NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware gevechten in het gebied van Oeman. Heldengedenkdag in Duitschland. Westelijke successen in de kampioenscompetitie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Barrau der Scbagt-r editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 06189. MAANDAG 13 MAART 1M4. SCHAGER EDITIE. Ü8e Jaargang, No. 61, 2 pagina's. Advertentie-tarief: Prijs der gewone advertenties in dose Editie U ot. por m.m. DU contract binnen een jaar te gebruikefi belang rijke korting. Tarieven voor de geheele Deae Courant verschijnt dagelijks oplage op aanvrage. Vergeefsche doorbraakpogingen der bolsjewisten in het Noorden. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 12 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Tusschen den benedenloop van de Dnjepr en Tarnopo! dunrt de zwa re strijd met sterke Sovjet-Russi sche strijdkrachten voort. Talrijke vijandelijke aanvallen werden afge slagen. Pogingen van bolsjewisti sche aanvalsspitscn om ten zuid westen van Oeman den Boeg over te trekken, werden veredeld. Een in Tarnopol binnengedrongen vUandelijk regiment werd in felle slraatg^yechten in dc pan gehakt. Onder - het bevel van den generaal der artillerie Heil hebben zich in de verbitterde afweergevechten de Moe- zellandsche 34e divisie infanterie onder commando van den luitenant generaal Hochbaum, de Würtembergsch-Baden- sche 198e divisie infanterie onder com mando van den luitenant-generaal Von Hom en de Würtembergsch-Badensche 4e divisie bergjagers onder commando van den generaal-majoor Braun bij zonder onderscheiden. Ten noordwesten van Newel wierpen do Sovjets nieuwe formaties in den strijd en zetten hun door tanks onder steunde doorbraakpogingen voort. Zij werden na het stukschieten van 33 pantserwagens met zware bloedige verliezen afgeslagen. In deze gevechten heeft zich het Noordduitsche regiment fuseliers 68 onder commando van den luitenant kolonel der reserve Ziegler bijzonder onderschelden. Ook ten noordwesten van Ostrof, bij Pleskau en aan het front van Narwa handhaafden onze troepen hun stellingen tegen den op talrijke plaatsen verbeten aanvallenden vijand. De strjjd in Italië. Aan de Italiaansche fronten ver sterkte de vijand zijn activiteit van stoottroepen. Ten zuidwesten en zuiden van' Cisterna alsmede in den sector ten noorden van Cassino stortten plaatselijke, door sterke artillerie ondersteunde vijandelijke aanvallen, in ons afweervuur ineen. Slagvliegtuigen plaatsten treffers op de havenwerken van Anzio en beschadigden een vijandelijk trans portschip van 2.000 brt ernstig. Terreuraanvallen. Amerikaansche formaties bommen werpers vielen op 11 Maart- de steden Padua, Florence en Toulon aan. In he vige luchtgevechten erf door marinear- tillerie verloor de vijand bij deze aan vallen 30 vliegtuigen, waarvan 11 door Italiaansche jagers. Onder bescherming van gesloten be wolking wierpen Amerikaansche ter- reurbommerwerpers op den ochtend van 11 Maart bommen in het gebied van Münster. De aangerichte schade is gering. Eenige vijandelijke storings- vllegtuigen vielen in den afgeloopen nacht plaatsen in Westduitschland aan. Luchtdoelarlillerie vernietigde drie van deze vliegtuigen. Het weermachtsbericht van Zaterdag luidt als volgt: Van den Be'neden-Dnjepr tot In het gebied van Tarnopol woedt de verbit terde afweerslag op de huidige brand punten, Ten zuidwesten van Kriwoi- rog. In bet gevcchtsgebied van Kiro- wograd en ten zuidwesten van Swcnlgorodka konden de bolsjewisten in weerwil van den hardnekkigen tegenstand onzer troepen wederom terrein winnen. In het gebied tusschen Pogrebisjtsje cn Tarnopol kwam het in aanval en afweer tot zware wissel vallige gevechten. Vijandelijke troepen, die tijdelijk in Tarnopol waren bin nengedrongen, werden in een tegen aanval weer uit dc stad geworpen. In den centralen fronlsector heerschte ook gisteren slechts plaatselijke gevechts actie. In het noorden van het OostelUke front vielen de bolsjewisten noord westelijk van