemand ziin overtuiging opdringen. Het Nederland sche volk moet zelf een aansluiting tot het nieuwe Europa uit eigen innerlijke overtuiging vinden. JJE N.S.B. heeft uit een ruime erken ning voor de in het verleden ge leverde prestaties en ingenomen hou ding de kans gekregen, onder beschik king over alle hulpmiddelen, het Ne derlandsche volk voor haar politieke conceptie te winnen Dit winnen is niet het opvangen van een rijpe vrucht, die vanzelf in den schoot valt. Het bin nenhalen van den oogst is een gunst, die slechts door zwaren en harden strijd onder veel offers kan verkregen woi- den. Het nationalistische besef, dat de N. S.B. reeds vóór den lOden Mei tot een scherpe actie tegen corruptie, bederf en Jan Saliegeest opriep, geeft haar na alle fiasco's van tegenstanders het recht en de erkenning, draagster van den poli- tieken wil van het Nederlandsche volk te zijn. De N.S.B. heeft dezen strijd om de innerlijke overtuiging aangebonden. Haar zijn door dc bewust gekozen vor men van propaganda, o.a. door de veel vuldige vergaderingen met ruime ,e- dachtenwisseling, nieuwe wegen ge opend tot de diepste bronnen van het Nederlandsche volk in te hoeren en dit volk den ernst van de historische uren te doen beseffen. Musserl's appèl tot de 3000 Amster- damsche werkers in het Concertgebouw is tevens een appèl tot de heele Bewe ging en daarbovenuit ook een appèl tot het geheele Nederlandsche volk. HAMA'. „DE OMMEKEER De titel van het politiek weekpraat- je, dat Max Blokzijl heden Maandag avond via Hilversum I zal uitspreken, luidt „De ommekeer". Verduister v. 18.457.- u. Dinsdag 7 Maart: Zon op 7.13 uur, onder 1R.30 uur. Maan onder 6.30 uur, op 15.4S uur. MUSSERT SPRAK: Ons volk moet definitief ontwaken, moet weer een eenheid worden. Eendracht maakt macht. Mussert heeft op een bijeenkomst iu het Concertgebouw te Amsterdam Zaterdag een rede gehouden, waar in hy als voornaamste punt dc toekomst van ons volk behandelde. Mussert begon zön rede met er op tc wijzen, dat het de plicht is, om te strijden voor ccn betere, een bloeiende toekomst van ons volk. „Wat wij te doen hebben," zoo zeide hij, „komt hier op neer, dat wij gaan tot ons volk, DAT WIJ DAT VOLK BEGRIJPEN". Daarom was het noodig, dal Mussert allereerst de voorbije jaren van vóór den oorlog dc revue liet passecren, om vervolgens geruimen l Ij d te blyvcn staan bij 1940. Terwijl ons altijd was voorgehouden, dat we paraat waren met onze IJssel-, Grebbe- en Hollandsche waterlinie, en men ons gezegd had, dat alles in orde was, was de regeering, toen de nood aan den man kwam, binnen 3'/t dag ge vlucht. Na een strijd van 4'/t dag kwam de capitulatie. Wij, nationaalsocialisten, schaamden ons daarvoor. Men zegt wel; ja. we moesten wel ophouden, om dat de bombardementen onze steden en dorpen zouden verwoesten, maar wat dan te zeggen van Duitschland. waar op onafgebroken bommen neerkomen. Men kan de vraag stellen: hoe houden d i e menschen het dan vol? Zij gever zich niet over! Sedert dc capitulatie is Nederland bezet. Wij hebben geen eigen regeering meer en zijn geen baas in eigen huis. Wat het voor ons beteekent geen baas te zijn in eigen huis. begrijpen alleen wij. nationaalsocialisten. Gelukkig zijn er ook Duitschers, die dit begrijpen. Van bezet gebied zijn wc nu geworden tot frontgebied. Duizenden arbeiders zijn sindsdien naar Duitschland gestuurd. En nu sabo teert men. knipt kabeltjes door en overvalt distributiekantoren. Toen we kanonnen hadden en mitrailleurs, kort om een weermacht, toen werd het vech ten gestaakt. Denkt men nu door kin derachtig saboteeren het wel tc win nen? Door