NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware gevechten bij Kriwoirog en Sjepetowka. Moskou krijgt deel der Italiaansche vloot. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland »N.V. Alkmaar - Voordam C9 Bureau der Schager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 144 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 16 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 59. 2 pagina's. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertentie» in deze Editie 11 cl. per m.m. Dij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele Deze Courant verschijnt dagelijks oplage op aanvrage. Bruggef&ofden bij Narwa uiteengeslagen en Sovjets zware verliezen toegebracht. Vijandelijk convooi uit de lucht gebombardeerd. DIT HET HOOFDKWARTIER VAN OEN FÜHRER, 0 Maart (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht doelt mede: Terwijl bij Kertsj verscheidene Sov- iciaanvallcn mislukten, rnkt.e de vijand iif het penetratiegebied-ten zuidwesten van Kriwoirog in zware, nog voortdu rende gevechten verder op. ,In de wa teren noord-westelijk van den Krlm werd een bolsjewistische torpedomotor- :>oot door bewakingsvaartuigen der marine vernietigd. Ten westen van Eirowograd bleven nieuwe aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het gebied van Swenigorodka. ten rutden van Sjepetowka en ten zuid westen van Jampol bieden onze troe pen den op talrijke punten met sterke strijdkrachten aanvallenden bolsjewlsti- len hardnekkigen tegenstand. Daarbij werden alleen al in één corpssector 42 vijandelijke pantserwagens stukgescho- Ten westen van Kritsjef gingen de bols jewisten met verscheidene divisies tot 'den aanval over. Na zuivering van plaat selijke penetraties werden zij met zware verliezen teruggeslagen. Aan den autoweg Smolensk—Ovsja zette de vijand zijn doorbraakpogingen voort, die opnieuw in het afjveervuuv van alle wapenen voor onze stellingen ineenstort ten. Ten zuidoosten van Witebsk leidde een eigen aanval, in weerwil van hardnekki gen tegenstand en herhaalde tegenaanval len der bolsjewisten, tot opheffing van "n penetratie *u1t de gevechten van de voor gaande dagen. Tusschen Newel en 't meer van Pskof mislukten plaatselijke aanvallen van den vijand. Zuidwestelijk van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnekkig vijande lijk verzet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Estlandsche SS-brigade onder bevei van den SS-Oberführer Augsbergcr in samenwerking met Germaansche vrijwilli gers van een SS-pantsercorps ln aanvals- gevechten, die verscheidene dagen duur den, de beide vijandelijke bruggehoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vij and zware verliezen aan dooden en ge wonden toe. Hernieuwde Sovjetaanvallen werden afgeslagen, nadat 14 vijandelijke pantserwagens waren stukgeschoten. In het hooge noorden sloegen troepen van legér en Waffen-SS aanvallen van overmachtige vijandelijke strijdkrachten af. Een landingspoging der bolsjewisten op het Visschersschiereiland werd ver ijdeld. Vijandelijk convooi gebombardeerd. Van de Italiaansche fronten wordt ver- kennings- en stoottroeobedriivlgheld aan weerszijden gemeld. Duitsche torpedo- vliegtuigen hebben ln de avonduren van gisteren voor de Algerljnsche kust een vijandelijk ravltailleeringsconvooi aange vallen. vijf transportschepen met een ge- zamenliiken inhoud van 52.000 ton werden zwaar beschadigd, terwijl boven bet con vooi twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. In de Egelsche Zee sloeeen bewakingsvaartuigen der marine bij liet eiland Kos een van de Turksche territo riale wateren uit ondernomen aanval van drie Britsche torpedomotorbooten af en beschadigden een dier booten zoo ernstig, dat zij verloren geacht kan worden. De luchtoorlog. Bij een nieuwen aanval van formaties Amerikaansche bommenwerpers en jagers, in de middaguren van gisteren op Berlijn ondernomen, leed