NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bolsjewisten blijven vergeefs aanvallen. schamn. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Scbager editie: Scbagen: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 7 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 56, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks AdVertentie - tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie II ct. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Bommen op Nederland. AAN elkeen, die de ruïnes van de in het Oosten van ons land door Ang_ lo-Amerikaansche bommen getroffen steden, speciaal het zwaarst getroffen Nijmegen, bezichtigt, dringt zich de vraag op: „Waarom moesten speciaal hier bommen neergesmeten worden?" Wanneer men zooals wij enkele uren door de catastrophaal verwoeste bin nenstad van Nijmegen ronddwaalt en de verwoeste vier monumentale ker ken, de school, de drie warenhuizen en de ver over de 1200 woon- en za- kenhuizen in lange rij als rookende en verkoolde puinhoopen beziet, is het steeds weer deze vraag, die naar vo ren komt: „Waarom dit alles? Welk militair belang is er mee gemoeid bur gers van een vreedzame stad met van uit groote hoogte neergeworpen bom men te dooden en hun huizen en al wat hun dierbaar is, te vernietigen? Waarom is het, dat in Nijmegen voor het eerst in Nederland deze afschuwelijke splinterbommen zijn gebruikt, die toch volgens algemeene opvattingen van militaire deskundigen wegens hun ra sante uitwerking uitsluitend tegen z.g. levende doelen in het militaire ge vechtsterrein worden toegepast?" Door het gemeentebestuur onder lei ding van den plaatsvervangend burge meester, ir. Hondius. en allerlei ofl'ici- ëele instellingen is met alle macht ge werkt om binnen recordtijd de straten weer begaanbaar te maken. Er is hier voorbeeldig opruimingswerk verricht. Speciaal de Technische Nooddienst, de ze jonge organisatie, heeft hier voor het eerst in grooten omvang zijn deug delijkheid en nuttigheid bewezen. Het is maar al te goed gebleken, dat indi- vidueele hulp geen nut geeft. Alleen een centraal straf geleide organisatie, die met herhaalde oefeningen door theorie en praktijk op haar taak is voorbereid, kan afdoende hulp bij rampen als die in Nijmegen bieden. Het voorbeeld van Nijmegen moge voor vele andere gemeenten een les en een ernstige waarschuwing zijn. Vandaag is het Nijmegen, dat getroffen wordt, morgen een andere Nederlandsche stad. Slechts door organisatie kan men zich tegen den omvang van de cata- strophe wapenen. Krachtg en resoluut hebben hier overheidsinstellingen in gegrepen. Genoemd mogen hier vooral worden de Luchtbeschermingsdienst. Volksdienst, Arbeidsdienst, Rijksbrand weer uit de districten Holland en Bra bant en het Roode Kruis. MIJMEGEN is een zwaar getroffen stad. Het aantal dooden, gewonden en vermisten overtreft alle cijfers, die tot dusverre in Nederland door welk bombardement ook bereikt werden. Het zicht op dien dag was bijzonder goed. Nijmegen is voor elkeen gemak kelijk vast te stellen. Er bevinden zich daar dermate vele oriënteeringspunten. dat iedere vergissing is uitgesloten. Het kon niet Emmerich zijn of een andere naburige Duitsche stad. Ook waren er geen Duitsche troepenconcentraties in Nijmegen. Daar konden alleen Nijmegen en haar bewoners getroffen worden en niets anders. Waarom dan al die vernielingen en verwoestingen, deze eindelooze lijsten van dooden, gewonden en vermisten? Daarop is slechts één antwoord te ge ven, Deze aanval kan niet anders dan als een opzettelijke terreuraanval be schouwd worden. Deze laffe overval is een