NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Afweerslag bij Sjepetowka wordt heviger. Het noodlot doemt voor Londen op. r Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Allernaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 11 MAART 1944. SCHAGER EDITIE. 88c Jaargang. No. 60, 4 pagina's. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.m. HU contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele Deze Courant" verschijnt dagelijks oplage op aanvrage. 91 vijandelijke pantserwagens vernietigd. De stad Oeman opgegeven. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Maart (DNB). - Het op perbevel der weermacht deelt mede: Een duikbootjager heeft op de Zwarte Zee een Sovjetduikboot vernietigd. In het gebied ten zuid westen .van Kriwoirog hield de sterke vijandelijke druk aan. In energieke tegenaanvallen werden de bolsjewisten op verscheidene pun ten teruggeworpen, daarbij werden vrij sterke Sovjet gevechtsgroepen vernietigd of uiteengeslagen. In de sectoren ten westen van Kirowograd, ten zuidwesten van Swenigorodka. ten zuiden van Sje petowka en ten zuidwesten van Jampol nam de afweerslag in he vigheid toe. Terwijl de met over machtige strijdkrachten ondernomen vijandelijke aanvallen op talrijke plaatsen faalden, konden de bols jewisten in enkele sectoren terrein winnen. In den loop van zware gevechten werd de stad Oeman op gegeven. Een-en-ncgentig vijande lijke pantserwagens werden giste ren in deze gevcchtsgebicden ver nietigd. In den centralen sector kwam het slechts tot gevechtshandelingen van plaatselijke beteekenis. Aan het front tusschen NowoSokolnilci en 't Meer van Pskof mislukten vrij krachtige, door pantserwagens en slagvliegtuigen ondersteunde, vijandelijke aanvallen in hevige gevechten, nadat 29 vijan delijke pantserwagens waren stukge schoten. Plaatselijke penetraties wer den door onmiddellijke tegenaanvallen opgeheven of afgegrendeld. Bewakingsvaartuigen der marine schoten boven de Golf van Narwa vijf Sovjet-bommenwerpers neer Duitsche jagers en luchtdoelgeschut bij een vij andelijken nachtelijken aanval op Reval 21. Aan de Italiaansche fronten werden bij levendiger gevechtsbedrijvigheid plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen en met succes eigen stoot troepacties ondernomen. Onze vèr- dragende artillerie plaatste bij de ope raties tegen vijandelijke losplaatsen in het gebied van Anzio en Nettuno tref fers op munitie- en benzineopslag plaatsen. Hevige ontploffingen werden waargenomen. De aanval op Berlijn. Berlijn was in de middaguren van 9 Maart wederom het doelwit van een terreuraanval der Amerikaansche luchtmacht. Door het krachtige af- weervuur werden de aanvallende for maties verstrooid en een geconcen treerde aanval belet. Onder de be scherming van een aaneengesloten ne vel- en wolkenlaag lieten zij brisan'- en brandbommen vallen op verschil lende woonwijken en op de randgebie den. waardoor schade cn verliezen on der de bevolking ontstonden. Boven dien liet de vijand op verscheidene plaatsen in West- en Noord-Duitsch- land lukraak brisant- en brandbom men vallen Tengevolge van de bui tengewoon ongunstige afweervoor- waarden werden slechts door lucht doelgeschut negen vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht lieten Brit- sche stoorvliegtuigen bommen vallen op plaatsen in West-Duitschland, In de periode van 1 tot 10 Maart werden door vlootstrijdkrachten. af weergeschut van koopvaardijschepen en marineluchtdoelgesehut 25 vijande lijke vliegtuigen vernield. De tactiek der bolsjewisten. BERLIJN, 10 Maart. - De ANP- correspondent meldt: Behalve een hervatting van de Sov jet-Russische aanvallen bij