de sabotage van thans moet er door Nederlandsche burgers zelfs wacht geloopen worden, iets wat diep beschamend is. Dat hebben deze Ne derlanders te danken aan die dwazen ik kan ze niet anders noemen die kabels doorknippen en distributiekan toren leeghalen. De wensch naar bevrijding. Bij de bevolking leeft de wensch naar de bevrijding. Maar het is al veranderd sinds Engeland van de zeezijde wil aan vallen. Ge hoort het niet meer, dat ze zeggen: „ik wou dat de Engelschen maar kwamen," omdat ze begrepen hebben wat ons in dat geval zou wachten. Er gaat een licht op, namelijk dat een in vasie het ergste is wat ons zou kunnen overkomen. In den loop der jaren kwam het bols jewisme. Ook dat ontloopen wij niet, want Engeland en Amerika hebben zich er mede solidair verklaard. En nu moeten wij alle krachten in spannen voor het weder ontwaken van ons volk, dat een definitief ontwa ken zal moeten zijn. Toen dr. Ley, de Reichsorganisations- leiter, eenieen tijd geleden hier was, vertelde hij over het bezoek, dat hij indertijd gebracht had aan den Engel schen minister van arbeid, een jaar vóór den oorlog. Deze minister gaf te kennen, dat de schepen van „Kraft durch Freude" Engelands havens niet mochten aandoen. Hij vreesde, dal. wan neer de Engelsche arbeiders deze sche pen zouden zien, ook zij wel eens lust zouden kunnen krijgen te gaan varen, en dat wenschte hij in het geheel niet. En dus liepen de Kraft-durch-Freude- schepen geen Engelsche havens aan. Aan dr. Ley werd voorts de welwillen- Vergeefsche Sovjet-aanvallen in verschillende sectoren. Rome gebombardeerd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 5 Maart. - Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: Ten zuiden van Kriwoirog duren de afwcergevcchtcn nog steeds voort. In het gebied van Sjepctowka gingen dc bolsjewieken na sterke artillcricvoorbereiding met over machtige infanterie- en pantserfor maties tot den aanval over. Terwijl de Sovjets in verschillende sectoren na het stukschieten van 59 tanks werden afgeslagen, gelukte het liun op eenige plaatsen ons front te ver breken. Er zyn verbitterde gevoch ten aan den gang. Ten zuidoosten van Witebsk mislukten ook gisteren alle doorbraakpogingen van de Sov jets. In liet gebied van Plcskau en Narvva zetten dc bolsjewieken bun aanvallen met verscb aangevoerde strijdkrachten voort. Troepen van bet leger cn dc Waffen-SS verijdel den in liarde gevechten alle aanval len. grendelden plaatsciyke pene traties af en vernietigden 17 vijan delijke pantserwagens. Bij dc zware afweergevechten der laatste dagen hebben zich in den noor delijken sector van het oostelijke front de 81e Silezische divisie infanterie on der bevel van luitenant-generaal Sche per en de Palts-Rijnlandsche 263e divi sie infanterie onder bevel van luite nant-generaal Richter bijzonder onder scheiden. Van de Italiaansche fronten wordt slechts melding gemaakt van weder- zijdschc activiteit van artillerie or. stoottroepen. Tcrrcur-aanval op Bonn cn Keulen. In de middaguren van 4 Maart heb ben Amerikaansche formaties bom menwerpers terreuraanvallen onderno men op eenige plaatsen in Wcst- Duitschland. Vooral in de steden Bonn en Keulen werd schade aangericht tri v.'oonwijken en ontstonden verliezen onder de bevolking. Er werden ver scheidene kerken, ziekenhuizen en openbare gebouwen getroffen. Een be EN WEER EENS WEERSPORT- KAMPEN. Voor de volgende kampen is nog voor een beperkt aantal gezonde jongens plaats. Aanmelding kan op Donderdag J Maart in den Haag, Plein 1813 Nr. 3 tusschen 9 en 14 uur persoonlijk ge schieden. Onkosten zijn er niet aan verbonden, reisgeld wordt terugbetaald. trekkelijk zwakke formatie bommen werpers drong onder bescherming van jagers tot het gebied van Berlijn door, doch werd door onze luchtverdedigings strijdkrachten belemmerd geconcen treerde aanvallen te ondernemen. 