van de grimmige en cynische pogingen van de geallieerden om door terreur dat gene te bereiken, wat zij door een eer lijk militair gevecht of door den poli- tieken strijd om de sympathie in de openbare meening niet kunnen ver krijgen. Het is allang geen geheim meer, dat de sympathie voor de geal lieerden op het Europeesche vasteland sterk aan het tanen is. Dat merkt men niet alleen hier in Nederland, doch ook in België en Frankrijk, in Dene marken en Noorwegen. Door deze bom bardementen wordt een chanteerende pressie óp de burgerbevolking van de betreffende landen uitgeoefend in den geest van: Pas op, wij bestaan nog! Wanneer jullie niet meer met ons mee doet, zullen we jullie wel eens mores ïeeren! Door vreesinboezeming tracht men een heroriënteering der betreffen de volkeren tegen te gaan. Men spe culeert erop. dat dit lugubere machts vertoon tegen weerloozen de functie van den stok achter de deur vervult, die dreigt, hen niet af te vallen. Er zijn honderdduizenden Nederland sche arbeiders in oorlogsindustrieën in het buitenland werkzaam, die het in hun macht hebben, het eenige af doende antwoord tegen deze laffe ter reur te geven: wapens te smeden voor de overwinning van de Europeesche eenheidsgedachte. o jf)IT eene feit moge vaststaan: Indien er ooit een bewijs moest geleverd worden, dat de geallieerden hun zoo genaamde voormalige bondgenooten niet ontzien, dan kunnen de ruïnes van de binnenstad van Nijmegen een spre kende taal verkondigen. En dan be weert zoo'n voormalige koninklijke grootheid voor Radio Oranje nog: „Ik kan u niet tegen den honger, maar wèl tegen bommen beschermen". De dooden en gewonden van Nijmegen le veren het bewijs, dat deze koninklijke grootspraak slechts belachelijke zotte- praat is. En welk een bittere hoon klinkt uit de woorden, die dezelfde in November voor Radio Oranje sprak: „Voor ons land is de lucht vol belof ten voor de toekomst. Ik besluit met den wensch, dat deze beloften spoedig in daden en feiten zullen worden om gezet". Feiten en daden men over zie de trieste balans der rookende puinhoopen en de lange lijsten van dooden en gewonden. Wie is cr nog, die zich door dergelijk gebazel laat in palmen? Zij heeft reeds 1 afgedaan. Maar nu eerst recht zullen duizenden dit beamen. HAMA. OPHEFFING VAN HET INSTITTUT „SYMPATHISEERENDE LEDEN" DER N.S.B, Hedenavond (Dinsdag) zal de organi satieleider der Nationaal-Soeialistische Beweging der Nederlanden, de heer Kardoes, van 18-4518.55 uur (Hilver sum I) in een vraaggesprek een toe lichting geven op de opheffing van het instituut „Sympathiseerende leden" der N.S.B. In verband hiermede zal de Jeugd- stormultzending „Dc Stormer spreekt over 8 jaar geleden" verplaatst worden naar Dinsdag 14 Maart a.s. op denzelf den tijd. Volledig atweersucces bij Wiiebsk. Betrekkelijke rust in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 6 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: In den zuidelijken sector van bet Oostelijk front zette de vijand zijn vruchtelooze aanvallen ten zuiden van Kriwoirog voort. Het zwaarte punt der bolsjewistische doorbraak- aanvallen ligt thans in den sector van Swcnigorodka, waar de bols jewisten gisteren met sterke infan terie- en pantserstrijdkrachten tot den aanval overgingen, en vooral in het gebied ten zuiden van Sjepe- towba, waar de afweerslag met ver der opdringende bolsjewistische strijdkrachten een zeer fel karakter aannam. In belde sectoren leveren onze troepen zware afweergevech- ten. De vijand verloor daar 69 pant serwagens. In den centralen frontsector misluk ten aan den autoweg Smolensk—Ors- ja door