Newel, in het gebied van Ostrof, bij Pskof en bU Narwa aan mot sterke strijdkrachten, gesteund door pantserwagens en slagvlicgtuigen. Hun doorbraakpogingen strandden op den hardnekkigen tegenstand van dc troepen van leger en Waffen-SS, als mede van Letlandsche en Estlandsche SS-vrljwilligersformatles. Plaatselijke penetraties werden In onmiddellijke tegenaanvallen opgeheven of afgegren deld. De vijand verloor 101 pantserwagens. In deze gevechten hebben zich de 6de com pagnie van het 273ste grenadiersregiment onder bevel van kapitein Claus en de 1ste compagnie van het 272ste grenadiersregi ment onder bevel van luitenant Kalepky bijzonder onderscheiden. In Italië. Op het landingshoofd van Nettuno U een door pantserwagens ondersteunde vij andelijke aanval ten zuiden van Aprilta afgeslagen. Overigens verliep de dag aan de Italiaansche fronten bij levendige ver- kennlngs- en stoottroepactte aan weerszij den zonder bijzondere gebeurtenissen. Verdragende batterijen hielden de ont schepingen van den vijand In het haven gebied van Nettuno voortdurend onder vuur, beschadigden een transportschip en dwongen verscheidene schepen uit te loopen. Italiaansche torpedovllegtuigen vielen scheepsdoelen voor Anzio aan en brachten zware schade toe aan een vijan delijk transportschip van 7000 ton. Terreuraanval. Amerikaansche bommenwerpers onder namen in de middaguren van 10 Maart opnieuw een terreuraanval op het stads gebied van Rome, In verscheidene wijken werd ernstige schade aangericht. Zes vij andelijke vliegtuigen werden vernield. Een bewakingsvaartuig der marine be schadigde in de Egeïsche Zee tusschen de eilanden Simi en Rhodos twee Britsche torpedomotorbooten, die, na het DuJtsche vaartuig driemaal tevergeefs te hebben aangevallen, in de Turlcsche wateren vluchtten. Britsche stoorvliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen op plaatsen in het Rijnlandsch-WestfaBlsche industriegebied. Duikbootsuccessen. Onze duikbooten hebben in zware ge vechten tegen vijandelijke convoolbe- scherming en duikbootjachtgroepen in de Noordelijke IJszee op den Atlantlschen Oceaan en in de Middellandsche Zee 16 convooitorpedojagers tot zinken gebracht en bovendien 3 bommenwerpers neerge schoten. De strijd aan het Oostelijke front. BERLIJN, 11 Maart. De A.N.P.- correspondent meldt: Het uitgestrekte slagveld op den Westelijken vleugel van het Oekraïne- front, waarin belangrijke steden liggen als Sjepetowka, Tarnopol. Proskoe- row, Staro-Konstantinow en Jampol. vormt vooralsnog het belangrijkste brandpunt van den strijd. Omtrent den afloop der gevechten in dezen sector, waarbij de Duitsche tegenaanvallen een steeds grootere rol spelen, is vol gens Duitsche militaire kringen nog steeds niets te zeggen. Zeker is, dat de strijd hier een zeer verbeten karak ter draagt. De bolsjewisten, die op en kele plaatsen de Duitsche linies zijn binnengedrongen waardoor een uiter mate grillig verloop van de frontlinie is komen te ontstaan, willen, naar men in Duitsche kringen aanpeemt, trach ten, in den rug te komen van Von Manstein's troepen, die de Boeg-linie verdedigen. Deze linie is in de afge loopen maanden zeer versterkt en heeft steeds aan alle aanvallen uit het Noor den weerstand kunnen bieden. Het is derhalve niet uitgesloten, dat de op zet der Russen thans is. zich tusschen de Boeg en de Dnestr te schuiven, al dus door te dringen tot de Zwarte Zee en den Duitschen troepen, die nog ten Noorden van de Boeg stand houden, den pas af te snijden. Het feit, dat de Duitsche leger leiding met het nemen van tegen maatregelen niet veel tijd heeft verloren, een gevolg hiervan, dat de Sovjet-Russische aanval niet on verwacht kwam, heeft de kansen op een welslagen van deze Sovjet- Russische plannen aanmerkelijk verminderd. Weliswaar 'icbben dc Uolsjewisten weder eenig terrein kunnen winnen, doch bet tempo van hun opmarsch is aanzienlijk vertraagd. Bij Kriwoirog, Kirowograd en Swe- nigorodka zijn de Duitschers in harde afweergevechten gewikkeld, waarbij zij hun