NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Doorbraakpogingen bij Orsja verijdeld. xi "#5: Uitgave: Dagblad voor Noord-Hollaad N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau der Scbagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 9 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88e Jaargang, No. 38, 2 pagina's. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in de*e Editie U ct. per m.m. Bil contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele Dese Courant verschijnt dagelijks oplage op aanvrage. Nieuw socialisme. II (slot). LIET socialisme dient heel wat meer te zijn dan uitsluitend een beweging ter verbetering van den materieelen welstand van alle werkers. Een zooda nige verbetering is echter een grond voorwaarde voor de nieuwe maat schappij, daar zij vooreerst de sociale rechtvaardigheid in de praktijk heeft te brengen. Het nieuwe volksche socia lisme, zooals het nationaalsocialisme ook wel betiteld wordt (dit hebben we uitvoerig aangetoond in de artikel- reeks „Nationaalsocialisme aan de macht" van 29 Jan. -tot en met 5 Febr. 1944) houdt zic'i ook en vooral bezig met de zedelijke omstandigheden, waarin een volk verkeert. Het ziet het volk als een levend organisme, dat ge- zend en krachtig moet zijn. Opdat een volk gezond Jcan blijven, dienen een aantal voorwaarden van zijn bestaan vervuld te zijn. Wat hebben we aan weldoorvoede werkers, wanneer zij eind-producten zijn en niet de macht ten den lust meer bezitten, zich voort te planten? Volk is'niet een momenteel gegeven, over welks verleden en toe komst men zich niet druk behoeft te maken. Een volk komt voort uit het voorgeslacht en zet zich voort in het nageslacht. Wij als tijdgenooten zijn de producten van duizenden jaren voor ons: wij zijn tevens de dragers van duizenden jaren na ons. Indien wij niet sterk en krachtig zijn, zal de cultuur, die wij gevestigd en met zoo veel zorg omgeven hebben, voor ons nageslacht misschien reeds voor on ze kinderen- en kindskinderen ver loren gaan. Geen gezond mensch zal het. egoïsme als deugd verheffen en durven te beweren: Wat met mijn kin deren geschieden zal, laat mij koud! o W/AT is sedert oudsher het streven van adel geweest? Het geslacht met zorgen te omgeven, opdat het groot en krachtig werd. Duizenden, mïllioe- nen misdrijven zijn door de geschie denis geheiligd, als het van een heer- scher gold, die elk middel te baat nam om den roem en het aanzien van zijn Huis te vergrooten. Het is geenszins de bedoeling van het nationaalsocialisme in de voetspo ren van den machtswellust van ge kroonde en ongekroonde vorsten en adelijke personen te treden. Datgene de zorg om het nageslacht wat als een voorrecht van den adel werd beschouwd, is gedemocratiseerd door het nationaalsocialisme. Niet enkelin gen op grond van een of ander gege ven hebben meer het voorrecht hun kroost met bijzondere zorg te omge ven. De geheele volksgemeenschap, elkeen die krachtens de wetten van bloed en bodem tot die volksgemeen schap behoort, dient \^gens nationaal- socialistische opvattingen dit voorrecht te bezitten. Er is zoo vaak laatdunkend afgege ven op het devies van de Franschê revolutie, dat gelijkheid tegenover de bevoorrechting van adel stelde. Waar komt een betere en rechtvaardigere gelijkheid tot uitdrukking dan juist in het streven van de nationaalsocialis- tische volksgemeenschap, dat iederen volksgenoot in staat stelt zijn familie zin te versterken en zijn geslacht krachtig te maken, in stand te houden en uit te breiden? Waar werd ooit beter het familieleven beschermd dan in de nationaalsocialistische volksge meenschap, waar moeder en kind als nooit tevoren een voorkeurspositie en behandeling genieten? In dit opzicht sluit het nationaalsocialisme bij de bes te tradities van onze Germaansche voorvaderen aan, die het sterkst bij onze bloedverwante Duitsche stammen levendig gebleven zijn en op vandaag in de