talrijke pantserwagens onder steunde, meermalen herhaalde aanval len met zware verliezen aan dooden en gewonden voor den vijand. Ten zuidoosten van Witebsk behaal den onze grenadiers, op voorbeeldige wijze gesteund door „tijgers", stormar- tillerie, pantser jagers en luchtdoelge schut, opnieuw een volledig afweer- succes tegen de Sovjet-doorbraakpo gingen, die ook gisteren werden voort gezet. Ook ten noorden van Pskof en bij Narwa werden herhaalde vijande- Iijke aanvallen in verbitterde gevech- Illegale arbeid voor opgeheven C.P.N. COMMUNISTISCHE WERKGROEP STAAT TERECHT. Het Deutsche Sondergericht, zitting houdende in het Zuiden des lands, heeft dezer dagen een zaak behandeld tegen elf Rotterdammers, die deel had den uitgemaakt van een communisti sche werkgroep. Drie der verdachten hadden wegens ziekte niet. kunnen ver schijnen, Tprecht stonden de ?0-jarige kantoorbediende Isaak Ruppert, de 37- jarige schipper Jacobus Marinus Struik, de 35-jarige schilder Gerrit Josef Rou- kens, de 27-jarige arbeider Johannes Gerrit Troost, de 40-jarige tramcon ducteur Abraham de Kriek, de 26-jarige slotenmaker Jacobus Groen en de 44- jarige havenarbeider Petrus Gerardus Snelleman. Hun was ten laste gelegd overtreding van paragraaf 1 der „verordening tol afweer van sabotagehandelingen", na melijk het. begaan van strafbare hande lingen. die tol doel hadden de openbare orde en veiligheid, in de bezette Ne derlandsche gebieden in gevaar te brengen, door illegalen arbeid voor een verboden en opgeheven politieke partij in casu de Communistische Partij Ne derland en het verspreiden van Duitsch-vijandige geschriften. De verdachten, die vrijwel allen reeds vóór 1940 deel hadden uitgemaakt van de C.P.N.hadden zich in 1941 met een aantal anderen weer aaneengesloten tot een werkgroep, waarvan de leden zich bezig hielden met het verspreid'#! van het illegale blad ,.De Waarheid" en het inzamelen van gelden ten behoeve van illegale acties. Verscheidene personen traden achtereenvolgens bij het distri- bueeren der verder te verspreiden kranten en het afdragen der opgehaai de gelden als leider op. waarbij veel vuldig gebruik werd gemaakt van schuilnamen. Een aantal der verdach ten was door den economischen student Willem Jorritsma, die thans door ziekte niet aanwezig was, met elkaar in con tact gebracht Alle verdachten gaven in meer of mindere mate de hun ten laste gelegde feiten toe, doch beriepen zich op het feit. dat zij daarbij niet op de eerste plaats de bedoeling zouden hebben gehad tegen Duitschland te ageeren, hetgeen de president een be lachelijke bewering noemde, gezien het feit. dat de inhoud der onderscheidene pamfletten en bladen uitsluitend uit ant,i-Duitsche hetzerijen bestond. Alle verdachen werden zeer uitvoe rig over hun aandeel ondervraagd, Zoo zou de tramconducteur De Kriek zijn opgetreden als leider van een coramu nistische bedrijfsgroep bij de Rotler- öamsche Tram. Ook kwam het ver spreiden der z.g. knderkranten, bestemd voor degenen, wien een leidende func tie was toebedacht, ter sprake Eenigf- verdaehten geven toe. wekelijks bepaal de bedragen en solidarilcitsgclden te hebben opgehaald, die zij weer aan be paalde personen moesten afdragen Na het verhoor der verdachten, dat den geheelen dag in beslag nam, be sloot het gerecht tot schorsing de* zaak, teneinde ook de drie verdachten die thans niet hadden kunnen verschij nen, te hooren. Tevens zal, op verzoek van dc verdediging, een onderzoek wor den ingesteld naar de geestvermogens van den verdachte Smits. ten afgeslagen. Eenige penetratieplek- ken konden in geslaagde tegenaanval len