stellingen tot dusver konden handhaven. Zoowel in het centrum als in het Noorden van het front hadden de met onverminderde hevigheid ondernomen Sovjet-Russische aanva n evenmin resultaat. Dit geldt voora, ook voor het nieuwe offensief bij Kritsjew, waar de bolsjewisten na een aanvankelijk suc ces werden teruggeworpen. UITGEWEKEN POOLSCHE REGEERING NAAR EGYPTE? ISTANBOEL, 11 Maart. (DNB) - Naar het blad Tasviri Efkiar uit Brazzaville meldt, heeft de Engelsche regeering zich tot de Egyptische regeering ge wend en medegedeeld, dat zij voorne mens is de uitgeweken Poolsche regee- ring te Londen naar Egypte over te brengen. De Egyptische regeering heef; op dit verzoek een bevestigend ant woord gegeven. KEURINGEN. Voor dc Waffen-SS, SS-WachtbatalJon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en dc Germaansche SS Id Nederland. Alle Inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de neen- en terugreis verkrijgbaar bU de Nebenstellen der Waf fen-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 58; Heerlen, Saroleastraal 25; Gro ningen, Heerestr. 46; Enschede, Hengelo- schcstraat 30 en het SS-Ersatzkommando Niederlandc. DeD Haag. Korte Vijverberg 14 Maart, 9—14.00 uur,5. Utrecht. N.V Huls, Oudegracht 245. 15 Maart, 0—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. Een ski jager balaljon trekt op verkenning uit Lichte MG'i beveiligen de vooruit f«k':«nde menschappen want men moet er rekening mee houden. da' J-. .»wi«ten <«der ©oge->b'«' ne> «uur kunnen openen PK Lohor/O/H/P m Nieuwe Duitsche duikboot successen. BERLIJN, 11 Maart. (DNB). - Zoo juist zijn hier nieuwe successen van de Duitsche duikbooten beleend geworden. In de Noordelüke IJszee, op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee werden in den strijd tegen convooibeschermings- vaartuigen en uit groepen vijande lijke duikbootjagers In totaal veer tien begeleidende torpedojagers en andere beschermingsvaartuigen tot zinken gebracht en bovendien drie vliegtuigen neergeschoten. Omtrent de nieuwe successen wordt nog vernomen, dat o.a. twee torpedo jagers vlak voor Nettuno in den grond geboord werden, de eene des middags om 2 uur, de andere des avonds in de schemering. Een derde vaartuig, een korvet, zonk in de omgeving van Ben- gasi. Verder werden van een convooi. ten deele in de onmiddellijke nabijheid daarvan, anderdeels van de beveiliging op verderen afstand in de wateren ten westen van het Bereneiland, vjer con- vooi-torpedojagers vernietigd. Een andere torpedojager werd ver nietigd uit een groep duikbootjagers op den Atlantischen Oceaan. Bijzonder in teressant is ook de vernietiging van een torpedojager in den Ingang van het Kanaal van Bristol. Aangenomen mag worden, dat het den torpedojager „Warwick" betreft, waarvan de Brit sche admiraliteit heeft medegedeeld, dat hij is verloren gegaan. Groot-admiraal Dönitz aan het woord. BERLIJN, 11 Maart. (DNB). - De heldengedenkdag van het vijfde oor logsjaar beheerscht heden de voor pagina's van de pers. Alle bladen wij zen er op, dat de offers van den oorlog groot geworden zijn, doch dat met die offers steeds meer het inzicht gegroeid is welke ernstige groote zaken in deze beslissende slagen op het spel staan. Groot-admiraal Dönitz, de opper bevelhebber van de Duitsche marine, heeft in een plechtige herdenking van de groot-Duitsche radio het woord ge voerd. Voor de vijfde maal, zeide hij o.a., herdenken wij in dflken oorlog onze dooden, de gevallen helden aan alle fronten, te land, op alle zeeën en in de lucht. Wij herdenken de vermoorde makkers, vrouwen en kinderen in ons vaderland, die de luchtterreur ons ont nomen heeft. Eerbiedig buigen wij he'. hoofd voor hun offer en dragen wij hun verlies met fleren rouw. Thans weet aJke Duitscher dat Duitschland staat in een meedoogenloozen strijd van de grootste hardheid en van den grootsten ernst. De gebeurtenissen van dezen oorlog en de brutale doelstel lingen van Duitschlands vijanden heb ben het Duitsche volk aangetoond, waar het in dezen