SS-gedachte nieuwe krachtige im pulsen ontvangen. O— ETEN aantal persvertegenwoordigers is te gast geweest in de NSV-school te Groenekan bij Utrecht. Nadat den be zoekers eerst een kijkje in de voortref felijke inrichting gegund was, gaf de leider van de NSV in Nederland, de heer Möller, een zeer belangwekkende uiteenzetting over deze zijde van het nieuwe socialisme. Het waren zeer be hartigenswaardige gezichtspunten, die de heer Möller op overtuigende en bezie lende wijze naar voren bracht. De NSV is een onverbrekelijk bestanddeel van het nationaalsocialisme. Deze organi satie ziet niet zoozeer traar hoofdtaak m het opvoeren van den materieelen welstand van het volk. Dat is een taak van den staat, die loonen en prijzen zoodanig behoort te regelen, dat elke volksgenoot een menschwaardig be staan heeft krachtens zijn aanleg en prestaties. Dat de NSV desalniettemin thans helpt, waar hulp geboden moet worden, spruit voort uit den noodtoestand van het volk. Wanneer- die noodtoestand door een doelmatige en rechtvaardige sociale politiek is opgeheven hetgeen de dwingend voorgeschreven plicht van een regeering is, anders heeft zij haar bestaansrecht verloren blijft als hoofdtaak voor de NSV het stre ven bestaan, de gezondheid van het volk te verzekeren in een onverflauw- baren strijd om het voortbestaan van dit volk als geheel. Het voorwerp van dien strijd is niet het welzijn van de partij, de NSDAP ir. Duitschland, doch het welzijn van het geheele Duitsche volk. Dat in de NSV partijleden op den voorgrond komen, is alleszins verklaar baar, daar juist in de eerste plaats par tijleden meer dan de politiek lauwen en onverschilligen krachtens hun we reldbeschouwing en idealen uit een in- nerlijken moreelen plicht het werken in een gemeenschapsorganisatie als de NSV als een dienst aan de gemeen schap beschouwen. O VOOR de Nederlandscho ..11; cnineen schap heeft de NVD een soortge lijke taak. Dat de NVD slechts voor Duitsche instanties werkt, is een boos aardig verzinsel. Duizenden Neder landers, zooals onlangs nog te Nijme gen, hebben ervaren, dat dit niet zoo is en dat integendeel uitsluitend Ne derlanders de vruchtdragers van dezen gemeenschapsdienst zijn. Wanneer de Duitsche bezettings macht. Dolitieke annexatieplannen na streefde, zou zij deze makkelijker door een Duitsche NSV dan door een Neder- landschen NVD kunnen bereiken. Trou wens indien Du.tschland eenig mate rieel goed van dit volk zou wenschen. zouden daartoe toch nog altijd makke lijker wegen in te slaan zijn dan die over een beroep op de vrijwillige offer vaardigheid van Nederlandsche ingeze tenen, Het instandhouden van de blologi- Verbitterde gevechten in de linies bij Kriwoirog. Luchtaanval op Berlijn mislukt. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FuHRER. 8 Maart. (DNB). - Het opperbevel Ier weermacht maakt be kend. Ten zuidwesten van Kriwoirog duren dc verbitterde gevechten met dc in onze linies binnenge drongen sterke vijandelijke strijd krachten voort. Eigen formaties infanterie cn tanks hebben ten westen van Kriwoirog in hevige tegenaanvallen vijandelijke ge vechtsgroepen uiteengeslagen en tijdelijk verloren gegane stellingen heroverd. Ten westen van Kirowo- grad zijn de bolsjewisten na felle artiliericvoorbcreiding weer tot den -aanval overgegaan. Zij werden met zware verliezen aan dooden cn ge wonden teruggeslagen. In het gebied van Swenigorodka en Sjepetowka-Jampol zijn onze troepen nog steeds in zware wissel vallige gevechten gewikkeld. In dc laatste drie dagen zijn hier 357 vij andelijke tanks vernietigd. Tusschen Berezina en Dnjepr zijn hernieuwde aanvallen van de bolsje wieken mislukt. Aan den autoweg Smolensk-Orsja zijn ook gisteren weer alle doorbraak pogingen van verscheidene bolsjewis tische divisies met. schitterenden steun van onze slagvliegers voor onze stel lingen uiteengeslagen. Duizenden doo den liggen voor onze linies. In hdt noordelijke