NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Niet minder dan 140 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. De „luchtslag boven Duitschland". N.S.B. heeft den strijd om Amsterdam ingezet. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Scbagct editie: Scbasén: Laan 201. Telefoon 444 <2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 8 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 57, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.m. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gcheele oplage op aanvrage. Nieuw socialisme. UR was een tijd, dat de arbeiders in het socialisme een mogelijkheid za gen, hun materieel lot te verbeteren Een sterkere socialistische politieke partij en een sterkere socialistische vakbeweging beteekenden: hooger loo- nen, korter werktijden, betere bescher ming bij ongevallen en invaliditeit. Schijnbaar ging de maatschappij, waar van de bestuursorganen in handen der bezitters waren, op al deze socialisti sche eischen in. Er kwamen hooger loonen, werktijden werden verkort. Er werden strenger wetten uitgevaardigd om arbeidsongevallen te voorkomen en een arbeider, die invalide werd, kreeg een uitkeering, die hem in staat stelde, zich eenigermate door het leven te hel pen. Was echtef daardoor een socialisti sche maatschappij bereikt? Waren de arbeiders nu plotseling tevreden? Wel- nepn, de zaak zat veel dieper. Toen de loonen der arbeiders verhoogd en de werktijden verkort werden, stelden de ondernemers nieuwe machines in dienst, die een groot aantal arbeiders overbodig maakten en hen tot werk loosheid doemden. En tegenover stij gende loonen verhoogden zij systema tisch de kostprijzen der producten, zoodat de consumenten, dus ook de ar beiders zelf, van een loonsverhooging weinig nut bespeurden. De arbeiders werden in schijn welvarender, bleven echter evenals vroeger in dezelfde ma te afhankelijk van de willekeur der ondernemers. o HE arbeiders gingen daarop hun socia listische gedachte verdiepen. Tal van groote denkers over de socialistische gedachte hadden jarenlang reeds tal van problemen onderzocht. De leus werd niet meer: hooger loonen en korter werktijden alhoewel geen van beide bij de socialistische actie ver smaad werden doch men zag in, dat de fout van de afhankelijke, onderge schikte en voor elke uitbuiting kwest- bare positie der arbeiders gelegen was in het feit, dat de bezitters ongebrei deld over alle- inrichtingen in den staat beschikten en hiervan uitsluitend ten eigen bate konden gebruik maken. De arbeiders gingen, zooals eens de eerste socialistische denkers, het bezit als zoodanig bestrijden. Eigendom is diefstal, werd bun leuze. Maar onge twijfeld ging deze leuze te ver. Zij was ook niet te verwezenlijken. Het bezit ten en verwerven van eigendom is een menschelijk natuurgegeven, dat niet on derdrukt kan worden. Bezit is nu een maal, zooals de menschelijke natuur thans is en ongetwijfeld ook nog over duizend en meer jaren zal zijn, een der belangrijkste, zoo niet de belangrijkste prikkel tot werken en inspanning. Wer ken zonder uitzicht op materieele of geestelijke belooning, hier of in het hiernamaals, is theoretisch misschien in te denken. De praktijk bewijst even wel, dat we van zulk een etherische onbaatzuchtigheid nog wel een tijdje misschien een millioen jaren verwij derd zijn. —O— MEEN, zeiden anderen, die. het pro bleem van de moderne maatschappij ook bestudeerd hadden. We koeren ons niettegen eigendom als zoodanig al beschouwen we iedereen millionnair ook als een aartsdeugniet doch we zullen de uitwassen bij het verwerven van eigendom door een deugdelijk en wetskrachtig stelsel bestrijden. We zul len zelf de maclit in den staat moeten verwerven. Van dien gcdachtengang uit ontstond het streven naar socialisatie, d.w.z. het streven om gemeenschapsbe drijven niet in het uitsluitend bezit te doen zijn. worden of laten van enke lingen, doch zulke gemeenschapsbedrij ven in het bezit van dc gemeenschap over te brengen. Als klemmend argu ment dezer opvatting werd gcwe/.en op het streven naar trust en kartelvorming en op de steeds voortschrijdende ont- persoonlijking van bedrijven door naamlooze vennootschappen en zoo meer. Wat eens geschiedde bij spoor