gezuiverd of verkleind worden. Bij de afweergevcchten in den zui delijken sector van het Oostelijk front hebben zich de Frankisch-Sudetenduit- sche 46ste divisie infanterie onder be vel van luitenant-generaal Roepke en de Oostmarksch-Badensche 23ste pant serdivisie onder bevel van generaal- majoor Kraber bijzonder onderschei den. Zwecdsch stoomschip tot zin ken gebracht. In Italië kwam het niet tot gevechts handelingen van beteekenis. Vijandelijke torpedovliegtuigen brach ten in den nacht van 5 op 6 Maart noordelijk van Borkum het in een Duitsch convooi varende Zweedsche s.s. Diana tot zinken. Door de bewa kingsstrijdkrachten van het convooi en door het scheensafweergeschut werden 2 van de 3 aanvallende vliegtuigen neergeschoten. Bij den afweer van vijandelijke luchtaanvallen op Duitsche steunpunten in het bezette gebied in het westen werden gisteren overdag 8 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 3 bommenwer pers, neergeschoten. Eenige vijandelijke stoorvliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommen op Westduitsch gebied vallen. Luchtaanval op St. Quentin. Smart en verontwaardiging beheer- schen dc bevolking van St. Quentin, welke een even ongerechtvaardigden als moorddadigen aanval van Anglo- Amerikaansche vliegtuigen heeft door staan. St. Quentin. een open stad, waar men tevergeefs naar een militair doelwit zou zoeken, heeft op de arbeiderswo ningen van twee der meest bevolkte wijken een bommenregen zien neerko men die van vier of vijf duizend meter hoogte lukraak op de stad werd uitge worpen. Er zijn tot dusver 85 dooden en meer dan 100 gekwetsten en men haalt nog steeds nieuwe lijken onder de puinhoo pen der drie honderd huizen, die on der de bommen ingestort zijn, te voor schijn. Van de twee geteisterde arbeiders wijken had er één bijzonder veel te lij den van den Anglo-Amerikaanschen terreuraanval. Men telt er bijna 250 ge troffen huizen. Ongeveer 150 werden in de asch gelegd en heele gezinnen werden er onder begraven. Onder de slachtoffers worden een groot aantal vrouwen en kinderen betreurd. Zes kinderen, die uit een patronaat kwa men, werden op straat gedood. DE LUCHTAANVALLEN OP ROME. In verband met het jongste bombar dement van Rome. dat talrijke slacht offers heeft gemaakt onder de bevol king, herinnert de „Osservatore Roma- r.o" eraan, dat Pius XII deze oorlogs methode in 1941 in een pauselijke bood schap onmenschelijk heeft genoemd Men hoopte en hoopt thans nog te Rome, dat de wieg van de christelijke beschaving door alle oorlogvoerenden zal gespaard worden. Nieuws in 't kort. Ue criminaliteit in Zuid-Italië. Uit berichten in de „Gazette del Mezzogiorno" van Baris blijkt, dat gedurende het laat ste kwart jaar van 1943 het aantal geval len van diefstal in Apulie en op Sicilië met 100 procent is toegenomen en de roof overvallen met 348 procent. Deze ontwik keling is des te schokkender, daar in de drie voorafgaande oorlogsjaren de crimi naliteit in deze gebieden slecVs met ne gen procent is gestegen. Amerlkaansche luclitgangsters. Boven een meertje In Karinthië. op het ijs waar van kinderen aan het schaatsenrijden wa ren. verscheen een Amerikaansch vlieg tuig. Het ging in duikvlucht over en open de het vuur. Zeven kinderen werden ge dood en achttien moesten zwaar gewond naar hel ziekenhuis worden vervoerd. Jongen bracht projectiel tot ontplofring. De 13-jarige A. J. B. Leushuis te Olden- zaal was in hel bezit gekomen van een projectiel, dat hij mee nam naar huis, waar hij het zeer gevaarlijke voorwerp in den kelder tot ontploffing trachtte te brengen. Het projectiel ontplofte, waarbij