ons opgedrongen oorlog om gaat. Zonder erbarmen en onaf wendbaar gaat het in dezen oorlog om het behoud of de uitroeiing van het Duitsche volk. Dit volk weet echter, dat het dezen strijd dank zij een voortref felijke leiding, die de Voorzienigheid het Duitsche volk in dezen geweldig- sten strijd der historie heeft geschon ken, zal doorstaan. Met groote krachten aan menschen en materiaal heeft de vijand het laatste jaar geprobeerd op de leefruimte van het Duitsche volk en Duitschlands bondgenooten los te stormen. Op geen enkele plek is het hem gelukt beslissend door tc breken Wat zou er thans van ons Duitsche va derland geworden zijn, wanneer de Führer tien jaar geleden niet de weer macht voor ons had geschapen, die al leen bij machte is den stórmloop van Europa's vijanden af te weren. De vloed der bolsjewisten zou ons volk hebben uitgeroeid en de cultuur van Europa hebben overwoekerd. Het Duitsche volk zal de^en strijd doorstaan dank zij de hardheid en de vastberadenheid van het Duitsche va derland. In de eenheid tusschen leiding, strijdend front en vaderland ligt de geweldige kracht van 't Duitsche volk, Duitschland zal een Duitschen vrede veroveren, den vrede van een fier, door den nood aaneengesmeed volk met een nieuwe groote toekomst, in een ware nationale en socialistische gemeen- Dönitz, kunnen wij heden onze geval len helden niet beter herdenken en hen niet beter eeren dan dat wij de eigen hoogste offervaardigheid willen geven tot aan de overwinning, in on- wrikbaren trouw jegens volk en Führer. Een krans van den Führer. Ter gelegenhed van den heldenge denkdag 1944 heeft de opperbevelhebber der Duitsche marine, groot-admiraal Dönitz, bij het eeregedenkteeken in de Rijkshoofdstad een krans van den Führer neergelegd. Vertegenwoordigers van de weermacht, v?n de Rijksregee- ring, van de Rijksleiding der NSDAP en van de weermachtonderdeelen woon den de plechtigheid bij. Nieuws in 't kort. Ongeval met doodelljken afloop. De vorige week geraakte te Oostburg. de 24» jarige boerenknecht -A. v. d, V., toen de paarden op hol sloegen, onder een wa gen. Naar het ziekenhuis vervoerd, is hij daar thans aan de bekomen verwondin gen bezweken. Nood winkels te Nijmegen. Van ge meentewege zal te Nijmegen binnenkort worden aangevangen met den bouw van 50 tot 60 noodwinkels in het hart van de stad. Restauratie St. Stevenstoren. Door den burgemeester van Nijmegen is de restauratie van den St. Slevenstoren op gedragen aan den architect A. W. Jansz te Voorburg, een oud-Nijmegenaar, die als goed kenner van de St. /Stevenskerk bekend staat. Pncheu in hooger beroep. De verde diger van den voormaligen Franschen mi nister van binnenlandsche zaken Pierre Pucheu heeft tegen het doodvonnis, dat Zaterdag door het militaire gerechtshof der dissidenten te Algiers is geveld, hoo ger beroep aangeteekend. Drieling geboren. Te Eindhoven is in het gezin van den daglooner Colijn te Dusr.en een drieling geboren. De moeder en haar drie zoontjes maken het opper- Toespraak van den Paus. MILAAN, 12 Maart. Paus Pius XII heeft op den vijfden verjaardag van zijn kroning van de buitenste loggia der St. Pieter een toespraak gericht tot de op het breede St. Pietersplein mengestroomde menigte, die voor het grootste gedeelte bestond uit menschen, die door den oorlog van huis en hof verdreven zijn en voor de verschrik kingen van den luchtoorlog naar Ro me gevluchte bewoners uit Zuid-Italië. Naar de Vaticaansche zender meldt, gaf de Paus allereerst uitdrukking aan zijn diep medegevoel met het leed de zer menigte. Het geheel hunner smar ten, zoo verklaarde hij, vormt ook zijn leed. Tevergeefs heeft hij getracht de zen oorlog te verhoeden. Toen dit mis lukt was. heeft hij alles, wat in zijn vermogen lag, ondernomen om ten minste de tragische gevolgen van den oorlog voor alle daardoor getroffen volkeren zooveel mogelijk te verzach ten. Ook de Heilige Stad is niet ver schoond gebleven van de verschrikkin gen van den oorlog. Vooral door een luchtoorlog, die geen