wegen, posterijen, gas, clectriciteit, waterleiding enz., volgens ditzelfde so ciale en zedelijke beginsel zouden dan door de gemeenschap alle productiebe drijven genaast worden Het experiment werd ondernomen. Wat bleek echter in de praktijk? Zoo gauw het persoonlijke initiatief werd uitgeschakeld, verflauwde de aandacht der ondernemers, der directeuren, die intusschen slechts ambtenaren gewor den waren en uit kwaadwilligheid of onbekwaamheid niet meer dc producti viteit bereikten als soortgelijke functio narissen bij vrije bedrijven. Ook de productiviteit der arbeiders werd ge ringer. De controle op hun werkzaam heid verslapte. Men verloor de econo mische maatstaven uit het oog. O— 700ALS Rusland echter laat zien en daarbij steunen we hoofdzakelijk op getuigenissen van communisten als André Gide en honderden andere gc- desilusionneerde Westerlingen werden de arbeiders daar evenzeer als elders onder het kapitalistische regiem uit gebuit en werd er weinig of niets ge daan voor hun zedelijk welzijn en ma- terieelen welstand, die voorwaarde tot een hooger geestelijk welzijn is. Juist het experiment in de Sovjet-Unie be wijst, dat ook een staatskapitalisme of staatssocialisme geen redding kan brengen. Noch onder het één. noch onder het ander komt een mensche lijke gemeenschap tot volle ontplooiing cn worden met de vrije toewijding var alle werkers de krachten en mogelijk heden benut die in de machtige daad kracht van een gezonde menschelijke maatschappij liggen opgesloten. Het nationaalsocialisme wil eener- zijds de uitwassen van het kapitalisme bestrijden dooi een systeem van wet telijke voorschriften. Het eischt dc macht en de machtsapparaten om uit buiting en onderdrukking van arbei ders tegen te gaan. Van den anderen kant handhaaft het dc krachtige im puls van vooruitgang, die in het voort bestaan van het vrije initiatief ligt besloten. Het brengt de loonen in even wicht met de door prestatie en aan leg bepaalde maatschappelijke positie. Het voorkomt door een prijscontrole de stijging der prijzen. Het zorgt voor een gezonden boerenstand en voor een gezonden handel. Het weert speculatie en voorkomt kapitaalvorming, indien dit zonder arbeid geschiedt Het vér- betert. in belangrijke mate allo socia le wetten. Het tracht het zedelijk peil der werknemers te verhoogen door de ontspanning tc verheffen en ontwik keling te verdiepen en te verruimen, Twee Briische torpedomoiorbooien bij IJmuiden in den grond geboord. Zware gevechten in gebied van Swenigorodka. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 7 Maart. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan weerskanten van Krlwoirog sloegen onze troepen ook gisteren lievige aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten af of vingen ze op penetratiepunten- op. In het ge bied van Swenigorodka en S.iepe- towka duren dc zware gevechten onverminderd voort. Hevige vijan delijke aanvallen wisselden af met vastberaden tegenaanvallen onzer divisies op dc opdringende aanvals- toppen der bolsjewisten. Daarbij werden alleen al ten zuiden van Sjepetowka 41 vijandelijke pant serwagens en 39 stukken geschut vernield. Aan den autoweg Smolensk—Orsja zetten de bolsjewisten over een smal front hun doorbraakpogingen, in ver scheidene aanvalsgolven ondernomen, voort; deze pogingen faalden na ver bitterde gevechten. De vijand verloor daarbij 22 pantserwagens. Ook ten n.oorden van Pskof en bij Narwa strandden door pantserwagens en slagvliegtuigen ondersteunde Sov jet-aanvallen op den hardnekkigen te genstand onzer grenadiers. Eigen te genaanvallen hadden een succesvol verloop. In het hooge noorden sloegen berg- jagers van leger en iWaffen-SS in den sector-Louhi verscheidene vijandelijke aanvallen af met zware verliezen aan dooden en gewonden voor de bolsje wisten. Aan de Italiaansche fronten heersch- te gisteren een levendige verkennings- en stoottroepenbedrijvighcid aan weers zijden. 1401 vijandelijke vliegtuigen ver nield. De aanval van formaties Amerikaan- sche bommenwerpers op Berlijn in de middaguren van gisteren leidde tot een buitengewoon groot succes onzer luchlverdedigingsstrijdkrachten. Eeni- ge woonwijken in het gebied van Groot-Berlijn werden door de ver spreid neergeworpen bommen getroffen. Honderdveerlig vijandelijke vliegtui gen, waaronder 118 viermotorige bom menwerpers. werden vernield. Een for matie jachtkruisers onder bevel van majoor Kogler onderscheidde zich hierbij bijzonder. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuid-Engeland aan. Bewukingsstrijdkrachten der marine brachten in de ochtenduren van heden in het zeegebied voor IJmuiden in zware gevechten 2 Britsche torpedo- metorbooten tot zinken, beschadigden een derde zóó zwaar, dat zij verloren geacht kan worden, en schoten 3 ande re booten in brand. De eigen vaartui gen bereikten voltallig hun steunpun ten. Duikbooten hebben in zware gevech ten togen vijandelijke convoo'en en krachtig beschermde afzonderlijk va rende schepen op den Atlantischen en den Indischen Oceaan 12 schepen mei een gezamenliiken inhoud van 71.000 ton tot zinken gebracht. Nieuwe phase aan Oostelijk front. HERLIJN. Maart. (ANP). Ue van Berlijn uit aan liet Oostelijk front gekenmerkte „tusschenperi- ode" werd op 4 Maart door een sinds lang waargenomen nieuwe groote golf van bolsjewistische aanvallen afgelost. Met het zwaar tepunt der in een vooruitspringend deel van den zuidelijken frontsec tor geconcentreerde talrijke infan terie-, pantser- cn artillerieforma ties probeerde dc vijand naar het zuiden door te stooten cn hier door de Duitsche versperringszöne heen te breken. Daar volgens de geheele vorming van het front een derge lijke operatie verwacht moest wor den, is de Duitsche leiding door de bolsjewistische offensieve golf in het geheel niet verrast. Pas de ko mende dagen zal aan den dag tre den, met welke middelen en tegen maatregelen den vijand van re pliek gediend wordt De sinds drie dogen- woedende ge vechten dragen een zeer zwaar karak ter, daar van beide zijden van alle wa- pensoorlun volledig gebruik wordt .ge maakt. De bolsjewistische strijdkrach ten die Zondag in het gebied van Sve- nigorodka eveneens met uiterste krachtsinspanning tot den strijd zijn overgegaan, moeten niet alleen de hier opgestelde Duitsche formaties binden, doch hebben blijkbaar ook tot opdracht, tezamen met de andere op Tarnopol afstuivende Sovjet-afdeelingen. door te dringen en de van bet oosten naar het westen loopende flank van dc wig naar het zuiden te openen. De groo- ter wordende actie bij Kriwoirpg be hoort kennelijk mede tol. het gezamen lijke plan. het zuidelijke front uit den stellingenoorlog over te brengen in den beweeglijken oorlog. Niettemin houden de Duitsche troe pen stand ,en brengen zij den vijand aanzienlijke verliezen toe. Hier en daar is de vijand doorgebroken, .waar mede slrijdtooneelen ontstaan zijn van bijzonder hevig op en neer gaande ge vechten. De slag om den autoweg Smo lensk—Orsja is eveneens weer her leefd. Door talrijke tanks ondersteund hébben de bolsjewieken hun door braakpogingen voortgezet. doch de Duitsche afweer heeft -die pogingen op bloedige wijze doen mislukken. Ten zuidoosten van Witebsk verhinderden Duitsche wapens van alle formaties een succes van de aanstormende bols jewieken. De gevechten in den- sector Narwa duren voort. Met steun van sterke Duitsche formaties slagvliegers en na het afweren van vijandelijki luchteenheden is het gelukt, met suc ces, in de gevechten der eigen troepen in tc grijpen. Heel in het algemeen worden in Duitsche militaire kringen de verhoog de activiteit van de Sovjets aan het Oostelijk front en hun groote inspan ningen in den zuidelijken sector aldus gekenmerkt, dat met den 4en en 5en Maart een nieuwe phase van de offen sieven der bolsjewieken is geopend. Nieuwe Duitsche afweermaatregelen. De derde dag van het bolsjewistische offensief in het zuiden heeft, naar men in militaire kringen in Berlijn ver klaart. in het teeken gestaan van nieu we Duitsche afweermaatregelen, of schoon de operatieve tegenzetten der Duitsche leiding voor den waarnemr nog niet geheel zichtbaar zijn. Het voornaamste zwaartepunt in den zuidelijken sector wordt gevormd door het gebied ten zuiden van Jampol, waar tengevolge van geconcentreerde Duitsche afweermaatregelen de tegen stander gedwongen was zijn aanvals richtingen te veranderen. Een tweede punt van vijandelijken druk lij^ bij Voor ons volk. 