de vijand door onze luchtvcrdedi.gingsstrljdkrachlen wederom zware verliezen. In hevige luchtgevechten en door luchtdoelgeschut werden 112 vij andelijke vliegtuigen, waaronder 66 vier motorige bommenwerpers, neergeschoten Door neergeworpen bommen ontstonden in eenlge deelen der stad schade en ge ringe verliezen onder de bevolking, Duitsche vliegtuigen hebben in den af- geïoopen nacht doelen ln Zuld-Engeland aangevallen. Weer een terreuraanval op Berlijn. Formaties Amerikaansche bommenwer pers. die Donderdag in de middaguren Duitsch gebied waren binnengevlogen, hebben, naar hel D.N.B. verneemt, ge bruik gemaakt van de aaneengesloten laag nevels om opnieuw een terreuraanval op Berlijn te richten. In woonwijken eenlge stadsdeel en ontstond schade en werden verliezen onder de burgerbevol- kin veroorzaakt. De Duitsche luchtafweer bestreed de Amerikaansche. bommenwer pers. ondanks de zware belemmering door den ongunstlgen weerstoestand, op krach tige wijze en vernielde een aantal vier motorige bommenwerpers en hen be schermende Jagers. Ook op de vlucht te rug werden de vijandelijke formaties door strijdkrachten der Duitsche luchtverdedi ging onafgebroken verder bestreden. De formaties Amerikaansche bommen werpers weiden op don heen- en terug weg, vooral echter boven Groot-BerJijn, beschoten door batterijen zwaar en zeer zwaar luchtdoelgeschut. Het afweervuur, dat in sommige fazen van de gevechten bijna trommelvuur werd, bracht den gol ven vijandelijke bommenwerpers gevoeli ge verliezen toe. Naar het D.N.B. ver neemt, is reeds geconstateerd, dat een aantal toestellen zijn neergeschoten. Ziekenhuizen getroffen. Bij den luchtaanval op Berlijn op 9 Maart, dife steeds meer een zuiveren ter reuraanval blijkt te zijn, hebben de for maties Amerikaansche bommenwerpers, naar het D.N.B. verneemt, het Rittberg- ziekenhuis. het Hubertus-ziekenhuls en het Hindenburghospitaal, alsmede een ba rak van het Roode Kruis zwaar getrof fen. Begrijpelijkerwijze viel hierdoor een vrij groot aantal slachtoffers te betreuren. Daarenboven vielen de bommen ln zuivere woonwijken van dc Rijkshoofdstad. Ook Hannover bestookt. Op hun vlucht naar Berlijn hebben for maties Amerikaansche bommenwerpers een vrij groot aantal brisantbommen neer geworpen top woonkolonies van de stad Hannover. Dank zij de uitstekende lucht beschermingsmaatregelen was, naar aan het D.N.B. wordt medegedeeld, de schade verhouding gering. Strijd neemt in hevigheid toe. BERLIJN, 9 Maart. De ANP-cor- respondent meldt; De hevige slag op den zuidelijken vleugel van het Russische front neemt nog voortdurend in omvang toe en daar, waar de aanvallen van het roode eger aanvankelijk nog een plaatselijk karakter droegen, breiden zij zich over een groote frontbreedte uit. In toene mende mate doen zich thans ook de Duitsche tegenaanvallen voor den te genstander gevoelen. Naar te Berlijn verklaard wordt, is het nog te vroeg om van de situatie een juist beeld te kunnen geven, daar de strijd, die een zeer wisselvallig karakter draagt, nog in vollen gang is. De druk der Sovjet-Russische a vallen is nog steeds in hoofdzaak op het zuidelijke front gericht. Ten zuid westen van Kriwoirog zijn sterke bols jewistische strijdkrachten de Duitsche linies binnengedrongen en verbitterde gerechten zijn hier aan den gang. Ten westen van de stad hebben de Duit- Schers een tegenactie ondernomen. Het zwaartepunt der verbeten worsteling, die in het zuiden gaan de is. ligt ongetwijfeld tusschen Sjepetowka en Jampol. waar de Sovjet-Russische legerleiding blijk baar een beslissing nastreeft. Tc Berlijn wordt thans toegegeven, dat liehtc strijdkrachten van het roode leger bij hun opmarsch naar het zuiden op twee plaatsen den spoor weg tusschen Tarnopol en Odcssa hebben overschreden. De Duitsche tegenaanvallen hebben in de .