wetten en geen beperkingen kent. is zij getroffen. Een dergelijke oorlogvoering, die ook voor de Eeuwige Stad, de moeder van alle Avondlandsche volken en bron der Christelijke en Avondlandsche cul tuur. niet blijft staan, maar haar ver andert in een slagveld en puinhoop, is een militair roemlooze handeling, die slechts kan worden gepleegd door men schen, die voor moreele waarden volkomen ongevoelig zijn. De Paus sprak vervolgens over de noodzakelijkheid van een waarlijk rechtvaardigen vrede. Deze moet zóó zijn, dat hij voor de toekomst een ze gen wordt en geen vloek. Aan het slot van zijn toespraak, die door de reusachtige menschenmenigte met grooten geestdrift werd aange hoord, gaf de Paus zijn apostolischen zegen. EEN AFGRIJSELIJKE ONTDEKKING. PARIJS, 12 Maart. Dc Fransche politie is een verschrikkelijke misdaad op het spoor gekomen, waarvan, voor zoover tot dusverre kon worden vast gesteld, 25 vrouwen het slacht9ffer zijn geworden. Het was den bewoners van de straat Lesueur in Parijs opge vallen, dat cr een onverklaarbare be dorven lucht in de omgeving hing. Op verzoek van eenige bewoners stelde de gemeentelijke gasfabriek een onder zoek in naar de mogelijkheid van een lek in de gasleiding ter plaatse. Tijdens het onderzoek werden in den verwar mingskelder van een villa afgehakte hoofden, armen, beenen en andere li- chaamsdeelen van vrouwen gevonden. Terstond werd de politie gealarmeerd, die onmiddellijk een onderzoek instel de. Twee jaar geleden was de onbe woonde villa gehuurd door een arts, die, naar men thans vermoedt, de vrou wen in den val gelokt heeft, ze in het huis van het leven heeft beroofd en het stoffelijk overschot deels heeft verbrand. Uit de gevonden kleeding- stukken der slachtoffers leidt men af, dat de moordenaar, een tweede Lan- dru, 25 vrouwen van het leven heeft beroofd. Op de binnenplaats van het gebouw heeft men een ongeveer 3 me ter diepen kalkput ontdekt, waarin nog 13 brokstukken van mensehelijke rompen werden gevonden. Voortaan slechts één soort shagtabak. 's-GRAVENHAGE, 11 Maart. - Tot nog toe lieten de omstandigheden het toe lichte en donkere shagtabak en elk dezer beide sooqrten in twee kwalitei ten af te leveren. Het is noodzakelijk gebleken hierin verandering te bren gen. Van 1 Maart af wordt door de in dustrie slechts shagtabak van een soort en een kwaliteit afgeleverd, zoodat in de winkels binnenkort slechts een soort shagtabak te koop zal zijn. Distributie van beschuit. 's-GRAVENHAGE. 11 Mrt. In den vor^plge zal men op dën bon voor be schuit geen brood of gebak meer kun nen koopen. Op een bon voor een rant soen beschuit kan men van heden af slechts verkrijgen 70 gram beschuit of 75 gram kinderbiscuit, of 100 gram voe dingssuiker in poedervorm of 125 gram voedingssuiker in vloeibaren vorm, of 83 1/3 gram geheel uit vruchten van tarwe bereide tarwebloem of 83 1/3 gram speciaal als- kindervoeding be reide gortbloem. C. M. G. VAN RIJSWIJK—DE JONG OVERLEDEN. Zaterdag overleed te Nijmegen de beer C. M. G. van Rijswijkde Jong, kolonel-tit. b.d., oud-commandant, van het 11e regiment infanterie te Nijme gen. De crematie zal Maandag a.s. op Westerveld plaats hebben. .ZOMER VACANTIE RIJKS HOOGERE BURGERSCHOLEN IN 1944. APELDOORN. 1 Mrt. De secreta ris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbe scherming heeft bepaald, dat dit jaar de vierde vacantie (zoifiervacantie) voor de Rijks Hoogere Burgerscholen in de provincies Noord-Holland. Zuid-Hol land. Utrecht en Gelderland zal aan vangen op 1 Juli na afloop van den schooltijd en zal eindigen den avond van 21 Augustus. TOELATINGS-EXAMEN SCHOLEN VOOR VOORBEREIDEND HOOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS. APELDOORN, 11 Maart. - De Secre taris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituur- bescherming heeft aan de besturen der bijzondere scholen voor voorbereidend hooger en/of middelbaar onderwijs het volgende medegedeeld: „De thans heerschende toestanden bemoeilijken het onderwijs o.a. aan de lagere