deel v- Oos telijk front heeft de vijand rschei- dene sectoren tevergeefs u, ;evallen. Bij Narwa hebben onze tegenaanval len ondanks taaien vijandeiijken tegen stand verdere vorderingen gemaakt. Bewegingen en concentraties der bols jewieken werden door artillerievuur uiteengeslagen. Bij de afwecrgevechlen in den cen- tralen frontsector heeft de mïdden- Rijnsche 197ste infanteriedivisie onder leiding van generaal-majoor Wössner zich bijzonder onderscheiden. In Italië is het ook gisteren niet tot gevechtshandelingen van beteekenis gekomen. Batterijen verdragend ge schut bestreden scheepsdoelen in het gebied van Nettuno en schoten een vijandelijk vrachtschip in brand. Amerikaansche vliegtuigen hebben opnieuw Rome en andere steden in Midden-Italië aangevallen In eenige stadsdeelen van Rome ontstond scha de. Onze jagers hebben daar en jan de zuidkust van Frankrijk 9 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Eenige vijandelijke stoorvliegtuigcn hebben in den afgeloopcn nacht bom men geworpen op gebieden in West- DuitschlRnd. Nieuwe luchtaanval op 1 Berlijn. De formaties Amerikaansche bom menwerpers, die omstreeks het mid daguur op 8 Maart met krachtige be scherming van jagers van het noord westen uit over de grenzen van het Duitsche Rijk gevlogen waren, werden door de Duitsche luchtverdedigings strijdkrachten ononderbroken aange vallen en waren reeds m talrijke klei nere groepen versplinterd, alvorens afzonderlijk vliegende toestellen hun doel, de Rijkshoofdstad, konden berei ken. Hun poging een geconcenlrcerden terreuraanval op Berlijn te onderne men, mislukte volkomen. De tot dus ver beschikbare rapporten doen thans reeds zien, dat zij er niet in geslaagd zijn een aanvalszwaartepunt te vor men, doch dat hun verliezen weder buitengewoon zwaar zijn. Aanval mislukte. Bij dezen aanval is de Duitsche luchtafweer er in geslaagd met blik semsnel optredende jagers en afweer geschut de vijandelijke formaties bom menwerpers te grijpen en ze in felle, voor den vijand uiterst zware verliezen opleverende, luchtgevechten te verwik kelen. De uiteengedreven formaties, die niet meer in gesloten verband konden optreden, werden gedwongen haar bommen voor een groot deel bul ten de stad en op open terrein neer te werpen. In enkele stedelijke gebieden veroorzaakten brisant- en brandbom men schade aan woongebouwen. De bevolking leed geringe verliezen. De tweede luchtslag van Berlijn. EEN TREFFEN BOVEN DE ZUIDERZEE. Omtrent den tweeden luchtslag van Berlijn verneemt het D.N.B., dat tot Woensdagavond reeds de vernietiging van meer dan tachtig viermotorige bommenwerpers bevestigd is. De formaties Amerikaansche bom menwerpers, die Woensdag voor den aanval op Berlijn gebruikt werden, trachtten door herhaaldelijk wijzigen van hun naderingsroute tot op het laatste oogenblik den indruk te wek ken, dat ditmaal de Rijkshoofdstad niet het doel van haar aanval was. 7,!J meenden door ver naar het zuidoosten uit te halen de Duitsche luchtverdedl- gliigsstrUdkrarhtcn te kunnen mislei den. Deze poging is volkomen mislukt, De vijandelijke formaties werden veeleer door dc van alle kanten aanvallende Duitsche jagers en jachtkruisers lcttorlljk in 't geconcentreerde vttur van de lucht doelartillerie gedreven. De vijandelijke tei reurvliegers konden hun bommen slechts zonder richten uitwerpen. Dc Amerikaansche, piloten hebben o.a. ook een in het noorden van Berlijn liggende landelijke gemeente geheel met bommen bestookt. Er bevinden zich daar geen ml- OOSTLAND ROEPT 1 5 Eeuwen geleden trokken Neder landsche boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich daar in de steden of bouwden er hoeven voor hun gezin. Steden als Danzig en Marienwerder laten nog heden de Nederlandsche in vloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken Weer jonge pioniers naar het Oosten. Deze jongens en meisjes laten de wereld zien, dat de oude Neder landsche