Kritsjef, waar zich een nieuw zwaartepunt van den strijd heeft gevormd, zijn de bols jewisten ook in den sector Proskarof— Tarnopol opnieuw tot aanvallen over gegaan. Bii Starokonstantine hebben eveneens bloedige gevechten plaats, waarbij van beide zijden een groot aantal tanks in den strijd is geworpen. De bewering der Sovjets dat in de OOSTLAND ROEPT 1 6 Stadsjongens - stadsmeisjes, ook voor jullie is plaats in den Germaanschen Landdienst in West-Pruisen. Trekt er op uit en ziet meer van ons werelddeel. Leert daar het boeren-handwerk, strijdt mee in den grooten produc tieslag voor ons Nieuwe Europa. Duizenden hectaren vruchtbare grond liggen te wachten op rappe, stoere handen. Door jullie arbeid in het Oosten help je mede de voedselpositie, ook van Nederland, te verzekeren. Als je goed gezond bent en kunt werken, zul je daar boer of boerin kunnen worden. Meld je aan bij den Germaanschen Landdienst, Koningslaan 9 Utrecht straten van Starokonstantine reeds ge vochten zou worden, wordt hier niet bevestigd. Het uitgestrekte slagveld op den wes telijken vleugel van het Oekraine- front, waarin belangrijke steden als Sjepetowka liggen, blijft een belangrijk brandpunt van den strijd. Omtrent den afloop der gevechten in dezen sector, waarbij de Duitsche tegenaan vallen een steeds grootere rol spelen, is volgens Duitsche militaire kringen nog steeds niets te zeggen. Zeker is. dat de strijd hier een zeer verbeten karakter draagt. De bolsjewisten, die op enkele plaatsen de Duitsche linies zijn binnengedrongen, waardoor een uitermate grillig verloop van de front linie is komen te ontstaan, willen, naar men in Duitsche kringen aan neemt, trachten, in den rug te komen van von Mansteins troepen, die de Boeg-linie verdedigen. Deze linie is in de afgeloopen maanden zeer versterkt en heeft steeds aan alle aanvallen uit het noorden weerstand kunnen bieden. Het is derhalve niet uitgesloten, dat dc opzet der Russen thans is, zich tusschen de Boeg en de Dnjestr te schuiven, aldus door te dringen tot de Zwarte Zee en den Duitschen troepen, die nog ten noorden van de Boeg stand houden, den pas af te snijden. Het feit, dat de Duitsche legerleiding met het nemen van tegenmaatregelen niet veel tijd heeft verloren, als gevolg waarvan de Sov jet-Russische aanval niet onverwacht kwam, heeft de kansen op een wel slagen van deze Sovjet-Russische plannen aanmerkelijk verminderd Weliswaar hebben de bolsjewisten weder cenig terrein kunnen winnen, doch het tempo van hun opmarsch is aanzienlijk vertraagd. r-Sïi-. v,: ZONDER ZEEVAART HEEFT NEDERLAND GEEN TOEROHSTHEER, STRIJDT DERHALVE MEE VOOR EUROPA S VRIJHEID TER ZEE MELDT U VOOR DE KRIEGSMARINEÜ Dr. Göbbels in Das Reich Voor Groot-Brittanje geen perspectief. BERLIJN, 9 Mrt. Rijksminister dr. Göbbels merkt in zijn wek -lyksch artikel in Das Rcicli op, dat men van Duitsche zijde niet veel gewicht hecht aan de reclamc-achtigc op dringerigheid. waarmede de Weste lijke vijand z\jn eerstvolgende voor nemens op politiek en militair gebied uitroept. Wij zien daarin, zoo schrijft hjj, eerder een tccken van zwakheid dan van kracht, want of wel de vij and is besloten deze voornemens bü dc eerste de beste gelegenheid ten uitvoer te leggen, en dan zou het wijs zijn er heelcmaal niet over te praten, of wel hjj wil ons met zijn marktgeschreeuw misleiden. Maar dan zou hij na korten of lan gen tijd zijn laatste prestige verliezen Ook is mogelijk, dat hij om politieke en psychologische redenen gedwongen is zooveel rumoer te maken En inder daad, hier wringt de schoen. Het kraakt in de balken van de vijandelij ke coalitie. Tevreden is alleen Stalin rez/3$°r"'en' JfDubro^ Nowogreé Kgemenez Ostrog^). f TARNOPOL /-^"^BERDITSOHLW 50 100 150km i Priluki }|TS£H^W KamenezK Poüolskji 'CZ ER Np WIT 2 L/orohoiu {•Fêdautz\ i M.