scholen in hooge mate. Ook het „huiswerk" moet vaak onder zeer on gunstige omstandigheden worden ver richt. De billijkheid vordert ongetwijfeld, dat daarmede zooveel mogelijk reke ning wordt gehouden. Dit kan ook geschieden bij het af nemen van de toelatingsexamens voor scholen van voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs. Ik verzoek u te bevorderen, dat aan de onder uw bestuur slaande schooi tscholen) in dien geest wordt gehan- 4*W," O. S. V. verslaat de groote Koogsche! Bekerverrassingen. De competitie om den nationalcn titel is begonnen en het Westen heeft zich buitengewoon goed gehouden: zoowel VUC als VoIewUckers wonnen hun uit wedstrijd, resp. tegen Heerenveen en Hcracles. Vooral de zege der Hagenaars was een verrassing, omdat VUC den laatsten tU<l geheel uit vorm was. Daarnaast liet KFC zich volkomen verrassen door OSV, dat in de competi tie twee keer geklopt werd door de Koogsche en nu ln een der twee beslis singswedstrijden een kleine zege boekte! Wanneer we verder nog memoreeren de overwinning van PSV op Willem II (3—0) en van Longa op Roermond (3I), zoodat de twee winnaars een beslissings wedstrijd moeten spelen om den titel, hebben we het voornaamste gememo reerd van dezen voetbalmiddag. Heerenveen was niet in vorm en spe ciaal haar verdediging was ditmaal zeer zwak. Zoo kon het gebeuren, dat VUC binnen een kwartier drie keer kon doel punten! Dat gebeurde echter in de, tweede helft van den wedstrijd. Daarvóór had de VUC-doelman het heel lastig ge had. doch zorgde ervoor dat zijn ploeg geen achterstand kreeg. VUC nam de lei ding, doch spoedig werd gelijk gemaakt. Zooals gezegd, werd het in de tweede helft mis. Binnen een kwartier stond het 4—1 voor VUC. Toen herstelde Hceren- vecn zich en in het laatste kwartier had VUC heel veel geluk: het werd slechts 24 voor VUC, wier doelman bovendien nog twee keer werd gepasseerd, doch tot zijn geluk steeds een der achterspelers zag redden! De Volewijckers overspeelden Heracles. Ze waren sneller en vormden een betere eenheid. Wel hield Heracles langen tijd stand, doch in het laatste kwartier voor de rust kreeg ze een 0—3 achterstond. Uit een strafschop, direct na de rust, kwam het eenige tegenpunt. Daarna wa ren de Amsterdammers weer veel ster ker en .voerden den stand op tot 61! OSV—KFC 2—1. Het eerste treïl'en om het kampioen schap der tweede klasse A tusschen OSV en KFC Is op verdiende wijze met 2—1 door de Oostzaners gewonnen, De strijd was zeer spannend. Spoedig na den aan vang nam KFC door Molenaar de lei ding (0—1). Niettegenstaande OSV steeds in de meerderheid was. werd voor de rust. niet meer gedoelpunt Direct na de hervatting maakte de thuisclub door Piet Schaft gelijk (1—1). Ook nu waren de Oostzaners sterker, hetgeen zij kort voor het einde door Zoutendijk tot uitdrukking brachten (2—1). Andere wedstrijden. Helder wist ook in Haarlem van HFC Paardensport.' DRAVERIJEN TE ALKMAAR. Na Dpindtgt werd het drafseizoen 1944 Zondag te Alkmaar op het Gem. Sport park geopend en deze coursedag is voor het Sportcomité „Vooruit" weer een groot succes geworden. Ongeveer 5000 bezoekers waren er en zij hebben vele spannende nummers gezien. De uitgebreide totallsa- tor voldeed zeer goed en had over be langstelling niet te klagen. De Openlngsprijs werd uit een veld van 10 paarden verdiend gewonnen door Car- ma Norton, terwijl de Voorspoedprijs een mooie overwinning bracht aan Douglas H. die thans in handen van J. de Vlieger een beste verrichting liet zien. Ook later in de kortebaan. Bartinus verraste in den Vooruitprijs, wat de f 25.30 die de toto uitbetaalde wel bewees. Carla Scott liep de plaats. De amateur- rijderscourse was voor Wladimir, gereden door De Graaf met Anselor als tweede. De eerste kortbaandraverij was voor Allouez gereden door J. de Vlieger. In de tweede draverij moest De Vlieger, die nu Douglas H. reed, in de finale de eerste plaats afstaan aan Xaverius. De uitslagen der draverijen waf en als volgt: l. OpeuingsprUs voor paarden die nog geen f2000 hebben gewonnen. Afstand 2000 m. Ingeschreven 11 paarden. Opgeko men 10. 