ondernemingsgeest nog niet verloren is gegaan. Straks gaan zij zich daar vestigen als Weerboer en als boerin. Eerst bekwamen zij zich echter voor hun taak op de boerderij Ook jij kunt dat doen. Ook jij kunt boer op je eigen hoeve worden Jongens en meisjes van 14-16 iaar, meldt je aan bij den Germaanschen Landdienst, Koninaslaan 9 - Utrecht sche kraehl van een volk is het hoofd doel van organisaties, zooals de NSV in Duitschland en de NVD in Neder land. Dit streven komt tot uitdrukking door een vérgaande zorg voor moeder en kind, tandverzorging, hulp bij ziek te en bevalling, kindervacanties, va- canties voor huismoeders, ondersteu ning door een geldleening bij huwelijk enz. Thans in deze moeilijke oorlogs dagen door hulp bij bominslag er wat daarmee in verband staat, hulp in winterdagen enz. Zulk een gemeenschapswerk mag niet gesplitst worden naar confessies, die ieder voor zich slechts een klein deel der volksgemeenschap helpen, doch dient de geheele volksgemeen schap te omvatten met hulp zonder onderscheid van politieke richting of kerkelijke gezindte. Dat het Neder landsche volk deze nobele gemeen schapstaak geleidelijk beter beseft, waardeert en ondersteunt, blijkt uit het stijgende ledental van den NVD en uit de bij iederen offerdag stijgende gif ten voor de Winterhulp Nederland. HAMA. tr ging. Strijdt mee in onzer dagen strijd Maar met Uw leven, wandel, werk, Oh, zeg niet wat Uw mond belijdt. Oh, zeg niet van wat naam of kerk Maar toon van welken geest ge zjjt. De Genestet. Nederlanders, In bovenstaand Oud-Nederlnndsche gedicht van den Volksdichter De Genestet staat 't reeds zoo treffend geschreven: „toon van welken geest ge zijt" Welnu dan, toont dat de geest van den grootsten Admiraal aller tijden. Michiel Adr. De Ruyter, voortleeft in alle rijen van het Nederlandsche volk. Blijft niet hangen achter moeders pappot, maar zet U in voor de toekomst van y.w volk. Vecht mee voor de vrijheid ter zee! Vaart uit voor 0 Europa! Meldt U als Vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar.Inlichtingen worden verstrekt door dc Marineannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorcngracht 24, Utrecht, het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag. Korte Vijverberg 5, Nebenstellen: Amsterdam. Dam 4, Alkmaar: Lange- straat 56, Groningen: Heerestraat 46, Enschedé: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen in Nederland. Utaire of voor de oorlogseconomie be langrijke doelen. Ongeveer de helft van alle woonhuizen In deze plaats weiden door brisant- en brandbommen vernield. Totdusver konden meer dan honderd cï don en tweehonderd gewonden uit de pi. nhoopen te voorschijn gebracht wor den. Alle openbare gebouwen, o.a. de kerk en het raadhuis, werden vernietigd. Verder werden een vacantlehuis en een krijgsgevangenenkamp ernstig getroffen. Slag boven «fe Zuiderzee. Kort na 17 uur vlogen dc laatste vijan delijke bommenwerpers, hardnekkig ach tervolgd door Duitsche jagers en jacht kruisers, over de westelijke grens van 't Duitsche Rijk In het gebied van de Zui derzee kwam het nog eens tot een groo- ten luchtslag. De overblijfselen van de golven Amerikaansche bommenwerpers werden hier door honderden Duitsche ja gers vastberaden met alle jtomatische wapens op een afstand van honderd me ter en minder aangevallen. Eenige Duit sche jagers behaalden daarbij zelfs drie overwinningen. De luchtslag van 8 Matert heeft op nieuw de buitengewone kracht van de Duitsche luchtverdediging bewezen. De verliezen van den vijand aan vliegtuigen en bemanningen staan in geen .verhouding tot de aangerichte schade. Het van Groot- Brittannië uit in den strijd gebrachte 8ste Amerikaansche luchtleger moest op 6 cn 8 Maart verliezen incasseeren. die uniek zullen blijken te zijn in de historie van den luchtoorlog. Nieuw Sovjet-offensief gericht tegen de flanken van het Duitsche front. Verbitterde strijd om de lijn Lemberg-Odessa. De