\A •a\^e 'f)ka Skwtra mlaraspht schal fWiNNIZA X- Is 3Sweh/gc. uman 4Slatopoi YU/rfriwJgra ciJÊrSnp. Soroki*x9~. X? 'a* t 1 x 'Bobnnez 'eSmosam L^»-OjO>, S23!M JA I j 5DESS(4415)0) i X Ti ra s Zwermen Duitsche jagers stortten op de bommen werpers. De Londensche bladen van Donder dag bevatten berichten, afkomstig uit steunpunten van jachtvliegtuigen °n bommenwerpers in Engeland, over den aanval, die Woensdag overdag op Bel lijn werd ondernomen De „Times" meldt, dat een piloot van ec-n „Mustang" onmiddellijk na zijn terugkeer op zijn steunpunt heeft ver klaard, dat de Duitsche luchtafweer op de geheele vliegroute hevig en vastberaden is geweest. Wij kwamen in het geheel niet boven de stad zoo zeide hij verder, want de Duitsche luchtmacht hield ons boven de buiten wijken vast. Te midden van ontploffende granaten van de luchtdoelartillerie hebben ziet. hevige luchtgevechten afgespeeld, zor verklaarde een der jachtviiegers. en d* lucht rondom ons was vol valschermen die naar de aarde zweefden De „Daily Express" meldt uit een steunpunt der> ..Vliegende vestingen' Duitschland moet verdeeld worden. GEALLIEERDE PLANNEN. De „Times" heeft over de plannen tot verbrokkeling van het Duitsche Rij't kort geleden geschreven: ..Uit Moskou is een bericht ontvan gen over een koel, zakelijk plan tot af scheiding van Duitsche gebieden De 1-oolsche patriotten in de Sovjct-Un;,.- wenschen Oost-Pruisen, Pommeren wellicht lot aan den Oder en bovendien Oppcr-Silezië. Moskou heeft zijner zijds te verstaan gegeven, dat Sovjet- Rusland eventueel aanspraak zou kun nen maken op Oost-Pruisen met inbe grip van Koningsbergen, terwijl Polen dan ten koste van Pommersche gebie den tot voorbij Stolpmünde gecompen seerd zou worden. Londen en Washington hebben tot dusver minder duidelijk omlijnde voet stellen gedaan In beide hoofdsteden zijn plannen besproken, die met elkan der in tegenspraak zijn. Zij loonon aan dat de Engelsch-sprekende bondgenoo- ten het tot nu toe niet eens zijn kun nen worden over gemeenschappelijke voorstellen. Wellicht omdat men de definitieve Sovjet-Russische plannen nog niet kent. Twee hoofdgedachten schijnen echter te overheerschen: 1 een zeer vérgaande geallieerde con trole van minstens 10 tot 15 jaar; 2. de afscheiding van Zuid-Duitschland en wellicht zelfs van deelen van West.- Duilschland van den romp van hel Duitsche Rijk, teneinde op die manier tegemoet te komen aan de Sovjet-Rus sische plannen. Op die manier zou een klein Pruisen overblijven, waarmede andere landen het gemakkelijk zoude-, kunnen klaarspelen". Bij het artikel is een kaart gevoeg s waarop de verbrokkeling staat aange geven. ;!at de terugkeerende Amerikanen ver klaarden, dat de Duitsche jagers me' hcele zwermen zich op hen stortten ,Als uit de zon geschoten kwamen zij met zulk een snelheid op de Ameri kaansche bommenwerpers neergestor dat wij ze nauwelijks konden zien. Op den terugweg was het precies zoo, Dc Duitsche vliegers hebben de „vliegen de vestingen" op de geheele route „hard aangepakt", Herhaaldelijk slortter. zich Duitsche jagers op ons. Elke aan val duurde twintig minuten" uit Teheran naar Moskou teruggekeerd. Hij weet heel precies, wat hij thans waard is en hij denkt er natuurlijk niet aan ook maar een duimbreed ter rein in Europa te veroveren om dit af te staan aan een coalitiedeelgenoot. Het Europa van 1939 komt niet terug. Engeland is in 1939 ten oorlog ge trokken om een heel onbelangrijke, zakelijke noodige correctie van ons be zit in het oosten te verhinderen, aan gezien het