«erste plaats ten doel, de hierdoor ontsta ne gevaarlijke sitnatie ie eigen gunste te doen kecren. De Sovjet-Russische aanvallen el ders aan het front zijn, naar het oor dcel van Berlijnsche militairen, meer te beschouwen als afleidingsmanoeuvres, Slechts aan de fronten wordt over fci' lot van ons vaderland beslist! Slechts aan de fronten. Ja, daar al leen ligt de beslissing. Een der belang rijkste fronten is ongetwijfeld DE ZEE, sinds eeuwen het terrein, waar de Ne derlander zich het beste thuis voelt en waar ons volk zijn grootste triomfen vierde. Volk van Nederland, keer. "T niet af van de zee. laat anderen U den weg 'naar zee niet versperren! Bedenkt, dat de zeevaart de stuwende hartslag van ons Voik is en zeer zeker gezegd mag worden: ..ZONDER ZEEVAART HEEFT NE DERLAND GEEN TOEKOMST MEER" Strijdt derhalve mee voor Europa's vrijheid ter zee en meldt U als vrij williger bij de Kriegsmarine! Aanmelding staat open voor icderen Nederlander van 1745 jaar. Inlichtin gen worden verstrekt door de Marine- annahmestelle West für Germ. Frei- willige, Plompetorengracht 24, Utrecht, het SS-Ersat.zcommnndo Niederlande, Den Haag. Korte Vijverberg 5. Nebe- stellen: Amsterdam: Dam 4. Alkmaar- Langestraat 5. Groningen: ITeerestr. 46, Enschedé- Hengeloschcstraat 30 e~ Heerlen -Diepstraat 25 en door al Hafen- t Crtskommondanturcn Sn Ne derland. G.n.r.,1 v.ldm..r7ch.lk Romm.l, Jl. ,leh t!]d.», da afweerkracht der Kanaalku*t op de hoogte stalde, schrijdt na een Het wil Sovjet-voorposten in Frankrijk bezitten. Britsche kritiek op deze uitlevering. Zooals men weel, zal tengevolge van een rechtstrceksche overeen komst tusschen Sovjet-Rusland en de Ver. Staten een derde van dc Italiaansche vloot, welke in Sep tember laatstleden in handen van de Anglo-Amerikancn viel, aan de Sovjets worden uitgeleverd. Deze beslissing heeft te Londen een zekere ontstemming teweeg gebracht. Londen heeft inderdaad het toenemen van deV vlootmacht van een land. het moge dan ook een bevriend land zijn, steeds met leede oogen aangezien. Het wordt beschouwd als een beleediging voor de Britsche admiraliteit.* Wat de voornaamste belanghebben de betreft.' de regeering van Badoglio, die evenmin werd geraadpleegd, heeft zich bepaald tot het aanteekenen van protest en tot de bedreiging gezamen lijk ontslag te nemen. Ontstemming en protest hebben den Sovjet-ambassadeur te Algiers. Bogo- molov, niet verhinderd na afloop van een congres te verklaren, dat Sovjet- Rusland weldra aan de gemeenschrp- pelijke bescherming van de Middei- landsche Zee zal deelnemen. Sovjet-voorposten in Frankrijk? Deze veelbeteekenende woorden schijnen de berichten uit Zweedsche bron te bevestigen, volgens welke de Sovjet-marine de Middellandsche Zee niet zou verlaten. Moskou zou voor deze gewezen Italiaansche schepen een bestendige basis hebben gevraagd, wel. ke Frankrijk zou moeten afstaan. On der deze steunpunten, welke in het be zit. van Sovjet-Rusland zouden over gaan en dus voorposten zouden wor den van het. imperialisme der Sovjets, noeipt men Bizerta en Mers el Kcbir. Het uitleveren van de vlooteenhegfcn van de Sovjets door de Amerikaan sche autoriteiten zou te Malta plaats vinden in aanwezigheid van talrijke Sovjet-Russische persoonlijkheden. De Italiaansche bemanningen zouden ont- Amerika zal steunpunten na den oorlog niet prijsgeven. Hopkins over Harry plannen der V.S. „Het volgende artikel is de duidelijk ste en belangrijkste formuleering van de Amerikaansche plannen voor na den oorlog, dié tot dusver van het Witte Huis is vernomen," zoo meldt het tijd schrift „American Magazine". De naaste permanente medewerker van Roosevelt, Harry Hopkins, heeft deze formuleering, aldus het tijdschrift, op schrift gesteld. Het is volkomen duidelijk, zoo zegt Hopkins, dat de Vereenigde Staten uit dezen oorlog als het „rijkste en mach tigste volk ter wereld" te voorschijn zullen komen. Wanneer eindelijk het signaal klinkt, dal de oorlog ten einde is, dan zal van alle groote mogend heden alleen