correspondent tc Berlijn van het A.N.F. meldt: Sedert ccn paar dagen is hel dui delijk, dat het Roode LegeV het zwaartepunt van zijn aanval weder om naar den Zuidelijken vleugel van het front heeft verlegd, waar door dc strijd in het centrum zoo wel als in het Noorden eenigszins op den achtergrond is geraakj. Reeds vroeger in den loop van het eigenlijk sedert Juni van het vorig jaar vrijwel onafgebroken voortdurende offensief hebben de Sovjet-Russische troepen getracht dezen Zuidelijken vleugel aan het wankelen te brengen om dan te kunnen doorhrekpn en het geheele front naar het Noorden op tc rollen. Ook het belang dat het bezit van dc Oekraine voor de .oedselvoorzie- ning heeft, is natuurlijk een factor die de Sovjet-Russische legerlei ding er alles op doel zetten, dit ge bied volledig in handen tc krijgen. Echter, de met een enorme krachts inspanning ondernomen pogingen heb ben de bolsjewisten slechts gedeelte lijk tol het beoogde doel gebracht Hoe wel zij door hun opmarsch naar het Westen een verlenging van het front tot stand brachten, mislukten al hun pogingen om vanuit de in groote trekken van West naar Oost verloopen front linie verder naar hel Zuiden op te rukken. De opzet van deze pogingen is steeds geweest dc achterwaarlsche verbindin gen der in het Zuiden staande Duitsche troepen af te snijden. Dit plan heeft de Duitsche legerleiding echter weten te verhinderen door het in den strijd wer pen van reserves, die den Sovjet-Rus sische» opmarsch wisten te stuiten. Van Duitsche zijde heeft men nooit de verwachting gekoesterd, dat de SovjeW-Russische legerleiding het bij deze mislukte pogingen zou laten. Men was er zich steeds in de kringen van het Duitsche opperbevel van bewusi dat het Roode Leger zijn aanvankelijk behaalde successen zou trachten te ex- ploiteeren, en dat de bolsjewieken slechts een pauze in de gevechten had den laten intreden om uit te halen voor een nieuwen stoot. Het feit, dat de tegenstander zijn offensief in het Zuiden heeft hervat, komt dan ook voor de Duitschers geenszins als een verrassing. Om dc spoorlijn LcmbcrgOdessu Het nieuwe offensief van den Sovjet- generaal Sjoekov schijnt ditmaal in hoofdza k tegen de flanken van het Duitsche front te zijn gericht. Het 'on getwijfeld groot opgezette strategische plan der Sovjet-Russen beoogt klaar blijkelijk door aanvallen op de flank stellingen van het Duitsche front, dat van Doebno naar Kriwoirog loopt, de Duitsche legergroep-Zuid in een tang te nemen, na deze eerst van zijn ver bindingen met hel achterland te heb ben afgesneden. Brandpunten van den strijd zijn Swenigorodka, waar de bolsjewisten tot dusver met weinig succes hebben aangevallen, en Sjepe- towka, waar de zich over een steed* grooter frontbreedte uitbreidende ge vechten ongetwijfeld het belangrijks: zijn Hier wordt een verbitterde strijd gestreden om de spoorlijn, die Lembere met Odessa verbindt en als het ware de levensader van de Duitsche leger groep-Zuid vormt. Van Duitsche zijde wordt niet ver heeld, dat de tegenstander in zijn eer sten stormloop terrein heeft kunnen winnen, doch daar de gevechten nog in vollen gang zijn en van dag tot dag. ia van uur tot uur in hevigheid toenemen acht men de vraag of het Roode Leger zijn eerste doel. dc blijvende onder breking van de spoorwegverbinding Lemberg-Odessa, zal welen te bereiken nog geenszins beantwoord. Men put kracht uit de overtuiging, dat de bolsjewisten de enorme krachts inspanning. die zij zich hier getroosten niet onbeperkt kunnen volhouden, als mede uit het feit, dat ook dc togen maatregélen van generaal-veldmaar- schalk von Manstein hun invloed in toenemende mate doen gevoelen Aan genomen kan worden, dat deze tegen maatregelen in de eerste plaats ten doel hebben een dam op tc werpen, d'e den naar het^Zuiden gerichten Sovjet- Russischen opmarsch van richting moet doen veranderen. Nieuws in 't kort. Overgeleverd aan dc bolsjewisten. Het