's-GRAVENHAGE, 7 Maart. - De vorige week zijn weer eenige tientallen moeders uitgezonden naar een tehuis van den Nederlandschen Volksdienst, alwaar zij in een rustige en prettige omgeving de noodige krachten kunnen opdoen, zoodat zij na verloop van eeni ge weken weer in staat zijn hun be langrijke taak in hun gezinnen naar behooren te vervullen. Binnenkort zal cpk weer een aantal hulpposten „Moeder en Kind" geopend worden. Dezer dagen zijn voorts weer vele kinderen uitgezonden naar tehuizen van den N.V.D.; andere kinderen zijn tegelijkertijd gesterkt uit deze tehui zen teruggekomen. Tenslotte kan vermeld worden, dat van 14 tot 19 Februari voor onze min der bedeelde volksgcnooten een bedrag van meer dan f 40.000 ontvangen is. Voor hen, die nog een offer willen brengen voor onze eigen volksgenoo- ten, zij' vermeld, dat het gironummer van Winterhulp, is 5553. Voor de slacljtoffcrs van de lucht- rampen te Arnhem. Enschedé cn Nij megen zijn honderden stortingen ont vangen op het gironummer van de landelijke financiecle leiding van den N.V.D.. nummer 174861. Sjepetowka en Swenigorodka. Alleen op het gevechtsterrein van Sjepetowka heeft de vijand 41 tanks en 29 kanon nen verloren. Een derde zwaartepunt ligt in het gcvechlsgebied van Kriwoi- rog. Ter weerszijden van deze stad zijn levendige gevechten geleverd. Ter wijl dc tegenstander ten noorden daar van geheel kon worden afgeslagen, moesten de Duitsche troepen tot den tegenaanval overgaan om een penetra tie top zuiden van dit centrum eerst af tejr grendelen en vervolgens op te heffel. Dc gevechtszone Smolensk—Orsja heeft gisteren in harde en zware ge vechten een volkomen afweersucces opgeleverd. De bolsjewisten verloren 22 tanks en leden zware verliezen aan dooden en -gewonden. Ten noorden van Pskow gingen Duitsche troepen tot den tegenaanval over.' hieven een penetratie op en slaagden er in alle vijandelijke aan vallen, die ondernomen werden met de meest verschillende strijdmiddelen, op te vangen en af te weren. Dc. toestand aan het front van Nar wa Is niet veranderd. Hief zijn Duit sche reserves aangevoerd. waardoor den tegenstander vorderingen en uit breiding van zijn bruggehoofd onmoge lijk werden gemaakt De Amerikaansche vliegtuigverliezen. IN EEN DAG 1100 MAN VERLOKEN! Militaire deskundigen komen tot de slotsom, dat de Amerikanen Maandag bij hun eersten terreuraunval op Ber lijn nog 40 procent méér vliegtuigen hebben verloven dan de 140. welke vol gens de officieele Duitsche gegevens zijn neergeschoten, en wel op grond, van de volgende feiten: 1. Op het £weedsche vasteland en in andere Noordsche streken hebben 10 bommenwerpers een noodlanding moe ten maken. 2. De noodseinen van boven de Noordzee neergestorte toestellen wij zen er op. dal minstens 19 vliegtui gen zich op zee in nood bevonden ten gevolge van bênzincgebrck of averij. 3. Duitsche jagers, die de vijandelij ke toestellen tot de landingsvelden in Oost-Engeland achtervolgden. maken melding van talrijke noodlandingen en van brandende toestellen op de vlieg velden. De militaire deskundigen berekenen de z.g. stille verliezen op ongeveer 50 toestellen, zoodat de totale verliezen der Amerikanen dan 190 bommenwer pers en jagers bedragen, hetgeen een verlies aan vliegend personeel van on geveer 1400 man betèekent. Duel op leven en dood. In een artikel, dat wjj ontvingen van den C.D. te Berlijn en dat han delt over de hergroepeering der Amerikaansche luchtmacht en de wij ziging der productieplannen, wordt geconcludeerd, dat tenslotte de wer kelijke bedoeling van generaal Ar- nold, den opperbevelhebber van het Amerikaansche legerluchtwapen, eerst bleek in Februari van dit jaar, toen stérke formaties van het 15de luchl- corps uit Italië en van het 8ste en !