het gebied der Vereenigde Staten ongeschonden en geheel intact zijn, en het Amerikaansche volk zal over de grootste oorlogs- en koopvaar dijvloot beschikken. Ook zal men meer vliegtuigen hebben dan welke andere natie ook Het industrieele apparaat zal een geweldig aantal goed-gesphool- de handwerkslieden bezitten. Met de Sovjet-Russen kan men schit terende zaken doen. Direct in het eer ste jaar na den oorlog zal de Sovjet- Unie voor 'een bedrag van minsten^ 750 millioen dollar contant in de Ver eenigde Staten moeten koopen, machi nerieën. electrische centrales, spoor- wegmaterieel enz. Deze aankoopen zul len op z'n minst tien jaar lang worden voortgezet, want Sovjet-Rusland moei ontzaglijk groote verwoeste gebieden weer opbouwen. Sovjet-Rusland zai daarna ten minste vijftig jaar noodig hebben om zijn eigen industrie uit breiden en om aan het land een dernen levensstandaard te geven. Hier voor zal het alles hoofdzakelijk uit de Vereenigde Staten moeten betrekken Ook China moet een afnemer van Amerikaansche goederen zijn. Ten slotte wordt gesprokén over de Engelsche concurrentie Maar het is ten eerste in het belang van Engeland tot overeenstemming te komen met de Vereenigde Saten en ten tweede denkt de Ame,rikaansche regeering er niei aan haar militaire en civiele steunpun- en in de wereld prijs te geven. Ik, al dus Hopkins. ben er ook van overtuigd dat men de Amerikaansche steunpun ten op de Garaïbische eilanden kan be houden. want Engeland heeft ze voor 99 jaar a<yi de Vereenigde Staten ver pacht en is gebonden aan een pachtvcr dras. Bovendien is Engeland „moe zeer zwaar geeist erd". Het had zki van den eersten wereldoorlog nog nie* scheept worden en Sovjet-Russische bemanningen, die reeds op weg zijn, zouden bezit nemen van de schepen, die'in afwachting van het afstaan van het door Moskou geëischte steunpunt in verschillende havens van Noord- Afrika zouden aanleggen. Churchill over vloot. de Italiaansche hersteld toen reeds de tweede begon Engeland is een eiland met fabrieken en dc grondsoffen voor deze fabrieken moet het uit het buitenland betrekken Bovendien zijn veel van deze fabrieken door de Duitsche luchtmacht verwoest Het is evenzoo onwaarschijnlijk, dat. En geland een of andere ambitie zal koes teren in een wereld, waarin de „drang der volken naar zelfbeschikking" niet langer kan worden tegengegaan.- Enge land moet 'weliswaar leven van den uitvoer zijner goederen, maar den wereldhandel kan het niet beheerschen Thans, „nu dc in ellende levende naties ter wereld (Slumsnations)" zich onder leiding der Vereenigde- Staten beginnen té roeren en naar welstand streven kan Engeland de behoeften van deze volken niet bevredigen. Wanneer En geland voor zijn handel schepen nood'g beeft, zal men het schepen-; verfturen. geenszins echter verkoopen. Overigens moet toch de geheele wereld overal weer worden opgebouwd en het materiaal hiertoe moeten de Vereenigde Staten leveren. De Ver eenigde Staten zullen voor deze leve ranties zooveel contant geld eischen als de klanten maar eenigszins kunnen betalen. De rest moeten zij in termij nen en met een zoo hooge rente beta len. dat de Amerikaansche belasingbe- taler geen verlies lijdt. Natuurlijk zal men staan op een passenden waarborg voor deze terugbetalingen. Wie van de Vereenigde Staten goederen op crediet wil koopen. moet de garantie geven dat Amerikaansche belangen in zijn land niet op zekeren dag worden .ont eigend. Iedere leening mag slechts wor den gebruikt voor aankoopen in de Vereenigde Staten Voor het betalen van buitenlandsche werklieden b v mag dit geld niet worden gebruikt De Amerikaansche regeering zal om deze reden zoowel het economische leven als het kapitaal steunen wat betreft de betrekkingen met het buitenland en zij zal de^ derhalve moeten conlro- leeren. Dit is de ware „samenwer king". Churchill heeft Donderdag in het Lagerhuis volgens den Britschen be