katholieke Spaansche blad „Novicia- des" citeert een artikel van de Engelsche krant ..The Tablet", waarin o.m. gezegd wordt: ..Wanneer wij ons niet verzetten tegen de Sovjet-Russische eischen, dan zal de geheele wereld kunnen zeigen. dat de Duitsche propaganda gelijk heeft en dat wij alleen den oorlog zijn ingegaan, om ten slotte Europa aan Sovjet-Rusland uit te leveren. Cholera in Egyptn. In Egypte heerscht thans een cholera-epidemie, die daar heen uit Indië werd overgebracht, zoo dat men de strengste voorzorgsmaatrege len heeft moeten treffen. Wat de maliria- epidemie betreft, waardoor boven-E^ypte geteisterd wordt, volgens een verklaring van den Egyptischen minister van ge zondheid. zou het minstens anderhalf jaar Ingespannen arbeid vergen, om deze meester te worden. Aardbevingen in PCru. In Peru zijn Maandag binnen zes uur acht. aardbevin gen waargenomen, hetgeen groote ont steltenis heeft gewekt, onder de bevol king. De regeering in Lima heeft een geologische commissie opdracht gegeven de oorzaken op te sporen van de veel vuldigheid der aardbevingen, vooral ge durende den laatsten tijd in het departe ment Libertad. RADIOPRAATJE MAX' BLOKZIJL. In de serie brandende kwesties tc zenden op Donderdag 9 Maart 1944. over Hilversum I, om 18.45 uur, spreekt Max Blokzijl over: „Ook voor de ka tholieken zijn communisme en pluto cratie de viianden" DE KLANTENBINDING VOOR SCHOEN* EP AR ATIE. Verlenging inleveringsterinyn. 's-GRAVENHAGE, 8 Maart. De di recteur van het Rijksbureau voor Hui den en Leder maakt in aansluiting aan de perspublicatie d.d. 2 Maart j.1. be treffende de klantenbinding van schoen- herstellers het volgende bekend: Het is volstrekt noodzakelijk, dat een ieder zijn bon 069 bij een schoenher- stcller kan onderbrengen. Daarom is het den schoenhersteller niet dan in uiterste noodzaak geoorloofd bonnen 069. die hem worden aangeboden, af te wijzen. Ook de niet vaste klanten moe ten worden geholpen. Hierbij is de grootst, mogelijke medewerking van de schoenherstellers onontbeerlijk. Teneinde taeji die moeilijkheden ondervinden bij het onderbrengen van hun bon 069 tegemoet te ko men, wordt de termijn van inschri)- ving in het klantenregister van den schoenhersteller verlengd tot en met 15 Maart 1944. De termijn, waarbinnen dc schocnhe^tellers de opplakvellen met bonnen bij hun ledcrhandelaar moeten inleve ren wordt, in verband daarmede, verlengd tot 21 Maart 1944. De schoenherstellers dienen ook hen, die tijdelijk niet in het bezit van dis tributiebescheiden zijn, in hun klan tenregister in te schrijven, b.v. ver pleegden in ziekenhuizen. De inschrij ving dient te geschieden op vertoon van een verklaring van den directeur der betreffende instelling, dat de dis tributiebescheiden bij hem zijn inge leverd. De schoenherstellers moeten bij inzen ding van de opplakvellen met bonnen een aparte opgave bijvoegen van degenen, die zij op grond van een zoodanige verkla ring in hun klantenregister hebben inge schreven. onder vermelding van de namen en adressen dezer personen, alsmede dén naam van de inrichting waar zij vertoe- Voor hen die geen distributiebescheiden bezitten, b.v. verpleegden in gestichten, arbeiders in werk- en arbeidskampen e.d. dienen dc directeuren van de gestichten, resp. de kampleiders, een verklaring aan den schoenhersteller af te geven, waaruit moet blijken, hoeveel personen in de be treffende instelling niet in het bezit van distributiebescheiden zijn. De schoenher steller die het gesticht, resp. het kamp in zijn klantenregister inschrijft moet bij het Inzenden van zijn opplakvellen met bonnen aan den lederhandelaar, de be doelde verklaring bijvoegen. Het is het Rijksbureau voor huiden cn leder en de vakgroep sehoenherstel Iers niet mogelijk de aan hen gerichte verzoeken tol aanwijzing van schoenhersteller te beantwoorden Een ieder zorge zelf voor z\jn inschrijving b;j een schoenhersteller U'tdrukkelijk wordt erop gewezen, dat men de distri- bu'iestamkaart van hen. die rnen wil laten inschrijven, aan den schoenher steller ter inzage dient te geven, op dat deze er de noodige gegevens uit kan overnemen. Degenen die zich binnen den gc- stelden termijn welke op 15 Maarl 1944 eindigt, niet b(j een schoenher steller hebben doen inschrijven, kunnen geen schocnreparatiewerk meer laten verrichten. Verduister v. 18.457.