41 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 21 viermotorige bommenwerpers, werden vernietigd. Vijandelijke storingsvliegtuigen heb ben in den afgeloopen nacht hommer, laten vallen op plaatsen in West- Duitschland. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidt: Gevechls- en slagvliegers hebben in de Straat van Kertsj 2 beladen vijan delijke veerbooten tot zinken gebracht en eenige andere beschadigd, Aanval len op de lossingsplaatsen van hel bolsjewistische landingshoofd veroor zaakten krachtige branden. Iri het gebied van Kriwoirog zijn tal rijke krachtige aanvallen der bolsje wieken mislukt. In ccn penetratieplek ten zuiden van de stad wordt nog ge streden. Formaties slagvliegers hebben her haaldelijk bolsjewistische troepencon centraties in het gebied van Sjepetowka rnel: goed effect aangevallen. In het zelfde gebied en ten zuiden van de Pri- pelmoerassen zijn bij levendige plaat selijke gevechtsactiviteit vijandelijke verkenningsaanvallen afgeslagen. Tusschen Eerezina en Dnjepr en ten noorden van Rogatsjef zijn herhaalde aanvallen der bolsjewieken met zware verliezen voor den vijand ineengestort Ten zuidoosten van Witebsk hand haafden onze troepen hun stellingen tegenover de herhaaldelijk met steun van tanks en slagvliegers aanvallende bolsjewieken, zuiverden eenige pene traties en schoten 14 vijandelijke tanks stuk. Ten noordwesten van Newcl en ten zuidoosten van Pleskau verminderde de zwaarte der vijandelijke aanvallen Daarentegen zetten dc bolsjewieken hun hardnekkige doorbraakpogingen aan de Narwa voort. Verscheidene pe netraties werden door tegenaanvallen opgeheven of samengedrukt. De aanval van een vrij zwakke for malie bolsjewistische torpedovliegtui- gen op een Duitsch convooi aan de noord-Duitsche kust bleef zonder suc ces. Jagers van de convooibescherminp schoten drie. afweergeschut aan boord twee vijandelijke vliegtuigen neer. Aan het landingshoofd van Nettuno werden ten zuidwesten van Aprilia cn ten zuidwesten van Cisterna door eigen stoottroepen eenige hoogten veroverd Vijandelijke tegenaanvallen op de pas gewonnen linies werden in felle ge vechten afgeslagen. Van het zuidelijke front wordt alleen wederzijdsche acti viteit van verkennings- en stoottroe pen gemeld. Rome aangevallen Krachtige formaties Amerikaansche tcrreurvliegers hebben gisteren het stedelijk gebied van Rome aangevallen De militaire schade is gering. Er ont stonden verliezen onder de burgerbe volking. Bij deze aanvallen werden door jagers en afweergeschut 15 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten Formaties Amerikaansche bommen werpers zijn in dc middaguren van gisteren onder sterke bescherming van jagers tijdens dichte bewolking door gedrongen in het noord-Duitsche kust gebied. Door wijd verstrooid uitgewor pen bommen ontstond schade in de woongebieden van eenige plaatsen en ir. landelijke gemeenten. Luchtverdedi gingskrachten van het luchtwapen en ie marine vernietigden 21 vijandelijke vliegtuigen. Vijandelijke storingsvliegtuigen wier pen in den afgeloopen nacht bommen in west- en noord-Duitschland. Neergeschoten terreurbommenwerper. Met nooit verslappende activiteit worden door de Duitsche luchtverdedigingsstrijdkrachten de aanvallen van vijandelijke bommenwerper» op het Rijksgebied afgeslagen. Deze Amerikaansche terreurbommenwerper van het type Boeing Fortress" w.rd door de