richtendienst een verklaring afgelegd over de uitlevering van een deel der Italiaansche vloot aan de Sovjet-Unie. Churchill bevestigde in zijn uiteenzet ting o-m, de verklaringen Van Roose velt. volgens welke de kwestie van het toekomstige gebruik der Italiaansche vloot het onderwerp is geweest van eenige discussies tusschen de geallieer den. Vooral is bij deze discussies de aandacht gewijd aan de „onmiddellijke versterking der Sovjetvloot"-uit Anglo. Amerikaansche of Italiaansche mid delen. Voorts verklaarde Churchill, dat „op het oogenblik een wijziging in de over eenkomst met de marineautoriteiten van Badogliovolgens welke de Ita liaansche schepen en bemanningen den gemeenschappelijken strijd tegen den tegenstander op de oorlogstoonee- len, waar zli thans opereeren. deelne men, onder oogen wordt gezien. „Men zal wellicht vinden, zoo zeide Chur chill woordelijk, dat men de algemee- ne kwestie der beschikking over de vloot van den tegenstander of van den voormaligen tegenstander het best tot den tijd na den oorlog in den srijd te gen Duitschland en Japan kan uitstel len". Verscheidene afgevaardigden oefen den critiek uit op het feit, dat het bericht over de uitlevering van een deel der Italiaansche vloot aan de Sov jet-Unie in de Ver. Staten is versche nen vóór het in Engeland bekend werd. Churchill antwoordde, dat het niet zijn zaak was de spelregels in zaken vast te leggen, welke vele staten aangaan, die zich lieten leiden door de daar heerschende toestanden en omstandig heden. Een afgevaardigde van Labour stelde de vraag, of het niet een feit was, dat de bij deze gelegenheid ge kozen methode voor het Britsche pu bliek een groot nadeel oplevert, aan gezien na de publicaties in de Ver. Staten alle dagbladen in Groot-Brit- tannië uitgenoodigd zijn geen commen taar op deze aangelegenheid te leve ren, ofschoon de pers in ieder ander 'and ter wereld er reeds een week over discuteerde. Churchill antwoordde, dat hij geloofde, dat het zeer goed is wan neer de Engelsche pers de Britsche regeering op deze manier helpt. BRITSCHE MILITAIREN VERLATEN TURKIJE. TURKSCHE PARLEMENT KWAM BIJEEN. Na een winterreces van twee maan den is het parlement Maandag te An kara weer bijeengekomen om de nor male werkzaamheden voort te zetten Tn politieke kringen is men van mee ning, dat voorloopig geen verklaringen over den tegenwoordigen internationalen toestand liP het parlement zullen wor den afgelegd. Toch houdt men rekening met de mogelijkheid, dat de minister president binnenkort verklaringen van algemeenen aard buiten de gebruike lijke vertrouwelijke inlichtingen aan de leden van de fractie der volkspartij zal afleggen. Deze mededeelingen ver wacht men te Ankara nog in den looo sn deze week. De minister-president heeft Maandag de naar Ankara ontboden hoofdredac teuren en uitgevers van de bladen te Tstanboel ontvangen om hen op de hoogte te stellen van de actueele poli tieke gebeurtenissen en hun instructies te geven. In politieke kringen blijft men van zelfsprekend belangstellen in de pole miek in Je pers over het staken van de Britsche leveranties aan Turkije. Onlangs is bevestigd, dat ook petro leum en benzine op de lijst vftorkomen van goederen, die niet meer zullen worden geleverd. Talrijke Engelsche militaire personen in burger, die tot dusver als instructeurs of specialisten hun werkzaamheden verrichtten, ver laten overeenkomstig het bevel deze dagen Turkije. De openbare meening volgt met bijzondere aandacht de for muleering in de hoofdartikelen van den afgevaardigde Yaltsjin in het blad Tanin. waarin de geleverde Engelsche wapens niet alleen onbeduidend, docb ook „oud ijzer" worden genoemd. De afgevaardigde Sadak schrijft tn het blad „Aksjam": „Turkije heeft geen reden om aan den oorlog deel te nemen, want het koestert geen ambi ties om zijn grondgebied ui te breiden en evenmin streeft het naar eenige winst. Integendeel, Turkije wil