de jongen vreeselijk verminkt werd. Ilij werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar zijn linkerbeen tot onder de knie moest worden geamputeerd. Ook zijn rechterpink moet hij missen. Duitsche aalmoezeniers gevallen. Vol gens een bericht van het internationale katholieke persagentschap zijn sedert het begin van den oorlog 25 Duitsche katho lieke geestelijken als aalmoezeniers bij de uitoefening van hun herderlijk ambt op het slagveld gevallen. Roofoverval In Rosmalen. Een dezer dagen werd des avonds in dc kom der ge meente Rosmalen de heer Van E., die in pension is in het Kloosterhuis. aangerand door drie mannen, die hem ernstig mis handelden en vervolgens beroofden van zijn portefeuille inhoudende ongeveer 500 gulden, benevens zijn persoonsbewijs Buurtbewoners hoorden hulpgeroep en kwamen toesnellen, waalop de onverlaten het hazenpad kozen. Thans heeft de po litie in verband met dezen overval drie personen gearresteerd en ingesloten. Algemeene herdenking van de ramp te Nijmegen. Maandagavond werd ln de St. Jozefskerk te Nijmegen een algemeene herdenking gehouden van de slachtoffers van den bomaanval. Verwanten en kennissen van alle gezindten vulden de kerk tot in de uiterste hoeken. De organist Joh. van Bennekom speelde vóór den aanvang o.a. Preludes van Bach en Cantabile van Ce- sar Franck. Een jongenskoor zong ter in leiding het lijdenslied van J. van Welic. „Ik zag van bloed uw zijde rood" en de Gregoriaansche melodie „Midden In het leven staan wij in den dood". Prof. dr. Jac. van Glnneken S.J. gaf vervolgens een diepgaande beschouwing over het probleem van lijden en boete in het wereldplan. Dit werd door hem bij zonder bezien in het licht des geloofs en de zich opofferende liefde voor anderen In navolging van Christus. De ramp. welke Nijmegen getroffen heeft en welke bij honderden zware won den sloeg, moet niet enkel beschouwd worden als een zware oorlogsslag, maar dient aanvaard in innige onderdanigheid aan God, die weet wat wij kunnen dra gen, en ons leed .toezond omdat hij ons uitverkoos iets te offeren voor het hooge heil der samenleving. Hij stelde ten voor beeld den man Job en de H. Liduina van Schiedam. Het jongenskoor zong vervolgens het Agnus Dei. Dan sprak de redenaar een algemeen gebed voor de getroffenen en de nagela tenen cn droeg aller lijdvn aan God op tot geestelijk en stoffelijk welzijn der samenleving. Deze opdracht werd door al le aanwezigen met luider stemme her haald. Ten slotte zong het jongenskoor het Graduale van Witten Donderdag. Met. orgelmuziek werd de plechtigheid beslo ten. Turksche persstemmen over de geallieerde maatregelen. Nadir Nadi vindt, naar hij in „Cum- hoeriyet" schrijft, de jongste publicaties van de Engelsche pers „misplaatst" en vraagt of daarmee 't uitoefenen van druk op de Turksche regeering beoogd werd De Engelsche beweringen al- i Turkije de bepalingên van het bo vitschap niet zijn nagekomen, wc hij en merkt op, dat de Engelsche u. - de cri- liek ln 1941 op Turkije had moeten uit oefenen, toen de Duitsche troepen den Balkan en Kreta bezetten en aan den voet van den Elbroes stonden. Destijds juichten de Engelsche bladen het echter met verlichting toe, dat Turkije niet aan den oorlog deel ging nemen en prezen zij den ijzeren wil van de Turken. Thans schijnt het alsof de artikelen in de Engel sche pers geschreven worden door hen. die in de toepassing van bruut geweld recht zien. De afgevaardigde Yaltsjin verklaart In de „Tanin", dat de geallieerden Turkije geen buitengewoon genoegen hebben ge daan met de levering van het oorlogsma teriaal. want ingevolge