>de luchtcorps uit Engeland tegelijk hoven Duitschland verschenen en daar gelijktijdig bomaanvallen pleeg den op talrijke punten in een gebied, dat zich uitstrekte van Kommeren lot dc Oostinark en van Beleren tot het Hannoversche. De Amerikaansche berichtgeving, die er eenige maanden geleden nog 'hoog van opgaf, wanneer een dagaanval door duizend toestellen waarvan uiteraard de helft jagers was uitgevoerd, sprak daarna over vijftienhonderd, tweeduizend en bij de gecombineerde aahvallcn uit Italië en Engeland zêjfs over dricdui7.end en meer toestellen, die gelijktijdig boven Duitschland ope reerden. Ongetwijfeld klinken derge lijke cijfers ook den leek vrij fantas tisch in de ooren en van Duitsche mi litaire zijde worden zij dan ook beslist gedementeerd. Stryd tegen Duitschcn jachtafweer Intusschen heeft dit gegoochel met getallen uitsluitend beteekenis voor de galerij. Van" werkelijk belang zijn slechts de strategische opzet en het strategische doel. alsmede de mogelijk heden hiervan. Wat hun strategisch doel betreft, zijn de Amerikanen open hartig als stiels. Zij hebben een begin gemaakt met den „luchtslag boven Duitschland", dien generaal Arnold om streeks nieuwjaar heeft aangekondigd en die zou moéten leiden tot de abso lute superioriteit van de geallieerden m de lucht boven het Duitsche Rijk 'Mt doel lopen zij te bereiken dooi hun vliegtuigproductie, voorzoover die r.iet absoluut noodzakelijk is voor an dere fronten, in haar geheel' in de waagschaal te werpen tegen Duitsch land. Met behulp van mnsSole aanval len op een greo1: aantal ver uiteenlig- gende punten, streven, zij er naar, den Duitschen jachtafweer zooveel mogelijk uiteen te rukken, natuurlijk om de ongetwijfeld groote vuurkracht hun ner flying fortresses en liberators op zoo klein mogelijke formaties Duitsche agers te- kunnen concentreeren. Niet opgewassen tegen de jagers. Overziet men netgcen de laatste mganden in dc vakpers, maar daar naast ook in de Duitsche bladen, ver schenen is over de Amerikaansche dag- Fierheid van geest... Men heeft Zaterdag in de krant kunnen lezen, dat het dezer dagen honderd jaar geleden was, dat Dr. Herman Johan Aloysius Maria Schaepman geboren werd. En ik dacht toen opeens weer aan de be roemde uitspraak van onzen be roemden dichter Willem Kloos, na melijk die van de steenen zuilen, welke in een rijtuig een plezier tochtje maken en naderhand uit bitteren gaan. Of zoo iets. want Ik citeer uit het hoofd. En hierme de moest Schaepman literair wor den gedood. De dichter Schaepman volge ling van Vondel en Bilderdijk heeft het in de tachtiger jaren der vorige eeuw moeten ontgelden. Zijn jeugdige critici hebben hem gehoond cn gescholden. Bij herha ling is hem met gloed en geest drift een eeuwige plaats voorspeld in het Inferno der Ncderlandsche Letterkunde. De jaren zijn voorbijgegaan... En een nieuw geslacht heeft ook in hel dichterlijk Averk van Schaep man robijnen met den warmen gloed van het bloed en juweelen met de schittering van het stralen de licht ontdekt. Het zij zoo. en laten wij er ons over verheugen. Maar het diepst verheug ik mij op dit oogenblik over den Schaepman, die onder het onweer der felste aanvallen rustig zeide: „Wanneer van den Olympus een stem verno men wordt, dan behooren de ster- felijken in het dal te zwijgen". Hij bedoelde zijn eigen stem. Een man met zulk een fierheid van geest, met zulk een trotsch zelfbesef kon niet ten ondergaan. Laat hij ons dS&rin vooral ten voorbeeld zijn. OVIDIUS. J aanvallen, dan doet men een dubbelen indruk op, n.1. dat in bevoegde Dui'- sche kringen de beteekenis van dit of fensief zeer zekir niet wordt onder schat., maar dat men er aan den ande ren kant niet aan'twijfelt, of het Duit sche luchwapen zal er het hoofd aar! kunnen bieden. Men constateert, dat de Amerikanen er naar hebbeii gestreefd, hun bommenwerpers zoo zwaar te- pantseren en te bewapenen, dat zij zelf standig zouden kunnen opereeren. ook tegen sterken jachtafweer. Deze opzé' wordt als mislukt beschouwd, daar zij er reeds spoedig toe overging, om haar bommenwerpers door snelle jagers te doen vergezellen. Naar een adcmbcncmendcn climax. De Amerikaansche vliegtuigindustrie heeft de Duitsche uitgedaagd voor een duel op leven en dood. Dit doel beloof! in de komende maanden een adembe- nemenden climax te bereiken. Men tracht dat in Duitschland niet te ont kennen, maar is tezelfdertijd vol ver trouwen !n de eigen kracht. Mussert sprak zijn trouwe strijders toe Drieduizend actieve strijders van Mussert, nationaalsocialistcn van de daad. waren Zaterdagmiddag aan getreden in het Concertgebouw tc Amsterdam om te luisteren naai' de bezielende woorden van den Leider, die zijn mannen moed en vertrou wen wilde meegeven In den strijd, welken zij dezen dag hadden inge zet, 'den strijd om Amsterdam. Uet was een indrukwekkende bij eenkomst, indrukwekkend door den mannclijken