daarin een verschuiving van het Europeesche evenwicht zag. In den loop van dezen oorlog echter zijn alle grenzen van ons vasteland aan het wankelen geraakt en cr zal thans in Londen wel niemand meer zijn, die zou willen gelooven. dat het Europa van 1939 na den oorlog weer werkelijk heid zou kunnen worden. Met één woord: de oorlog van Engeland berust op een noodlottige, tragische vergis sing. Wat het verhinderen wilde, zal vertien- en verhonderdvoudigd gebeu ren, ten gunste van ons of van het bolsjewisme. Hoe perspectiefloos en verward de algemeene ontwikkeling van den oor log voor Groot-Brittanje is geworden, ziet men aan de geprikkelde commen taren der Londensche bladen ten op zichte van bijna alle actueele politieke en militaire gebeurtenissen Nergens vindt men hier een duidelijke lijn of een stevige houding. De voorstellen betreffende de vorming van den ko menden vrede zijn in Engeland reeds legio, Zij zijn op de meest groteske wijze met elkander in tegenspraak en slingeren tusschen dillettantisch illu sionisme en het diepste pessimisme heen en weer Alleen de Joden in bei de landen aan den kant van den vijand voelen zich tegen de situatie opgewas sen De ontwikkeling verloopt precies zooals zij zich dat slechts kunnen wenschen. Het bolsjewisme heeft be langrijk aan terrein gewonnen zoowei in het oosten als in hel westen. Wan neer men een volk niet dekt tegen het infectiegevaar van dit helsche vergift, mag men zich cr niet over verbazen, dat hol er geleidelijk door wordt aan getast cn dat is vooral in Engeland thans reeds in bedenkelijke mate hei geval. Welke F.ngelschmaii zoo vraagt dr. Göbbels. kan ons thans nog antwoord geven op de vraag, wat Groot-Brit1.ni je met dezen oorlog wil bereiken Wil Engeland door dezen oorlog het Euro peesche evenwicht herstellen? En zoo ja. teeen wien? Wordt het door Duitschland bedreigt, dan zou men weliswaar kunnen hopen dit gevaar door dc militaire nederlaag van Duitschland uit den weg te ruimen. Maar zou dan niet op hetzelfde oogen- blik de Sovjet-Unie als zeer veel sterker bedreiging in de plaats va,' Duitschland komen? Aangenomen, dat Engelands verlangens inderdaad in vervulling gaan en Duitschland ineen stort. Het overwinningsfeest in Londen zou vermoedelijk slechts een paar da gen duren en dan opgevolgd worden door communistische massabetoogln- gen. Het thans leidende Engeland zou dan voor een binnenlandsche en bui- Uit het weermachtsbericht van 9 Maart 1944. „Ten zuid-westen van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnekkig vijandelijk verzet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Esllandschc SS-brigade onder bevel van den SS-Oberführer Augsberger in samenwerking met Ger- maansche vrijwilligers van een SS- pantsercorps in aanvalsgevechten. die verscheidene dagen duurden, de beide vijandelijke bruggehoofden aan de Narwa uiteen cn bracht den vijand zware verliezen aan dooden en gewon den toe. Hernieuvve Sovjet-aanvallen werden afgeslagen, nadat 14 vijande lijke pantserwagens waren stukgescho ten. In het hoogc noorden sloegen troepen van leger en Waffen-SS aanvallen van overmachtige vijandelijke strijdkrach ten af. Een landingspoging van de bolsjewisten op het Visschcrsschier- eiland werd verijdeld." Ook ier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuwe Europa. Waar blijft uw daad? Meldt U vrijwillig voor de Waffen- SS. Inlichtingen bij het SS-Ersatzkom- niando Niederlande. Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellcn: Amsterdam. Dam 4: Alkmaar. Lange- straat 56; Groningen, Hccrestraat 16: Enschedé, Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25. Ovidius! Ovidiusl- tenlandsche toestand staan, dien het ook met behulp van de Ver. Staten niet meer onder zijn controle zou kun nen brengen of ook zelfs maar eeniger- mate zou kunnen beïnvloeden. Dc komende invasie. Daar komt nog bij. dat Engeland in afzienbaren tijd zijn zwaarsten gang in het westen moet onderne men en in verband daarmede van den kant van Duitschland slagen heeft te verwachten, die de Brit- sche legende van een reeds ge wonnen oorlog plotseling en bru taal zullen vernielen. Wij geven uitdrukking aan de vaste overtui ging, aldus de Rijksminister, dat Engeland en de Ver. Staten bij een komende invasiepoging door dc Duitsche weermacht bloedig zullen worden afgeslagen. Maar wat dan? Dan hebben de wes telijke plutocratieën weliswaar nog de hoop, dat het bolsjewisme Duitsch land zal overwinnen. Maar zou die overwinning ook een overwinning van Engeland en de Ver Staten zijn? Er zou op de Britsche eilanden vermoe delijk een aardverschuiving naar linksch plaats vinden, die alles zou meesleuren, wat in Engeland nog En- gelseh is. Men moge zich tn Londen nog zoo zeer tegen dit inzicht verzet ten. het berust toch op onafwendbare feiten en de symptomen, die op deze ontwikkeling wijzen zijn volkomen on miskenbaar. Men ziet in Londen een noodlot opdoemen en vindt geen uit weg meer. waarlangs men dit zou kun nen ontkomen. Wat wij hebben te doen. Wat hebben wij in dit dilemma van den oorlog te doen. zoo vraagt dr. Göb bels ten slotte. Ons resteert, zoo zegt h... de laak ons materieel en moreel voor te bereiden op de met deze ont wikkeling noodzakelijk gepaard gaan de groote crisis in den oorlog. Op haar hoogtepunt zal de oorlog zijn oplossing vinden. Vast staat, dat in dit stadium van aen oorlog de groote beslissing valt. De Duitsche oorlogvoering slaat niet zooals bijvoorbeeld de Engelschc onder binnenlandschen druk. zij heeft volstrekte vrijheid om te doen. wat 'il voor doeltreffend houdt en ons volk gaat de laatste slagen in met den on- wrikbaren wil hen onder alle omstan digheden te winnen. Van den Führer tot den laatsten man staan wij in een aaneengesloten falanx van wil en van de hardste en meest onvoorwaardelijke vastberadenheid Jeugdige frischheid en superieure gevechtservaring van het Duitsche leger. Het moreel van den soldaat. Vergelijking met 1918. Nu de wereldoorlog niet rassche schre- ?n zijn hoogtepunt nadert en inillioenen Europeanen de krachten der strijdende partijen afwegen, is het belangrijk na te gaan. hoe dc gevechtskracht der soldaten is. Niet het aantal alleen is immers be langrijk, vooral de soldateske capaciteiten van de strijders geven den doorslag Oorlogsverslaggever dr. Fritz Meske trekt In het ..Hamburger Fremdenblatt" een interessante vergelijking tusschen de Amerikaansche en Duitsche soldaten, waaraan wij het volgende ontleenen: „Ofschoon er thans In het Duitsche le ger reeds een groot aantal verdienstelijke mannen zijn. die den eersten wereldoor log rilet hebben meegemaakt, maar pas na 1918 in de Reichswehr soldaat gewor den zijn, bestaat nog steeds, niet slechts bij de hoogere leiding, maar ook in den troep, de mogelijkheid tot vergelijkende beschouwingen omtrent de gevechtskracht der Amerikaansche soldalen uit den eer sten en dez.en wereldoorlog. Immers, de massa van het leger wordt door reserve- officieren aangevoerd cn onder hen vor men de deelnemers aan den eersten we reldoorlog steeds nog een aanzienlijk con tingent Wel is de reserve-kapitein van 1939, die in den eersten wereldoorlog reed® luitenant was. op de leidende posten door jonge officieren van de tegenwoordige oorlogsgeneratie afgelost, maar onder de batalllons- en regimentscommandanten, vinden we ook nu nog talrijke