Duitsche jager» tijdens den luchtslag tot een noodlanding op Nederlandsch grondgebied gedwongen PK Lt. SeuHert/St/P m de raad gegeven met zijn werk op te houden. Dr. Ley is er echter mee door gegaan. maar tegelijkertijd wist men te Berlijn zijn houding te bepalen. Men wist. dat, het kapitalisme hand in hand met het bolsjewisme z.ich gewapender hand tegen Duitschland zou gaan ver zetten. De Djingis Kahn uit. het Oosten had zich inmiddels voorbereid. Wat kon Roosevelt en wal kon Stalin dc- Euro- peesche cultuur schelen? Duitschland sta. t alleen Het is de taak van het Duitsche volk om den strijd in het Oosten te voeren. De tragiek van het Duitsche volk ligt niet daarin, dat het daar moet strijden, maar dat de andere staten in het Wes ten Duitschland daarbij in den rug aan vallen. Het zou de plicht, ook van ons volk, geweest zijn geheel met Duitsch land te gaan. Dat: blijkt nu wel. nu het bedrog zoo duidelijk aan den dag treedt. Daarom zijn wij, nationaalsocia listen. verplicht in te halen hetgeen werd verzuimd. Einde 1940. na de capi tulatie van Frankrijk, zag men Duitsch land niet in Noord-Afrika: de Führer vertrouwde Darlan. Darlan heeft ech ter verraad gepleegd. Beschouwen wij voorts Italië als bondgenoot: Mussolini, een man waarop men kan bouwen, werd door den ondermaatschen koning en door Badoglio verraden. Men ziet. verraad op verraad. Bondgenooten heeft Duitschland maar weinige: enkele sla- ten behalve de Europeesche vrijwilli gers. Het Duitsche volk staat overigens alleen op alle fronten, in het Oosten, in het Noorden, in het Zuiden en in het Westen. Terwijl het daar staat, worden zijn huizen vernietigd, precies zooals wij dat in den Boerenoorlog hebben gezien. Wij nationaal-socialisten, hebben natuurlijk begrip voor het Duitsche zoowel als voor het Nederlandsche volk. Wanneer wij ons daarop hebben bezonnen, dan vragen wij ons af wat is het instrument, dat dienstig zou kunnen zijn om Nederland weel een toekomst te geven? Hoe zou ons volk den weg vinden uit den nood? Het antwoord hierop van iedereen, die begrip en verstand heeft, luidt. Dat middel is alleen de N.S.B. of men het wil of niet, er is slechts één mid del, de N.S.B. Ons nationalisme. Over ons nationalisme is een boek deel volgeschreven: ook over ons so cialisme bestaat een boekdeel vol. Veel staat er in. Wij hebben gestreden tegen de verdeeldheid der politieke partijen en vóór de eenheid van ons volk. Op den eenig mogclijken grondslag. Wi.i hebben gesproken en geschreven tegen defaitisme en volkenbond cn gesproken en geschreven over het zelfrespect van de natie, het, fiere zelfrespect. Wij stre den tegen den volkenbond, dat. instru ment van onteering en van knechting van Europa. Wij streden voor dc Euro peesche solidariteit. Wij getuigden van de Europeesche solidariteit in het be sef, dat Europa was één volkeren fami lie. Wij streden tegen het waandenk beeld, dat Engeland het toppunt was van de gerechtigheid. Niet één. maar duizend keer hebben wij gezegd: W-e Engeland vertrouwt, kan zijn graf wel graven, en daartegenover plaatsten wij den raad: Laat ons volk zoo goed mo gelijk op zichzelf staan. Wij streden tegen het ontruimen van de forten bi.i Kijkduin en Vlissingen, welke Neder land op bevel van Engeland niet mochl afbouwen. De kanonnen waren bij Krupp besteld en betaald en te Am sterdam afgeleverd. Zij mochten niet worden opgesteld. Nu hebben anderen de bescherming van onze rivieren op zich genomen, na dat wij het Nederlandsche volk hadden gewaarschuwd: „Als gij Uw kusten niet zelf verdedigt komt er een ander om het te doen." Zoo staat over ons natio nalisme