het Engelsch— Turksche alliantieverdrag zijn de wapen leveranties aan Turkije volkomen na tuurlijk. Het materiaal, dat aan de Tur ken gezonden werd, is, zooals de iucht- doelartlllerie van 1914 en het oeroude ge schut, minderwaardig. Hoewel teleurge steld nam Turkije toch met dit materiaal genoegen, daar Churchill en Eden in 1942 den Turkschen journalisten, die een be zoek aan Engeland brachten, beloofden oorlogsmateriaal te zullen zendpn Turkije heeft echter geen enkelen pantserwagen ontvangen. De beweringen, dat via Is- kenderoem en Mersina groote hoeveelhe den oorlogsmateriaal aan Turkije geleverd zijn, komt niet met de feiten overeen. OOSTLAND ROEPT I 4 Reeds honderden Nederlandsche jongens en meisjes bevinden zich in de Landdienst-kampen in West- Pruisen. Zij bleven niet bij moe ders-pappot, maar trokken uit om boer of boerin in het Oosten te worden. Oaar werken zij op het land en helpen mede aan den opbouw van ons Nieuwe Europa. Zij zijn onze jongste vrijwilligers. Versterkt hun rijen! Meldt je aan bij den Germaanschen Landdienst, Koninaslaan 9 Utrecht Leverancier van brand spiritus veroordeeld. Wie had kunnen denken, dat de categorie der spiritusdrinkers ook nog eens de dupe zou worden van prijsopdrijving! Toch is dat het ge val geweest en wel in Deventer, waar een leverancier den „blauw- pijpers", zooals de spiritusdrinkers in de wandeling genoemd worden, l vel over den paarsen neus haalde. V,ij betrokken in die stad veelal hun .borrel" bij den bierbottelaar en i monadefabrikant A. Hekkert. die evens een kruidenierswinkel dreef .n de Bruyerstceg. Toen H. eens egen veel te hoogen prijs een lesch brandspiritus benevens een tlesch z.g. aangemaakte spiritus leverde aan een logementsgast, greep de politie in. De straffende instantie was de in specteur der prijsbeheersching, die Mekkert beboette met 1000, bene vens 100 proceskosten en de zaak van den verdachte sloot voor den tijd van 2 "jaar. Tevens werd Hek kert voor eenzelfden tijdsduur uit gesloten uit zijn beroep. Strijdt mee in onzer dagen strijd Maar met Uw leven, wandel, werk, Oh, zeg niet wat Uw mond belijdt. Oh, zeg niet van wat naam of kerk Maar toon van welken geest ge z|jl. De Genestet. Nederlanders, In bovenstaand Oud-Nederlandsche gedicht van den Volksdichter De Genestet staat 't reeds zoo treffend geschreven: „toon van welken geest ge zijt" Welnu dan, toont dat de geest van den grootsten Admiraal aller tijden, Michiel Adr. De Ruyter, voortleeft in alle rijen van het Nederlandsche volk. Blijft niet hangen achter moeders pappot, maar zet U in voor de toekomst van Uw volk. Vecht mee voor de vrijheid ter zee! Vaart uit voor Europa! Meldt U als Vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar.Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht: 24, Utrecht, het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5, Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4, Alkmaar: Lange- straat. 56, Groningen: Heerestraat 46. Enschedé: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen in Nederland. Wieringermeer. Financiccle strop. - De nieuwe finan- cieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten blijkt voor onze gemeen te wel zeer nadeelig te zijn. Zoo zal al leen al voor het jaar 1943 met een ver mindering aan belastinguitkeerlngen enz. van ongeveer 25.000 moeten wor den rekening gehouden. Benoemd. - Bij besluit van den di recteur-generaal van den Landbouw te 's-Gravenhage is benoemd tot assistent, bij den Rtjkslandbouwvoorlichtings- dienst de heer K. J. W. Bakker te Ol - dehove. Rioolbclasting. - Door den burge meester is het