stijl en door den ernst die heel dit gebeuren bchcerschte. Maar ondanks dien ernst, was er toch de geestdriftige stemming, die bij een samenkomst van strijders past, een geestdrift, die zich uitte in hartelijke toejuichingen cn die een bekroning vond in het spontaan opgezette défilé voorbij den Leider na afloop vïtn dc vergadering cn ip den marsch door de stad. Nadat de vlaggen der Beweging wa ren binnengedragen, sprak dc pj-opa- ganda-inspecteur van het hoofdkwar tier, Jac. Frentrop. een kort woord, waarna cndci daverende toejuichingen de Leider mei zijn medewerkers de zaal binnentrad. Mussert. die met het lied der zwarte soldaten werd verwelkomd, nam vóór in de zaal plaats temidden van de hoo- gere functionarissen en gasten, tot wie behoorden: de Secretaris-Generaal der Beweging, iv Huygen, de voorman der Germaansche SS. Feldmeyer de com mandant der WA. mr. A j. Zonder van, de waarnemend-commandant van den Nederlandschen Landstorm, Ober- sturmführer Delfs en den gewestelijk politieprcsident overste van Hitten. De Gewestleider H. L. G. Ouwerkerk sprak vervolgens eer welkomstwoord, waarna de stormsters een aantal va- derlandsche liederen ten gehoore brachten. Propaganda-inspecteur Frentrop gaf Wie hiervan meer wil weten, doet goed onbevooroordeeld do werkzaamheden van het Nederlandsche Arbeidsfront te overzien, dat in de luttele jaren van zijn bestaan prachtig werk heeft ver richt. Is daarmee dc taak van het socialis me vervuld? Geenszins. In een tweede artikel daarover meer.' I-IAMA. een indruk van waf de N.S.B. met de Amsterdamschi. strijd-actie beoogt en uitte zijn dankbaarheid tegenove. Mus sert. omdat deze de actie heeft willen stimuleeren door zijn aanwezigheid en zijn medewerking. ..Leider'', zoo zeide hij. „ga ons voor. redt uw Germaansch Nederland, redt ons volk". Mussert waarschuwt En toen sprak Muserl, die op het po dium eerst weef de hulde van zijn ge trouwen in ontvangst moest nemen, een hulde, die zich uitte in ovationeele toejuichingen, dc vergadering toe, Een boeiende redevoering, waarin de ernst der tijden doorschemerde, maar waar uit bovenal een krachtig geloof sprak dat de strijders moest stimuleeren. Mussen vergeleek den toestand van vóór 1940- met dien van na 1940 en wees er daarbij op. dat ons volk niet ontwaakt is. maar slechts even is wak ker geschrokken om daarna weer in te c. japen. Eerst dc dreigende invasie be gint bezorgdheid te wekken onder hen, die vroeger dachten dat de komst der Anglo-Amerikanen een feest zou be teek enen. Musseri herinnerde aan het bolsjewis tisch gevaar, maar ook aan het gevaar aan de westgrenzen, die wij nooit, heb ben verdedigd maar waar nu de Ne derlandsche Landstorm meehelpt om in te halen waar wij te kort schoten. En wat de toekomst betreft, zei de Leider, dat het nu nacht is en storm op zee. De nacht zal echter voorbij gaan, de storm zal gaan liggen en de zon Zal komen om een vreedzamer tafereel te belichten. Dan 7.i] het nationaalsocia lisme worden omgezet in een daad. Hartstochtelijk waarschuwde Mussert tegen het bolsjewisme dat Europa na een Duitsche nederlaag zal beheerst-hen en stelde daartegenover het gelukkige lot dat de vrije landen In de Germaan sche volkerengemeenschap wacht, een lot dat bezegeld wordt door het woord en de trouw van den Führer, Mussert. besloot zijn rede met een beroep op de eendracht van allen. En toen hij tenslotte zijn strijders vroeg aan het werk te gaan. trouw aan hun beginselen en trouw aan de Beweging, toen verhief zich de stampvolle zaal en het eindeloos gejuich was een ant woord. dat geen twijfel overliet. Na afloop van de vergadering for meerden zich de aanwezigen tot een indrukwekkender! stoet, die, voorafge gaan door de muziek, defileerde voor bij den Leider, flie op het balcon van hei gewestelijk kwartier was versche Nieuws in 't kort. Messerschmitt en Heinkel ondersclieiden. - Koning Michael van Romenië heeft ,an prof. Messerschmitt en dr. Ernst Heinkel het gouden 'kirIs van de Roe- meensche orde voor vliegprestaties ver leend. Hij adopteerde 14 kinderen. Een Fin- sche boer, wien. onverwacht een zeer groote erfenis tens deel vlet, kocht daar voor een landgoed met bouwland en adopteerde tevens een 14-tal weezen aan wie hij deze bezittingen ter beschikking