1. Carma Norton, 2040 m., van N. J. Schoen, rijder A. Nottelman, tijd 3.36 (1.45.9), toto winnend f2, pl. fl.40; 2; Edel- dame, pl. f2.10; 3. Dictator, pl. f 2.10; 4. Floletta. Uitgeschakeld Glorie Scott, Êton Brewer, Elvira, Fantast en Ceerlu W we gens onregelmatig draven. 2. Voorspoedprijs voor paarden die f 6000. doch nog geen f 12.000 hebben ge wonnen. Afstand 2000 m. Ingeschreven 7 paarden. Opgekomen 5. l. Douglas II, 2020 m. van H. Blom, rij der J. de Vlieger, tijd 3.23.5 (1.40.8), toto winnend f 1.70, pl. fl.40; 2. Captain Nor ton pl. £2: 3. Bleriot; 4. Buziau K W. 3. Vooruitprijs voor paarden die f2000 doch nog geen f 6000 hebben gewonnen. Afstand 2000 m. Ingeschreven 13 paarden. Opgekomen 10. l. Bartinas, 2000 m. van J. G. de Jong, rijder A. j. Kats, tijd 3.25.5 (1.42.8), toto winnend £25.30. pl. £5.40; 2. Carla Scott, pl. £2.60; 3. Yach, pi. f4.60; 4. Douglas. Ultgeschakel Dorita wegens onregelmatig draven. 4. Excelsiorprijs, handicapdraverij, 2000 m. voor amateurrijders. Ingeschreven 11 paarden. Opgekomen 6. 1. Wladimir. 3040 m., van D. de Graaf, rijder elg., tijd 3.21.4 (1.38.1). Toto win nend f3.20, pi. f 1.90; 2. Anselor. pl. f2.10: 3. Dromeleague; 4. Xaverius. 5. Rustroestprijs, kortebaandraverij 690— 800 m.; le serie 1. Absyrtus, 740 m., tijd I.12, toto £4.10; 2e serie 1. Douglas H, 740 m., tijd 1.09.8, toto fl.70: 3e serie 1. Dia bolo. 770 m., tijd 1.10.2. toto f2.70; 4e se rie 1. Allouez, 780 m., tijd 1.13.6, toto fl.40. Finale: 1. Allouez, 780 m„ van J. de Vlie ger, rijder cig., lijd 1.11.2, toto fl.40; 2. Douglas H; 3. Absyrtus; 4. Diabolo. Toto definitief: Allouez winnend f 1.60, pl. i 1.30; Douglas H pl. fl.90; Absyrtus pl. £3; Diabolo pl. f2.80. 6. Gloriaprijs, draverij B, kortebaan. Uitgezonderd Allouez. le serie 1. Xaverius, 750 m„ tijd 1.12, toto f 1.20; 2e serie 1. Cap tain Norton, 740 m„ tijd 1.13.2, toto f2.20; 3e serie 1. Douglas H. 740 m.. tijd 1.09. toto fl.30; 4e serie 1. Dromeleague, 730 m., tijd 1.13.5, toto fl.30. Finale: 1, Xave rius, 750 m„ van E. Groenink, rijder Pop- ma, tijd 1.09.3; 2. Douglas H; 3. Dromelea gue; 4. Captain Norton. Toto Xaverius f 2.70. Toto definitief: Xaverius winnend 16, pl. fl.30; Douglas pl. 1.20; Drome league fl.30; Captain Norton pl. f2.00. te winnen, maar de cijfers waren dit maal zeer bescheiden, "t Werd nu 4—3 voor de Nleuwediepers, die dus thans de finitief kampioen van 3 B zijn. In de 4e klasse C won ADO '20 bi 0*s- tricum van Vitesse '22 en maakt dus Bei- goede kans op het definitieve kampioen schap. Wat de gewone competitie betreft, zen we op de groote 5—O-overwinning Tan CSW op Atlas. Anders werd er ln onze omgeving niet gespeeld. De bekerwedstrijden leverden eenige verrassingen op. Weliswaar zijn op hei oogenblik nog niet alle uitslagen bekend, doch reeds kunnen we wijzen op neder lagen van hooger geplaatste clubs. Schar gen bijvoorbeeld liet zich op eigen veld verrassen door Texel (1—2), Sijbekarepel klopte Succes met niet minder dan t en Vrone speelde tegen het sterke DTS gelijk (0—0). Maar dat is nog niet alles! Wat zegt men van de groote zege van DWV op VSV? Met 92 wonnen de Noord-Amsier- dammers. En AFC klopte met 9—1 Hil versum! EnBlauw Wit maakte de Alkm Boys in met 9—0! Ook al zoo'n daveren de uitslag. Overigens: men zie de uitslagen. L. 8. V. V.—ATLAS 5—0. Atlas heeft ook nu een groote neder laag geleden. Werd het verleden janr 71 voor de Langedijkers, nu werd het 50 voor L. V. V. en de thuisclub verdiende deze zege ten volle. Dc voor hoede van Atlas presteerde totaal niet» en doelman Korver had dan ook geen moeilijk werk te doen. Zijn collega aan den anderen kant had het veel bete^ doch kon aan de vijf doelpunten niet* doen. Voor de rust was het spel nog ad forsch, doch scheidsrechter Hakhof. die de teugels strak hield, had het spel goed in handen en toen het even rommelig dreigde te worden, greep hij terstond in en de kalmte keerde terug. Na ongeveer een kwartier nam CSW de leiding door een goeden aanval van Mettes, die met een harden schreeuw het eerste doelpunt maakt. Atlas pro beerde het spel te verplaatsen, doch de ISW-verdediging liet zich niet ver rassen. 