oude houwdegens, die hun eerste sporen in Vlaanderen en aan den Chemin des Da mes hebben verdiend en nu in vele ge vallen naast hun Onderscheidingsteek enen uit den eersten wereldoorlog ook hot Duitsche Kruis of het Ridderkruis dragen Vergelijking met 1918. Dan hoort men van zoo'n strammen ouden frontofficier, dat hij voor het eerst in het voorjaar van 1918 als jong pelotons commandant voor Amiens op pas gelan de Amerikanen is gestooten en dat hot tot zijn sterkste oorlogsherinneringen be hoort. dat hij toen met zijn paar machine geweien de dwaas opeen gedrongen aan valsgolven der Amerikanen totaal over hoop heeft geschoten. De Amerikanen hadden zich toen wel iswaar gewroken met barbaarsch artille rievuur. waar de Duitschers niets gelijk waardigs tegenover hadden kunnen stel len. omdat de arbeiders in de munlflefa- brieken slaakten Ook toen waren de unl- formstoffen en de sigaretten der Ameri kanen beter geweest dan dio der Duit schers en de kerels zelf waren benijdens waardig frisch en goed gevoed, maar zij hadden zich aan het westelijke front na ïef gedragen, omdat zij gecneilei ervarin- meebrachten. In leder geval was ook de uitgemergelde Duitsche soldaat van 918 de meerdere van den Amerikaan en vanneer toen, ondank® alles het succes is uitgebleven, dan ligt dat aan de om standigheden op het gebied van politiek en leiding, waarover trouwens nu niets meer behoeft te worden gezegd De jonge soldaten, die in Afrika heb ben gevochten en hier aanwezig waren, knikten instemmend, want zij hebben zoo- Iets ginds ook meegemaakt En zij, die in het Oosten zijn geweest, laten zich heele- maal door niets meer imponeeren. Maar dan zijn daar nog de nieuwelingen, die kort geleden pas uit het reserve-batall- lon zijn gekomen en nu aan het front van Nettuno dadelijk In den ergsten rommel zijn geraakt Zij lachen een beetje verle gen, denkende aan den laatsten artillerie- regen. ..En jongetje zullen we het klaar spelen7". vraagt een gehaarde onderoffi cier, die den naast hem zittenden achttien jarige op den schouder slaat. „Dat spreekt van zelf." klinkt het dan mannelijk te rug Menige ernstige, kameraadschappe lijke blik licht zicli op het gezicht van den Jongen soldaat en ieder zou hem den volgenden keer graag naast zich heb ben. Want hij heeft al getoond, dat hij een kerel is, maar men moet hem nog wat onder ervaren hoede nemen. „Wat een volk'", zei onlangs een Ita liaansche toeschouwer bij het zien van de eerste Amerikaansche krijgsgevangenen, die door Rome marcheerden Er klonk ze ker veel ingewortelde cn nieuw gevoede haat tegen de arrogantie der dollarcui- tuur tn dit oordeel mede Geheel afge zien van het feil. dat onmiddellijk van t slagveld komende krijgsgevangenen nooit een verheffenden aanblik bieden. Overi gens kon men inderdaad in deze mon stercollectie van Amerikaanseh soldaten dom rijkelijk veel gangstertypen van de onaangenaamste soort opmerken. Maar zij behoorden allen tot de productiefste jaar gangen. waren goed cn doelmatig ge kleed en eerder brutaal dan terneergesla gen. Dat zij ln elk opzicht goed verzorgd zijn. hebben wij kunnen eonstatceren bij den tot nu toe binnen gebrachten buit op het landingshoofd van Nettuno Engelscli oordeel. Als de soldateske waarde alleen zou voortspruiten uit de spankracht van pe zen en spieren zou er op het oogenblik zeker geen hoogwaardiger soldatendom bestaan dan deze jonge en nog volkomen onverbruikte manschappen der Vereenig- Mijn stukje, getiteld „Het idee", heeft nogal eenig stof doen op waaien. Het begon met een boozen brief van een meneer, die veel on vriendelijke dingen aan het adres van Ovidius richtte. Op het oogen blik begrijp ik nog