stelde, om op deze wijze zijn blijdschap te tooneri. Vernielzucht in Engeland. Naar de „Yorkshire Post" mededeelt, neemt den laatster) tijd in Engeland in verschillende steden de vernielzucht hand over hand toe. Uit leegstaande huizen worden pijp leidingen, planken, venstersponningen en alles wat maar eenigs^ins te sloopen vajt, weggesloten. Communistische aanval op Franco. Tijdens een meeting ln den Stadsschouw burg van Oran richtte dc uitgeweken communist Bill I Oux onder luid applaus van zijn toehoorders aanvallen legen Franco en het nationale Spanje. Onder de aanwezigen bevonden zich talrijke ge- emigreerde roode Spanjaarden. De uitwerking der Duitsche bommen. De diplomatieke vertegenwoordigingen van Engeland in de neutrale Euvopeesche hoofdsteden laten thans doorschemeren, dat het beter zou zijn, indien Duitsch land en Engeland ophielden elkanders steden door middel vnn luchtbombarde menten te vernietigen, omdat de Ameri kanen de eenigen zijn, die. daaruit voor deel hopen te kunnen halen. Hieruit blijkt voldoende, dat de Duit sche bommen op de Engelsc.he hoofdstad een geduchte uitwerking hebben. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-Wacbtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland. Kriegsmarinc en de Germaapsche SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij dc Nebenstellen der Waf fen-SS Amsterdam, Dam I; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Gro ningen, Hei -i. 46; Enschede. Hengelo- schestraat 30 en het SS-Ersatzkommando Niederlande. Den Haag, Korte Vijverberg 5. 9 Maart, 9—14.00 uur, Rotterdam, Deut sche Oberschule. Westerlaan 2. 10 Maart. 9—12.00 uur. Den Bosch. Hotel Noord- Brabant. Markt 45: 15—18.00 uur. Venlo. Deutsches Haus. Egmondstr 16: 11 Maart. 9—12 00'uur, Arnhem. Café Royal; 15—18.00 uur, Zwolle. Hotel Gijtenbeek 12 Maart 9—12.00 uur. Groningen, Heerstraat 46; 15 —1800 uur, Leeuwarden Huize Schaaf. Breedstr 13 Maart, 9—14 00 uur. Amster dam. Dam 4 14 Maart. 9—14 00 uur. Utrecht. N V llula. Oudegracht 245 15 Maart, '1—14.00 uur. Amersfoort. Pol Durcligungslager, Leusderweg. SCHAGEN. Let op uw kinderen. Wanneer in dezen tyd voedsel voor mensch cn dier verloren gaat. dan is dit nu dubbel tc betreuren, waar van (Overheidswege alle zorg aan de voed selpositie wordt besteed. Het gaat dan niet aan, dat door on voorzichtigheid met vuur veel van het geen de volksgezondheid in stand moet houden verloren gaat. In een der gemeenten in ons district, is namelijk gebleken, dat kinderen door spelen met vuur boerenbezit en daar mede de voedselvoorziening hebben geschaad. Men berge de lucifers dus buiten het bereid der kleinen op! DE ARMENRAAD TE ALKMAAR C.A. OPNIEUW UITGEBREID. Bij besluit van den secretaris-gene raal van het departement van Binnen- landsche Zaken is goedgevonden te be palen, dat aan het aihbtsgebied van den Armenraad te Alkmaar c.a. te rekenen van 1 Januari 1944 worden toegevoegd de gemeenten: BLOKKER BERKHOUT GR AFT OTERLEEK DE RIJP SCHERMERHORN SI JBEK ARSPELen VENHUIZEN. 'Hiermede is het ambtsgebied van den Armenraad sedert April '43 andermaal en wel met 8 nieuwe gemeenten uit gebreid, zoodat het ressort thans 19 ge meenten omvat. Naar de secretaris van den Armen raad, do heer Figée, mededeelde, wordt nog door onderscheidene andere ge meenten aansluiting overwogen, zoodat binnen afzienbaren tijd verdere uit breiding van het ambtsgebied kan wor den verwacht. Noórdscharwoude. Tweede op\oering van „Het gouden fluitje". - De kinderzangklassen van den heer A. Krijgsman hebben Zondag in de zaal van den heer J. de Bakker een tweede opvoering gegeven van de operette „Het gouden fluitje". De zaal was heel goed bezet cn de aanwezigen hebben een mooien middag gehad. Er is ten volle van het gebodene genoten. De Noordermarktbond. Het bestuur van de veilingvereeniging „Noordermarkt bond" vergaderde Dinsdagmiddag onder leiding van den heer J. Kliffen, die in het bijzonder de heeren Jb. Klaver en D Bruin verwelkomde. De voorzitter deelde mede, dat degenen, die bijzondere teelt vergunning wenschen te ontvangen, daar voor formulieren kunnen aanvragen bij den Voedselcommissaris of bij den voor zitter. De aanvullende teeltvergunningen 1942 en 1943 vervallen, ook die voor zaai- uien. De ómzet was in de