- u. 10 Maart Zon op 7.07 u.. onder 18.35 u. Maan onder 7.42 u., onder 19.03 u. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 9 tot en met 31 Maart '44 geven elk der met ..57 Verlichting" -en ,,.r' Verlichting" gemerkte -bonnen van de bonkaart. „S 121" en de met „66 Ver lichting" gemerkte onnen der bonkaart ,.S 221" recht op het koopen van een liter petroleum. De geldigheidsduur der met „54 ver lichting" en „55 verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 121" en der met „65 verlichting" gemerkte bonnen der bonkaart „S 221" is verlengd tot en met. 31 Maart '44 Zij geven, zooals be kend. elk recht op het koopen van 1 liter petroleum. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS. SS-Wachthataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS In Nederland, /file inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de been- cn terugreis verkrijgbaar bü de Nebenstellen der Waf fen-SS Amsterdam. Dam 4; Alkmaar. Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gro ningen, lie. 48; Enschede. Hengelo schestraat 30 en het SS-Ersatzkommando Niederlande. Den Haag, Korte Vijverberg 5. 10 Maart. 9—12.00 uur. Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45: 15—18.00 uur. Venlo Deutsches Haus, Egmondstr 16: 11 Maart. 9—12 00 uur, Arnhem. Café Royal; 15—18.00 uur. Zwolle. Hotel Gijtenbeek 12 Maart. 9—12.00 uur. Groningen. Heerstraat 46: 15 -18.00 uur. Leeuwarden. Huize Schaaf. BreedstV 13 Maart. 9—14 00 uur. Amster dam, Dam 4 14 Maart. 9—14.00 uur. Utrech!. NV Huls. Oudegracht 245. 15 Maart. 9—14.00 uur. Amersfoort. Pol Durchgangslager. Leusderweg. Gisteren h?d ik een fiets.- die on derweg plotseling een le j band kreeg. Ik wandelde met het ding aan de hand van de plaats des on- heils naar mijn woning ongeveer vierhonderd meter gaans. En ik had het gevoel alsof ik spitsroeden liep. De voorbijgangers bleven stil staan en bekeken mij alsof ik een wild dier of een wezen uit een andere wereld was en toch was ik maar een doodgewoon mensch. die rijwielpanne gehad had. Op dien lijdensweg van nog geen halven kilometer heb ik toch zeker wel twintig schampere en zooge naamd geestige opmerkingen te hooren gekregen. En er waren menschen bij, die keurig in de klee- ren zaten en zelfs een lorgnet droe gen. Men zou zoo zeggen: als intel- lectuoelen vermomde idioten En onder deze lieden zijn stellig nog mensehen, die wel de wereld zou den willen regeeren Er ging een man langs den weg, die een fiets had met een lekken band OVIDÏUS Waar de ruilhandel welig tierde. DE TEXTIEL-AFFAIRE UIT ANNA PAULOWNA. Het Ls reeds weer «enigen tjjd ge leden. dat vooral In het noordelQk deel der provincie veel opzien werd verwekt door het vonnis, vanwege de PrUsbeheersching contra de gebroeders Kos, manufacturiers te Anna Pautow- na, gewezen. Wegens ontoelaatbare practUken, namelijk het in ontvangst nemen van levensmiddelenbonnen e.d. b(j den verkoop van textielproducten, op groote schaal bedreven, werden genoemde heeren n.1. veroordeeld tol een geldboete van niet minder dan 30.000 galden, waar nevens zij de pro ceskosten ten bedrage van 5000 gulden hadden te betalen, terwijl bovendien hun zaak voor den tijd van S Jaar werd gesloten met het verbod aan de firmanten om gedurende deze periode handel te drijven. Gisteren nu diende dezó zaak, wat hei strafrechterlijk gedeelte betreft, te Alk maar voor den economischcn rechter mr. Meijer, waar het trio, respectievelijk Jan. Slmon en Adriaan Kos zich had te ver antwoorden. Hoewel