slechts de eigen veiligheid alsmede de veilig heid en onafhankelijkheid van de aan grenzende staten zien gehandhaafd." Het blad „Tasviri Et'kiar" schrijft, dat Turkije bereid zou zijn een nationalcn oorlog te voeren, indien het wordt aangevallen. Turkije onderhoudt vriend schappelijke betrekkingen met Duitsch land Niemand kan van Turkije verlan gen, dat het een vriend, die in den loop van den tegenwoordigen oorlog trouw is gebleven, een gemeenen dolk stoot toebrengt. Nieuws in 't kort. Op lauümijn getrapt. Toon twee man nen. wonende te steenbergen en werk zaam te Bergen op Zoom. zich Dinsdag middag rond half drie in de bosschen waagden, niettegenstaande op het gevaar hiervan meermalen is gewezen, had een hunner het ongeluk op een landmijn te trappen Deze ontplofte met het gevolg, dat van den ruim 50-Jarigen' J. de rech tervoet tot In-T'i den pnlcel werd afgesla gen. terwijl de tweede persoon diepe vleeschwonden bekwam. Zweedscke persstem over de invasie. De „Nya Dagligt Allehanda" komt bij een beschouwing over de mogelijk heden van een geallieerde invasie to het resultaat, dat men zich niet behoeft te verwonderen, wanneer de geallieer de oorlogsleiding den tijd thans nog steeds niet rijp zou achten voor de in vasie. Terwijl men het moment der invasie tot nu toe op voorjaar 1944 dacht vast te stellen, is het onder huidige omstandigheden, naar het blad schrijft, mogelijk dat het begin naar een later tijdstip zal worden verscho ven. Wellight hoopt men aan geallieer de zijde nog steeds, dat het bommen offensief tegen Duitschland een vol doende aanvulling vormt voor den stormloop der Sovjet-Russische legers Men moet er echter rekening mede houden, dat de Duitsche luchtmacht voor en na een niet te onderschatten machtsfactor vormt. Ook de militaire toestand op het eenige Europeesche oorlogstooneel, waar Britten en Ame rikanen thans strijden, wijkt mogelijk aanzienlijk af van de resultaten, die de geallieerden nog met nieuwjaar op op- timisische wijze hadden verwacht. Di Italiaansche kwesie heeft ongetwijfeld geleid tot belangrijke vertragingen van het strategische programma. Italië kan thans nauwelijks, zooals men verwacht te, gebruikt worden als steunpunt voor een sprong naar den Balkan ervaringen van Salerno en Nettuno zijn niet bemoediged en moesten ne leiding der invasie te denken geven. De eenige geallieerde formaties met landingser varingen het Britsche achtste en hei Amerikaansche vijfde leger, worden tegen de verwachting in nog steeds in Italië vastgehouden en zullen ook in den komenden tijd wel nauwelijks af gelost kunnen worden om den stoot troep voor een invasieleger te vormen Wanneer dc invasietroepen eenmaal op hot continent zouden zijn, dan zouden de Duitschers het grootste deei van hun troepenmacht tegen de invasietroepen ln den strijd kunnen brengen, hetgeen voor de Britten cn Amerikanen met groote waarschijnlijkheid een zoodani ge catastrophe zouden veroorzaken, dr.t hun iedere hoop op de eindoverwinning ontnomen zou worden. Verduister v. 18.457.- u. 11 Maart. Zon op 7.04 u., onder 18.37 u. Maan onder 8.02 u., op 20.08 u. Verzoek aan de jeugd. Ik woon in een nette buurt. De wasch wordt er in de huiskamers niet voor de kachel te drogen gehangen hetgeen overigens nog niet altijd een teeken van onnetheid js en de deurwaarder van de belasting spreekt er steeds met gedempt geluid. De mevrouwen zitten er 's morgens nooit langer dan anderhalf uur ach tereen bij elkaar op de koffie cn over den overbuurman en de over buurvrouw wordt niet erger gerod deld dan overal elders ter wereld over den overbuurman en de over buurvrouw geroddeld wordt. Kortom, ik woon er met genoegen. Bijna schreef ik echter: ik w o o n- de er met genoegen, want dezer da gen kreeg mijn liefde voor mijn nette, rustige straat een leelijken knauw. Het was namelijk in dc storm- en sneeuwdagen, die wij kortgeleden beleefden, dat ik een astrakan mutsje