kohier rioolbelasting voor het jaar 1944 vastgesteld tot een bedrag van f 615. „Der Zigeunerbaron". - In de uit verkochte zaal van Hotel Smit te Mid- denmeer traden Zaterdag j.1. de ge mengde zangvereeniging „Caecilia" te Barsingerhorn en „West Frisia" te Winkel en het Zijper Salonorkest te Schagerbrug, als operettegezelschap op in „Der Zigeunerbaron". Van de hoofd spelers willen wij noemen Saffi, het zigeunermeisje. Sandor Barinkay. een jong emigrant, Czipra, de zigeunerin, Arsena, de dochter van den onvergetc- lijken „kolossalen varkensfokker" Kal- mèn Zsupdn. Geen offer is voor deze vereenigingen te veel geweest om dc uitvoering tot een succes te doen wor den. Zij zijn hierin dan ook volkomen geslaagd. Zoowel het koor en rle solis ten als het orkest hebben bijzonder tot het welslagen van dezen avond me degewerkt. Wij kunnen dan ook niet anders zeggen, dan dat alle eer toe komt aan den leider van dit gezel schap. den heer Snel. Door den burgemeester. den heer Saai, werd uit naam van de gemeente Wieringermeer een bloemstuk aange boden voor het mooie, dat. door hen als amateur-spelers, komende van het platteland, werd gepresteerd. Namens den hotelhouder, den heer Smit, wer den door den heer Ovinga een viertal bloemstukken aan de hoofdspelers van dit gezelschap aangeboden. Wij hopen, dat dit gezelschap ons een ander jaar opnieuw met een der- ge'ijk meesterstuk zal verrassen. Evacué's in onze gemeente. - Deze week zal een belangrijk aantal geëva cueerde gezinnen in onze gemeente worden ondergebracht. In verband met de groote vraag naar arbeidskrachten zoowel mannelijke als vrouwelijke, zul- 'en deze gezinnen geheel in het ar- beidsDroces worden opgenomen. Verduister v. 18.457.- u. 3 Maart. Zon op 7.11 u.. onder 18.32 u. Maan onder 6.58 u„ op 16.52 u. Oostland roept! 's-GRAVENHAGE. 6 Maart. - De persdienst van den Nat. Jeugdstorm schrijft: Ons volk zit hel koioniseeren in het bloed. Er is bijna geen plekje op on zen aardbol of Nederlandsche pioniers uit vroeger eeuwen zijn er geweest om het tot bloei te brengen. Een dicht be volkt land als het onze kan nu een maal niet aan al zijn inwoners brood en arbeid verschaffen. Vjoral aan land is er thans een onrustbarend tekort. Bovendien zijn alle verbindingen over zee afgesneden en het staat te bezien, of wij van onze vroegere, uitgestrekte koloniën ooit iets terug zullen krijgen. Wat echter minder bekend, doch evenzeer belangrijk is. is het feit. dat onze voorvaderen sinds de' vroegste tij den in het Oosten gekoloniseerd heb ben. Thans dwingt de geschiedenis ons hetzelfde te doen als zij. Wil Europa voortbestaan en onafhankelijk zijn weg kunnen gaan, dan moet het de beschik king hebben over voldoenden grond en een gezonden boerenstand. die zijn voedselpositie veilig kan stellen. Ko lonisatie in eigen werelddeel is dus eisch! In het Oosten zijn thans door den strijd der Germaansche legers onme telijke gebieden vrijgekomen, die er slechts op wachten om door Germaan sche boeren in cultuur gebracht te worden. Nieuwe, ongekende mogelijk heden openen zich hiermede, ook voor de Nederlandsche jeugd. „Terug naar het land!" is thans het parool. Een volksgemeenschap kan niet welvarend zijn zonder een gezonden boerenstand. Voor de besten, ook uit de stad. be staat thans gelegenheid vrije boeren op eigen grond te worden, In den Germaanschen Landdienst krijgen jongens en meisjes van 14 tot 17 jaar een opleiding tot boer en boe rin. Overdag wordt bij den boer ge werkt, 's avonds keert men terug naar het kamp. De kampen zijn gelegen in de omgeving van Danzig, heerlijk in de vrije natuur. Na afloop