maand Januari f525797 86, in Februari f377.441.50. Voor de maand Maart zal aan de tuinbouwers geen benzine worden toegewezen. De vracht vaarders zullen op zeer aannemelijke voorwaarden gasgeneratoren in hun mo torbooten krijgen geplaatst. Er bestaat waarschijnlijk ook een mogelijkheid voor ver af wonende tuinbouwers om op de zelfde condities een gasgenerator te krij gen Naar aanleiding van In fte vorige vergadering gehouden besprekingen deel de de voorzitter mede dal het velling- bestuur van dr N.A.K. dc noodige gege vens heeft gekregen over de goedgekeurde poo(aardappelen, welke bulten de veiling om verkocht zijn. Degenen, die met over de veiling ontvangen hebben of het per centage hebben afgedragen, zullen binnen kort een briefje thuis krijgen, waarin zij verzocht worden het te weinig betaalde de veiling te betalen. Wanneer dit niet betaald wordt, zullen strenge maat regelen worden getroffen. Verscheidene heeren voerden over deze aangelegenheid nog het woord. Het is zeer gewenscht, dat er een stevige organisatie komt om den verkoop van pootaardappe- zoo te regelen, dat de tuinders hun rechten- kunnen handhaven. Zooals het thans gaat, is het niet bevredigend. Vele handelaren doen maar wat als het op betalen aankomt. Een goed contract, waarin de wederzijdsche verplichtingen goed worden omschreven, is zeer noodig. De contracten zijn nu wel wat te eenzlj-, dig, ten nadeele van den teler. Deze zaak is reeds in bespreking geweest in de prov. commissie en zal de aandacht aan deze organisatie houden. Men besloot een onderhoud aan te vra gen bij den Voedselcommissaris om de stikstoftoewijzing voor den groven tuin bouw verhoogd te krijgen. Dat is wel zeer noodzakelijk, wil men den oogst van tuin bouwproducten op een redelijk peil hou den. De algemeene jaarvergadering van den N.M.B. zal worden gehouden op 19 April ln de zaal van den heer J. de Bakker te Noord-Scharwoude. De verzorging voor den ouden dag van de tuinders is reeds in eenige vergaderin gen besproken. Het dag. bestuur wilde aan de alg. vergadering machtiging vra gen om de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Verscheidene heeren lieten hierover hun meening blijken. Algemeen was men van oordeel, dat een ouderdoms verzorging voor de tuinbouwers zeer noodig is. De manier waarop zag men nogal verschillend. Men besloot de mach tiging van de alg. vergadering te vragen De inventarisatiecijfers zijn dit jaar weer niet juist opgegeven, waardoor het veilingbestuur voor onaangename verras singen komt te staan. Men besloot aan de alg. verg. voor te stellen na iedere inventarisatie steekproeven te nemen en bij overtredingen een flinke boete op te leggen. Aldus besloten. Voorts zal een voorstel worden ingediend om te trach ten betere verkoopvoorwaarden voor de pootaardappelen te verkrijgen, zoo noodig in samenwerking met provinciale of lan delijke organisaties. De besluiten der geref. synode. De spreekbeurt van dr. Richel over de be sluiten van de synode, welke verleden week wegens ziekte van den spreker niet kon doorgaan, zal nu worden gehouden op Vrijdag a.s. 's avonds half acht in de Geref. Kerk alhier. Zaidscharwoade. Brldge-wedstruct. De uitslag van den in café Kramer alhier gehouden bridge- wedstrijd is als volgt: Oneven lijn: A. Bruin—P. Kramer I7lts pnt., 2e prijs; J. HeidsmaG. van Rijn 23 pnt.,- G. Vroling—w. Bergen, 25 pnt. C. Borst—C. Bruin 171/2 pnt.. Se prijs: J v. d. Abeele—K. Ruiter, 28 pnt.; a. Jon ker—T. Jonker, 15 pnt., le prijs. Even lijn: C. Bras—H. Kramer. 191/2 pnt 3e prijs; N. Kaan—P. Deutekom. 18 1/2 pnt.. 2e prijs; C. Bakker—c. Gouds blom, 12 pnt., .ie prijs; J. Zijp—L. over toom, 26 pnt.; A. Weel—P. Eeeen. 24 pnt.; J. KomenG. Kamper, 26 pnt. Broek op Langendijk. Bandendiefstal opgelost. - In het be gin van dit jaar'werd uit de garage van den heer Bosman alhier een autoband ontvreemd. De politie is er thans in geslaagd de daders van dezen diefstal op te sporen. Twee ingezetenen van Langedijk hebben bekend den band te hebben gestolen Zij hadden hem voor f 500 aan iemand in Egmond verkocht- Zoowel de dieven als de kooper zullen g zich te zijnertijd voor den rechter te verantwoorden hebben. Voor de politie is dit éen mooi succes

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1