wegens ontstentenis van een aantal getuigen dit tweede hoofd stuk niet kon worden afgesloten en de verdere behandeling werd uitgesteld tot 10 Mei a.s„ leverde het verhoor toch eenige punten op, welke vermeldenswaard mogen worden geacht. Met name was dit het geval met de verklaringen van don getuige J. Vergouw, die reeds 9 Jaren bli de firma als winkelbediende in dienst was en die zij het ook eenigszins trek kend een omstandig vevhaal deed van den gang van zaken, daarbij op den voorgrond stellend, dat het aanbod om boterbonnen e.d. te leveren van de klan ten zelf uitging, waarbij dan als tegen prestatie goederen werden geleverd van voor-oorlogsche kwaliteit. Op Vrijdag kon men over het algemeen nog wel terecht voor goederen van een behoorlijke kwa liteit, doch op andere dagen werden deze slechts afgeleverd wanneer men er iets in bonnen of in natura tegenover kon stel len. Uit een bloemlezing, welke mr. Meijer deed, bleken de diverse mogelijk heden. waarvoor de heeren Kos gevoelig waren bij het sluiten van een transactie, zooals b.v. twee pond spek bij het koo pen van een onderbroekje, een levens middelenkaart bij aanschaffing van een karpet, terwijl bij andëre artikelen boter of paling weer den doorslag gaven. Het verhoor van de firmanten bracht weinig aan het licht. Alleen beweerden zij unaniem, dat het initiatief tot deze ruil transacties nimmer van hen zelf was uitgegaan, wat echter werd gelogenstraft door de met moeite aan een der getuigen, mevr. van Zoelen, ontlokte verklaring, dat Simon Kos haar, toen het ging om een lap goede japonstof, wel degelijk om een suikerbonnetje had gevraagd. Voorts waren er nog wel enkele scher pe kantjes aan het geval, doch verder dan tot eenige voorpostengevechten met den raadsman, mr. dr. Buiskool, kwam het niet, daar zooals gezegd de zaak werd aangehouden tot het tijdstip, waar op men met een meer volledige bezet ting voor het voetlicht zal kunnen tre den. Wieringe». Pit en Pat. „Leclijke opschepper!" en meer van dergelijke scheldnamen kreeg de veldwachter, door veront waardigde kindermonden geuit, te in casseeren, toen deze Pit en Pat met hun vriendjes Bertus en Koen bij den com missaris aanklaagde, wegens diefstal van een konijn. Ruim tweehonderd kinderen leefden Zondagmiddag met gezichten rood van opwinding in dè avonturen van Pit en Pat mede. Het gezelschap van Martin van Del- cjen. dat 's middags de jeugd bezig hield, bezorgde als Lachsprlnters in de cabaret-revue „Vroolijk allerhand!" des avonds den ouderen een echten lachavond Leo van Norden, de revue komiek, John Flesco, de grappige pa rodist en Nelly van der Veldt zorgden voor de vroolijke noot en Frans Eyk- hof en Hetty Ringers voor de roman tische nummers, 't Was geen wonder dat de zaal Wiron vrijwel uitverkocht was. Ontbonden. - Zondag 5 Maart is de Oeversche Accordeondub „De roode jassen!" ontbonden. Op 14 Jan. 194S werd zij opgericht uit de accordeon klasse van den heer J. van Gladbeek en zij is op 14 April van het vorige jaar voor het eerst in het openbaar opgetreden. Een raspaard. - De hengstencombi- natie „Wieringen" heeft beslag weten te leggen op den geprimeerden „Wall- street". een vollen „Gambo"zoon. Va der is Gambo een pref. premie-hengst. Moeder is „Chic" Gr. P. S. ster-merrie. Muziekdienst. - Maandagavond werd in de Doopsgezinde Kerk een muziek dienst gehouden door ds. van Biemen. orgel en Bram Kecreweer, zang. Een aandachtig gehoor heeft genoten van deze mooie gewijde muziek. Droevig geval. - Vrijdagavond IJ. heeft de 28-jarige mejuffrouw T. de V. te Den Oever in een vlaag van ver standsverbijstering, al haar medicijnen ingenomen, zoodat zij, zonder tot be wustzijn te zijn gekomen. Maandag morgen is overleden. Pollt!e. - Gevonden een portemon- nale, inh. 50 cent, een grijs wollen want. een armbandhorloge en een paar grijs wollen wanten. Inlichtingen genv- bode.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1