van den leertijd bestaal gelegenheid tot het volgen van landbouwonderwijs, terwijl later de kroon op het werk volgt: de eigen boerderij in het oosten. Geld komt er niet aan te pas; alleen de vraag, of men gezond en van goeden wil is, beslist. Zeker, het werk bij den bozr is niet gemakkelijk, maar het is mooier, ge zonder en beter dan het leven in de stad. Maar in de toekomst zal gezorgd worden voor een redelijke belooning van den arbeid op het land, terwijl nie mand den Oostboer van zijn hoeve zat kunnen verjagen; hij krijgt zijn grond in den vorm van een erfhoeve. Onze Nederlandsche jeugd heeft van ouds de eigenschap niet bij moeders pappot te willen blijven zitten, maar er op uit te trekken, de wijde wereld in en te trachten een nieuw bestaan te veroveren. Reeds meer dan 500 jon gens en meisjes zijn in den Landdienst getreden. Volg hun voorbeeld na en verschaf je een zekere toekomst! Flinke jongens en meisjes van 14 tot 17 jaar kunnen zich aanmelden als vrijwilligcr(ster) en van 18 tot 'aar als kampleidcr(ster). of als huishoud ster in een der kampen van den Land dienst. Aanmelding en inlichtingen bij den Germaanschen Landdienst. Ko ningslaan 9, Utrecht Gevaarlijk spel! Men lette op de kinderen! Men behoeft slechts dagelijks de couranten open te slaan om tc con- stateeren welk een ontstellend aantal personen door grove onvoorzichtig heid zichzelf en ook anderen zwaar lichamelijk letsel toebrengt door hef. onderzoeken van allerlei gevonden projectielen, afkomstig van vliegtui gen of afweergeschut. Heel dikwijls is hier sprake van volwassenen of bij na volwassenen en dan zon men kun nen spreken van „eigen schuld". Hel komt echter ook voor, dat kinde ren in het bezit worden aangetroffen van allerlei gevaarlijke voorwerpen afkomstig van oorlogshandelingen. Wanneer men dit ziet, is de eenig juiste weg, het gevaarlijke speelgoed den kinderen af te nemen en in te le veren bij de marechaussee of andere plaatselijke autoriteit. Door nieuwsgierigheid gedreven is reeds menigeen plotseling uit het leven weggerukt. De luchtbescherming heeft statistieken aangelegd van ongevallen, die aan „eigen schuld" te wijten wa ren en het aantal dezer gevallen* loopt reeds in de duizenden. Men zij voorzichtig en lette voora! ook op de kinderen. Ook andere op voeders, zooals onderwijzers, waarschu wen de jeugd en brengen haar het ver schrikkelijke van levenslange vermin king onder het. oog of dood door het geweld van eén uiteenbarstend pro jectiel. Baldadigheid door de jeugd. Er zijn in onze gemeente langs 'de wegen plaatsen, die voor het snelver keer vooral bij avond niet ongevaar lijk zijn en licht kan een chauffeur daar met zijn auto in botsing komen met een of ander obstakel. De autoriteiten hebben hiertoe reflec toren op de gevaarlijke plaatsen laten aanbrengen, welke in het licht der autolampen rood weerkaatsen en aldus te kennen geven, dat uiterste voorzich tigheid is geboden. De jeugd heeft gemeend er goed aan to doen deze glaasjes met een steentje kapot te moeten tikken. Te vens bereikten ons klachten, dat Isolatiepotjes van telefoon- en tele graafpalen met steenen „onder vuur" genomen worden. Er wordt ernstig de nadruk op ge vestigd, dat aan deze baldadigheid ten goedigste een einde moet komen, wani het kan gebeuren, dat de ouders aan sprakelijk worden gesteld en een der middelen, die men van overheidswege aanwendt, ia het posten door burger:» bij de bedreigde verkeersteekens co andere belangrijke punten. Men houde z|jn kinderen dus voor. dergelijke baldadigheid achterwege te laten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1