een boek vol geschreven. Ons socialisme Ons socialisme was sirijd tegen hei marxisme, tegen het staatsabsolutisme dat de voorbereiding is van bolsjewis- 'ische toestanden; wij streden tegen dc opvatting, dat de arbeiders geen vader land hebben. Daarentegen hebben wij gestreden voor het volksche socialisme. Wij hebben geschreven cn gesproken tegen de werkloozenpolitiek van Co- lijn, tegen het residu van 200.000. Wij streden er voor, dat de jeugd in levens blijheid zou worden opgevoed en voor pensionneering van ouden van dagen door den staat. Wij waren tegen voedselvernietiging welke daarop neer kwam, dat men het voordeeliger achtte het voedsel met millioenen kg. te vernietigen, dan het tegen den wensch van Engeland naar Duitschland te transporteeren Wij veroordeelden het neo-malthusia- nisme en pleitten voor gezinsvorming Wij verzetten ons tegen den tredmolen, waarin de arbeiders zonder onderbre- kig liepen en zeiden, dat hun een va- cantie van twee weken toekomt, wan neer ze 50 weken hebben gewerkt. Er waren genoeg menschen, die 52 weken van het jaar niets uitvoerden. Wij stre den voor een gezonde jeugd. In al dc afgeloopen jaren hebben wij voor ons volk het beste gewild. Van 1931 tot 1940 zijn we bedrogen door de mar xisten, door de democraten, door de li beralen en door de kerken, van welke laatste wij slechts de wereldlijke macht zullen losmaken van het terrein, dat hel hare is, het godsdienstige ter rein. Van 1931 af werden wij bespot, wij waren belachelijk, men zei, dat de oprichting van de N.S.B. door nog wel een hoofd-ingenieur van den Provincia len Waterstaat een onbegrijpelijkheid was. Toen wij twee jaren bezig waren en het nationaal-socialisme in Duitsch land aan de macht kwam, zeiden de democraten hier en in andere landen van Europa: dat zal bij ons niet gebeu ren. al moet de mitrailleur er aan te pas komen. Inmiddels streden wij hier voor het nationaal-socialisme. Maar de oorlog kwam. Doch deze nacht gaat voorbij, dc zon zal opkomen en alles met haar stralen verwarmen. Want de groei en dc bloei van 't nationaal-socialisme zijn geen probleem. Het zal zijn verwerkelij king in onzen staat vinden. Wij gaan daartoe het volk weer wekken om het niet weer in slaap te laten sukkelen. Na dezen oorlog zal de leider van het Duit sche volk natuurlijkerwijze de leider van Europa zijn. Eenheid in leiding is er dan en verwezenlijkt wordt wat eens Napoleon toen hij op Sint Helena ver toefde, gezegd heeft „Ik heb geprobeerd Europa tot een eenheid te brengen, het is mij niet gelukt, maar na mij zal er eens een man opstaan, die grooter is dan ik, die dat wel zal kunnen en het zal doen." In dezen tijd beleven wü de vervulling van die uitspraak van Na poleon. Daarbij staat vast, dat de Füh rer trouw en eerlijk is. Kameraden, deze harde feiten en dit vaste geloof zijn de basis van ons natio naal-socialisme. Vóór dat handel en nij verheid zijn opgebloeid, de eer van den arbeid een gevestigd begrip zal zijn en een heilzame jeugdopvoeding daar is, vóór dat iedere volksgenoot weer een woning heeft, vóór dat iedere huisvrouw haar linnenkast gevuld heeft, alle ouden van dagen verzorgd zijn en welvaart in de gezinnen zal heerschen, vóór dat de boerenstand is georganiseerd, vele cul- tureele vraagstukken zijn geregeld, hoe veel strijd moeten wij daarvoor nog le veren! Wij volgen daarbij echter een richtsnoer naar een zeer oude Neder landsche spreuk: Eendracht maakt macht. Een devies oprechter en volk- scher dan „Je maintiendrai". Eendracht in Europa, eendracht onder de Germaan- sche volkeren en de eendracht in het Nederlandsche volk. dat moet ons