niet, waarom dat graafje zich zoo nijdig gemaakt heeft. Maar enfin Vanochtend kreeg ik een versje toegezonden, dat ik mijn lezers niet onthouden wil. Ilicr is het: OVIDIUS! OVIDIUS! Wat hebt g' op Uw geweten! Een meester op een la'gre school, Die vond Uw scherts geen apekool En liet de jongens eten Hij kocht voor twee rijksdaalders snoep En ging zijn klas tracteeren. Maar voordien zei hij tot de jeugd: Gaat heen in alle eer en deugd En doet naar mijn begeeren: Neemt allemaal een beetje shag Voor mij mee, ik moet rooken! Dan rijgt g' in ruil een zoete klont (En of de jeugd dat aardig vond') En meesterkon weer smoken! Hij kreeg een kilo shagtabak (Niemeijer en van Nelle) Want dertig jongens uit de klas, Die gaven wat van vader was Ovidius ontstelle! De werkman in den tuin der poë zie, die aan dit vlotte rijm zooveel arbeid gehad heeft, mijn dank, en voor .opie conform: OVIDIUS. cie Stalen. Want alle andere oorlogvoeren de volken Sovjet-Rusland ln de aller- :rste plaats hebben reeds hun tol aan oed mt het bestand hunner meest krachtige jaargangen betaald. Het ts ech- een feit. dat zelfs de Engelschen over dc soldateske eigenschappen van hun oondgenooten een zeer slechte meening hebben en dat ook steeds weer openlijk lol uitdrukking brengen Het zou misdadig zijn. de oogen te slui ten voor bet feit. dat de in Europa inge zette deelen der Amerikaansche weer macht een belangrijken militairen invloed oefenen en het ons moeilijk maken. Maar zij zullen in dezen oorlog niet de beslis sing brengen, omdat zij voor een vol maakte militaire ontplooiing het voor naamste missen, namelijk het soldateske ideaal Dal echter in dezen materieeloor- log meer dan ooit de psychische waarden den strijd beslissen is vooral aan dat volk duidelijk geworden, dat dc cri sis van den veldtocht in het Oosten en de verschrikkingen van de bommenterreur met de kracht van zijn ziel overwint. Hoe staat het nu met dit psychische fundament in het tegenwoordige Duit sche leger? De Duitsche soldaat van 1944 heeft weer een verrassende gelijkenis van dien „vorst van de loopgraaf" van 1918. dien niemand treffender en warmer heeft geteekend dan Adoif Hitier zelf. Thans, evenals toen. vormen de •lehtiieniarlCEen naast de tn kruitdamp vergrijsde krijgers een zeer belangrijk en waarlijk niet het slechtste bestanddeel in dc vermenging van jeugdige frischheid en superieure vechtsei varine biedt het Duitsche leger van nu wel de maximale waarde soldateske kracht, die In dezen oorlog kan worden bereikt. Hetgeen Amerika ln militair opzicht kan presteeren. hebben wij nooit onder schat. maar ook nooit met volkomen on gegronde vrees overschat. Wil hebben er geen oogenblik aan getwijfeld, dat bet einde toch een Duitsch bataillon de duidolgke overwinning zou bevechten. Wat wij tot nu toe van de Amerikanen hebben ervaren, is niet ln het minst ge schikt om ons dit vertrouwen te ontne- Sedcri Duitschlands leger en volk zich door de bommenterreur pas In vollen omvang bewust zijn geworden, wat zij waard zijn en wat zij van elkaar kunnen verwachten, is het psvchtsche fundament van het Duitsche soldatendom van een volstrekt onwrikbare en door niemand te overtreffen duurzaamheid. Op dit beslissende punt kan niemand liet met ons opnemen. En het minst de Amerikanen" -"o besluit Meske. Verduister v. 18.457.