droeg niet vanwege de mooiigheid, want het Is niet mooi, hoewel ei" menschen zijn, die beweren, dat 't me heel goed staat, maar omdat ik mij;; cenigen lieven hoed, dien Ik nog bezu en die bij het minste zuchtje afwaai', nog voor de komende tien jaar wil de sparen. Ik had toen het ongeluk om in mijn straat of daaromtrent langs eenige schoolknapen te komen de heeren waren juist bezig hun Latijn voor dien middag nog even te repeteeren en, ziet, de hel brak los! De scheldwoorden hagelden als sneeuwballen maar dan als sneeuwballen van modder over mijn geastrakande hoofd. Hoe zouden de bollebooz.cn erover denken wanneer zij voortaan hun hoon over mijn astrakan mutsje eens in het Latijn kenbaar maakten? Dat zou vriendelijker klinken voor mij. dlc het niet verstaan zou. en voor henzelf zou het leerzamer zijn. OVTDIUS. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-WachtbataUoo in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarinc en de Germaansche SS ln Nederland. Alle Inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de been- cn terugreis verkrijgbaar bU de Nebenstellen der Waf fen-SS Amsterdam. Dam 4; Alkmaar. Lan gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Gro ningen, Het.. 46;. Enschede, Hengelo- schestraat 30 en het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag. Korte Vijverberg 5. 11 Maart, 9—12.00 uur, Arnhem. Café Royal; 15—18.00 uur. Zwolle. Hotel Gljlenbeek. 12 Maart. 9—12.00 uur, Groningen. Heerstraat 46: 15 —18.00 uur. Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstr. 18 Maart, 9—14.00 uur, Amster dam, Dam 4. 14 Maart, 9—14.00 uur, Utrecht, N.V, Huis, Oudegracht 245. 15 Maart, 9—14.00 uur, Amersfoort. Pol. Durchgangslager. Leusderweg. SCHAGEN. Kinderklompjes gestolen A-sociaJ individu aan 't werk. Dat er lieden zijn, die zich vergrij pen aan het goed van anderen wisten wij en dat men bonnen van zijn mede burgers tracht achterover te drukken, waarbij dan het kind, dat toch al zoo veel te kort komt, ernstig wordt be nadeeld, is ook overbekend. Het nieuwste op dit gebied is echter dezer dagen gelanceerd. Terwijl de kinderen in dc klas waren heeft een onverlaat gemeend zich over enkele paren van hun klompjes te moeten ont fermen. Het individu, dat zich hier aan schuldig maakte, toonde daardoor wel een laaghartige mentaliteit. We gaan er niet op vooruit en het lijkt wel of het gilde der zware jongens zich met den dag uitbreidt. Het zou dan ook aan te bevelen zijn, wanneer zoogenaamde kleine diefstallen ook duchtig bestraft werden. De gemeente, de scholen, alles werkt mede om de gemeenschap het leven dragelijk en mogelijk te maken. We hebben nu eenmaal van alles weinig en alleen een juiste verdeej^g kan een ordelijke samenleving in de hand werken. Is het nu al zoo ver gekomen, dat onze kinderen grootgebracht worden in een gemeenschap, waarin diefstal een allcdaagsch geval blijkt te zijn?? Moeten zij nu al voortdurend zorgen hun speelgoed en zelfs hun klompen niet onbeheerd te laten? MARKTOVERZICHT. Teneinde de noodzakelijke verschui ving ln den schapenhandel te bevorde ren. wordt gedurende de maand Maart de schapenmarkt weer opengesteld. De handel in schapen is dus weer vrij in zooverre, dat zij op aan- en verkoop- vergunningen verhandelbaar zijn. Vervoersbewijzen kunnen weer bij de marktadministratie of plaatselijke bureauhouders worden aangevraagd. Het kan natuurlijk zijn, dat de^e be paling nog geen algemeene bekendheid verworven heeft; hierdoor is het mis schien te verklaren, dat er slechts 3 schapen waren aangevoerd, die voor f 150 en f 200 verkocht werden. De bonnen werden aangeboden voor f Voor de taxatie-markt van gebruiks- vee was niets aangevoerd en voor de Centrale 58 koeien, 20 pinken, 8 gras kalveren en 23 varkens. Slechts 3 biggen werden aangevoerd en voor vastgestelde prijzen verkocht n.1. f 2.25 per Kg. Binnen een week of orie zullen wel meer biggen op de