volk voor oogen houden. Voor alle nationaal socialisten is hier de N.SB. voor het Nederlandsche volk. de N S D A P. voor het Duitsche volk en het V.NV. voor de ■uidclijke Nederlanden. Geen tweespalt dus tusschen nationaal-socialisten, maar hechte samenwerking, dan pas kan de Beweging haar taak vervullen in het nieuwe Europa. Kameraden! Gij zijt opgeroepen om den verderen uitbouw van de Beweging op U te nemen. Ieder op zijn post, juist nu! Trouw aan de beginselen en trouw aan dc Beweging, wat men er ook van zeggen mag. Pionieren is altijd heel moeilijk, maar bedenkt, dat niets goeds en grootsch ooit is tot stand gekomen zon der de pioniers, zonder de minderheid die voorging. Verantwoording voor het welslagen van het grootscho werk. dat wij begonnen zijn, berust bij ons allen Want wij nationaal-socialisten „wij hef fen hart en handen voor het heil der Nederlanden". Nieuws in 't kort. H(j had er af moeten blüven. De 13- jarige ambachtsscholier B. uit Weerselo (O.) bracht een door hem gevonden pro jectiel mee naar school. Daar bewekte hij het met een hamer, waardoor de mu nitie ontplofte De rechterhand van den jongen werd deerlijk verminkt. De knaap moest in het ziekenhuis worden opgeno men. Dr. Euwc kreeg bezoek van inbrekers. Inbrekers hebben Vrijdagnacht een be zoek gebracht aan den schaakkampioen, dr. Max Euwe. Door het inslaan van een ruitje wisten zij binnen te dringen in de woning van dr. Euwe, Joh. van Hulst- straat, Amsterdam, Zij namen kleeding- stukken mee. alsmede de fiets en de persoonsbewijzen van den schaakkampioen en diens echtgenoote. Chef van „Minder Incorporated" op clectrlschen stoel. Naar de Encelsehe nieuwsdienst uit New York meldt, is Lepke Buchalter. de chef van de „Mur- der Incorporated". die gelijk bekend den moord op zakelijke basis had georgani seerd. op den electrischen stoel terechtge steld. Hem werden ten minste 80 moor den ten laste geleed Wat de Sovjets krijeen. Volgens een bericht van Svenska Dagbladet uit New York is men in de Ver Staten na de verklaring van president Roosevelt alge meen van meening. dat de Sov.iot-Unl" twee moderne Ttnli.mnsehe slagscheDen drie of vier kruisers, 2 tot 12 torpedoja gers en 6 of 8 duikbooten zal krijgen. Nasleeep van moord op Trotzki. Uit Mexico-stad wordt gemeld, dat het Mexi- caansche O.M. een bevel tot arrestatie heeft uitgevaardigd tegen den bekenden schilder Alfredo Siquelros, die er van be schuldigd wordt, den enkele jaren gele den op Leo Trotzki bedreven moord te hebben voorbereid. Stqueiros is voort vluchtig. VERKOOP VAN VLEESCH OP VRIJDAG EN ZATERDAG. Op de nieuw aangewezen bonnen. Het publiek gaat er rlen laatsten tijd weer moer en meer toe over aandrang op dc slagers uit te oefenen, dat deze op Zaterdag of zelfs Vrijdag vleeseh verkoopen op de des Vrijdags in de bla den bekend gemaakte bonnen. Nadruk- kelij wordt er nogmaals op gewezen, dat zulks ten strengste verboden is. Nauwgezette controle zal op de nale ving van deze bepalingen worden uit geoefend. Overtreders van deze voor schriften dienen te overwegen, dat niet alleen de slager, doch ook dc koopcr zi h aan strenge straffen blootstelt, in- ciien bij controle overtredingen van dien aard moeten worden vastgesteld, IJsfeest in de Apollo-hal te Amsterdam. Sierlijke arabesken op den witten üsvlocr. Wanneer het ijsfeest in Amsterdam een halven dag eerder gehouden was. dan zou niet slechts de vloer, doch ook het dak van de Apollo-hal geschit terd hebben van de ijskristallen en hof. gebouw zou opgerezen zijn uit een glin sterend vocht van wit bont. Maar de zon had reeds haar plicht gedaan en de sneeuw was