- u. 11 Maart. Zon op 7.04 u., onder 18.37 u Maan onder 8.02 u.. op 20.08 u, (2 Maart. Zon op 7.02 u.. onder 18.39 u Maan onder 8.21 u., op 21.14 u. 13 Maart. Zon op 7.00 u., onder 18.10 u. Maan onder 8.41 u., op 22.2-1 u. Vitamine-C verstrekking. "s-GRAVENHAGE, 10 Maart. - Even als in 1943 zullen ook dit voorjaar vitamlne-c tabletten worden verstrekt aan schoolkinderen en kleuters. Voor de uitreiking komen dit jaar in aanmerking de leerlingen van alle openbare zoowel als bijzondere scho len voor: voorbereidend, gewoon en buitengewoon lager onderwijs, uitge breid lager onderwijs, middelbaar cn voorbereidend hooger onderwijs en nij verheidsonderwijs. Ook komen in aan merking voor de verstrekking: kleu ters van 0 tot 6 jaar. voor zoover zij niet reeds op de bewaarscholen de ta bletten ontvangen. De verstrekking geldt zoowel voor Nederlandsche ais voor Duitsche kin deren. De verstrekking op dc scholen, als mede de uitreiking op dc consultatie- bureaux moei een aanvang nemen op Maandag 27 Maart a.s. Verlaging electriciteitsrantsoen. Voor hotels, café's, restaurants, winkels cn warenhuizen. 's-GRAVENHAGE. 10 Maart. - Dc directeur van het Rijkskolenbureau maakt bekend, dat met ingang van dc eerste meteropneming na 29 Februari 1944 de rantsoenen van hotel** restaurants, winkels en warenhuizen teruggebracht zullen worden van 65 op 50 'h; Dc elcclriciteitsbedrijven zullen de betreffende verbruikers zoo spoedig mogelijk van de nieuwe rantsoenen op de hoogte stellen. Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd, dat het nog niet in het bezit zijn van de ge wijzigde rantscenopgaven niet als mo tiveering van een eventueele over schrijding van het nieuwe rantsoen zal worden aanvaard. De verbruiker wordt derhalve in zijn eigen belang aangera den onverwijld de noodige maatrege len fo treffen. Ontslagen burgemeesters. Bij besluit van den Commissaris-Ge neraal voor Bestuur en Justitie zijn met ingang van 29 Januari 1944 ont slagen: Mr. R. Kooiman ais burgemeester van St Maarten, S. H. J. Bosma als burgemeester van Oude-Niedorp, J. Zwart als burgemeester van Winkel Bij besluit van den Commissaris-Ge neraal voor bestuur en Justitie zijn met ingang van 22 Februari 1944 ont slagen- L. J. J M. Ficq als burgemeester van Grave, J A Linders als burgemeester van Berghem. J. Tjalrr.a als burge meester van Hoogeveen. H. F. Jantzen als burgemeester van Westzaan. POSTZEGELS BUITEN GEBRUIK. 's-GRAVENHAGE, 10 Maart. - Alle postzegels, voorzien van de beeltenis der koningin, de postzegels met guil- locheopdruk. de herdenkingspostzegels prins Willem van Oranje, de lucht postzegels van 40 en 75 cent, f 1.50. f 4.50 en f 7.50 en de briefkaarten, briefomslagen en postbladen. voorzien van een afdruk van een dezer zegels (al dan niet met overdruk) worden 1 April 1944 buiten gebruik gesteld cn voor de frankeering waardeloos. Van 1 April t.e.m 30 Juni c.k. kun nen nog voorhanden gave en onge schonden exemplaren van deze uitgif ten geruild worden tegen gangbare waarden. DE TOELATING VAN KINDEREN TOT DE LAGERE SCHOOL. 's-GRAVENHAGE. 10 Maart. - Tot lusver was bepaald, dat kinderen tot scholen, welke haar lessen in de eer ste helft van het kalenderjaar aanvan gen. konden worden toegelaten, wan neer zij vóór 1 April den leeftijd van zes jaar hadden bereikt. Bij besluit van den secr.-generaal van het departement van Opvoeding. Wetenschap en Kuituurbescherming is thans bepaald, dat voor deze scholen den leeftijd van zes jaar bereikt moe' zijn vóór 1 Mei van het jaar waarin de toelating geschiedt. De stem der SS. Luistert op Zondag 12 Maart van 11.3l tot 11.45 uur over den zender Hilver sum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp; Heldenge- ienkdag. In aansluiting hierop wordt van 11.40 tot 12.00 een frontuitzending onder den titel „Voorwaarts kameraden" ver zorgd. In deze frontuitzending hoor' men een vraaggesprek met den kom- mandeur der divisie Nederland, ridder- kruisdrager SS-Oberführer V'agner.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1