markt komen. Thans schijnt het hier voor nog te vroeg te zijn. Op de konijnenmarkt was niet veel drukte en de handel was kalm. Even zoo was het met de kippen gesteld. De slachtprijzen waren weder resp, f 1 en f 0.90 per Kg. ZIGEUNERBARON. Vele liefhebbers van de operettemu ziek stroomden Woensdagavond naar het Theater Royal om eenige uren van goede muziek en zang te genieten. Ook gisteravond was de zaal weer geheel gevuld en voor de Zaterdag a.s, te geven opvoering zijn reeds alle plaatsen verkocht en werden velen te leurgesteld. die alsnog van de gelegen heid hadden willen profiteeren. Naar men ons mededeelde, is morgen' de laatste uitvoering van deze tournée. Het gaat nu weer op het voorjaar aan en de acteurs en actrices zijrj elders weer broodnoodlg. Wp wachten dus maar af wat dc drie vereenlgingen. die tezamen zulk uit muntend werk hebben geleverd, volgend seizoen zullen brengen. UVO-NIEUWS. Programma 11 en 1Z Maart 1M4- Zaterdag om 2 uur zullen te Oude- sluis de beide dames-elftallen elkander in competitie-verband ten tweeden male ontmoeten. De eerste wedstrijd eindig de destijds in een sprekend 50 over-: winning voor UVO I. Ditmaal VKfliHP ten wij meer strijd, daar vooral UVO Tl in kracht zeker is toegenomen. Of zij veel succes zullen hebben, meenen wü te moeten betwijfelen. De UVO I-ver- dediging met .An Bakker in het doel moeilijk te passeeren. Getuige de slechts 4 doelpunten tegen, die ln negen wedstrijden door de tegenpartij kon den worden gemaakt De voorhoede van het eerste elftal is behoorlijk schotvaardig. Zij wisten in hetzelfde aantal wedstrijden 35 qjaal het net der tegenpartij te vinden. Niettemin verwachten wij, dat UVO IT de tanden op elkaar zal zetten en een zoo goed mogelijk resultaat zal trach ten te bereiken. UVO I speelt in wtt shirt. Zondag om 12 uur in verband met de komende bekerwedstrijden van den bond een aardige oefenpartij tusschen UVO II—UVO III (dames). Hoe zal hel nieuwbakken derde elftal het klaar- KAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS. Onder flinke belangstelling en m aan prettige stemming zijn Dinsdagavond j.1. in Hotel Igesz de eerste partijen speeld om de Schager kampioensehap- pen tafeltennis 1944 We noteeren iH! deze ontmoeting de volgende uitslagen. Heeren Enkelspel, geplaatst naar 2e ronde: C. v. Barneveld, D. J. de Vries. D. Room. L. Niestadt. Dames Enkelspel, geplaatst naar 2e ronde: mevr. E. v. Barneveld, mej. M Timmerman, mej. G. V, Barneveld. mej. N. Feil inga. Heeren Dubbelspel. geplaatst naar halve finale: 1. Gebr. v Barneveld. 2 C. v. d. Cappele en Th. de Weger. Poule II nog te spelen. Dames Dubbel, geplaatst naar halve finale: mevr. E. v Barneveld en mej G. v. Barneveld, mevr. v. d. Cappele en mej. G. Anneveldt, mevr Room er» mej. v. Otteren, mevr. Jaspers en mej A. Volters. Gemengd Dubbel: Poule I nog te spelen, Poule II idem, Poule III ge plaatst naar halve finale: mej. Anne veldt en D. J. de Vries. Voor zoover daarover reeds uilslagen bekend zijn geworden, zullen in de 2e ronde de navolgende partijen worden gespeeld: Heeren Enkel: E. v. Barneveld tegen C. v. Barneveld. J. v. d Ben tegen D J. de Vries, Th. de Weger tegen D Room, C: v. d. Cappelle tegen L. Nie stadt. Dames Enkel: Mej. v. Otteren tegen mevr. E. v. Bkrneveld. mevr. v. d. Cap pelle tegen mej. M. Timmerman, mevr. A. Room tegen mej. G. v. Bar neveld. mej. G. Anneveldt tegen mej N. Fellinga. Dames Dubbel: Mevr. v. d. Cappel le en mej. Anneveldt tegen mevr. Jas pers en mej. A. Volten. mevr. A. Room en mej. van Otteren tegen mevr, F v. Barneveld en mej. G. v. Barneveld Dinsdag 14 Maart worden de wed strijden voortgezet. Wü hopen dan de volledige uitslagen tc kunnen publicee- ren. Dc wedstrijdcommissie verwacht, dat de spelers vooral op tijd aanwezig zullen zijn daar anders stagnatie in de verdere afwerking van hét-program ma ontstaat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1