gesmolten De Apollo-hal, al uren vóór den aan vang tot den nok gevuld, bood een feestelijken aanblik. Roode en witte doeken waren overal gespannen en droegen Duitsche en Nederlandsche emblemen. De Oranje-mutsjes van den Jeugdstorm waren door de zaal ge plant als fleurige lentebloemen. Een Duitsche kapel liet prettige muziek hooren. Klokslag drie uur begon het. De jeugdige kunstrijdsters en -rijders kwamen een voor een in het licht van de schijnwerpers, die den ijsvloer tot een glanzend zilver maakten. En met hun rappe, vogelvlugge voeten en leni ge lichamen tooverden zij op de mu ziek vele vloeiende figuren. Vooral een klein 8-jarig meisje verblufte door haar gratie en sier. Na elk nummer klonk dan ook een daverend applaus op, De groote gebeurtenis echter was het. optreden van Martha Muselik en Eva Pawlik. Met applaus begroet gleden de jongedames naar het midden van den ijsvloer. Eva Pawlik, in marineblauw gekleed, zwierde op de metalen ijzers over het bevroren water en schiep een droom van grillige en schoone figuren: Martha Muselik. in het rood, schiep een sprookjesachtige mozaïk van lijnen, vol zwier, losheid en bekoring. Duizenden hebben haar geestdriftig toegejuicht en de kleine acht-jarïge bood haar een bouquet witte bloemen aan, toen zij haar programma afge werkt had. De ijshockeywedstrijd tusschen een ploeg van den Jeugdstorm en de H-J. leverde een groote overwinning (8—0) op voor de H.J.. die de tegenstanders een gevoelig lesje gaf. Voetbal.' DE TECHNISCHE DAG VERSCHOVEN' NAAR 19 MAART. Naar wij van den Nederlandschen Voetbalbond vernemen, is het program ma voor den technischen dag verscho ven naar Zondag 19 Maart. Ook de bei de wedstrij'den voor de districten zul len dien dag worden gespeeld. DE KAMPIOENSCHAPCOMPETITIE. Het officieele programma der kam pioenschapcompetitie van den NVB is als volgt samengesteld: 12 Maart: Heerenveen-VUC, Heracles —De Volewijckers; 19 Maart: VUC— Heracles en De Volewijckers—Hoeren- veen. 26 Maart: kampioen district 4— VUC en Heracles-Hcerenveen. 2 April: Heerenveen—kampioen district 4 en De Volewijckers—Heracles. 10 April (2e Paaschdag): VUC—De Volewijckers en kampioen district 4—Heracles. 16-wVacii: Heracles—VUC en Heerenveen—De Vo lewijckers. 23 April: kampioen district 4Heerenveen cn De Volewijckers VUC. 30 April: Heerenveen—Heracles en VUC—kampioen district 4. 7 Mei: VUCHeerenveen en De Volewijckers— kampioen district 4. 14 Mei: Heracles —kampioen district 4. 21 Mei: kampioen district 4—De Volewijckers. Biljarten. JAN SWEERING KAMPIOEN DRIE BANDEN. In een fraaie beslissingspartij heeft de kampioen Jan Swcering ook voor dit jaar beslag op dezen titel van eerste klas drie banden weten te leggen. De Amsterdammer, die tot nu toe met 5 gewonnen partijen de leiding had. kwam hierbij uit tegen den oud-kam pioen Sengers. die vier gewonnen par tijen op zijn naam had staan. De stand was echter zoo, dat ook al mocht Sen gers winnen, Sweering bij niet al te grooten achterstand toch kampioen zou blijven, omdat zijn gemiddelde beter was dan dal van den Rotterdammer Sweering liet het hierop echter niet aankomen en nam na een kleinen ach terstand tot de tiende beurt de leiding en stond die niet meer af. De eindstand van dit tournooi is als volgt: 1. Sweering 6 346 493 6 0.701 2. Sengers 4 327 498 6 0.656 3. De Leeuw 4 333 528 6 0.630 4. Vreeswijk 4 301 559 5 0.538 5. Baay 4 284 608 8 0.467 6. Verbeek 3 302 464 6 0.650 7. Geestman 2 277 550 7 0.503 8. Louwaard 1 261 570 7 0.457 Voorl.actïe Hfd. Insp. Lu.htbcachcfnjit, 1'cckcntng: Studio Arend Meyer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1