't Was ongeveer na een half uur, dat van Leeuwen een schot loste: De doelman sloeg het leer slechts half weg en via den paal vloog de bal in het doel; 2—0. Na de rust maakte Biersteker er 80 van en toen raakte Atlas uitgespeeld. Met nog twee doelpunten van Ko6 werd de stand tot 50 opgevoerd en daar bleef het bij. Met LSVV in de meerder heid kwam het einde. Athletiek. NED. ATHLETIEK UNIE. De jaarvergadering der N.A.U., wel ke Zondag te Amsterdam werd ge houden. koos tot voorzitter ir. A. Pftu- len, vroeger een bekende 400 m-looper. Het ledental der N.A.U., dat in 1940 slechts 2500 bedroeg, steeg in 1943 tot 16355! Een geweldige vooruitgang dus. Noord-Holland met 2935 leden slaat daarbij geen slecht figuur, al komt ze ook na Zuid-Holland, dat 3449 actieve leden telt. Tot leden van verdienste werden be noemd J. de Vries, de afgetreden se cretaris van Noord-Holland, P. J. Klce. rebezem (Ov.) en D. Voogd (Ov.), resp. gewezen voorzitter en secretaris-pen ningmeester van het district Twente. Met de benoeming van ir. A. Pauler. tot voorzitter van de Nederlandsche Athletiekunie heeft men iemand tot de leiding beroepen, die reeds meer dan 25 jaar athletiek heeft beoefend den wel heeft helpen leiden. Voorzitter Paulen heeft daadwerke lijk als athleet zeer veel voor de va- derlandscher athletiek gedaan. Hij was de eerste, die op de O Mppische. Spelen in het athletieknunamer de finale wist te bereiken. Dat gebeulde tijdens de O.S. van Antwerpen in 1920, toen Pau len tot veler verrassing in den eind strijd kwam en daarin achtste werd. In zijn glansperiode was Paulen, die een midden-afstandslooper was, Ne- derlandsch recordhouder op de 400,500. 800 en 1500 m en op de 440 en 880 yard9 en hij houdt thans nog enkele dezer records. Nadat Paulen zijn athletiekioopbaan had beëindigd en zich als mijningenieur in Limburg had" gevestigd, heeft hij zijn technische kwaliteiten in dienst gesteld van de zuidelijke athletiek en lang niet zonder succes. In Paulen heeft de N.A.U. thans niet een admi nistratief bestuurder gekregen, maar iemand, die. beter dan wie anders, de athletiek zelf kent! Dammen. KELLER OPNIEUW KAMPIOEN VAN NEDERLAND. Zaterdag en Zondag zijn te Rotter dam de 12e en 13e, tevens laatste ron den om het persoonlijk damkampioen schap van Nederland gespeeld. Keiler won voor de negende maal den titel De kampioen van verleden jaar, d<t 18-jarige P. Rozenburg, vertoeft in het buitenland en kon zijn titel dus niet verdedigen. De Langedijker Becrs heeft zich uit stekend gehouden en eindigde met Kinnegin en Vos op de 2e, 3e en 4e plaats! Hij komt dus het volgend jaar zonder voorwedstrijden uit in den strijd om den landstitel. Beer» won Zaterdag van Baas en Zondag van IJff. Keiler won de belangrijke partij ka gen Kinnegin royaal en verdiende den titel volkomen. De eindsiand was; 1 Keiler 21 pot.. 2, 3,en 4 Beers, Kinnegin en Vos.- allen 17 pnt.; 5 Huisman en 6 Metz, beiden 15 pnt.; 7 Van Dartelen 14 pnt.: 8 v. d. Kraan 13 pnt.; 9 en 10 Jernberg en IJff, beiden 11 pnt.; 11 Anderson 10 pnt.; li Hellingman 9 pnt.; 13 Baas. 8 pnt.; 14 Rinsma 4 pnt. Verduister v. 18.45-6.45 u. 14 Maart: Zon op 6.57, onder 18.42. Maan onder 9.02. op 23.38. VOETBALUITSLAGEN. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. HeerenveenVUC 24 HeraclesDe Volew. 16 EERSTE KLASSE. District IV. Willem II PSV 0—3 F.indhoven— Spekholzerheide 3—1 Uao*a—Rowoaod *-4 DISTRICT I. Tweede klasse A. OSV—KFC (kamp.) 2—1 Derde klasse B. HFC-Helder (kamp.) 34 Vierde klasse A. LSVV—Atlas 5—0 Vierde klasse C. Vitesse *22—ADO "20 Waterv.—BKG N.-N iedorp—H RC SchagenTexel Vrone—DTS SijbekarspelSucces Koedijk 2—DTS '2 Holl. Ta—DTS b DTS aCon Zelo a Handbal. IIAV —DTS DTS 2Olympia 2 üïfi MÖ0*47 I 5—2 #-8 l— 0—0 4—1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1